GURU DAN ALAM PENDIDIKAN

 Profesion yang paling mendapat tempat di kalangan rakyat Malaysia.  Tahun 1999 sahaja jumlah guru yang terdapat di Malaysia ialah kira-kira 157,

415 orang manakala jumlah pelajar pula ialah 2,897,927 orang.

 Tahun 2000, terdapat lebih dari 200,000 orang guru di negara kita.

 Justeru itu. Pembangunan insan dan negara terletak di atas bahu kaum guru.  Dalam era ledakan teknologi maklumat dan pada ketika dunia kini menjadi sebuah ‘global village’. rumit dan mencabar. guru-guru perlu dan harus sentiasa mengemaskinikan serta mempertingkat ilmu pengetahuan masingmasing. seseorang guru mempunyai peranan serta tugas yang amat berat.GURU SEBAGAI PENGAMAL ILMU  Sebagai pengamal ilmu. . tuntutan terhadap ilmu pengetahuan menjadi semakin mendadak.

 Dalam perkembangan berkaitan. al. . (1993) menegaskan guru sebagai pengamal ilmu. pembimbing. mempunyai peranan serta tanggungjawab sosial iaitu: fasilitator dan pengurus (a) perancang. Shahril @ Charil Marzuki. Islam bukan sekadar menganjurkan umatnya mencari atau menuntut ilmu malah penyebaran ilmu juga menjadi satu kewajipan. contoh teladan atau model. et. penyampai ilmu pengetahuan. (b) (c) (d) (e) pembelajaran. pembentuk akhlak.

Idris Jauzi (1990) untuk membolehkan para pendidik memainkan peranan berkesan dan positif sebagai pengamal dan penyampai ilmu. ketajaman dan ketrampilan diri dalam pelaksanaan tugas dan interaksi dengan masyarakat. menawarkan khidmat bakti dan kepimpinan dalam kehidupan bermasyarakat. sahsiah . meningkatkan kecekapan. melaksanakan tugas keguruan dengan sebaiknya. (b) berusaha membersihkan diri dari segi (c) (d) (e) (f) menerusi ibadah-ibadah asas. Menurut Mohd. menjadikan sekolah selaku gedung ilmu dan jemaah ilmuan sebagai pusat pendidikan anggota masyarakat. guru haruslah secara berencana dan berterusan: (a) mempersiapkan diri dari segi keilmuan.

dan neutral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatik dalam menafsirkan hakikat realiti. seseorang guru harus mempunyai tanggungjawab profesional yang mencukupi asas kebenaran. tanpa kepentingan langsung. terbuka.  Mengikut Jujun S. Suriasumantri (1990) sebagai seorang pengamal ilmu. objektif. . pragmatis. rasional. menyandarkan kekuatan penghujahan. Guru atau para pendidik juga seharusnya mempunyai dedikasi dan komitmen terhadap profesion serta tanggunggungjawab moral mereka sebagai seorang guru. kejujuran. kritis.

bimbingan.GURU SEBAGAI PENGAMAL KEMAHIRAN  Guru harus mempunyai kemahiran dan mempunyai sijil bertauliah daripada latihan ikhtisas yang diiktiraf. . guru yang memperolehi kemahiran profesional adalah guru yang bertauliah dan cekap menjalankan tugas-tugas seperti pengajaran.aktiviti kokurikulum berlandaskan teori pendidikan. Justeru.

Kemahiran belajar Kemahiran ICT Kemahiran mengurus Kemahiran berkomunikasi kemahirankemahiran yang perlu diperolehi: Kemahiran merancang Kemahiran mengajar Kemahiran berfikir Kemahiran menilai Kemahiran pemudah cara .

menyimpannya dalam stor ingatan dan mengaplikasikan untuk menyelesaikan masalah. memotivasi serta menggerakkan orang lain. menghuraikan dan lain-lain.(a) Kemahiran belajar kebolehan menerima isyarat dengan tepat. . memproses maklumat yang diterima. (c) Kemahiran pemudah cara fasilitator yang membimbing. (b) Kemahiran berfikir kecekapan menggunakan akal untuk menjalankan proses-proses pemikiran seperti banding-beza.

memilih isi pengajaran.(d) Kemahiran mengajar Membentuk aktiviti pengajaran yang sistematik. merancang aktiviti pengajaran pembelajaran. memilih strategi dan kaedah pengajaran. (f) Kemahiran berkomunikasi Secara lisan atau bertulis. (e) Kemahiran merancang Menentukan objektif pelajaran. memilih dan menyediakan pelajaran serta menyediakan dan mengurus kemudahan untuk menjalankan aktiviti pengajaran. . menarik dan berkesan.

(I) Kemahiran ICT Menggunakan teknologi maklumat.(g) Kemahiran mengurus Mengurus bilik darjah. kemudahan fizikal. (h) Kemahiran menilai Mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. murid. . bahan-bahan pengajaran dan sebagainya.

