You are on page 1of 41

Hệ thống Thông tin địa lý

môi trường

Dr. Nguyen Chi Quang


Geographical Information Systems and Science
Longley P A, Goodchild M F, Maguire D J, Rhind D W
(2001) John Wiley and Sons Ltd

Các câu hỏi đặt ra?

Chúng ta muốn biết điều gì?


Cần đánh giá cái gì?
Tiêu chí gì cần thiết?
Dữ liệu gì cần cho bài tóan cụ thể?
Quan trắc cái gì để nhận được dữ liệu
cần thiết
Th«ng tin ®óng + C«ng nghÖ ®óng + Thêi gian + Con ng−êi
= Gi¶I ph¸p tèi −u

Nh÷
Nh÷ng vÊn ®Ò trong qu¸
qu¸ tr×
tr×nh ra quyÕt ®Þnh hiÖ
hiÖn nay

1+ChÊt
1=l−îng
3
Thêi gian
ChiÕn l−îc

D÷ liÖu
vµ th«ng tin
TµI nguyªn vµ vèn
Ra quyết định
Quy tr×nh

C«ng nghÖ
“Some people say that environmental protection
hinders economic development, but I disagree with
them...both can be achieved through the power of
science and technology...”
—Thủ tướng Koizumi, Earth Observation Summit II

Cơ sở dữ liệu thế giới về khu bảo tồn


http://www.UNEP.Net

Mục tiêu của môn học


Mục tiêu của môn học học này là sự kết nối liên ngành
giữa khoa học môi trường và công nghệ thông tin và GIS.

Môn học nhằm mục đích đưa ra cơ sở khoa học của quá
trình quản trị tích hợp thông tin môi trường bao gồm thu
thập, lưu trữ, phân tích mô hình hóa và ra quyết định. Sau khi
hòan thành môn học Sinh viên có thể tiến hành ứng dụng
trong thực tế các bước xây dựng hệ thống thông tin môi
trường nhằm hỗ trợ ra quyết định trong quá trình quản lý và
bảo vệ môi trường theo định hướng phát triển bền vững,
Tại sao …
ChiÕn l−îc ph¸t triÓn bÒn
v÷ng kinh tế xã hội

KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh HÖ thèng bảo


tế xã hội bÒn v÷ng §.G vệ môi trường
c¸c vµ khai th¸c tµi
giai ®o¹n nguyªn
cña qu¶n trÞ
tµi nguyªn
KÕ ho¹ch bảo vệ môi HÖ thèng th«ng
trường và phòng Qu¶n trÞ tin tµi nguyªn vµ
chống thiên tai thông tin tµi m«i tr−êng
nguyªn và
môi trường
KÕ ho¹ch ®Çu t−
Chi phÝ Ph©n tÝch
trách nhiệm xã HÖ thèng truyÒn
s¶n phÈm NPV vµ IRR
hội th«ng vµ ®µo t¹o
H¹ch to¸n tµi nguyªn
H¹ch to¸n kinh doanh

Ph©n tÝch §¸nh gi¸ møc §¸nh gi¸ t¸c


chi phÝ- lîi Ých ®é rñi ro ®éng x· héi
Môi trường số ?

Tri thức = ‘rất khó định nghĩa’


??? Thông tin = dữ liệu được phân tích, xử lý
Quá
Quá trì
trình Công cụ Dữ liệu = yếu tố khác quan về đối tượng
Tri thứ
thức

Thông Giá trị của tri thức liên quan đến đưa ra các ý
Thông tin
tưởng, họat động hoặc quyết định thực hiện
Dữ
Dữ liệ
liệu
liệu
Con ngư
người

Lao ®éng chuyªn gia lμ sù


chuyÓn ®æi d÷ liÖu thμnh Chu kỳ học tập,
nh÷ng th«ng tin cã thÓ Thông nghiên cứu
®−îc sö dông ®Ó ra c¸c tin và ứng dụng
quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n
Tri thức
Định nghĩa thông tin môi trường
Thông tin môi trường là thông tin được viết, được nhìn,
được nghe, hoặc cơ sở dữ liệu được xác lập trên cơ sở:
1. Hiện trạng môi trường (nước, đất, không khí và
đa dạng sinh học)
2. Các tác động và ngoại ứng
3. Các hoạt động hoặc giải pháp tích hợp

Thông tin môi trường nước, không khí, …


Thông tin quan trắc môi trường
Thông tin kiểm kê khí thải nhà kính
Thông tin kiểm tóan môi trường

Môi trường
tự nhiên

Đa dạng sinh Không khí


học

Thông tin
Nước Đất
Tác động của Thông tin môi trường

Mô hình thông tin

Mô hình hóa Thu thập dữ liệu


Thu thập dữ liệu
GIS

Mô hình, Thu thập dữ liệu,


và GIS có kinh nghiệm và
quan điểm khác nhau

GIS
Xây dựng mô hình
Hệ thống thông tin môi trường
Tư nhân

Người dùng Đang phát triển

Yêu cầu
Phân phối

Thông tin
& sử dụng

Các thông tin nền, cơ bản Trung tâm


Tích hợp & mô hình hóa
Đánh giá tin cậy và phân tích
Thông tin, dịch vụ

Đảm bảo chất lượng


Hiểu biết

Dữ liệu
Quan trắc &
thu thập dữ liệu
Mạng lưới Hệ thống Mạng lưới
quốc tế quan trắc quốc gia

Phương pháp nghiên cứu:


- Ứng dụng công nghệ GIS tích hợp với WWW của công
nghệ Internet
- Phân tích và thiết kế hệ thống tích hợp thông tin môi
trường theo không gian và thời gian
- Quản lý hệ thống quản lý tích hợp thông tin môi trường
và tài nguyên (IIMS)
M« h×nh ho¸
ho¸, §é tin cËy
m« phá
pháng ngÉ
ngÉu nhiª
nhiªn

Thè
Thèng kª, t−¬ng
−¬ng Néi ngo¹
ngo¹i suy
quan,
quan, d ù b ¸o ngÉ
ngÉu nhiª
nhiªn
Ph−¬ng ph¸p
nghiªn cøu
Internet
Internet G.I.S

Tæng hîp CSDL tÝch hîp Ph©


Ph©n tÝch

Mô hình hóa và đ¸nh gi¸ tác động môi trường


Mô hình hóa và đ¸nh gi¸ tài nguyên

Phát triển bền vững

“Nâng cao tính kịp thời và phản hồi nhanh


nhạy của thông tin và kiến thức về môi
trường để có thể phản ứng nhanh nhạy
vớI các vấn đề thảm họa môi trường”

Vấn đề chia sẻ thông tin


Chia xÎ thông tin cÇn ®−îc
coi lµ tiªu chuÈn lµm viÖc

CÇn cã ng«n ng÷ chung ®Ó chia xÎ th«ng tin

• Ng«n ng÷ chung


• M« h×nh d÷ liÖu chung
• G¾n liÒn víi thùc tÕ vµ cËp
nhËt d÷ liÖu
• Hßa nhËp vµo qu¸ tr×nh
phát triển

Chia sẻ thông tin như thế nào ?


• Th«ng tin g× lµ cÇn thiÕt ?
• Th«ng tin g× cÇn ph¶I l−u tr÷ ?
• L−u tr÷ khi nµo vµ cÊu tróc g× ?
• Ai cã thÓ truy nhËp ?
• Thêi gian lµ bao l©u?
• C¸c c«ng cô tÝch hîp lµ g× ?
• §¸p øng yªu cÇu lµ bao nhiªu ?

Häp (5%)
HuÊn luyÖn (4%)
Thu thËp vµ chia Gi¶I lao (5%)
xÎ th«ng tin (60%)
NghØ ng¬i (8%)

Thùc sù lµm viÖc (18%)


Tiêu chuẩn thông tin môi trường hiệu quả

Kịp thời và phản hồi nhanh nhạy


Dễ tiếp cận
Có khả năng chi trả
Chia xẻ thông tin
Công chúng có thể tiếp cận
An ninh hệ thống là cần thiết
Đơn giản

- Tạo cơ sở phân tích thông tin và độ tin cậy


- Nâng cao vai trò của cộng đồng
- Thông tin môi trường được quản trị và phân tích
- Nâng cao khả năng truy cập của cộng đồng đối với thông tin
- Công nghệ GIS là công cụ hiệu quả cho quá trình ra quyết
định về môi trường
- Hệ thống thông tin môi trường và công nghệ GIS là các công
cụ nâng cao khả năng tham gia của cộng đồng
Sự hiểu biết
Hệ thống tích hợp GIS là công
cụ hiệu quả cho quá trình ra
quyết định trong điều kiện Tri thức
thông tin mờ
Chứng cứ,
bằng chứng

Thông tin

Dữ liệu
Những quyết định kém hiệu quả:
• 9/11: Trung tâm thương mại Thế giới
• Động đất sóng thần
• Cơn bão Katrina (USA) , Chanchu (Việt nam)

Tư duy trợ giúp ra quyết định

Th«ng tin &


Sù tÝch hîp

Sù khai th¸c
& sö dông

Rñi ro
kinh doanh

TÝnh toµn vÑn


d÷ liÖu
Phân tích và lập mô hình dự báo
Thiết kế các

Quan trắc
hệ thống Đảm bảo độ
quan trắc tin cậy về dữ
liệu và mô hình
Phân tích nhận được Mô hình dự báo
dữ liệu theo không gian
và thời gian
Mô hình hóa
Mô phỏng
Thuật tóan &
dữ liệu thô Mô hình
dự báo

Kiểm tra độ
tin cậy

Nâng cao
hiệu quả
dự báo

Ra quyết định
tối ưu

Mô hình hóa, mô
Thu thập dữ
phỏng và hiển thị
liệu
nhiều chiều

Phân tích
phòng thí
nghiệm
Tài nguyên C«ng
M«i tr−êng
nghÖ

C«ng nghÖ KÕ
th«ng tin häach
TµI chÝnh

C¸c ®èi Tư vấn – Ra quyế


quyết định
T− vÊn
t¸c Bé tµi
nguyªn vµ
m«i tr−êng

Liªn kÕt nhiÒu lÜnh vùc trªn c¬ së


c¸c chuyªn gia giái
D÷ liÖu sè
øng dông c«ng nghÖ
nghÖ cao Tèc ®é xö lý
TruyÒn d÷ liÖu
Ph©n tÝch-Ra quyết định §å häa 3 chiÒu

Các cơ quan tổ chức liên quan

Hệ thống thông
tin địa lý môi
trường
Giao diÖn c¬ b¶n cña hÖ thèng
TiÕp nhË
nhËn d÷ liÖ
liÖu th«ng tin m«i tr−êng tÝch hîp

LuËt ph¸p

Internet
ChÝnh s¸ch
Intranet
C¸c c«ng cô qu¶
qu¶n trÞ CSDL
¤ nhiÔm

C¸c th«ng tin


kh¸c.
HÖ thè
thèng CSDL m«i
tr−
tr−êng WEB-
WEB-GIS

Lợi ích của hệ thống thông tin môi trường


Hệ thống thông tin địa lý môi trường

Hệ thống thông tin địa lý môi trường đề cập đến


vấn đề quản lý tích hợp thông tin dữ liệu môi
trường nước, đất, không khí và đa dạng sinh học
trong không gian và thời gian.

Hệ thống quản lý tích hợp thông tin môi trường là gì: là sản
phẩm phần mềm thương mại có khả năng đăng ký, lưu trữ
và truy nhập theo nhu cầu người dùng trên mạng máy tính.

Quản trị dữ liệu phân tán


Metadata
Catalog
Bản quyền và an ning mạng
Dạng dữ liệu GIS
Web
Giao diên truy nhập đồ họa
Tích hợp GIS
Bốn yếu tố cơ bản của EGIS
Thu thập dữ liệu
Dữ liệu rất lớn.
Quản trị dữ liệu có độ phân tán cao.
Lưu trữ dữ liệu Quản trị dữ liệu không đồng nhất
Dữ liệu môi trường có cấu trúc phức
tạp
Phân tích dữ liệu Dữ liệu môi trường có tính không
gian và thời gian
Dữ liệu môi trường có tính mờ cao.
Quản trị dữ liệu
Xử lý và ứng dụng dữ liệu phức tạp
có tính logic kết nối cao

Lập báo cáo môi


Đánh giá hiệu
trường quốc gia, quả chính sách
doanh nghiệp

Cơ sở dữ liệu
WEBGIS Mô hình hóa phân
Tích hợp dữ liệu tích và dự báo
& Mô hình hóa

Quan trắc tài Hệ thống


nguyên và môi Hạch tóan Chi phí thiệt hại và
Thông tin rủi ro môi trường
trường
Địa lý Môi trường

Phân tích không Đánh giá hiệu


gian và thời gian quả môi trường
Phân tích chi phí
- lợi ích dự án
Sơ đồ tích hợp dữ liệu
Môc tiªu øng HÖ thèng tÝch hîp chøc n¨ng
dông tÝch hîp

Giao diÖn víi


ng−êi dïng
Lo¹i bá C¸c
d÷ liÖu kh«ng N−íc

c¸c chøc n¨ng


Giao diÖn víi
cÇn thiÕt Kh«ng khÝ

øng dông

Giao diÖn
®å häa
ChÊt th¶i
§a d¹ng sinh häc
Kh¸c

Giao diÖn víi d÷ liÖu

Ng©n hµng d÷ liÖu trung t©m

ChuyÓn ®æi d÷ liÖu


cÇn thiÕt cho dù ¸n

Người dùng
Intranet Server
Netscape
MIE HiÓn thÞ
X server d÷ liÖu

Internet Browser AcrView


CSDL trung t©m FTP
ArcView - Server
Web Server
B¶o mËt

B¶o mËt HiÓn thÞ ®Þa chØ


ng−êi truy nhËp
HiÓn thÞ
d÷ liÖu

Chän d÷ liÖu nhá Chon d÷


liÖu lín

Truy nhËp vµo CSDL trung t©m


Mô hình nhóm quan tâm
§¸nh gi¸ ¶nh h−ëng bªn X¸c ®Þnh:
ngoμi: kinh tÕ, chÝnh trÞ, C¸c môc tiªu, môc ®Ých
x· héi

đặc biệt NhËn biÕt c¸c nhu cÇu


th«ng tin
Metada
ta
Server
Data
Server WWW NhËn biÕt th«ng tin
Server
®−îc tæ chøc

Data Data
Server Server ¸p lùc thu thËp
¸p lùc truy cËp th«ng tin
th«ng tin

Th«ng qua hÖ thèng (¸p


¸p lùc t¹o ®iÒu kiÖn truy
lùc), kiÓm so¸t
cËp th«ng qua c¸c m¹ng
l−íi viÔn th«ng

KiÓm so¸t hÖ thèng


Th«ng b¸o cho c¸c thμnh
viªn vÒ th«ng tin

X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu cho Sö dông c¸c th«ng tin ®Ó
c¸c môc tiªu vμ môc ®Ých thùc hiÖn c¸c môc tiªu vμ
môc ®Ých

§¸nh gi¸ c¸c mèi quan t©m


X¸c ®Þnh:
hiÖn cã vμ c¸c ph−¬ng tiÖn
C¸c môc tiªu, môc ®Ých
truyÒn th«ng ®¹i chóng

Mô hình truyền thông NhËn biÕt quan t©m


thêi sù

đại chúng
NhËn biÕt nguån th«ng tin

Truy cËp c¸c nguån


Truy cËp th«ng tin th«ng qua th«ng tin kh¸c
c¸c m¹ng l−íi viÔn th«ng

Th«ng qua hÖ thèng


(¸p lùc), kiÓm so¸t
T¸i ®ãng gãi th«ng tin
cho c¸c ®éc gi¶

KiÓm so¸t hÖ thèng


Sö dông c¸c th«ng tin ®Ó thùc
hiÖn c¸c môc tiªu vμ môc ®Ých

X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu cho c¸c


môc tiªu vμ môc ®Ých
Mô hình lập báo cáo môi trường

Lập báo cáo Tổng hợp, đánh giá

A Đánh giá
SSESSMENT Phân tích, mô hình hóa

I Thông tin
NFORMATION Mô tả và đánh giá đặc trưng

D ATA
Dữ liệu
N ational D atabases
Lưu trữ và quản trị tích hợp
Cơ sở dữ liệu quốc gia

MQuan trắc
ONITORING Thu thập, phân tích
N ational Networks phòng thí nghiệm
Không
Airkhí Nước
Water Đất Chất
Soil thải
/ Land Đa dạng sinh học
Waste
Mạng lưới quốc gia

Quá trình thiết kế hệ thống thông tin


Mô hình hoạt động (các mối quan hệ nhân quả) rõ
ràng và được xác định cụ thể cho cơ quan bảo vệ
môi trường và
Yêu cầu của các bên liên quan khác được mô tả rõ
ràng để có thể mô tả các công cụ hỗ trợ quyết định
cần thiết
Các công cụ hỗ trợ quyết định (chỉ thị, báo cáo hiện
trạng môi trường, cơ sở dữ liệu văn bản pháp
quy..v.v..) xác định dịch vụ thông tin
Dịch vụ thông tin kết nối với các nguồn trong hệ
thống dữ liệu quốc gia, khu vực (Tiểu vùng Mêkông
mở rộng), toàn cầu
Hình thức và thể hiện dữ liệu:
Thiết kế có đối thoại với các bên liên quan
Rõ ràng và dễ hiểu
Hệ thống thông tin dễ dàng thông suốt
Nội dung dữ liệu
Được xác định theo yêu cầu của người sử dụng,
không bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài
Các thông số về đánh giá chất lượng dữ liệu sẽ
được quy định
Tất cả dữ liệu đầu vào nên được cơ quan có thẩm
quyền thích hợp xác nhận với Chữ ký Điện tử

Cấu trúc phải được thiết kế trên một nền


chính sách rõ ràng và tổng thể. Một số giải
pháp:
người sử dụng chuyển dữ liệu quan trắc và phân
tích môi trường một cách trực tiếp
hệ thống phải quy định rõ các nguyên tắc về mức
độ tiếp cận cho các nhóm người sử dụng khác
nhau dựa trên các chính sách rõ ràng
an ninh toàn bộ hệ thống là không thể thiếu
người sử dụng các công cụ hỗ trợ quyết định tiếp
cận với dữ liệu được chuyển đến trực tiếp dưới
dạng các chỉ số đã được giải thích hoặc ở dạng
dữ liệu ban đầu
Công chúng có thể tiếp cận thông tin một cách trực
tiếp qua internet hoặc qua các ấn phẩm trên mạng
Tổng chi phí báo cáo được giảm bớt và phân bổ
Hệ thống dữ liệu quốc gia và khu vực cho phép
chia xẻ dữ liệu. Việc chia sẻ dữ liệu phải thu hút
được tất cả những người tham gia
Hệ thống quốc gia tự động cập nhật các tiêu chuẩn
liên lạc và các tiêu chuẩn an ninh
W3C tự động cập nhật phần mềm và tiêu chuẩn
toàn cầu

§¶m b¶o tiªu chuÈn vµ hÖ


thèng më
HÖ qu¶n trÞ d÷ liÖu tÝch hîp
ORACLE - ARC/INFO ®¶m ArcView
b¶o:
Qu¶n trÞ d÷ liÖu theo C¸c øng ArcGIS
kiÕn tróc client-server dông c¬ b¶n
§¶m b¶o tÝnh t−¬ng
thÝch víi Dù ¸n
c¸c lo¹i d÷ liÖu
M« h×nh hãa
- D÷ liÖu kh«ng gian
vµ c¸c øng
- D÷ liÖu thuéc tÝnh vµ dông kh¸
kh¸c
kh¸c Truy nhË
nhËp
§¶m b¶o øng dông cã hiÖu d÷ liÖ
liÖu
qu¶ vµ ®em l¹i gi¸ trÞ gia
t¨ng NhË
NhËp d÷ liÖ
liÖu
CSDL Trung t©m

m« h×nh chiÕn l−îc hÖ thèng th«ng tin m«i tr−êng


C¸c s¶n phÈm thµnh phÇn chÝnh
N−íc §Êt ChÊt th¶i §éc h¹i §a d¹ng Kh¸c
Kh«ng khÝ sinh häc

ArcGIS
C¸c øng dông Rock- CAD/ ORACLE/
Acr/Info
works CAM SQL

D÷ liÖu tÝch hîp


M« h×nh vμ tèi −u ho¸
M«i tr−êng
tÝch hîp
Ng©n hµng d÷ liÖu trung t©m - CSDL tÝch hîp
HÖ thèng
qu¶n trÞ
d÷ liÖu
HÖ thèng qu¶n trÞ d÷ liÖu tÝch hîp

CSDL
trung t©m
C¸c b¶ng
OpenWorks
ghi t¹m thêi
C¸c b¶n ghi t¹m thêi 4.1

Nguyªn t¾c qu¶n trÞ d÷ liÖu tÝch hîp

GIS vµ c¸c
øng dông
kh¸c
CËp nhËt theo CËp nhËt theo CËp nhËt theo
thêi gian thùc chu kú kinh doanh quy tr×nh kü thuËt

C¸c øng dông kh«ng ®−îc ph¸ vì bÊt cø nguyªn t¾c QTDL nμo
RDBMS + C¸c nguyªn t¾c QTDL ®¶m b¶o tÝnh toμn vÑn cña CSDL
øng dông M«I tr−êng
thùc tÕ CSDL ng−êi sö
Tài nguyên – dông
Môi trườ
trường
Truy nhËp d÷ liÖu Ph©n tÝch d÷ liÖu
KiÓm tra chÊt l−îng
• •
CSDL C¸c c«ng cô ng−êi dïng
I
Browse
r Phßng ®IÒu hμnh
C¸c c«ng cô nhËp
vµ l−u tr÷ d÷ liÖu Liªn kÕt víi
CSDL kh¸c
CSDL
CSDL kh¸c
II HÖ thèng CSDL trung t©m

Không Đa dạng
Nước Chất thải sinh học
khí
Danh môc
d÷ liÖ
liÖu

Đào tạo,
Giao
GiaodiÖ
diÖn ng−
diÖn ng−êi ddïng
ng−êi ïng nghiên cứu

Ph©n phèi
DD÷
÷ liÖÖu
liliÖu d÷ liÖu

Tr¹m 1 DÞch vô
HHÖ
Ö thè
thèng danh
thèng danhmôc
môcdd÷
÷ liÖÖu
liliÖu t− vÊn
DB CSDL Cập nhËt
Qu¶n Qu¶n Qu¶n L−u tr÷ Quan trắ
trắc Xö lý
B¨ng tõ
trÞ trÞ trÞ trªn ®Üa
DB DB DB DÞch vô ®em l¹i
gi¸
gi¸ trÞ gia t¨ng
Tr¹m 2 & 3, ...
Hệ thống nguyên lý quan trắc tài nguyên môi trường biển

Dữ liệu không khí

Dũ liệu vệ tinh Mô hình

Quan trắc trực tiếp

Dự báo

Thu thập thông tin môi trường


Viễn thám
Tàu vũ trụ
Quan trắc không gian
vũ trụ

Hệ thống thông tin khí tượng tòan cầu


Mạng lưới các trạm quan trắc địa chấn trên toàn thế giới. Kết quả phân tích tín hiệu địa
chấn tại các trạm quan trắc này đóng một vai trò hết sức quan trọng trong bước đầu tiên phát hiện
nguy cơ phát sinh sóng thần từ động đất. (Nguồn: NOOA)

Mạng thông tin môi trường


Ứng dụng Webface quản trị thông tin môi trường
Intranet
Chia sẻ dữ liệu giữa các phòng ban nội bộ
Công nghệ đơn giản
chia sẻ dữ liệu dự án
Bảo vệ dữ liệu nội bộ
Internet
Cung cấp dịch vụ
Hiển thị thông tin cho người dùng
Tìm kiếm thông tin đa dạng và thuận lợi
Chia sẻ thông tin tòan cầu
Extranet
Chia sẻ thông tin dữ liệu trong các dịch vụ
Cung cấp dịch vụ trực tuyến
Hiển thị thông tin tích hợp cho người dùng

C¬ së d÷ liÖu tÝch hîp


TÝch hîp Internet
TiÕn hµnh song song
triÓÓn

§Þnh h−íng ®èi t−îng


Ai sÏ ph¸
ph¸t
¸t tri

triÓ
triÓn nhanh C¸c c«ng cô øng dông
ph¸
N¨ng lùc ph

h¬n? HÖ thèng kh¸ch hµng


Trî gióp cña hÖ thèng qu¶n trÞ
kinh doanh
C¬ së d÷ liÖu SQL
C¬ së d÷ liÖu tÝch
hîp kh«ng gian (GIS)
Thêi gian
M« h×nh nguyªn t¾c m¹ng - HÖ thèng th«ng tin m«i tr−êng

C¸c bé ph©
ph©n chuyª
chuyªn m«n
Bé tµi nguyª
nguyªn – m«i tr−
tr−êng C¸c së vµ ®¬n
®¬n vÞ trù
trùc thué
thuéc
T1/FT1
Key Frame
System Router PBX PBX Relay
Router Mini Mini
PSTN
T-1’s
Cluster Mainframe
Controller
PSTN
Dedicated
Circuits

Router

Switched LANs LAN Based


Mobile Users
Client/Server
& Field Sales
Switched Switched LANs
Intranet
LANs

INTERNET
Remote Access Telecommuters
Web Sites Server & Remote Users

M« h×nh nguyªn t¾c m¹ng - HÖ thèng th«ng tin m«i tr−êng

10BaseT Intelligent Hub/Router


NT/NetWare/
PSTN FRAME RELAY Banyan Server
Workgroup LANs CSU/DSU
(WIN3.1, WFW, W95) T1/T3 ISDN SMDS
X.25
56K ATM
NT Server
UNIX CSU/DSU
IBM Server
CSU/DSU
Ethernet
Router

Modem
FDDI/ATM
FDDI/ATM Router
RAS/PPP/SLIP
Switch/Router

Token Ring
Ethernet Ethernet Switch
Network Remote Users
Printer/Plotter

UNIX DEC NT SUN NT PC UNIX


Cơ chế chia sẻ thông tin theo không gian và thời gian

Metadata • Metadata Definition


Database
• Catalog Search
• User Management
• Browse Metadata
• System Monitoring
• Convert & Download
Người dùng Máy chủ • Service Maintenance
• Access & Analysis

Intra/Internet
• Data Creation &
Registration (Metadata
& Data)
• Data Updating Quản trị hệ thống

Tạo ra dữ liệu Contents


Database Máy chủ

Cơ sở hạ tầng

InterServe™
Internet
InterServe™
Firewall-300
Firewall-300

Dữ liệu tài nguyên, môi trường

MONRE DONRE
(Hà Nội) (các tỉnh, thành phố)

Bức tườ
tường lửa bảo vệ dữ liệ
liệu
trên Internet
WebGIS - quản lý thông tin theo thời gian thực:

GIS tích hợp thông tin tài nguyên môi trường:


Internet

GeoBasic
WebView
Planning
Dept.

Landuse
Dept.

Môi trường
Tài nguyên
Transport
Kinh tế Dept.

Xã hội Satellite Imagery

xxxxxx

RS Center

Networking GIS Client


( GeoBasic ) xxxxxx
Dept.
Giải pháp tích hợp: WebFace

Internet
Intranet
Extranet

Máy chủ
chủ
- IIS: ASP
- AIM

Khả năng truy nhập thuận tiện và thời gian thực

HÖ thè
thèng tÝch hîp m« hinh – GIS vµvµ Internet vÒ quan lý
chÊt l−îng
−îng m « i tr−
tr−êng kh«
kh ng khÝ ®« thÞ
«

Hệ thống Mô
Quan trắc hình - WebGIS

Kiểm kê
khí thải

Mô hình hoá

Kế hoạch quản lý Người dùng


và xử lý
Ứng dụng thực tế

Agricultural Aviation Carbon


Air Quality
Efficiency Management

Coastal Disaster Ecological Energy


Management Management Forecasting Management

Water
Homeland Invasive Species Public Health Management
Security
January 25, 2005
WebGIS - HÖ thèng th«ng tin tµi nguyªn vµ m«i tr−êng

Web Map
Browser Server

GIS
Database

Web Server ArcView


MapObjects
WebLink

Digital Storage
Processor Speed
Internet
Data Communication
ESRIMap TCP/IP

M« h×nh kiÕn tróc h¹ tÇng cña Web-GIS


Internet
InterServe™
InterServe™
Firewall-300
Firewall-300

Environmental
Data

Central Office Branch Office


(Hanoi) (Hochiminh City)

Sơ đồ hệ thống tích hợp WebGIS

Map
Server

Web
Browser
GIS
Database

ArcView
MapObjects
WebLink
Web Server

Internet
Lưu trữ số
Tốc độ của bộ vi xử lý
Truyền dữ liệu TCP/IP

IntegrMap
Trang Web minh họa bản đồ Việt Nam với các
thông tin cơ bản

Trang WebGIS mô tả hệ thống thông tin môi


trường của khu công nghiệp Thượng Đình Hà Nội
Các lớp thông tin tích hợp về môi trường Khu công
nghiệp Thượng Đình Hà Nội

C¬ së d÷ liÖu WebgiS quan tr¾c m«i tr−êng


Khu c«ng nghiÖp th−îng ®×nh