You are on page 1of 5

Mitjans i Recursos Tecnolgics en el Procs dEnsenyament-Aprenentatge en lEducaci Primria

Esborrany

CATAL MORRO, Antnia Maria CUTILLAS BARCEL, Maria MARCH CASTILLO, Daniel MORENO VEGA, Africa NAVARTA FORTEZA, Sandra

WEBQUEST
Destinataris: Primer curs del tercer cicle. Qu es treballar?: En aquest apartat es treballaran els coneixements que els alumnes ja tenen sobre el reciclatge. Ser el mitj pel qual el professorat observar els coneixements previs dels seus alumnes. Material: Webqest Ordenadors amb connexi a internet Recursos:

Educaplay com a programa per crear la webqest, o per mitjanant altres recursos com poden ser per exemple el power point

Funcionament de lactivitat: El qestionari constar de deu preguntes amb tres respostes de les quals noms en hi ha una de correcte. Una altre resposta que faci pensar als alumnes, i una tercera resposta totalment incorrecte. Les tres respostes tindran el format A,B i C. Aquesta webqest seguir el format tradicional de pregunta-resposta ja que el professorat el que vol veure s el que realment els alumnes saben sobre aquest tema. Per tant, no hi haur cap tipus de recordatori, animacions, sons... Aspecte que tindr: Com ja hem dit anteriorment, la webqest seguir el format tradicional de pregunta-resposta com podeu veure en el segent exemple:

Activitats amb la PDI


Destinataris: 1r curs de 2n cicle de primria Qu es treballar: Com reciclar Distinci entre materials reciclables i no reciclables

Com ser el material que es crear: Es crearan una srie dactivitats interactives a la pissarra digital destinades a interioritzar els continguts adquirits prviament mitjanant el conte audiovisual. Com funcionar: Les activitats tenen com a objectiu que el mestre aconsegueixi veure si lalumne ha assolit els coneixements correctes sobre el reciclatge. Es presentaran una srie dactivitats relacionades en el conte on apareixeran els diferents contenidors de reciclatge que hi ha i els infants hauran de distingir per

a que serveix cadascun. Una vegada fet aix tamb faran una activitat en la qual disposaran duna srie de materials que els alumnes hauran de reciclar. Lalumne o alumnes que surtin a la pissarra hauran de collocar els materials en la seva paperera corresponent i quan acabin lactivitat veuran quins han estats els seus errors i encerts. Quin aspecte tendr: Les diferents activitats que es duran a terme a la PDI tindran una estructura clara i fcil dentendre. Els colors utilitzats no seran massa intens ni la presentaci estar massa carregada de dibuixos, per evitar que lalumne es distregui amb la presentaci visual de les activitats.

CONTE AUDIOVISUAL
Destinataris: 1r curs del 2n cicle d'Educaci Primria Qu s treballar: -Mostrar als alumnes en qu consisteix el reciclatje. -Es treballar conscienciar als alumnes sobre la importncia del reciclatje. -La presentaci dels diferents tipus de materials i els seus contenidors corresponents. Com ser el material que es crear: -Es crear un conte amb una histria on es presentin tots els contenidors exsistents per a poder reciclar (vidre, paper i cartr, plstic i piles) i els contenidors que serveixen per la resta de residus orgnics. -Utilitzarem la pgina web de creaci de cmics www.pixton.com per crear les imatges que utilitzarem a les activitats, que podrem modificar amb el GIMP per afegir els elements del reciclatje que no poguem afegir a travs del pixton. Una vegada fet aquestes imatges, crearem un power point amb aquestes imatges i afegint recursos auditius que sern les conversacions entre els personatges i la xerrada del narrador. Com funcionar: -Aquest conte es podr presentar en un ordinador, a la pissarra o a un projector a tota la classe. El professor haur de iniciar el conte. Una vegada comenat,

les vinyetes es pasarn automticament una vegada acabat l'audio corresponent. Quin aspecte tendr: -Aquest conte es presentar d'una manera vistosa, amb colors alegres i ben diferenciats, sobretot a l'hora de diferenciar els diferents contenidors de reciclatje. -Com hem dit abans, a part de les imatges de cada vinyeta, tamb anir acompanyat de les converses escrites, aix podem trobar un audio amb suport visual per a que els alumnes puguin seguir totalment les converses entre els personatges.

WEBQUEST FINAL Destinataris: Primer curs del Segon Cicle dEducaci Primria. Qu es treballar: amb aquesta webquest final el que pretenem s presentar un qestionari als alumnes per tal davaluar i comprovar quins sn els coneixements i les competncies que han anat adquirint al llarg del desenvolupament del nostre projecte. Llavors, es tracta duna eina davaluaci a nivell personal (pels propis alumnes) i a nivell del professorat, per tal danalitzar qu ha funcionat i quines millores cal realitzar. Material: Per tal de dur a terme aquesta activitat crearem un qestionari interactiu, s a dir, una webquest. Recursos: Aix mateix, per al desenvolupament daquesta tasca, tant a nivell de creaci per part del professorat, com a nivell de realitzaci per part dels alumnes, seran necessaris: Ordinadors amb connexi a internet.

Altaveus. Educaplay, power point, Jclic o altres programes per crear activitats interactives.

Funcionament de lactivitat: Lactivitat que presentarem al final del nostre projecte consistir en un qestionari interactiu similar a linicial, amb una srie de variacions. Aquest constar de deu preguntes amb tres possibles respostes cadascuna. Daquestes respostes noms nhi haur una de certa. De les dues restants, una delles semprar per crear una mica de dubte i la ltima ser clarament falsa. Si els alumnes cliquen a lopci correcta, en aquest cas s que apareixer un so de celebraci per premiar lacert. En canvi, si cliquen a la resposta errnea, apareixer un so ms trist acompanyat duna petita pista, un recordatori perqu els infants no juguin a descartar opcions sin que aprenguin de les seves errades i entenguin on s que cal millorar. En aquest punt, ser necessari clicar a la resposta correcta per tal de prosseguir amb la pregunta segent. En acabar tota lactivitat, podran veure el seu resultat total i comprovar quins sn els coneixements que han adquirit durant el desenvolupament del projecte. Aspecte que tindr: El qestionari constar de deu pantalles diferents, una per cada pregunta amb les seves corresponents respostes. Aquestes pantalles tindran un disseny animat i viu, amb colors alegres i una imatge relacionada al tema en qesti. A continuaci en podem observar un exemple: