P. 1
Sura Takwir Bangla

Sura Takwir Bangla

5.0

|Views: 17|Likes:
Published by drshahidul777
al quran translation in bangla language,very wisely narrated
al quran translation in bangla language,very wisely narrated

More info:

Published by: drshahidul777 on Jan 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

http://www.QuranToday.

com/
397
’Ú≈¬ı± - ά±– ÊUè˘ ˝fl¡
’±˘ƒ-fl≈¡¬ı˛˛’±Ú – ¬ı±—˘± ’Ú≈¬ı±
¸”¬ı˛± 81 . ’±Óƒ¬-Ó¬±flƒ¡¬ıœ¬ı˛˛
¸” ¬ ı˛ ± - ¸” ¬ ı˛ ± - ¸” ¬ ı˛ ± - ¸” ¬ ı˛ ± - ¸” ¬ ı˛ ± - 81 81 81 81 81
’gfl¡±¬ı˛±26iß
[’±Óƒ¬-Ó¬±flƒ¡¬ıœ¬ı˛, .1]
˜!¡±˚˛ ’¬ıÓ¬œÌ« ˜!¡±˚˛ ’¬ıÓ¬œÌ« ˜!¡±˚˛ ’¬ıÓ¬œÌ« ˜!¡±˚˛ ’¬ıÓ¬œÌ« ˜!¡±˚˛ ’¬ıÓ¬œÌ«
’±~±˝ƒ ¬ı˛ Ú±˜ øÚÀ˚˛, ø˚øÚ ¬ı˛˝˜±Ú, ¬ı˛˝œ˜º
1 ˚‡Ú ¸”˚« ’gfl¡±¬ı˛±26iß ˝À˚˛ ˚±À¬ı,
2 ’±¬ı˛ ˚‡Ú Ó¬±¬ı˛fl¡±¬ı˛± øÚÀô¶Ê ˝À˚˛ ¬ÛάˇÀ¬ı,
3 ’±¬ı˛ ˚‡Ú ¬Û±˝±Î¬ˇ&À˘±Àfl¡ ’¬Û¸±¬ı˛Ì fl¡¬ı˛± ˝À¬ı,
4 ’±¬ı˛ ˚‡Ú ¬Û”Ì«-·ˆ«¬± ά◊©Ü™œÀ¬ı˛ ¬Ûø¬ı˛Ó¬…±· fl¡¬ı˛± ˝À¬ı‰ 
5 ’±¬ı˛ ˚‡Ú ¬ıÚ… ¬ÛqÀ¬ı˛ ¸˜À¬ıÓ¬ fl¡¬ı˛± ˝À¬ı,
6 ’±¬ı˛ ˚‡Ú ¸±·¬ı˛-Úœ ŒÙ“¬À¬Û ›Í¬À¬ı,
7 ’±¬ı˛ ˚‡Ú ˜Úõ∂±ÌÀfl¡ ¤fl¡Ó¬±¬ıX fl¡¬ı˛± ˝À¬ı,
8 ’±¬ı˛ ˚‡Ú Êœ¬ıôL-Œõ∂±øÔÓ¬ fl¡Ú…±¸ôL±ÚÀfl¡ õ∂ùü fl¡¬ı˛± ˝À¬ıñ
9 ëëŒfl¡±Ú ’¬Û¬ı˛±ÀÒ Ó¬±Àfl¡ ˝Ó¬…± fl¡¬ı˛± ˝À˚˛ø¢íí∑
10 ’±¬ı˛ ˚‡Ú ¬Û‘ᬱ&À˘± Œ‡±À˘ Ò¬ı˛± ˝À¬ı,
11 ’±¬ı˛ ˚‡Ú ’±fl¡±À˙¬ı˛ Ϭ±fl¡øÚ Œ‡±À˘ ŒÙ¬˘± ˝À¬ı,
