รายการอุปกรณและครุภัณฑ

ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
1
2
3
4
1
2
3

รายการ
โซนสนุกคิดกับทฤษฎี
ชุดพิสูจนคา ¶
ชุดการหาพืนทของวงกลม
้ ี่
ชุดปทากอรัสแบบตอชนสวน
 ิ้ 
ชุดปทากอรัสแบบหมุน
ชุดไมบรรทัดการคูณ Slide Rule
ชุดคาไซน
ชุดคาคอส
ชุดรูปทรงจากเสนเชอก


ชุดเซกตแทนต
โซนสนุกกับภาพมายา
ชุดภาพลวงตา
ชุดรูปทรง 3 มิติจากรปทรง

2 มิติ
โซนสนุกกับสมาธิและการรับรู
ชุดเจดีย 7 ชั้น
ชุดจับคูสี
ชุดสแควรวีล
ชุดแมงมุมติดใย
ระบบปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU
พัดลมดูดอากาศ

จํานวน
ไมนอยกวา

หนวย

1
1
1
1
1
1
1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

5
1

ชุด
ชุด

1
1
1
1
1
2
1
2

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful