P. 1
neoiagones_16.11.2012

neoiagones_16.11.2012

|Views: 65|Likes:
Published by AlexThemelis

More info:

Published by: AlexThemelis on Nov 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2012

pdf

text

original

Δαγκλή 7 Ιωάννινα | τηλ: 26510 77466 | fax: 26510 37880 | e­mail: nagones@ioa.forthnet.gr | www.neoiagones.

gr
 ÊÙÄÉÊÏÓ: 1676
Παρασκευή 16
Νοεμβρίου 2012
Αρ. Φύλλου 4765
Τιμή 0,60€
Ιδρυτής: ΑΡΕΤΗ ΜΑΛΑΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
AΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πάγωµα
αλλά και µειώσεις στα δηµοτικά τέλη
Αν και οι καιροί είναι δύσκολοι ο ∆ήµος παίρνει γενναίες
αποφάσεις ανακουφίζοντας κυρίως τους επαγγελµατίες
Πρέπει να δείξουµε
χαρακτήρα
Ενδιαφέρουσες ήταν οι τοποθετήσεις του Γιάννη Χριστό-
πουλου στην καθιερωµένη συνέντευξη τύπου στους εκπρο-
σώπους των τοπικών µέσων ενηµέρωσης. Ο κόουτς του ΠΑΣ
αναφέρθηκε τόσα στα αγωνιστικά θέµατα όσο και στο θέµα
που ανέκυψε από το πουθενά από κάποια σχόλια του κ.
Κούγια προς το πρόσωπό του. ΣΕΛ. 15
.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
To ανίκανο
κράτος παράγει
µόνο φόρους
Στο νέο φορολογικό νοµο-
σχέδιο τα έσοδα από ενοίκια
θα φορολογούνται ξεχωρι-
στά µε φόρο 10% ΣΕΛ. 2
Σε µια περίοδο που η τοπική αυτοδι-
οίκηση βάλλεται από παντού και που
τα ταµεία των δήµων έχουν φτάσει
στα όριά τους, η ∆ηµοτική Αρχή
Ιωαννίνων όχι µόνο δεν αύξησε τα
δηµοτικά τέλη αλλά αντίθετα µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλί-
ου προχώρησε σε γενναίες µειώ-
σεις, σε εννέα κατηγορίες δηµοτι-
κών τελών, ενώ για τέταρτη συνεχή
χρονιά κρατά παγωµένες τις υπό-
λοιπες τιµές, κάτι που άλλοι δήµοι
δεν το έχουν καταφέρει και πιεζό-
µενοι υπό το βάρος των υποχρεώ-
σεών τους αύξησαν τα τέλη που θα
πληρώνουν οι δηµότες τους από το
επόµενο έτος. ΣΕΛ. 4
Η συνεταιριστική
απάντηση
στην κρίση
Μια ευκαιρία για την
Ελλάδα ΣΕΛ. 6
ã í þ ì ç ãíþìç
Σύµφωνα µε απόφαση του Αντ. Μανιτάκη
Χωρίς υπογραφή δηµάρ-
χων οι απολύσεις ΣΕΛ. 7
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
Έκτακτο Περιφερει-
ακό Συµβούλιο για
τις απολύσεις στο
∆ηµόσιο
Ζητά το «ΑΥ.ΡΙ.Ο για την
Ήπειρο» ΣΕΛ. 9
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Αγωνία για το µέγε-
θος του νέου ΕΣΠΑ
Από το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης ΣΕΛ. 9
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο Πολίτης Κέην στις
Κυριακές στο πανί
ΣΕΛ. 11
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Την καθολική του
αντίθεση στις επικεί-
µενες απολύσεις
δηµοτικών υπαλλή-
λων εξέφρασε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο
Ιωαννίνων µε ψήφι-
σµα το οποίο εξέδω-
σε µετά και τη συζή-
τηση που έγινε για το
θέµα εκτός ηµερήσιας
διάταξης το βράδυ
της Πέµπτης. ΣΕΛ. 3
Με ψήφισµα κατά των απολύσεων, αλλά και επίθεση εκ
µέρους της αντιπολίτευσης που θυµήθηκε την πρών Α∆ΕΙ
Στήριξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
στους εργαζόµενους
2 ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Eγκαινιάστηκε η έκθεση της ζωγράφου Τίνας ∆ογορίτη, την Τετάρτη 14 Νοεµ-
βρίου 2012, και ώρα 19:00, στον Εκθεσιακό χώρο της Ζωσιµαίας Παιδαγωγικής
Ακαδηµίας.
Το Ίδρυµα Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή, ήταν ο διοργανωτής της εντυπωσιακής
αυτής έκθεσης, που προσήλκυσε πλήθος εκλεκτών συµπολιτών µας. Για το έργο
της ζωγράφου µίλησαν: Μιχάλης Η. Αράπογλου, αρχιτέκτονας, Άννα ∆ερέκα,
ποιήτρια, πρόεδρος Εταιρίας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, Ελένη
Μάργαρη, ∆ρ. Ιστορικός Τέχνης, Λουκία Τζάλλα, εκδότρια εφηµερίδας Ηπειρω-
τικός Αγών και τέλος η ζωγράφος Τίνα ∆ογορίτη.
Την εκδήλωση συντόνισε η Λαµπρινή Θεµελή.
Στη φωτογραφία από αριστερά: Άννα ∆ερέκα, Ναπολέων Μάργαρης, Ελένη
Μάργαρη, Τίνα ∆ογορίτη, Λουκία Τζάλλα, Μιχάλης Αράπογλου (φωτό:
Κων/νος Σεραφήµ). ÁÍ.ÄÅ.
µέχρι τα πρώτα 12.000 το χρόνο, µε 30% για τα επόµενα
48.000 και µε 45% για το τµήµα άνω των 60.000 ευρώ.
Οι ιδιοκτήτες µικροσυνταξιούχοι ή µισθωτοί θα έχουν
µικρή ελάφρυνση από το συνολικό φόρο αλλά οι φορο-
λογούµενοι που έχουν κάποια µεσαία εισοδήµατα από
ενοίκια θα φορολογηθούν άγρια εκτός των επιπλέων
γνωστών φόρων που επιβαρύνεται το κάθε ακίνητο.
Τα ακίνητα που οι κυβερνήσεις και τράπεζες οδηγούσαν
τους Έλληνες να αγοράζουν τώρα γίνονται θηλιά και
βάρος. Ειδικά για µισθωτούς που έχουν δάνεια και
έχουν υποστεί µειώσεις στα έσοδά τους τα ακίνητα τους
θα τους αφαιρούν εισόδηµα αντί να τους προσθέτουν.
Η οικοδοµή ήταν µία από τις
µηχανές ανάπτυξης στη χώρα και
γύρω της στήθηκε ολόκληρη νοο-
τροπία και χορός δισ. κάθε
χρόνο.
Τα πολλά χρήµατα που οδηγού-
νταν στην οικοδοµή τελικά ήταν
µία ακόµη στρέβλωση, παρόλο
που πάρα πολλά επαγγέλµατα
στηρίζονται σ’ αυτή τη δραστη-
ριότητα.
Με όλα τα παλιά και νέα φορολο-
γικά βάρη η οικοδοµή πολύ
δύσκολα θα ανακάµψει ακόµη
και εάν οι τράπεζες ανοίξουν τα
ταµεία τους για νέους δανει-
σµούς.
Η οικοδοµή µπαίνει σε νέο
τοπίο και πλέον θα πρέπει να
εξεταστεί πολύ προσεκτικά ποια
θα είναι η εξέλιξή της και σε
ποια αγορά θα απευθύνεται.
Μηχανικός έλεγε ότι η ποσότητα
των αγορασµένων ακινήτων και
όσων βρίσκονται προς διάθεση ξεπερνούν κατά πολύ τις
πραγµατικές ανάγκες αλλά και τις οικονοµικές δυνατό-
τητες της χώρας.
Ο σχεδιασµός όµως δεν πρέπει να γίνει µόνο για τις απαιτή-
σεις της αγοράς όπως έχουν διαµορφωθεί.
Ανάλογες κινήσεις πρέπει να γίνουν και για το πλήθος των
επιστηµόνων που τα Ελληνικά πανεπιστήµια προωθούν
κάθε χρόνο στην αγορά εργασίας.
Η αναδιάταξη στο σύνολο της παραγωγής στη χώρα πρέπει
να µπει σε σχεδιασµό και όχι να αφεθεί να διορθώσει
από την αγορά. Είναι τόσο µεγάλη η στρέβλωση που
υπάρχει στην Ελληνική οικονοµία και στις δοµές της
που από µόνη της θα παράγει νέες στρεβλώσεις.
Το σχέδιο είναι αναγκαίο και δεν υπάρχει ακόµη τίποτε
στον ορίζοντα .Το κράτος που τόσα πλήγµατα έχει επι-
φέρει στην ιδιωτική οικονοµία δεν µπαίνει σε διαδικα-
σίες σχεδιασµού που τόσο ανάγκη έχουν όλοι οι κλάδοι
και κρύβεται και πάλι πίσω από την ελεύθερη οικονοµία
που όµως στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
Ή θα απελευθερωθεί πραγµατικά η οικονοµία από το κράτος
ή θα παρεµβαίνει αποτελεσµατικά. ∆εν µπορεί να είναι
µόνιµο φρένο λόγω ανικανότητας και να παράγει µόνο
φόρους για να πληρώνει τα ελλείµµατα που δηµιουργεί.
Βαγγέλης Αθανασίου
Το ανίκανο κράτος
παράγει µόνο φόρους
ã í þ ì ç ãíþìç
Ï ÊÁÉÑÏÓ óÞìå ñá
Ùò äéá öõ ãÞ... ùò áíôß äï ôï
Ελπίζω να
χιονίσει, να
νιώσουµε
λίγο
καθαροί.
ÁÍ.Ä.Å
ÃÅÍÉÊÏ ÊÑÁÔÉÊÏ
ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ
×ÁÔÆÇÊÙÓÔÁ, ôçë.
2651080111
8:30 - 14:00 και 17:30 - πρωί
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆Ω∆ΩΝΗΣ 45-47 - 49296
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 19 ΚΑΡ∆ΑΜΗΤΣΙΑ - 25155
8:30 - 23:00
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 27 - 27870
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ο ∆ήµος Ιωαννιτών εκφράζει τις θερµές ευχαρι-
στίες του προς την Ηπειρωτική Βιοµηχανία
Εµφιαλώσεων (Η.Β.Ε.) η οποία δώρισε δύο οχή-
µατα τύπου VAN.
Ο ∆ήµος είχε ανάγκη από τέτοιου είδους οχήµα-
τα, προκειµένου να αντιµετωπίσει προβλήµατα
καθηµερινότητας.
Στο σηµερινό, δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον,
δύσκολα θα µπορούσε να καλύψει από ιδίους
πόρους τέτοιες ανάγκες.
Ως εκ τούτου εκφράζει δηµόσια τις ευχαριστίες
του στην Ηπειρωτική Βιοµηχανία Εµφιαλώσεων
και ελπίζει ότι το παράδειγµά της θα βρει µιµη-
τές.
ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Η αναδιάταξη στο
σύνολο της παραγωγής
στη χώρα πρέπει να
µπει σε σχεδιασµό και
όχι να αφεθεί να διορ-
θώσει από την αγορά.
Είναι τόσο µεγάλη η
στρέβλωση που υπάρ-
χει στην Ελληνική
οικονοµία και στις
δοµές της που από
µόνη της θα παράγει
νέες στρεβλώσεις
www.neoiagones.gr
Προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήµατα αυξη-
µένες στα νότια. Από το απόγευµα πιθανότητα για
βροχή η καταιγίδα στη νοτιοδυτική πελοπόννησο. Άνε-
µοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 µε 6 µποφόρ. Θερµο-
κρασία από 4 έως 18 βαθµούς Κελσίου.
ΑΡΤΑ
21 | 12 °C
Λίγο Νεφελώδης
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
16 | 7 °C
Αίθριος
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
21 | 9 °C
Λίγο Νεφελώδης
ΠΡΕΒΕΖΑ
21 | 12 °C
Λίγο Νεφελώδης
Ευχαριστήριο του ∆ήµου Ιωαννιτών
ÍÝïé áãþ íåò ÇÐÅÉÑÏÕ
Ιδρυτής: ΑΡΕΤΗ ΜΑΛΑΜΗ, Éäéï êôÞ ôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å.,
Åêäü ôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ, Äéåõ èõ íôÞò: ÓÐÕÑÏÓ ÈÅÌÅËÇÓ,
Αρχισυντάκτης: Χρήστος Καζάκος, Ρεðïñ ôÜæ - Ýñåõ íá: Αλέξανδρος Θεµελής,
Ðïëé ôé óôé êÜ êáé Ýíèå ôá: ¢ííá ÄåñÝ êá, Áíôá ðï êñé ôÞò Èåóðñù ôßáò: Παναγιώτης
Ρίζος, Óåëé äï ðïß ç óç: ¼ëãá Æáëá âñÜ - Êáñá óÜâ âá, Ãéþñ ãïò Óïå ëå ìÝ æï ãëïõ,
Íïìé êüò Óýì âïõ ëïò: ÌÜñéïò Ãéáí íÝ ôáò
Ïé « ÍÝïé Áãþ íåò» ôõðþ íï íôáé óôï ôõðï ãñá öåßï
ôùí «Çðåé ñù ôé êþí åêäü óå ùí»
Ãñá öåßá: ÄáãêëÞ 7, ô.ê. 45444
ÅôÞ óéá óõí äñï ìÞ: 150 åõñþ
Ôñá ðå æþí, ïñãá íé óìþí, äÞìùí êáé íïìé êþí ðñï óþ ðùí: 180 åõñþ
Óôçí ðáñá ðÜ íù ôéìÞ äåí óõìðå ñé ëáì âÜ íå ôáé ï ÖÐÁ 6,5%
ÔçëÝ öù íá: 26510-77466, 27627 ôçë.&öáî: 26510-37880
Web page: www.ne oi a go nes.gr
e-mail: nago nes@io a.forthnet.gr, info@ne oi a go nes.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ 3
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ
Την καθολική του αντίθεση στις επικείµενες
απολύσεις δηµοτικών υπαλλήλων εξέφρασε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ιωαννίνων µε ψήφισµα το
οποίο εξέδωσε µετά και τη συζήτηση που έγινε
για  το  θέµα  εκτός  ηµερήσιας  διάταξης  το
βράδυ της Πέµπτης.
Όλες  οι  παρατάξεις  του  ∆ηµοτικού  Συµβού-
λιου  εξέφρασαν  την  αντίθεσή  τους  στο  µέτρο
αυτό,  ενώ  και  οι  εργαζόµενοι  που  ήταν  παρό-
ντες  στη  συνεδρίαση  ζήτησαν  από  τους  αιρε-
τούς  την  έµπρακτη  στήριξή  τους  στον  αγώνα
που δίνουν για να µην απολυθεί κανένας συνά-
δελφός τους.
Ο  πρόεδρος  του  Συλλόγου  Εργαζοµένων
ΟΤΑ  νοµού  Ιωαννίνων,  Χρήστος  Μεντής,
κατήγγειλε  την  πολιτική  του  µνηµονίου  που
εφαρµόζει  η  κυβέρνηση  ζητώντας  από  την
∆ηµοτική  Αρχή  να  µην  υποκύψει  στις  πιέσεις
που  ίσως  θα  δεχτεί  προκειµένου  να  σταλούν
στοιχεία  για  τους  προς  απόλυση  υπαλλήλους
αλλά ταυτόχρονα να καλύψει έστω και πολιτικά
τους  προϊσταµένους  των  ∆ιευθύνσεων  προσω-
πικού από τους οποίους ζητούνται τα στοιχεία
αυτά.
Στο ίδιο µήκος κύµατος και οι δηλώσεις του
προέδρου  του  Νοµαρχιακού  Τµήµατος  της
Α∆Ε∆Υ, Χρήστου Γρίβα.
Από την πλευρά του ο ∆ήµαρχος, Φίλιππας
Φίλιος, επανέλαβε την θέση του για µη αποστο-
λή  στοιχειών  αλλά  και  µη  υπογραφής  καµίας
απόλυσης από µέρος του.
«Η θέση και η στάση του ∆ήµου Ιωαννιτών
είναι  ξεκάθαρη.  Η  ∆ηµοτική  Αρχή  λέει  όχι
στις νέες περικοπές και τις απολύσεις εργαζο-
µένων. Σήµερα πρέπει να πάρουµε µια πολιτι-
κή  απόφαση  κατά  της  εφαρµογής  του  µέτρου
αυτού που φέρνει απολύσεις», υπογράµµισε ο
∆ήµαρχος.
Ο ίδιος πρότεινε το ψήφισµα του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου  να  περιλαµβάνει  τα  εξής  σηµεία
δηλώνοντας ανοιχτός σε προτάσεις που θα τις
πλαισιώσουν:
«Να  εκφράσει  την  πλήρη  αντίθεσή  του  στο
µέτρο της διαθεσιµότητας µονίµων ή αορίστου
χρόνου  δηµοτικών  υπαλλήλων,  που  αποτελεί
ουσιαστικά  συγκεκαλυµµένη  απόλυση.  Καλεί
την κυβέρνηση να καταργήσει τις σχετικές δια-
τάξεις του ψηφισθέντος Μεσοπρόθεσµου Πλαι-
σίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016
και δηλώνει ότι, στηρίζει και πολιτικά και νοµι-
κά τον αγώνα των εργαζοµένων. 
Θεωρεί  ότι  καλύπτουν  πάγιες  και  διαρκείς
ανάγκες  δεδοµένου  ότι  εργάζονται  τουλάχι-
στον δέκα χρόνια και οι προσλήψεις τους ακο-
λούθησαν όλη τη νόµιµη διαδικασία.
Να  µη  συµπράξει  ο  ∆ήµος  Ιωαννιτών  στη
διαδικασία  εφαρµογής  των  διατάξεων  για  τη
διαθεσιµότητα  υπαλλήλων.  Να  αποστείλει  το
παρόν  ψήφισµα  στον  Πρωθυπουργό,  τον
Υπουργό Εσωτερικών και τους αρχηγούς όλων
των κοµµάτων».
Τους συµβασιούχους της πρώην
Α∆ΕΙ ξαναθυµήθηκε η αντιπολίτευση
Από την πλευρά του ο επικεφαλής της µείζο-
νος  αντιπολίτευσης,  Νίκος  Γκόντας,  ξεκαθάρισε
ότι  η  παράταξή  του  είναι  αναφανδόν  κατά  των
απολύσεων,  προτείνοντας  όµως  ταυτόχρονα  να
ανακληθούν  οι  128  απολύσεις  των  συµβασιού-
χων της πρώην Α∆ΕΙ, των δύο ΑΜΕΑ που απο-
λύθηκαν  πρόσφατα  από  το  Πνευµατικό  Κέντρο
καθώς  και  αυτή  του  διευθυντή  του  ∆ηµοτικού
Θεάτρου.
Βρήκε έτσι ευκαιρία να επιτεθεί στην ∆ηµοτι-
κή Αρχή ανοίγοντας ένα κεφάλαιο που για πολ-
λούς µπορεί να είχε κλείσει αλλά για την αντιπο-
λίτευση είναι σίγουρο ότι παραµένει ανοιχτό.
Στην αναφορά του αυτή ο πρόεδρος του Πνευ-
µατικού  Κέντρου,  Μωυσής  Ελισάφ,  απάντησε
πως ο λαϊκισµός έχει και όρια, λέγοντας ότι δεν
υπήρξε  καµία  απόλυση  αλλά  αντικατάσταση
διότι  κρίθηκαν  ότι  δεν  µπορούσαν  να  προσφέ-
ρουν  τα  αναµενόµενα  και  προσθέτοντας  ότι  η
απόφαση αυτή πάρθηκε µετά από πολλή σκέψη
και  πλήρη  συναίσθηση  του  τι  σηµαίνει  για  τα
δύο  ΑΜΕΑ  που  έχασαν  τη  δουλειά  τους,  στην
οποία όµως δεν µπορούσαν να ανταπεξέλθουν.
Και  ο  ∆ηµήτρης  Τασιούλας  όµως  στράφηκε
κατά της ∆ηµοτικής Αρχής για την απόφαση για
απόλυση  των  128  συµβασιούχων  της  πρώην
Α∆ΕΙ, λέγοντας πως έχει αποδείξει ότι είναι ενα-
ντίον  των  εργαζοµένων,  χαρακτηρίζοντας  ως
κίνηση τακτικής τα όσα πρότεινε ο κ. Φίλιος.
Ζήτησε  δε  να  παρθεί  οµόφωνη  απόφαση  για
µη αποστολή στοιχείων και ότι δεν θα υπογράψει
καµία απόλυση.
Ο Στέφανος Σκοπούλης από τη µεριά του µίλη-
σε  για  µια  απάνθρωπη  πολιτική  απόφαση  που
πάρθηκε πριν από δύο χρόνια, εννοώντας φυσι-
κά  στις  απολύσεις  των  128  συµβασιούχων,  οι
οποίες  βέβαια  καµία  σχέση  δεν  είχαν  µε  τη
σηµερινή  υπόθεση  και  απόφαση  της  κυβέρνη-
σης.
Καταλόγισε  σοβαρές  πολιτικές  ευθύνες  στη
∆ηµοτική Αρχή γιατί, όπως είπε, µε τις αποφά-
σεις  όλο  το  προηγούµενο  διάστηµα  στην  ουσία
στήριξε την πολιτική της κυβέρνησης.
Τέλος  ο  Χρήστος  Μαντάς  επισήµανε  πως  η
ψήφιση του µνηµονίου ΙΙΙ µε ισχνή πλειοψηφία,
βρίσκει  το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  σε  ένα  σηµείο
που το αναγκάζει σε µια οµόφωνη απόφαση που
να λέει «φτάνει πια».
«Πρέπει  να  µην  υπακούσουµε  σαν  Σώµα  και
να  αρνηθούµε  µε  συγκεκριµένα  επιχειρήµατα,
νοµικά και πολιτικά απέναντι σε αυτό που µόλις
ξεκινάει», είπε ο κ. Μαντάς µη θέλοντας να γυρί-
ζει  στο  παρελθόν  και  διαλέγοντας  να  µην  ανα-
φερθεί καθόλου στα όσα έγιναν πριν δύο χρόνια
µε άλλους εργαζόµενους στο δήµο.
Με ψήφισµα κατά των απολύσεων, αλλά και επίθεση εκ µέρους της αντιπολίτευσης που θυµήθηκε την πρώην Α∆ΕΙ
Στήριξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στους εργαζόµενους
Έκδηλη ήταν η αγωνία των εργαζόµενων στο ∆ήµο για την απόφαση που θα λάµβανε το ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ
Σε  µια  περίοδο  που  η  τοπική
αυτοδιοίκηση βάλλεται από παντού
και που τα ταµεία των δήµων έχουν
φτάσει  στα  όριά  τους,  η  ∆ηµοτική
Αρχή  Ιωαννίνων  όχι  µόνο  δεν
αύξησε τα δηµοτικά τέλη αλλά αντί-
θετα  µε  απόφαση  του  ∆ηµοτικού
Συµβουλίου προχώρησε σε γενναί-
ες  µειώσεις,  σε  εννέα  κατηγορίες
δηµοτικών  τελών,  ενώ  για  τέταρτη
συνεχή  χρονιά  κρατά  παγωµένες
τις υπόλοιπες τιµές, κάτι που άλλοι
δήµοι  δεν  το  έχουν  καταφέρει  και
πιεζόµενοι  υπό  το  βάρος  των  υπο-
χρεώσεών  τους  αύξησαν  τα  τέλη
που θα πληρώνουν οι δηµότες τους
από το επόµενο έτος. 
Φέτος  λαµβάνεται  ειδική  µέρι-
µνα  για  τους  επαγγελµατίες  της
περιοχής,  οι  οποίοι  πλήττονται
από  την  οικονοµική  κρίση  ενώ  θα
πρέπει  να  σηµειωθεί  ότι  κατά  την
προηγούµενη  χρονιά  υπήρξαν
οριακές µειώσεις στα ανταποδοτικά
τέλη της ∆ηµοτικής Ενότητας Ιωαν-
νίνων. 
Η ∆ηµοτική Αρχή στην προσπά-
θειά  της  να  ανακουφίσει  τους  επι-
χειρηµατίες, στα πλαίσια του δυνα-
τού  και  του  εφικτού  αποφάσισε  τη
µείωση  των  τελών  χρήσης  κοινό-
χρηστων χώρων κατά 20% και στις
δύο ζώνες της ∆ηµοτικής Ενότητας
Ιωαννίνων,  ενώ  αντίστοιχη  είναι  η
µείωση  στις  ∆ηµοτικές  Ενότητες
Περάµατος και Μπιζανίου.
Φυσικά  µόνο  σε  όσους  είναι
οικονοµικά  και  πολεοδοµικά
τακτοποιηµένοι.
Επίσης αποφασίστηκε ευνοϊκότε-
ρος  διακανονισµός  στον  τρόπο
πληρωµής  η  οποία  θα  µπορεί  να
γίνεται πλέον σε τρεις δόσεις. 
Η  ∆ηµοτική  Αρχή,  προχωρά  σε
µειώσεις  κι  άλλων  κατηγοριών
δηµοτικών τελών, όπως:
-Μείωση  των  τελών  προστίµων
κατά 12%
-  Μείωση  των  τελών  διαφήµισης
επί  οχηµάτων  δηµόσιας  χρήσης
κατά 10%
-  Μείωση  των  τελών  χρήσης  κοι-
νοτικών  εκτάσεων  στις  Τοπικές
Κοινότητες κατά 50%
- Μείωση του τέλους δικαιώµατος
βοσκής  στο  κατώτερο  όριο  που
προβλέπει ο νόµος. 
- Μείωση των τελών στο δηµοτικό
νεκροταφείο κατά 20%. 
Να σηµειωθεί ότι ο αρχικός σχε-
διασµός  της  ∆ηµοτικής  Αρχής
περιελάµβανε  µειώσεις  σε  όλες  τις
κατηγορίες  των  δηµοτικών  τελών.
Μετά  τις  αλλεπάλληλες  περικοπές
πόρων  όµως,  ειδικά  αυτές  που
ψηφίστηκαν  στον  τελευταίο  προϋ-
πολογισµό  του  κράτους,  διαπιστώ-
θηκε ότι ο ∆ήµος Ιωαννιτών δεν θα
άντεχε  σε  πιο  διευρυµένες  µειώ-
σεις. 
Έτσι ο βασικός κορµός των δηµο-
τικών τελών, στη ∆ηµοτική Ενότητα
Ιωαννίνων παραµένει σταθερός για
τέταρτη χρονιά. 
«Η  σηµερινή  ∆ηµοτική  Αρχή
από την ηµέρα ανάληψης των καθη-
κόντων της δεν επιβάρυνε ούτε στο
ελάχιστο  τα  νοικοκυριά,  αντιθέτως
και πέρυσι και φέτος αντιµετωπίζει
µε  ιδιαίτερη  ευαισθησία  συγκεκρι-
µένες κατηγορίες συµπολιτών µας. 
Προτείνουµε  πάγωµα  για  τρίτη
συνεχή  χρονιά  όλων  των  δηµοτι-
κών  φόρων  και  τελών  σε  τιµές  του
2011,  που  ήταν  ίδιες  µε  αυτές  του
2010.  Σε  πραγµατικές  τιµές  δεν
έχουµε  πάγωµα  αλλά  µείωση  των
τελών. Κι αυτό γίνεται όταν οι τιµές
σε όλα τα προϊόντα και τα αναλώσι-
µα  υλικά  έχουν  αυξηθεί  άνω  του
10%. 
Είναι  γνωστό  ότι  βρισκόµαστε  σ’
ένα  οικονοµικό  περιβάλλον,  εξαι-
ρετικά  δύσκολο,  το  πιο  δύσκολο
που  έχουν  διανύσει  µέχρι  σήµερα
οι  ∆ήµοι.  Είναι  γνωστό  σε  όλους
ότι οι ΚΑΠ έχουν µειωθεί σε ποσο-
στό  µεγαλύτερο  του  60%  ενώ  το
2013  µας  περιµένουν  ακόµη  πιο
δύσκολες  µέρες,  αφού  έρχονται
νέες  µεγάλες  περικοπές.  Μέσα  σε
αυτό το περιβάλλον λοιπόν, ο πρώ-
τος στόχος µας ήταν να µην επιβα-
ρύνουµε  στο  ελάχιστο  τα  νοικοκυ-
ριά και να µειώσουµε τα τέλη, εκεί
που  είναι  εφικτό,  τόσο  όσο  αντέ-
χουν  τα  οικονοµικά  του  ∆ήµου»,
υπογράµµισε  ο  αντιδήµαρχος
Οικονοµικών Νίκος Μάντης.
Ο  ∆ήµαρχος  Φίλιππας  Φίλιος
από  την  πλευρά  του,  σηµείωσε  ότι
η  ∆ηµοτική  Αρχή,  προχωρά  στις
συγκεκριµένες  µειώσεις,  µέσα  από
µελέτη  που  προηγήθηκε.  Τα  βασι-
κά κριτήρια ήταν δύο:
Να  διαφυλαχθεί  η  βιωσιµότητα
του ∆ήµου
Να  ανακουφιστούν  κυρίως  οι
επαγγελµατίες που σηκώνουν µεγά-
λο βάρος της οικονοµικής κρίσης. 
«Εάν η πολιτεία δεν προχωρούσε
σε  τόσο  µεγάλες  περικοπές  των
θεσµοθετηµένων πόρων της αυτοδι-
οίκησης,  στραγγαλίζοντας  στην
κυριολεξία  τους  ∆ήµους,  τότε  και
µε  το  νοικοκύρεµα  που  έχουµε
κάνει στα οικονοµικά µας, θα είχα-
µε δυνατότητες για περαιτέρω µειώ-
σεις. Όµως πρέπει να αποφασίζου-
µε µε βάση την πραγµατικότητα και
στο  πλαίσιο  αυτό,  κάνουµε  το
καλύτερο που µπορούµε», τόνισε ο
∆ήµαρχος.
Επειδή η συζήτηση για τα δηµο-
τικά τέλη ξεκίνησε αργά, αναλυτικό
ρεπορτάζ για το τι ακριβώς ειπώθη-
κε στη συνεδρίαση της Πέµπτης και
ποιες ήταν οι απόψεις της αντιπολί-
τευσης  επί  του  θέµατος  θα  υπάρ-
χουν στο αυριανό φύλλο.
4   
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
Eνοικιάζεται
γνωστός επαγγελ-
µατικός χώρος για
cafe-bar στην
περιοχή Σκάλας,
Αετοράχης και Γαρι-
βάλδη γωνία, πρώην
Must
Πληροφορίες
6979933824
6936643435
Πάγωµα αλλά και µειώσεις στα δηµοτικά τέλη
Αν και οι καιροί είναι δύσκολοι ο ∆ήµος παίρνει γενναίες αποφάσεις ανακουφίζοντας κυρίως τους επαγγελµατίες
Aποφάσισε η ∆ηµοτική Αρχή Ιωαννίνων
αυτοδιοίκηση
Η ∆ηµοτική
Αρχή στην προ-
σπάθειά της να
ανακουφίσει τους
επιχειρηµατίες,
στα πλαίσια του
δυνατού και του
εφικτού αποφάσι-
σε τη µείωση των
τελών χρήσης
κοινόχρηστων
χώρων κατά 20%
Φέτος λαµβάνε-
ται ειδική µέρι-
µνα για τους
επαγγελµατίες
της περιοχής, οι
οποίοι πλήττο-
νται από την
οικονοµική
κρίση ενώ θα
πρέπει να
σηµειωθεί ότι
κατά την προη-
γούµενη χρονιά
υπήρξαν ορια-
κές µειώσεις
στα ανταποδο-
τικά τέλη της
∆ηµοτικής Ενό-
τητας Ιωαννίνων
Η επίσκεψη αυτή γίνεται στα πλαί-
σια  της  συµµετοχής  της  αναπτυξια-
κής  εταιρίας  της  Περιφέρειας  Ηπεί-
ρου,  «ΗΠΕΙΡΟΣ  Α.Ε.»,  στο  έργο  µε
τίτλο «Cross-border Network for the
Promotion  of  Wine  Products»  και
ακρωνύµιο  «WINE-NET»,  στο  οποίο
συµµετέχουν  επίσης  ως  εταίροι  η
Περιφέρεια  Ηπείρου  και  ο  ∆ήµος
Κόνιτσας.
Όπως  τόνισαν  τα  στελέχη  της
«ΗΠΕΙΡΟΣ  Α.Ε»  σκοπός  του  έργου
είναι  η  ενηµέρωση  και  η  ανταλλαγή
γνώσεων και εµπειριών των συµµετε-
χόντων σε θέµατα που αφορούν: στην
τοπική  αµπελουργία  –  αµπελοκαλ-
λιέργεια, τις τοπικές ποικιλίες κρασι-
ού  και  τη  διαδικασία  οινοποίησης.
Στο πλαίσιο αυτό θα επισκεφθούν τα
οινοποιεία,  τους  αµπελώνες  και  τα
βαρελοποιεία  της  περιοχής,  θα  γνω-
ρίσουν  τα  τοπικά  κρασιά  και  λοιπά
αποστάγµατα  κρασιού  (π.χ.  τσίπου-
ρο) καθώς και τη σύνδεση των προϊό-
ντων  αµπελουργίας  µε  τον  τουρισµό
και  τη  γαστρονοµία  ως  εργαλείο  για
την ανάπτυξη και προώθηση ειδικών
µορφών  τουρισµού,  όπως  ο  οινοτου-
ρισµός.
Το  πρόγραµµα  της  επίσκεψης
εργασίας  ξεκίνησε  µε  ηµερίδα  που
πραγµατοποιήθηκε  το  πρωί  της
Πέµπτης  στη  Στοά  Σάρκα  και  περιε-
λάµβανε  εισηγήσεις  σχετικές  µε  τις
τοπικές  ποικιλίες,  την  παραγωγή
κρασιού  και  τη  σύνδεσή  του  µε  την
τοπική  κουζίνα  και  την  παράδοση
βαρελοποιίας.  Η  επίσκεψη  εργασίας
θα συνεχιστεί µε επισκέψεις σε οινο-
παραγωγικές  ζώνες,  σε  οινοποιεία
και  αµπελώνες  της  περιοχής  και  θα
ολοκληρωθεί  µε  τη  συµµετοχή  στη
διαδικασία απόσταξης του τσίπουρου
µε παραδοσιακό τρόπο.
Η  παρούσα  Επίσκεψη  Εργασίας
παρέχει  βήµα  για  διάλογο  πάνω  σε
θέµατα ευρωπαϊκών και εθνικών προ-
τεραιοτήτων  που  αποτελούν  κοινό
τόπο ενδιαφέροντος, συµβάλλει στην
ανταλλαγή  ιδεών  και  καλών  πρακτι-
κών  όσον  αφορά  την  οινοποιία,  την
αµπελουργία  και  την  βαρελοποιία
καθώς  και  στην  προώθηση  της  πολι-
τιστικής  και  φυσικής  κληρονοµιάς
µέσω  της  ανάπτυξης  της  παραδοσια-
κής  αµπελουργίας-οινοποιίας  και
του  οινοτουρισµού  (ως  υποκατηγο-
ρίας του αγροτικού τουρισµού).
Με στόχο την ανταλλαγή τεχνο-
γνωσίας σε θέµατα που αφορούν
την οινοποιία ξεκίνησε την
Πέµπτη η τριήµερη επίσκεψη
εργασίας 30 συνολικά ατόµων
που σχετίζονται επαγγελµατικά
µε την καλλιέργεια, παραγωγή
και προώθηση του κρασιού στην
περιοχή τους, από 2 ∆ήµους της
Περιφέρειας Απουλίας στη Νότια
Ιταλία: το ∆ήµο Cellino San
Marco και το ∆ήµο Guagnano
5
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας µε οινοποιούς από την Ιταλία
Η Ήπειρος στο δρόµο του κρασιού
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ NISSAN 
QASHQAI ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ!
- QASHQAI 1,6 Βενζίνη 117ps µόνο µε 15290€
- QASHQAI 1.5 Diesel 110ps µόνο µε 17580€
- QASHQAI 1.6 Diesel 130ps µόνο µε 20050€
Γιάννα Καλλή ΕΠΕ
5ο χλμ. Ιωαννίνων - Αθηνών, Τηλ. 2651085180 - ISO 9001
Την  Παρασκευή  16  και  τη  ∆ευτέρα  19
Νοεµβρίου  2012  ο  ΕΛ.Γ.Α.  θα  καταβάλλει
στους  τραπεζικούς  λογαριασµούς  10.000
περίπου δικαιούχων παραγωγών  αποζηµιώ-
σεις  συνολικού  ύψους  10  εκατ.  ευρώ,  που
αφορούν  εκκαθαρίσεις  ζηµιών  για  το  έτος
2012.
Από το παραπάνω ποσό, τα 8,2 εκατ. ευρώ
αφορούν αποζηµιώσεις για ζηµιές στη φυτι-
κή  παραγωγή  και  το  1,8  εκατ.  ευρώ  αφορά
αποζηµιώσεις  για  ζηµιές  στο  ζωικό  κεφά-
λαιο,  στους  νοµούς  Αιτωλοακαρνανίας,
Άρτας,  Αττικής,  Αχαΐας,  ∆ράµας,  Έβρου,
Εύβοιας,  Ηλείας,  Ηρακλείου,  Θεσπρωτίας,
Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδί-
τσας,  Κιλκίς,  Κορίνθου,  Κυκλάδων,  Λακω-
νίας,  Λάρισας,  Λέσβου  (νήσος  Λήµνος),
Μεσσηνίας,  Ξάνθης,  Φθιώτιδας,  Χαλκιδι-
κής, Χανίων
Πρόκειται  κυρίως  για  ζηµιές  έτους  2012
σε σιτηρά, ψυχανθή,  κηπευτικά, βιοµηχανι-
κή  τοµάτα,  οπωροφόρα,  αµπελοειδή,  επα-
νασπορές βάµβακος που προκλήθηκαν από
παγετούς, πληµµύρες, βροχοπτώσεις,  χαλα-
ζοπτώσεις, καύσωνες, ανεµοθύελλες κ.λ.π.
Με  την  ευκαιρία,  η  ∆ιοίκηση  του  ΕΛΓΑ,
επιθυµεί  να  ενηµερώσει  τους  ασφαλισµέ-
νους  του  Οργανισµού  ότι    οι  αποζηµιώσεις
για  τις  ζηµιές  του  2012  θα  συνεχίσουν  να
καταβάλλονται σταδιακά έτσι ώστε µέχρι το
τέλος του έτους να έχει πληρωθεί το µεγαλύ-
τερο µέρος τους και να έχει ολοκληρωθεί η
πληρωµή  τους  το  αργότερο  µέχρι  το  τέλος
του πρώτου τριµήνου του 2013.  
Σήµερα και τη ∆ευτέρα οι νέες πληρωµές 
για αποζηµιώσεις από τον ΕΛΓΑ
Το  Πανεπιστήµιο  Ιωαννίνων  και  το  Μη  Κερδο-
σκοπικό ∆ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περι-
φερειακής  Ανάπτυξης  (ΚΑΠΑ)  διοργανώνουν  την
∆ευτέρα  19  Νοεµβρίου  2012  και  ώρα  18.00  στην
Αίθουσα  Λόγου  και  Τέχνης  “∆ηµήτρης  Χατζής”
του  Πανεπιστηµίου  ανοικτή  εκδήλωση  µε  θέµα:
“2012  -  ∆ιεθνές  Έτος  Συνεταιρισµών:  Μια  ευκαι-
ρία  για  την  Ελλάδα.  Η  συνεταιριστική  απάντηση
στην κρίση”.
Το  πρόγραµµα  της  εκδήλωσης  περιλαµβάνει
εισηγήσεις από τους εξής:
Καθηγητής  Τριαντάφυλλος  Αλµπάνης,  Πρύτα-
νης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
Klaus  Niederlander,  ∆ιευθυντής  των  Συνεταιρι-
σµών Ευρώπης
Marc Noel, Υπεύθυνος Συνεταιριστικής Ανάπτυ-
ξης των Συνεταιρισµών Ευρώπης
Λουκάς  Μπρέχας,  Εκπρόσωπος  του  ∆ικτύου
ΚΑΠΑ
Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό.
Το  ∆ιεθνές  Έτος  Συνεταιρισµών  από  τον  ΟΗΕ
προωθεί  την  προσαρµογή  των  εθνικών  συνεταιρι-
στικών  νοµοθεσιών  σύµφωνα  µε  τις  συνεταιριστι-
κές αρχές και την Συνεταιριστική Εκπαίδευση για
την δηµιουργία συνεταιρισµών, ως τρόπο καταπο-
λέµησης της κοινωνικοοικονοµικής Κρίσης. 
Σύµφωνα µε την έκθεση του ∆ιεθνούς Γραφείου
Εργασίας  (I.L.O.)  «Η  Ανθεκτικότητα  του  Συνεται-
ριστικού  Επιχειρηµατικού  Μοντέλου  σε  Περιό-
δους Κρίσης», οι συνεταιρισµοί κατά το παρελθόν,
σε  περιόδους  κοινωνικοοικονοµικής  αστάθειας
συνέβαλαν αποφασιστικά στην αναχαίτισή της, σε
πολλά µέρη του κόσµου.  
Εκπρόσωποι  του  ∆ιεθνούς  Συνεταιριστικού
Κινήµατος,  ως  πράξη  αλληλεγγύης,  στα  πλαίσια
του ∆ιεθνούς Έτους έρχονται προσκεκληµένοι του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων για να µιλήσουν για το
∆ιεθνές Συνεταιριστικό Κίνηµα και να συµβάλουν
στην αναχαίτιση της κοινωνικοοικονοµικής κρίσης
στον τόπο µας.
Πρώτος  στόχος  είναι  η  διάχυση  της  συνεταιρι-
στικής εκπαίδευσης για την ίδρυση καταναλωτικού
συνεταιρισµού  και  του  ελέγχου  του  από  τα  µέλη
του, αποτρέποντας τα φαινόµενα κακοδιαχείρισης
εις βάρος των µελών.
Οι  καταναλωτικοί  συνεταιρισµοί  των
26.000.000  µελών  στην  υπόλοιπη  Ευρώπη  λει-
τουργούν    ως    κυµατοθραύστες  στην  άνοδο  των
τιµών. 
Αγοράζουν  µεγάλες  ποσότητες  τροφίµων  και
άλλων  οικιακών  ειδών  για  όλα  τα  µέλη  τους  και
έτσι επιτυγχάνουν χαµηλότερες τιµές αγοράς. 
∆ιαθέτουν αυτά τα προϊόντα στο κόστος γιατί δεν
έχουν  ως  σκοπό  το  κέρδος  αλλά  την  κάλυψη  των
αναγκών των µελών τους. 
Μήπως  οι  χαµηλότερες  τιµές  τροφίµων  στην
υπόλοιπη  Ευρώπη  οφείλονται  στην  ύπαρξη  των
καταναλωτικών συνεταιρισµών;
Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις παρέχουν πάνω
από 100.000.000 θέσεις εργασίας, 20% περισσό-
τερες από αυτές που προσφέρουν οι πολυεθνικές
επιχειρήσεις.
Οι  300  µεγαλύτερες  συνεταιριστικές  επιχειρή-
σεις  στον  κόσµο  κατά  το  2009  παρά  την  ύφεση,
παρουσίασαν  αύξηση  στην  ανάπτυξη  τους  κατά
14%, αντιπροσωπεύοντας σε όλους τους τοµείς της
οικονοµίας ένα κύκλο εργασιών 1,1 τρις δολαρίων
ίσο µε αυτό της 10ης οικονοµίας στον κόσµο, της
Ισπανίας.  Τα  νεότερα  στοιχεία  για  το  έτος  2011
αναφέρουν,  παρά  την  ύφεση,  αύξηση  του  κύκλου
εργασιών  στα  1,6  τρις  δολάρια,  ικανοποιώντας
ταυτόχρονα  και  τις  κοινωνικές  ανάγκες  των
µελών.  Για  το  έτος  2011  ο  κύκλος  εργασιών
έφτασε στα 2 τρις δολάρια. 
6   
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
 ×ÑÙÌÁÔÁ -   ÂÅÑÍÉÊÉÁ -  ÌÏÍÙÔÉÊÁ
Åñãï óôÜ óéï: 8  ï  ÷ëì.  Å.Ï. Éù  áí íß íùí - Áèç íþí
 Ôçë.: 2651092192,  fax: 2651092882
Ανταλλαγή Νέων στο ∆ήµο Πωγωνίου
Αντιµετώπισε τους άλλους, 
όπως θέλεις να σε αντιµετωπίζουν
Η Ανταλλαγή Νέων πρόκειται να υλοποιηθεί στο ∆ήµο Πωγωνί-
ου από τις 16 µέχρι και τις 23 Νοεµβρίου και θα συµµετάσχουν
30 νέοι από 6 διαφορετικές χώρες, την Ελλάδα, τη Ρουµανία, την
Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Πολωνία και τη Τουρκία.
Οι στόχοι της ανταλλαγής είναι:
Να  αυξήσει  την  γνώση  των  νέων  για  τα  προβλήµατα  των  νέων
µεταναστών, όπως η διάκριση που δέχονται λόγω του πολιτισµικού
και του εθνικού και θρησκευτικού τους υπόβαθρου, την καταπάτη-
ση του θεµελιώδους δικαιώµατος της ελευθερίας και των ανθρωπί-
νων δικαιωµάτων, τον ρατσισµό, την προκατάληψη, τα στερεότυπα,
την φτώχεια και την περιθωριοποίηση τους από την κοινωνία γενι-
κότερα.
Στην ενθάρρυνση των νέων να δεσµευτούν για την αντιµετώπιση
των  προβληµάτων    που  αντιµετωπίζουν  οι  µετανάστες  µέσω  της
αύξησης της αλληλεγγύης, της συµπόνιας, της καταπολέµησης των
διακρίσεων, την καταπολέµηση του ρατσισµού, την κατανόηση της
πολιτισµικής  διαφοράς,  και  την  προώθηση  του  θέµατος  των
ανθρώπινων δικαιωµάτων µεταξύ των νέων.
Τη δηµιουργία αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ των οργα-
νώσεων νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν παρό-
µοιους στόχους και οράµατα, ώστε να συνεργαστούν  σε νέες ιδέες
και διεθνείς δραστηριότητες.
Στο  πλαίσιο  της  ανταλλαγής  οι  συµµετέχοντες  θα  δηµιουργή-
σουν  µία  έκθεση  µε  τίτλο:    «Ο  δρόµος  των  ανθρωπίνων
δικαιωµάτων»  και  θα  είναι  προσβάσιµη  στο  κοινό  από  τις  21
Νοεµβρίου στην είσοδο της περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα.