12 ’±¬ı˛ ˚‡Ú ˆ¬˚˛—fl¡¬ı˛ ’±&Ú ;±ø˘À˚˛ ŒÓ¬±˘± ˝À¬ı,
13 ’±¬ı˛ ˚‡Ú Œ¬ıÀ˝˙ƒÓ¬Àfl¡ øÚfl¡ÀȬ ’±Ú± ˝À¬ı,ñ
14 ¸N± ʱÚÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛À¬ı fl¡œ Œ¸ ˝±øʬı˛ fl¡À¬ı˛Àº
15 fl¡±ÀÊ˝◊ Ú±, ’±ø˜ ¸±é¬œ ˜±Úø ¢∂˝-Úé¬SÀ¬ı˛ñ
16 ˚±¬ı˛± ‰¬À˘ Ô±Àfl¡, ’‘ ˙… ˝À˚˛ ˚±˚˛,
17 ’±¬ı˛ ¬ı˛±øSÀfl¡ ˚‡Ú Ó¬± ø¬ı·Ó¬ ˝À˚˛ ˚±˚˛,
18 ’±¬ı˛ õ∂ˆ¬±Ó¬Àfl¡ ˚‡Ú Ó¬± ά◊8˘ ˝ÀÓ¬ Ô±Àfl¡,
19 øÚ–¸Àµ˝ ¤ ŒÓ¬± ˝À26 ¤fl¡ ¸•ú±øÚÓ¬ ¬ı˛¸”À˘¬ı˛ ¬ı±Ìœñ
20 ˙øMê¬ı˛ ’øÒfl¡±¬ı˛œ, ’±¬ı˛À˙¬ı˛ ’Òœù´À¬ı˛¬ı˛ ¸±˜ÀÚ ’øÒøá¬Ó¬,
21 ˚“±Àfl¡ Œ˜ÀÚ ‰¬˘ÀÓ¬ ˝˚˛, ’±¬ı˛ ø˚øÚ ø¬ıù´±¸ˆ¬±ÊÚº
22 ’±¬ı˛ ŒÓ¬±˜±À¬ı˛ ¸±Ôœ ŒÓ¬± ¬Û±·˘ ÚÚº
http://www.QuranToday.com/
398
’Ú≈¬ı± - ά±– ÊUè˘ ˝fl¡
’±˘ƒ-fl≈¡¬ı˛˛’±Ú – ¬ı±—˘± ’Ú≈¬ı±
¸”¬ı˛± 81 . ’±Óƒ¬-Ó¬±flƒ¡¬ıœ¬ı˛˛
23 ’±¬ı˛ øÓ¬øÚ ŒÓ¬± øÚÀÊÀfl¡ ŒÀ‡øÂÀ˘Ú ¶Û©Ü ø·ÀôL‰¬
24 ’±¬ı˛ øÓ¬øÚ ’‘˙…-¸•§Àg fl‘¡¬ÛÌ ÚÚ,
25 ’±¬ı˛ ¤øȬ Œfl¡±ÀÚ± ø¬ıÓ¬±øάˇÓ¬ ˙˚˛Ó¬±ÀÚ¬ı˛ ¬ıMê¬ı… Ú˚˛º
26 ŒÓ¬±˜¬ı˛± Ó¬±˝À˘ Œfl¡±Úƒ øÀfl¡ ‰¬À˘Â∑
27 ¤øȬ ’±˘¬ı» ø¬ıù´¬ı±¸œ¬ı˛ ÊÚ… ¶ú¬ı˛Ìœ˚˛ ¬ı±Ó«¬± ∆¬ı ŒÓ¬± Ú˚˛,ñ
28 ŒÓ¬±˜±À¬ı˛ ˜ÀÒ…fl¡±¬ı˛ Ó¬±¬ı˛ ÊÚ… Œ˚ ¸˝Ê-¸øͬfl¡ ¬ÛÀÔ ‰¬˘ÀÓ¬ ‰¬±˚˛º
29 ’±¬ı˛ ø¬ıù´Ê·ÀÓ¬¬ı˛ õ∂ˆ≈¬ ’±~±˝ƒ ˚± ‰¬±Ú Ó¬± ¬ı…Ó¬œÓ¬ ŒÓ¬±˜¬ı˛± ’Ú… Œfl¡±ÀÚ±-øfl¡Â≈ ‰¬±˝◊ À¬ı Ú±º

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->