You are on page 1of 13

VIZANTIJA

306-1453 god.)

OLOR

(vladar Istoka,Nikomedija) & period TETRARHIJE 286 Avgust (vladar Zapada,Mediolanum pa Ravena) Karuzije se proglaava za vladara Britanije 287 Maksimijan poraava Franke 289 Dioklecijan poraava Sarmate 290 Maksimijan priznaje Karuzija kao vladara Britanije 291 Maksimijan naseljava Franke u Galiji; Novana reforma 293 (Sirmijum) & (Trier) su Cezari Alekcije ubija Karuzija i zauzima njegovo mesto 296 Persijanci poraavaju Galerija a Konstancije ubija Alekcija 297 zaustavljena je persijska invazija; Galerije progoni hriane 301 Dioklecijanov edikt o cenama EDICTUM DE PRETIIS 303-04 Dioklecijan i Galerije su izdali 4 edikta protiv hriana 305 abdikacija Dioklecijana i Maksimijana; postaje Avgust a za Cezare imenuje & KONSTANTIN 306 postaje Cezar nakon smti oca Konstancija u Jorku;pretorijanci u Rimu proglaavaju (sina ex AvgustaMaksimijana) za imperatora postaje Avgust;Sever je ubijen; (Diokl. savladar) se vraa na carski presto; Galerija proglaava za Avgusta; postaje Avgust Konstantin ubija Maksimina Dazu, poraava Germane i odlazi u Britaniju umire Galerije bitka kod Crvene Stene(Mulvijskog mosta) Konstantin poraava i ubija Maksencija Milanski edikt; Licinije poraava i ubija Maksimijana kod Hadrijanopolja; Konstanti je napao Panoniju i porazio Licinija Konstantinov slavoluk u Rimu u ast pobede kod Mulvijskog mosta Konstantinovi sinovi Krisp i Konstancije & Licinijev sin Licinijan postali su Cezari Konstantin porazio Sarmate i Gote (Skadar)

284-305

307

308 310 311 312 313 314 315 317 322 324

u bitkama kod i Konstantin je definitivno pobedio Licinija i pogubio ga 324-37 Konstantin Veliki je jedini vladar 325 Euzebije izdaje ''Crkvenu istoriju''

I Vaseljenski Sabor godine u Nikeji. Osueni su arijanci i ustanovljen je Simvol vere. Uenje aleksandrijskog prezvitera Arija se temeljilo na monoteistikim shvatanjima i samim tim on je odbacio mogunost jednakosti izmeu Oca i Sina i osporavao je Hristu boanstvo.

326 330 337 340 343 350 351 353 353 357 359 359 360 361 361-363 381

Konstantin pogubljuje sina Krispa Konstantinopolj(Carigrad) postaje prestonica Tri Konstantinova sina: , su priznati kao Avgusti Konstans poraava i ubija brata Konstantina II sabor u Serdiki-Serdika na granici ist. i zap. Carstva ,

Magnecije se u Galiji proglaava za imperatora, poraava Konstansa i ulazi u Rim Konstancije poraava Magnecija kod Mursije Magnecije se ubija Julijan Apostata se eni Konstancijevom sestrom i odlazi u Galiju i na Rajnu Julijan poraava Alemane kod Strazbura rat sa Persijom; sabori u Sirmijumu i Riminiju Julijan Apostata postaje Cezar Konstancije umire u Aziji tj. grad Mopsukrena u Kilikiji imperator II Vaseljenski Sabor u Carigradu. Osueno je arijansko uenje i konano utvren Simvol vere. Potvrene su sve prethodne stavke sabora u Nikeji.

428 431

438 449

451

Nestorije izabran za carigradskog patrijarha III Vaseljenski Sabor u Efesu Na ovom saboru trijumfovali su predstavnici Aleksandrijske nad Antiohijskom patrijarijom. Tom prilikom je osuen kao jeretik Nestorije i njegovo uenje o devici Mariji kao Hristorodici, a ne Bogorodici. Nestorijansko uenje je polazilo od toga da se boanstvo ovaplotilo u Hristuoveku i da prema tome Marija nije nita drugo do Hristorodica. Codex Theodosianus Razbojniki Sabor u Efesu doveo je do trijumfa Monofizita. Arhimandrit Evtihije je nasledio doktrinu Kirila Aleksandrijskog pa je odbio da prihvati dve prirode Hristove, ljudsku i boansku, ve ih je ovaplotio u jednu boansku prirodu. IV Vaseljenski Sabor u Halkedonu obnavlja pravoslavlje. Monofizitstvo se osuuje kao jeres, ali to dovodi do verskog sukoba centralnih sa istonim oblastima carstva. Na ovom saboru je utvreno da Carigradska patrijarija zauzima drugo mesto u crkvenoj hijerarhiji odmah nakon Rima.

482

car Zenon,u sporazumu sa carigradskim patrijarhom Akakijem, objavio je tzv. Henotikon verski edikt o ujedinjenju

527-565 529

car Justinijan obajvljuje tzv. Justinijanov Kodeks zbirka vaeih carskih zakona iz vremana posle rimskog cara Hadrijana(98-117) car Justinijan zatvara Platonovu Akademiju u Atini Justinijan sa persijskim kraljem Hozrojem I Anuirvanom sklapa veiti mir buna Nika u Carigradu, kada su se deme ujedinile protiv centralne uprave, a ustanak je uguio Velizar, pokoljem na Hipodromu

532

533

534 535 540 553

Velizar osvaja kraljevinu Vandala Justinijanove Digeste zbirka spisa klasinih i rimskih pravnika Velizar odvodi u Carigrad,kao zarobljenika,vandalskog kralja Gelimera Velizar je osvojio Siciliju Napulj i Rim i Ravenu Hozroje upada u Siriju, razara Antiohiju i stie do mora V Vaseljenski Sabor u Carigradu odran je Na ovom saboru osuena su kao jeretika Tri poglavlja spisi nestorijanskog karaktera. Sukobi izmeu monofizita i diofizita meutim nisu obustavljeni i raskol je ostao sve do arapskih osvajanja. Monoergetizam je nauka po kojoj je Hrist imao dve prirode, ali samo jedno delovanje tj. . Iz monoergetizma nastao je Monotelitizam ili nauka o dve Hristove prirode, ali samo jednoj boanskoj volji tj. . sklopljen je ugovor o miru na 50 godina Langobardi su upali u Italiju i osvojili njen najvei deo - avarski hagan Bajan osvaja Sirmijum - Sloveni i Avari napadaju Solun

562 568 582 584

592-602

Avari zauzimaju Singidunum,Viminacijum i Avgustu - Sloveni i Avari napadaju Solun - juna panija je konano pripala Zap. Gotima vizantijska intervencija(rat) na Balkanu

614 619 626 oko 630 634 636

Sloveni zauzimaju Salonu Persijanci zauzeli Jerusalim car Iraklije se obavezao da plaa danak Avarima opsada Carigrada Persijanci,Avari,Sloveni i Bugari uz pristanak cara Iraklija Srbi i Hrvati se doseljavaju na Balkan Arabljani pod vostvom kalifa Omara upadaju u Vizantiju bitka na Jarmuku Arabljani porazili Vizantince i osvojili Siriju a prestonica Antiohije se predala bez borbe

638

Arabljani osvajaju Jerusalim Ektesis je carski ukaz izdat od strane patrijarha Sergija i cara Iraklija Verovanje se temeljilo na monotelitizmu, a za cilj je imao pomirenje izmeu razliitih dogmi monofizita i diofizita.

639/40 640 641 642 642/3 644 646 647 648

649 oko 650 654 655 656 658 659 663 670 oko 670 672 674-678 678

680 688/9 691/2

697

Arabljani pokoravaju vizantijsku Mesopotamiju - Arabljani upadaju u Jermeniju i zauzimaju tvravu Dvin - otpelo arabljansko osvajanje Egipta episkop aleksandijski Kir stupa u pregovore sa Arabljanima i preputa im Egipat vizantici naputaju Aleksndriju i odlaze na Rodos a u grad ulazi arabljanski vojskovoa Amar arabljanski namesnik Sirije Muavija konano osvaja Jermeniju vizantijski vojskovoa Manojlo osvaja Aleksandriju arabljanski vojskovoa Amar zauzima Aleksandriju Vizantija zauvek gubi Egipat arabljanski namesnik Sirije Muavija osvaja Cezareju carski ukaz Tipos osuuje se monotelitizam i uklanja se Ektesis iz kanona,poput Henotikona,zabranjivao je snagom carske vlasti svaku diskusiju o Hristovim prirodama arabljanska flota pod komandom Muavije osvaja Kipar sabor u Lateranu raspada se savez Proto-Bugara Arabljni zauzimaju Rodos,Kos i Hios a pustoe Krit pomorska bitka blizu june maloazijske obale u kojoj je arabljanska flota porazila vizantijsku ubistvo kalifa Otmana i nemiri u Arabljanskom carstvu od 656 do 661 g. traje sukob kalifa Muavije i kalifa Alije car Konstantin II Pogonat (641-668) je preselio vei broj Slovena u Malu Aziju kalif Muavija sklapa sa Vizantijom ugovor o miru i plaa danak kalif Muavija upada u Malu Aziju Arabljani osvajaju poluostrvo Kizik u blizini Carigrada Bugari,pod vostvom Asparuha,stiu do ua Dunava Arabljani zauzimaju Smirnu arabljanski pokuaji da osvoje Carigrad Arabljani definitivno odustaju od pokuaja da osvoje Carigrad i povlae se ali flotu je unitila bura kod pamfilijske obale a kopnena vojska je doivela veliki poraz u Maloj Aziji mir sa Vizantijom na 30 godina izbija vizantijsko-bugarski rat koji Vizantija gubi te Bugari prelaze Dunav i prodiru u oblast Varne car Justinijan II pokorio je Slovene oko Soluna i prebacio ih u Malu Aziju u temu Opsikija VI Vaseljenski Sabor u Carigradu. Ovo je svakako pored prvog i drugog najvaniji sabor za dalju istoriju Vizantije. Na njemu su odbaena monotelitistika i monofizitska shvatanja. Nakon toga u verovanju je preovladalo pravoslavlje ili nikejska doktrina Arabljani osvajaju Kartaginski egzarhat

705 713

717-718 726 726-740 730 740 746 747 750 751 752 754

762 763 772 773 783 786 787

bugaski han Tarvel pomae Justinijanu II da doe na vlast bugarski han Tarvel prodire do Carigrada i pustoi njegovu okolinu viz.car Filipik Vardan je zbaen i oslepljen neuspena arabljanska opsada Carigrada Ekloga cara Lava III izbor najvanijih vaeih odredbi privatnog i krivinog prava arabljanski upadi u Malu Aziju i zauzimnje Cezareje i Nikeje I Ikonoklastiki Sabor je odran Ovim saborom zvanino je poelo gonjenje pristalica ikona ili ikonofila i poeo je period ikonoklastike krize. bitka kod Akroniona car Lav III je porazio Arabljane car Konstantin V upada u severnu Siriju i zauzima Germanikeju pomorska bitka kod Kipra vizantijski strateg Kiviriota unitio arabljansku flotu dinastija Abasida je smenila dinastiju Omajada a prestonica je preseljena iz Damaska u Bagdad Langobardi osvajaju Ravenski egzarhat car Konstantin V zauzeo je dve vane arabljanske pogranine tvrave Teodosipolj & Melitinu II Ikonoklastiki Sabor u Hijereri i u palati Vlaherne. Ovaj sabor se proglasio vaseljenskim iako za to nije imao osnove. Na njemu su postavljene odrednici ikonoklastike doktrine i planovi za unitavanje pokreta ikonofila na vlast dolazi bugarski han Telec bugarski han Telec upada u Trakiju ali ga car Konstantin V poraava u bici kod Anhilaja na Crnom moru na vlast dolazi bugarski han Telerig pohod cara Konstantina V na Bugare pohod logogeta Stavrikija na Slovene ikonofilski sabor carice Irine u Carigradu sabor je prekinut pa je usledio VII Vaseljenski sabor VII Vaseljenski sabor u Nikeji Na ovom saboru oboreno je ikonoklastiko shvatanje, uniteni su svi ikonoklastiki spisi i obnovljen je kult ikona.

802 805 803 808

prvi put se spominje tema Makedonija Karlo Veliki alje poslanstvo u Carigrad Sloveni na Peloponezu diu ustanak i bezuspeno opsedaju grad Patras kod Bugara na vlast dolazi han Krum,poglavar panonskih Bugara Stefan,akon Svete Sofije,sastavio itje Stefana Novog najdetaljniji i najstariji sauvani izvor o ikonoklastinim progonima iz vremena cara Konstantina V

809 811 812

815 817 821

829

831 838 839-923 853 858-867 861 863

bugarski han Krum osvaja Serdiku car Niifor I zapoinje ofanzivu protiv Bugara,osvaja Serdiku, spaljuje hanov dvorac ali pri gonjenju neprijatelja biva ubijen car Mihajlo I Rangabe priznaje carsku titulu Karla Velikog bugarski han Krum osvaja grad Develt na Crnom moru i primorski grad Mesemvriju bugarski han Krum poraava Vizantince u bici kod Versinikije blizu Jedrena III Ikonoklastiki Sabor Na njemu su samo ponovljeni akti II ikonoklastikog sabora i bilo je jasno da je ikonoklazam izgubio udarnu mo. umire Teofan,monah i hroniar;nastavio hroniku Georgija Sinkela,sastavio hroniku od Dioklecijana do cara Lava V 284-813 ustanik Toma Sloven opseda Carigrad ali 823 prekida opsadu Carigrada,njegova vojska se raspada a on bei u Arkadiopolj gde uspeva da prui otpor caru Mihajlu II sve do oktobra 823 kada je uhvaen i pogubljen umire Niifor,patrijarh od 806 do 815; napisao: - Kratka istorija, opisuje period 602-769 - Kratka hronikaod Adama do 829 Arabljani zauzimaju Palermo Arabljani zauzimaju Ankiru i Amorion arapski istoriar Tabarije izvor za vitantijsko arapske ratove vizantijska flota zauzima arabljansku tvravu Damietu na Nilu Fotije, carigradski patrijarh sabor u Carigradu potvruje Fotijev izbor za patrijarha braa irilo i Metodije pokrtavaju Slovene na saboru u Lateranu papa Nikola I odbija da prizna Fotijevo imenovanje za carigradskog patrijarha i izjanjava se u korist Fotijevog prethodnika Ignjatija na granici tema Armenijaka i Paflagonija vizantijska vojska je unitila arabljansku bugarski knez Boris prima hrianstvo iz Vizantije i dobija krteno ime Mihajlo sabor u Carigradu kojim predsedava Fotije: - baena anatema na papu Nikolu I - osueno zapadno uenje o Svetom Trojstvu tj. osuena je zapadna nauka o proishoenju Svetog Duha iz Oca i Sina (qui ex patre FILIOQUE procedit) Vasilije I dolazi na vlast,smenjuje Fotija i alje ga u manastir a za carigradskog patrijarha postavlja Fotijevog prethodnika Ignjatija Arabljanska bezuspena opsada Dubrovnika sabor u Carigradu na kome je Fotije ekskomuniciran a Bugarska je dobila arhiepiskopiju sa specijalnim statusom Arabljani zauzimaju Maltu Vizantija uspeno odbija arabljanske napade na obale Dalmacije i Grke Arabljani zauzimaju Sirakuzu Fotije po drugi put postaje carigradski patrijarh(do 886)

864 867

869/70 870 876 878

902 904 908 911 913 914 917

Arabljani zauzimaju Taorminu,poslednje vizantijsko uporite na Siciliji Arabljani osvajaju Solun vizantijski admiral Himerije poraava arabljansku flotu u Egejskom moru i zauzima Laodikeju pomorska bitka kod Krita arabljanska flota je potpuno porazila vizantijsku bugarski knez Simeon prodire u Vizantiju i stie do Carigrada bugarski knez Simeon dobija carsku krunu bugarski car Simeon upada u Trakiju i osvaja Jedrene bitka na reci Aheloju,blizu Anhilaja, bugarski car Simeon potpuno je porazio vizantijsku vojsku bitka kod Katastirta bugarski car Simeon porazio Vizantince bugarski car Simeon prodire u Grku i stie do Korintskog zaliva car Roman I Lakapin obajvio je prvu Novelu kojom je ustanovio pravo prvenstva suseda pri kupovini seljakih imanja tj. pravo protomisis bugarski car Simeon potinjava Srbiju bugarski car Simeon dolazi ispred Carigrada pomorska bitka kod ostrva Lemnos Vizantija unitava flotu Lava Tripolitanca i uspostavlja svoju hegemoniju nad Egejskim morem Hrvati poraavaju vojsku bugarskog cara Simeona umire Simeon ugovor o miru izmeu bugarskog cara Petra i Vizantije Petar,bugarski car i Simeonov sin Vizantija osvaja Melitinu car Konstantin VII Porfirogenit doneo je zakon po kome je nareeno da se bezuslovno vrate sva seljaka imanja koja su veleposednici prisvojili posle poetka Konstantinove samovlade flota cara Niifora II Foke osvaja Krit Vizantija osvaja Alepo,preszonicu Saif-ad-Daulaha Novela cara Niifora II Foke protiv porasta crkvenih i manastirskih imanja vizantijska vojska upada u Bugarsku pohod Jovana Cimiskija na Bugarsku,zauzee prestonice Veliki Preslav i vizantijska aneksija Bugarske ustanak etvorica kometopula: Davida,Mojsija,Arona i SAMUILA bugarski car Samuilo osvaja glavni grad Tesalije Larisu a vizantijski car Vasilije II preduzima kontraofanzivu ali u bici kod Serdike biva poraen car Vasilije II je zauzeo Rafaneju i Emesu Arabljani poraavaju Vizantince na Orontu

918 922 924

926 927 927-969 934 947

car Roman I Lakapin objavio je drugu Novelu

960-961 962 964 965 971 976 986 995 994

996

Novela cara Vasilija II o ogranienju irenja manastirskog veleposednitva ukida se pravo zastarelosti na otkupljene posede. Prema tome drava moe traiti povraaj svih poseda sve do Avgustovog doba. Istom novelom se manastiri sa manje od osam monaha potinjavaju seoskoj optini, a ostali plaaju dabine episkopu. Nekoliko godina nakon izdavanja novele car nareuje da se teret alilengije sa seoskih optina prebaci na veleposednike. vizantijski vojskvoa Niifor Uran poraava bugarsku vojsku a car Samuilo biva ranjen Vizantija je uspela da povrati Siriju

997 999

1001 1004 1005 1014 1018

velika vizantijska ofanziva na Balkanu cara Vasilija II protiv bugarskog cara Samuila bitka na Vardaru,blizu Skoplja, Vasilije II porazio Samuila i osvaja Skoplje i Voden Dra,koji su drali Bugari,predaje se caru Vasiliju bitka na Belasci totalan poraz Samuilove vojske Vasilije II osvaja Ohrid konaan pad Samuilovog ili Novo bugarskog carstva roen Mihail Psel,politiar i istoriar u Carigradu je osnovan Filozofski i Pravni fakultet Turci Selduci osvajaju Cezareju bitka kod Mancikerta pobeda Turaka(sultan Alp Arslan) nad Vizantincima a car Roman IV Diogen je zarobljen Vizantija je izgubila Malu Aziju Turci osvajaju Jerusalim Mihajlo Zetski dobija od pape Krunu Sulejman je osnovao ikonijski sultanat ili sultanat Rum u Maloj Aziji Rober Gviskard zauzima Dra krstai zauzimaju Nikeju normanski vojvoda Boemund osvaja Antiohiju i tu formira normansku kneevinu krstai zauzimaju Jerusalim

1045 1060 1071 1077 1080 1081 1097 1098 1099

1104 1107 1108 1111

bitka kod Harana Turci porazili krstae bitka kod Valone Vizantija porazila vojsku normanskog vojvode Boemunda ugovor izmeu Vizantije i normanskog vojvode Boemunda umire Boemund

1118 1129 1137 1130 1147 1149 1154 1155 1156 1158 1176 1185

umire princeza Ana Komnina,erka cara Aleksija I; napisala Aleksijadu ivot i vladavina oca car Jovan II osvaja Kilikiju car Jovan II osvaja Antiohiju Roer II je krunisan,u Palermu,za kralja Sicilije i Apulije normanski kralj Roer II zauzima Krf,Korint i Tebu Vizantija uz pomo Mletaka osvaja Krf umire Roer II vizantijska ofanziva u Apuliji i osvajanje nekih gradova bitka kod Brundizija normanski kralj Viljem I poraava Vizantince i okonava vizanatijsku vladavinu u Italiji car Manojlo sklapa mir sa Viljemom I bitka kod Miroikefalona Ikonijski sultanat porazio cara Manojla III Komnina

jun Normani osvajaju Dra i ostrva: Krf,Kefaloniju i Zakint 24. avgust Normani osvajaju Solun novembar u dve bitke kod Mosinopolja & Dimitrice Vizantija poraava Normana te oni naputaju Solun,Krf i Dra veliki ustanak u Bugarskoj pod vostvom brae Petra i Asena umro Jovan Konim,sekretar cara Manojla Komnina; opisao vladavinu careva Jovana II i Manojla I Komnina

1188 1187 1190 1192

u Nirnbergu je sklopljen sporazum o prolasku nemake krstake vojske kroz Vizantiju Saladin upada u Palestinu,nanosi teak poraz krstaima kod Hatina,zarobljava jerusalimskog kralja Gvidoa Luzinjana i 02.oktobra ulazi u Jerusalim Vizantija priznaje samostalnost srpske crkve Fridrih Barbarosa se udavio u Maloj Aziji Kipar pripao Latinima Na putu za Palestinu, engleski kralj Riard je osvojio Kipar, zarobio njegovog vladara Isaka Komnina, i predao ostrvo bivem jerusalimskom kralju Gvidou Luzinjanu

maj 1202 17.07.1203

1204

14.04.1205 1208

na Krfu je sklopljen ugovor izmeu Aleksija II Anela & krstaa+Mleana krstai osvajaju Carigrad zarad Isaka II Anela i njegovog sina Aleksija IV Anela krajem januara car Aleksije IV Anelo je zbaen i ubijen a presto je zauzeo Aleksije V Duka,zet Aleksija III mart Mleani i krstai sklapaju Martovski ugovor o deobi vizantijskog carstva i stvaranju Latinskog carstva u Carigradu 13.april krstai IV krstakog rata osvajaju Carigrad 16. maj grof Balduin Flandrijski krunisan je u Svetoj Sofiji za cara prvi latinski carigradski patrijarh postao je Mlaeanin Toma Morozini bitka kod Jedrena bugarski car Kalojan porazio je latinske ritere a car Balduin je zarobljen Teodor Laskaris je u Nikeji krunisan za cara a patrijarh je postao Mihajlo Autorijan

20.08.1206 1207 1209 1211 1214

1215

1218-1241 1219 1222 1224 1228 1230 1236 1240-1244 1242

1243 1246 1258 1259 1261

1262 1263 1264 26.02.1266

za novog latinskog cara u Carigradu postavljen je Henrik, Balduinov brat latinski car Henrik sklapa primirje na dve godine sa Teodorom Laskarisem oktobar pri opsadi Soluna poginuo je bugarski car Kalojan selduki sultan Rum skalpa savez sa Latinima bitka na Rindaku latinski car Henrik porazio je Laskarisovu vojsku i prodro do Pergama i Nimfeja ugovor o miru u Nimfeji povuena granica izmeu Nikejskog i Latinskog carstva severozapadni deo M.Azije do Adramitiona na jugu pripao je latinima, celu ostalu teritoriju do seld`u~ke granice zadrali su Vizantinci osnivaa Epirske despotovine Mihajla Anela(1204-1215) nasledio je Teodor Aneo(1215-1230) umro Nikita Honijat,carski sekretar i visoki logoget dinastije Anela;opisao period 1118-1206 Jovan Asen II,bugarski car vrhunac uspona Drugog bugarskog carstva Teodor Laskaris sklapa sporazum sa Mlecima mletaki trgovci dobili su iste povlastice kao u staroj Vizantiji umire Teodor Laskaris a nikejski presto nasleuje njegov zet Jovan Duka Vatac(1222-1254) epirski despot Todor Aneo osvaja Solun i proglaava se za cara a latinska Solunska kraljevina u Makedoniji i Tesaliji prestaje da postoji umire latinski car Robert Kurtene a krunu nasleuje njegov maloletni brat Balduin II bitka kod Klokotnice na Marici Bugari su unitili vojsku cara Teodora Anela koji je zarobljen i oslepljen bugarski car Jovan Asen II,nikejski car Jovan Duka Vatac i upravitelj Soluna Mihajlo Aneo osedaju Carigrad ali zbog nesloge opsada je propala car Jovan Aneo(sin Teodora Anela) vlada u Solunu uz pomo slepog oca nikejski car Jovan Duka Vatac preduzima pohod na Solun ali zbog prodora Mongola u Malu Aziju primoran je na povlaenje te sklapa mir sa Jovanom Anelom po kome se solunski car odrie carske titule a za uzvrat nikejski car mu priznaje titulu despota u strahu od Mongola Nikejsko carstvo i Ikonijski sultanat skapaju savez nikejski car Jovan Duka Vatac ulazi u Solun bez borbe a grka Solunska drava prestaje da postoji,za solunskog namesnika odreen je Andronik Paleolog sicilijanski kralj Manfred osvaja Krf,Dra,Valonu i Butrinto srpski kralj Uro osvaja Skoplje,Prilep i Kievo bitka u Pelagonskoj ravnici tj. Pelagonska bitka Mihajlo VIII Paleolog porazio je i zarobio Viljema II Vilarduena 13 mart car Mihajlo VIII Paleolog sklapa savez u Nimfeji sa enovom protiv Mletaka 25 jula vojskovoa Aleksije Stratigopul ulazi u nebranjeni Carigrad 15 avgusta car Mihajlo VIII Paleolog ulazi u Carigrad vizantijski car Mihajlo VIII zauzima crnomorske luke Anhilaj i Mesemvriju pomorksa bitka kod Setepocija pobeda mletake flote nad enovljanskom flotom bitka kod Makri-Plagi na Peloponezu Latini poraavaju Vizantince bitka kod Beneventa Karlo Anujski je porazio sicilijanskog kralja Manfreda i postao kralj Siciljie

1272

1274 1282

Bugari upadaju u Vizantiju ali zbog pritiska Tatara na istoku primorani su na povlaenje car Mihajlo VIII sklopio je savez sa junoruskim Tatarima sabor u Lionu LIONSKA UNIJA

umire Georgije Akropolit,vaspita Teodora II Laskarisa, politiar,diplomata,vojni funkcioner,kao veliki logoget predvodi vizantijsku delegaciju na saboru u Lionu 1274; delo:opisao period 1204-1261 Tipik cara Mihajla VIII Paleologa manastiru sv.Dimitrije u Carigradu,u uvodu je careva autobiografija

krajem 1303 1304 1305 1308 1310 1311

1321-1328 1351 1354 1355 1359 1360 1362 1366

Roer de Flor,zapovednik Katalonske kompanije,stie u Carigrad Katalonska kompanija stie u Malu Aziju a zimu 1304/5 provodi u Galipolju Roer de Flor je ubijen u palati cara Mihajla IX Katalonska kompanija stupa u slubu atinskog vojvode Valtera od Brijena umire Georgije Pahimer,delo: opisao period 1255-1308 i njegovo delo je jedini savremeni prikaz vladavine Mihajla VIII Paleologa u bici na Kefisu,u Beotiji,Katalonsak kompanija je porazila franaku vojsku franaka vlast u Atici i Beotiji je okonana a nastala(zamenila) je Katalonska kneevina graanski rat izmeu dede i unuka tj. Andronika II i Andronika III sabor na Vlahernskom dvoru isihazam je proglaen za zvanino pravoslavno uenje Turci zauzimaju Galipolje car Jovan V alje pismo papi u Avinjonu u kome moli za pomo Turci prvi put napadaju Carigrad umire Niifor Grigorije,istoriar delo:Rimska istorija,opisao period 1204-1359 Turci osvajaju Jedrene - car Jovan V dolazi u Ugarsku da moli za pomo - grof Amadeo Savojski,brat od ujaka cara Jovana V,na elu krstaa oduzima Turcima Galipolje,Mesevriju i Sozopolj i vraa ih Vizantiji car Jovan V boravi u Rimu a u oktobru prelazi u rimo-katoliku veru i ovaj in preobraenja okarakterisan je kao lini in cara car Jovan V dolazi u posetu Mleanima Turci osvajaju Solun bitka kod Nikopolja Turci porazili hriansku vojsku car Manojlo II poseuje Mletke,Pariz i London

1369 1370 1387 1396 1399/1400

1402 1422 1423 1430 1438/9 1443 10.10.1444 1453

bitka na Angori Timur sa Mongolima porazio Turke Vizantiji produen ivot za pola veka turska opsada Carigrada Vizantija postaje vazal Turske Turci zauzimaju Solun sabor u Ferari i Firenci UNIJA U FIRENCI krstaka vojska prelazi Dunav kod Smedereva bitka na Varni sultan Murat je porazio hriansko-krstaku vojsku a kralj Vladislav i kardinal ezarini su poginuli Turci osvajaju Carigrad