You are on page 1of 4

Model Pengajaran Konstruktivisme – Model Lima Fasa Needham Tahun : 6 Delima Jumlah murid: 25 orang Masa: 60 minit Tema

: Menyiasat Dunia dan Alam Semesta Skop Pembelajaran : Gerhana Bulan Hasil Pembelajaran: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Murid dapat menyatakan apa itu gerhana bulan 2. Murid dapat menyatakan posisi atau kedudukan bulan, bumi dan matahari sewaktu berlakunya gerhana bulan

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran : Konstruktivisme Fasa Pengajaran Isi Kandungan Gerhana bulan Aktiviti P&P Catatan

Orientasi (5 minit)

Guru menunjukkan video gerhana bulan

BBM: Video gerhana bulan Kemahiran Proses Sains: Pemerhatian, membuat inferens, membuat hipotesis

Pencetusan idea (30 minit)

Posisi / kedudukan bumi, bulan, matahari sewaktu gerhana bulan

Penyoalan: 1. Guru menyoal murid apakah yang dikatakan sebagai gerhana bulan? 2. Di manakah kedudukan bumi, bulan dan matahari sewaktu gerhana bulan? Kemahiran Proses Sains: Pemerhatian, membuat hipotesis

Penstrukturan semula idea (15 minit)

Posisi atau kedudukan bumi, bulan dan matahari sewaktu berlakunya gerhana bulan

Demonstrasi 1. Guru menggunakan bola keranjang sebagai matahari, bola tenis sebagai bumi dan bola pingpong sebagai bulan 2. Guru meminta tiga orang murid menjadi bumi, bulan dan matahari

BBM: bola keranjang, bola tenis, bola pingpong, pembaris panjang

Kemahiran Proses Sains : Pemerhatian, berkomunikasi

dengan membuat simulasi pergerakan sehingga terjadinya gerhana bulan 3. Guru memberi penerangan mengenai gerhana bulan menggunakan powerpoint

Aplikasi idea (10 minit)

Proses berlakunya gerhana bulan

1. Guru meminta murid melukis dan mewarnakan gambarajah bagaimana terjadinya gerhana bulan berdasarkan penerangan guru tadi

Kemahiran Proses Sains : Berkomunikasi,

Refleksi (5 minit)

Perbandingan antara gerhana bulan dan gerhana matahari

1. Murid diminta membuat perbezaan antara gerhana bulan dengan gerhana matahari dengan melukis gambarajah beserta penerangan ringkas 2. Murid juga perlu menjawab soalan ramalan dan menulisnya ke dalam kertas. Apakah yang

BBM: Lembaran kerja Kemahiran proses sains: Berkomunikasi, Pengkelasana, Membuat ramalan

berlaku kepada bumi sekiranya gerhana berterusan?