You are on page 1of 7

TeamCAD - Bulevar Mihajla Pupina 10Z VP51, 11070 Novi Beograd, Srbija

Tel.: (011) 2134925 Fax: (011) 2138982 Web: www.TeamCAD.co.yu E-mail: info@TeamCAD.co.yu

Sheet metal Modelovanje omotaa zarubljene piramide


U sledeem primeru pokazuje se modelovanje omotaa zarubljene piramide u Autodesk Inventor modulu Sheet metal rad sa tankim limom. 1. U prvom koraku modeluje se zarubljena piramida alatom LOFT i izborom dve skice u obliku kvadrata (sl. 1). Model se uva u fajlu pod nazivom Zarubljena piramida.ipt

Sl. 1 Modelovanje zarubljene piramide alatom LOFT 2. U sledeem koraku kreira se novi Inventor sheet metal fajl (sl. 2).

Sl. 2 Kreiranje novog Sheet metal fajla (ipt)

PIB:103738055 - PDV:173144985 - Matini broj:20011025 - ifra delatnosti:72200 - Tekui raun:205-85272-61

TeamCAD - Bulevar Mihajla Pupina 10Z VP51, 11070 Novi Beograd, Srbija
Tel.: (011) 2134925 Fax: (011) 2138982 Web: www.TeamCAD.co.yu E-mail: info@TeamCAD.co.yu

3. U sledeem koraku alatom Derived Part umee se sauvani fajl Zarubljena piramida.ipt. U dijalog prozoru Derived part ukljuena je opcija Body as Work Surface (sl. 3).

Sl. 3 Korienje alata Derived Part 4. U sledeem koraku postavlja se nova ravan skice Sketch Plane na jednoj od stranica omotaa piramide i konstruie nova skica. Posle konstruisanja nove skice i pritiskanja tastera Return na paleti Sheet Metal Features bira se alat Face (sl. 4). U browser listi je dodata nova osobina Face1.

Sl. 4 Modelovanje prve stranice omotaa 5. U sledeem koraku postavlja se ravan skice na sledeoj stranici omotaa piramide i konstruie nova skica. Posle konstruisanja nove skice na paleti

PIB:103738055 - PDV:173144985 - Matini broj:20011025 - ifra delatnosti:72200 - Tekui raun:205-85272-61

TeamCAD - Bulevar Mihajla Pupina 10Z VP51, 11070 Novi Beograd, Srbija
Tel.: (011) 2134925 Fax: (011) 2138982 Web: www.TeamCAD.co.yu E-mail: info@TeamCAD.co.yu

Sheet Metal Features bira se alat Face (sl. 5). U browser listi su dodate nove osobine Face2 i Bend1.

Sl. 5 Modelovanje druge stranice omotaa 6. U sledeem koraku postavlja se ravan skice na treoj stranici omotaa piramide i konstruie nova skica. Posle konstruisanja nove skice na paleti Sheet Metal Features bira se alat Face (sl. 6).

Sl. 6 Modelovanje tree stranice omotaa 7. U sledeem koraku postavlja se ravan skice na etvrtoj strani omotaa piramide. Alatom Line crta se du koja spaja gornju ivicu etvrte stranice i upravna je na donju ivicu etvrte stranice. Alatom General Dimension kotira se duina gornje ivice 17 mm (sl. 7). Posle konstruisanja nove skice na paleti Sheet Metal Features bira se alat Face.

PIB:103738055 - PDV:173144985 - Matini broj:20011025 - ifra delatnosti:72200 - Tekui raun:205-85272-61

TeamCAD - Bulevar Mihajla Pupina 10Z VP51, 11070 Novi Beograd, Srbija
Tel.: (011) 2134925 Fax: (011) 2138982 Web: www.TeamCAD.co.yu E-mail: info@TeamCAD.co.yu

Sl. 7 Konstruisanje skice na etvrtoj stranici omotaa 8. U sledeem koraku postavlja se ravan skice na etvrtoj stranici omotaa piramide. Alatom Line crta se du koja spaja gornju ivicu etvrte stranice i upravna je na donju ivicu etvrte stranice. Alatom General Dimension kotira se duina gornje ivice 17 mm (sl. 8). Posle konstruisanja nove skice na paleti Sheet Metal Features bira se alat Face.

Sl. 8 Konstruisanje skice (druge polovine) na etvrtoj stranici omotaa 9. U sledeem koraku alatom Hem modeluje se savijanje ruba (eng. Hem) na krajevima polovina etvrte stranice (sl. 9).

PIB:103738055 - PDV:173144985 - Matini broj:20011025 - ifra delatnosti:72200 - Tekui raun:205-85272-61

TeamCAD - Bulevar Mihajla Pupina 10Z VP51, 11070 Novi Beograd, Srbija
Tel.: (011) 2134925 Fax: (011) 2138982 Web: www.TeamCAD.co.yu E-mail: info@TeamCAD.co.yu

Sl. 9 Savijanje poruba alatom Hem 10.U sledeem koraku prelazi se u modul za modelovanje dela (padajui meni Convert Modeling). Na stranici suprotnoj od stranice sa savijenim ivicama postavlja se nova ravan skice. Alatom Circle crta se krunica iji centar se nalazi u preseku projekcija sa sredine gornje i bone stranice (sl. 10). Prenik krunice je 20 mm. Alatom Extrude se modeluje otvor. Na dijalog prozoru Extrude se biraju sledee opcije: Cut oduzimanje zapremine i To Next duina ekstrudiranja do sledee povrine (sl. 10).

Sl. 10 Crtanje krunice i parametri ekstrudiranja

PIB:103738055 - PDV:173144985 - Matini broj:20011025 - ifra delatnosti:72200 - Tekui raun:205-85272-61

TeamCAD - Bulevar Mihajla Pupina 10Z VP51, 11070 Novi Beograd, Srbija
Tel.: (011) 2134925 Fax: (011) 2138982 Web: www.TeamCAD.co.yu E-mail: info@TeamCAD.co.yu

Sl. 11 3D model omotaa piramide 11.U sledeem koraku na paleti Sheet Metal Features bira se alat Flat Pattern za razvijanje povrine omotaa (sl. 12). Za prikazivanje linija savijanja lima na paleti Inventor Standard bira se ikona Hidden Edge Display.

Sl. 12 Razvijeni 3D model omotaa piramide Model omotaa u modelovanom i razvijenom stanju mogue je prikazati u formi tehnike dokumentacije (sl. 13).

PIB:103738055 - PDV:173144985 - Matini broj:20011025 - ifra delatnosti:72200 - Tekui raun:205-85272-61

TeamCAD - Bulevar Mihajla Pupina 10Z VP51, 11070 Novi Beograd, Srbija
Tel.: (011) 2134925 Fax: (011) 2138982 Web: www.TeamCAD.co.yu E-mail: info@TeamCAD.co.yu

Sl. 13 Tehnika dokumentacija

PIB:103738055 - PDV:173144985 - Matini broj:20011025 - ifra delatnosti:72200 - Tekui raun:205-85272-61