CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE ---------Subsemnatii AVRAM MARIA, cetăţean român, născuta la data de 29.07.1948, în Com.Giroc, jud.

Timis, cu domiciliul în Com.Giroc, Str.Gloria, nr.43, jud.Timiş, identificata cu CI seria TM nr.600339, eliberat de SPCLEP Timişoara la data de 28.05.2007, având CNP 2480729354762; AVRAM ILIE-DAN cetăţean român, născut la data de 18.11.1968, în Mun. Timisoara, jud.Timis, cu domiciliul în Com.Giroc, Str.Dunarea, nr.31, jud.Timiş, identificat cu CI seria TM nr.516789, eliberat de SPCLEP Timişoara la data de 21.02.2006, având CNP 1681118354762 si AVRAM ALIN-IOAN cetăţean român, născut la data de 30.01.1978, în Mun. Timisoara, jud.Timis, cu domiciliul în Com.Giroc, Str.Gloria, nr.43, jud.Timiş, identificat cu CI seria TM nr.343992, eliberat de Politia Municipiului Timişoara la data de 06.08.2003, având CNP 1780130350048 in calitate de succesori legali ai defunctului AVRAM IOAN-ILIE proprietar pentru autorul AVRAM ILIE al terenului în suprafaţă de 4 ha si 600 mp, nr cadastral 185/6, parcela 6 situat în perimetrul localitatii Urseni, com. Mosnita Noua, conform Procesului Verbal de punere in posesie nr.117, eliberat de Primăria comunei Mosnita Noua,cu vecinatatile Nord DE581/2, Est A518/6/7, Sud HCn569, Vest A518/6/5, declaram prin prezenta că vindem terenul mai sus descris d-lui. CARBONARO GIUSEPPE cetăţean român, născut la data de 24.03.1968, în Italia, jud.Cremona, cu domiciliul în Sat. Peciu Nou, Com.Peciu Nou, nr.198, jud.Timiş, identificat cu CI seria TM nr.036663, eliberat de Politia Municipiului Timişoara la data de 28.10.2004, având CNP 1680324354749 şi că ne obligam ca până la perfectarea contractului autentic de vânzare-cumpărare să nu înstrăinam terenul la vreun terţ sau să modificam orice altă clauză convenită prin prezentul.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Subsemnatul CARBONARO GIUSEPPE declar prin prezenta că ma oblig să cumpăr terenul mai sus descris de la vânzătorii AVRAM MARIA, AVRAM ILIE-DAN si AVRAM ALIN-IOAN la preţul de 25 000 euro ( douazecisicincidemiieuro) pe care ii voi plati la data semnării actului autentic de vânzare-cumpărare.-----------------------------------------

040508/04.05.2008 dumitrescu

---------Subsemnatii vânzători declaram pe propria raspundere in conditiile art.292 Cod.Penal ca nu am mai instrainat imobilul altei persoane, nu l-am ipotecat, gajat sau grevat in vre-un fel de sarcini.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Subsemnatii vânzători ne obligam să efectuam toate formalităţile necesare intabulării terenului vândut în cartea funciară a comunei Mosnita Noua, şi să înstrăinam terenul liber de orice sarcini, garantându-l pe cumpărător de orice evicţiune.------------------------------------------------Subsemnatii vânzători suntem de acord ca cumparatorul să solicite emiterea unei sentinţe judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare în cazul ivirii unui litigiu între părţi. De asemenea, subsemnatii vânzători, pentru caz de deces, transmitem obligaţia de perfectare a contractului de vânzare-cumpărare moştenitorilor nostrii.--------------------Cumpărătorul intră în posesia terenului la data semnării prezentei, cu dreptul de a culege fructele bunului din acelaşi moment, şi în deplină proprietate la data semnării actului autentic de vânzarecumpărare.---------------------------------------------------------------------------Redactat si dactilografiat in 6 (sase) exemplare originale si semnate azi 04.05.2008, în prezenţa av. _____________________ care, verificând identitatea partilor, consimtamantul, continutul si data în baza art.10 din Statutul profesiei de consilier juridic, a certificat cele cuprinse în prezenta conventie cu nr.040508/04.05.2008. Redactat si dactilografiat in 6 (sase) exemplare cu egala valoare probanta, din care 5 (cinci) se elibereaza partilor, 3 ( trei ) pentru vanzatori si 2 (doua) pentru cumparator.

Vanzatori Cumparator

040508/04.05.2008 dumitrescu

AVRAM CARBONARO GIUSEPPE _____________________ _____________________ AVRAM ILIE-DAN _____________________ AVRAM ALIN-IOAN _____________________

MARIA

040508/04.05.2008 dumitrescu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful