Trường THPT Bùi Thị Xuân ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 10 – CHUẨN Tổ Toán - Tin HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009

– 2010 A.ĐẠI SỐ: I. Lí thuyết: 1) Mệnh đề 2) Tập hợp 3) Các phép toán tập hợp 4) Hàm số y = ax + b 5) Hàm số bậc hai 6) Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai 7) Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn 8) Bất đẳng thức II. Bài tập: ( Sách giáo khoa và sách bài tập ) B. HÌNH HỌC: I. Lí thuyết: 1) Vectơ và các phép toán vectơ( tổng, hiệu các vectơ, tích của vectơ với một số, tích vô hướng của hai vectơ) 2) Hệ trục toạ độ, toạ độ của điểm, của vectơ, toạ độ trung điểm, toạ độ trọng tâm 3) Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ ( 00 ≤ α ≤ 1800 ) 4) Biểu thức toạ độ của tích vô hướng. II. Bài tập: ( Sách giáo khoa và sách bài tập ) CÁC BÀI TẬP THAM KHẢO PhÇn I: §¹i sè Ch¬ng i. tËp hîp. MÖnh ®Ò Bµi 1: T×m hai gi¸ trÞ cña x ®Ó tõ c¸c mÖnh ®Ò chøa biÕn sau ®îc mét mÖnh ®Ò ®óng vµ mét mÖnh ®Ò sai. a) x < -x; b) x = 7x c) x < 1/x; d) 2x + 5 =7 Bµi 2: Cho P: “x2=1”, Q: “x = 1”. a) Ph¸t biÓu mÖnh ®Ò P => Q vµ mÖnh ®Ò ®¶o cña nã. b) XÐt tÝnh ®óng sai cña mÖnh ®Ò Q => P. c) ChØ ra mét gi¸ trÞ x ®Ó mÖnh ®Ò P => Q sai. Bµi 3: LiÖt kª c¸c phÇn tö cña c¸c tËp hîp sau. a/ A = {3k -1| k ∈ Z , -5 ≤ k ≤ 3 1)(x2 + 6x + 5) = 0} b/ B = {x ∈ Z / x2 − 9 = 0} c/ C = {x ∈ R / (x −

d/ D = {x ∈ Z / |x |≤ 3} e/ E = {x / x = 2k vôùi k ∈ Z vµ − < x < 13} 3 Bµi 4: Tìm tÊt c¶ c¸c tËp hîp con cña tËp: a/ A = {a, b} b/ B = {a, b, c} c/ C = {a, b, c, d} Bµi 5: Phuû ñònh meänh ñeà sau vµ xÐt tÝnh ®óng sai cña nã: a/ ∀x ∈ R , x2 + 1 > 0 c/ ∃ n ∈ N , n2 + 4 chia heát cho 4 Bµi 6: Tìm A ∩ B ; A ∪ B ; A \ B ; B \ A , bieát raèng : a/ A = (2, + ∞) ; B = [− 3] 1, +∞) c/ A = {x ∈ R / − ≤ x ≤ 5}B = {x ∈ R / 2 < x ≤ 8} 1 Ch¬ng II: Hµm sè bËc nhÊt vµ bËc hai Bµi 1: T×m tËp x¸c ®Þnh cña c¸c hµm sè sau: 1 b/ A = (−∞, 4] ; B = (1, b/ ∀x ∈ R , x2 − 3x + 2 = 0 d/ ∃ n ∈ Q, 2n + 1 ≠ 0

a) y = d) y =

− 3x x+2 x ( x − 1) 3 − x

b) y = 2 x − 4 f ) y = x + 2 + 7− x

c)

y=

3− x x−4

Bµi 2: Xeùt tính chaün, leû cuûa haøm soá : a/ y = 4x3 + 3x b/ y = x4 − 3x2 − 1 Bµi 3: Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ c¸c hµm sè sau: x a) y = x + 2 c) y = + 1 2 Bµi 4: X¸c ®Þnh a, b ®Ó ®å thÞ hµm sè y=ax+b ®Ó: a) §i qua hai ®iÓm A(0;1) vµ B(2;-3) 2 b/ §i qua C(4, − vµ song song víi ®êng th¼ng y = − x + 1 3) 3 c/ Ñi qua D(1, 2) vaø coù heä soá goùc baèng 2

4 c/ y = x − 2 x + 5

b ) y = −2 x + 1

d/ Ñi qua E(4, 2) vaø vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng y = − x + 5 Bµi 5: Xeùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò caùc haøm soá sau : a/ y = x 2 - 4x+3 c/ y = − 2 + 2x − 3 x d) y = x2 + 2x Bµi 6: X¸c ®Þnh parabol y=ax2+bx+1 biÕt parabol ®ã: a) Qua A(1;2) vµ B(-2;11) b) Cã ®Ønh I(1;0) c) Qua M(1;6) vµ cã trôc ®èi xøng cã ph¬ng tr×nh lµ x=-2 d) Qua N(1;4) cã tung ®é ®Ønh lµ 0. Bµi 7: Tìm Parabol y = ax2 - 4x + c, bieát raèng Parabol ñoù: a/ §i qua hai ®iÓm A(1; -2) vµ B(2; 3) b/ Cã ®Ønh I(-2; -2) c/ Cã hoµnh ®é ®Ønh lµ -3 vµ ®i qua ®iÓm P(-2; 1) d/ Cã trôc ®èi xøng lµ ®êng th¼ng x = 2 vµ c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm (3; 0) Ch¬ng III: PHÖÔNG TRÌNH VAØ HEÄ PHÖÔNG TRÌNH Bµi 1: Giaûi caùc phöông trình sau : 1/ x − 3 + x = 1+ x − 3 2/

1 2

x − 2 = 2− x + 1 5/ 3x2 + 1 4 = x-1 x-1

3/ x x − 1 = 2 x − 1

4/ 3x2 + 5x − 7 = 3x + 14

6/

x2 + 3x + 4 = x+ 4 x+ 4
7/

x+ 4 = 2
2 = 2x − 2

8/

x − 1 (x2 − x − 6) = 0 1 7 − 2x = x −3 x −3

Bµi 2: Giaûi caùc phöông trình sau : 1/ x − 1+

x − 2 x− 2 x− 2 1 2 − = x + 2 x x(x − 2)

2/ 1 +

3/

2

Bµi 3: Giaûi caùc phöông trình sau : a) 2x + 1 = x − 3 3x − x − 2
2

b) | x2 − 2x| = | x2 − 5x + 6| 1/

c) | x + 3| = 2x + 1

d) | x − 2| =

Bµi 4: Giaûi caùc phöông trình sau :

3x 2 − 9 x + 1 = x − 2

2/ x − 2 x − 5 = 4

Bµi 5: Giaûi caùc phöông trình sau baèng phöông phaùp ñaët aån phuï : 1/ x4 − 5x2 + 4 = 0 2/ 4x4 + 3x2 − 1 = 0 3/
2 x 2 − 3x + 2 = x − 3x − 4

4/ x2 − 6x + 9 = 4 x 2 − 6x + 6 3/ (m2 + m)x =

Bµi 6: Giaûi vaø bieän luaän caùc phöông trình sau theo tham soá m : 1/ 2mx + 3 = m − x 2/ (m − 1)(x + 2) + 1 = m2 m2 − 1 Bµi 7: Giaûi caùc heä phöông trình sau : 2 x + 3 y = 5  −2 x + y = 3 a.  b.  3 x + y = −3  4 x − 2 y = −6 4 7  3 x + 3 y = 41    3 x − 5 y = −11 5 2  Bµi 8: Gi¶i vµ biÖn luËn ph¬ng tr×nh: 1=0  x + 2 y = −3 c.   −2 x − 4 y = 1

d.

a/ x2 − x + m = 0

b/ x2 − 2(m + 3)x + m2 +

Bµi 9: Cho ph¬ng tr×nh x2 − 2(m − 1)x + m2 − 3m = 0. Ñònh m ñeå phöông trình: a/ Cã hai nghiÖm ph©n biÖt b/ Cã hai nghiÖm c/ Cã nghiÖm kÐp, t×m nghiÖm kÐp ®ã. d/ Cã mét nghiÖm b»ng -1 tÝnh nghiÖm cßn l¹i e/ Cã hai nghiÖm tho¶ 3(x1+x2)=- 4 x1 x2 f/ Cã hai nghiÖm tho¶ x12+x22=2 Bµi 10: Cho pt x2 + (m − 1)x + m + 2 = 0 a/ Gi¶i ph¬ng tr×nh víi m = -8 b/ T×m m ®Ó pt cã nghiÖm kÐp. T×m nghiÖm kÐp ®ã c/ T×m m ®Ó PT cã hai nghiÖm tr¸i dÊu d/ T×m m ®Ó PT cã hai nghiÖm ph©n biÖt tháa m·n x12 + x22 = 9 PhÇn II: h×nh häc uu ur Bµi 1: Cho 3 ®iÓm A, B, C ph©n biÖt vµ th¼ng hµng, trong trêng hîp nµo 2 vect¬ AB uu ur vµ AC cïng híng, ngîc híng Bµi 2: Cho tam gi¸c ABC, gäi P, Q, R lÇn lît lµ trung ®iÓm cu¶ c¸c c¹nh AB, BC, CA. H·y u u uu u r u u u r r vÏ h×nh vµ chØ ra c¸c vect¬ b»ng PQ,QR, RP Bµi 3: Cho 6 ®iÓm ph©n biÖt A, B, C, D, E, F chøng minh : u r u u uu u r u u r u u r u r u r uu u r u u u u r uu ur u u u r ur u u u r r u u ur u r uu ur u u u u r a) AB + DC = AC + DB b) AB + ED = AD + EB c) AB − CD = AC − BD d) AD + CE + DC = AB − EB u u u u u u u r uu u u ur u ur u r u r u r u u uu u u u u u u u u u u u u uu ur u u r r u u ur ur ur u r r r e) AC+ DE - DC - CE + CB = AB f) AD + BE + CF = AE + BF + CD = AF + BD + CE Bµi 4: Cho tam gi¸c MNP cã MQ lµ trung tuyÕn cña tam gi¸c . Gäi R Lµ trung ®iÓm cña MQ. CMR:

a ) 2 RM + RN + RP = 0
3

u u uu ur r ur u u r

b) ON + 2OM + OP = 4OR,∀ O bÊt k×

uu u r

u u ur ur u

ur u

MS + MN − PM = 2 MP d)Víi ®iÓm O tïy ý, h·y chøng minh r»ng u u u u u ur u u ur ur u u ur ON + OSu OM + u u u r u u u ur= u u OP ur u ur ur u ON + OM + OP + OS = 4OI (I giao điểm hai đương chéo) Bµi 5:.Cho 4 ®iÓm bÊt k× A,B,C,D vµ M,N lÇn lît lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB,CD.CMR: uu u u u u u u u r ur ur ur uu uu r uu uu uu uu ur ur ur ur uu uu r a) CA + DB = CB + DA = 2 MN b) AD + BD + AC + BC = 4 MN u r ur ur u r u u u u ur u c) Gäi I lµ trung ®iÓm cña BC.Chøng minh r»ng: 2( AB + AI + NA + DA) = 3 DB Bµi 6:. Cho tam gi¸c MNP cã MQ ,NS,PI lÇn lît lµ trung tuyÕn cña tam gi¸c .Chøng minh r»ng:

u u u u Dùng ®iÓm S sao cho tø gi¸c MNPS lµ h×nh b×nh hµnh. Chøng tá r»ng: ur c)r u u u u u ur ur

a ) MQ + NS + PI = 0 b) Chøng minh r»ng hai tam gi¸c MNP vµ tam gi¸c SQI cã cïng träng t©m . c) Gäi M’ Lµ ®iÓm ®èi xøng víi M qua N , N’ Lµ ®iÓm ®èi xøng víi N qua P , P’ lµ ®iÓm ®èi u u uvíi u u xøng r P qua M. Chøng minh r»ng víi mäi ®iÓm O bÊt k× ta lu«n u u u u u r u r u u ur ur ur u u ' ' cã: ON + OM + OP =ON + ' OM OP + Bµi 7: Gäi G vµ G′ lÇn lît lµ träng t©m cña tam gi¸c ABC vµ tam gi¸c A′B′C′ . Chøng minh r»ng

u u ur ur r ur u u

Bµi 8: Cho tam gi¸c ABC , gäi M lµ trung ®iÓm cña AB, N lµ mét ®iÓm trªn AC sao cho NC=2NA, gäi K lµ trung ®iÓm cña MN uu 1 uu 1 uu ur ur ur a ) CMR: AK= AB + AC 4 6 u u 1 u ur 1 u u ur uu ur b) Gäi D lµtrung ® mcña BC, chøng minh: KD= iÓ AB + AC 4 3 Bµi 9: Cho ∆ABC. Tìm taäp hôïp caùc ñieåm M thoûa ñieàu kieän :  → → → → → → → → → a/ MA = MB b/ MA + MB + MC = 0 c/  MA + MB  =  MA − MB 

uu uu uu u r ur uu u u r uu r ′ + BB′ + CC ′ = 3GG ′ AA

uu uu uu r ur uu ur r uu uu uu ur ur uu u u r ur d ) MA + MC − MB = 0 e) MA + MB + MC = 2 BC

u u u u u u uu ur ur ur u r f ) 2 KA − KB + KC = CA

Bµi10: a) Cho MK vµ NQ lµ trung tuyÕn cña tam gi¸c MNP.H·y ph©n tÝch c¸c vÐct¬ ur u u ur u u ur u ur r uu r uu uu r MN , NP, PM theo hai vÐct¬ u = MK , v = NQ

b) Trªn ®êng th¼ng NP cña tam gi¸c MNP lÊy mét ®iÓm S sao cho SN = 3SP . uu ur r uu r uu uu r ur H·y ph©n tÝch vÐct¬ MS theo hai vÐct¬ u = MN , v = MP c) Gäi G lµ träng t©m cña tam gi¸c MNP .Gäi I lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng MG vµ H lµ ®iÓm trªn c¹nh MN sao cho MH = MN *H·y ph©n tÝch c¸c vÐct¬ MI , MH , PI , PH theo hai vÐct¬ u = PM , v = PN *Chøng minh ba ®iÓm P,I,H th¼ng hµng Bµi 11: Cho 3 ®iÓm A(1,2), B(-2, 6), C(4, 4) a) Chøng minh A, B,C kh«ng th¼ng hµng b) T×m to¹ ®é trung ®iÓm I cña ®o¹n AB c) T×m to¹ ®é träng t©m G cña tam gi¸c ABC d) T×m to¹ ®é ®iÓm D sao cho tø gi¸c ABCD lµ h×nh b×nh hµnh e) T×m to¹ ®é ®iÓm N sao cho B lµ trung ®iÓm cña ®o¹n AN f) T×m to¹ ®é c¸c ®iªm H, Q, K sao cho C lµ träng t©m cña tam gi¸c ABH, B lµ träng t©m cña tam gi¸c ACQ, A lµ träng t©m cña tam gi¸c BCK. g) T×m to¹ ®é ®iÓm T sao cho 2 ®iÓm A vµ T ®èi xøng nhau qua B, qua C. uu uu uu ur ur ur uu ur h) T × to¹ ® ® mU sao cho AB = 3BU ; 2 AC = −5 BU m é iÓ 4

uu ur

ur u

1 ur u u ur u u u ur u 5 r u

r

uu r uu r

uu ur

uu ur uu ur u u u r uu uu ur ur i) H· y ph© tÝ AB, theo 2 vÐ t¬AU vµCB ; theo 2 vÐ AC vµCN n ch c ct¬ Bµi 12: Cho tam gi¸c ABC cã M(1,4), N(3,0); P(-1,1) lÇn lît lµ trung ®iÓm cña c¸c c¹nh: BC, CA, AB. T×m to¹ ®é A, B, C. Bµi 13: Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy.Chøng minh r»ng c¸c ®iÓm: a) A ( 1;1) , B ( −1;7 ) , C ( 0; 4 ) th¼ng hµng. b) M ( −1;1) , N ( 1;3) , C ( −2;0 ) th¼ng hµng. c) Q ( −1;1) , R ( 0;3) , S ( −4;5 ) kh«ng th¼ng hµng.

Bµi 14: Trong hÖ trôc täa cho hai ®iÓm A ( 2;1) vµ B ( 6; −1) .T×m täa ®é: a) §iÓm M thuéc Ox sao cho A,B,M th¼ng hµng. b) §iÓm N thuéc Oy sao cho A,B,N th¼ng hµng. c) §iÓm P thuéc hµm sè y=2x-1 sao cho A, B, P th¼ng hµng. d) §iÓm Q thuéc hµm sè y= x 2 −2 x + 2 sao cho A, B, Q th¼ng hµng Bµi 15: Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A, cã gãcB= 600. uu uu uu uu uu uu uu uu ur ur ur ur ur ur ur ur a) Xác định số đo các góc: (BA, BC); (AB,BC); (CA,CB); (AC, BC); b) TÝnh gi¸ trÞ lîng gi¸c cña c¸c gãc trªn ( Nếu có điều gì cần trao đổi các Thầy Cô ghi lại và để ở sổ báo giảng hoặc trao đổi với Tổ truởng )

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful