You are on page 1of 1

EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

Obrazac: PRIJAVA TEME SEMINARSKOG RADA Predmet: BANKARSTVO (odabrati predmet iz izbornika) Prezime i ime: Broj indeksa: 35954

HENC HRVOJE

Naziv seminarske teme:

Analiza gotovinskih kredita Erste & Steiermrkische banke


Dispozicija: 1. Uvod 2.Pojam i uloga kredita 3.Vrste kredita 3.1 Gotovinski krediti 4.Ponuda gotovinskih kredita Erste & Steiermrkische banke 4.1 Maksimalan iznos kredita 4.2 Kamate 4.3 Rokovi otplate 4.4 Posebne ponude 5. Usporedba ponude triju odabranih banaka 6.Zakljuak Literatura

Literatura: (navesti okvirno literaturu koju planirate koristiti prilikom pisanja seminarskog rada) 1.Zelenika, R.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i strunog djela, Ekonomski fakultet Sveuilita u Rijeci, Rijeka, 2000. 2.Srb, V., Mati, B.: Bankarsko poslovanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2003. Internet izvori: 1.http://www.erstebank.hr 2.http://www.moj-bankar.hr

______________________ potpis studenta U Osijeku 18. studeni 2012. godine