Για  περισσότερες  πληροφορίες  µπορείτε  να  επισκευθείτε  την
ιστοσελίδα: www.youthcenterofepirus.org
Κλιµάκιο της Πειραιώς στην Ήπειρο 
Κλιµάκιο της Τράπεζας Πειραιώς αποτελούµενο από υψηλόβαθ-
µα στελέχη βρίσκεται από την  Πέµπτη στην Ήπειρο. Στο κλιµάκιο
µετέχουν οι κύριοι Σταύρος Λεκκάκος ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
Τράπεζας,  ο  κ.  Χριστόδουλος  Αντωνιάδης  αναπληρωτής  ∆ιευθύ-
νων  Σύµβουλος  και  ο  κ.  Κώστας  Γεωργίου  ∆ιευθυντής  Προσωπι-
κού.
Το  κλιµάκιο  θα  έχει  συνεργασία  µε  τον  ∆ιευθυντή  Αντώνη
Γούση κι άλλα τοπικά στελέχη, µε στόχο την καλύτερη ενσωµάτω-
ση  των  καταστηµάτων  που  προέρχονται  από  την  Αγροτική  και  τη
Γενική και την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Η επίσκεψη θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική, ειδικά µετά την εξα-
γορά  της  ΑΤΕ  από  την  Πειραιώς,  καθώς  στην  περιοχή  της  Ηπεί-
ρου, τόσο ο αγροτικός κόσµος όσο και µεγάλες επιχειρήσεις του
κλάδου είχαν αποκλειστική συνεργασία µε την Αγροτική. 
Μια ευκαιρία για την Ελλάδα
Η συνεταιριστική απάντηση στην κρίση
7
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
Στη  συνάντηση,  η  οποία  δεν  δηµοσιο-
ποιήθηκε,  προκειµένου,  σύµφωνα  µε
πηγές της ΚΕ∆Ε, «να αποφευχθούν πιθα-
νές κινητοποιήσεις ή και καταλήψεις από
την  ΠΟΕ  -  ΟΤΑ»,  ο  υπουργός  ανακοίνω-
σε  στους δηµάρχους ότι µε την εγκύκλιο
που  θα  εξέδιδε  την  εποµένη  δεν  ετίθετο
ως  προϋπόθεση  για  τη  διαθεσιµότητα  η
έκδοση διαπιστωτικής πράξης (την οποία
θα έπρεπε να υπογράψουν και οι ίδιοι οι
δήµαρχοι  ή  τουλάχιστον  κατ’  εντολή
τους  οι  διευθυντές  προσωπικού)  αλλά
αυτή  θα  επερχόταν  αυτοδικαίως  µε  τη
δηµοσίευση  του  νόµου,  όπως  και,  τελι-
κώς, έγινε.
Άλλωστε,  όπως  τονίσθηκε  και  στη
συνάντηση,  από  τη  στιγµή  που  τα  γρα-
φεία  προσωπικού  βρίσκονται  υπό  κατά-
ληψη,  τέτοιες  διαπιστωτικές  πράξεις  δεν
µπορούν να εκδοθούν. 
Το «βάρος» στο υπουργείο
Μ’ αυτό τον τρόπο στην ουσία παρακά-
µπτονται  οι  υπηρεσίες  των  δήµων,  άρα
και οι ίδιοι οι αιρετοί από τη διαδικασία
της  διαθεσιµότητας  -  απολύσεων  και  το
«βάρος» το σηκώνει το ίδιο το υπουργείο.
∆ηλαδή,  διευκολύνονται  τόσο  οι  ίδιοι
οι δήµαρχοι, οι οποίοι σε καµία περίπτω-
ση δεν θα µπορούσαν να στείλουν τέτοια
λίστα  όσο  και  το  υπουργείο  ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης που θα εκδώσει τις δικές
του  λίστες  που  ούτως  ή  άλλως  κατέχει
µέσω της απογραφής.
Άλλωστε,  στη  συζήτηση  στην  οποία
συµµετείχαν  εκτός  από  τον  ίδιο  τον
υπουργό  ο  γενικός  γραµµατέας  του
υπουργείου  ∆.  Στεφάνου  και  από  την
ΚΕ∆Ε ο πρόεδρος Κ. Ασκούνης, ο γραµ-
µατέας  Α.  Κοιµήσης  και  ο  επικεφαλής
της Ν∆ στην Κεντρική Ένωση ∆ήµων, Κ.
Τζανακούλης,  οι  δήµαρχοι  κατέστησαν
σαφές  ότι  η  απόφαση  τους  είναι  να  µην
δοθούν  στοιχεία  από  τους  ίδιους  τους
δήµους.  «Αλλά  και  να  θέλαµε  δεν  θα
µπορούσαµε,  καθώς  δήµοι  και  γραφεία
προσωπικού τελούν υπό κατάληψη», φαί-
νεται  να  ειπώθηκε  κάποια  στιγµή  στη
συνάντηση. Παράλληλα τονίσθηκε ότι «το
υπουργείο  έχει  τα  στοιχεία  µε  βάση  την
απογραφή  και  άρα  µπορεί  να  προχωρή-
σει µόνο του».
Κενές θέσεις εντός νοµού
Επιπλέον,  στη  συνάντηση  έγινε  προ-
σπάθεια να βρεθούν οι κενές θέσεις στο
∆ηµόσιο  (εφορίες,  σχολεία,  νοσοκοµεία
κλπ) εντός των χωρικών ορίων του δήµου
ή  του  νοµού,  προκειµένου  να  µετακινη-
θούν εκεί οι υπάλληλοι που µπαίνουν σε
διαθεσιµότητα.
Σύµφωνα µε απόφαση του Αντ. Μανιτάκη
Χωρίς υπογραφή δηµάρχων οι απολύσεις
»
Οι δήµαρχοι
κατέστησαν
σαφές ότι η
απόφαση τους
είναι να µην
δοθούν στοι-
χεία από τους
ίδιους τους
δήµους
Παρακάµπτονται οι υπηρεσίες των δήµων, άρα και οι ίδιοι οι αιρετοί από τη διαδικασία της διαθεσιµότητας
Σε συµφωνία να µην εµπλα-
κούν οι δήµαρχοι στην υπόθε-
ση «απολύσεις στους δήµους»
φαίνεται ότι κατέληξαν κατά
τη διάρκεια (µη ανακοινωθεί-
σας) συνάντησης την περα-
σµένη ∆ευτέρα το µεσηµέρι ο
υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρ-
ρύθµισης Αντώνης Μανιτάκης
και µέλη του δ.σ. της ΚΕ∆Ε
Οι δεύτεροι λιγότερο χρεωµένοι δήµοι 
της Ευρώπης αυτοί της Ελλάδας
Και το 2011 οι ελληνικοί Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι οι δεύτεροι λιγότερο χρε-
ωµένοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε ποσοστό δανεισµού µόλις 0,9% επί του ΑΕΠ! Αυτό
προκύπτει από τα στοιχεία - πίνακα που προώθησε ο Επίτροπος Οικονοµικών Υποθέσεων Όλι
Ρεν, στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ Νίκο Χουντή, κατόπιν σχετικής ερώτησης του.
Εντύπωση  προκαλεί  το  γεγονός  ότι,  όπως  και  το  2010,  οι  πλέον  εύρωστες  οικονοµίες  της
Ευρώπης παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά δανεισµού των ΟΤΑ, ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Έτσι, τα υψηλότερα ποσοστά εµφανίζουν η Ιταλία και η Ολλανδία µε 8,6%, η Γαλλία µε 8,4%,
η ∆ανία µε 7,3%, η Σουηδία µε 7%, η Φινλανδία µε 6,5% και η Γερµανία µε 5,4%. Τα χαµη-
λότερα ποσοστά από την άλλη, παρουσιάζουν η Μάλτα µε 0,1%, η Ελλάδα µε 0,9%, η Βουλ-
γαρία µε 1,3%, η Λιθουανία µε 1,8%, η Κύπρος και η Σλοβενία µε 1,9% κ.λπ.
Στη συνέχεια, ακολουθεί ο πίνακας, στον οποίο, όπως διευκρινίζει στην απάντησή του ο κ.
Ρεν, «παρουσιάζεται το ύψος του ενοποιηµένου ακαθάριστου χρέους (ορισµός ∆ΥΕ) των τοπι-
κών αυτοδιοικήσεων των κρατών µελών για το 2011».
Κράτος Μέλος Χρέος ΟΤΑ 2011  Ποσοστό χρέους ΟΤΑ
(εκατ. ευρώ) επί ΑΕΠ 2011
Βέλγιο 18.217,6 4,9%
Βουλγαρία 481,2 1,3%
Τσέχικη ∆ηµ. 3.837,5 2,5%
∆ανία 17.468,2 7,3%
Γερµανία 139.264,0 5,4%
Εσθονία 538,8 3,4%
Ιρλανδία 5.448,7 3,4%
Ελλάδα 1.904,0 0,9%
Ισπανία 35.420,0 3,3%
Γαλλία 166.888,0 8,4%
Ιταλία 135.205,0 8,6%
Κύπρος 337,2 1,9%
Λετονία 1.230,7 6,1%
Λιθουανία 568,2 1,8%
Λουξεµβούργο 974,6 2,3%
Ουγγαρία 3.814,6 3,8%
Μάλτα 4,0 0,1%
Κάτω Χώρες 51.661,0 8,6%
Αυστρία 9.140,1 3,0%
Πολωνία 14.607,9 4,0%
Πορτογαλία 10.097,7 5,9%
Ρουµανία 3.269,4 2,4%
Σλοβενία 685,2 1,9%
Σλοβακία 1.814,6 2,6%
Φινλανδία 12.310,0 6,5%
Σουηδία 27.310,9 7,0%
Ην. Βασίλειο 87.074,1 5,0%
Στην πραγµατικότητα η «∆ωδώνη» το
συνεταιρικό  εργοστάσιο  επεξεργασίας
γάλακτος, έχει περιέλθει ολοκληρωτικά
στη  νέα  ιδιοκτησία  της  εταιρίας
«SIMOS»
Οι  δε
κτηνοτρόφοι
και  συνα-
φείς  παρά-
γοντες,  όσο
και  αν  θα
προκαλούν
και  θα  διεκ-
δικούν  θα’
ναι  στην
α π έ ν α ν τ ι
µεριά,  ενα-
ν τ ι ωµέ ν ε ς
ε ν έ ρ γ ε ι ε ς
δεν  θα  τους
ε ξ υ π η ρ ε -
τούν,  ούτε
στο  παρόν
ούτε  στο
µ έ λ λ ο ν ,
διότι  ακύρω-
ση  της  µετα-
β ί β α σ η ς
είναι  απ’  τα
πιο δύσκολα
δηλαδή  η
α κ ύ ρ ω σ η
της  νόµιµης
σύµβασης…
Έπεσα τα όσα ευρώ, πλήρωσαν όσα ο
διεθνείς  διαγωνισµός,  επικυρώθηκε,
ετέθει  η  σφραγίδα  και  περιήλθε  ολο-
κληρωτικά  στην  ιδιοκτησία  «SIMOS»  η
∆ωδώνη. Τέρµα τα δίφραγκα!
Απ’ εδώ και πέρα όσους αγώνες και
αν  πράξουν  για  τη  διεκδίκηση  θα’  ναι
µάταια,  θα’  ναι  αδύνατη  η  επιστροφή
της «∆ωδώνης» στα πρότερα ή στα χέρια
των  αγροτών  κτηνοτρόφων  συνεταίρων,
εκτός από τη συµµετοχή των 37,5% που
δεν υπολογίζονται!
Στο µέλλον τους, πρέπει να το εδραι-
ώσουν µε νέα σχήµατα, νέα προγράµµα-
τα  βάση  των  συνεταιριστικών  δεδοµέ-
νων…
Εάν  οι  νέοι  κτηνοτρόφοι  της  Ηπεί-
ρου είναι ακόµα συµπαγείς και αδιαίρε-
τοι µε µπροστάρηδες τις Ενώσεις Συνε-
ταιρισµών  µπορούν  να  ξανακατακτή-
σουν  την  «αίγλη  του  προτέρου  ονόµα-
τος»  αφού  κατέχουν  πατρογονικά  τη
µεταποίηση  και  εµπορία  του  κτηνοτρο-
φικού  προϊόντος  «Ηπειρωτικό  γάλα»,  η
λεωφόρος είναι ανοικτή για την ίδρυση
νέου  εργοστασίου  επεξεργασίας  γάλα-
κτος,  µε  πρότυπο  αδιάβλητο  ιδιοκτη-
σίας και καθεστώς ανάπτυξης της κτηνο-
τροφίας και αφεντικά οι ίδιο: αντέχουν;
Να  αποχωρήσουν  απ’  τη  «∆ωδώνη»
παντελώς  λαµβάνοντας  το  37,5%  σε
µετρητά ευρώ!
Γνωστά εις πάντες τα οικονοµικά της
Ελλάδα  µας,  γνωστοί  οι  αγώνες  της
κυβέρνησης, που για να σταθούµε όρθι-
οι  σαν  κράτος  πρέπει  να  αυτοπροσφέ-
ρουµε  οικονοµικά  είτε  µε  φόρους  των
πολιτών, είτε µε τη στέρηση της λελογι-
σµένης  οικονοµίας  είτε  µε  το  ξεπούλη-
µα της κρατικής περιουσίας για να µπο-
ρέσουµε  µαζί  µε  την  οικονοµική  υπο-
στήριξη  της  ευρωζώνης  να  «γυρίσουµε
τον τροχό της ανάπτυξης», της κρατικής
µηχανής στα παραγωγικά δρώµενα.
Εφόσον έχει ψηφιστεί νόµος απ’ την
Ελληνική  Βουλή  για  εκποίηση  Ελληνι-
κής περιουσίας, για να συµπληρώσουµε
τα  οικονοµικά  κενά,  µήπως  σαν  έθνος
ορθοποδήσουµε µε δικές µας δυνάµεις
και  µπορέσουµε  να  σηκωθούµε  στο
γονάτισµα  της  παραγωγικής  εργασίας
και λειτουργία υπηρεσιών.
Πρέπει  πρωτίστως  να  σταµατήσει  η
διαµάχη  των  µπροστάρηδων  κτηνοτρό-
φων  µε  τη  νέα  διοίκηση  της  ∆ωδώνης
«θεράπευε το κακόν δια του καλού» για
το µέλλον της υγιούς Ηπειρωτικής κτη-
νοτροφίας  και  δεν  πρέπει  να  περιέλ-
θουν  σε  απελπισία  διότι  «παίξαµε  και
χάσαµε»  πρέπει  να  βρούµε  τον  καθαρό
δρόµο της ανάπτυξης. Οι Ηπειρώτες δεν
«τρώνε  κουτόχορτο»,  οι  Ηπειρώτες  δεν
είναι  χαζοί,  τύχη  δεν  έχουν,  ούτε  βλά-
κες,  τα’  χουν  τετρακόσια,  αυτά  τα  προ-
σόντα είναι κληρονοµικά από τους προ-
γόνους  µας  και  πρέπει  να  τα  διαφυλά-
ξουµε!
«Ελλάδα χωρίς ∆ωδώνη ζει 
∆ωδώνη χωρίς Ελλάδα δε ζει»
Οι  δήµοι  µπορούν  να  παραχωρούν
χώρους  σε  γειτονιές  στους  αγρότες  να
πωλούν  τα  προϊόντα  τους  σε  χαµηλές
τιµές, προς διευκόλυνση των ∆ηµοτών!
Παράδειγµα  στην  Ήπειρο  έφερε  ο
∆ήµος  Πρέβεζας  που  πραγµατοποίησε
εκτός  των  λαϊκών  αγορών,  το  νέο  αυτό
θεσµό.
Στην  πόλη  µας,  τις  γειτονιές  της
υπάρχουν  χώροι,  που  µπορούν  να  δια-
θέτουν  τα  αγροτικά  προϊόντα  τους  οι
φυσικοί αγρότες, προς όφελος των κατα-
ναλωτών για να ξεφύγουν οι πολίτες από
την  «µαύρη  αγορά»  που  αναπτύχθηκε
στις  διάφορες  γειτονιές!  Όχι  λόγια,
πράξη!
Συνελήφθησαν  και  προφυλακίστη-
καν οι υπεύθυνοι ιδιωτικής εταιρίας για
υποκλοπή  ρεύµατος,  για  λαθρεµπόριο
που έχει έδρα και στην Ελλάδα και πλο-
κάµια της στην πόλη των Ιωαννίνων!
Η  λίστα  Λαγκάρντ  θα  διερευνηθεί
πλήρως µόλις φθάσει το νέο αντίγραφο
από  το  Παρίσι,  και  θα  δοθεί  σε  δηµο-
σιότητα  µε  την  εγκυρότητα  του  υπουρ-
γείου Οικονοµικών!
Την 8/11/12 µεσάνυχτα, στη Βουλή
των Ελλήνων έγινε η προγραµµατισµένη
συνεδρία  µε  µοναδική  εργασία  την
ψήφιση των νέων µέτρων. 
Αποτελέσµατα: 
Ψήφισαν: 299
Υπέρ: 153
Κατά: 128
Σαµαράς:  Αυτά  είναι  τα  τελευταία
σκληρά µέτρα.
Βενιζέλος;  Ο  Τσίπρας  σκέφτεται  µε
όραµα κηδείας.
Τσίπρας: Εκλογές τώρα, σύντοµα θα’
µαστε κυβέρνηση ευθύνης.
Καµµένος:  Να  διαγραφεί  το  χρέος
τώρα!
Παπαρήγα: Το µόνο που τους ενδια-
φέρει είναι τα κέρδη της πλουτοκρατίας!
Ο  Κων/νος  Σκανδαλίδης  ο  πρώην
υποψήφιος  πρόεδρος  του  ΠΑΣΟΚ,
σήµερα είναι εκτός Κ.Ο., αυτά τα «λαµό-
για» ανάθρεψε το ΠΑΣΟΚ.
Προ  της  ψήφισης  των  νέων  µέτρων
και  του  προϋπολογισµού  2013  όλα  τα
κανάλια  «οι  προφήτες  δηµοσιογράφοι
µεταχειρίζονταν  την  λέξη  «κρίσιµη»!
Κρίσιµη  εβδοµάδα.  Κρίση  φέρουν  τα
νέα µέτρα. Κλυδωνίζεται η κυβέρνηση!
Τσίπρας: εκλογές τώρα, ο χρόνος της
συµµαχικής κυβέρνησης τελείωσε!
Η πρόταση της Βουλής για να εντα-
χθούν  οι  υπάλληλοι  της  Βουλής  στο
εθνικό  µισθολόγιο  απεσύρθη  αµέσως,
µετά την κήρυξη απεργίας και δεν ήλθε
το  τέλος  του  πάρτε!  Οι  υπάλληλοι  της
Βουλής  µας  «κερατώνουν»  επισήµως,
εκτός  αν  οι  βουλευτές  µας  έγιναν
«βολευτές» στο ιδιωτικό κρατίδιο. Αυτοί
θέλουν απ’ τ’ αυτί και πέταµα!
Νέες συλλήψεις οδηγών ταξί για πει-
ραγµένη  «ταρίφα».  Ας  πραγµατωθεί  ο
έλεγχος  των  ταµειακών  µηχανών  της
αγοράς, αν όλες πληρούν την αρτιότητα
εν σχέση µε την εφορία! Τέτοιοι έλεγχοι
είναι απαραίτητοι και χρήσιµοι!
Μετά  την  ψήφιση  των  νέων  µέτρων
µε 153. Όλοι µα όλοι και τα κόµµατα και
τα  κανάλια,  βάζουν  πρόβληµα  για  τη
χρηµατοδότηση  των  31,2  δις!  Εγώ  λέω
όχι  να  µη  δοθούν  τώρα  τα  ευρώ,  αλλά
µετά τις εκλογές που φωνάζει και διαλα-
λεί ο Τσίπρας του ΣΥΡΙΖΑ!
Ο ΠΑΣ Γιάννινα κέρδισε την Ξάνθη
στον  αγώνα  του  Σαββάτου  µε  1-0,  έτσι
τσίµπησε  τους  τρεις  πολύτιµους  βαθ-
µούς  και  έχει  στην  κατοχή  του  11  βαθ-
µούς.
Έγινε  στην  Αθήνα  ο  3ος  κλασικός
µαραθώνιος  µε  συµµετοχή  26.000
αθλητών.  Τερµατισµός  στο  Καλιµάρµα-
ρο Αθηνών. 
● ΕΝΑΣ  από  τους  βασικούς  πυλώνες  για  την  ανάπτυξη  της  ελληνικής
οικονοµίας παραµένει ο κλάδος του τουρισµού, ο οποίος συνεχίζει να
δηµιουργεί θέσεις εργασίας, κυρίως για νέους ανθρώπους. Ο τουριστικός
τοµέας στην Ελλάδα, άλλωστε, καλείται να διαδραµατίσει πρωταγωνιστι-
κό ρόλο στην καταπολέµηση της ανεργίας τα επόµενα χρόνια, βάζοντας
το δικό του «λιθαράκι» και στην έξοδο της χώρας από την κρίση.
● ΠΟΛΥ  επικίνδυνη  συνήθεια  είναι  η  συνοµιλία  µε  το  κινητό  εν  ώρα
οδήγησης.  Ο  κίνδυνος  διπλασιάζεται  όταν  το  όχηµα  είναι  δίτροχο  και
κυρίως  ποδήλατο,  πολύ  δε  περισσότερο  όταν  η  συνοµιλία  στο  κινητό
σηµειώνεται σε ώρα κυκλοφοριακής αιχµής. Το συγκεκριµένο φαινόµενο
είναι πλέον σύνηθες σε καθηµερινή βάση και δυστυχώς, έχει πολύ δυσά-
ρεστες συνέπειες σε αρκετές περιπτώσεις. Ας το έχουν υπόψη οι οδηγοί.
●ΈΧΕΙ παραγίνει το κακό µε τα αδέσποτα ζώα στην πόλη µας και βέβαια
αυτό δεν οφείλεται στα άµοιρα τα ζώα που δίνουν το δικό τους αγώνα για
την επιβίωση. Τη νύχτα ολόκληρες αγέλες βρίσκονται παντού, θέτοντας σε
κίνδυνο  πεζούς,  αλλά  και  οδηγούς.  Μήπως  πρέπει  να  λάβουµε  άµεσα
µέτρα για να σταµατήσει αυτή η εικόνα που οφείλεται σε κάποιους... και
καλά  φιλόζωους  που  µόλις  βαρεθούν  τα  ζωάκια  τους  τα  αφήνουν  όπου
απλά τους βολεύει;
● ΜΗΝΕΣ  τώρα  καίνε  άσκοπα  τα  φώτα  στις  κλειστές  τουαλέτες  ζηµιώ-
ντας οικονοµικά τον ∆ήµο. Τόσο δύσκολο είναι να κλείσουν οι διακόπτες;
Και µιας και η στήλη ασχολείται µε τις τουαλέτες, καλό είναι να καθαρι-
στούν από τα κάθε είδους απορρίµµατα.  ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ 
Βραχιολάκια
Το τηλεµάρκετινγκ - δηλαδή,
οι  πωλήσεις  από  απόσταση  -
πρόκειται να περάσει δύσκολες
ηµέρες.  Η  Γενική  Γραµµατεία
Καταναλωτή  έχει  πάρει  φόρα
και έπειτα από αλλεπάλληλους
ελέγχους  διαπίστωσε  ότι  οι
ισχυρισµοί  πολλών  εταιρειών
για  διάφορα  προϊόντα  είναι
«µαϊµού». Κοινώς, δεν ισχύουν. 
∆ηλαδή, πρόκειται για «καρα-
µπινάτη»  παραπλάνηση  των
αδαών  καταναλωτών.  Κατά  τις
υπάρχουσες  πληροφορίες  της
στήλης,  εντός  των  προσεχών
ηµερών  θα  ανακοινωθούν  πρό-
στιµα  «για  καµιά  δεκαριά  εται-
ρείες  αυτού  του  είδους»,  οι
οποίες φυσικά κάνουν «χρυσές
δουλειές»  εκµεταλλευόµενες
την αφέλεια των καταναλωτών. 
Ο  κατάλογος  άνοιξε  µε  τα
περίφηµα  «ενεργειακά  βραχιο-
λάκια»,  µε  τη  Γενική  Γραµµα-
τεία Καταναλωτή να βάζει πρό-
στιµα  σε  πέντε  εταιρείες.  Το
ενδιαφέρον  στην  προκειµένη
περίπτωση είναι πως το βραχιο-
λάκι  µε  την  επωνυµία  Power
Balance έγινε «best seller» στην
αγορά  του  τηλεµάρκετινγκ  από
τον  µαραθώνιο  του  2010,  όταν
το  πρωτοφόρεσε  ο  τότε  πρωθυ-
πουργός κ. Γιώργος Παπανδρέ-
ου.
Ορισµένες πληροφορίες υπο-
στηρίζουν ότι από τότε ως τώρα
που  επιβλήθηκε  το  πρόστιµο
στην  εταιρεία  4Q  Εισαγωγική  -
Εξαγωγική - Εµπορική ΑΕ που
το  εισήγαγε  και  το  διακινούσε
πουλήθηκαν 1,5 εκατ. τεµάχια! 
∆ουλειές µε φούντες... 
∆υσαρεστηµένοι 
οι τραπεζίτες
Μπαράζ  µυστικών  συναντή-
σεων  πραγµατοποίησαν  τις
προηγούµενες ηµέρες οι τραπε-
ζίτες, µε φόντο την ανακεφαλαι-
οποίηση των ελληνικών πιστωτι-
κών  ιδρυµάτων.  Σύµφωνα  µε
τραπεζικούς  κύκλους,  είναι
έντονη  η  δυσαρέσκεια  των
Ελλήνων  διοικητών  για  την
πρωτοφανή  καθυστέρηση  της
ανακεφαλαιοποίησης. Αν και η
απόφαση  έχει  ληφθεί  εδώ  και
δύο  χρόνια,  όχι  µόνο  δεν  έχει
προχωρήσει,  αλλά  δεν  έχουν
ακόµη οριστικοποιηθεί οι όροι,
την  ώρα  που  η  κυβέρνηση  δεν
επιτρέπει  στους  τραπεζίτες  να
συναντηθούν  µε  την  τρόικα,
ώστε  να  εκθέσουν  τµήµατα  και
τις ενστάσεις τους στους όρους
που  προωθούνται.  Μάλιστα,  η
κυβέρνηση  µεταθέτει  για  αργό-
τερα  τον  προσδιορισµό  των
όρων  ανακεφαλαιοποίησης  των
τραπεζών, καθώς το πολυνοµο-
σχέδιο λύνει µόνο το θέµα του
πότε  και  υπό  ποιες  προϋποθέ-
σεις  θα  καταβάλουν  τόκο  οι
τράπεζες  για  τις  προνοµιούχες
µετοχές,  ενώ  δεν  περιλαµβάνει
το  χρονοδιάγραµµα  που  είχε
διαρρεύσει  µε  το  προσχέδιο
του Μνηµονίου.
8   ΑΠΟΨΕΙΣ
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
 Ðá ñ á -   Ïé ê ï  í ï  ì ß á Ε π ί κ α ι ρ α
Γνωστά εις πάντες τα οικο-
νοµικά της Ελλάδα µας,
γνωστοί οι αγώνες της
κυβέρνησης, που για να
σταθούµε όρθιοι σαν κρά-
τος πρέπει να αυτοπροσφέ-
ρουµε οικονοµικά είτε µε
φόρους των πολιτών, είτε
µε τη στέρηση της λελογι-
σµένης οικονοµίας είτε µε
το ξεπούληµα της κρατικής
περιουσίας για να µπορέ-
σουµε µαζί µε την οικονο-
µική υποστήριξη της ευρω-
ζώνης να «γυρίσουµε τον
τροχό της ανάπτυξης», της
κρατικής µηχανής στα
παραγωγικά δρώµενα
Που το πάνε µερικοί!
«Το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο µονοπάτι»
Κώστας Παπαγεωργίου 
Συνταξιούχος
Συνάντηση εργασίας µε τον Γενικό Πρόξενο
της  Αλβανίας  στα  Ιωάννινα  Γιάννη  Ντάκο
είχε    το  πρωί  της  Πέµπτης(15/11/12)  ο  Γενι-
κός  Γραµµατέας  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης
Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας, Ηλίας Θεοδω-
ρίδης.
Αντικείµενο της συνάντησης που πραγµατο-
ποιήθηκε στο γραφείο του  Γενικού Γραµµατέ-
ας ήταν η Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG
Ελλάδος-Αλβανίας  και  η  προσπάθεια  που
καταβάλει  η  Αποκεντρωµένη  ∆ιοίκηση  προ-
κειµένου  να  εντάξει  στο  συγκεκριµένο  πρό-
γραµµα έργα συντήρησης στις κτιριακές εγκα-
ταστάσεις του συνοριακού σταθµού-τελωνείου
Κακαβιάς, Π.Ε. Ιωαννίνων.  
Υπενθυµίζεται  πως,  ο  Γενικός  Γραµµατέας
µετά την επίσκεψη που είχε πραγµατοποιήσει
στα µέσα Σεπτεµβρίου στο Συνοριακό Σταθµό
Κακαβιάς      όπου  είχε  διαπιστώσει  από  κοντά
τις    ελλείψεις  που  παρουσιάζει  στις  εγκατα-
στάσεις, είχε αναλάβει πρωτοβουλίες προκει-
µένου να προχωρήσουν άµεσα οι διαδικασίες
και  να  εξασφαλισθούν  κονδύλια  για  να  αντι-
µετωπισθούν  άµεσα  τα  προβλήµατα  που
παρουσιάζονται στις υποδοµές. 
Στη συνάντηση   συζητηθήκαν επίσης θέµα-
τα  κοινού  ενδιαφέροντος  και  εξετάστηκαν  οι
δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών των δύο
πλευρών  για  την  ανάπτυξη  επενδύσεων  στον
πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα.
Παράλληλα,    ο  Γενικός  Γραµµατέας  έθεσε
στον  Αλβανό  Πρόξενο  και  την  εµπλοκή  που
έχει παρουσιαστεί στην υλοποίηση του έργου
«Οδικός  Άξονας  Σαγιάδα-  Κονίσπολη-Άγιοι
Σαράντα  καθώς η Αλβανική πλευρά δεν προ-
έβλεψε επαρκείς πιστώσεις στον προϋπολογι-
σµό του 2012 για να καλύψει τις ανάγκες του
έργου.  Το  συγκεκριµένο  έργο  «Αναβάθµιση
του  Οδικού  Άξονα  Σαγιάδα-Κονίσπολη-
Αγ.Σαράντα», µήκους 40,635 χλµ, συνολικού
προϋπολογισµού 29.869.983,19 €, χρηµατο-
δοτείται ως επί τω πλείστον  από το Ελληνικό
Σχέδιο  Οικονοµικής  Ανασυγκρότησης  των
Βαλκανίων  (ΕΣΟΑΒ)  µε  το  ποσό  των
23.895.986,55 € (ποσοστό 80% επί του προ-
ϋπολογισµού).  
Tην  αξιοποίηση,  µέχρι  το
τελευταίο  ευρώ,  των  κονδυλίων
του  ΕΣΠΑ,  έχει  θέσει  σαν  πρω-
ταρχικό στόχο το υπουργείο Ανά-
πτυξης προκειµένου να αντισταθ-
µίσει  το  ενδεχόµενο  σηµαντικής
µείωσης  των  κοινοτικών  κονδυ-
λίων  προς  τη  χώρα  µας  για  την
επόµενη προγραµµατική περίοδο
2014-2020. 
Όπως  ανέφερε  την  Τετάρτη  ο
υπουργός  Ανάπτυξης  Κωστής
Χατζηδάκης,  µιλώντας  στην  ηµε-
ρίδα - σεµινάριο για τη νέα Προ-
γραµµατική Περίοδο 2014-2020,
που  διοργανώθηκε  µε  πρωτοβου-
λία  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής
και  της  Γενικής  Γραµµατείας
∆ηµοσίων  Επενδύσεων,  «επίκει-
νται  αποφάσεις  την  επόµενη
εβδοµάδα». 
»∆εν  ξέρουµε,  δεν  είµαστε
σίγουροι  αν  υπάρξει  συµφωνία
πράγµατι την επόµενη εβδοµάδα,
γιατί  η  διαπραγµάτευση  είναι
πάρα  πολύ δύσκολη  µε  πολλές
εντάσεις  και  πολλές  ενστάσεις
από  πολλά  και  διαφορετικά
κράτη-µέλη,  αλλά  σε  κάθε  περί-
πτωση,  η  ατζέντα  του  Ευρωπαϊ-
κού  Συµβουλίου  γράφει  ότι  στις
22  Νοεµβρίου  πρόκειται  να
ληφθούν  αποφάσεις  για  το  νέο
ΕΣΠΑ», προσέθεσε.
Ο  υπουργός  σηµείωσε  ότι  «το
νέο  ΕΣΠΑ  έχει  σηµασία  πρώτα
απ’  όλα,  ως  προς  το  µέγεθος  το
οποίο  θα  έχει.  ∆ιότι  είναι  το
µόνο µέσο, µε δεδοµένη τη δηµο-
σιονοµική  κατάσταση  της  χώρας,
δηµοσίων  επενδύσεων  για  την
περίοδο  2014-2020.  Άρα,  η  µεί-
ωση  δεν  θα  ήταν  µόνο  ένα  κακό
µήνυµα  απέναντι  στους  ανθρώ-
πους  οι  οποίοι  διαµαρτύρονται
στους  δρόµους  γιατί  περιορίζο-
νται  οι  µισθοί  τους  και  οι  συντά-
ξεις  τους  και  την  ώρα  εκείνη  να
δουν  και  από  την  Ευρωπαϊκή
Ένωση µια περαιτέρω µείωση των
ενισχύσεων  από  τα  Κοινοτικά
Ταµεία». 
»  Είναι»,  συµπλήρωσε,  «και
αυτό  ξεκαθαρίσαµε  µε  τον  πρω-
θυπουργό από τις Βρυξέλλες, µια
µείωση  του  νέου  ΕΣΠΑ  θα  µπο-
ρούσε να είναι και µια υπονόµευ-
ση  της  προσπάθειας  της  χώρας
για τη δηµοσιονοµική προσαρµο-
γή  και  για  τη  βιωσιµότητα  του
χρέους. ∆ιότι καθώς το νέο ΕΣΠΑ
είναι  ουσιαστικά  το  µόνο  εργα-
λείο  για  δηµόσιες  επενδύσεις,
τυχόν  περιορισµός  του  θα  οδη-
γούσε  σε  ακόµα  µεγαλύτερη
ύφεση  και  σε  µεγαλύτερα  προ-
βλήµατα  ως  προς  τη  δηµοσιονο-
µική  προσαρµογή  και τη  βιωσι-
µότητα του δηµοσίου χρέους». 
» Κι αυτό το µήνυµα το κάναµε
ξεκάθαρο  και  νοµίζω  ότι  αρχίζει
σε  κάποιο  βαθµό  να  γίνεται  αντι-
ληπτό.  Αλλά  το  νέο  ΕΣΠΑ  δεν
µας  ενδιαφέρει  µόνο  ως  προς  το
µέγεθός  του,  µας  ενδιαφέρει  και
ως  προς  τη  φιλοσοφία  του.  ∆ιότι
θα  είναι  τελείως  διαφορετική  η
φιλοσοφία  του  από  το  σηµερινό
ΕΣΠΑ», υπογράµµισε.
Επανέλαβε  ότι  επίκειται  κατά-
θεση νοµοσχεδίου στη Βουλή για
τη  διευκόλυνση  των  στρατηγικών
και  των  ιδιωτικών  επενδύσεων,
όπου  θα  δοθεί  η  δυνατότητα  µε
εγγυητικές  από  τις  τράπεζες,  να
παίρνει  ο  επενδυτής  τα  χρήµατα
µπροστά από την αρχή, χωρίς να
χρειάζεται  να  καταβάλλονται  σε
δόσεις  και  δηµιουργείται  και  µια
κεντρική  Αδειοδοτική  Αρχή  για
να περιοριστεί η γραφειοκρατία.
Παράλληλα,  για  την  Κοινοτική
Πρωτοβουλία  JEREMIE  ο  κ.
Χατζηδάκης ανέφερε πως «φαίνε-
ται ότι µπαίνει το νερό στο αυλά-
κι»,  ενώ,  όπως  γνωστοποίησε  ο
υπουργός,  θα  εξαγγελθεί  πολύ
σύντοµα  από  τη  γενική  γραµµα-
τεία  ∆ηµοσίων  Επενδύσεων  και
ΕΣΠΑ,  ένα  πρόγραµµα  για  τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
«Υπάρχουν  δυσκολίες,  προ-
σπαθούµε  να  τις  αντιµετωπίζου-
µε κάθε µέρα. Όπως προσπαθού-
µε να αντιµετωπίσουµε τις δυσκο-
λίες  και  σε  σχέση  µε  τα  ηµιτελή
έργα  της  περιόδου  2000-2006
και  που  ξέρετε  πως  υπήρχε  κίν-
δυνος απώλειας για τη χώρα, επι-
στροφής  στα  Κοινοτικά  Ταµεία
πόρων  της  τάξεως  των  2,5  δισ.
ευρώ.  Χάρη  και  στη  βοήθεια  της
ΜΟ∆  και  των  υπολοίπων  υπηρε-
σιών  τα  χρήµατα  της  πρώτης
φάσης  δεν  χάθηκαν.  Και  τώρα
δίνουµε τη µάχη. Μέχρι το τέλος
Μαρτίου  θα  συνεχιστεί  αυτή  η
µάχη,  για  τα  έργα  της  β’  φάσης
για να µην υπάρξει απώλεια κον-
δυλίων  για  τη  χώρα»,  είπε  ο
υπουργός.
Τέλος,  σηµείωσε  ότι  η  χώρα
µας  πρέπει  να  εστιάσει  στον
άξονα  της  καινοτοµίας  και  στην
άριστη  αξιοποίηση  των  κονδυ-
λίων.
9
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
Συνάντηση εργασίας του Γενικού
Γραµµατέα µε τον Αλβανό Πρόξενο
Από το υπουργείο Ανάπτυξης
Αγωνία για το µέγεθος του νέου ΕΣΠΑ
Έκτακτο Περιφερειακό 
Συµβούλιο για τις απο-
λύσεις στο δηµόσιο 
ζητά το ΑΥ.ΡΙ.Ο
Η  παράταξη  «Αυτοδιοικητικό
Ριζοσπαστικό  Ορµητήριο
(ΑΥ.ΡΙ.Ο.)  για  την  Ήπειρο»  υπέβα-
λε  αίτηµα  έκτακτης  σύγκλησης  του
Περιφερειακού  Συµβουλίου  είτε
για  σήµερα  Παρασκευή  16  Νοεµ-
βρίου  είτε  την  ερχόµενη  ∆ευτέρα
19  Νοεµβρίου  στις  15.00  το  µεση-
µέρι, προκειµένου να συζητηθεί το
θέµα  των  απολύσεων  υπαλλήλων
της  Περιφέρειας  και  των  υπολοί-
πων  ΟΤΑ  πρώτου  και  δεύτερου
βαθµού  κατ’  εφαρµογή  του  τρίτου
µνηµονίου.
Στην  ανακοίνωση  που  εξέδωσε  η
παράταξη τονίζει: «Είναι προφανής
η  αναγκαιότητα  της  γρήγορης  αντί-
δρασης  της  αιρετής  Περιφέρειας,
της αντίδρασης στην πολιτική αυτή
και  της  συµπαράστασης  στους
υπαλλήλους  της  Περιφέρειας,  οι
οποίοι  έχουν  αρχίσει  κινητοποιή-
σεις και έχουν καταλάβει κτίρια της
Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβε-
ζας».
Η  παράταξη  ζητά  από  όλη  την
αντιπολίτευση  να  συνυπογράψουν
το  αίτηµά  τους  εφόσον  απαιτηθεί
από  την  Περιφερειακή  Αρχή  προ-
κείµενου  να  συγκεντρωθεί  ο  απαι-
τούµενος  αριθµός  για  να  γίνει  η
συνεδρίαση.
Σε  δήλωση  του  για  το  θέµα  των
απολύσεων  ο  Γιάννης  Παπαδηµη-
τρίου επισηµαίνει τα εξής:
«Τα µέτρα του τρίτου µνηµονίου,
που  εφαρµόζουν  οι  τρόϊκες  εσωτε-
ρικού  και  εξωτερικού,  οδηγούν  σε
χιλιάδες  απολύσεις  εργαζόµενων
στους  ΟΤΑ  πρώτου  και  δεύτερου
βαθµού,  µεταξύ  αυτών  και  στην
Περιφέρεια  Ηπείρου,  και  οδηγούν
στην  κατάρρευση  των  υπηρεσιών.
Για  τους  υπαλλήλους  ανοίγει  ο
δρόµος  για  τον  Καιάδα  και  για  την
κοινωνία  ο  δρόµος  για  την  πλήρη
ιδιωτικοποίηση  και  εµπορευµατο-
ποίηση  σχεδόν  όλων  των  βασικών
υπηρεσιών,  οι  οποίες  είναι  έτσι  κι’
αλλιώς  στο  στόχαστρο  ιδιωτικών
συµφερόντων,  που  ενδιαφέρονται
να  επενδύσουν  στη  λεηλασία  µιας
χώρας  κατεστραµµένης  µε  πολύ
φτωχό εργατικό δυναµικό.
Η  αιρετή  Περιφέρεια  Ηπείρου
οφείλει  να  σταθεί  αποφασιστικά
απέναντι  στη  λαίλαπα  εξαθλίωσης
της  κοινωνίας.  Οφείλει  να  γίνει
φορέας συλλογικής αντίδρασης και
να στηρίξει τον αγώνα των υπαλλή-
λων  της,  που  ήδη  έχουν  προβεί  σε
καταλήψεις  κτιρίων  της  Περιφέρει-
ας, αλλά και ολόκληρης της κοινω-
νίας.  Οφείλει  κατ’  αρχήν  να  αρνη-
θεί τη συναίνεση στις διαθεσιµότη-
τες  υπαλλήλων,  να  αποστείλει  τα
στοιχεία  τους  και  να  διευκολύνει
µε  οποιονδήποτε  τρόπο  αυτή  την
πολιτική. 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο, την
έκτακτη  σύγκληση  του  οποίου
ζήτησε  η  παράταξή  µας,  πρέπει  να
ορθώσει  λόγο  και  ανάστηµα,  να
διατρανώσει την αντίθεσή του  στις
καταστροφικές µνηµονιακές πολιτι-
κές και να αγωνιστεί για την υπερά-
σπιση  του  δηµόσιου  και  κοινωνι-
κού  χαρακτήρα  της  ∆ευτεροβάθ-
µιας Αυτοδιοίκησης». 
10  MIKΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ­ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
Ïé Ãéáôñïß ôçò ðüëçò ìáò
ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÉ
ÖÕÓÉÏÈÅÑÁÐÅÕÔÅÓ
ÖÕÓÉÏÈÅÑÁÐÅÕÔÅÓ
NEYÑÏËÏÃÏÉ
ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÉ - ÌÁÉÅÕÔÇÑÅÓ
ÐÁÈÏËÏÃÏÉ
ÃÅÙÑÃÉÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ
Ãïýíáñç 1, Ê. Ðëáôåßá
Ôçë. éáôñåßïõ 26510125123, ïéêßáò
2651027126
ÌÉ×ÁËÇÓ ËÅ×ÏÓ
ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Ðôõ÷éïý÷ïò Ìåèüäïõ MCKENZIE
(ìç÷áíéêÞ äéÜãíùóç êáé èåñáðåßá ôùí
ðáèÞóåùí ôçò ÓðïíäõëéêÞò ÓôÞëçò
êáé ôùí ðåñéöåñåéáêþí áñèñþóåùí)
ÖõóéïèåñáðåõôÞñéï: Áñáâáíôéíïý 14,
ÉùÜííéíá
Ôçë. 2651033960
Kéí.: 6937184653
Ïéêßá: 2651030602
ÓÏÖÏÊËÇÓ ÊÁÌÇÍÁÓ
ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Ôçë. 2651078852, 6993987222
ÊáèçìåñéíÜ 10.00 - 13.30
êáé 18.00 - 20.30
ÆõãïìÜëëç 1 - ÉùÜííéíá
(üðéóèåí Íïìáñ÷ßáò)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΡΑΚΚΑΣ
ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Συνεργασία µε όλα τα ταµεία
Καθηµερινά 9:00 µε 14:00
και 18:00 µε 21:00
Σαλαµάγκα 4, 1ος όροφος, Ιωάννινα
Ôçë. 2651026068, 6972356409
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ
Κέντρο κινητικής
και φυσικής αποκατάστασης
Συνεργασία µε όλα τα ταµεία
Γ’ Σεπτεµβρίου 25 - Ανατολή
Τηλ. 2651115015, 6945175739
ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÍÁÕÓÉÊÁ
ÅñãáóôÞñéï Çëåêôñïåãêåöáëïãñáößáò
êáé çëåêôñïìõïãñáößáò
Μιχ. Αγγέλου 53, Ôçë. 2651071221
Ù.Ñ.Ë.
ÃÊÏËÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ
ÊáëéÜöá 1á
ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý
Ôçë. éáôñåßïõ 2651049006-47804,
ïéêßáò 2651046817
ÐÁÐÐÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ
Äùäþíçò 44
Ôçë. éáôñåßïõ 2651045672,
Ìüíï ìå ñáíôåâïý
ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ - ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ
ÓÏÕÆÁÍÁ
Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
ðñþçí åðéìåëÞôñéá ÐáèïëïãéêÞò
ÊëéíéêÞò Íïóïêïìåßïõ ×áôæçêþóôá
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ
09.30-13.30 êáé 18.30-20.30
ÔåôÜñôç áðüãåõìá êáé ÓÜââáôï ðñùß
ìå ñáíôåâïý
28çò Ïêôùâñßïõ 49, 1ïò üñïöïò
Ôçë. 2651032800, 6944301801
ÓÉÏÕÔÇÓ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÓ
28çò Ïêôùâñßïõ 31
Ôçë. 2651032778
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏΣ
ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÓÏËÊÁÓ
Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
ÐáðÜæïãëïõ 4, 2ïò üñïöïò
Ôçë. éáôñåßïõ 2651033330
ïéêßáò 2651048983
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ ðñùÀ - áðüãåõìá
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πτυχιούχος ΑΠΘ
Οπλαρχηγού Πουτέτσου 22Β’ -
ισόγειο
Ôçë. 2651072422
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙ∆ΟΥ -
ΓΚΡΙΜΟΤΣΗ
Χειρούργος οδοντίατρος
Λεύκανση µε το σύστηµα ΖΟΟΜ 2 (usa)
Ψηφιακή ακτινογραφία
Αισθητική οδοντιατρική
∆αγκλή 7
Ôçë. 2651029328
ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΚΗΣ
Χειρούργος οδοντίατρος
Κοραή 10-12
Ôçë. 2651033577, Κιν.: 6998436282
Οικία: 2651034002
ÌÐÅÓÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
Áñáâáíôéíïý 2 - Ôçë. 2651038797
ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÉ
ÌÐÅÓÇÓ ÓÙÔÇÑÉÏÓ
Μιχ. Αγγέλου 53
Ôçë. 2651064640
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ενοικιάζεται  κατάστηµα  145  τ.µ.
επί  της  οδού  Κενάν  Μεσαρέ  24.
Τηλ. 6972769665.     (6/11)
Ενοικιάζεται  ισόγειο  διαµέρισµα
στην  περιοχή  Ανατολή  µε  αυτό-
νοµη  θέρµανση  χωρίς  κοινόχρη-
στα. Τηλ. 697117721   (3/9)
Ενοικιάζεται  καινούριο  3αρι  µε
ανεξάρτητη  θέρµανση  85m2  για
φοιτητές-τριες στην περιοχή
Τζαµί  πάνω  από  Εθνική  Τράπε-
ζα. Πληρ. τηλ.: 6974111952
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  τριάρι  µε  αυτό-
νοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρη-
στα  στην  περιοχή  Γιαννιώτικο
Σαλόνι. Τηλ. 26510 47141, 6955
296285.
Στα  Ιωάννινα  στο  κέντρο,  απένα-
ντι  από  τη  Μητρόπολη,  οδός
Μητροπόλεως  και  ∆ηµάρχου
Ιωαννίδη  1,  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  για
φοιτητή  γκαρσονιέρα  3ου ορό-
φου,  40  τ.µ.  καθαρά,  µε  δύο
χώρους  (καθιστικό  –  κρεβατοκά-
µαρα και  κουζινοτραπεζαρία,  µε
µπάνιο) ανακαινισµένη (κουζίνα,
κουφώµατα  εσωτερικά  –  εξωτερι-
κά,  θωρακισµένη  εξώπορτα),
ήσυχη,  σε  οικογενειακή  οικοδο-
µή, µε θέµα στη λίµνη, δίπλα σε
στάση για το πανεπιστήµιο. Τηλ.
6932624885 κ. Γιάννη.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  στο  κέντρο  της
πόλης  ένα  δυάρι  και  ένα  τριάρι.
Αυτόνοµη θέρµανση και γκαράζ.
Τηλ.  26510  47141,  6955
296285.
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα απένα-
ντι  από  το  Γυµνάσιο  Ανατολής,
καινούρια,  µε  αυτόνοµη  θέρµαν-
ση,  χωρίς  κοινόχρηστα.  Τηλ.
2651045580,  6976890086
(19/9)
Ενοικιάζεται τριάρι διαµέρισµα,
επιπλωµένο,  κατάλληλο για
συγκατοίκηση φοιτητών µε πρό-
σβαση στη λεωφόρο ∆ωδώνης και
στάση  αστικού  ΚΤΕΛ  για
παν/µιο - ΤΕΙ. Τηλ. 2651040906
(20/9)
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα απένα-
ντι  από  τις  σχολές  του  ΟΑΕ∆
χωρίς  κοινόχρηστα,  αυτόνοµη
θέρµανση.  Τηλ.  2651045580,
6976890086    (25/6)
Ενοικιάζεται καινούριο 3άρι
στην οδό Μιχαλακοπούλου 3  µε
αυτόνοµη θέρµανση,  χωρίς  κοι-
νόχρηστα.  Τηλ.  26510  45580,
6976890086   (25/6)
Ενοικιάζεται δυάρι 55 µ2 χωρίς
κοινόχρηστα µε αυτονοµία ηλιό-
λουστο,  2  µπαλκόνια,  άνετο
πάρκινγκ  στα  Καρδαµίτσια.
Τηλ.  26510  36816,  6945
150126 (14/5)
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στην
Ανατολή 40  τ.µ.,  1ος όροφος
(σοφίτα)  µε αυτόνοµη θέρµαν-
ση.  Τηλ.  26510  47141,
6955296283 (28/2).
Eνοικιάζεται 3άρι διαµέρισµα
80  τ.µ.  µε αυτόνοµη θέρ  µανση,
αυλή, στην περιοχή Αγίου Ιωάν-
νη (αεροδρόµιο).  Τηλ.
2651061405   (12/10).
Ενοικιάζεται γραφείο  45  τ.µ.,
δύο χώρων, στο κέντρο της πόλε-
ως  (Ζυγοµάλλη  5,  1ος  όροφος),
τηλ. 6974 59 72 74  (3/1)
Στο  7ο  χλµ.  Ηγ.  -  Πλαταριάς
ενοικιάζεται  εστιατόριο  300
θέσεων  και  10  ενοικιαζόµενα
δωµάτια  πλήρως  εξοπλισµένα
µε ψύξη και θέρµανση.  (5/9)
Ενοικιάζεται 2άρι, 60 τ.µ., στην
Ανατολή,  τηλ.  68963,
6947569673  (31/8)
Åíïé êéÜ æå ôáé  éóü  ãåéïò   ÷þñïò  73
 m2 êáôÜë  ëç  ëïò   ãéá åðáã ãåë  ìá ôé  -
êÞ  óôÝãç   Þ ãñá öåßá  ìå áõôü  íï ìç
èÝñ ìáí  óç    óôçí   ïäü    Ë.    ÁÊÑÉÔÁ
57, ðëç  óß  ïí   ÉÊÁ Éù  Üí  íé  íá.   Ôçë.
26510-37149.
Ενοικιάζεται  3άρι  διαµέρισµα
απέναντι  από  Σχολές  ΟΑΕ∆,
αυτ.  θέρµανση.  Τηλ.  26510
45580, 6987989623  (3/5)
Åíïé êéÜ  æå ôáé  êáôÜ óôç  ìá  80   ì2
 ìå áíôß óôïé ÷ï ðáôÜ ñé, êáé íïý  ñéï,
 ãéá åðáã  ãåë  ìá  ôé êÞ  óôÝãç, Ìðé æá  -
íßïõ  29,    ôçë.  26510  33757    êáé
38335.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Πωλείται  στην  Λυγιά  Πρεβέζης
µεζονέτα,  100  µέτρα  από  την
παραλία  Λυγιάς  µε  υπέροχη
θέα.  Νεόδµητη    ισόγειο  34µ2,
1ος  όροφος  34µ2  µε  υπόγειο
34µ2  πλήρως  εξοπλισµένη  µε
χώρο  για  πάρκινγκ,  κατασκευα-
σµένη  από  ιδιώτη.  Tηλ.
6973396665
Πωλείται  διαµέρισµα  λόγω  ανα-
χώρησης  για  επαρχία  στην
περιοχή  µεταξύ  Λ.  Αλεξάνδρας
και  Πεδίον  Άρεως,  50  τ.µ.  υπε-
ρηψωµένο  1ου  ορό φου-µε
πλήρη  επίπλωση  -επανδρωµένο
µε όλες τις ηλε  κτρικές συσκευές
και  κλιµατισµό.  το  διαµέρισµα
είναι  πρόσοψη,  φωτεινό,  µε
µπαλκόνι  µεγάλο  µπροστά  στο
δρόµο.  Τιµή  75.000  ευ  ρώ,  τηλ.
6944363614  (11/1)
Πωλείται  οικόπεδο  1300m2
στους  Τσουκαλάδες  Λευκάδας
εντός  σχεδίου  µε  νερό-∆ΕΗ  σε
εφαπτόµενο  κοινοτικό  δρόµο.
Τηλ. 26450 97490 (3/7)
Πωλείται οικόπεδο 760 τ.µ. στην
Κοσµηρά  60%  κάλυψη,  φως  -
νερό  -  τηλέφωνο.    Τηλ.
6943540029  (12/9)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ
Πωλείται οικόπεδο  µε  διώροφη
πέτρινη  παλιά  οικοδοµή,  1.100
τ.µ.  στην  Πλατανιά  Ιωαννίνων.
Τηλ. 6972769665   (13/11)
Πωλείται  οικόπεδο  800  τ.µ.  στα
Καρδαµίτσια  δίπλα  από  το
δηµοτικό  σχολείο.  Τηλ.  6948
380326, 6942019770  (16/11)
Πωλείται οικόπεδο 7.500 µ2 ή 3
τεµ. Χ 2.500 µ2 επί της εθνικής
οδού  Ιωαννίνων  -Κονίτσης  πλη-
σίον  εργοστασίου  «∆ωδώνη»,
τετραγωνισµένο - φάτσα περίπου
100  µ.  µε  αποθήκες  4.000  µ2
και γραφεία - οικία 200 µ2. Έχει
πρόσοψη  και  σε  πίσω  κοινοτικό
δρόµο.  Τιµή  300.000  ευρώ/
στρέµµα,  τηλ.  6932234304.
(12/1)
Πωλείται  αγρόκτηµα  8  στρεµ.
στην  περιοχή  Αργυρότοπος
(Φασκοµηλιά Σκορπιώνα) Ηγου-
µενίτσας.  Τηλ.  6974  228325.
(24/8)
∆ΙΑΦΟΡΑ
Επενδυτική  ευκαιρία.    Πληρο-
φορίες  6973806016,  6979
933824
Πωλείται σε τιµή εξαιρετικής
ευκαιρίας επιχείρηση  βιβλιοπω-
λείου - χαρτικών στο κέντρο της
πόλης  και  µε  εξασφαλισµένη
πελατεία λόγω συνταξιοδότησης.
Τηλ.  2651028024,  6932
656870   (15/3) 
Πωλείται ψησταριά  βαγόνια,
ενός  έτους  µε  12  σούβλες.  Τηλ.
6994206068  (8/9) 
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΥΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ  µαθήµατα
Ανάπτυξης  Εφαρµογών  σε  Προ-
γραµµατιστικό  Περιβάλλον,
Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας και
Αρχές  Οργάνωσης  και  ∆ιοίκη-
σης Επιχειρήσεων σε µαθητές Γ’
Λυκείου. Πληροφορίες στα τηλέ-
φωνα  6932379738  &  6977
297546
Πτυχιούχος  φιλόλογος  µε  πολ-
λές επιτυχίες στο ενεργητικό του
παραδίδει  ιδιαίτερα  µαθήµατα
σε µαθητές γυµνασίου - λυκείου.
Τιµές  προσιτές.  Τηλ.
6936526884  (5/9) 
Χηµικός  του  πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων,  µεταπυχτιακό  στο
πανεπιστήµιο  Ιωαννίνων,  παρα-
δίδει µαθήµατα χηµείας - βιολο-
γίας - φυσικής - µαθηµατικών σε
µαθητές  γυµνασίου  -  λυκείου.
Επίσης  αναλαµβάνει  παιδιά
δηµοτικού  για  µελέτη.  Τηλ.
6980797436 (31/8)
Ðôõ  ÷éïý ÷ïò  ïéêï íï ìï ëü ãïò   ìå
åìðåé  ñßá  ðáñá  äß äåé  éäéáß ôå  ñá
ìáèÞ ìá ôá.  Ôçë. 69745505999. 
 Πτυχιούχος  ΑΕΙ  µε  µεταπτ.
σπουδές  στη  δισλεξία  παρέχει
ενίσχυση  στη  µελέτη  όλων  των
µαθητών δηµοτικού - γυµνασίου.
Τηλ. 6936736684  (31/8)
Καθηγητής  χηµικός,  παραδίδει
µαθήµατα  σε  µαθητές  γυµνασί-
ου - λυκείου. Τηλ. 6958450482
(31/8)
ΖΗΤΟΥΝ
EΡΓΑΣΙΑ
Τελειόφοιτος του τµήµατος
Νηπιαγωγών αναλαµβάνει τη
φύλαξη  παιδιών  καθώς  και  την
προετοιµασία  µαθητών  δηµοτι-
κού.  Τιµή  συζητήσιµη.  Τηλ.
6984257980.    (1/11)
Mητέρα δύο παιδιών,  απόφοιτη
Ελληνικού Λυκείου,  47  ετών
αναλαµβάνει φύλαξη παιδιών µε
φροντίδα και υπευθυνότητα,
πρωϊνές ώρες και εντός πόλεως
Ιωαννίνων άριστες συστάσεις
από προηγούµενες υπηρεσίες.
τηλ. 6978605852    (12/10)
Έµπειρη κύρια για φροντίδα ηλι-
κιωµένου  αναζητά  εργασία.
Άπταιστα  ελληνικά,  γνώσεις
νοσηλείας  και  φαρµακευτικής
φροντίδας,  άριστη  µαγειρική.
Συστάσεις  από  την  οικογένεια
Μαλτέζου.  Τηλέφωνο  6994
133372
ΖΗΤΟΥΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Zητούνται 2 άτοµα για µερική ή
ολική απασχόληση,  επιθυµητές
βασικές γνώσεις υπολογιστή.
Τηλ. 6972449116  (25/7)
Ζητείται  κοπέλα  για  εργασία  σε
καφετέρια  περιοχή Κατσικά
(Εθνικής  Αντιστάσεως  131).
Τηλ. 6946189576. (24/8)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Πωλείται  ΠΕΖΩ 206  special,
µοντέλο  2003-2004,  1100  κ.ε.
µε  84.000  χιλιόµετρα.  Full
extra. Άριστη κατάσταση, δεκτός
έλεγχος. Τιµή 3.480 µετρητοίες.
Τηλ.  6937989280
(30/7)
Πωλείται οικόπεδο 300 τ.µ.
στη θέση «Ζευγάρια»  οδός
Πανδοσίας  19,  ελεύθερο
από  κάθε  εµπόδιο  και
κώλυµα εντός σχεδίου (συν.
δοµ. 8) στην τιµή ευκαιρίας
των  100.000  ευρώ  µετρη-
τοίς. Τηλ. 2651022030.
Πωλείται  οικόπεδο  400m2
µε  υπάρχουσα  άδεια  οικο-
δοµής  και  σκελετό  στον
Αρχάγγελο  Πρέβεζας
(κοντά  στο  γήπεδο).  Τιµή
ευκαιρίας.  Τηλ.  6944-
371581   (15/6)
Καθηγητής  φυσικός  µε
εµπειρία παραδίδει ιδαί-
τερα  µαθήµατα.  Τηλ.
6946466072  –  26510  -
78961
Eνοικιάζεται περίπτερο  στα
Καρδαµίτσια,  οδός  Κοσµά
Αιτωλού  δίπλα  στο  δηµοτικό
σχολείο.  Τηλ.  6982702934,
6942664736.           (20/3)
Eνοικιάζεται κατάστηµα  40µ2
στην  οδό  Κοµνηµών  12  πλη-
σίον  Γηροκοµείου.  Πληροφο-
ρίες  στο  τηλ.  2651072910
(3/5)
Το  Πνευµατικό  Κέντρο  ∆ήµου  Ιωαννιτών  και  το
Πανεπιστήµιο  Ιωαννίνων,  τιµώντας  την  επέτειο  του
Πολυτεχνείου,  διοργανώνουν  µουσική  εκδήλωση  µε
τίτλο  «Οµπρός  οι  δηµιουργοί»,  το  Σάββατο  17  Νοεµ-
βρίου  και  ώρα  9  µ.µ.  στο  Συνεδριακό  Κέντρο  «Κάρο-
λος Παπούλιας» του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
Η  Συµφωνική  Ορχήστρα  ∆ηµοτικού  Ωδείου  Ιωαννί-
νων, η Χορωδία του ∆ηµοτικού Ωδείου και η Χορωδία
του Λυκείου Ελληνίδων, υπό τη διεύθυνση του Φοίβου
Παπαδόπουλου, ερµηνεύουν τα έργα του Μίκη Θεοδω-
ράκη  Αντάτζο  για  κλαρινέτο  και  έγχορδα,  τη  Σουίτα
«Ένας  όµηρος»,  για  πιάνο  και  ορχήστρα,  αποσπάσµα-
τα  από  το  Πνευµατικό  Εµβατήριο  σε  ποίηση  Άγγελου
Σικελιανού  καθώς  και  τραγούδια  του  συνθέτη  από  τη
δεκαετία του ’70.
Σολίστ: Ιωάννα Φόρτη, Κώστας Θωµαΐδης.
Πιάνο: Τατιάνα Παπαγεωργίου.
Μπουζούκι: Μανώλης Γιωργοστάθης.
Κλαρινέτο: Ευστάθιος Κιοσόγλου.
∆ιεύθυνση Χορωδίας: Βαλεντίν Στεφάνωφ.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Η συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
για  τον  εορτασµό  των  100  χρόνων  από  την  απελευθέ-
ρωση των Ιωαννίνων. 
EIΔΗΣΕΙΣ ­ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 11
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αρ. πρωτ.: 68/89/7959 Ιωάννινα 13/11/2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το ∆ασαρχείο Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι µε την αριθ.
67036/7814/13-11-2012 Πράξη της Προϊσταµένης του ∆ασαρ-
χείου Ιωαννίνων, που στάλθηκε στο ∆ήµο Ζαγορίου για δηµο-
σίευση, έκταση εµβαδού 1.711,00 τ.µ., που βρίσκεται στη θέση
«Μαυρίτσες» περιφέρειας της Τ.Κ. Ανω Πεδινών, του ∆ήµου
Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων, χαρακτηρίσθηκε ως έκταση η οποία
δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση, διότι υπάγεται στις
εξαιρέσεις του Ν.998/79, σύµφωνα µε την παρ. 6α του
άρθρου 3 του Νόµου αυτού.
Μ.Ε.Γ.Γ.∆.∆Η. -∆.Μ.
Η προϊστάµενη το ∆ασαρχείου
Φωτεινή Κούτλα
∆ασολόγος µε Β’ βαθµό
Αρ. πρωτ.: 5067 Ιωάννινα 14/11/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-
ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013»
Κωδικός Πρόσκλησης 056
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
«ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ
Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου προβαίνει στην ενηµέρωση των:
- ΟΤΑ Α βαθµού και Επιχειρήσεων ΟΤΑ Α βαθµού Περιφέρει-
ας Ηπείρου,
για ανάκληση της πρόσκλησης µε κωδικό 011 στη θεµατική
προτεραιότητα «Υποδοµές Φροντίδας παιδιών», στην οποία
προβλεπόταν συγκριτική αξιολόγηση, και υποβολή προτάσεων
στην πρόσκληση µε κωδικό 056, στην ίδια θεµατική προτεραιό-
τητα, µε άµεση αξιολόγηση.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν
στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίοι
είναι:
- Η κάλυψη αναγκών σε νέες υποδοµές φροντίδας βρεφών
και νηπίων µε σκοπό την διευκόλυνση της πρόσβασης των
γυναικών στην αγορά εργασίας
Η παρούσα πρόσκληση αφορά την κατηγορία πράξης :
«Υποδοµές φροντίδας βρεφών και νηπίων (Βρεφονηπιακού
σταθµού)»
Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηµατοδο-
τηθούν από εθνικούς πόρους και από το Ταµείο ΕΤΠΑ (Ευρω-
παϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Η παρούσα πρό-
σκληση αφορά χρηµατοδότηση πράξεων συνολικής δηµόσιας
δαπάνης 1,300.000 €.
Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 14/11/2012
έως 30/3/2013.
∆ιενεργείται άµεση αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσε-
ων.
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ και
σε έντυπη µορφή στην Ενδιάµεση
∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου 2000-2006 στη
διεύθυνση: 8ης Μεραρχίας 5-7, ΤΘ: 25
45002-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2, 45445 Ιωάννινα, τις ώρες 9:00- 15.00
όλες τις εργάσιµες ηµέρες, το αργότερο
έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής προτάσεων ή εξάντλη-
σης της διαθέσιµης δηµόσιας δαπάνης.
Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ -ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013», το
σύστηµα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης
των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες
επιλεξιµότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποια-
δήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων βρίσκο-
νται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peproe.gr. Οι ενδιαφε-
ρόµενοι δύνανται να απευθύνονται επίσης στην κ. Α. Γκόσιου,
τηλέφωνο 2651 3 60506.
Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου
Αλέξανδρος Καχριµάνης
Οι  Κυριακές  στο  πανί  προβάλλουν
την ταινία του Όρσον Ουέλς, Ο Πολίτης
Κέην, (ΗΠΑ,  1941,  διάρκεια:  119
λεπτά), την Κυριακή 18 Νοεµβρίου και
ώρα 8.30 µ.µ., στον  Πολιτιστικό Πολυ-
χώρο,  στα  Παλιά  Σφαγεία.    Είσοδος
ελεύθερη
Ο ζάµπλουτος µεγιστάνας του Τύπου
Τσαρλς  Φόστερ  Κέην,  πεθαίνει  µόνος
και  εξόριστος  στην  τεράστια  έπαυλή
του κρατώντας µια διακοσµητική χιονό-
µπαλα στα χέρια του και µουρµουρίζο-
ντας  τη  λέξη  Rosebud (µπουµπούκι
τριαντάφυλλου). Ο θάνατός του γίνεται
πρώτη είδηση στα µέσα µαζικής ενηµέ-
ρωσης  και  ο  δηµοσιογράφος  Τζέρι
Τόµπσον  ξεκινά  την  έρευνα  για  τον
δηµόσιο  και  ιδιωτικό  βίο  του  απόµα-
κρου  µεγιστάνα  προσπαθώντας  ταυτό-
χρονα να αποκωδικοποιήσει το νόηµα
της τελευταίας του λέξης…
Πρόκειται  για  την  πρώτη  µεγάλου
µήκους  ταινία  του  Όρσον  Γουέλς  η
οποία βασίστηκε εν µέρει στη ζωή του
Γουίλιαµ Ράντολφ Χέρστ  (1863-1951)
ο οποίος µάλιστα απαγόρευσε σε όλες
τις  εφηµερίδες  του  να  αναφέρουν  την
ταινία. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας
του  ’30  και  του  ’40  ο  Γουέλς  ήταν
πανταχού παρών και στις τρεις µορφές
της τέχνης και διασκέδασης όντας γνω-
στός πριν τον Πολίτη τόσο για τις θεα-
τρικές  του  εµφανίσεις  (ο  «Καίσαρας»
του  στο  Μπρόντγουεϊ  έκανε  ιδιαίτερη
αίσθηση) όσο και για τις ραδιοφωνικά
προγράµµατα  µε  τον  «Πόλεµο  των
Κόσµων»  να  πανικοβάλλει  χιλιάδες
Αµερικανών  ακροατών  που  πίστεψαν
ότι  όντως  γίνονταν  απόβαση  εχθρικών
εξωγήινων στη Γη!
«Σπάζοντας» την παραδοσιακή γραµ-
µική αφήγηση, ο Γουέλς διηγείται την
ιστορία  του  Κέην  µέσω  εκτενούς  χρή-
σης των φλασµπακ, µιας τεχνικής που
αν και δεν ήταν πρωτόγνωρη στον κινη-
µατογράφο  ήταν  η  πρώτη  φορά  που
χρησιµοποιήθηκε  σε  τέτοια  διάσταση.
Παράλληλα  ο  Γουέλς  χρησιµοποίησε
αριστοτεχνικά  κάθε  τεχνικό  µέσο
(γωνίες λήψης, ήχος, ειδικά εφέ, µακι-
γιάρισµα  κ.α.)  προκειµένου  να  δηµι-
ουργήσει ένα πρωτότυπο φιλµ το οποίο
θεωρείται  και  η  απαρχή  του  «µοντέρ-
νου»  κινηµατογράφου  ενώ  συχνά
φιγουράρει  στην  πρώτη  θέση  στις
λίστες  µε  τα  καλύτερα  φιλµ  όλων  των
εποχών.  
Ο Πολίτης Κέην στις Κυριακές στο πανί
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
«Οµπρός οι δηµιουργοί» - Μία συναυλία για το Πολυτεχνείο
12  EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
Ο  Όµιλος  Φίλων  Ποδηλάτου
Ιωαννίνων  -  ΟΦΠΙ  συµµετέχει
την  Κυριακή 18-11-12,  που
είναι Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης
των Θυµάτων των Τροχαίων, στην
Πανελλήνια  «Μαύρη»  Ποδηλα-
τοπορεία  και  διοργανώνει  τον
Ποδηλατικό  Γύρο  της  λίµνης
Παµβώτιδας. Το ζήτηµα της οδι-
κής  ασφάλειας  είναι  πρωταρχι-
κής σηµασίας,  αφού τελικά παί-
ζεται  και  το  κεφάλι  του  καθενός
από  εµάς,  όπως  δείχνουν  και  τα
θανατηφόρα ατυχήµατα µε ποδη-
λάτες που είχαµε φέτος. Το έπα-
θλο  της  ζωής  αφαιρέθηκε  από
τον  34χρονο  αθλητή  και  δηµο-
σιογράφο  Σπύρο  Παπαγιάννη
στη ∆άφνη από ΙΧ που παραβιά-
ζοντας  ερυθρό  σηµατοδότη,
συγκρούστηκε  µε  το  µηχανάκι
που  οδηγούσε.  Το  ίδιο  έπαθλο
αφαιρέθηκε  από  την  23χρονη
πρωταθλήτρια ποδηλασίας Αγγε-
λική Κουτσονικολή σε αυτοκινη-
τιστικό  στην  Αθηνών-Πατρών,
από  τον  32χρονο  Μαροκινό
ποδηλάτη  που  χτυπήθηκε  και
εγκαταλήφθηκε  από  ΙΧ  στα
Χανιά,  από  τον  44χρονο  αθλητή
Νίκο  Κωστέα  κατά  τη  διάρκεια
ποδηλατικού  αγώνα  στη  Βόρεια
Εύβοια,  από  τον  14χρονο  ποδη-
λάτη Πάνο Τζαβάρα στην Πάτρα
µετά από σύγκρουση µε τζιπ, από
τον  61χρονο  στη  διασταύρωση
Σταυρακίου, από … 
Όλοι τους, µαζί µε εκατοντάδες
ακόµη συνανθρώπους µας -το αν
ανήκουν στη “δική µας” ποδηλα-
τική  κοινότητα  ή  όχι,  µικρή
σηµασία  έχει-  θυσιάστηκαν
φέτος µόνο στο βωµό της ελληνι-
κής  ασφάλτου.  Στη  συντριπτική
πλειοψηφία  των  τραγικών  αυτών
συµβάντων,  µε  τον  ένα  ή  τον
άλλο τρόπο, θύτης ήταν το αυτο-
κίνητο.
Πολλοί θεωρούν ότι τα τροχαία
ατυχήµατα  είναι  εγκλήµατα  κι
όχι ατυχήµατα λόγω της εµµονής
των  κυβερνήσεων  σε  πολιτικές
που  προωθούν  τη  χρήση  του
αυτοκινήτου.  Σε  παγκόσµιο  επί-
πεδο  θρηνούµε  1.300.000  (!)
θύµατα  στους  δρόµους.  Η  Ε.Ε.
έχει  συνολικά  αποτύχει  να  πιά-
σει  τους  στόχους  που  έχει  θέσει
για  τη  µείωση  των  τροχαίων.  Η
Ελλάδα  εξακολουθεί  να  κατέχει
τη  θλιβερή  πρωτιά  ανάµεσα  στις
χώρες  της  Ε.Ε.  στα  θανατηφόρα
τροχαία και είναι φυσικά µακράν
η  χειρότερη  στα  πλαίσια  της  ΕΕ
στην  οδική  ασφάλεια. Η  οδική
ασφάλεια βελτιώνεται µε τη στρο-
φή προς τη χρήση των ΜΜΜ και
του  ποδηλάτου  κι  όχι  µε  υποδο-
µές για το ΙΧ, όπως δείχνουν και
πίνακες όπου στις πρώτες θέσεις
είναι  χώρες  που  έχουν  υιοθετή-
σει τέτοιες πολιτικές...  
Ως  χρήστες  του  οδικού  δικτύ-
ου  και  µάλιστα  οι  πλέον  ευάλω-
τοι,  οι  ποδηλάτες  βιώνουµε
καθηµερινά  τη  συνεχή  απειλή
του  ΙΧ  και  µας  εξοργίζει  τόσο  η
παντελής  έλλειψη  ποδηλατικών
υποδοµών  όσο  και  η  αναλγησία
του  κράτους  στο  κυκλοφοριακό
πρόβληµα.
Ως  άνθρωποι  αρνούµαστε  να
δεχτούµε το “µοιραίο” ή “φυσιο-
λογικό”  του  τραγικού  απολογι-
σµού  των  χιλιάδων  νεκρών  και
άλλων τόσων βαριά τραυµατισµέ-
νων των ελληνικών δρόµων, όπως
προβάλλεται  από  µερικά  ΜΜΕ
και  πολιτεία.  Τα  τροχαία  δεν
είναι ατυχήµατα!
Την  Κυριακή  18  Νοεµβρίου,
συµµετέχουµε  σε  ένδειξη δια-
µαρτυρίας  και µνήµης  στην
Παγκόσµια  Ηµέρα  Μνήµης
Θυµάτων  των  Τροχαίων,  σε
συνεργασία  µε  το  σύλλογο  SOS
Τροχαία Εγκλήµατα και καλούµε
όλους  τους  ποδηλάτες  στην
ποδηλατοπορεία µε µαύρη ενδυ-
µασία:  φόρµες,  µπουφάν  ...,
ΑΠΟΤΙΝΟΥΜΕ ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ σε
όσους χάθηκαν στην άσφαλτο.
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ:
1.  ∆ραστικό  περιορισµό  του
αυτοκινήτου, 
2. Ανάπτυξη των Μέσων Μαζι-
κής Μεταφοράς, 
3. Υλοποίηση επαρκούς δικτύ-
ου ποδηλατοδρόµων
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: Ώρα  09.30
στην  Κεντρική  Πλατεία,  ώρα
10.00 εκκίνηση. 
Πληροφορίες 6974083835
∆ηµήτρης Χριστόπουλος, Ποιος 
είναι Έλληνας πολίτης
To Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Ιωαννιτών και οι Εκδόσεις Βιβλιόραµα
παρουσιάζουν  το  βιβλίο  του  ∆ηµήτρη  Χριστόπουλου:    Ποιος  είναι
Έλληνας πολίτης (Το καθεστώς ιθαγένειας από την ίδρυση του ελληνι-
κού κράτους έως τις αρχές του 21ου αιώνα). 
Οµιλητές: 
Στέφανος ∆ηµητρίου – αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Φιλοσο-
φίας Παν. Ιωαννίνων
Γιάννης Παπαδηµητρίου – δικηγόρος Ιωαννίνων
Γιάννης  Παπαθεοδώρου  –  επίκουρος  καθηγητής  Νεοελληνικής
Φιλολογίας Παν. Ιωαννίνων
Λάµπρος Μπαλτσιώτης – ιστορικός Παντείου Πανεπιστηµίου
και ο συγγραφέας.
Συντονίζει η Μαρία Στρατσάνη, διευθύντρια Πνευµατικού Κέντρου
του ∆ήµου Ιωαννιτών. 
Η βιβλιοπαρουσίαση θα γίνει στον Πολιτιστικό Πολυχώρο – Παλιά
Σφαγεία, τη ∆ευτέρα 19 Νοεµβρίου 2012, στις 7.30 µ.µ.  
Ωδείου και η Χορωδία του Λυκείου Ελληνίδων, υπό τη διεύθυνση
του Φοίβου Παπαδόπουλου, ερµηνεύουν τα έργα του Μίκη Θεοδωρά-
κη Αντάτζο για κλαρινέτο και έγχορδα, τη Σουίτα «Ένας όµηρος», για
πιάνο και ορχήστρα, αποσπάσµατα από το Πνευµατικό Εµβατήριο σε
ποίηση Άγγελου Σικελιανού καθώς και τραγούδια του συνθέτη από τη
δεκαετία του ’70. 
Σολίστ: Ιωάννα Φόρτη, Κώστας Θωµαΐδης. 
Πιάνο: Τατιάνα Παπαγεωργίου. 
Μπουζούκι: Μανώλης Γιωργοστάθης. 
Κλαρινέτο: Ευστάθιος Κιοσόγλου. 
∆ιεύθυνση Χορωδίας: Βαλεντίν Στεφάνωφ.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. 
Η συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτα-
σµό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων.
Στα Γιάννινα στις 21 και 22 Νοεµβρίου
Έρχεται το 53ο Φεστιβάλ 
Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης
Το  53ο  Φεστιβάλ  Κινηµατογράφου  Θεσσαλονίκης  ταξιδεύει  και
φέτος στην υπόλοιπη Ελλάδα µέσα από τις Περιφερειακές Εκδηλώσεις,
φέρνοντας το κοινό σε επαφή µε πρωτοπόρους δηµιουργούς και ται-
νίες. 
Από τις 12 Νοεµβρίου έως τις 20 ∆εκεµβρίου το Φεστιβάλ θα βρεθεί
µεταξύ άλλων σε Αλεξανδρούπολη, Αµοργό, Άνδρο, Βελβεντό, Βέροια,
Βόλο, Ηράκλειο, Ιτέα, Ιωάννινα, Καβάλα, Καρδίτσα, Καστοριά, Κιλκίς,
Κοζάνη,  Κω,  Λαµία,  Λιβαδειά,  Νάξο,  Νέα  Μάκρη,  Ξάνθη,  Πάτρα,
Πετρούπολη, Πεύκη, Πρέβεζα, Ρέθυµνο, Σαµοθράκη, Σάµο, Σαντορί-
νη, Σέρρες, Φλώρινα, Χανιά, Νεάπολη Λασιθίου, Χίο. Οι προαναφερ-
θείσες πόλεις θα φιλοξενήσουν µια επιλογή ταινιών από το πρόγραµ-
µα  του  53ου  ΦΚΘ.  Οι  προβολές  των  Περιφερειακών  Εκδηλώσεων
πραγµατοποιούνται µε τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κινηµα-
τογραφικών λεσχών και πολιτιστικών οργανισµών των πόλεων.
Στο  κινηµατογραφικό  ταξίδι  του  53ου  Φεστιβάλ  Κινηµατογράφου
Θεσσαλονίκης  έχουν  προστεθεί  νέοι  σταθµοί,  στην  προσπάθεια  του
Φεστιβάλ να αγκαλιάσει προορισµούς όπου οι εικόνες και τα µηνύµα-
τα φτάνουν πιο δύσκολα, όπως Καταστήµατα Κράτησης και Ιδρύµατα
Αγωγής.  Επίσης,  ταινίες  του  53ου  ΦΚΘ  θα  προβληθούν  στη  Λέσχη
Ελληνικού Κινηµατογράφου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.
Οι ηµεροµηνίες και οι χώροι διεξαγωγής των Περιφερειακών Εκδη-
λώσεων ανά πόλη είναι οι εξής:
Ιωάννινα, Παλαιά Σφαγεία, 21 & 22/11
Πρέβεζα,  Πολιτιστικό  Κέντρο  ∆ήµου  Πρέβεζας,  14,15,22,29/11  &
6,13,20/12
Οι  Περιφερειακές  Εκδηλώσεις  χρηµατοδοτούνται,  µεταξύ  άλλων
δράσεων του 53ου Φεστιβάλ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό
Ταµείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης,  στο  πλαίσιο  του  ΠΕΠ  Κεντρικής
Μακεδονίας 2007-2013.
Φωτογραφική Έκθεση στο Ιτς Καλέ
Η 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και η Γερµανική Πρεσβεία
επ’ ευκαιρία της επετείου των 40 χρόνων από τη Σύµβαση της Unesco
για την Προστασία της Παγκόσµιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρο-
νοµιάς έχουν την τιµή να σας προσκαλέσουν στα Εγκαίνια της φωτο-
γραφικής  έκθεσης  Μνηµεία  Παγκόσµιας  Πολιτιστικής  Κληρονοµιάς
στη  Γερµανία  την  Παρασκευή,  16  Νοεµβρίου  2012,  ώρα  18.30  στην
Αίθουσα Πολλαπλών Εκδηλώσεων, Ιτς Καλέ, Κάστρο Ιωαννίνων.
Μετά τα εγκαίνια, η έκθεση θα είναι επισκέψιµη καθηµερινά 9.00-
14.00 µέχρι 3 ∆εκεµβρίου 2012.
Η έκθεση πραγµατοποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής
Επιτροπής για την Unesco.
Έκθεση ζωγραφικής Ορφέα Αγγελικού
Έκθεση  ζωγραφικής  του  πρωτοεµφανιζόµενου  δηµιουργού  Ορφέα
Αγγελικού  διοργανώνει  το  Πνευµατικό  Κέντρο  ∆ήµου  Ιωαννιτών  από
15-30 Νοεµβρίου στον Πολιτιστικό Πολυχώρο, στα Παλιά Σφαγεία. 
Τα  εγκαίνια  της  έκθεσης  θα  πραγµατοποιηθούν  την  Πέµπτη,  15
Νοεµβρίου και ώρα 8.30 µ.µ.
Η έκθεση θα λειτουργεί καθηµερινά, 11-1 το πρωί και 6-9 το απόγευ-
µα. 
Κυριακή 18 Νοεµβρίου: Γύρος Παµβώτιδας
Ποδηλατοπορεία Μνήµης και ∆ιεκδίκησης  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 13
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
ΤΗΣ: ΑΝΝΑΣ ∆ΕΡΕΚΑ
Η  Τέµις  Μανέκα  έπειτα,  µε
θερµόµετρο  πιο  µεσογειακό  και
ίσως, πιο ελληνικό άνοιγµα στην
παλέτα της, αποτύπωνε τα ελαιό-
δεντρα  της  Πάργας,  ενώ  το  φως
ήταν εκείνο που έκανε την ύλη να
στροβιλίζεται.
Και η Τίνα η ∆ογορίτη, να γεω-
µετρεί  το  χάος  πάνω  σε  χαρτιά
και µουσαµάδες.
Όπως ένας αφοσιωµένος σολί-
στ το τσέλο του. Πικρό µέτρο και
γαλήνια  γλώσσα,  σαν  ήρεµη
θάλασσα που το βυθό της σαρώ-
νουν δεκάδες ρεύµατα.
Όλες,  µε  δυνατό  αίµα.  Τέσσε-
ρις  διαφορετικές  γυναίκες.  Η
κάθε µία κέντησε σ’ ένα δικό της
καµβά. Πάνω στη διαφορετικότη-
τα γεννιούνται τα νέα πράγµατα.
Βλέπετε,  άλλοι  θέλουν  να
κλείσουν  αρµονικά  έναν  κύκλο,
άλλοι  θέλουν  να  τον  ανοίξουν
και  να  τον  κάνουν  µια  ευθεία
γραµµή.  Είναι  θέµα  γούστου  ή
αντοχής. ∆εν το ψάχνω.
Τέλη δεκαετίας του ’70. Τέσ-
σερις  διαφορετικές  γυναίκες,
έπρεπε  να  φτάσουν  στη  συγκε-
κριµένη  έκφρασή  τους,  απλώς
γιατί δεν είχαν καµία άλλη επιλο-
γή.  Γιατί  αυτός  ήταν  ο  δρόµος
τους. Η αποκάλυψή τους. Ο τρό-
πος  τους.  Στο  ξέφωτο  φτάνει
κανείς  από  πολλά  δροµάκια  –
είναι  όλα  αληθινά,  είναι  όλα
σωτήρια,  είναι  όλα  ισάξια.  Εκτι-
µώ  αυτόν  που  δοκιµάζει  κάτι
«φάλτσο»  και  του  βγαίνει  ένας
νέος  ρυθµός,  εκτιµώ  όµως  κι
εκείνον που παίρνει µια κατακτη-
µένη  έκφραση  και  την  φτάνει  σε
ύψη τέλεια.
∆εν έχει νόηµα να µετράµε τη
δοσολογία  της  συνταγής  που
προκάλεσε  αυτό  το  θαύµα  της
φιλίας.  Το  θαύµα  συντελέστηκε.
Όχι  σε  καφενεία  φιλολογικά,
αλλά στα εργαστήρια κυρίως των
τριών  ζωγράφων  (κανένα  σε  ισό-
γειο!). 
Πολύ  πριν  συναντηθούν,  ήταν
σπασµένα  µέρη  της  ίδια  ατµό-
σφαιρας,  µέρη  της  ίδιας  µουσι-
κής. Αν και διαφορετικών πτήσε-
ων!
Ωραία εικόνα και την µπορέ-
σαµε. ∆ίχως να προσπαθήσουµε.
Οι  µέρες  εκείνες,  επιστρέφουν
µπροστά  µου  σαν  πόλαροϊντ  απ’
τον παράδεισο.
Κράτησα  τις  αναµνήσεις  µας
–  έτσι  όπως  πρέπει  να  κρατάµε
κάποιες  φωτογραφίες  όπου  τονί-
στηκε από λάθος η καλύτερή µας
όψη1
- Κάθε που πάω να γράψω για
πράγµατα  που  µε  πονούν,  µε
ξαναπιάνει εκείνη η παιδική επι-
θυµία να βάλω κάτω το χαρτί και
ν’  αρχίσω  να  σέρνω  γραµµές  –
µουντζούρες δηλαδή – έτσι, µου-
ντζούρες  χωρίς  κανένα  έλεγχο.
Με  τυραννάει  ακόµη  εκείνη  η
σκοτεινή παιδική αφέλεια – µερι-
κές  γραµµές  και  να  τελειώνω  µε
τούτο το βάσανο. Κάπως έτσι νοι-
ώθω κι όταν καλούµαι να µεταφέ-
ρω το βίωµά µου από µια ζωγρα-
φιά που µε αγγίζει
.
είµαι σχεδόν
σίγουρη  από  τα  πριν,  πως  µε
κανένα  τερτίπι  δεν  µεταφέρεται
στο  χαρτί  το  ψυχικό  ρευστό  που
ρέει πίσω από την επιφάνεια µιας
ζωγραφιάς.
Αυτή  η  αίσθηση  του  απερί-
γραπτου  ψυχικού  ρευστού,  που
κυλά  σιωπηλό  κι  ακατανόητο,
είναι  που  µε  κατέχει  βλέποντας
τη  ζωγραφική  της  Τίνας  ∆ογορί-
τη.  Κοιτάζοντας  τη  ζωγραφική
της  επιστρέφω  –  µ’  ένα  τρόπο
µοναδικό  –  σ’  ένα  βίωµα  οδυνη-
ρό και άγιο. Το βίωµα του µονα-
χικού  επιβάτη  που  κατέρχεται
χαράµατα την κλίµακα του αερο-
πλάνου  και  περιφέρεται  στους
δρόµους  µιας  άδειας  πόλης  που
γιόρταζε.  Το  βίωµα  αυτής  της
ανεπανάληπτης στιγµής, όπου το
φως κινείται αργά πάνω στις επι-
φάνειες  των  δρόµων,  κι  ένα
θερµό  ρίγος  ερηµιάς  απλώνεται
τριγύρω, κάνοντας τα ανεµίζοντα
ακόµη  χάρτινα  αποµεινάρια  της
προηγούµενης  εορτασίµου  ηµέ-
ρας  να  διαστέλλονται  και  να
σηµαίνονται µέσα στο φως µ’ ένα
τρόπο σπαραχτικό.
Και  έπειτα,  στην  άκρη  του
απογεύµατος, όταν τα «µατωµένα
δειλινά»  του  Χιώτη,  απλώνονται
στον  ορίζοντα,  να  περνώ  την
Σπύρου Λάµπρου και να σηκώνω
το κεφάλι προς το φωτισµένο της
παράθυρο,  να  την  σκέφτοµαι  να
ζωγραφίζει,  να  βυθίζεται  στις
σκέψεις  της,  να  συνοµιλεί  µε  τις
σκιές του σπιτιού, σε ένα σπίτι µε
λουλούδια  στις  βεράντες.  Βλέπε-
τε η απέραντη αλληλεγγύη πεθα-
µένων και ζωντανών µας κρατάει
στα πόδια.
Το  εργαστήριό  της  ένας
κήπος κλειστός, µυστικός κι αθέ-
ατος, στο πλάι της κεντρικής λεω-
φόρου!  Οι  πολλές  σκάλες,  σαν
πίσω δρόµος, σε οδηγούν σχεδόν
πάντα  σ’  ένα  θαύµα.  Καρέκλα
σκηνοθέτη, πικρός καφές σε πορ-
σελάνες  πολύτιµες  και  φρεσκο-
δουλεµένα ταµπλό. Και κάτω στη
λεωφόρο  να  συνωστίζεται  το
έθνος  µε  πολύ  άγχος  και  πολλή
λαχτάρα.
Όποια  ώρα  κι  αν  περάσεις
από  κάτω,  το  φως  είναι  αναµµέ-
νο.  Η  Τίνα  δουλεύει.  Κι  όσο  για
ώρες δουλειές µε τα χέρια; (έχει
σηµασία πρώτη αυτό το: δουλειά
µε  τα  χέρια  –  µην  το  περνάτε
απρόσεχτα!):  χιλιάδες  ώρες  δου-
λειάς  µε  τα  χέρια!  Και  τα  χέρια
ειν’  ο  νους  –  ή  δεν  το  µάθαµε
ακόµα; Τα χέρια, η κίνησή τους,
η  πλάση  απ’  αυτά  των  πραγµά-
των,  είν’  όλος  ο  όποιος  νους!  Κι
απόδειξη  –  µνήµη  βιολογική:  τα
χέρια  του  ρήτορα,  τα  δάχτυλά
του  αληθινά  σκεπτόµενου,  τα
χέρια της αγάπης πάνω στα µαλ-
λιά,  στο  πρόσωπο,  στο  κορµί  τ’
αγαπηµένο, τα χέρια του γιατρού,
του χειροπράκτη, του µάγου, και
τα χέρια του ζωόφιλου στη ράχη
του  ζώου,  τα  χέρια  του  ρυθµού,
του  τραγουδιού,  του  κάθε  κινή-
µατος  για  ναι!  Για  όχι!  Για  τώρα!
Γι’  αµέσως!  Για  εδώ!  Για  περίµε-
νε!  Για  έφτασα!  Για  φεύγω!  Για
πάντα!  Για  παράτα  µε!  Για  τρέχα
– γύρευε! Για ότι κι αν πεις, κι αν
σκεφτείς,  κι  αν  θελήσεις,  κι  αν
είσαι,  κι  αν  γίνεσαι,  κι  αν  ποτέ
καταφέρεις  να  πλάσεις  ζωντανό
δικό  σου,  µες  στον  κόσµο  ορθό
κι αυτοδύναµο απ’ την πλάση του
κι ύστερα.
Ε,  αυτά  τα  χέρια!  –  που’  ναι,
πυρηνικά, όλος ο νους – τα δού-
λεψε άγρια, σ’ όλων των ειδών τις
πλάσεις  και  τις  ασκητικές  αυτο-
εκφράσεις της έσχατης προσωπι-
κής 
από  -  γνωσης  (και  γι’  αυτό
βαθύτατα  υπαρξιακής  αυτογνω-
σίας)  η  Τίνα,  όξω  απ’  όλα  τα
µαντριά  και  τις  φονικές  «στρού-
γκες»!  Τα  δούλεψε  µε  µανία  –
δηλαδή  σκέφτηκε  µε  µανία  –
πάνω  σε  χίλια  λογιώ  (τα  πιο
«τρελά»,  τα  πιο  απίθανα,  τα  πιο
«παιδιάστικα»  κι  αθυρµατικά)
υλικά!
Ζωγραφίζει ακατάπαυστα – και
τ’  άρχισε  αυτό  το  «παραµύθι»
(«παιγνίδι»  ή  «παραµύθι»;  παι-
γνίδι  κι  όλος  ο  πυρφόρος  Ηρά-
κλειτος,  µην  το  ξεχνάτε!  και
παραµύθι  όλος  ο  φθογγή  Θάνα-
τον  πατήσας  Ορφέας!)  από  τότε
που τη γνώρισα και πριν. 
∆εν  πρέπει  να  δώσω  λαβή  σε
παρεξήγηση.
Η  Τίνα  δηµιουργεί  άρα  απο-
δεικνύει.
Το έργο της είναι µια επιστη-
µονική και φιλοσοφική µελέτη.
Μ’  όλο  το  στοχαστικό  βάθος
της  είναι  πρώτ’  απ’  όλα  καθαρή
ποίηση,  στη  σωστότερη  έννοιά
της,  µε  όλα  τα  σχετικά  χαρακτη-
ριστικά  της:  πλούσια  χρώµατα
και  σχήµατα,  πλούσιος  λόγος
δηλαδή.  Κι  αν  ήταν  λέξεις  όλα
αυτά,  θα  έλεγα,  λόγος  που
αντλείται  από  τον  Όµηρο  ως  τη
νεοελληνική των ηµερών µας. Με
στιλπνότητα  ατσαλιού.  Εικόνες
αναπάντεχες κι υποβλητικές που
αποδίδουν  σχεδόν  µε  γεωµετρι-
κή ακρίβεια ψυχικές καταστάσεις
και  πνευµατικές  θεωρήσεις.
Ειδώµατα  ζωγραφισµένα  σαν  σε
τρεις  διαστάσεις.  Ένας  λυρισµός
σκληρός,  σα  να  πέρασε  η  µελω-
δία του από επεξεργασία σε ηλε-
κτρονικό εγκέφαλο.
- ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ - 
Έκθεση ζωγραφικής Τίνας ∆ογορίτη
∆ιαστηµικές δραστηριότητες: οι δραστηριότητες στον άπειρο χώρο, 
ο οποίος βρίσκεται πέρα από την ατµόσφαιρα της Γης
Μ’ αρέσουν σχεδόν όλα τα αεροδρόµια του κόσµου –
µικρά  και  µεγάλα.  Μ’  αρέσουν  οι  γυµνές  εκτάσεις.  Ο
ουρανός.
Ας µην το κρύβουµε. ∆ιψάµε για ουρανό. Για εκείνη
την ελαφριά κλίση που παίρνουν τα φτερά όταν, µετά την
απογείωση,  µπαίνουν  στη  λεωφόρο  του  αιθέρα.  Για  τα
µπλε  φώτα,  όταν  φτάνεις  αργά  τη  νύχτα  στο  αεροδρόµιο
µιας πόλης όπου δεν ξέρεις κανέναν.
Όταν ήµουν µικρή, ήµουν µικρή. Ξάπλωνα το βράδυ
και  συνέπτυσσα  το  σύµπαν  στο  µέγεθος  του  δωµατίου
µου.  Απόλυτα  µόνη,  ταξίδευα  ανάµεσα  στους  πλανήτες.
Το  ταβάνι  άνοιγε,  άγιοι  µου  µιλούσαν,  νεκροί  έπαιζαν
κρυφτό στο σκοτάδι και µες στο δέος της σιωπής και των
πτήσεων ένα πράγµα κυρίως προσδοκούσα: να µοιραστώ
µε κάποιον τη µαγεία και τις παραδοξότητες που ζούσα,
να πω στους άλλους τι µε κινούσε και τι µε φόβιζε.
Ήταν επίδειξη; Ήταν µοναξιά; Ήταν εξορκισµός; ∆εν
ξέρω.
Όταν άφησα τη Μακεδονία για την Ήπειρο, συνάντη-
σα την Ελένη, την Τίνα και την Τέµη.
Η Ελένη Μπότσιου µε την ηφαιστειώδη ανησυχία και
τη  δηµιουργική  παρόρµηση  που  έκρυβε  µέσα  της,  µε
κάρβουνα και χρώµατα µε γεµάτα δύναµη πρεριγράµµα-
τα  ζωγράφιζε  γυναικείες  φιγούρες,  γιατί  για  κείνην  η
γυναίκα  ήταν  η  συµπυκνωµένη  οµορφιά  της  φύσης,  η
θριαµβεύουσα θηλυκή αρχή, σύµβολο της ύλης και θεµέ-
λιος λίθος του κόσµου.
Η Ποιήτρια και Πρόεδρος
της Εταιρίας Λογοτεχνών
και Συγγραφέων Ηπείρου
κα Άννα ∆ερέκα στο Βήµα
του Εκθεσιακού Χώρου της
Ζωσιµαίας Παιδαγωγικής
Ακαδηµίας, την Τετάρτη,
14 Νοεµβρίου, στην έκθεση
ζωγραφικής της Τίνας
∆ογορίτη.
(Φωτό: Κωνσταντίνος Σερα-
φήµ)
KÙÍÓÔÁÍÔÉÁ Ã. ÊÁÓÊÁÍÇ
ÉÁÔÑÏÓ ÍÅÕÑÏËÏÃÏÓ
×ÁÑ. ÔÑÉÊÏÕÐÇ 5 (çìéüñïöïò)
454 44 ÉÙÁÍÍÉÍÁ
ÔÇË.: 26510 36931
FAX: 26510 36743
ÊÉÍ.: 6944 444568
Ώρες λειτουργίας: 
∆ευτ.-Παρ.: 09:00-14:00
∆ευτ.-Τετ.: 18:00-20:00
Τρίτη-Πέµπτη-Παρασκευή: 18:00-21:00
14  EKΔΗΛΩΣΕΙΣ
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
Καζανιάσµατα µε τους 
Κρήτες της Ηπείρου
Εκδήλωση  µε  τίτλο  «καζιανιά-
σµατα» οργανώνει ο Σύλλογος Κρη-
τών  Ηπείρου  την  Κυριακή  18
Νοεµβρίου,  στις  12.30  το  µεσηµέ-
ρι,  στην  ταβέρνα  «Τα  χασαπάκια»
στην Αµφιθέα.
Στην  τιµή  των  15  ευρώ  (12  για
φοιτητές  και  παιδιά)  υπάρχει
πλούσιο µενού µε κρητικές και όχι
µόνο γεύσεις, κρασί και ρακί.
Ηµερίδα για τον καρκίνο 
του µαστού διοργανώνει 
η ΧΕΝ Ιωαννίνων
Ηµερίδα µε θέµα «Καρκίνος του
µαστού» διοργανώνει η Χ.Ε.Ν Ιωαν-
νίνων  την  Κυριακή  18  Νοεµβρίου
στις 6 το απόγευµα, στη βιβλιοθή-
κη  της  Μπάφρας  (στο  χώρο  του
πρώην πολιτιστικού κέντρου Μπά-
φρας).
Εισηγήτρια  θα  είναι  η  Οµότιµη
Καθηγήτρια  Παθολογικής  Ανατο-
µίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
Νίκη Αγνάντη.
«Οµπρός οι δηµιουργοί» -
Μία συναυλία για το Πολυ-
τεχνείο
Το  Πνευµατικό  Κέντρο  ∆ήµου
Ιωαννιτών  και  το  Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων,  τιµώντας  την  επέτειο
του  Πολυτεχνείου,  διοργανώνουν
µουσική  εκδήλωση  µε  τίτλο
«Οµπρός  οι  δηµιουργοί»,  το  Σάβ-
βατο 17 Νοεµβρίου και ώρα 9 µ.µ.
στο  Συνεδριακό  Κέντρο  «Κάρολος
Παπούλιας»  του  Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων.
Η Συµφωνική Ορχήστρα ∆ηµοτι-
κού Ωδείου Ιωαννίνων, η Χορωδία
του ∆ηµοτικού Ωδείου και η Χορω-
δία του Λυκείου Ελληνίδων, υπό τη
διεύθυνση  του  Φοίβου  Παπαδό-
πουλου,  ερµηνεύουν  τα  έργα  του
Μίκη Θεοδωράκη Αντάτζο για κλα-
ρινέτο  και  έγχορδα,  τη  Σουίτα
«Ένας  όµηρος»,  για  πιάνο  και
ορχήστρα,  αποσπάσµατα  από  το
Πνευµατικό  Εµβατήριο  σε  ποίηση
Άγγελου  Σικελιανού  καθώς  και
τραγούδια  του  συνθέτη  από  τη
δεκαετία  του  ’70.
Σολίστ:  Ιωάννα  Φόρτη,  Κώστας
Θωµαΐδης.
Πιάνο:  Τατιάνα  Παπαγεωργίου.
Μπουζούκι:  Μανώλης  Γιωργοστά-
θης.
Κλαρινέτο:  Ευστάθιος  Κιοσό-
γλου.
∆ιεύθυνση  Χορωδίας:  Βαλεντίν
Στεφάνωφ.
Η  είσοδος  για  το  κοινό  είναι
ελεύθερη.
Η συναυλία εντάσσεται στο πλαί-
σιο των εκδηλώσεων για τον εορτα-
σµό  των  100  χρόνων  από  την  απε-
λευθέρωση των Ιωαννίνων.
Συνεχίζονται µε αθρόα προσέλευση σχο-
λείων από όλη την Ήπειρο οι παραστάσεις
του  έργου    «Τα  13  ρολόγια»  των  Γιάννη
Αναστασάκη  –  Μαρίας  Τσιµά  που  παρου-
σιάζει  η  Νεανική  –  Παιδική  Σκηνή  του
∆ΗΠΕΘΕ  Ιωαννίνων  στο  θέατρο  «Καµπέ-
ρειο».  Τις  παραστάσεις  παρακολουθούν
καθηµερινά  εκατοντάδες  µαθητές  µε  τη
συνοδεία των εκπαιδευτικών τους και όλοι
τους  εκφράζονται  µε  τα  καλύτερα  λόγια
για  την  ποιότητα,  την  ψυχαγωγία  και  το
υψηλό αισθητικό αποτέλεσµα που προσφέ-
ρει  η  συγκεκριµένη  παράσταση.  Περίπου
πενήντα  σχολεία  µε  περισσότερα  από
4.500  παιδιά  έχουν  παρακολουθήσει,  ή
προγραµµάτισαν  να  παρακολουθήσουν
την  παράσταση,  ενώ  άλλοι  τόσοι  βρίσκο-
νται στη διαδικασία προγραµµατισµού των
σχολείων  τους.  Οι  παραστάσεις  για  τα
νηπιαγωγεία, δηµοτικά σχολεία και γυµνά-
σια  συνεχίζονται  καθηµερινά,  Τρίτη  έως
Παρασκευή,  ώρες  9.15’  και  11.15’  π.µ.
Συντελεστές της παράστασης είναι: 
Σκηνοθεσία: Γιάννης Αναστασάκης
Σκηνικά-κοστούµια: Θανάσης Τζάτσος
Μουσική: Θύµιος Παπαδόπουλος
Φωτισµοί: Βαγγέλης Νέτης
Βοηθός σκηνοθέτη: Νίκος Σφαιρόπουλος
Βοηθός σκηνογράφου: Άννα Χαντζή
∆ιδασκαλία  Τραγουδιών:  Βαγγέλης
Μπουλουχτσής
∆ιανοµή: 
∆ούκας: Μιχάλης Μπίζιος
Γκόλουξ: Σαµψών Φύτρος
Ξιγκού: Γαβριήλ Σφαιρόπουλος
Σαραλίντα: Ξανθή Γεωργίου
Αφηγήτρια  1  –  Χάγκα  –  Κορίτσι  Α  –
Φρουρός  –  Ερηµοσπίτης:  Μαρία  Κατσου-
λίδη 
Αφηγήτρια  2  –  Μπίτα  –  Κορίτσι  Β  –
Πολυτεχνίτης Αθηνά Τσικνιά 
Κατασκευή- ζωγραφική σκηνικού: Θανά-
σης Τζάτσος, Κώστας Τζάτσος, Κατασκευή
κοστουµιών: Αναστασία Καµπέρη, Φροντι-
στήριο  Ανδρέας  Πανταζής,  Φωτογραφίες:
Κώστας  Γράβος,  Οργάνωση  παραστάσεων:
Γιώργος Καταγής.  Η ηχογράφηση της µου-
σικής  έγινε  στα  «Beatnik  studios»  από  τον
Λευτέρη – Μιχαήλ Πανταζή. Υποστηρικτές
της  παραγωγής:  Ξενοδοχείο  «Olympic,
κατάστηµα  «Επι-Κεφαλής».    Χορηγοί  επι-
κοινωνίας:  ∆ηµοτικό  Ραδιόφωνο,  ΕΡΑ
ραδιοφωνικός σταθµός Ιωαννίνων.
Συνεχίζονται οι παραστάσεις µε τα «13 ρολόγια»
από το ∆ΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων
Έκθεση  φωτογραφίας  µε  τίτλο  «Αρχοντικό  Μίσιου  –  το  χθες»
οργανώνει στο Αρχοντικό Μίσιου (Ασωπίου 9) η Υπηρεσία Νεω-
τέρων  Μνηµείων  και  Τεχνικών  Έργων  Ηπείρου,  συµµετέχοντας
στον κύκλο των επετειακών εκδηλώσεων για τα «100στα Ελευθέ-
ρια Ιωαννίνων».
Η  Υπηρεσία  Νεωτέρων  Μνηµείων  δράττει  την  ευκαιρία  να
παρουσιάσει  στην  «κρεββάτα»  του  Αρχοντικού,  ένα  ξεχωριστό
οπτικό  ταξίδι,  µέσα  από  τα  µάτια  «φωτογράφων»  και  ερασιτε-
χνών,  που  το  επισκέφθηκαν  κατά  το  παρελθόν,  όταν  κατοικού-
νταν από την οικογένεια Μίσιου.
Οι  φωτογραφίες  συγκεντρώθηκαν  από  διάφορα  φωτογραφικά
αρχεία  -  πηγές,  για  να  δηµιουργήσουν  την  άγνωστη  µεγάλη
φωτογραφία του «Αρχοντικού Μίσιου – του χθες».
Το σύνολο του φωτογραφικού υλικού της έκθεσης πρόκειται να
εκδοθεί άµεσα από την Υπηρεσία σε Φωτογραφικό Λεύκωµα, µε
την  οικονοµική  υποστήριξη  της  Γενικής  Γραµµατείας  Πολιτι-
σµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού.
Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό από τον Νοέµβριο 2012
έως και τον Φεβρουάριο 2013 και θα λειτουργεί καθηµερινά από
τις  10  το  πρωί  έως  τη  1  το  µεσηµέρι.  Τα  εγκαίνια  θα  γίνουν  το
Σάββατο 24 Νοεµβρίου, στις 7 το απόγευµα, από τον ∆ήµαρχο
Ιωαννίνων Φίλιππο Φίλιο.
Τηλ. επικοινωνίας: 2651078062.
Έκθεση φωτογραφίας για το «Αρχοντικό Μίσιου»
Ο  Σύλλογος  Γονέων  των  Μαθη-
τών  του  7ου  Γενικού  Λυκείου
Ιωαννίνων  σε  συνεργασία  µε  το
Κέντρο  Συµβουλευτικής  και  Προ-
σανατολισµού  της  ∆ιεύθυνσης
∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης
Ιωαννίνων, διοργανώνουν ηµερίδα
µε θέµα «ο ρόλος της συµβουλευ-
τικής  στον  επαγγελµατικό  προσα-
νατολισµό των εφήβων», τη ∆ευτέ-
ρα  19  Νοεµβρίου  2012  και  ώρα
7:00  µ.µ. στο Συνεδριακό Κέντρο
Περιφέρειας  Ηπείρου  (πρώην
ΕΛΚΕΠΑ),  Ν.  Ζέρβα  28-30,  Στοά
Σάρκα, 2ος Όροφος.
Η  ηµερίδα  απευθύνεται  στους
γονείς των µαθητών Λυκείου και η
είσοδος είναι ελεύθερη.
Μετά  το  πέρας  των  εισηγήσεων,
οι  παρευρισκόµενοι,  θα  έχουν  τη
δυνατότητα  να  συζητήσουν  και  να
εκφράσουν τις απορίες, τα ερωτή-
µατα  και  τις  σκέψεις  τους  σε  έναν
ανοιχτό διάλογο.
Εκδήλωση – οµιλία από τους Γονείς του 7ου Λυκείου
Ο ρόλος της συµβουλευτικής 
στον επαγγελµατικό προσανατολισµό
Ο  ΕΟΣ  Ιωαννίνων  την  Κυριακή  18  Νοεµβρίου  2012
θα πραγµατοποιήσει πορεία στα Τζουµέρκα.
Η πορεία κατηγορίας Α’ και διάρκειας 5 ωρών ξεκινά
από  τα  Πράµαντα  και  καταλήγει  στη  Γκούρα.  Στην
πορεία µπορούν να συµµετέχουν και αρχάριοι ορειβά-
τες µε τον κατάλληλο εξοπλισµό. 
Αναχώρηση 7:30 πµ από την Περιφέρεια Ηπείρου.
Αρχηγοί  πορείας:  Κύρκος  ∆ηµήτρης,  Καρακώστας
Χρήστος, Μακρίδης Γιώργος.
Πληροφορίες  -  δηλώσεις  συµµετοχής  στα  γραφεία
του Ορειβατικού Συλλόγου, Σµύρνης 15 καθηµερινά 7-
9µµ. Τηλ. 26510-22138. http://www.orivatikos.gr.
Στα Τζουµέρκα 
ανεβαίνει ο Ορειβατικός
Ενδιαφέρουσες  ήταν  οι  τοποθετή-
σεις  του  Γιάννη  Χριστόπουλου  στην
καθιερωµένη  συνέντευξη  τύπου
στους  εκπροσώπους  των  τοπικών
µέσων  ενηµέρωσης.  Ο  κόουτς  του
ΠΑΣ αναφέρθηκε τόσα στα αγωνιστι-
κά θέµατα όσο και στο θέµα που ανέ-
κυψε  από  το  πουθενά  από  κάποια
σχόλια του κ. Κούγια προς το πρόσω-
πό  του.  «Να  αποδείξω  ότι  δεν  είµαι
ελέφαντας;», αναρωτήθηκε ο «κυανό-
λευκος»  τεχνικός  που  σηµείωσε  σε
άλλο  σηµείο  ότι  τα  4  παιχνίδια  που
ακολουθούν  µε  οµάδες  που  κι  εκεί-
νες  δεν  αδειοδοτήθηκαν,  θα  αποτε-
λέσουν µια ενδιαφέρουσα δοκιµασία
για να δείξει η οµάδα το χαρακτήρα
της.
Αρχικά  ο  κ.  Χριστόπουλος  έκανε
ένα γενικότερο σχόλιο για τον αγώνα
µε  τον  Άρη:  «Είναι  ένας  σηµαντικός
αγώνας  για  εµάς.  Είναι  µια  δοκιµα-
σία  στην  οποία  η  οµάδα  µας  για  να
πάρει αποτέλεσµα θα πρέπει να δεί-
ξει  χαρακτήρα.  Η  οµάδα  του  Άρη
χαρακτηρίζεται  από  την  ταχύτητα,
την αγωνιστικότητα και το πάθος και
όλα αυτά σε συνδυασµό µε την καυτή
έδρα του Χαριλάου. Εµείς θα πρέπει
να αντεπεξέλθουµε στην ψυχολογική
πίεση που θα ασκηθεί στους παίκτες
µας και να αντιπαραθέσουµε µεγάλη
αγωνιστικότητα  και  πολύ  τρέξιµο.
Νοµίζω ότι µε την ποιότητα που δια-
θέτουµε  και  την  οργάνωση  στο  παι-
χνίδι  µας  θα  µπορέσουµε  στο  τέλος
του  αγώνα  να  είµαστε  µε  τους  3
πόντους της νίκης».
Για  τις  απουσίες  εν  όψει  Άρη:
«Είναι τιµωρηµένος ο Λίλα µε 4 κάρ-
τες  και  το  µόνο  πρόβληµα  τραυµατι-
σµού είναι ο Γιώργος Ντάσιος».
Για  τη  σχέση  του  καλοκαιρινού
φιλικού  µε  τον  Άρη  µε  τον
σαββατιάτικο αγώνα: «Θα είναι τελεί-
ως  διαφορετική  η  οµάδα  του  Άρη,
ήδη  έχει  νέο  προπονητικό  δίδυµο,
υπάρχουν  παίκτες  που  δεν  είχαν
παίξει  και  από  τις  δύο  πλευρές,
οπότε  θα  είναι  τελείως  διαφορετικό
από το φιλικό προετοιµασίας».
Για  τους  «εξωγενείς  παράγοντες»
(διαιτησία)  που  έχουν  αδικήσει  και
τις  δύο  οµάδες: «∆εν  χρειάζεται
περαιτέρω σχόλιο».
Σχετικά  µε  το  αν  θα  ήθελε  να
σχολιάσει τα όσα είπε εναντίον του ο
κ.  Κούγιας  στη  «∆ίκη  του  ΣΚΑΙ»:
«∆εν θέλω να µπω σ’ αυτήν τη διαδι-
κασία.  Πραγµατικά  µε  λύπησε  ιδιαί-
τερα αυτή η ατυχής τοποθέτηση του
κ. Κούγια, αλλά να µπω σε µια διαδι-
κασία  να  αποδείξω  τι;  Ότι  δεν  είµαι
ελέφαντας;  Και  σε  ποιόν;  Η  ΠΑΕ
κινείται  νοµικά  ως  ΠΑΕ  και  όχι  εξ’
ονόµατός µου».
Για  το  πόσο  ικανοποιηµένος  είναι
από  την  πορεία  των  πρώτων  10
αγωνιστικών: «Αν  γυρίσουµε  το
χρόνο  5-6  µήνες  πίσω  στο  ξεκίνηµα
του  καλοκαιριού  και  δούµε  τις  συν-
θήκες που επικρατούσαν τότε και τις
δυσκολίες που είχαµε να αντιµετωπί-
σουµε, µπορώ να πω ότι είµαι ικανο-
ποιηµένος  και  από  την  πορεία  που
είχαµε  και  από  τη  βαθµολογική
συγκοµιδή.  Το  ότι  έχουµε  κάνει  τον
κόσµο µας, αλλά και την ίδια µας την
οµάδα να ξεχάσει την αφετηρία που
ξεκινήσαµε  το  καλοκαίρι  και  να
έχουµε  ακόµα  µεγαλύτερες  απαιτή-
σεις  ή  να  είµαστε  στενοχωρηµένοι
επειδή  βάσει  εµφανίσεων  θα  µπο-
ρούσαµε  να  έχουµε  ακόµα  περισσό-
τερους  πόντους  που  δυστυχώς  δεν
έχουµε,  σ’  αυτό  το  κοµµάτι  είµαι
λίγο στενοχωρηµένος».
Για  την  πρώτη  παρουσία  παίκτη
του  ΠΑΣ,  του  Μάριου  Οικονόµου,
στην  Εθνική  Ελπίδων  µετά  από
πολλά  χρόνια,  είπε: «∆εν  είδα  το
µατς  και  δεν  έχω  άποψη,  αλλά  ο
Οικονόµου  είναι  ένας  εξαιρετικά
ταλαντούχος παίκτης, είναι ένα παιδί
µε µεγάλη ισορροπία µέσα στο κεφά-
λι  του.  Έχει  προσωπικότητα,  έχει
χαρακτήρα,  είναι  ευφυής,  χαρακτη-
ριστικά δηλαδή που χρειάζεται ένας
αθλητής για να φτάσει σε υψηλό επί-
πεδο. Έγινε αυτή η κλήση γιατί είχε
κάποιες  συµµετοχές  µε  την  οµάδα.
Αυτό  µπορεί  να  λέει  πολλά,  µπορεί
και  τίποτα.  Για  να  πετύχει  τα  όνειρά
του  και  τους  στόχους  του  πρέπει  να
έχει διάρκεια και συνεχή βελτίωση».
Για  την  ψυχολογία  της  οµάδας
µετά  τη  νίκη  επί  της  Ξάνθης: «Τη
χρειαζόµασταν πολύ αυτή τη νίκη κι
έγινε.  Αυτό  µας  δίνει  ψυχολογική
ώθηση για το παιχνίδι του Σαββάτου.
Όµως  µια  οµάδα  για  να  φτάσει  στο
σηµείο να είναι πολύ δυνατή και να
γίνει µεγάλη οµάδα πρέπει να µάθει
να  αντιδρά  καλά  στην  πίεση.  Εµείς
έχουµε δείξει κάποια τέτοια στοιχεία
και στο παιχνίδι µε τον Πανθρακικό
που  υπήρχε  ψυχολογική  πίεση  και
ανταποκριθήκαµε  και  µε  τον  Λεβα-
δειακό είχαµε µεγάλη -βαθµολογική
κυρίως- πίεση και ανταποκριθήκαµε
και µε την Ξάνθη η οµάδα -παρά την
ψυχολογική  πίεση-  ανταποκρίθηκε.
Το ζητούµενο είναι ότι τώρα µας λεί-
πουν 1-2 εκτός έδρας αποτελέσµατα,
ώστε  να  καταφέρουµε  να  απελευθε-
ρωθούµε, να ανέβουµε βαθµολογικά
και να είµαστε πιο άνετοι στα παιχνί-
δια µας».
Για  τα  τέσσερα  επόµενα  µατς  που
είναι  µε  οµάδες  που  κι  εκείνες  δεν
αδειοδοτήθηκαν  και  ξεκίνησαν  από
την  ίδια  αφετηρία: «Νοµίζω  ότι  η
κλήρωση  του  πρωταθλήµατος  δεν
µας  ευνόησε.  Βρεθήκαµε  στην  αρχή
να  παίζουµε  κάποια  δύσκολα  παι-
χνίδια  και  θα  προτιµούσα  αυτούς
τους  4  αντιπάλους  που  θα  έχουµε
προσεχώς,  να  τους  είχαµε  στο  ξεκί-
νηµα.  Αυτές  οι  οµάδες  βελτιώθηκαν
σε µεγάλο βαθµό και δείχνουν άλλο
πρόσωπο.  Είναι  µια  δοκιµασία  αυτά
τα  µατς  να  δείξουµε  πραγµατικά  το
χαρακτήρα µας ως οµάδα και να δεί-
ξουµε  αν  µπορούµε  να  ανταποκρι-
θούµε  σε  κάποια  πιο  δύσκολα  τεστ
που  θα  µας  δώσουν  πραγµατικά
µεγάλη ώθηση».
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
Ο  Θέµης  Τζηµόπουλος µίλησε  στο  pasgiannina.gr,  για
το  παιχνίδι  µε  την  ΞΑΝΘΗ,  την  µέχρι  τώρα  πορεία  της  οµά-
δας,  το  επόµενο  παιχνίδι  µε  τον  ΑΡΗ  στην  Θεσσαλονίκη,  για
την παρουσία του στην οµάδα, τους στόχους της, αλλά και για
...το πρότυπό του.
Για το παιχνίδι µε την Ξάνθη...
Είχαµε  πρωταγωνιστικό  ρόλο  και  το  σκορ  θα  µπορούσε  να
είναι µεγαλύτερο εφ όσον είχαµε ευκαιρίες να σκοράρουµε κι
άλλες  φορές.  Η  Ξάνθη  µας  απείλησε  στο  β   ηµίχρονο  µε
µακρινά  σουτ,  τα  οποία  όµως  ήταν  ακίνδυνα  και  είχαµε  τον
έλεγχο του παιχνιδιού. Το αποτέλεσµα το θεωρώ δίκαιο.
Για  την  πορεία  της  οµάδας  µέχρι  τώρα  και  αν  είναι
ικανοποιηµένος από αυτή:
Πιστεύω ότι η προσπάθεια που έχει γίνει µέχρι σήµερα, από
την αρχή της σεζόν ήταν αξιόλογη. Ο προπονητής προσπαθεί
να µας περάσει έναν τρόπο παιχνιδιού, ο οποίος θα έχει κατο-
χή  µπάλας  και  θα  δηµιουργεί  ευκαιρίες  και  φάσεις.  Πιστεύω
ότι  αυτό  το  βγάζουµε  σιγά-σιγά  στο  γήπεδο.  Παιχνίδι  µε  παι-
χνίδι  γινόµαστε  καλύτεροι  κι  όταν  θα  γίνονται  γκολ  οι  ευκαι-
ρίες που δηµιουργούµε, θα πάµε ακόµη καλύτερα. Είµαστε νέα
οµάδα, µε πολλές προσθήκες και νεαρούς παίχτες. Αυτό όµως
δεν έχει φανεί στο γήπεδο. Απεναντίας φαίνεται ότι παίζουµε
πολύ καιρό µαζί.
Για τη δική του παρουσία στην οµάδα:
Είχα έναν τραυµατισµό που µε κράτησε πίσω για ένα µήνα.
Τώρα επανέρχοµαι δυνατά και προσπαθώ να κάνω το καλύτε-
ρο για την οµάδα. 
Για τη συνέχεια των υποχρεώσεων του ΠΑΣ:
Πλέον  έχουν  περάσει  τα  µατς  µε  αντιπάλους  που  είχαν  το
πλεονέκτηµα να κάνουν µεταγραφές. Από εδώ και πέρα έχου-
µε οµάδες που ξεκινήσαµε από την ίδια αφετηρία, όπως ΑΡΗΣ,
ΟΦΗ,  ΑΕΚ,  ΚΕΡΚΥΡΑ.  Πιστεύω  ότι  µε  το  πρόσωπο  που  έχει
παρουσιάσει µέχρι τώρα η οµάδα θα ανταποκριθεί όπως πρέ-
πει και θα κάνουµε το καλύτερο.
Για το ποιους βλέπει να πρωταγωνιστούν 
Ο Ολυµπιακός είναι ένα επίπεδο πάνω απ’ όλους τους υπο-
λοίπους, γιατί έχει το πλέον ποιοτικό ρόστερ. Μετά βλέπω τον
ΠΑΟΚ  και  τον  Παναθηναϊκό,  που  περίµενα  όµως  καλύτερο.
Από εκεί και πέρα ο Ατρόµητος και ο Αστέρας θα είναι οι υπό-
λοιποι που θα διεκδικήσουν την έξοδο στην Ευρώπη.
Για το πού µπορεί να φτάσει η οµάδα:
Εµείς  πάµε  µε  πρώτο  στόχο  την  παραµονή  και  µετά  να
κάνουµε καλύτερη πορεία από την περσινή
Για τον αγώνα του Σαββάτου µε τον ΑΡΗ
Ο  ΑΡΗΣ,  είναι  µεγάλη  οµάδα,  µε  καλούς  νεαρούς  παίχτες
και  πολλούς  οπαδούς  στο  πλευρό  του.  Πιστεύω  ότι  είµαστε
έτοιµοι να ανταποκριθούµε στο παιχνίδι. Η αλλαγή προπονη-
τή  σίγουρα  έχει  επηρεάσει  την  ψυχολογία  των  παιχτών  του.
Πιστεύω ότι θα βρούµε τις αδυναµίες του και θα γυρίσουµε µε
το τρίποντο.
Για τους νέους ποδοσφαιριστές της οµάδα: 
Όλοι οι νέοι παίχτες έχουν µπει στο κλίµα της οµάδας. Είναι
πολύ καλοί χαρακτήρες και µε πλούσιο ταλέντο.
Για το κλίµα που επικρατεί στην οµάδα: 
Το κλίµα είναι πολύ καλό. Σε αυτό έχουν συµβάλει ο πρόε-
δρος, ο προπονητής µε όλο το τεχνικό team, και ο διευθυντής
του ποδοσφαιρικού τµήµατος κος Νιαρχάκος,  ο οποίος είναι
καθηµερινά  κοντά  µας  και  λύνει  όλα  τα  προβλήµατα  που
παρουσιάζονται.
Ο  προπονητής  µας  είναι  ανερχόµενος,  που  µπορεί  να  µην
έχει εµπειρία από µεγάλες κατηγορίες, αλλά έχεις εξαιρετικές
γνώσεις για το ποδόσφαιρο και τις µεταφέρει µε τον κατάλληλο
τρόπο σε όλους µας. Το σηµαντικό όµως είναι ότι έχει την ικα-
νότητα  να  παίρνει  το  100%  από  κάθε  ποδοσφαιριστή.  Όσον
αφορά  τον  πρόεδρο,  αυτός  είναι  πάντα  κοντά  µας  και  είναι  η
αιτία που ο ΠΑΣ σε αυτή την οικονοµική συγκυρία παραµένει
ένα υγιές σωµατείο.
Ποιος ποδοσφαιριστής αποτελεί το αγωνιστικό σου πρότυπο:
Όταν ήµουν σε πολύ νεαρή ηλικία µου άρεσε ο Ρεδόντο και
ο  Ριβάλντο.  Πρότυπό  µου  όµως  πλέον  έχω  την  οµάδα  της
Μπαρτσελόνα.
Για τους προσωπικούς του στόχους: 
Σκοπός µου είναι να βοηθώ την οµάδα σε κάθε παιχνίδι και
να γίνοµαι όσο το δυνατόν καλύτερος.
Για τη ζωή στα Γιάννινα: 
Τα Γιάννινα είναι µια υπέροχη πόλη µε καλή ποιότητα ζωής.
Η Κοζάνη, που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα µου είναι πολύ κοντά
και αισθάνοµαι γενικά όµορφα που ζω εδώ
Για τους φιλάθλους: 
Θέλω  να  ευχαριστήσω  όλους  όσοι  έρχονται  στο  γήπεδο,
αλλά και όλους όσοι θέλουν αλλά δεν µπορούν.
Να ξέρουν ότι όλοι µας κάνουµε µεγάλη προσπάθεια για να
παίζουµε  καλό  ποδόσφαιρο  και  να  πετύχουµε  τους  στόχους
µας.
Τζηµόπουλος: «Θα βρούµε τις αδυναµίες του Άρη»
Ο Γ. Χριστόπουλος για το µατς µε τον Άρη
Πρέπει να δείξουµε χαρακτήρα
ην Κυριακή θα συνεχιστούν οι αγωνιστικές υπο-
χρεώσεις της ∆όξας Κρανούλας για το πρωτάθλη-
µα της Football League 2, όπου θα υποδεχτεί για
την 4η αγωνιστική τον Τηλυκράτη Λευκάδας. Στην
Κρανούλα  θέλουν  να  κάνουν  ένα  αποφασιστικό
βήµα για να µείνουν ψηλά στη βαθµολογία και γι’
αυτό καλούν τον κόσµο να παραβρεθεί στο παιχνί-
δι και να στηρίξει τις αγωνιστικές της προσπάθει-
ες.
∆ιαιτητής  του  αγώνα  θα  είναι  ο  Νικόλαος
Μακρυπόδης του συνδέσµου Αχαΐας, ο οποίος θα
έχει βοηθούς τους ∆ηµήτριο Τσιµίκο και Κωνστα-
ντίνο Σιδέρη, που προέρχονται από τον ίδιο σύν-
δεσµο.  Τέταρτος  θα  είναι  ο  Γεώργιος  Μαρκαντω-
νάτος  (Ηλείας)  και  παρατηρητής  ο  Κωνσταντίνος
Μαζαράκης (Κοζάνης).
Ο  Μακρυπόδης  θα  διευθύνει 
τον  αγώνα  Κρανούλας-Τηλυκράτη
Και εκείνο που ισχύει είναι
δυστυχώς η συνδιαλλαγή µεταξύ
των µελών των επιτροπών µε τους
τουριστικούς πράκτορες που ανα-
λαµβάνουν τις εκδροµές.
Γιατί η διαπλοκή δυστυχώς υπάρ-
χει και σε αυτό το επίπεδο.
▲ Με δωράκια κάτω από το τρα-
πέζι.
Πάντα συνέβαινε
ΤΟ δηµοσίευµα δεν ανακάλυψε
τον τροχό.
Η συνδιαλλαγή παλιότερα των
µαθητών τόσο στις οργανώσεις των
εκδροµών όσο και στην οργάνωση
χορών αποτελούσε κοινό µυστικό.
Εκείνοι που ωφελούνταν από
αυτή την ιστορία ήταν κάποιοι επι-
τήδειοι µαθητές – συνδικαλιστές
και φυσικά οι συνεργαζόµενοι επι-
χειρηµατίες µε αυτούς.
Βλέπετε στο σχολείο µπορεί να
µην µαθαίνουν όλοι γράµµατα,
αλλά στην τέχνη του συνδικαλιστή
κάνουν αρκετοί µαθητές… µεταπτυ-
χιακό.
Από µικροί µαθαίνουν την δια-
πλοκή µε την ανοχή και την συνερ-
γασία σοβαρών, υποτίθεται, επιχει-
ρηµατιών.   
▲ Στην Ελλάδα ζούµε και η δια-
πλοκή διδάσκεται από τα θρανία
του δηµοτικού.
Της Πάργας το κάγκελο
ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ τις 400 χιλιάδες τα
κατασχετήρια που εκδόθηκαν σε
βάρος του ∆ήµου Πάργας λόγω
οφειλών του!
Μεταξύ αυτών που προσέφυγαν
στην δικαιοσύνη είναι ο πρώην
∆ήµαρχος Σπύρος Πηγής αλλά
και ο πρώην πρόεδρος του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου.
Το να προσφύγουν στην δικαιο-
σύνη κάποιοι προµηθευτές του
δήµου, το καταλαβαίνω.
Οι άνθρωποι έβαλαν λεφτά από
την τσέπη τους και τα διεκδικούν.
Το να προσφεύγουν όµως πρώην
δήµαρχος και πρώην πρόεδρος
δηµοτικού συµβουλίου για να
πάρουν τα ποσά από τα έξοδα
παράστασης ή µισθό του δηµάρ-
χου, δεν το καταλαβαίνω.
▲ Τα δικαιούνται µεν νοµικά
αλλά ηθικά δεν τα διεκδικείς δικα-
στικά.
Γνώριζαν τα οικονοµικά   
ΣΕ κάθε περίπτωση αγαπητέ
δήµαρχε τα λεφτά που διεκδικείς
προκύπτουν από την δική σου
θητεία.
Γιατί δεν τα πληρώθηκες τότε;
Γιατί απλά δεν είχε λεφτά ο
δήµος.
Έτσι δεν είναι;
Στο µεταξύ τα οικονοµικά των
δήµων, λόγω των γνωστών περικο-
πών, έχουν γίνει ακόµη χειρότερα. 
▲ Που λοιπόν θα τα βρει ο
δήµος για να σου τα δώσει;
Ας πρόσεχες
Ο κύριος Φούχτελ, ο γερµανός
υφυπουργός Εργασίας έδειξε µε
τον πλέον κατηγορηµατικό τρόπο
πια είναι η άποψη των γερµανών
για τους έλληνες.
∆ηλώνοντας ότι στην χώρα µας
3000 εργαζόµενοι κάνουν την δου-
λειά που κάνουν στην Γερµανία
1000 εργαζόµενοι.
Ακόµη και αν ο τύπος είχε δίκιο
η δήλωσή του φανερώνει πόσο
χοντροκοµµένοι είναι οι γερµανοί.
∆εν µιλάς µε αυτόν τον τρόπο σε
µια χώρα οι εργαζόµενοι της οποί-
ας δοκιµάζονται τόσο σκληρά…
▲ Ένας ελάχιστος σεβασµός απέ-
ναντι σε αυτούς που δεν ξέρουν τι
τους ξηµερώνει αύριο είναι θέµα
πολιτισµού.
Λάθος χρόνος   
ΕΙΝΑΙ αλήθεια ότι η Ν.∆. είχε
διαφωνήσει µε τον νόµο Ραγκούση
για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας από µετανάστες.
Είναι επίσης αλήθεια ότι όταν
ψηφιζόταν ο νόµος είχε δηλώσει
πως θα τον ακυρώσει όταν γίνει
κυβέρνηση.
Ωστόσο λάθος χρόνο επέλεξε για
να προχωρήσει σε µια τέτοια πρω-
τοβουλία.
∆εν µπορεί να φέρνεις ένα θέµα
λίγες µόλις µέρες µετά το σοβαρό
πρόβληµα που έχει προκληθεί
στην τρικοµµατική κυβέρνηση µε
την ψήφιση του µεσοπρόθεσµου
και του προϋπολογισµού…
▲ Γιατί άραγε τέτοια βιασύνη;
Λάθος κίνηση
ΤΗΝ ίδια ώρα  η συγκεκριµένη
πρωτοβουλία της Ν.∆. είναι λαθε-
µένη από κάθε άποψη.
Κυρίως γιατί αγνόησε την συνύ-
παρξή της στην κυβέρνηση µε τα
δύο άλλα κόµµατα.
Από τη στιγµή που συγκυβερνάς
δεν είναι δυνατόν να αναλαµβάνεις
πρωτοβουλίες οι οποίες ξέρεις ότι
θα προκαλέσουν αντιδράσεις,
χωρίς να έχεις συνεννοηθεί πρώτα
µαζί τους.
Είναι άλλο πράγµα να είσαι
αυτοδύναµη κυβέρνηση και εντε-
λώς διαφορετικό πράγµα να συµµε-
τέχεις σε κυβέρνηση συνεργασίας.
Ακόµη και αν σε αυτή τη κυβέρ-
νηση αποτελείς τον βασικό της
κορµό.
▲ Τόσο απλό δηλαδή για να γίνει
κατανοητό.
Θα µπω σε µια συζήτηση  
ΣΤΟ διαδίκτυο έχει ξεκινήσει µια
συζήτηση για τις σχολικές εκδρο-
µές.
Υπήρχε ένα δηµοσίευµα στο
www.epiruspost.gr σχετικά µε τον
ρόλο των σχολικών επιτροπών στην
οργάνωσή τους.
Το δηµοσίευµα δεν είπε τίποτε
περισσότερο και τίποτε λιγότερο
από αυτό που σήµερα ισχύει.
Ó÷ïëéÜæïíôáò ôçí åðéêáéñüôçôá
Οι γκρίζες ζώνες
στην οργάνωση
των µαθητικών
εκδροµών είναι
πολλές µε την
συµµετοχή σε
αυτές και των
εκπαιδευτικών
✔ Να επιστρέψω στο θέµα των εκδροµών µε αφορ-
µή µια εκδροµή ενός σχολείου στην Αθήνα.
✔ Με σκοπό την επίσκεψη στη Βουλή.
✔ Η εκδροµή προβλέπει και µια διανυκτέρευση.
✔ Θέλετε να µάθετε πόσο θα κοστίσει η εκδροµή
αυτή σε κάθε παιδί;
✔ ∆ιακόσια τριάντα ευρώ το άτοµο.
✔ Όταν το εισιτήριο του ΚΤΕΛ για Αθήνα είναι 39
ευρώ δηλαδή 78 ευρώ πήγαινε έλα.
✔ Να συµφωνήσουµε ότι στην χαώδη Αθήνα µπο-
ρεί να βρει κανείς ξενοδοχείο µε 50 ευρώ την νύχτα; 
✔ Σαφώς και µπορεί. Άνετα µάλιστα.
✔ Σύνολο  κόστους  εκδροµής  ανά  άτοµο;  Μόλις
128 ευρώ.
✔ Μεγάλη η διαφορά, Εκατόν δύο ευρώ περισσό-
τερα.
✔ Θα  µου  πείτε  ότι  χρειάζεται  το  λεωφορείο  και
για  την  µετακίνηση  των  µαθητών  από  το  ξενοδοχείο
στην βουλή και επιστροφή.
✔ Σωστό και αυτό. Όµως δεν είναι λιγάκι υπερβο-
λικό να καταβληθούν 102 ευρώ επιπλέον για µια δια-
δροµή από το ξενοδοχείο στη βουλή;
✔ Ακόµη και αν κάποιος υπολογίσει διπλό µερο-
κάµατο  στον  οδηγό  και  πάλι  τα  νούµερα  δεν  βγαί-
νουν.
✔ Σε  κάθε  περίπτωση  θα  µπορούσαν  τα  σχολεία
να  συµφωνήσουν  µε  το  ΚΤΕΛ  τη  διασφάλιση  της
παραµονής  των  λεωφορείων  στην  Αθήνα  για  την
µεταφορά των µαθητών στην βουλή ή σε κάποιο αξιο-
θέατο.
✔ Το κάνανε; ∆εν νοµίζω.
✔ Να  λοιπόν  τι  συµβαίνει  µε  τις  εκδροµές  των
σχολείων  για  να  καταλάβουµε  όλοι  µας  όσοι  δεν
ασχολούµαστε µε αυτές.
✔ Και εδώ δεν µιλάµε για µια - δύο εκδροµές.
✔ Εδώ  µιλάµε  για  δεκάδες  αφού  όλες  οι  τάξεις
όλων των σχολείων της πόλης και όχι µόνο θα κάνουν
µία τουλάχιστον εκδροµή εκτός Ιωαννίνων.
✔ Τα λεφτά λοιπόν είναι πολλά.
✔ Μπορώ να αντιληφθώ ότι λόγο της κρίσης έχουν
µειωθεί  οι  τουριστικές  εκδροµές  εντός  και  εκτός
Ελλάδας…
✔ Ωστόσο  δεν  θεωρώ  σκόπιµο  η  χασούρα  να
καλυφθεί από τις εκδροµές των µαθητών.
✔ Παιδιά όλοι µας βιώνουµε την κρίση.
✔ Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό και να υπάρ-
ξουν µειώσεις σε κάθε επίπεδο.
✔ Για  να  µπορέσουµε  να  συντηρηθούµε  και  να
βγούµε µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες από αυτό το
λούκι.  
Μικρά και ενδιαφέροντα
Οι ει δήσει ς πρώτες στο www. neoi agones. gr
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ìå ôïí Σπύρο Θεµελή.
ÓÅ ÐÑÙÔÏ ÐËÁÍÏ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->