• Nilai dapat memotivasikan hidup manusia untuk hidup dengan cara yang betul.GURU SEBAGAI PEMBENTUK NILAI • Nilai adalah penting kerana ia memberi panduan dalam kehidupan. • Guru berperanan menyebarkan nilai bahkan perlu menjadi role model yang akan diteladani oleh para murid serta orang di sekelilingnya. . • Guru harus membentuk murid-murid untuk memiliki akhlak yang mulia dan menjadi insan yang mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi.

menyampai maklumat. mengendalikan bengkel dan sebagainya.GURU SEBAGAI PENDIDIK  Tugas guru adalah mendidik iaitu: (a) Memberi ilmu – mengajar. penampilan diri melalui pembelajaran seperti pendidikan moral. (c) Mendidik murid berakhlak mulia – mendidik termasuk dari segi akhlak. (b) Mendedahkan pengalaman – guru perlu mendedahkan murid-murid dengan pengalaman-pengalaman tertentu seperti pengembara. mengelola majlis. . berbincang.

nilai dan sahsiah murid-murid yang sempurna selaras dengan kehendak masyarakat.GURU SEBAGAI AGEN SOSIALISASI  Perlu memupuk sikap. .  Guru mempunyai hubungan yang rapat dengan masyarakat dan boleh menggunakan statusnya untuk menyebarkan nilai-nilai positif kepada ahli masyarakat.

GURU SEBAGAI AGEN PERUBAHAN  Mengubah daripada stail pengurusan dan kepimpinan yang bersifat autokratik kepada demokratik.Mengubah daripada strategi pemusatan guru kepada pemusatan murid. ketua. staf sokongan dan sekolah. rakan sejawat. .Bersikap terbuka secara proaktif dan bersedia untuk menghadapi perubahan khususnya dalam bidang pendidikan. .Mengamalkan sifat penyayang terhadap pelajar. .  Perlu berasaskan perkara-perkara berikut: .

 Guru juga harus menyesuaikan diri dalam semua keadaan dan mampu menangani cabaran era globalisasi untuk menolong membentuk masyarakat Malaysia yang berakhlak mulia. keluarga. masyarakat serta negara. mempunyai semangat berjuang tinggi.GURU SEBAGAI PEMBINA NEGARA  Insan guru dapat membantu pembentukan masyarakat dan menjadi kerangka kepada pembentukan negara. . mempunyai ketahanan fizikal dan bermanfaat kepada diri.  Guru harus berakhlak mulia.

 Melahirkan generasi yang mencintai ilmu pengetahuan. .  Mewujudkan budaya ilmu di kalangan guru dan murid sejajar dengan salah satu pernyataan yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.  Memupuk nilai budaya ilmu supaya menjadi teladan bagi murid-murid mencontohi serta membentuk budaya ilmu sebagai ciri utama dalam kehidupan mereka.GURU SEBAGAI PENYEBAR ILMU  Bertanggungjawab menyebarkan ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada murid.

Dapat melahirkan murid yang mempunyai kepimpinan cemerlang melalui pendedahan hidup masyarakat. berdedikasi dan melaksanakan aktiviti P & P dengan bersungguh-sungguh. bertimbang rasa. kebajikan. Berminat mengajar. berminat. pandangan. Menyukai dan menyayangi kanak-kanak. • • • • menjaga. keperluan dan kebahagiaan murid-muridnya. memikir dan memberi perhatian terhadap permintaan.GURU SEBAGAI PENYAYANG • Prihatin. .

 Menunjukkan sikap jujur serta mewujudkan interaksi positif pelbagai hala.  Menggunakan pelbagai kaedah dan teknik yang memudahkan murid menjalankan aktiviti pengajaran mereka.GURU SEBAGAI PAKAR RUJUK  Mempunyai kemahiran ikhtisas dan menguasai ilmu pengetahuan. .

GURU SEBAGAI MENTOR  Menolong memberikan penyelesaian masalah kepada murid dengan cepat dan berkesan. .  Juga perlu mempunyai sifat dan kualiti seperti bersopan santun. semangat berbakti. jujur.  Juga harus mempunyai kemahiran mendengar dengan baik iaitu memahami situasi atau keadaan yang dialami murid-muridnya. prihatin dan sebagainya. peramah. menghormati pandangan murid. rendah hati.

• Mengurus murid-murid supaya menjalankan tugasan harian. . • Mengurus aktiviti kumpulan.GURU SEBAGAI PENGURUS • Mengurus rutin bilik darjah. • Mengurus keadaan fizikal bilik darjah. • Mengurus murid-murid supaya mematuhi peraturan bilik darjah.

.  Sentiasa membuat dan menjalankan refleksi kendiri bagi memperbaiki kelemahan dalam P & P.GURU SEBAGAI PENYELIDIK  Menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi oleh murid.  Mengubah dan menyesuaikan strategi P & P dapat menarik perhatian murid.

.  Supaya murid-murid memperolehi kemahiran berfikir kritis dan kreatif yang tinggi dalam semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran.GURU SEBAGAI PENGAMAL REFLEKTIF  Sentiasa membuat pertimbangan dan pemikiran yang mendalam sebelum merancang sesi-sesi pengajaran.

KESIMPULAN .

 kualiti generasi di masa hadapan sebahagian besarnya terletak di tangan para guru. . Pendidikan merupakan pelaburan yang penting dalam sesebuah Negara.

LEMBARAN KERJA .

.Bandingkan peranan-peranan guru dalam alam pendidikan dan sertakan grafik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful