Νίκη Σίνη - Μαθηματικά

Ο Άλαν Μάθισον Τούρινγκ ιταν Bρετανόσ
μακθματικόσ, κακθγθτισ τθσ λογικισ,
κρυπτογράφοσ και κεωρείται ςυχνά πατζρασ
τθσ επιςτιμθσ των υπολογιςτϊν.
Με τθ δοκιμι Τοφρινγκ, είχε μια ςθμαντικι
και χαρακτθριςτικι ςυμβολι ςτθ ςυηιτθςθ
ςχετικά με τθ τεχνθτι νοθμοςφνθ: εάν είναι
δυνατό να ειπωκεί, ότι μια μθχανι γνωρίηει
και μπορεί να ςκεφτεί.

Νίκη Σίνη - Μαθηματικά

Οι ςυνειςφορζσ του Τοφρινγκ κατά τθ διάρκεια
του Β' Παγκοςμίου πολζμου δεν αναγνωρίςτθκαν
ποτζ δθμόςια κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ του,
επειδι θ εργαςία του ιταν απόρρθτθ. Στο
Μπλζτςλεϊ Παρκ (Bletchley Park), κζντρο τθσ
Βρετανικισ Υπθρεςίασ Αντικαταςκοπείασ, ιταν το
κεντρικό πρόςωπο ςτθν αποκρυπτογράφθςθ των
γερμανικϊν κωδικϊν, όντασ ο προϊςτάμενοσ τθσ
ομάδασ 8.
Η ομάδα αυτιν ιταν που αςχολικθκε με τθν
αποκωδικοποίθςθ τθσ Γερμανικισ κρυπτογραφικισ
ςυςκευισ Enigma.
Νίκη Σίνη - Μαθηματικά

Μετά από τον πόλεμο, ςχεδίαςε ζναν από τουσ
πρϊτουσ
θλεκτρονικοφσ
προγραμματίςιμουσ
ψθφιακοφσ υπολογιςτζσ ςτο εκνικό φυςικό εργαςτιριο,
όπωσ λεγόταν, και καταςκεφαςε και μια άλλθ μθχανι,
ςτο πανεπιςτιμιο του Μάντςεςτερ.
Το Bραβείο Τοφρινγκ δθμιουργικθκε προσ τιμι του.

Νίκη Σίνη - Μαθηματικά

Η καταδίκθ του Τοφρινγκ για ομοφυλοφιλία του
κατζςτρεψε τθ ςταδιοδρομία. Το 1952, ο εραςτισ του
βοικθςε ζναν ςυνεργό του προκειμζνου να διαρριξει το
ςπίτι του Τοφρινγκ. Ο Τοφρινγκ πιγε ςτθν αςτυνομία να
καταγγείλει το ζγκλθμα. Ωσ αποτζλεςμα τθσ ζρευνασ τθσ
αςτυνομίασ, ειπϊκθκε να ζχει ςεξουαλικι ςχζςθ με ζνα
19χρονο άτομο και χρεϊκθκε με τθν κατθγορία τθσ
ςεξουαλικήσ διαςτροφήσ.
Δεν πρόςφερε καμία υπεράςπιςθ ςτον εαυτό του και
τελικά καταδικάςτθκε. Μετά από μια δίκθ, του δόκθκε θ
επιλογι μεταξφ τθσ φυλάκιςθσ και μιασ ορμονικισ
κεραπείασ για τθ μείωςθ τθσ λίμπιντο. Επζλεξε τισ
εγχφςεισ ορμονϊν οιςτρογόνων, οι οποίεσ διιρκεςαν
ζνα ζτοσ, με παρενζργειεσ όπωσ θ ανάπτυξθ ςτικουσ.
Νίκη Σίνη - Μαθηματικά

Το 1954 πζκανε από δθλθτθρίαςθ από κυάνιο,
προφανϊσ από ζνα μιλο που άφθςε μιςοφαγωμζνο
και περιείχε κυάνιο. Οι περιςςότεροι κεωροφν ότι ο
κάνατόσ του ιταν ςκόπιμοσ οπότε και κεωρικθκε
αυτοκτονία.
Σημείωςη 1: Λζγεται ότι το ςήμα τησ γνωςτήσ Apple είναι
πιθανά ςυςχετιςμζνο με το δαγκωμζνο μήλο του Τοφρινγκ, ςαν
φόροσ τιμήσ για την ςυνειςφορά του ςτο χώρο των Η/Υ.
Ωςτόςο επικρατοφν και άλλεσ "θεωρίεσ" για τον δαγκωμζνο
μήλο τησ Apple.
Σημείωςη 2: Επίςησ λζγεται ότι ςτον Τοφρινγκ άρεςε από
μικρόσ το παραμφθι τησ Χιονάτησ η οποία δάγκωςε ζνα μήλο
και ζπεςε ςε φπνο μζχρι να την ξυπνήςει ο πρίγκιπασ, και με
αυτό το τρόπο τησ χιονάτησ επζλεξε να αυτοκτονήςει.
Νίκη Σίνη - Μαθηματικά

Νίκη Σίνη - Μαθηματικά

Νίκη Σίνη - Μαθηματικά

(ςε μεγαλφτερθ θλικία)

Νίκη Σίνη - Μαθηματικά

Νίκη Σίνη - Μαθηματικά

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful