You are on page 1of 2

Trng THPT Nguyn Bnh Khim T: L - KTCN

KIM TRA 1 TIT MN VT L 12( thi gian:45pht) (Chng trnh c bn)(30 cu trc nghim) M thi: 132

Cu 1: Pht biu no sau y l ng ? A. dao ng duy tr l dao ng tt dn m ngi ta tc dng ngoi lc vo vt dao ng cng chiu vi chiu chuyn ng trong mt phn ca tng chu k B. dao ng duy tr l dao ng tt dn m ngi ta kch thch li dao ng sau khi dao ng b tt hn C. dao ng duy tr l dao ng tt dn m ngi ta tc dng ngoi lc bin i iu ha theo thi gian vo vt dao ng D. dao ng duy tr l dao ng tt dn m ngi ta lm mt lc cn ca mi trng i vi vt dao ng Cu 2: Khi ni v cc c trng sinh l ca m A. cao ca m ph thuc cng m. B. cao, tn s v to l t trng sinh l ca m. C. to ca m ph thuc tn s m. D. cao, to v m sc l t trng sinh l ca m. Cu 3: Trong khng kh khi sng m lan truyn qua vi vn tc u, cc phn t khng kh s A. dao ng tt dn B. dao ng song song phng truyn sng C. khng b dao ng D. dao ng vung gc phng truyn sng Cu 4: Mt con lc l xo c khi lng m=500g dao ng iu ha vi T=2 s (ly 2 = 10 ). cng ca l xo l A. 5 N/m B. 50 N/m C. 500 N/m D. 0,5 N/m. Cu 5: Giao thoa trn mt nc hai ngun cng tn s, cng pha vi bc sng 2,5cm. Khong cch hai ngun S1S2=9cm. C bao nhiu gn sng trong khong gia S1v S2 A. 7 gn sng B. 5 gn sng. C. 9gn sng D. 11 gn sng. Cu 6: Khi c sng dng trn dy AB (A c nh) th A. s nt bng s bng nu B c nh. B. s bng hn s nt mt n v nu B t do. C. s nt bng s bng nu B t do. D. s bng hn s nt mt n v nu B c nh. Cu 7: Mt sng m truyn t khng kh vo nc th A. tn s v bc sng u thay i. B. tn s khng thay i cn bc sng thay i. C. tn s thay i cn bc sng khng thay i. D. tn s v bc sng u khng thay i. Cu 8: Hai dao ng iu ha thnh phn cng phng, cng tn s, c bin ln lt l 8cm v 12cm, bin dao ng tng hp khng th l A. 5cm. B. 8cm. C. 21cm D. 12cm Cu 9: Mt con lc n dao ng nh ti mt v tr. Khi vt nng c khi lng m th chu k dao ng l 2s. Khi vt nng c khi lng m = 2m th chu k dao ng l A. 2 s. B. 2s. C. 2 2 s. D. 4s. Cu 10: Mt con lc l xo dao ng vi bin khng i. Nu tng khi lng vt nng ln hai ln th A. chu k tng hai ln B. tn s tng hai ln C. c nng khng i D. tn s gc khng i Cu 11: Trong hin tng giao thoa sng trn mt nc, khong cch gia hai cc i lin tip nm trn ng ni hai ngun sng bng A. mt na bc sng B. mt phn t bc sng C. mt bc sng D. hai ln bc sng Cu 12: Con lc n c chiu di l = 1m, khi lng vt nng l m = 90g dao ng vi bin gc 0 = 60 ti ni c gia tc trng trng g =10 m/s2. C nng dao ng iu ho ca con lc c gi tr bng A. E = 5J B. E = 0,5 J C. E = 0,05 J D. E = 0,005 J Cu 13: Con lc l xo c m = 0,4 kg ; k = 160 N/m dao ng iu ho theo phng ngang . Khi li 2 cm th vn tc ca vt bng 40 cm/s . Nng lng dao ng ca vt l A. 0,032 J. B. 1,6 J. C. 0,064 J. D. 0,64 J. Cu 14: Chn cu tr li ng. Mt ngi xch mt x nc i trn ng, mi bc i di 45cm th nc trong x b sng snh mnh nht. Chu k dao ng ring ca nc trong x l 0,3s. Vn tc ca ngi l A. 3,6m/s. B. 5,4km/h. C. 1,5km/s. D. 4,2km/h. Cu 15: Mt vt dao ng iu ha c phng trnh:x = Acos(t - /3 ). Gc thi gian t = 0 c chn A. khi vt qua li x = C. khi vt qua li x =

A theo chiu dng qu o. 2

A 3 theo chiu m qu o. 2

A 3 theo chiu dng qu o. 2 A D. khi vt qua li x = theo chiu m qu o. 2


B. khi vt qua li x =

Trang 1/2 - M thi 132

Cu 16: Mt vt thc hin ng thi hai dao ng iu ho cng phng cng tn s c phng trnh: x1 = A1sin(t + 1)cm, x2 = A2cos(t + 2)cm. Th bin ca dao ng tng hp ln nht khi A. 2- 1 = (2k+1). B. 2- 1 = 2k. C. 2- 1 = k2 + / 2 D. 2- 1 = k2 - / 2 Cu 17: Mt vt dao ng iu ho vi tn s f = 5Hz. Ti thi im t 1(s) vt c ng nng bng 3 ln th nng. Ti thi im t2=(t1+

1 ) (s) ng nng ca vt 30

A. bng 1/3 ln th nng hoc bng c nng B. bng 1/3 ln th nng hoc bng khng C. bng 3 ln th nng hoc bng c nng D. bng 3 ln th nng hoc bng khng Cu 18: iu kin con lc n dao ng iu ha l A. con lc di v khng ma st B. gc lch ln C. khi lng con lc khng qu ln D. gc lch nh v khng ma st Cu 19: Mt ngi quan st sng trn mt h thy khong cch gia hai nh sng lin tip nhau l l 4m v c 3 nh sng qua mt trong 4s. Tc sng trn mt nc l A. 2m/s B. 4m/s C. 16m/s D. 12m/s Cu 20: Mt vt dao ng iu ha khi i t v tr A. cn bng ra bin th ng nng gim th nng tng. B. bin v v tr cn bng th ng nng gim th nng tng. C. cn bng ra bin th ng nng tng th nng gim. D. cn bng ra bin th c nng tng Cu 21: Chn cu sai. ln cc i ca li x, vn tc v v gia tc a trong dao ng iu ha lin h nhau theo cng thc 2 A. vMax = xMax B. = xmax / vmax C. aMax = x Max D. a max = .v max Cu 22: thc hin giao thoa sng c vi hai ngun kt hp , cng pha ,cng bin s1 v s2 l 1cm , s1s2 = 50cm, bc sng = 20cm th im M cch s1 60cm v cch s2 15cm c bin A. 0 B. 2 cm C. 2 /2 D. 2cm Cu 23: .Mt vt dao ng iu ha c phng trnh: x = 8cos ( 6t + ) (cm). Chu k dao ng ca vt l A. 6s. B. 1/3 s C. 3 s D. 1,5 s Cu 24: Mt dy n di 40cm, cng hai u c nh, khi dy dao ng vi tn s 600Hz ta quan st trn dy c sng dng vi bn bng sng. Bc sng trn dy l A. = 20cm. B. = 13,3cm. C. = 40cm. D. = 80cm. Cu 25: Tn s dao ng ca con lc n l A. f =

1 2

g . k

B. f =

1 2

l . g

C. f = 2

g . l

D. f =

1 2

g . l

Cu 26: Mt sng c hc c tn s f lan truyn trong mi trng vt cht n hi vi vn tc v, khi bc sng c tnh theo cng thc A. = v / f B. = v.f C. = 2 v / f D. = 2 v.f Cu 27: Trong dao ng iu ha , vn tc tc thi ca vt bin i A. cng pha so vi gia tc B. lch pha so vi gia tc / 2 C. ngc pha so vi gia tc D. sm pha hn gia tc / 4 Cu 28: Mc cng m ti im A l 100dB v ti im B l 60 dB. Hy so snh cng m ti A (I A) vi cng m ti B (IB) A. IA = 10IB /6 B. IA = 40 IB C. IA = 100IB D. IA = 10000IB Cu 29: Hai dao ng iu ho cng phng c phng trnh dao ng l x1 = 4cos( 10t t+ / 6 ) cm. Phng trnh ca dao ng tng hp l

/ 3 ) cm

v x2=4cos(10

) cm 12 C. x = 4 2 cos( 10t )cm 12


A.x = 8cos( 10t -

) cm 6 D.x = 4 2 cos(( 10t - ) cm 6


B.x = 8cos( 10t -

Cu 30: Sng dng trn dy di 1m vi vt cn c nh, tn s f = 80Hz. Tc truyn sng l 40m/s. Cho cc im M 1, M2,M3 trn dy v ln lt cch vt cn c nh l 12,5 cm, 37,5 cm, 62,5 cm. A. M1, M2 v M3 dao ng cng pha B. M2 v M3 dao ng cng pha v ngc pha vi M1 C. M1 v M3 dao ng cng pha v ngc pha vi M2 D. M1 v M2 dao ng cng pha v ngc pha vi M3 ----------- HT ----------

Trang 2/2 - M thi 132