You are on page 1of 1

Str.

1/1

Wypowiedzenie Umowy o prowadzenie bankowych rachunkw oszczdnocioworozliczeniowych w mBanku

Imi i nazwisko Posiadacza Rachunku

PESEL Posiadacza Rachunku

Owiadczam, i wypowiadam Umow o prowadzenie rachunkw oszczdnociowo-rozliczeniowych z zachowaniem: * miesicznego okresu wypowiedzenia (dotyczy rwnie przypadku niespenienia warunkw okrelonych w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunkw oszczdnociowo-rozliczeniowych i oszczdnociowych w mBanku, wymaganych dla rozwizania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia) * w trybie natychmiastowym- z powodu zmian: Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunkw oszczdnociowo-rozliczeniowych i oszczdnociowych w mBanku; Regulaminu wydawania i u ywania debetowych kart patniczych w mBanku; Tabeli prowizji i opat bankowych w mBanku w Polsce dla osb fizycznych; Tabeli stp procentowych w mBanku w Polsce dla osb fizycznych; Tabeli usug patniczych. ktre wejd w ycie z dniem * skrconego , za moj zgod okresu wypowiedzenia po spenieniu warunkw okrelonych w 75 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunkw oszczdnociowo-rozliczeniowych i oszczdnociowych w mBanku Pozostae na rachunku/ach rodki po upywie okresu wypowiedzenia prosz przekaza na podany rachunek bankowy

numer rachunku bankowego

Celem dalszego doskonalenia naszej oferty bdziemy wdziczni za przekazanie powodu Wypowiedzenia Umowy

Zobowizuje si do uregulowania zobowiza powstaych w trakcie prowadzenia rachunku/w, a w szczeglnoci zobowiza wynikajcych z patnoci dokonanych przy u yciu kart bankowych oraz realizacji przeleww zagranicznych/walutowych, ktre mog wpyn do mBanku po zamkniciu rachunku/w oszczdnociowego/ych. Jednoczenie owiadczam, e odwouj wszystkie zlecenia stae, polecenia zapaty oraz patnoci Invoobill. Przyjmuj do wiadomoci, e wypowiedzenie ww. Umowy skutkuje zamkniciem wszystkich usug i produktw prowadzonych w powizaniu z zamykanym/i rachunkiem/ami bankowym/i.

Data i Podpis Posiadacza Rachunku zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez Bank

*waciwe zaznaczy (okres wypowiedzenia liczony jest od dnia dorczenia niniejszego owiadczenia do Banku)

www.mBank.pl

mLinia:0 801 300 800

+48 (42) 6 300 800

Bankowo Detaliczna BRE Banku S.A. Adres do korespondencji: Skrytka Pocztowa 2108 90-959 d 2
BRE Bank SA z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000025237, posiadajcy numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpaconym w caoci kapitale zakadowym, ktrego wysoko wg stanu na dzie 01.01.2012 wynosi 168.410.984 zotych