You are on page 1of 13

snovni principi u projektovanju mostova

oOBJEKTIVNOST oFUNKCIONALNOST oSTABILNOST oRACIONALNOST oORIGINALNOST oESTETIKA

Osnovni statiki sistemi kod betonskih mostova


o o o o Gredni Luni Ramovski Specijalni
n Mostovi sa kosim kablovima n Visei mostovi n Mostovi tipa lananice

Tipini rasponi pojedinih sistema


o Gredni
10-200m 60-200m

o Luni

o Ramovski(kruta veza donjeg i gornjeg stroja)


30-200m 70-1000m 100-500m

o Visei mostovi o Mostovi sa kosim zategama

Apsolutni rekordni rasponi pojedinih statikih sistema


Gredni:
1. 2. 3. prosta greda Gerberova greda Kontinualana greda najmoniji od grednih sistema

Apsolutni rasponi grednih sistema se odnose na najvei raspon kontinualnog nosaa i to su : o u betonskim mostovima je Rafsundet u Norvekoj sa 298m raspona o u elinim mostovima Pont Costa de Silva u Brazilu sa 300m raspona

Rafsundet u Norvekoj sa 298m (prethodno napregnuti beton)

Luni sistemi
Pod rasponom luka podrazumeva se horizontalno rastojanje teita oslonakih preseka luka
n betonskim lunim mostovima ima Wanxiang u Kini -420m n u elinim lunim mostovima najvei raspon ima Fayettville u SAD - 518m

Rekordni luni betonski most Wanxiang 420m

Ramovski sistemi
Kontraindikovani su za dugake mostove i velike raspone pa se upotrebljavaju u modifikovanom obliku kao: 1. Sistem podupiralo ( u statikom smislu tee luku) 2. Kontinualni okviri na vitkim stubovima(u statikom smislu tee kontinualnom nosau) 3. Konzolni sistemi (nastali iz specijalnog naina izvoenja)

Rekordni raspon u ramovskom sistemu dri Humen Auxilary Channel Bridge u Kini sa tri rasopna 150+270+150m (prethodnonapregnuti beton)

Mostovi sa kosim zategama i visei mostovi dostiu znatno vee raspone u eliku nego u betonu- pod rasponom se smatra osovinski razmak pilona

Najvei visei i uopte najvei raspon na svetu je Akashi Kaikyo bridge

-1991m

(elini)

Betonski visei most dostie 452m rasponaSantou Bay Bridge u Kini od izgraen 1995

Svetski rekorder mostova sa kosim kablovima je Tatara u Japanu, elini, sa rasponom 890m

U betonu rekordni raspon u ovom sistemu ima Skarsundet u Norvekoj od 530m izgraen 1991

Rekorderi domae mostogradnje u betonskim mostovima

Beka -210m svetski rekorder Kada je nastao

Krk 1 395m svetski rekorder a trenutno drugi u svetu