You are on page 1of 143

DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px.

29234
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
I. DISPOSICINS XERAIS
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA
LEI 7/2012, do 28 de xuo, de montes de Galicia.
Exposicin de motivos
O monte, como recolle unha antiqusima tradicin, foi a base que permitiu o sustento
das sociedades antigas e posibilitou o trnsito moderna sociedade dos nosos das, en
que os bosques desempean un papel fundamental, tanto desde o punto de vista econ-
mico coa madeira como principal aproveitamento nas sociedades postindustriais como
ambiental depsito de carbono e verdadeiro pulmn do mundo actual e tamn social e
cultural en canto espazo de expansin e lugar de encontro e esparexemento.
No mbito forestal, Galicia ocupa, no conxunto do territorio nacional, un lugar esencial.
, sen lugar a dbidas, a maior potencia forestal de Espaa e unha das ms importantes de
Europa. A sa superfcie forestal arborada representa o 48 % da totalidade da Comunidade
Autnoma, superando as 1.400.000 hectreas e cunha alta producin de madeira, prxima
ao 45 % da producin nacional. Esta a razn pola cal o incremento da masa arborada
en cantidade e calidade constite un obxectivo bsico, non s do sector forestal en parti-
cular, senn da sociedade galega do sculo XXI no seu conxunto, garantindo o aproveita-
mento continuado dos recursos forestais, especifcamente da madeira, que segue a ser,
nestes momentos, o segundo produto defcitario na Unin Europea tras o enerxtico,
o que pode supoer unha va de ordenacin territorial que posibilite un freo ao abandono
sistemtico das explotacins do rural de Galicia e permita, a travs do desenvolvemento
de explotacins e industrias forestais, a fxacin da poboacin, co cal se evitara o despo-
boamento e a crise demogrfca que atenazan o mundo rural galego.
A confguracin do monte galego estivo en continuo proceso de cambio desde comezos
do sculo pasado. Co devir histrico, a realidade dos nosos montes variou moito; desde
unha relativamente escasa importancia da superfcie arborada e unha gran porcin do
monte dedicada a aproveitamentos gandeiros e mesmo cultivos agrcolas, a un monte
como o actual, onde os terreos volveron ter un uso forestal prioritario, ata acadar as das
terceiras partes da superfcie da Comunidade Autnoma, con fortes incrementos da su-
perfcie arborada, e onde a madeira se confgura como un recurso endxeno de primeira
magnitude.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29235
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Para aquilatar a importancia actual do sector forestal na economa galega, non sempre
adecuadamente ponderada, necesario indicar que a contratacin de servizos externos
que realizan os propietarios e os xestores forestais d emprego estable en Galicia, directo
e indirecto, a un colectivo superior s 15.000 persoas, formado por cuadrillas propias no
monte, persoal tcnico e administrativo das asociacins profesionais, viveiristas, consulto-
ras de enxeara, empresas de traballos silvcolas, empresas de aproveitamentos forestais
e transportistas especializados. A facturacin dos propietarios forestais galegos supera os
300 millns de euros anuais entre produtos madeireiros e non madeireiros.
Pola sa parte, a facturacin conxunta da industria de transformacin da madeira supe-
ra na nosa Comunidade Autnoma os 1.600 millns de euros anuais, proporciona emprego
directo a mis de 22.700 traballadores e constite o sector industrial que maior emprego
xera na comunidade, cun 12 % da poboacin laboral activa. A industria de primeira transfor-
macin produce o 60 % da producin nacional de taboleiros, o 40 % da madeira de serra-
doiro e o 20 % da pasta de papel, o que totaliza o 3,5 % do PB da Comunidade Autnoma.
Pero a importancia do sector forestal non reside s nas cifras macroeconmicas, claros
expoentes da sa importancia, senn que, como xa indicamos, desempea unha funcin
bsica na fxacin da poboacin no rural. En comarcas como as de Lugo, A Fonsagrada, A
Terra Ch, Bergantios, Fisterra, A Limia ou Vern, a forestal fgura entre as tres primeiras
actividades industriais por emprego xerado, pois o 70 % destas empresas asntase en po-
boacins de menos de 5.000 habitantes. En consecuencia, un dos obxectivos prioritarios
desta nova norma colaborar e impulsar a organizacin do territorio galego, equilibrando
os usos do solo, permitindo un adecuado aproveitamento dos recursos e, ao mesmo tem-
po, colaborando no mantemento das explotacins agrarias existentes, axilizando a sa
posibilidade de crecemento e consolidacin como factor bsico que minimice, na medida
do posible, o abandono do rural e consiga frear o envellecemento demogrfco e o des-
poboamento, posibilitando a fxacin da poboacin. Esta lei xorde nun momento en que o
abandono agrario segue a tendencia ao incremento da superfcie forestal. Neste contexto,
e co obxectivo de consolidar e mellorar as superfcies forestais, importante acadar o equi-
librio de usos, eliminando en gran parte o risco de desaparicin e, con iso, a imposibilidade
de realizar un adecuado aproveitamento racional e multifuncional.
O monte, ademais da importancia econmica e social referenciada en Galicia, ten unha
funcin medioambiental que se recoece e acrecenta progresivamente. A relacin da socie-
dade galega co monte evolucionou considerablemente desde o ltimo terzo do sculo pasa-
do, xerando unha nova confguracin baseada na esixencia do desenvolvemento sustentable
e do aproveitamento racional dos recursos forestais. As, os bosques aparecen como un
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29236
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
elemento bsico da estratexia ambiental como reservorios e depsitos de fxacin de carbo-
no, que chegan a fxar hoxe mis de 42 millns de toneladas, o que os converte en piares
fundamentais para o cumprimento dos compromisos adquiridos no protocolo de Quioto.
Ademais, unha parte signifcativa dos montes galegos, predominantemente veciais en
man comn, estn includos na Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos, o que reve-
la a importancia dos bosques galegos no mantemento da riqueza e da biodiversidade da
nosa fora e da nosa fauna, as como o papel tan importante que os montes desempean
na proteccin do solo, da paisaxe, dos sistemas hidrolxicos e de todos os ecosistemas
que as formacins arbreas albergan. Con este fn, reglase na Lei de montes de Galicia
unha serie de actuacins tendentes a previr e reducir a degradacin do monte e a fomen-
tar a sa restauracin, dirixidas a paliar a sobreexplotacin de determinados recursos,
condicionando e preservando a masa forestal ante as actividades de ndole extractiva, as
urbanizacins, as reas industriais e os trazados de grandes infraestruturas, e afondando
no concepto de xestin sustentable e, especialmente, no manexo forestal responsable.
O monte , ademais, un espazo que determina a paisaxe e a identidade da nosa comu-
nidade, ao tempo que ten un compoente social de recreo, de lugar de encontro, ldico e
de gozo dos cidadns. A lei trata de compatibilizar a funcionalidade medioambiental, social
e esttica do monte, cuxos benefcios intanxibles son aproveitados por toda a sociedade,
e uns lextimos benefcios directos que corresponden aos seus titulares. De a que a lei
persiga, como un dos seus obxectivos fundamentais, adaptar a realidade forestal galega
s esixencias, cada vez maiores, dunha sociedade, madura e moderna, como a de Galicia,
que debe cohonestarse cos dereitos percepcin de rendas, froitos e utilidades dos pro-
pietarios forestais e dos silvicultores.
Dado que a gran maiora dos montes e terreos forestais galegos son de propiedade
privada, entre os cales cabe inclur a fgura tipicamente galega dos montes veciais en
man comn, esta lei dirxese ao conxunto do sector, sociedade e, moi especialmente, a
todos os propietarios de montes de Galicia. Son eles os que teen, en primeira instancia,
os dereitos e as obrigas que cmpre ter en conta como garanta para que os montes se
perpeten no tempo, mellorando no posible as sas condicins. Neste sentido, constiten
eixes fundamentais da lei a loita contra o abandono do rural, posibilitando calquera uso pro-
dutivo legal do territorio, que poida manter ou incrementar a actividade no rural e inverter
a sa tendencia ao despoboamento; a eliminacin dos confitos de usos, un dos motivos
fundamentais dos incendios forestais, que constiten unha lacra para o desenvolvemento
rural; e tamn a fxacin dun regulamento que facilite e apoie a actividade das empresas e
dos axentes do sector forestal.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29237
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
A aplicacin e o desenvolvemento desta norma perseguen facilitarlles aos propietarios
de montes o manexo sustentable dos recursos, achegando solucins para a consecucin
de terreos con posibilidade dunha adecuada xestin tcnica e tratando de superar as limi-
tacins do minifundio a travs de sociedades de fomento forestal ou doutros instrumentos
que permitan unha adecuada xestin en comn do monte. Para tal fn estrutrase un mar-
co xurdico que simplifca os medios necesarios para o seu cumprimento, permite unha
maior axilidade ao conxunto do sector con novos instrumentos de ordenacin e de xestin
forestal e simplifca, as mesmo, o procedemento de autorizacin. Todo isto coa necesaria
seguridade xurdica, tanto para os propietarios como para aqueles que operen no sector,
ordenando os aproveitamentos forestais con criterios tcnicos, de tal xeito que permita
optimizar as distintas actividades forestais sen menoscabo dos dereitos dos propietarios e
dos intereses colectivos da sociedade.
Cmpre manifestar que esta lei, de aplicacin a todo o monte ou terreo forestal da Co-
munidade Autnoma, non desenvolve en detalle o rxime xurdico dos montes veciais
en man comn. Esta fgura, transcendental para Galicia, cunha competencia autonmica
defnida estatutariamente, procede que mantea, como ata agora, unha singularidade nor-
mativa especfca acorde co seu rxime xurdico.
Por outra banda, e co obxecto de que esta norma legal quede perfectamente integra-
da coa normativa estatal bsica de aplicacin, ptase pola reproducin de artigos da Lei
43/2003, do 21 de novembro, de montes, de maneira que se lles permita aos destinatarios
da norma unha visin de conxunto que non os obrigue a empregar textos distintos para
coecer a regulacin aplicable.
A Lei de montes de Galicia estrutrase nun ttulo preliminar, doce ttulos, cun total de
cento corenta e sete artigos, catro disposicins adicionais, catorce transitorias, unha de-
rrogatoria e seis derradeiras, e concle con dous anexos, nos cales, respectivamente, se
relacionan as especies forestais de crecemento lento para determinados efectos desta lei
e as distancias mnimas que deben cumprir as repoboacins forestais.
O ttulo preliminar ocpase de determinar os principios e obxectivos da poltica forestal,
de fxar conceptos bsicos para efectos de salvagardar os dereitos dos cidadns e de re-
forzar a transparencia na actuacin das administracins pblicas.
No ttulo I a lei regula a ordenacin das competencias das administracins pblicas. In-
cle a institucin do Consello Forestal de Galicia, deslinda os seus mbitos de actuacin e
fxa nitidamente as sas atribucins para efectos de proscribir ulteriores problemas compe-
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29238
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
tenciais, e establece, de acordo coa normativa estatutaria e no mbito das sas competen-
cias, con pleno respecto s estatais, a funcin protagnica e prevalente que neste mbito
desempea a Administracin autonmica.
Seguidamente, no ttulo articlase, dun xeito clarifcador, a clasifcacin dos montes en
funcin da sa titularidade e do seu rxime xurdico, diferenciando os montes pblicos dos
privados, e os montes protectores. Cmpre salientar o establecemento dun rxime xurdico
detallado das distintas tipoloxas de montes, con especial preocupacin pola regulacin
dos montes pblicos, nos cales se diferencian os demaniais e os patrimoniais. de des-
tacar a especial preocupacin polo procedemento do deslindamento, sobre a base dunha
simplifcacin da sa tramitacin e execucin, incorporando os modernos medios dispoi-
bles para a sa realizacin. Tamn importante neste ttulo a regulacin da propiedade
forestal, facendo especial salvagarda dos dereitos dos propietarios de montes, en moitas
lexislacins preteridos, cando non sistematicamente ignorados e, s veces, eliminados.
Nesta lei, entroncando cunha rica e xa dilatada tradicin na normativa forestal espaola,
o propietario do monte aparece, ocupando o lugar que lle corresponde, como un dos ei-
xes fundamentais da poltica forestal autonmica. Por outra parte, e para efectos de crear
propiedades forestais viables, redcense as posibilidades segregatorias e de parcelacin
e potncianse as concentracins forestais de natureza pblica, as como as privadas vin-
culadas s sociedades de fomento forestal.
O ttulo da lei cntrase na planifcacin e na ordenacin forestal, distingundose e
diferencindose de forma ntida ambos os dous aspectos, que ocupan cadanseu captulo
deste ttulo. En materia de planifcacin, articlanse, baixo o criterio da simplifcacin e da
reducin, os instrumentos de planifcacin que se coidan necesarios para efectos de arti-
cular unha poltica forestal que satisfaga as necesidades da nosa comunidade, e que se
cifran no Plan forestal de Galicia, o cal se dota de efcacia vinculante, e nos plans de orde-
nacin de recursos forestais, dos cales se regula, de forma exhaustiva, a sa tramitacin e
contido. Seguidamente, e en materia de ordenacin, reglanse as instrucins xerais para a
ordenacin dos montes e os instrumentos de ordenacin e de xestin forestal, cuxo conti-
do e estrutura se axustan s necesidades dos propietarios, simplifcndose ao mximo no
caso de titulares de predios forestais de escasas dimensins, para efectos de compatibili-
zar unha economa da xestin coa necesidade de ordenacin do monte en Galicia. Para tal
fn reglanse as fguras dos proxectos de ordenacin e os de nova creacin, documentos
simples e documentos compartidos de xestin. Trtase de potenciar, como dixemos, a
fgura do propietario e do empresario forestal, de forma que as esixencias administrativas
non constitan, en ningn caso, un bice, senn unha axuda producin e explotacin
forestal.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29239
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
O ttulo V regula os aproveitamentos forestais, distinguindo os non madeireiros, entre
os cales destacan, pola sa importancia e incidencia social, econmica e medioambiental,
o pastoreo e o aproveitamento cinextico, dos madeireiros, nos cales, pola sa vez, se
diferencian os que se efectan en montes pblicos e os de montes privados. Obsrvase
preocupacin especial polo tema do pastoreo, cunha regulacin pormenorizada e detallada
que reforza o papel do propietario dos terreos, como titular dos dereitos de pastoreo, que
un aproveitamento que constite un importante recurso forestal cando se realiza en terreos
forestais. de destacar que nos aproveitamentos madeireiros se opta, como regra xeral,
por un rxime de comunicacins, seguindo a lia establecida pola Directiva de servizos.
No ttulo V as infraestruturas forestais reglanse tratando de cohonestar a normativa
forestal coa urbanstica.
No ttulo V a lei cntrase na cadea monte-industria, o que sublia a importancia que a
administracin lle concede, para o cal se crea unha Mesa da Madeira as como o Rexistro
de Empresas do Sector Forestal. Reglase o comercio responsable de produtos forestais,
as como a certifcacin forestal, que a Comunidade Autnoma de Galicia trata de fomentar,
por entender que a sustentabilidade do monte, en todos os seus mbitos medioambiental,
social e econmico, constite un principio bsico de actuacin na sa poltica forestal e
fundamento para garantir a rastrexabilidade dos produtos forestais galegos.
Factor clave en toda poltica pblica, da cal a forestal, loxicamente, non poda ser allea,
constiteno a educacin, a divulgacin e a investigacin, que no ttulo V son obxecto de
preocupacin do lexislador, particularmente en canto transferencia dos seus resultados
aos axentes do sector forestal, procurando a xeracin de sinerxas neste mbito.
O ttulo V trata dos recursos xenticos forestais, que son regulados nesta lei sobre a
base das directrices e dos tratados internacionais e baixo o principio da cooperacin inte-
rinstitucional.
O ttulo X trata das pragas, das enfermidades forestais e da defensa ftosanitaria. Aqu
a Administracin forestal autonmica asume unha funcin primordial e central, para efectos
de realizar todas as actuacins de prevencin e proteccin contra axentes nocivos, impo-
endo obrigas especfcas aos titulares de montes e aos xestores dos servizos forestais co
fn de proscribir e limitar no posible a xnese, propagacin e extensin daquelas.
O ttulo X, sobre fomento forestal, incle na sa regulacin as sociedades de fomento
forestal, que se confguran como entidades mercants, con forma de sociedade limitada,
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29240
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
que agrupan dereitos de uso e aproveitamento de parcelas forestais e que se consideran
como piares fundamentais para o futuro desenvolvemento forestal da Comunidade Autno-
ma. Neste ttulo aparecen regulados os contratos de xestin pblica, que substiten def-
nitivamente frmulas xa obsoletas como os consorcios e os convenios, baixo os principios
de publicidade, transparencia e concorrencia, as como de estabilidade, fundamental en
mbitos como o forestal, onde as actividades de explotacin adoitan estenderse durante
anos en ciclos prolongados.
O ttulo X, de artigo nico, unifca o sistema de rexistros forestais e procede sa de-
terminacin e sistematizacin.
O ltimo ttulo, o XII, ocpase do rxime sancionador. Pretende xuntar na sa regulacin
o rigor co infractor e a proporcionalidade debida entre a infraccin cometida e a sancin im-
putada. Articula para iso os mecanismos que garantan tanto a efcacia da actuacin admi-
nistrativa como as preceptivas garantas do administrado de salvagarda dos seus dereitos.
Seguidamente, a lei regula en catro disposicins adicionais o defecto de licenza muni-
cipal, o rxime de mecenado nesta materia, os bosques como sumidoiros de carbono e a
rexeneracin de masas arbreas preexistentes.
O rxime transitorio derivado da promulgacin da nova lei estndese en catorce disposi-
cins, que abranguen os terreos suxeitos a algn rxime de servidume ou afeccin de de-
reito pblico, as servidumes en montes demaniais, o relativo s ordenanzas e disposicins
municipais, a adaptacin dos plans xerais de ordenacin municipal, o relativo s cortas en
solos urbanizables, os aproveitamentos forestais en canto non se aprobe o instrumento de
ordenacin ou de xestin obrigatorio, o regulamento do fondo de melloras, o rxime tran-
sitorio das solicitudes de axudas, subvencins e benefcios fscais, o rxime dos montes
que na actualidade dispoen dun convenio ou consorcio coa administracin, os procede-
mentos en tramitacin e adecuacin das distancias previstas para repoboacins forestais,
a inscricin no Catlogo de montes de utilidade pblica, as concentracins parcelarias en
tramitacin, a revisin dos esbozos de montes veciais en man comn e, por ltimo, as
avinzas entre montes veciais en man comn.
A seguir, derrganse as disposicins legais de igual ou inferior rango, os usos e os cos-
tumes e todas aquelas que contradn o disposto nesta norma.
Das seis disposicins derradeiras, cabe destacar a primeira, pola que se modifca
a Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevencin e defensa contra os incendios forestais de
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29241
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Galicia. Nela simplifcanse e incardnanse os distintos niveis de planeamento; rede-
fnense as redes e faixas de xestin da biomasa, clarifcando as responsabilidades
directas e subsidiarias e integrndoas nos correspondentes plans de distrito ou munici-
pais; e tamn se modifcan as distancias arredor das vivendas ou instalacins para os
efectos da obriga de xestin preventiva da biomasa. A segunda modifca o artigo 25 da
Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciais en man comn, co fn de adaptar os
preceptos dispostos nesta norma coa citada lei. E a terceira modifca a Lei 6/2003, do
9 de decembro, de taxas, prezos e exaccins reguladoras da Comunidade Autnoma
de Galicia, no relativo s tarifas correspondentes ao grupo de ovino, caprino e outros
ruminantes.
As tres disposicins seguintes facultan a consellara competente en materia de mon-
tes para a modifcacin dos anexos, conceden habilitacin normativa ao Consello da
Xunta de Galicia para ditar as disposicins necesarias para o desenvolvemento e a
aplicacin desta lei e establecen a entrada en vigor aos vinte das seguintes sa pu-
blicacin.
Ao fnal da norma xntanse dous anexos, o primeiro relativo s especies que se con-
sideran de crecemento lento para determinados efectos desta lei, e o fundamental, o se-
gundo, que regula as distancias das repoboacins forestais a parcelas forestais, a terreos
rsticos de especial proteccin agropecuaria ou a zonas dedicadas a labrado, cultivo,
prados ou pastos sen esta clasifcacin, aos distintos tipos de vas e pistas forestais princi-
pais, ao ferrocarril, s infraestruturas de tendidos elctricos, aos leitos fuviais, a vivendas
e construcins legalizadas, ao solo urbano, ncleos rurais e solo urbanizable delimitado e
a instalacins preexistentes en que se desenvolvan actividades perigosas, de forma que
se proporciona, por vez primeira, ao administrado un cadro detallado e simplifcado que
pretende acabar dunha vez coa dispersa normativa na materia e coa ausencia dun marco
regulador unitario e regulado nunha nica disposicin.
O anteproxecto de lei foi sometido ao preceptivo ditame do Consello Econmico e So-
cial.
Por todo o exposto o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co arti-
go 13.2 do Estatuto de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, regula-
dora da Xunta e da sa Presidencia, promulgo en nome de El-Rei a Lei de montes de
Galicia.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29242
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
TTULO PRELMNAR
Disposicins xerais
Artigo 1. Obxecto e mbito de aplicacin
1. Esta lei ten por obxecto establecer o marco normativo dos montes ou terreos fores-
tais existentes na Comunidade Autnoma de Galicia, de conformidade co establecido na
Constitucin espaola, no Estatuto de autonoma de Galicia e na Lei estatal 43/2003, do
21 de novembro, de montes.
2. A lei ser aplicable a todos os montes ou terreos forestais do territorio da Comunidade
Autnoma de Galicia.
3. Os montes veciais en man comn rexeranse polo disposto na sa normativa espe-
cfca, nesta lei, na lexislacin de dereito civil de Galicia e no costume.
Artigo 2. Concepto de monte ou terreo forestal
1. Para os efectos desta lei, entndese por monte ou terreo forestal todo terreo en que
vexetan especies forestais arbreas, arbustivas, de matogueira ou herbceas, sexa es-
pontaneamente ou que procedan de sementeira ou plantacin, que cumpran ou poidan
cumprir funcins ambientais, protectoras, produtoras, culturais, paisaxsticas, sociais ou
recreativas.
Teen tamn a consideracin de monte ou terreo forestal:
a) Os terreos ermos, os rochedos e os areais.
b) As construcins e as infraestruturas destinadas a servizo do monte en que se locali-
zan, as como os equipamentos e as infraestruturas de uso sociorrecreativo.
c) Os terreos de antigo uso agrcola e con polo menos dez anos continuados de aban-
dono, sempre que adquirisen sinais inequvocos do seu carcter forestal, cando formen
parte de superfcies continuas de polo menos 5 hectreas, ags que se trate de terreos que
estean includos con ese fn nun banco de terras ou instrumento semellante.
d) Todo terreo que, sen reunir as caractersticas descritas anteriormente, se adscriba
coa fnalidade de ser repoboado ou transformado actividade forestal, de conformidade
coa normativa aplicable.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29243
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
e) Os enclaves forestais en terreos agrcolas coa superfcie mnima de 5 hectreas, a
non ser que se compoan os ditos enclaves de masas de especies forestais de frondosas
do anexo 1 cunha idade media de polo menos dez anos, diminundose, para estes casos,
a dita superfcie mnima ata 1 hectrea.
2. Non teen a consideracin de monte ou terreo forestal:
a) O solo urbano e o solo de ncleo rural.
b) O solo urbanizable delimitado, coas excepcins sinaladas na disposicin transitoria
quinta.
c) Os terreos de dominio pblico, ags os que integran o dominio pblico forestal.
d) Os terreos rsticos de proteccin ordinaria destinados a cultivo agrcola.
e) Os terreos rsticos de especial proteccin agropecuaria, sen prexuzo do establecido
no artigo 61 desta lei.
3. En solos rsticos de especial proteccin, os aproveitamentos forestais rexeranse polo
disposto nesta lei en todo aquilo en que non se lles aplique a sa normativa especfca.
Artigo 3. Principios da lei
Esta lei insprase nos seguintes principios:
a) A xestin sustentable do monte conforme a sa multifuncionalidade ambiental, eco-
nmica, social, cultural e patrimonial.
b) A planifcacin forestal no marco da ordenacin do territorio.
c) A creacin de emprego e o desenvolvemento do medio rural.
d) A conservacin, a proteccin e a restauracin dos ecosistemas forestais e da biodi-
versidade.
e) A integracin na poltica forestal dos obxectivos da accin internacional sobre protec-
cin do medio ambiente, especialmente en materia de desertifcacin, cambio climtico e
biodiversidade.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29244
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
f) A colaboracin e a cooperacin das diferentes administracins pblicas na elabora-
cin e na execucin das sas polticas forestais.
g) O desenvolvemento socioeconmico e a fxacin da poboacin no medio rural.
h) O fomento da ordenacin das producins forestais, do valor engadido das sas trans-
formacins e dos seus sectores econmicos asociados.
i) A participacin dos sectores sociais e econmicos implicados na poltica forestal, a
colaboracin con estes no desenvolvemento da sa actividade e o interese social da acti-
vidade realizada polos silvicultores e produtores galegos.
j) A conservacin e o fomento de actividades agrosilvopastors e as actividades non
madeireiras.
k) O interese estratxico e social dos montes veciais e a colaboracin coas comunida-
des veciais.
l) A adaptacin dos montes ao cambio climtico, fomentando unha xestin encamiada
resiliencia e resistencia dos montes a aquel.
Artigo 4. Dereitos das persoas propietarias dos montes
un dereito das persoas propietarias a xestin e o aproveitamento dos montes e terreos
forestais dos que sexan titulares, e desenvolverase de acordo co previsto nesta lei e na
normativa que a desenvolva.
Artigo 5. Funcin social dos montes
1. Os terreos forestais galegos constiten un recurso estratxico que deber contribur
ao desenvolvemento socioeconmico de Galicia, xerando rendas e emprego na Comuni-
dade Autnoma mediante un aproveitamento sustentable dos seus recursos e servizos.
2. Os montes desenvolven unha funcin social relevante, nos termos do artigo 4 da
Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes.
3. A consellara competente en materia forestal promover a dispoibilidade de montes
ou terreos forestais para fns sociais, educativos, ambientais e recreativos, compatibiliza-
dos coa sa potencialidade e utilizacin forestal.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29245
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
4. A conservacin, a expansin e o aproveitamento das masas forestais, segundo os
criterios de xestin forestal sustentable e o disposto nesta lei, son de interese pblico, sen
prexuzo do rxime da propiedade.
Artigo 6. Obxectivos
Son obxectivos desta lei:
1. A regulacin do labor das persoas propietarias e titulares dos montes na execucin
das actuacins silvcolas e no desenvolvemento da xestin sustentable dos montes gale-
gos, facilitando a sa procura.
2. A compatibilizacin dos diferentes usos e aproveitamentos forestais, adaptndose s
medidas de salvagarda precisas para defender os ecosistemas forestais contra os incen-
dios, as pragas e enfermidades e o seu uso indebido.
3. O desenvolvemento da investigacin forestal, bsica e aplicada, co fn de mellorar as
tcnicas e prcticas forestais, as como a calidade das producins.
4. A creacin de riqueza e emprego, o desenvolvemento do medio rural e a posta en
marcha de modalidades de reorganizacin de propiedades forestais que permitan atinxir
unha clarifcacin e seguridade na tenza da propiedade, as como a dimensin necesaria
para levar a cabo unha xestin forestal viable e sustentable, e o fomento de iniciativas de
xestin forestal conxunta.
5. A promocin de agrupacins de persoas propietarias e titulares dos montes para xes-
tionar, aproveitar e comercializar en comn os seus recursos forestais de xeito sustentable.
6. O fomento do asociacionismo forestal.
7. O fomento da producin de madeira en calidade, diversidade e cantidade, atendendo
criterios de diversifcacin da producin, sustentabilidade e rendibilidade.
8. A colaboracin dos sectores implicados na producin, transformacin e comercializa-
cin dos recursos forestais, consolidando a cadea monte-industria.
9. O fomento dunha industria da transformacin da madeira e doutros produtos forestais
que procure a maximizacin dos valores engadidos, inclundo a diversifcacin na produ-
cin e favorecendo tanto a primeira como a segunda transformacin, tratando de acadar
un equilibrio entre a producin forestal e a demanda.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29246
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
10. A articulacin da ordenacin forestal coa ordenacin do territorio.
11. A adecuacin da poltica forestal galega aos obxectivos da accin internacional so-
bre proteccin do medio ambiente, especialmente en materia de cambio climtico e biodi-
versidade.
12. A coordinacin e a colaboracin das diferentes administracins pblicas na elabora-
cin e na execucin das polticas forestais.
13. O fomento do coecemento, valoracin e respecto do monte galego por parte da
cidadana e da sa participacin no proceso de elaboracin de normas con incidencia fo-
restal, nos termos establecidos no ordenamento xurdico vixente.
14. A delimitacin das competencias das distintas administracins que interveen no
mbito forestal.
15. O fomento e o desenvolvemento das actividades multifuncionais do monte.
16. A prevencin e a defensa dos montes fronte s catstrofes naturais, aos incendios
forestais e s pragas e doenzas.
17. A conservacin do medio e da cultura forestal.
Artigo 7. Potestade normativa
A potestade de ditar normas relativas xestin e aos aproveitamentos forestais, inclun-
do os pastos, marxe das competencias do Estado defnidas constitucionalmente, corres-
ponde nica e exclusivamente ao Consello da Xunta e s consellaras competentes por
razn da materia, en virtude do disposto no artigo 27 do Estatuto de autonoma de Galicia.
Artigo 8. Defnicins
Para os efectos desta lei, defnense os seguintes termos:
1. Administracin ou rgano forestal: rgano da Comunidade Autnoma, con rango de
direccin xeral ou secretara xeral, con competencias en materia de montes.
2. Aproveitamento de pastos ou pastoreo: aproveitamento polo gando, en rxime exten-
sivo e en terreos forestais, dos pasteiros implantados ou mellorados, as como da vexeta-
cin, principalmente arbustiva, presente no monte.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29247
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
3. Aproveitamentos forestais: en xeral, todos os aproveitamentos que teen como base
territorial o monte e, en especial, os madeireiros e leosos, includa a biomasa forestal, e
os non madeireiros, como a cortiza, os pastos, a caza, os froitos, os fungos, as plantas aro-
mticas e medicinais, os produtos apcolas e os demais produtos e servizos caractersticos
dos montes.
4. Axente forestal, axente facultativo medioambiental: persoa funcionaria dependente
dun rgano superior ou de direccin da Administracin xeral da Xunta de Galicia, da co-
rrespondente escala do corpo de funcionarios e funcionarias, que, no exercicio das sas
funcins, ter a condicin de axente da autoridade e que, de acordo coa lexislacin aplica-
ble de carcter xeral e especfco, ten encomendadas, entre outras, as funcins de xestin
pblica forestal e as de polica e custodia dos bens xurdicos de natureza forestal, sen
prexuzo das sas funcins como polica xudicial en sentido xenrico que lle atribe o pun-
to 6 do artigo 283 da Lei de axuizamento criminal.
5. Biomasa forestal: aqueles produtos forestais procedentes de cortas, podas, rozas e
outras actividades silvcolas realizadas en masas forestais.
6. Cambio de uso forestal: toda actuacin material ou acto administrativo que fai que o
monte perda o seu carcter de tal, deixando de ser monte ou terreo forestal.
7. Certifcacin forestal: procedemento voluntario polo cal un terceiro independente pro-
porciona unha garanta escrita tanto de que a xestin forestal conforme con criterios de
sustentabilidade como de que se realiza un seguimento fable desde a orixe dos produtos
forestais.
8. Corta: operacin silvcola de apeo das rbores.
9. Corta de polica: cortas de mellora que afectan s o arboredo seco, enfermo ou da-
nado.
10. Couto redondo: superfcie forestal continua, entendendo que a dita continuidade
non se ver interrompida por lmites naturais (ros, lagos, encoros etc.), artifciais (vas de
comunicacin etc.) nin administrativos (concellos, provincias etc.).
11. Cultivo enerxtico forestal: toda biomasa de orixe forestal, procedente do aproveita-
mento principal de masas forestais, que tea a sa orixe en actividades de cultivo, colleita
e, en caso necesario, procesamento das materias primas recollidas e cuxo destino fnal
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29248
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
sexa o enerxtico. Esta biomasa proceder daquelas masas forestais que tean expresa-
mente como obxecto principal a producin enerxtica e que estean includas no Rexistro
de Cultivos Enerxticos Forestais de Galicia.
12. Enclave forestal: porcin de terreo de natureza forestal de superfcie sufciente para
ter tal consideracin de acordo con esta lei, illado nun contorno de terreos agrcolas.
13. Especie forestal: especie arbrea, arbustiva, de matogueira ou herbcea que non
caracterstica de forma exclusiva do cultivo agrcola.
14. Due diligence: obrigas establecidas para os operadores nos mercados da madeira e
produtos de madeira, no marco do Regulamento (UE) n. 995/2010 do Parlamento europeo
e do Consello, do 20 de outubro de 2010.
15. Forestacin: repoboacin, mediante sementeira ou plantacin, dun terreo que era
agrcola ou estaba dedicado a outros usos non forestais.
16. Forestal: todo aquilo relativo aos montes.
17. Incendio forestal: o lume que se estende sen control sobre combustibles forestais
situados no monte.
18. nstrumentos de ordenacin ou de xestin forestal: baixo esta denominacin inclense
os proxectos de ordenacin de montes, os plans tcnicos, os documentos simples de xes-
tin, os documentos compartidos de xestin e outras fguras equivalentes, como os modelos
silvcolas que serven para facer unha planifcacin da xestin sustentable, co fn de que sexa
socialmente benefciosa, economicamente viable e medioambientalmente responsable.
19. Modifcacin substancial da cuberta vexetal: a transformacin da vexetacin arbrea
que implique a sa desaparicin, a aradura dos terreos forestais e todas aquelas modifca-
cins que impliquen efectos similares.
20. Monte ordenado: o que dispn de instrumento de ordenacin ou de xestin forestal
vixente.
21. Montes periurbanos: montes prximos a zonas urbanas e habilitados para o uso so-
ciorrecreativo en canto a accesibilidade, existencia de infraestruturas e, en xeral, accins e
dotacins que aumenten a sa capacidade de acollida para reducir a presin da poboacin
sobre o resto de ecosistemas forestais.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29249
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
22. Parroquia de alta actividade incendiaria: aquelas parroquias includas en zonas de-
claradas como de alto risco que, polo nmero de incendios forestais reiterados ou pola sa
gran virulencia, precisen medidas extraordinarias de prevencin de incendios e de protec-
cin dos montes fronte aos impactos producidos por eles.
23. Persoa silvicultora: aquela que realiza operacins de coidado e tratamento das ma-
sas forestais.
24. Persoal tcnico competente en materia forestal: as actuais persoas tituladas en
enxeara de montes ou enxeara tcnica forestal e os titulados universitarios de grao ou
posgrao en materia forestal que substitan os anteriores.
25. Pista forestal principal: aquela pista forestal, pblica ou privada, con frme ou non,
que discorre polo monte para o seu acceso e para a execucin de traballos ou servizos
agroforestais, e que ten mis de 5 metros de largo e dispn de cunetas.
26. Plan de aproveitamento: documento que describe e xustifca o obxecto do aproveita-
mento dos recursos forestais e especifca a organizacin e os medios que se empregarn,
includas a colleita, a extraccin e a saca no caso da madeira.
27. Rareo: diminucin da densidade do arboredo da cal non se obtn aproveitamento
comercial.
28. Reforestacin: reintroducin de especies forestais, mediante sementeira ou plan-
tacin, en terreos que estiveron poboados forestalmente ata pocas recentes, pero que
quedaron rasos por mor de cortas, incendios, vendavais, pragas, enfermidades ou outros
motivos.
29. Repoboacin forestal: introducin de especies forestais arbreas ou arbustivas nun
terreo mediante sementeira ou plantacin. Pode ser forestacin ou reforestacin.
30. Restauracin hidrolxico-forestal: proceso resultante da execucin dos plans, traba-
llos e accins necesarios para a conservacin, defensa e recuperacin da estabilidade e
fertilidade dos solos forestais, a regulacin de escorrementos, a consolidacin de abas, a
contencin de sedimentos e a defensa do solo contra a erosin.
31. Rexeneracin forestal: renovacin dunha masa arborada por procedementos natu-
rais ou artifciais.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29250
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
32. Rexin de procedencia: para unha especie ou unha subespecie determinadas, a
zona ou o grupo de zonas suxeitas a condicins ecolxicas sufcientemente uniformes en
que se encontran fontes de sementes ou mouteiras que presentan caractersticas fenotpi-
cas ou xenticas semellantes, tendo en conta lmites de altitude, cando proceda.
33. Sendeiros: camios non asfaltados de largura igual ou inferior a 2 metros.
34. Tratamentos silvcolas: aquelas actuacins forestais que tratan da conservacin,
mellora, aproveitamento ou rexeneracin natural das masas arboradas ou, de ser o caso,
da restauracin.
35. Vas de saca: trocha de carcter temporal, que non ten a consideracin de pista
forestal, habilitada como consecuencia de actuacin imprescindible para a extraccin ou o
arrastre da madeira desde o lugar de apeo ata o cargadoiro ou a pista forestal.
36. Xestin forestal: o conxunto de actividades de ndole tcnica e material relativas
conservacin, mellora e aproveitamento do monte.
37. Xestin forestal sustentable: a organizacin, a administracin e o uso dos montes
de forma e coa intensidade que permitan manter a sa biodiversidade, produtividade, vita-
lidade, potencialidade e capacidade de rexeneracin, para atender, agora e no futuro, as
funcins ecolxicas, econmicas e sociais relevantes no mbito local, nacional e global, e
sen producir danos a outros ecosistemas.
38. Xestor de biomasa forestal: persoa fsica ou xurdica, comunidades de montes veciais
en man comn ou mancomunidades de montes veciais en man comn que, logo da acredi-
tacin da Administracin forestal, realicen accins de recolla, transporte, almacenaxe ou pro-
cesamento de biomasa forestal, para a sa valoracin como aproveitamento enerxtico, com-
postaxe ou outros sistemas de apreciacin distintos da trituracin ou do depsito no vertedoiro.
TTULO
Competencias das administracins pblicas
Artigo 9. Competencias do Consello da Xunta
Ao Consello da Xunta atribenselle as seguintes competencias en materia forestal:
1. A afectacin ao dominio pblico dos montes non catalogados de titularidade da Co-
munidade Autnoma de Galicia.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29251
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
2. A desafectacin do dominio pblico dos montes de titularidade pblica da Comuni-
dade Autnoma de Galicia cando desaparezan as causas que motivaron a sa afectacin.
3. A declaracin de perda da condicin de utilidade pblica dun monte ou parte dun
monte, e a conseguinte exclusin do catlogo, por declaracin de prevalencia doutro in-
terese pblico debidamente motivada, no caso de disparidade de criterios entre rganos
administrativos competentes.
4. A autorizacin dos cambios de uso forestal a outros usos non agrarios naqueles te-
rreos forestais onde se producise un incendio forestal, durante trinta anos desde que este
se produciu.
5. A aprobacin das modifcacins da cualifcacin urbanstica de terreos afectados por
incendios forestais nun perodo de trinta anos contados desde que estes se produciron, no
marco do artigo 50.1 da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes.
Artigo 10. Atribucins da consellara competente en materia de montes
A consellara competente nas materias obxecto desta lei ter as atribucins que esta e a
normativa que a desenvolva lle outorguen, as como as establecidas no resto do ordenamen-
to xurdico vixente. En todo caso, ser a competente para propoer ao Consello da Xunta a
poltica forestal e a regulacin da actividade forestal na Comunidade Autnoma de Galicia.
Artigo 11. Competencias da Administracin local
As entidades locais, no marco da lexislacin bsica do Estado e da lexislacin da Co-
munidade Autnoma de Galicia, exercen as competencias seguintes:
a) A xestin dos montes da sa titularidade non includos no Catlogo de montes de
utilidade pblica.
b) A disposicin do rendemento econmico dos aproveitamentos forestais de todos os
montes da sa titularidade, sen prexuzo do disposto nesta lei en relacin co fondo de me-
lloras de montes catalogados ou, se for o caso, do disposto na normativa da Comunidade
Autnoma.
c) A emisin de informe preceptivo no procedemento de elaboracin dos instrumentos
de ordenacin forestal relativos aos montes da sa titularidade includos no Catlogo de
montes de utilidade pblica.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29252
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
d) A xestin dos montes catalogados da sa titularidade, cando as o soliciten, de acordo
co establecido no artigo 34.2.
e) A emisin doutros informes preceptivos establecidos nesta lei relativos aos montes
da sa titularidade.
Artigo 12. Consello Forestal de Galicia
1. O Consello Forestal de Galicia, como rgano de carcter consultivo e de asesoramen-
to da Administracin autonmica en materia forestal, constituir a canle de participacin da
sociedade galega co fn de potenciar a xestin sustentable e fomentar o desenvolvemento
do monte galego.
2. Neste rgano estarn presentes os representantes da propiedade, da Administracin
local, das organizacins empresariais, da investigacin e das demais organizacins, aso-
ciacins de persoas propietarias, titulares de montes e produtoras e entidades relaciona-
das co mbito forestal.
3. O Consello Forestal de Galicia desenvolver, entre outras, as seguintes funcins:
a) Coecer e ser consultado pola administracin sobre as propostas de normativas fo-
restais e de planifcacin territorial forestal.
b) Propoer s administracins pblicas as medidas que considere necesarias para
cumprir os principios desta lei.
c) Analizar medidas e propostas acerca da percepcin social do monte.
d) Fomentar o dilogo, a participacin e a colaboracin entre todas as administracins
pblicas, institucins, asociacins de persoas propietarias e titulares e comunidades de
montes veciais e demais axentes sociais, econmicos e de defensa medioambiental im-
plicados no sector forestal e no uso sustentable dos montes galegos, propiciando o inter-
cambio de informacin entre todos os integrantes do consello verbo dos temas que sexan
obxecto de debate no sector forestal.
e) Impulsar a realizacin de informes, estudos, seminarios, xornadas, actos ou foros
sobre o monte galego, por iniciativa do propio consello.
4. O Consello Forestal de Galicia previsto neste artigo ser obxecto de desenvolvemen-
to regulamentario por medio de decreto.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29253
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
TTULO
CIasicacin e rxime xurdico dos montes. A propiedade forestaI
CAPTULO
Disposicins xerais
Artigo 13. Clasifcacin dos montes pola sa titularidade
1. Os montes, por razn da sa titularidade, poden ser pblicos ou privados.
2. Son montes pblicos os pertencentes s administracins pblicas e a outras entida-
des de dereito pblico.
3. Son montes privados aqueles en que o dominio pertence a persoas fsicas ou xu-
rdicas de dereito privado, xa sexa de forma colectiva, individualmente ou en rxime de
copropiedade.
4. Os montes veciais en man comn son montes privados, de natureza xermnica, que
pertencen colectivamente, e sen atribucin de cotas, s respectivas comunidades veciais
titulares. Estn suxeitos s limitacins de indivisibilidade, inalienabilidade, imprescritibilida-
de e inembargabilidade.
CAPTULO
CIasicacin dos montes
Seccin 1 Montes pblicos
Artigo 14. Clasifcacin dos montes pblicos
Pola sa natureza xurdica, os montes pblicos poden ser de dominio pblico ou de-
maniais e patrimoniais.
Artigo 15. Montes de dominio pblico
Son de dominio pblico ou demaniais e integran o dominio pblico forestal:
a) Os montes pblicos declarados de utilidade pblica e includos no Catlogo de
montes de utilidade pblica, as como os que se inclan nel, de acordo co artigo 27
desta lei.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29254
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
b) Os montes comunais, pertencentes s entidades locais, en canto o seu aproveita-
mento corresponda ao comn dos vecios.
c) Aqueloutros montes pblicos que, non estando includos no Catlogo de montes de
utilidade pblica, fosen afectados a un uso ou servizo pblico.
Artigo 16. Montes patrimoniais
Son aqueles montes de titularidade pblica que non son demaniais.
Seccin 2 Montes privados
Artigo 17. Clasifcacin dos montes privados
Pola sa natureza, os montes privados poden ser: de particulares; os chamados de va-
ras, abertais, de voces, de vocero ou de fabeo; e veciais en man comn.
Artigo 18. Montes de particulares
Son montes privados de particulares aqueles cuxa titularidade pertence a persoas fsi-
cas ou xurdicas de dereito privado.
Artigo 19. Montes denominados de varas, abertais, de voces, de vocero ou de fabeo
1. Son montes abertais, de voces, de varas, de vocero ou de fabeo os conservados pro
indiviso cuxas persoas copropietarias, sen prexuzo de realizaren en comn aproveitamen-
tos secundarios, tian ou manteen o costume de se reuniren para repartir entre eles por-
cins determinadas de monte ou senras para o seu aproveitamento privativo, asignacins
que se fan en tantos lotes como partcipes principais veen determinados polos ttulos ou
polo uso inmemorial, e cuxa adxudicacin se decide pola sorte, tamn sen prexuzo da sub-
divisin das senras as asignadas conforme as adquisicins hereditarias ou contractuais.
De ser o caso, a divisin das devanditas terras e a consecuente extincin da copropiedade
faranse de acordo co costume, e, non existindo este, faranse de acordo coa presuncin de
igualdade de cotas referida no pargrafo segundo do artigo 393 do Cdigo civil.
2. Estes montes, de acordo coa sa natureza, son susceptibles de divisin ou segre-
gacin, pero sempre que as parcelas de monte resultantes renan a extensin mnima
establecida no artigo 69 desta lei.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29255
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Artigo 20. Montes veciais en man comn
Son montes veciais en man comn os montes privados de natureza xermnica que,
con independencia da sa orixe, das sas posibilidades produtivas, do seu aproveitamento
actual e da sa vocacin agraria, pertenzan s comunidades veciais na sa calidade de
grupos sociais, e non como entidades administrativas, e que se vean aproveitando con-
suetudinariamente en rxime de comunidade, sen asignacin de cotas, polos membros
daquelas na sa condicin de vecios.
Os montes veciais en man comn son bens indivisibles, inalienables, imprescritibles e
inembargables.
As comunidades de montes veciais en man comn tern plena capacidade xurdica
para a realizacin de actos ou negocios xurdicos vinculados xestin e defensa dos re-
cursos do seu monte.
Seccin 3 Montes protectores
Artigo 21. Concepto
1. Podern ser declarados como montes protectores de Galicia aqueles montes ou te-
rreos forestais pblicos de natureza patrimonial ou privados que cumpran algunha das
condicins que para os montes pblicos establece o artigo 27 desta lei.
2. A consellara competente, por instancia do seu titular, poder declarar como pro-
tectores os montes descritos no punto 1 deste artigo, oda a entidade local onde se
atopen.
Excepcionalmente, e logo da audiencia previa da persoa propietaria, oda a entidade
local onde radiquen, podern declararse de ofcio cando se cumpra algunha das condicins
establecidas no nmero 1, alneas a), b), j) ou l), do artigo 27 desta lei.
3. A desclasifcacin dun monte protector, ou de parte deste, e a sa subseguinte ex-
clusin do Rexistro de Montes Protectores de Galicia sern realizadas pola Administracin
forestal, logo da audiencia da persoa titular.
4. O procedemento que se deber seguir para a declaracin e a desclasifcacin desen-
volverase regulamentariamente.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29256
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Artigo 22. Xestin de montes protectores
1. A xestin dos montes protectores corresponde s persoas titulares, que debern pre-
sentar un proxecto de ordenacin forestal concordante cos criterios que motivaron a sa
declaracin, que debe ser aprobado pola Administracin forestal.
2. No caso de declaracin de ofcio, a Administracin forestal modifcar ou elaborar
o proxecto de ordenacin forestal de aplicacin, odo o seu titular, sempre que este non o
faga nos prazos establecidos.
3. As limitacins que se establezan na xestin dos montes declarados protectores en
razn das funcins que cumpren podern ser compensadas pola Administracin fores-
tal.
4. En ningn caso se incluirn no punto anterior aquelas limitacins de uso vinculadas
conservacin do potencial produtivo e dos valores intrnsecos do monte protector.
CAPTULO
Rxime xurdico dos montes pbIicos
Seccin 1 Dos montes de dominio pblico
Artigo 23. Montes de dominio pblico
Os montes de dominio pblico son inalienables, imprescritibles e inembargables, e non
estn afectos a ningn tributo que grave a sa titularidade.
Artigo 24. Afectacin ao dominio pblico
1. A afectacin ao dominio pblico dos montes non catalogados de titularidade da Co-
munidade Autnoma de Galicia producirase por acordo especfco do Consello da Xunta de
Galicia, por proposta da consellara competente en materia de montes, de conformidade co
establecido na normativa patrimonial da Comunidade Autnoma, logo de instrur o corres-
pondente procedemento.
2. A afectacin ao dominio pblico dos restantes montes pblicos non catalogados ser
tramitada pola sa administracin titular e requirir, en todo caso, o informe favorable da
Administracin forestal.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29257
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Artigo 25. Desafectacin dos montes de dominio pblico
1. A desafectacin do dominio pblico dos montes de titularidade da Comunidade Au-
tnoma de Galicia producirase cando desaparezan as causas que motivaron a sa afec-
tacin. Requirir informe da Administracin forestal e ser necesario acordo expreso do
Consello da Xunta de Galicia, de conformidade co establecido na lexislacin sobre o patri-
monio de Galicia.
2. A desafectacin dos restantes montes demaniais ser tramitada pola sa administra-
cin titular e requirir, en todo caso, o informe favorable da Administracin forestal.
3. A desafectacin dos montes catalogados requirir, en todo caso, a sa perda previa
da condicin de utilidade pblica e a sa exclusin do catlogo.
Seccin 2 Dos montes patrimoniais
Artigo 26. Da usucapin ou prescricin adquisitiva
1. A usucapin ou prescricin adquisitiva dos montes patrimoniais s se dar mediante
a posesin de boa fe, en concepto de dono, pblica, pacfca e non interrompida durante
trinta anos.
2. Entenderase interrompida a posesin, para efectos da prescricin, pola iniciacin de
expedientes sancionadores, pola realizacin de aproveitamentos forestais ou por calquera
outro acto posesorio realizado pola administracin propietaria do monte.
Seccin 3 Montes de utilidade pblica. Catlogo de montes de utilidade pblica
Artigo 27. Declaracin de montes de utilidade pblica
1. Podern ser declarados de utilidade pblica, e includos no Catlogo de montes de
utilidade pblica, os montes pblicos comprendidos nalgn dos seguintes supostos:
a) Os que sexan esenciais para a proteccin do solo fronte aos procesos de erosin.
b) Os situados nas cabeceiras das bacas hidrogrfcas e aqueloutros que contriban
decisivamente regulacin do rxime hidrolxico, evitando e reducindo aludes, enchentes
e inundacins e defendendo poboacins, cultivos e infraestruturas.
c) Os que se atopen nas reas de actuacin prioritaria para os traballos de conservacin
de solos fronte a procesos de erosin e de correccin hidrolxico-forestal e, en especial,
as dunas continentais.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29258
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
d) Os que eviten ou reduzan os desprendementos de terras ou rochas e o aterramento
de encoros e aqueles que protexan cultivos e infraestruturas contra o vento.
e) Os que se atopen nos permetros de proteccin das captacins superfciais e subte-
rrneas de auga.
f) Os que se atopen formando parte daqueles tramos fuviais de interese ambiental, ben
por estaren includos nos plans hidrolxicos de bacas ben por estaren includos na Rede
de Espazos Naturais Protexidos de Galicia. As mesmo, os que sexan necesarios para
acadar os obxectivos dos plans hidrolxicos.
g) Os que estean situados en reas forestais declaradas de proteccin dentro dun plan
de ordenacin de recursos naturais ou dun plan de ordenacin de recursos forestais, de
conformidade co disposto no artigo 31 da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes.
h) Os que, sen reuniren plenamente, no seu estado actual, as caractersticas descritas
nas alneas a), b) ou d) deste artigo, sexan destinados repoboacin ou mellora forestal,
cos fns de proteccin recollidos nas alneas indicadas.
i) Os que contriban, de maneira especial, conservacin da diversidade biolxica, a
travs do mantemento dos sistemas ecolxicos, e proteccin da fora e da fauna e, en
particular, os que constitan ou formen parte da Rede Galega de Espazos Naturais Pro-
texidos.
j) Os que formen masas arbreas de especial interese na conservacin do patrimonio
xentico forestal ou constitan masas de especial valor estratxico na prevencin de in-
cendios forestais.
k) Os que se vinculen satisfaccin de intereses xerais e, en concreto, proteccin
e mellora da calidade de vida da zona ou ao lecer e esparexemento dos cidadns. Son
montes en que as caractersticas sociais ou recreativas prevalecen sobre outro tipo de
aproveitamentos.
l) Os que, estando includos dentro das zonas de alto risco de incendios, sufran ou sufri-
sen, en todo ou en parte, incendios forestais, ou nos cales o seu potencial forestal se vexa
afectado de forma substancial pola dita causa.
m) Os que amosen valores forestais de especial signifcacin.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29259
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
n) Os que, sen reuniren plenamente no seu estado actual as caractersticas dos montes
protectores ou con outras fguras de especial proteccin, sexan destinados restauracin,
repoboacin ou mellora forestal cos fns de proteccin daqueles.
Nos supostos previstos nas alneas b), c), d), e), f) e h) solicitarase informe preceptivo
ao rgano competente en materia de xestin do dominio pblico hidrulico.
2. A declaracin de utilidade pblica farase de ofcio ou por pedimento da entidade
propietaria do monte ou por pedimento razoado doutros rganos, mediante orde da con-
sellara competente, por proposta do rgano forestal, logo da instrucin do correspondente
procedemento, no cal, en todo caso, se solicitar informe preceptivo da administracin
titular e se conceder audiencia aos titulares doutros dereitos sobre o monte.
3. No caso dos montes patrimoniais da Comunidade Autnoma, a sa catalogacin pro-
ducirase por acordo especfco do Consello da Xunta de Galicia. O acordo de catalogacin
implica a afectacin consonte o disposto no artigo 15.
Artigo 28. Perda de condicin da utilidade pblica
1. Poder declararse a perda da condicin de utilidade pblica, e a conseguinte exclu-
sin do catlogo, de todo ou de parte dun monte, mediante orde da consellara competente
en materia de montes, por proposta do rgano forestal, de ofcio ou por instancia da persoa
titular do monte, e en procedemento tramitado para o efecto, odos a administracin titular
e as persoas titulares doutros dereitos sobre o monte, cando desaparezan as causas que
motivaron a sa declaracin ou cando, por sentenza frme, se declare que o monte non
de titularidade pblica.
2. Igualmente, poder producirse a perda da condicin de utilidade pblica da totalida-
de ou dunha parte do monte, e a conseguinte exclusin do catlogo, por declaracin de
prevalencia doutro interese pblico debidamente motivada, mediante orde da consellara
competente en materia de montes ou, no caso de disparidade de criterios entre rganos
administrativos competentes, por acordo do Consello da Xunta.
3. No caso de que por sentenza frme se declare que o monte non de titularidade pbli-
ca, se permanecen as causas da sa inclusin no Catlogo de montes de utilidade pblica,
promoverase de ofcio a sa catalogacin como monte protector.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29260
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Artigo 29. O Catlogo de montes de utilidade pblica
O Catlogo de montes de utilidade pblica un rexistro pblico de carcter administrati-
vo no que se inscriben todos os montes declarados de utilidade pblica, as como os actos
de permuta, prevalencia ou calquera outro que poida afectar a sa situacin.
Artigo 30. Inclusin e exclusin dos montes do Catlogo de montes de utilidade pblica
1. A inclusin ou a exclusin dun monte, ou de parte deste, do Catlogo de montes de
utilidade pblica ser realizada, de ofcio ou por instancia da persoa titular, pola consellara
competente en materia de montes, simultaneamente obtencin da condicin de utilidade
pblica ou sa perda.
2. As reclamacins sobre inclusins ou exclusins de montes no catlogo que non se
refran a cuestins de propiedade tern carcter administrativo e resolveranse ante a xu-
risdicin contencioso-administrativa, consonte o previsto na Lei 29/1998, do 13 de xullo,
reguladora da xurisdicin contencioso-administrativa.
3. Regulamentariamente establecerase o procedemento para a levanza do Catlogo de
montes de utilidade pblica, que lle corresponder Administracin forestal.
Artigo 31. Efectos xurdicos da inclusin dos montes no Catlogo de montes de utili-
dade pblica
1. A titularidade que no catlogo se asigne a un monte s se pode impugnar en xuzo de-
clarativo ordinario da propiedade ante os tribunais civs, e non se permitir o exercicio das
accins reais do artigo 41 da Lei hipotecaria e do artigo 250.1.7 da Lei de axuizamento civil.
2. Nos casos en que se promovan xuzos declarativos ordinarios de propiedade de mon-
tes catalogados ser parte demandada a Comunidade Autnoma, ademais, se for o caso,
da entidade titular do monte.
3. A administracin titular ou xestora inscribir os montes catalogados, as como
calquera dereito sobre eles, no Rexistro da Propiedade, mediante certifcacin que ir
acompaada por un plano topogrfco do monte ou o levantado para o deslindamento,
na escala cartogrfca sufciente para a sa adecuada identifcacin. Na certifcacin
expedida para a dita inscricin incluirase a referencia catastral do inmoble ou inmobles
que constitan o monte catalogado, de acordo coa Lei 48/2002, do 3 de decembro, do
Catastro inmobiliario.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29261
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Artigo 32. Permutas de montes catalogados de utilidade pblica
1. Poder realizarse a permuta dunha parte non substancial dun monte catalogado de
utilidade pblica cando se acredite que aquela supoa unha mellora da defnicin das es-
tremas, da sa xestin ou da sa conservacin. Excepcionalmente, poderase autorizar a
mencionada permuta por razns distintas s anteriores, sempre que non supoan un me-
noscabo dos valores forestais do monte catalogado.
2. A permuta deber ser expresamente autorizada pola consellara competente en ma-
teria de montes, logo do informe do rgano forestal e coa conformidade dos propietarios, e
comportar a automtica exclusin do catlogo da parte permutada do monte catalogado
e o simultneo ingreso no dito catlogo dos novos terreos. No caso dos montes de titulari-
dade da Comunidade Autnoma, o acordo de permuta ser adoptado pola Administracin
forestal e implicar a desafectacin da parte que se vai permutar e a correspondente afec-
tacin da parte permutada.
Artigo 33. Concorrencia de declaracins demaniais
1. Cando un monte catalogado resulte afectado por un expediente do que poida derivar
outra declaracin de demanialidade distinta da forestal, e sen prexuzo do que, se for o caso,
dispoa a declaracin de impacto ambiental, as administracins competentes buscarn can-
les de cooperacin co obxecto de determinar cal das ditas declaracins debe prevalecer.
2. Sen prexuzo do disposto no artigo 18.4 da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de mon-
tes, no suposto de discrepancia entre consellaras ou entre a Administracin autonmica
e a Administracin local, resolver o Consello da Xunta mediante acordo. No caso de que
ambas as demanialidades sexan compatibles, a consellara ou a administracin correspon-
dente que xestionase o expediente tramitar, en peza separada, expediente de concorren-
cia, co fn de harmonizar o dobre carcter demanial.
3. Cando se trate de montes afectados por obras ou actuacins de interese xeral do
Estado, e exista discrepancia entre a Administracin xeral do Estado e a Administracin
da Comunidade Autnoma de Galicia, o expediente elevarase para a sa resolucin ao
Consello de Ministros.
Seccin 4 Xestin dos montes pblicos
Artigo 34. Xestin dos montes pblicos
1. Os montes pblicos non includos no Catlogo de montes de utilidade pblica sern
xestionados polo seu titular.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29262
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
2. Os montes includos no Catlogo de montes de utilidade pblica sern xestionados
pola Administracin forestal, ags que sexa solicitada a sa xestin pola entidade titular e
autorizada esta pola Administracin forestal nos termos que considere necesarios e con-
sonte o procedemento que se estableza regulamentariamente.
3. En calquera caso, a contratacin dos aproveitamentos dos montes de utilidade p-
blica de titularidade de entidades locais ser realizada por estas, conforme os plans de
aproveitamento aprobados e a sa lexislacin, con subordinacin nos aspectos tcnico-
facultativos aos correspondentes pregos fxados pola Administracin forestal.
Artigo 35. Proxectos de ordenacin e plans de melloras
1. Todos os montes catalogados debern contar para a sa xestin cun proxecto de
ordenacin forestal, que deber ser presentado Comisin de Montes de Dominio Pbli-
co Catalogados, para propoer a sa aprobacin, de ser o caso, tal e como se prev no
artigo 81 desta lei. A redaccin destes proxectos corresponder entidade xestora, oda a
entidade titular.
2. Mentres non se doten de tales instrumentos, deberanse presentar Comisin de
Montes de Dominio Pblico Catalogados os plans anuais de melloras no ltimo trimes-
tre do ano anterior, para propoer a sa aprobacin, se for o caso, pola Administracin
forestal.
3. Os traballos anuais programados no plan especial dos proxectos de ordenacin ou
nos plans anuais de melloras, do punto anterior, teranse que desenvolver con cargo ao
fondo de melloras ou outras partidas habilitadas para o efecto, e sern de obrigado cum-
primento. Consideraranse melloras os traballos tales como os de prevencin e defensa do
monte e de xestin forestal, a redaccin de proxectos de ordenacin forestal, accins de
prevencin e defensa contra incendios forestais, deslindamentos, colocacin de marcos,
reforestacins, traballos silvcolas e ftosanitarios, obras de execucin e conservacin de
vas e infraestruturas, implantacin ou mantemento de pastos e cercados gandeiros e cum-
primento das obrigas derivadas da lei, ou aqueloutros que contriban mellora da conser-
vacin e do uso social dos montes.
4. A direccin e a execucin das ditas actuacins correspondern entidade xestora,
sen prexuzo de que a certifcacin das actuacins executadas permaneza baixo a super-
visin da Administracin forestal.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29263
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Artigo 36. Comisin de Montes de Dominio Pblico Catalogados
1. No mbito da Comunidade Autnoma de Galicia existir unha Comisin de Montes de
Dominio Pblico Catalogados, presidida pola persoa titular do rgano forestal, que contar
coa participacin das entidades locais titulares de montes de dominio pblico catalogados.
2. Son competencias desta comisin, que sern desenvolvidas regulamentariamente,
as de:
a) Propoer a aprobacin dos proxectos de ordenacin forestal ou dos plans anuais de
melloras dos montes catalogados Administracin forestal, mediante informe favorable
das actuacins recollidas.
b) Aprobar as contas xustifcativas dos traballos e dos investimentos realizados anual-
mente con cargo seccin de montes catalogados de dominio pblico do fondo de mello-
ras.
c) Elaborar, no primeiro trimestre de cada exercicio, unha memoria de xestin dos fon-
dos de melloras da seccin de montes catalogados de dominio pblico, que conter unha
relacin dos ingresos efectuados e a razn destes, as como a exposicin dos investimen-
tos realizados e as sas condicins tcnicas e econmicas en execucin do plan durante
o exercicio pasado.
d) Realizar aqueloutras competencias que lle sexan conferidas mediante orde da con-
sellara competente en materia de montes.
Seccin 5 Rxime de autorizacins, concesins e servidumes nos
montes de dominio pblico
Artigo 37. Concesins e autorizacins en montes de dominio pblico
1. A administracin xestora dos montes demaniais someter a outorgamento de autori-
zacins aquelas actividades que a requiran pola sa intensidade, perigosidade ou rendibi-
lidade, de conformidade coa normativa de desenvolvemento desta lei. Nos montes catalo-
gados preceptivo o informe favorable do rgano forestal.
2. A administracin xestora dos montes demaniais someter a outorgamento de conce-
sin todas aquelas actividades que impliquen unha utilizacin privativa do dominio pblico
forestal.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29264
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
3. Nos procedementos de concesin e autorizacin de actividades de servizos que se
vaian realizar en montes demaniais, respectaranse os principios de publicidade, obxecti-
vidade, imparcialidade e transparencia. Aplicarase, ademais, o principio de concorrencia
competitiva, nos seguintes supostos:
a) Cando se trate dun servizo que promova a administracin xestora do monte conforme
os instrumentos de ordenacin forestal aprobados.
b) Cando o exercicio do servizo excla o exercicio doutras actividades por terceiros.
4. Os criterios en que se basearn a concesin e a autorizacin para a realizacin dos
servizos estarn directamente vinculados coa proteccin do medio.
5. As ditas autorizacins e concesins tern carcter temporal. Non podern ser obxecto
de renovacin automtica e estarn limitadas de acordo coas sas caractersticas, sen que
en ningn caso sexan susceptibles de orixinar vantaxes a favor dun titular anterior ou de
persoas vinculadas con el.
Artigo 38. Outorgamento de autorizacins
1. A administracin xestora dos montes demaniais someter a autorizacin aquelas ac-
tividades que, consonte a normativa autonmica, a requiran pola sa intensidade, perigo-
sidade ou rendibilidade.
2. Nos montes inscritos no Catlogo de montes de utilidade pblica, con carcter previo
ao outorgamento da autorizacin, ser preceptivo obter informe favorable da Administra-
cin forestal, que en todo caso ter carcter vinculante.
Artigo 39. Condicins xerais para o outorgamento de concesins para uso privativo en
montes de dominio pblico
1. Poderanse outorgar concesins para uso privativo en montes de dominio pblico en
todos aqueles casos en que, garantndose a conservacin das caractersticas que xustif-
caron a sa catalogacin e o mantemento das funcins propias do monte, se cumpran as
seguintes condicins:
a) Difcultade extraordinaria da sa localizacin nun lugar distinto do monte sobre o cal
se procura o seu outorgamento.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29265
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
b) Xeracin dun impacto ambiental mnimo, independentemente da sa suxeicin nor-
mativa de avaliacin de impacto ambiental cando proceda, segundo a lexislacin vixente,
que deber consignarse no ttulo concesional.
c) Conformidade da entidade propietaria co uso pretendido polo solicitante da conce-
sin, sen prexuzo do disposto para as concesins de interese pblico.
d) Compatibilidade co mantemento do uso forestal do monte e coa utilidade pblica que
xustifca a sa clasifcacin.
2. Nos montes catalogados esta concesin require o informe favorable de compatibilida-
de coa persistencia dos valores naturais do monte por parte do rgano forestal.
3. No Catlogo de montes de utilidade pblica tomarase razn das concesins dema-
niais que se poidan outorgar sobre os montes de utilidade pblica, sen prexuzo da posi-
bilidade da sa inscricin no Rexistro da Propiedade, conforme o disposto nesta lei, na
lexislacin forestal estatal e na lexislacin hipotecaria.
Artigo 40. Concesins de interese pblico
1. A Administracin forestal outorgar a concesin do uso do dominio pblico forestal
nos montes catalogados, sempre que exista un interese pblico expresamente declarado,
que deber manterse durante todo o tempo de duracin da concesin, e logo da tramita-
cin do correspondente procedemento, no cal deber constar acreditado o cumprimento
das condicins establecidas no artigo anterior. O seu incumprimento ou conculcacin de-
terminar a sa revogacin.
2. No caso de desconformidade ou discrepancia entre a entidade titular do monte e o
solicitante da concesin, ou entre calquera destes dous coa Administracin forestal, ou no
suposto dunha dobre afeccin demanial, aplicarase, para os efectos da sa compatibilida-
de ou prevalencia, o disposto nesta lei e na lexislacin bsica estatal, e resolver, en todo
caso, o Consello da Xunta de Galicia.
Artigo 41. Concesins de interese particular
1. A Administracin forestal poder outorgar concesins para o exercicio de actividades
que impliquen unha utilizacin privativa dos montes pblicos non catalogados con carcter
excepcional.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29266
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
2. Regulamentariamente establecerase o procedemento administrativo que se debe
seguir para o outorgamento das concesins de interese particular, en cuxo expediente
deber constar acreditado, ademais do cumprimento das condicins reguladas no arti-
go 39.1 desta lei, o cumprimento das condicins xerais que estableza a lei patrimonial que
corresponda, as como os casos en que o dito procedemento se deba tramitar en rxime
de concorrencia competitiva.
3. A concesin do uso privativo por interese particular en montes de dominio pblico
comportar o pagamento peridico dun canon, nos termos e coas condicins que se esta-
blezan regulamentariamente.
Artigo 42. Servidumes en montes pblicos
1. Os incendios producidos nos montes pblicos podern determinar a suspensin tem-
poral do exercicio das servidumes existentes, cando as se considere para a rexeneracin
forestal. A suspensin declararase mediante resolucin expresa da Administracin forestal,
e seralles comunicada aos interesados.
2. As servidumes en montes pblicos non demaniais rexeranse polo rxime xurdico aplica-
ble administracin titular e, subsidiariamente, polo do dereito privado que lles sexa aplicable.
Seccin 6 Recuperacin posesoria
Artigo 43. Potestade investigadora e recuperacin de ofcio
1. Os titulares de montes demaniais, as como a administracin xestora nos montes catalo-
gados, investigarn a situacin dos terreos que se presuman pertencentes ao dominio pblico
forestal, para o cal podern solicitar todos os datos e informes que se consideren necesarios.
2. Os titulares dos montes demaniais e, de ser o caso, a administracin xestora nos
montes catalogados podern exercer a potestade de recuperacin posesoria dos posudos
indebidamente por terceiros, que non estar sometida a prazo, e respecto cal non se
admitirn accins posesorias nin procedementos especiais.
CAPTULO V
Dos montes privados
Artigo 44. Xestin dos montes privados
1. As persoas titulares dos montes privados podern xestionalos por si mesmos ou con-
tratar a sa xestin a persoas fsicas ou xurdicas de dereito privado ou pblico, ou crear
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29267
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
agrupacins para a xestin forestal conxunta, que poder ter por obxecto calquera tipo de
aproveitamento forestal, de conformidade coas restantes disposicins desta lei.
2. Son deberes especfcos das persoas propietarias dos montes privados:
a) O control ftosanitario na sa propiedade, de acordo coa normativa vixente en materia
de sanidade vexetal e coas disposicins desta lei e a normativa que a desenvolva.
b) A toma de medidas preventivas e de control respecto de calquera tipo de dano, no-
meadamente contra os incendios forestais.
c) A conservacin da biodiversidade, do rxime hidrolxico e dos demais valores am-
bientais, histricos e culturais dos montes.
d) A conservacin e o mantemento do solo natural e, se for o caso, da masa vexetal nas
condicins precisas que eviten a erosin e os incendios, impedindo a contaminacin da
terra, do aire e da auga.
e) O mantemento do uso forestal dos seus montes, ags resolucin administrativa nos
termos previstos nesta lei e na normativa concorrente.
f) A colaboracin nas actividades de inspeccin e control da administracin sobre os
montes.
g) A informacin consellara competente en materia forestal da Comunidade Autno-
ma de Galicia de todos aqueles datos necesarios para conformar e actualizar o sistema
rexistral forestal de Galicia e para a formacin da estatstica forestal.
h) O cumprimento do instrumento de ordenacin ou de xestin forestal.
i) A eliminacin dos residuos e do lixo resultantes das obras, usos, servizos e aprovei-
tamentos que poidan afectar o monte, cando sexan depositados pola sa actividade, e a
denuncia s autoridades competentes cando os residuos e o lixo sexan depositados por
persoas alleas propiedade.
3. Son dereitos especfcos dos propietarios dos montes privados:
a) A xestin do seu monte, nos termos previstos nesta lei e na demais lexislacin apli-
cable.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29268
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
b) O aproveitamento sustentable dos recursos existentes nos montes.
c) A eleccin do uso ou usos do monte, de acordo cos preceptos desta lei.
d) As posibles compensacins por usos e aproveitamentos derivados das fguras de
proteccin ou de utilizacin pblica dos montes privados.
e) A proteccin e o acoutamento das sas propiedades para o mellor aproveitamento
dos recursos forestais, de acordo coa lexislacin vixente.
f) A limitacin da circulacin de vehculos pola infraestrutura viaria forestal privada.
g) A elaboracin dos instrumentos de ordenacin ou de xestin forestal nas sas pro-
piedades.
Artigo 45. Dos montes denominados de varas, abertais, de voces, de vocero ou de
fabeo
1. Estes montes rexeranse polo costume do lugar e subsidiariamente pola Lei de dereito
civil de Galicia e polo Cdigo civil, sen prexuzo do establecido nesta lei, no que se refre
aos montes privados, e nas disposicins que a desenvolvan.
2. Cando estes montes pertenzan a mis de dez persoas propietarias, para a sa xes-
tin poderase constitur unha xunta xestora, que administrar os intereses de todos os
copropietarios.
3. Para a constitucin da xunta xestora, a Administracin forestal convocar todos os co-
propietarios, garantindo a mxima difusin e publicidade da citada convocatoria. En primei-
ra convocatoria deben estar presentes os representantes de mis da metade da propieda-
de e, en segunda convocatoria, ser sufciente calquera que sexa o nmero de asistentes
a ela. En ambos os casos ser necesario o acordo unnime para que a dita constitucin
se considere vlida.
4. Cando estes montes pertenzan a menos de dez persoas propietarias, ou no caso de
non chegar a acordo por unanimidade para acadar unha xunta xestora, a maiora simple
dos asistentes poder constiturse en asemblea, que nomear, co mesmo qurum, a pre-
sidencia e a secretara.
5. A xunta xestora estar composta por un nmero impar de persoas, todas elas propie-
tarias, cun mnimo de tres e un mximo de sete, actuando unha delas na funcin da presi-
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29269
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
dencia, outra na da secretara e outra na da tesourara, sendo elixidas de entre as persoas
integrantes da xunta xestora por maiora simple.
6. A xunta xestora ter unha vixencia de catro anos e estableceranse as maioras sim-
ples para a toma de acordos; no caso de empate, o voto de calidade terao a presidencia.
7. En todo caso, se a xunta xestora non for elixida por un qurum mnimo dun terzo das
persoas propietarias asistentes que representen cando menos o 50 % da superfcie total, a
vixencia da dita xunta non poder ser superior a un ano, e deber convocarse unha nova
asemblea para a sa renovacin.
8. A xunta xestora poder ser autorizada pola asemblea para a realizacin dos actos
de administracin ordinaria e extraordinaria, a xestin e o gozo do monte e de todos os
seus produtos, o alleamento de toda clase de aproveitamentos forestais, enerxticos e mi-
neiros e a elaboracin do seu instrumento de ordenacin ou de xestin forestal, as como
calquera outro acto para o cal estean habilitados os propietarios de acordo coa lexislacin
forestal. Ademais, podern realizar contratos coa administracin, salvagardando sempre
os dereitos de todos os propietarios.
9. A presidencia poder convocar asembleas para a toma de acordos por maiora simple
das persoas asistentes, ags que estatutariamente se determine outro rxime de maioras.
10. Deber investirse no dito monte para a sa mellora, cando menos, o 40 % dos in-
gresos obtidos polos aproveitamentos dos montes, os derivados dos actos de disposicin
voluntaria ou os procedentes de expropiacins forzosas, ags daqueles ingresos obtidos
nas partes da propiedade non esclarecida, que deber investirse na sa totalidade.
11. Se os traballos programados no correspondente instrumento de ordenacin ou de
xestin forestal quedasen satisfeitos polas cantidades xeradas destes ingresos nunha por-
centaxe inferior establecida, e se cumpren todos os requisitos legais, poderase reducir
esta cota mnima, logo da aprobacin da Administracin forestal.
12. Estes montes, mentres se mantean na indivisin, gozarn dos mesmos benefcios
que esta lei recolle para os montes pertencentes s agrupacins de particulares.
Artigo 46. Dos montes veciais en man comn
O rxime xurdico dos montes veciais en man comn rexerase polo disposto na sa
normativa especfca, nesta lei, na lexislacin de dereito civil de Galicia e no costume.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29270
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
CAPTULO V
Deslindamento dos montes
Seccin 1 Do deslindamento dos montes pblicos
Artigo 47. Potestade de deslindamento
1. Os titulares dos montes pblicos gozarn da potestade de deslindamento administra-
tivo dos seus montes, ags o disposto no punto 2 deste artigo.
2. O deslindamento dos montes inscritos no Catlogo de montes de utilidade pblica e,
en todo caso, o dos montes de titularidade da Comunidade Autnoma de Galicia ser rea-
lizado pola Administracin forestal, conforme o procedemento que se establece nos artigos
que seguen.
3. O deslindamento dos montes non catalogados que non sexan titularidade da Co-
munidade Autnoma de Galicia realizarase conforme o procedemento que determinen as
respectivas administracins pblicas titulares.
Por pedimento das ditas administracins, e s sas expensas, a Administracin forestal
poder deslindar os montes non catalogados pertencentes a elas, conforme os mesmos
requisitos e formalidades que se detallan nos artigos seguintes.
Artigo 48. Inicio do procedemento
1. O deslindamento poder ser promovido:
a) De ofcio, pola Administracin forestal.
b) Por instancia dos propietarios estremeiros ou titulares de dereitos reais sobre as par-
celas estremeiras.
2. Por orde da consellara competente en materia de montes fxarase a participacin
econmica da Administracin forestal e dos propietarios privados, que unicamente satisfa-
rn o seu custo cando o deslindamento se inicie por instancia de parte.
Artigo 49. Procedemento
1. O procedemento de deslindamento iniciarase por resolucin do rgano forestal coa
aprobacin da memoria redactada previamente, que deber consignar a situacin do mon-
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29271
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
te, unha xustifcacin da necesidade de realizar o deslindamento e o seu orzamento. A
seguir, sern notifcados individualmente todos os propietarios de predios estremeiros se-
gundo o Rexistro da Propiedade ou o Catastro, e publicarase un anuncio de conformidade
co artigo 59.6.a) da Lei 30/1992, de rxime xurdico das administracins pblicas e do
procedemento administrativo comn, no Diario Ofcial de Galicia, na web da consellara
competente en materia de montes e nos taboleiros de anuncios do concello ou concellos
afectados. Abrirase un prazo de trinta das naturais a partir do da seguinte ao da publi-
cacin para presentar a documentacin acreditativa da propiedade. Para estes efectos,
s se considerar acreditativa da propiedade a titularidade refectida nos asentamentos
do correspondente Rexistro da Propiedade e, na sa falta, no Catastro e, se o caso, a
acreditativa de situacins posesorias por calquera medio de proba, nos termos que regula-
mentariamente se determinen. No anuncio indicarase, ademais, a data, a hora e o lugar de
inicio do apeo, e o nomeamento do instrutor do expediente, que deber ser un funcionario
con titulacin de tcnico forestal competente.
2. A iniciacin do expediente de deslindamento poder implicar a suspensin do ou-
torgamento de autorizacins de uso, concesins e servidumes, que ser levantada coa
aprobacin do apeo, no caso en que non resultase alterada a superfcie ou as condicins
do predio sobre as cales estaban xa concedidas ou en tramitacin.
3. Os traballos de apeo sern realizados baixo a direccin do instrutor designado pola
Administracin forestal, que, en caso necesario, logo de requirimento, poder contar co
asesoramento e coa asistencia dun integrante do servizo xurdico administrativo da xefa-
tura territorial competente por razn do territorio. Estenderanse actas en calquera soporte
documental ou dixital e colocaranse marcos e sinais provisionais.
4. Unha vez concluda a fase de apeo polo instrutor, darase traslado a todos os intere-
sados que compareceron no procedemento, dndolles un prazo de vinte das naturais en
que podern examinar o expediente e presentar, se o caso, alegacins.
5. Finalizado o prazo anterior, o instrutor elevar a proposta de resolucin ao titular da
consellara competente en materia de montes.
6. Calquera procedemento de deslindamento que realice a Administracin forestal des-
envolverase consonte este procedemento.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29272
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Artigo 50. Aprobacin
1. A resolucin aprobatoria do deslindamento publicarase no Diario Ofcial de Galicia e,
unha vez frme na va administrativa, ser ttulo sufciente para a inmatriculacin do monte
ou para a prctica dos pertinentes asentamentos no Rexistro da Propiedade.
2. O deslindamento aprobado e frme supn a delimitacin do monte e declara con
carcter defnitivo o seu estado posesorio, coa reserva do que puider resultar dun xuzo
declarativo de propiedade.
Artigo 51. Amolloamento
Unha vez que sexa frme na va administrativa o acordo aprobatorio de deslindamento,
procederase ao amolloamento colocando os marcos en puntos sobresantes de coorde-
nadas xeogrfcas levantadas no dito deslindamento, no que podern estar presentes as
persoas interesadas.
Estas coordenadas debern aterse ao sistema de referencia ofcial en Espaa consonte
a normativa aplicable.
Seccin 2 Do deslindamento dos montes veciais en man comn
Artigo 52. Das fases do deslindamento
O deslindamento, total ou parcial, poder realizarse en fases, actuando sobre as partes do
permetro estremeiro con outros montes veciais en man comn e sobre as partes do per-
metro estremeiro con propiedades particulares, analizando a documentacin acreditativa da
propiedade mediante a titularidade refectida nos asentamentos do correspondente Rexistro
da Propiedade e, na sa falta, no Catastro e, se for o caso, a acreditativa de situacins po-
sesorias por calquera medio de proba, nos termos que regulamentariamente se determinen.
Artigo 53. Do procedemento de deslindamento entre montes veciais en man comn
1. Os permetros estremeiros con outros montes veciais en man comn debern ser
obxecto de deslindamento provisional polas comunidades de montes veciais en man co-
mn. Logo de ratifcado o deslindamento provisional polas asembleas xerais de cada unha
das comunidades de montes veciais en man comn afectadas, darase traslado ao xurado
provincial dos acordos alcanzados e da seguinte documentacin ou calquera outra que se
poida establecer por orde da consellara competente en materia de montes: acta do des-
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29273
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
lindamento, memoria descritiva con planos topogrfcos, acta de conciliacin levantada no
xulgado de paz ou de primeira instancia correspondente e certifcacins de aprobacin por
parte de cada unha das comunidades implicadas.
2. Unha vez realizado o deslindamento, o xurado provincial de montes veciais en man
comn ditar resolucin aprobatoria, nun prazo mximo de seis meses, que ser publicada
no Diario Ofcial de Galicia e debidamente notifcada s comunidades interesadas.
3. Os desacordos entre comunidades de montes no procedemento de deslindamento
provisional podern dar lugar, logo do compromiso das partes, a unha arbitraxe defniti-
va da consellara competente en materia forestal consonte a normativa sobre arbitraxe,
composta por un mnimo de tres membros designados polo xurado provincial de montes
veciais en man comn.
4. Os desacordos que non se sometan a arbitraxe decidiranse na va xurisdicional civil.
Artigo 54. Do procedemento de deslindamento de montes veciais con propiedades
particulares
1. A comunidade propietaria presentar Administracin forestal, logo do acordo da
sa asemblea xeral, unha proposta coa lia de deslindamento, fundamentada histrica e
legalmente, entre o monte vecial e as propiedades privadas particulares, que se pretende
adoptar. O servizo competente en materia de montes da correspondente xefatura territorial
emitir informe, nun prazo mximo de seis meses, respecto da existencia ou non de me-
noscabo da integridade do monte vecial.
No caso de informe favorable, iniciarase o procedemento coa publicacin no Diario
Ofcial de Galicia e na pxina web da consellara con competencias en materia de mon-
tes, as como coa publicacin de edictos no taboleiro de anuncios do concello e lugares
de costume da parroquia, nos cales se indicar o lugar ou lugares onde se atopa, o plano
topogrfco e demais documentacin do monte, e concederase o prazo dun mes para pre-
sentar ante a comunidade propietaria as alegacins e os ttulos que acrediten a propiedade
ou a posesin de predios estremeiros.
2. A comunidade propietaria examinar e discutir a documentacin presentada e, sem-
pre que non se produza menoscabo da integridade do monte vecial en man comn, re-
mitirase Administracin forestal unha proposta con plano topogrfco, xunto con toda a
documentacin e as alegacins presentadas. Examinadas a documentacin e a proposta
de deslindamento provisional, a Administracin forestal emitir informe.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29274
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
3. No caso de informe favorable, unha vez ratifcado o deslindamento provisional pola
asemblea xeral, darase traslado ao xurado provincial dos acordos alcanzados e, cando
menos, da seguinte documentacin: acta do deslindamento, memoria descritiva con planos
topogrfcos, acta de conciliacin levantada no xulgado de paz ou de primeira instancia
correspondente e certifcacins de aprobacin por parte da comunidade. O xurado provin-
cial de montes veciais en man comn ditar resolucin aprobatoria do deslindamento e
notifcarllela s persoas interesadas. A dita resolucin ser publicada no Diario Ofcial de
Galicia.
4. Nos casos de informe negativo sobre a proposta inicial de deslindamento, de informe
desfavorable ao deslindamento provisional, de non aprobacin pola asemblea xeral ou de
non existir conciliacin ante o xulgado de paz ou de primeira instancia correspondente, o
deslindamento resolverase na va xurisdicional civil.
5. Os desacordos nos deslindamentos provisionais entre comunidades de montes ve-
ciais en man comn e particulares podern dar lugar, logo do compromiso de aceptacin
polas partes, a unha arbitraxe defnitiva da consellara competente en materia de montes
consonte a normativa sobre arbitraxe. A comisin de arbitraxe estar composta por un mni-
mo de tres membros, designados polo xurado provincial de montes veciais en man comn.
Artigo 55. Do amolloamento de montes veciais en man comn
1. Unha vez frme na va administrativa a resolucin aprobatoria de deslindamento, co-
locaranse marcos en puntos sobresantes de coordenadas xeogrfcas levantadas no dito
deslindamento.
2. Se no procedemento de amolloamento se suscitaren cuestins relativas propie-
dade, suspenderase o procedemento ata que exista un novo pronunciamento do xurado
provincial ou a cuestin sexa resolta na va xurisdicional civil.
3. O xurado provincial de montes veciais en man comn comunicar ao Catastro os
resultados da representacin cartogrfca das parcelas de montes veciais deslindadas,
para que tome razn deles.
4. A consellara competente en materia de montes poder establecer lias de axudas
econmicas especfcas para a realizacin de deslindamentos provisionais entre montes
veciais en man comn, para a realizacin de propostas de deslindamento entre montes
veciais e propiedades particulares e para o posterior amolloamento.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29275
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
CAPTULO V
Adquisicin de propiedades forestais
Artigo 56. Adquisicin de terreos pola administracin
1. A Administracin autonmica ter dereito de adquisicin preferente, coa reserva do
disposto no punto 2, nos seguintes casos de transmisins onerosas:
a) De montes de superfcie superior a 250 hectreas.
b) De montes declarados protectores e outras fguras de especial proteccin.
A Administracin autonmica poder incrementar a sa propiedade forestal adquirindo
os montes que mis axeitadamente poidan servir ao cumprimento dos obxectivos desta lei,
a travs de calquera negocio xurdico oneroso ou gratuto vlido en dereito.
2. No caso de parcelas ou montes enclavados nun monte pblico ou estremeiros con
el, o dereito de adquisicin preferente corresponder administracin titular do monte lin-
dante ou que contn o enclavado. No caso de montes estremeiros con outros pertencentes
a distintas administracins pblicas, ter prioridade no exercicio do dereito de adquisicin
preferente o monte que tea unha maior estrema comn co monte en cuestin.
3. Non haber dereito de adquisicin preferente cando se trate de achega de capital en
especie a unha sociedade en que os titulares transmitentes debern posur unha participa-
cin maioritaria durante cinco anos como mnimo.
4. Para posibilitar o exercicio do dereito de adquisicin preferente a travs da accin
de tanteo, o transmitente deber comunicar fdedignamente os datos relativos a prezos e
caractersticas da proxectada transmisin administracin titular dese dereito. Esta dispo-
er dun prazo de tres meses, a partir da data de comunicacin, para exercer o dereito, co
correspondente pagamento ou consignacin do importe comunicado nas referidas condi-
cins.
5. As persoas titulares de notaras e rexistros da propiedade non autorizarn nin inscribi-
rn, respectivamente, as correspondentes escrituras sen que se lles acredite previamente
a prctica da dita comunicacin de forma fdedigna.
6. Se se leva a cabo a transmisin sen a comunicacin previa ou sen seguir as condi-
cins refectidas nela, a administracin titular do dereito de adquisicin preferente poder
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29276
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
exercer a accin de retracto no prazo dun ano contado desde a inscricin da transmisin
no Rexistro da Propiedade ou, na sa falta, desde que a administracin tiver coecemento
das condicins reais da dita transmisin.
7. O dereito de retracto a que se refre este artigo preferente a calquera outro estable-
cido no ordenamento xurdico vixente.
Artigo 57. Adquisicin de terreos polas comunidades de montes veciais en man co-
mn
1. As comunidades de montes veciais en man comn tern dereito de adquisicin prefe-
rente tanto das superfcies estremeiras, cuxa integracin permita unha diminucin ou mellor
defnicin do permetro do monte vecial, como dos seus enclavados. No caso de que se
exerza o dereito de adquisicin preferente e unha vez consumada a adquisicin, comunica-
rase ao xurado provincial de montes veciais en man comn, que integrar a superfcie ad-
quirida ao monte vecial con plenos efectos xurdicos, modifcando o permetro e a extensin
do dito monte, e que o comunicar ao correspondente Catastro e Rexistro da Propiedade, co
fn de practicar a inmatriculacin ou os asentamentos de inscricin oportunos.
2. O precitado dereito de adquisicin preferente dos montes veciais en man comn
rexerase polo disposto nos puntos 3, 4 e 5 do artigo precedente.
3. As adquisicins de terras por compra debern ser motivadas pola comunidade vecial
titular no cumprimento dos seus fns, no interese xeral das persoas comuneiras, na defensa
dos seus montes e dos seus accesos, no mellor aproveitamento dos recursos ou na me-
llora ou ampliacin do monte vecial en man comn, e requirir da autorizacin previa da
Administracin forestal, que deber resolver a solicitude de compra no perodo mximo de
tres meses. As terras adquiridas mediante compra sern cualifcadas polos respectivos xu-
rados provinciais de montes veciais en man comn como montes veciais en man comn
e non podern ser obxecto de permuta por un perodo mnimo de vinte anos. No caso de
adquisicin por doazn, non ser precisa a dita autorizacin.
4. Aquelas adquisicins obtidas polas comunidades de montes veciais en man co-
mn con anterioridade entrada en vigor desta lei comunicaranse ao xurado provincial
de montes veciais en man comn, que integrar a superfcie adquirida ao monte vecial
con plenos efectos xurdicos, modifcando o permetro e a extensin do dito monte, e que
o comunicar ao correspondente Catastro e Rexistro da Propiedade, co fn de practicar a
inmatriculacin ou os asentamentos de inscricin oportunos.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29277
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
5. As comunidades de montes veciais en man comn tern plena capacidade xurdica
para a realizacin de actos e negocios xurdicos vinculados adquisicin de novos terreos
que redunden no benefcio da comunidade vecial.
CAPTULO V
Conservacin e proteccin de montes
Artigo 58. Uso e actividade forestal
1. Para os efectos desta lei, entndese por uso forestal calquera utilizacin de carcter
continuado do monte que sexa compatible coa sa condicin.
2. Para os efectos desta lei, entndese por actividade forestal toda accin material relati-
va conservacin, mellora e aproveitamento dos montes tanto madeireiros como non ma-
deireiros, pastos, caza, cogomelos, aromticas, froitos etc., as como a subministracin
de servizos como o sociorrecreativo, paisaxe, proteccin dos recursos hdricos, do aire e
do solo e da cultura e do coecemento forestal.
3. As modifcacins entre os usos forestais e agrcolas sern consideradas, para os
efectos desta lei, como cambios de actividade.
Artigo 59. Cambio de uso forestal
1. O cambio de uso forestal dun monte, cando non vea motivado por razns de interese
xeral, e sen prexuzo do disposto no artigo 28.2 desta lei e da normativa ambiental aplica-
ble, ter carcter excepcional e requirir informe favorable do rgano forestal e, de ser o
caso, do titular do monte.
2. A Administracin forestal competente poder regular un procedemento mis simplif-
cado para a autorizacin do cambio de uso naquelas plantacins forestais temporais para
as cales se solicite unha reversin a usos anteriores non forestais.
3. En terreos afectados por incendios forestais, non se poder producir un cambio de
uso en trinta anos. Con carcter singular, poderanse acordar excepcins sempre que, con
anterioridade ao incendio forestal, o cambio de uso estiver previsto:
a) Nun instrumento do planeamento previamente aprobado.
b) Nun instrumento do planeamento pendente de aprobacin se xa foi obxecto de ava-
liacin ambiental favorable ou, de non ser esta esixible, se xa foi sometido ao trmite de
informacin pblica.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29278
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
c) Nunha directriz de poltica agroforestal que recolla o uso de pastos ou agrcola exten-
sivo en montes incultos ou en estado de abandono que non estean arborados con especies
autctonas.
Artigo 60. Cambios de actividade forestal a agrcola
1. Os cambios de actividade forestal a agrcola rexeranse polo previsto nesta lei e na
normativa concorrente, e para mellorar a viabilidade das explotacins agrarias atenderase
aos seguintes supostos:
a) No caso de superfcies poboadas por matogueiras ou especies do xnero Acacia, po-
deranse realizar, logo de comunicarllo Administracin forestal, en superfcies de ata 15
hectreas. Para superfcies maiores, ser necesaria autorizacin da Administracin forestal.
b) Nos restantes casos, poderanse realizar cambios de actividade forestal a agrcola
en superfcies de ata 5 hectreas, poboadas por especies non includas no anexo 1, ou
especies do anexo 1 con idades medias inferiores a dez anos, logo de comunicarllo Admi-
nistracin forestal. No caso de constitur enclavados en superfcies arboradas, tern unha
cabida mnima de 1 hectrea.
En superfcies maiores de 5 hectreas, ser necesaria autorizacin da Administracin
forestal, logo da xustifcacin da actividade agrcola por parte do promotor.
c) En superfcies poboadas por especies do anexo 1 con idades medias superiores a
dez anos, precisarase de autorizacin da Administracin forestal, logo da xustifcacin da
actividade agrcola por parte do promotor.
2. Naquelas superfcies arboradas lindantes coas superfcies en que se produza un
cambio de actividade forestal a agrcola non sern aplicables as distancias establecidas no
anexo 2 desta lei ata o momento da reforestacin da masa arborada tras o aproveitamento.
3. Tamn poder realizarse, logo da autorizacin dos propietarios dos terreos e da Ad-
ministracin forestal, o cambio de actividade forestal a agrcola co fn de mellorar o hbitat
das especies cinexticas.
Artigo 61. Cambios de actividade agrcola a forestal
Soamente os terreos rsticos de uso agrcola en estado de manifesto abandono e que
estean adscritos a un banco de terras agrarias ou instrumento semellante, por un perodo
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29279
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
de polo menos dous anos, se podern forestar, logo de comunicarllo Administracin fo-
restal, cando cumpran algn dos seguintes supostos:
a) Que estremen con terreos forestais, cando se utilicen frondosas caducifolias.
b) Que constitan enclaves de ata 5 hectreas en superfcie arborada, utilizando fron-
dosas caducifolias.
Artigo 62. Supostos especiais de cambio de actividade
1. Os cambios de actividade dun monte vecial en man comn estn condicionados
modifcacin e posterior aprobacin do seu instrumento de ordenacin ou de xestin forestal.
2. Cando os cambios de actividade afecten espazos naturais protexidos ou a espazos
da Rede Natura 2000, debern contar coa autorizacin da direccin xeral correspondente
da consellara competente en materia de conservacin da natureza.
3. En zonas includas nun proceso de concentracin parcelaria, os cambios de activi-
dade deberanse adaptar ao plan de ordenacin de cultivos ou forestal, tal e como prev a
normativa vixente de concentracin parcelaria.
4. As forestacins includas no artigo 61, cando se realicen en solo rstico de especial
proteccin agropecuaria, requirirn autorizacin da Administracin forestal, logo do informe
preceptivo e vinculante da direccin xeral correspondente da consellara competente en
materia agropecuaria.
5. En todo caso, as plantacins para froito de nogueiras, cerdeiras, castieiros ou espe-
cies semellantes non supoern un cambio de actividade, independentemente de que se
realicen nun terreo forestal ou agrcola.
6. As plantacins para a mellora da explotacin agrcola ou gandeira consistentes en
faixas cortaventos de ata 10 metros de largo e os bosquetes para a proteccin de gando de
ata 500 m2 non tern a consideracin de plantacins forestais, polo que se podern reali-
zar en terreos de uso agrcola. En ningn caso se podern empregar para tal fn plantas do
xnero Eucalyptus.
Artigo 63. Ocupacins
Prohbese a ocupacin de terreos forestais mediante instalacins, construcins ou obras
feitas sen autorizacin do seu respectivo titular e do seu xestor, de ser o caso.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29280
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Artigo 64. Medidas de restauracin
A Administracin forestal establecer, en caso necesario, medidas de obrigado cumpri-
mento encamiadas a restaurar os montes afectados por incendios forestais, catstrofes
naturais, vendavais, pragas, enfermidades ou outros eventos, as como nos casos recolli-
dos no artigo 65.2, alneas c) e d). A administracin competente en materia de montes po-
der prestar apoio tcnico e econmico na elaboracin e no desenvolvemento do proxecto.
As ditas actuacins de restauracin tern consideracin de interese xeral, e podern de-
clararse de utilidade pblica cando concorran razns de urxencia que as o xustifquen. No
caso de incumprimento, a consellara competente en materia de montes poder executar
subsidiariamente as ditas medidas.
Artigo 65. Restauracin hidrolxico-forestal
1. A restauracin hidrolxico-forestal ter como fns prioritarios a recuperacin da fun-
cionalidade dos ecosistemas forestais, a loita contra a erosin, a xestin, conservacin e
mellora dos recursos hdricos, a estabilidade dos terreos e a proteccin de infraestruturas
de interese xeral.
2. A Administracin forestal poder declarar zonas prioritarias de actuacin en materia
de control da erosin e da restauracin hidrolxico-forestal atendendo preferentemente os
montes protectores, as como os terreos forestais, que se atopen nalgn dos seguintes
supostos:
a) Terreos afectados por incendios que xeren un risco para as reas habitadas, os recur-
sos produtivos, con especial atencin aos recursos hdricos, e as infraestruturas asociadas
sa xestin.
b) Terreos que xeren ou se atopen en risco por desprendementos, escorregamentos ou
movementos do terreo.
c) Terreos que se atopen en risco de sufrir graves episodios de erosin e escorremento
pola degradacin ou pola sobreexplotacin dos seus solos.
d) Terreos procedentes de explotacins mineiras histricas non afectadas pola actual
normativa ambiental onde a sustentabilidade da sa xestin forestal se vexa seriamente
comprometida como consecuencia das difcultades de acceso, do risco de graves danos
persoais e de alteracins paisaxsticas e dos recursos hdricos, entre outros.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29281
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
e) Outros terreos afectados por fenmenos ou causas meteorolxicas, antrpicas, biti-
cas ou outros que afecten gravemente a cuberta vexetal ou o chan.
No caso de que a declaracin incla terreos no dominio pblico hidrulico, solicitarase
informe preceptivo e vinculante ao rgano competente en materia de xestin deste dominio
pblico.
3. Os plans, proxectos, obras e traballos de correccin ou restauracin hidrolxico-fo-
restal que sexan precisos para a recuperacin das zonas prioritarias de actuacin, calque-
ra que sexa a titularidade dos terreos ou o uso a que se destinen, podern ser declarados
de utilidade pblica cando concorran razns de urxencia que as o xustifquen, para efectos
de expropiacin forzosa ou de ocupacin temporal, e podern ser obxecto de actuacins
inmediatas por parte da Administracin forestal, s no caso de existiren situacins de emer-
xencia que as o xustifquen.
Artigo 66. Informes sobre os instrumentos de ordenacin do territorio e sobre o pla-
neamento urbanstico
Os instrumentos de ordenacin do territorio, as normas subsidiarias e complementarias
de planeamento urbanstico, os plans xerais de ordenacin municipal, os plans de sectori-
zacin e os plans especiais non previstos nos plans xerais, as como a modifcacin destes
instrumentos, cando afecten un monte ou terreo forestal, requirirn o informe sectorial da
Administracin forestal. O dito informe ter carcter vinculante cando se trate de montes
catalogados, protectores e terreos rsticos de especial proteccin forestal.
Artigo 67. Condicins que deben cumprir as repoboacins forestais
1. Quedan prohibidas as repoboacins forestais en solo urbano, de ncleo rural, no solo
urbanizable delimitado e no rstico de especial proteccin agropecuaria, ags os casos
expresamente recollidos nesta lei.
2. Queda prohibida a sementeira ou a plantacin, mesmo de ps illados, en todo terreo
forestal ou agrcola e nas zonas de infuencia forestal defnidas na Lei 3/2007, do 9 de
abril, de prevencin e defensa contra os incendios forestais de Galicia, con exemplares do
xnero Acacia e calquera outro sen aproveitamento comercial relevante que se determine
mediante orde da consellara competente en materia de montes.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29282
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
3. As repoboacins ou as sementeiras nos cultivos enerxticos en terreo forestal regu-
laranse por orde da consellara competente en materia de montes.
4. Quedan prohibidas as reforestacins e as novas plantacins intercaladas co xnero
Eucalyptus naquelas superfcies poboadas por especies do anexo 1, mesmo con posterio-
ridade ao seu aproveitamento ou sa afectacin por un incendio forestal. Esta prohibicin
non ser aplicable nos casos de rexeneracin posterior plantacin ou rexeneracin, en
piso inferior ou sotobosque, de especies do anexo 1.
5. As novas plantacins que se realicen co xnero Eucalyptus superiores s 5 hect-
reas precisarn de autorizacin da Administracin forestal. Non ser aplicable s masas
preexistentes de Eucalyptus nos supostos de reforestacin ou rexeneracin desa superf-
cie, ou que estean includas na planifcacin dun instrumento de ordenacin ou de xestin
forestal aprobado pola administracin.
6. En todo caso, as repoboacins forestais estarn suxeitas aos supostos previstos no
Real decreto lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro, sobre avaliacin ambiental de proxectos,
e no Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de avaliacin de impacto ambiental de Galicia.
7. A repoboacin forestal en montes catalogados de utilidade pblica e nos montes pa-
trimoniais priorizar as especies do anexo 1, e ter como obxectivo preferente o protector,
ambiental e social, ags que na aplicacin de programas de mellora e producin xentica
sexa precisa a utilizacin doutras especies.
Artigo 68. Distancias das repoboacins
1. As novas repoboacins forestais que tean lugar a partir da entrada en vigor desta lei
debern gardar as distancias sinaladas no anexo 2 desta lei a outros terreos, construcins,
instalacins e infraestruturas.
2. As distancias mediranse desde o tronco do p mis prximo propiedade vecia ata
o lmite coa outra propiedade. No caso de tendidos elctricos, as distancias mediranse ata
a proxeccin do condutor mis externo, e a sa desviacin mxima producida polo vento
considerarase segundo a normativa sectorial vixente.
3. Para edifcacins, vivendas illadas e urbanizacins situadas a menos de 400 metros
do monte e fra de solo urbano e de ncleo rural, as distancias mediranse ata o paramento
destas.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29283
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
4. Para cmpings, depsitos de lixo, parques e instalacins industriais a menos de 400
metros do monte e fra de solo urbano e de ncleo rural, as distancias mediranse ata o
lmite das instalacins.
CAPTULO V
Organizacin da estrutura da propiedade forestaI
Seccin 1 Lmites divisin dos montes
Artigo 69. Lmites s parcelacins, divisins ou segregacins
Non se podern realizar nin autorizar, inter vivos ou mortis causa, parcelacins, divi-
sins ou segregacins defnitivas voluntarias de terreos cualifcados como monte ou terreo
forestal ao abeiro do establecido nesta lei cando o resultado sexan parcelas de superfcie
inferior a 15 hectreas. Non ser aplicable no caso de que a divisin sexa para transferir
parte da propiedade a unha parcela estremeira.
Seccin 2 Reorganizacin da propiedade de parcelas forestais
Artigo 70. Concentracin parcelaria en terreos forestais
1. As concentracins parcelarias que afecten terreos maioritariamente forestais rexe-
ranse, en todo o non previsto nesta lei, pola normativa galega en materia de concentracin
parcelaria.
2. Para efectos de obter axudas pblicas, esixirase que o proceso de concentracin
cumpra os seguintes requisitos:
a) Vincularse a unha agrupacin con personalidade xurdica para a xestin conxunta
dos seus terreos, que se acreditar mediante a integracin dos titulares nas corresponden-
tes sociedades de fomento forestal ou similares.
b) Que a propiedade de polo menos o 70 % da superfcie que se pretende concentrar
forme parte da agrupacin de xestin conxunta.
c) Xestionar o arboredo preexistente, no marco dun instrumento de ordenacin ou de
xestin forestal.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29284
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
d) Dispoer dunha superfcie mnima no mbito que se pretende concentrar de, polo
menos, 15 hectreas.
3. Na instrucin do procedemento deber contarse coa presenza dun tcnico competen-
te en materia forestal.
4. As axudas pblicas para os procedementos de concentracin que cumpran os requi-
sitos sinalados no punto anterior podern consistir en:
a) Axudas aos gastos do proceso de reorganizacin da propiedade.
b) Axudas aos gastos de escrituracin e inmatriculacin e inscricin rexistral.
c) Axudas para a redaccin do instrumento de ordenacin ou de xestin forestal.
d) Axudas para a redaccin dos proxectos de infraestruturas comns.
e) Axudas para a construcin das infraestruturas comns.
f) Calquera outra que se determine por orde da consellara competente en materia de
montes.
5. Todos os proxectos de infraestruturas en terreos forestais concentrados realizaranse
unicamente considerando as necesidades conxuntas de xestin da totalidade da superfcie
concentrada.
O acordo de reorganizacin da propiedade do permetro que se pretende concentrar
ser de obrigado cumprimento cando conte, polo menos, coa conformidade dos propieta-
rios do 70 % da superfcie que se pretende concentrar.
6. Os montes concentrados mantern expresamente a sa cualifcacin e uso actual
durante o proceso e unha vez entregadas as novas parcelas. As parcelas resultantes das
operacins de concentracin parcelaria que se adxudiquen a comunidades de montes ve-
ciais en man comn e antes non fosen monte vecial en man comn pasarn a selo. Esta
reorganizacin da propiedade comunicarselle ao xurado provincial de montes veciais en
man comn, que integrar a superfcie concentrada de monte vecial con plenos efectos
xurdicos, modifcando o permetro e a extensin do dito monte, e que o comunicar ao
correspondente Catastro e Rexistro da Propiedade, co fn de practicar os asentamentos de
inscricin oportunos.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29285
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
TTULO
Da pIanicacin e da xestin forestaI sustentabIe
CAPTULO
Da pIanicacin forestaI
Artigo 71. Instrumentos de planifcacin forestal
Son instrumentos de planifcacin forestal da Comunidade Autnoma de Galicia o Plan
forestal de Galicia e os plans de ordenacin dos recursos forestais.
Artigo 72. Plan forestal de Galicia
1. O Plan forestal de Galicia o instrumento bsico para o deseo e a execucin da
poltica forestal galega, no cal se avala a situacin do monte galego e no que se estable-
cen as directrices e os programas de actuacin da poltica forestal de Galicia, as como os
mecanismos de seguimento e avaliacin necesarios para o seu cumprimento.
2. O Plan forestal de Galicia o instrumento bsico de planifcacin forestal e ter a
consideracin de programa coordinado de actuacin, ao abeiro do disposto nos artigos
16 e seguintes da Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenacin do territorio de Galicia.
3. A aprobacin e, se o caso, a modifcacin do Plan forestal de Galicia correspon-
dern ao Consello de Xunta mediante decreto, por proposta da consellara competente
en materia forestal, odo o Consello Forestal de Galicia, e axustaranse ao procedemento
previsto no artigo 21 da Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenacin do territorio de
Galicia.
4. Na elaboracin do plan, co fn de propiciar a maior participacin social, sern consulta-
dos, por medio dos seus rganos de representacin, os propietarios forestais, particulares
e montes veciais, as entidades locais, o sector empresarial e os demais axentes sociais
e institucionais interesados. Para estes efectos, establecerase un trmite de informacin
pblica conforme o disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das
administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.
5. A revisin do plan fundamentarase no diagnstico derivado da anlise do inventario
forestal de Galicia e doutros estudos que se consideren necesarios e implicar o cambio
ou o axuste xeneralizado das medidas establecidas no plan as como dos seus obxectivos.
O procedemento de revisin ser o mesmo que o de elaboracin.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29286
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
6. As alteracins que non afecten as caractersticas esenciais do plan nin os seus obxec-
tivos consideraranse simples modifcacins puntuais e podern ser realizadas directamen-
te pola consellara competente en materia forestal, que dar conta da sa execucin ao
Consello da Xunta, odo o Consello Forestal de Galicia.
7. Nos prazos que fxe o propio plan, deber avaliarse o seu grao de execucin e, de se
considerar pertinente, tramitar as oportunas modifcacins.
Artigo 73. Efcacia vinculante do Plan forestal de Galicia
O Plan forestal de Galicia ter carcter vinculante en materia forestal e determinar o
marco en que se elaborarn os plans de ordenacin dos recursos forestais, e ser indica-
tivo para a elaboracin dos instrumentos de ordenacin e de xestin forestal e defnir as
lias de actuacin das distintas administracin pblicas no mbito desta lei.
Artigo 74. Plans de ordenacin dos recursos forestais
1. A Administracin forestal elaborar os plans de ordenacin dos recursos forestais
como instrumentos de planifcacin forestal, que afectarn preferentemente cada distrito
forestal, como territorios de condicins xeogrfcas, socioeconmicas, ecolxicas, culturais
ou paisaxsticas homoxneas e que tern carcter obrigatorio e executivo nas materias
reguladas nesta lei, nos termos establecidos en cada plan. As mesmo, tern carcter indi-
cativo respecto de calquera outra actuacin, plan ou programa sectorial, sen prexuzo do
establecido na disposicin transitoria cuarta.
2. O contido destes plans deber coordinarse cos correspondentes plans de prevencin
e defensa contra os incendios forestais de distrito establecidos na Lei 3/2007, do 9 de abril,
de prevencin e defensa contra os incendios forestais de Galicia.
Artigo 75. Procedemento de elaboracin e aprobacin dos plans de ordenacin de
recursos forestais
1. Os plans de ordenacin de recursos forestais sern aprobados polo Consello da Xun-
ta mediante decreto, por proposta da consellara competente en materia de montes, odo o
Consello Forestal de Galicia e tras a audiencia s entidades locais que abranguen os plans
de ordenacin de recursos forestais e, a travs dos seus rganos de representacin, aos
propietarios forestais privados, a outros usuarios lextimos afectados e aos demais axentes
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29287
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
sociais e institucionais interesados, por un prazo de entre un e dous meses, inclundo igual-
mente na tramitacin do expediente a informacin e a participacin pblica.
2. A sa elaboracin ser dirixida e redactada por tcnicos competentes en materia
forestal.
Artigo 76. Contido dos plans
1. Os plans de ordenacin de recursos forestais, como mnimo, especifcarn:
a) A delimitacin do mbito territorial e a caracterizacin do medio fsico e biolxico.
b) As caractersticas socioeconmicas da zona, como aspectos demogrfcos, dispo-
ibilidade de man de obra especializada, taxas de paro, actividades agrosilvopastors e
industrias forestais, includas as dedicadas ao aproveitamento enerxtico da biomasa fo-
restal.
c) A descricin e a anlise dos montes e dos seus recursos, das posibilidades de produ-
cin forestal e da demanda da industria forestal. Tamn analizar a paisaxe existente nese
territorio, os seus usos e os aproveitamentos actuais, en particular os usos tradicionais, as
como as fguras de proteccin existentes, inclundo as vas pecuarias.
d) Os aspectos xurdico-administrativos da propiedade forestal, tales como titularidades,
montes catalogados, proxectos de ordenacin e instrumentos de ordenacin e de xestin
vixentes, montes veciais en man comn, mancomunidades e agrupacins de propietarios.
e) O establecemento de referentes de boas prcticas e modelos silvcolas orientativos
para a xestin e o aproveitamento dos montes, baseado na anlise das especies existen-
tes e nas sas quendas de corta, e garantindo que non se poa en perigo a persistencia
dos ecosistemas e que se mantea a capacidade produtiva dos montes.
f) A zonifcacin por usos e vocacin do territorio, establecendo para cada zona os
obxectivos, as compatibilidades e as prioridades, e sinalando os mbitos de solo rstico
con valor forestal para os efectos da sa categorizacin como de especial proteccin fores-
tal nos instrumentos urbansticos e de ordenacin do territorio.
g) A planifcacin das accins necesarias para o cumprimento dos obxectivos fxados
no plan.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29288
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
h) Os criterios bsicos para o control, o seguimento e a avaliacin e os prazos para a
revisin do plan.
2. Para os efectos dos aproveitamentos forestais en espazos da Rede Natura, cando
non existan plans de conservacin aprobados, sern vlidas as especifcacins dos plans
de ordenacin de recursos forestais, sempre que dispoan de informe favorable da admi-
nistracin competente en materia de conservacin da natureza.
3. Previamente aprobacin dun plan de ordenacin de recursos forestais, podern
elaborarse uns modelos silvcolas orientativos e referentes de boas prcticas por distrito
forestal, para os efectos de permitir a adhesin de propietarios de montes de particulares,
que se aprobarn mediante orde da consellara competente en materia de montes.
4. Os mbitos de solo rstico delimitados nos plans de ordenacin de recursos forestais
como de valor forestal debern categorizarse nos instrumentos urbansticos e de ordena-
cin do territorio como de especial proteccin forestal.
CAPTULO
Da ordenacin e da xestin dos montes
Artigo 77. Da ordenacin dos montes
1. A ordenacin de montes ten como fnalidade a conservacin, a mellora e a proteccin
dos recursos forestais, o seu rendemento sustentable e a mxima obtencin global de
utilidades. Estes fns deben contribur ao desenvolvemento rural, xeracin de rendas,
fxacin da poboacin, calidade paisaxstica e ao mantemento da biodiversidade.
2. A ordenacin de montes supn a organizacin no tempo e no espazo, tecnicamente
xustifcada, dos recursos forestais, de todos os aproveitamentos do monte e das especif-
cacins tcnicas para a sa xestin sustentable.
3. A consellara competente en materia de montes fomentar tcnica e economicamente
a ordenacin dos montes da Comunidade Autnoma de Galicia a travs dos respectivos
instrumentos de ordenacin ou de xestin forestal.
4. Os montes pblicos, os montes protectores e os de xestin pblica debern dotarse dun
proxecto de ordenacin, as como todos os montes de particulares superiores a 25 hectreas
en couto redondo para unha mesma propiedade. O prazo para dotarse do correspondente
proxecto de ordenacin non poder superar o establecido na lexislacin bsica.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29289
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
5. Os montes veciais en man comn cunha superfcie superior s 25 hectreas debe-
rn dotarse dun proxecto de ordenacin ou, no caso de que a dita superfcie sexa inferior
ou igual s 25 hectreas, dun documento simple de xestin ou a travs da sa adhesin
expresa a referentes de boas prcticas e aos modelos silvcolas orientativos, segundo es-
pecies ou formacins forestais, previstos no artigo 76.3.
6. As agrupacins forestais formalmente constitudas e os montes de varas, abertais,
de voces, de vocero ou de fabeo superiores a 25 hectreas en couto redondo debern
dotarse dun proxecto de ordenacin ou, no caso de que a dita superfcie sexa inferior ou
igual s 25 hectreas en couto redondo, dun documento simple de xestin ou a travs da
sa adhesin expresa a referentes de boas prcticas e aos modelos silvcolas orientativos,
segundo especies ou formacins forestais, previstos no artigo 76.3.
7. Os propietarios de montes de particulares de superfcie inferior ou igual s 25 hect-
reas en couto redondo para unha mesma propiedade debern dotarse dun instrumento de
xestin forestal ou planifcar a xestin dos seus montes a travs da sa adhesin expresa
a referentes de boas prcticas e aos modelos silvcolas orientativos, segundo especies ou
formacins forestais, previstos no artigo 76.3.
8. Para a elaboracin dos instrumentos de ordenacin ou de xestin forestal, os plans
de ordenacin dos recursos forestais no seu mbito de aplicacin sern o marco de refe-
rencia, e tern carcter indicativo.
Artigo 78. Das instrucins xerais para a ordenacin dos montes e as sas categoras
1. O Consello da Xunta, odo o Consello Forestal de Galicia, aprobar, mediante decre-
to, as instrucins xerais de ordenacin de montes de Galicia, que podern ser obxecto de
desenvolvemento mediante resolucin do rgano forestal.
2. As instrucins xerais contern os principios reitores, os criterios e os requisitos que
debern cumprir todos os instrumentos de ordenacin e de xestin dos montes situados na
Comunidade Autnoma de Galicia, no marco da xestin forestal sustentable.
3. A estrutura e os contidos mnimos dos instrumentos de ordenacin e de xestin fores-
tal axustaranse s instrucins xerais de ordenacin de montes de Galicia.
Artigo 79. Dos instrumentos de ordenacin ou de xestin forestal: categoras
1. Os instrumentos de ordenacin ou de xestin forestal tern en conta as previsins
contidas na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevencin e defensa contra os incendios forestais
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29290
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
de Galicia, e no planeamento contra incendios forestais, as como as indicacins dos plans
de ordenacin de recursos forestais no mbito territorial en que se atope o monte, de acor-
do cos criterios establecidos nas instrucins xerais de ordenacin dos montes de Galicia.
2. Os instrumentos de ordenacin e de xestin forestal elaborados para os montes do
territorio da Comunidade Autnoma de Galicia debern corresponder con algunha das se-
guintes categoras:
a) Proxecto de ordenacin: instrumento de ordenacin forestal que sintetiza a organiza-
cin do aproveitamento sustentable dos recursos forestais, madeireiros e non madeireiros,
nun monte ou nun grupo de montes, para o cal debe inclur unha descricin do terreo fores-
tal nos seus aspectos ecolxicos, legais, sociais e econmicos e, en particular, un inventa-
rio forestal cun nivel de detalle tal que permita a toma de decisins en canto silvicultura
que se debe aplicar en cada unha das unidades do monte e estimacin das sas rendas,
co obxectivo de obter unha organizacin estable dos distintos usos e servizos do monte.
b) Documento simple de xestin: instrumento de xestin forestal que planifca as me-
lloras e os aproveitamentos dos recursos forestais, madeireiros e non madeireiros, garan-
tindo unha xestin forestal sustentable da superfcie dunha mesma propiedade, sen que
ningn couto redondo supere as 25 hectreas.
c) Documento compartido de xestin: instrumento de xestin forestal, de iniciativa priva-
da para un conxunto de propietarios, onde ningunha superfcie dunha mesma propiedade
supere as 25 hectreas en couto redondo, que debe inclur uns referentes de boas prcti-
cas, unha planifcacin simple dos aproveitamentos dos recursos forestais, madeireiros e
non madeireiros, e modelos silvcolas para os principais tipos de masa, de obrigado cum-
primento, para os terreos forestais adscritos a el.
Artigo 80. Elaboracin dos instrumentos de ordenacin ou de xestin forestal
1. Os instrumentos de ordenacin ou de xestin forestal elaboraranse por instancia do
propietario ou do titular de dereitos sobre o monte, ou da entidade que tea a responsabi-
lidade da sa xestin, e contar coa conformidade expresa do propietario ou do titular dos
dereitos sobre o monte.
2. Os instrumentos de ordenacin ou de xestin forestal sern redactados por tcnicos
competentes en materia forestal, seguindo as instrucins xerais de ordenacin de montes
de Galicia.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29291
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
3. Con carcter xeral, os instrumentos de ordenacin ou de xestin forestal sern espe-
cfcos para cada monte, anda que, logo de xustifcacin, podern ser redactados conxun-
tamente para grupos de montes que sexan propiedade da mesma entidade e presenten ca-
ractersticas semellantes. En todo caso, o plan especial desagregarase no nivel de monte.
Artigo 81. Aprobacin e efectos dos instrumentos de ordenacin ou de xestin forestal
1. A aprobacin dos instrumentos de ordenacin ou de xestin forestal corresponde ao
rgano forestal da Comunidade Autnoma e comportar a inclusin de ofcio no Rexistro
Galego de Montes Ordenados. O proceso de solicitude de aprobacin ser iniciado polo
propietario ou polo titular dos dereitos do predio.
2. Se transcorridos seis meses desde a solicitude de aprobacin do instrumento de
ordenacin ou de xestin forestal a administracin competente non resolve, entenderase
estimada a solicitude. Deber xustifcarse a desestimacin da aprobacin.
3. Aprobado o instrumento de ordenacin ou de xestin forestal, e cando obtea os
preceptivos informes favorables dos organismos sectoriais dependentes da Administracin
autonmica de Galicia cuxas competencias poidan resultar afectadas pola aprobacin do
citado instrumento, as actuacins previstas nel, cun grao de detalle sufciente, considera-
ranse autorizadas por aqueles cando sexa preceptiva a dita autorizacin, e s requirirn de
notifcacin ao rgano inferior competente en materia forestal por razn do territorio.
4. Transcorridos tres meses desde que a Administracin forestal solicite os citados in-
formes, entenderase que son favorables de non haber contestacin expresa, sen prexuzo
do establecido no artigo 25.4 do Real decreto lexislativo 1/2001, do 29 de xullo, polo que
se aproba o texto refundido da Lei de augas, e continuarase coa tramitacin da aprobacin
solicitada. Estes informes tern como obxecto o estudo das actuacins previstas e a sa
autorizacin no marco das materias afectadas polas sas competencias.
5. Ser condicin indispensable, para efectos dos posibles benefcios fscais aos pre-
dios forestais, dispoer dun instrumento de ordenacin ou de xestin forestal aprobado e
vixente.
Artigo 82. Modifcacin e revisin dos instrumentos de ordenacin ou de xestin forestal
A alteracin debida modifcacin de aspectos puntuais, ou ben pola revisin de as-
pectos substanciais, dos instrumentos de ordenacin e de xestin forestal adaptarase s
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29292
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
condicins e aos prazos que se establezan nas instrucins xerais para a ordenacin de
montes.
Artigo 83. Incumprimento do instrumento de ordenacin ou de xestin forestal
1. O incumprimento grave ou a reiteracin inxustifcada de incumprimento das prescri-
cins previstas nun instrumento de ordenacin ou de xestin forestal aprobado pola Admi-
nistracin forestal darn lugar baixa do monte do Rexistro Galego de Montes Ordenados,
logo da tramitacin do correspondente procedemento, perdendo os benefcios inherentes,
sen prexuzo da apertura do correspondente expediente sancionador.
2. Entenderanse por incumprimento grave os seguintes supostos:
a) Cando afecte o normal desenvolvemento do monte e sen que fose xustifcado e co-
municado previamente o incumprimento Administracin forestal, para a sa aprobacin.
b) O aproveitamento abusivo ou a sobreexplotacin que degrade ou produza perdas de
solo ou poa en perigo a viabilidade do monte, inclundo a non rexeneracin tras o apro-
veitamento.
c) Non cumprir cos plans de aproveitamento nin coa posterior rexeneracin tras a sa
realizacin.
3. Entenderase por reiteracin inxustifcada de incumprimento aquel que se repite nun
prazo de dous anos de forma non motivada, logo da tramitacin do oportuno procedemen-
to, sen que resulte preciso un determinado grao de gravidade respecto de cada un dos
incumprimentos que integran o reiterado.
TTULO V
Recursos forestais
CAPTULO
Principios
Artigo 84. Dos produtos e dos servizos do monte
1. A persoa titular do monte o propietario dos recursos forestais que nel se producen,
tanto madeireiros como non madeireiros, inclundo, entre outros, a madeira, a biomasa
forestal, os pastos, os aproveitamentos cinexticos, os cogomelos, os froitos, as cortizas,
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29293
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
as resinas, as plantas aromticas e medicinais e os produtos apcolas, e ten dereito ao seu
aproveitamento, que se realizar con suxeicin s prescricins desta lei e s disposicins
que a desenvolvan.
2. Sern, entre outros, servizos caractersticos dos montes aqueles relacionados coas
actividades sociorrecreativas, sexan tursticas, culturais ou deportivas, a paisaxe, a protec-
cin dos recursos hdricos e do solo e a cultura forestal.
3. Os aproveitamentos dos recursos forestais, os servizos ou as actividades previstos
nun instrumento de ordenacin ou de xestin aprobado pola Administracin forestal non
necesitan de autorizacin para a sa execucin, polo que ser sufciente unha notifcacin
previa, consonte o artigo 81.3.
4. A Administracin forestal poder efectuar as inspeccins, os controis e os recoece-
mentos que considere convenientes, tanto durante a realizacin do aproveitamento ou da
subministracin do servizo como unha vez fnalizado este.
CAPTULO
Dos produtos non madeireiros e dos servizos do monte
Artigo 85. Pastos, caza, cogomelos, froitos, plantas aromticas e medicinais, cortizas,
resinas e outros produtos forestais
As persoas propietarias de montes teen dereito ao acoutamento das sas propiedades
orientado viabilidade e ao mellor aproveitamento de pastos, cinextico, de cogomelos,
castaas e outros froitos, plantas aromticas ou medicinais, cortizas, resinas e outros pro-
dutos que puideren constitur unha fonte de rendas para o propietario, nas condicins que
se determinen mediante orde da consellara competente en materia de montes.
Artigo 86. Pastoreo
1. O dereito de pastoreo no monte corresponde ao seu propietario, que poder autoriza-
lo, prohibilo ou regulalo, e poder solicitar a inscricin destes aspectos no Rexistro Pblico
de Terreos Forestais de Pastoreo, as como a identifcacin do gando clara e visible a certa
distancia, para posibilitar a vixilancia e o control dos animais e para permitir identifcar a
persoa propietaria destes, en especial no gando vacn e cabalar.
En todo caso, o pastoreo efectivo no monte requirir dispoer da documentacin acredi-
tativa da autorizacin expresa do propietario dos terreos. No caso dos montes veciais en
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29294
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
man comn, a autorizacin debe ser por acordo expreso da asemblea xeral da comunidade
propietaria.
2. O aproveitamento de pastos polo gando en terreos forestais un aproveitamento fo-
restal segundo o establecido nesta lei. Estar expresamente regulado no correspondente
instrumento de ordenacin ou de xestin forestal e a sa prctica levarase a cabo consonte
o establecido no instrumento de ordenacin ou de xestin ou, na sa falta, de conformida-
de cos condicionantes includos no Rexistro Pblico de Terreos Forestais de Pastoreo. O
aproveitamento de pastos realizarase de xeito compatible e respectuoso coa conservacin
do potencial produtivo do monte e coas actuacins de rexeneracin do arboredo.
3. As zonas de pasto en terreos forestais de aproveitamento efectivo polo gando tern
a consideracin de explotacin gandeira para efectos de sanidade animal e identifcaranse
cun cdigo Rega nico, onde estarn includos todos os propietarios dos animais con au-
torizacin de aproveitamento de pastos. O gando deber estar identifcado consonte a sa
normativa especfca de aplicacin. Nos casos en que a actividade gandeira xere un risco
manifesto para a viabilidade das explotacins agroforestais ou para a seguridade viaria ou
persoal, poder condicionarse o aproveitamento de pastos ao cercado da zona obxecto de
pastoreo, mediante resolucin motivada do rgano forestal.
4. O gando que deambule sen identifcacin nas zonas forestais ou en zonas de infuen-
cia forestal segundo o establecido na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevencin e defensa
contra os incendios forestais de Galicia, ter a condicin de mostrengo. A xestin e a ad-
ministracin dos animais mostrengos sern competencia dos concellos onde deambulen,
que podern dispoer de xeito inmediato dos animais ou, se o caso, o seu sacrifcio, na
forma que regulamentariamente se estableza.
5. No caso do gando identifcado que deambule nas zonas forestais sen autorizacin
acreditada para o pastoreo, ou cando, tendo autorizacin, o pastoreo se realice nas zonas
includas no Rexistro Pblico de Terreos Forestais de Pastoreo con prohibicin expresa,
ou cando careza da marcaxe expresamente indicada na regulacin da zona de pastoreo,
a xestin deste gando ser competencia dos concellos por onde deambule, que poder
retiralo. Podern devolverse ao seu dono, repercutndolle os custos, nun prazo mximo de
sete das naturais, contados desde a sa retirada do monte, sen prexuzo da incoacin dos
pertinentes expedientes sancionadores.
6. Nos casos previstos nos puntos 4 e 5 anteriores, os propietarios dos terreos forestais
afectados podern retirar polos seus propios medios o dito gando e poelo disposicin
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29295
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
do concello, repercutndolle os custos da retirada ao dono do gando a travs do propio
concello para os efectos previstos nos anteditos puntos. Os danos causados no arboredo
e nas infraestruturas polo gando alleo propiedade forestal sern valorados e repercutidos
ao dono do gando.
7. A consellara competente en materia de montes establecer canles de colaboracin
cos concellos para a realizacin dos labores establecidos nos puntos anteriores.
8. No caso de montes con contratos de xestin pblica e nos montes de titularidade da
Xunta de Galicia xestionados pola Administracin forestal, a retirada do gando ser com-
petencia da Administracin forestal, nas mesmas condicins establecidas nos puntos 4 e 5
para a Administracin local.
9. Nos montes de dominio pblico, o aproveitamento con carcter privativo dos pastos
esixir concesin da administracin titular, que deber inclur unha contraprestacin en
especie, preferentemente en forma de melloras no propio monte, ou monetaria, suposto
en que ser destinada ao fondo de melloras do monte, nos mesmos termos que o resto
dos aproveitamentos. As condicins que se establezan na dita concesin consignaranse
no proxecto de ordenacin forestal do monte e o seu incumprimento poder supoer a
revogacin da concesin.
10. Non podern concederse axudas pblicas para calquera tipo de actividade de apro-
veitamento gandeiro, inclundo aquelas vinculadas coa xestin, captura e agrupamento
dos animais nas superfcies includas no Rexistro Pblico de Terreos Forestais de Pasto-
reo, cando estea prohibido o pastoreo.
11. Con carcter xeral, prohbese o pastoreo en terreos forestais que resulten afectados
por incendios forestais, de conformidade co disposto na Lei 3/2007, do 9 de abril, de pre-
vencin e defensa contra os incendios forestais de Galicia.
12. No Rexistro Pblico de Terreos Forestais de Pastoreo inscribiranse de ofcio como
zonas prohibidas as superfcies queimadas naquelas parroquias defnidas como de alta
actividade incendiaria includas nas zonas declaradas como de alto risco de Galicia, du-
rante o perodo que resulte por aplicacin da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevencin e
defensa contra os incendios forestais de Galicia, e na sa normativa de desenvolvemento.
Regulamentariamente poderanse establecer outras causas extraordinarias que, coa debi-
da xustifcacin, permitirn realizar a inscricin de ofcio de calquera outro terreo forestal
queimado.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29296
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
13. Os cerramentos ou os cerrados para o aproveitamento de pastos, as como outros
peches situados en montes ou terreos forestais, tern a consideracin de infraestruturas
forestais e as sas caractersticas e utilizacin sern reguladas mediante orde da consella-
ra competente en materia de montes.
Artigo 87. Aproveitamentos cinexticos
1. Os aproveitamentos cinexticos en terreos forestais axustaranse ao establecido na
lexislacin especfca en materia de caza no mbito territorial da Comunidade Autnoma
de Galicia.
2. A Administracin forestal emitir un informe preceptivo do plan de ordenacin cinex-
tica que afecte terreos forestais con instrumento de ordenacin ou de xestin aprobado
pola Administracin forestal. Entenderase que o dito informe positivo de non haber con-
testacin expresa transcorridos dous meses desde a sa solicitude.
Artigo 88. Servizos do monte
1. A Administracin forestal e os propietarios podern fomentar a creacin e a mellora de
montes periurbanos para fns sociais e educativos, e regularn o seu gozo baixo o principio
do respecto ao medio natural.
2. A realizacin de actos, inclundo os deportivos de motor, que leven consigo unha
afuencia de pblico indeterminada ou extraordinaria, ou de actividades relacionadas co
trnsito motorizado, desenvolverase mediante orde e estarn suxeitos ao disposto no co-
rrespondente instrumento de planifcacin, ordenacin ou xestin. Na ausencia do dito
instrumento, ser solicitada a autorizacin da Administracin forestal polo promotor do acto
ou da actividade, que deber acreditar a autorizacin expresa do titular. O promotor ser o
responsable de toda incidencia, dano ou prexuzo que poida producirse.
A solicitude de autorizacin farase cun prazo mnimo de tres meses antes do desenvol-
vemento do acto ou da actividade. O prazo para outorgar esta autorizacin administrativa
ser de dous meses, transcorridos os cales sen que se dite resolucin expresa entendera-
se estimada a solicitude.
Nos montes includos na Rede de Espazos Naturais Protexidos de Galicia, as como,
en todo caso, na realizacin de actos relacionados coa caza ou coa pesca fuvial, as auto-
rizacins sern competencia, nos mesmos termos, do rgano competente en materia de
conservacin da natureza.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29297
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
3. Deberanse manter os montes limpos de residuos, quedando prohibidos a vertedura
ou o abandono de residuos, materiais ou produtos de calquera natureza en montes ou te-
rreos forestais. As persoas responsables das verteduras e do abandono de residuos veran-
se obrigadas sa recolla e retirada e restauracin dos terreos afectados, sen prexuzo
da indemnizacin que se poida reclamar polos danos causados. Non tern consideracin
de residuo os restos forestais producidos como consecuencia das actividades silvcolas. As
administracins competentes podern executar a sa recolla e repercutirn os custos que
esta poida ter nas persoas responsables.
4. Para a sinalizacin, prohbese cravar ou esgazar con calquera elemento, manual ou
mecnico, as rbores de forma tal que se lles produzan dano ou feridas, ags aquelas que
se produzan como consecuencia dos labores de sinalamento para o seu posterior aprovei-
tamento.
CAPTULO
Dos produtos madeireiros
Seccin 1 Dos aproveitamentos en montes pblicos ou de xestin pblica
Artigo 89. Alleamentos dos recursos forestais en montes pblicos patrimoniais
1. Os alleamentos dos recursos forestais dos montes patrimoniais das administracins
pblicas tern o rxime seguinte:
a) Nos montes de titularidade da Comunidade Autnoma, realizaranse de acordo co
establecido na sa normativa patrimonial.
b) Nos montes de titularidade dunha entidade local, rexeranse pola sa lexislacin es-
pecfca.
Artigo 90. Alleamentos nos montes de xestin pblica
1. Nos montes de xestin pblica, entendendo por tales aqueles cun contrato temporal
de xestin pblica a que se refre esta lei, o alleamento realizarase por poxa, procedemento
negociado ou alleamento directo, nos termos que se determinen mediante orde da conse-
llara competente en materia de montes.
2. A realizacin de aproveitamentos madeireiros esixir a correspondente licenza de
corta e a sa execucin rexerase mediante pregos de prescricins tcnicas.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29298
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Artigo 91. Destino dos rendementos dos alleamentos de madeira en corta fnal
Nos montes a que se refre esta seccin, os alleamentos de madeira en cortas de rexe-
neracin debern fnanciar a reforestacin da superfcie de corta nun prazo mximo dun
ano, ags que por motivos tcnicos, como a rexeneracin natural, non o faga aconsellable
ou non estea prevista a dita reforestacin no proxecto de ordenacin aprobado pola Admi-
nistracin forestal. Para este fn, poderanse realizar dentro do mesmo procedemento admi-
nistrativo de contratacin pblica o alleamento da madeira e os traballos de reforestacin.
Seccin 2 Dos aproveitamentos en montes de xestin privada
Artigo 92. Dos aproveitamentos madeireiros
1. Os propietarios de montes ou terreos forestais privados que desexen realizar neles
aproveitamentos de madeira ou lea tern que solicitar a preceptiva autorizacin do rgano
inferior competente en materia forestal por razn do territorio.
2. Quedan exceptuados da obriga sinalada no punto anterior deste artigo os aproveita-
mentos para uso domstico, que necesitarn dunha comunicacin Administracin fores-
tal, nos termos que se determinen mediante orde da consellara competente en materia de
montes.
3. Os donos de predios podern realizar aproveitamentos de masas forestais poboa-
das das especies que non estean includas no anexo 1 desta lei, e que non formen parte
de espazos suxeitos a algn rxime de proteccin, e executar cortas a feito, rareos ou
entresacas, presentando a pertinente solicitude ao rgano inferior competente en materia
forestal por razn do territorio, cunha antelacin mnima de quince das ao comezo do
aproveitamento. Transcorrido o prazo sen contestacin, entenderase concedida a autori-
zacin solicitada. Se a contestacin for negativa, deber xustifcarse.
En masas que cumpran cos requirimentos descritos no pargrafo anterior e inclan ps
nunha proporcin reducida de especies includas no anexo 1, poderase admitir o seu apro-
veitamento coa mesma solicitude segundo as condicins que se determinen mediante orde
da consellara competente en materia de montes.
4. No suposto de que os montes ou terreos forestais estean poboados con especies do
anexo 1, ou formen parte de espazos suxeitos a algn rxime de proteccin, a resolucin
relativa autorizacin de corta deber ditarse no prazo de corenta e cinco das, que se
contarn desde a entrada da solicitude no rexistro do rgano competente para resolver.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29299
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Recibida a solicitude de autorizacin, o rgano inferior competente en materia forestal
por razn do territorio requirir os pertinentes informes das administracins sectoriais corres-
pondentes. Transcorridos vinte das desde que este rgano solicite os ditos informes, enten-
derase que son positivos de non haber contestacin expresa, sen prexuzo do establecido
no artigo 25.4 do Real decreto lexislativo 1/2001, do 29 de xullo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de augas, polo que se continuar coa tramitacin da autorizacin solicitada.
5. Nos montes ordenados, cando a corta se faga de acordo co instrumento de orde-
nacin ou de xestin aprobado, non se precisar autorizacin, e abondar a notifcacin
Administracin forestal cunha semana de antelacin ao inicio dos traballos. Cando os
aproveitamentos non se axusten ao previsto no instrumento de ordenacin ou de xestin,
o propietario solicitar, de maneira xustifcada, a autorizacin Administracin forestal. A
denegacin ou o condicionamento do aproveitamento producirase no prazo de quince das
mediante resolucin motivada; transcorrido o dito prazo sen contestacin, entenderase
concedida a solicitude. A Administracin forestal poder esixir a modifcacin do instrumen-
to de ordenacin ou de xestin con posterioridade ao aproveitamento.
6. As persoas fsicas ou xurdicas que, en lugar do seu titular, realicen a xestin ou o
aproveitamento dos montes ou dos terreos forestais podern solicitar as autorizacins, ou
facer as comunicacins ou notifcacins sinaladas neste artigo, cando xustifquen debida-
mente a sa representacin.
7. As cortas de polica, os rareos e os demais tratamentos silvcolas sen aproveitamento
comercial non requirirn comunicacin nin autorizacin da administracin competente.
8. O prazo mximo para a realizacin dun aproveitamento ser de doce meses, con-
tados desde a data de notifcacin da autorizacin ou desde a data en que se considere
outorgada esta por silencio administrativo.
9. Cando se demore a execucin dun aproveitamento por causas non imputables ao
seu titular ou empresa que o leve a cabo, o prazo para a realizacin dos aproveitamentos
forestais a que se refre o punto anterior poderase prorrogar, logo da solicitude xustifcada,
por un nico prazo, que en ningn caso poder superar o da concesin inicial.
10. En relacin cos aproveitamentos en zonas afectadas por unha expropiacin, ser
sufciente que o rgano expropiante enve unha comunicacin ao rgano inferior compe-
tente en materia forestal por razn do territorio. A zona expropiada deber ser sinalizada
polo rgano expropiante ou polo afectado, por instancia deste rgano.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29300
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
11. Nas cortas de arboredo de obrigada execucin, de acordo co establecido na
Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevencin e defensa contra os incendios forestais de Galicia,
ser sufciente unha comunicacin ao rgano inferior competente en materia forestal por
razn do territorio.
12. A Administracin forestal simplifcar os procedementos administrativos, tales como
a regulacin mediante orde da consellara competente en materia de montes dunha autori-
zacin compartida de diferentes propietarios de montes particulares, e impulsar o empre-
go dos servizos de atencin telemticos e a administracin electrnica.
Artigo 93. Aproveitamentos en masas consolidadas de frondosas autctonas
1. A Administracin forestal rexistrar aquelas masas de frondosas do anexo 1 cunha
superfcie en couto redondo de polo menos 15 hectreas e cunha idade media de polo
menos vinte anos. Quedan excludas as plantacins forestais.
2. Co obxecto de asegurar a sa sustentabilidade, precisarn, para o seu aproveitamen-
to, dispoer dun documento compartido de xestin aprobado pola Administracin forestal.
3. A Administracin forestal promover e fomentar a agrupacin dos propietarios fores-
tais das masas obxecto deste artigo, co fn de facilitar a planifcacin e a execucin da sa
axeitada xestin.
Artigo 94. Aproveitamentos nas zonas de servidume e de polica de dominio pblico
1. Calquera aproveitamento forestal que se produza na zona de servidume de dominio
pblico non forestal non requirir autorizacin do rgano forestal, sen prexuzo das autori-
zacins preceptivas por outra normativa que lle sexa aplicable.
2. Nos terreos forestais includos na zona de polica de dominio pblico, excludos os re-
feridos no punto anterior, cando unicamente sexa necesaria a autorizacin da Administra-
cin xeral da Comunidade Autnoma ou de entidades pblicas instrumentais dependentes
dela, a solicitude de autorizacin ter en conta o seguinte:
a) Se os terreos forestais contan cun instrumento de ordenacin ou de xestin forestal
aprobado pola Administracin forestal, aplicarase o disposto no artigo 81.3 desta lei.
b) Cando carezan do dito instrumento de ordenacin ou de xestin aprobado, aplicarase
o disposto no artigo 92.4 desta lei.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29301
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
3. Para aqueles terreos forestais includos na zona de polica de dominio pblico, ex-
cludos os referidos no punto 1 deste artigo, cuxo dominio pblico estea adscrito a admi-
nistracins pblicas distintas da Administracin da Comunidade Autnoma de Galicia, a
Administracin forestal autonmica promover acordos para acadar procedementos de
colaboracin tendentes a conseguir o mesmo procedemento e resultados descritos no pun-
to anterior.
Artigo 95. Da biomasa forestal
1. A realizacin dos aproveitamentos madeireiros implicar a extraccin ou a trituracin
da biomasa forestal residual, ags por difcultades de mecanizacin xustifcadas, por motivos
ambientais, orografa ou condicins de pluviometra que supoan risco de erosin, ou aque-
loutras que se determinen mediante orde da consellara competente en materia de montes.
2. A Administracin forestal, en aplicacin de polticas dirixidas reducin paulatina
no uso de combustibles fsiles con fns enerxticos, e considerando o papel da biomasa
como fonte de enerxa alternativa con emisins neutras de dixido de carbono, regular os
aproveitamentos da biomasa forestal, cando proceda de cultivos enerxticos forestais, de
restos de aproveitamentos forestais e doutras operacins silvcolas nas masas forestais,
para utilizarse como combustible principal.
3. O aproveitamento de biomasa forestal procedente de superfcies declaradas como
cultivo enerxtico forestal requirir a notifcacin Administracin forestal con quince das
de antelacin.
4. O control e o seguimento do aproveitamento da biomasa forestal exerceranse co fn
de comprobar e garantir a fabilidade dos sistemas de rastrexabilidade implantados polos
xestores de biomasa.
5. O aproveitamento da biomasa forestal realizarase seguindo criterios de sustentabilida-
de e a regulacin do aproveitamento da biomasa forestal garantir a conservacin da biodi-
versidade, a estabilidade dos solos, facilitando o desenvolvemento dos ciclos ecolxicos, a
valorizacin integral dos montes nos seus usos e aproveitamentos e a sa compatibilidade
coas actividades tradicionais da industria forestal galega, como doutros sectores tradicionais.
6. A Xunta de Galicia promover polticas relacionadas coa compostaxe e coa efciencia
enerxtica, tales como a instalacin e o uso de caldeiras de biomasa forestal en procesos
industriais e domsticos.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29302
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
TTULO V
Das infraestruturas forestais
Artigo 96. Construcin de infraestruturas pblicas non forestais
1. Os proxectos de construcin de infraestruturas alleas xestin dos montes articu-
laranse de xeito que, sempre que sexa posible, non afecten ou tean a menor incidencia
nos montes, nomeadamente nos montes de utilidade pblica, protectores, veciais en man
comn e montes con instrumentos de ordenacin e de xestin forestal aprobados pola
Administracin forestal.
2. A administracin que elabore un instrumento de planifcacin que incla infraestru-
turas que tean que instalarse en montes ou en terreos forestais deber solicitar informe
preceptivo da Administracin forestal, previamente sa aprobacin. No caso de tratarse
de montes de dominio pblico ou protectores, este informe ser preceptivo e vinculante.
3. As infraestruturas pblicas situadas en terreos forestais ou que atravesen reas fo-
restais debern proxectarse e executarse tendo en conta os criterios establecidos na Lei
3/2007, de prevencin e defensa contra os incendios forestais de Galicia, especialmente
no que se refre a facilitar os traballos de control da biomasa combustible.
Artigo 97. Da incidencia da normativa urbanstica en materia de infraestruturas fores-
tais
Para os efectos do disposto na Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenacin urbans-
tica e proteccin do medio rural de Galicia:
a) As vas de saca temporais para a actividade de extraccin de madeira, independente-
mente da sa lonxitude, e os accesos para a prevencin e defensa contra o lume non tern
a consideracin de vas ou camios pblicos.
b) Os cargadoiros temporais de madeira en rolo non sern considerados depsitos de
produtos infamables nin de materiais, para os efectos do artigo 28 da Lei 3/2007, de pre-
vencin e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e do artigo 33.1.d) da Lei 9/2002,
do 30 de decembro, de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia.
c) A utilizacin de maquinaria forestal para realizar un aproveitamento ou un labor en
terreo forestal non ser constitutiva, en ningn caso, do suposto de estacionamento.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29303
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Artigo 98. Pistas forestais
1. Todo camio de trnsito rodado de titularidade pblica ou privada, fra da rede de
estradas, vinculado xestin forestal e situado en solo rstico de proteccin forestal ter
a consideracin de pista forestal, e quedar adscrito xestin agroforestal, e, en ningn
caso, ter a consideracin de acceso rodado pblico para os efectos previstos na lexisla-
cin urbanstica.
2. A circulacin con vehculos de motor por pistas forestais que non sexan de uso pbli-
co ou situadas fra da rede de estradas quedar limitada:
a) s servidumes de paso a que houber lugar, e non se poder facer en actitude de
conducin deportiva.
b) xestin agroforestal, includa a actividade cinextica e pisccola.
c) Aos labores de vixilancia e extincin das administracins pblicas competentes.
Queda prohibida a circulacin motorizada campo a travs, por sendeiros, por devasas
ou por vas de saca de madeira, ags para aqueles vehculos vinculados xestin agrofo-
restal, includa a actividade cinextica e pisccola, prevencin e defensa contra incendios
forestais, aos labores de vixilancia e tutela propios das administracins pblicas e aos
eventos e s actividades que fosen autorizados pola Administracin forestal consonte o
artigo 88 desta lei.
3. Os titulares das pistas forestais, tras a autorizacin da Administracin forestal, pode-
rn regular o trnsito aberto motorizado polas pistas forestais que se atopen fra da rede
de estradas e non formen parte das servidumes de paso, mediante a sa sinalizacin, sen
prexuzo do disposto na lexislacin en materia de prevencin e defensa contra incendios
forestais. O usuario ser, en todos os casos, o responsable dos danos ou prexuzos que se
poidan ocasionar, tanto a si mesmo como a terceiros, na sa utilizacin. Nos casos de rea-
lizacin de eventos e actividades culturais e deportivos alleos propiedade que se desen-
volvan mediante o trnsito motorizado polas ditas pistas, deberase contar coa autorizacin
expresa por parte do titular, segundo o disposto no artigo 88 desta lei.
4. Toda obra de reforma, modifcacin, transformacin ou renovacin das pistas fores-
tais principais non poder alterar nin limitar o seu carcter prioritario agroforestal, ags
autorizacin expresa da Administracin forestal.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29304
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
5. As caractersticas e as esixencias construtivas das pistas forestais principais, viradoiros
e parques de madeira sern establecidas pola Administracin forestal mediante orde da con-
sellara competente en materia de montes, e respondern necesidade e viabilidade dos
requirimentos de amoreamento e transporte dos produtos forestais e do acceso aos montes
da maquinaria forestal, minimizando o impacto sobre a paisaxe, os ecosistemas forestais de
gran valor e a erosin e axustndose sempre que sexa posible rede viaria existente.
6. Os sendeiros, as devasas e as vas de saca de madeira de carcter temporal non
tern a consideracin de pistas forestais.
7. A construcin de pistas, camios ou calquera outra infraestrutura permanente en
montes ou terreos forestais, cando non estea prevista no correspondente instrumento de
ordenacin ou de xestin forestal, requirir da sa modifcacin, de acordo co establecido
no artigo 82 desta lei.
8. Os instrumentos de ordenacin ou de xestin forestal prevern a recuperacin ou a
rexeneracin da cuberta vexetal dos camios forestais, devasas, faixas, parques de ma-
deira ou calquera outra infraestrutura abandonada no medio forestal, co fn de evitar a sa
progresiva degradacin e facilitar a sa integracin no ecosistema forestal.
TTULO V
Da cadea monte-industria
Artigo 99. A cadea monte-industria
1. Entndese por cadea monte-industria o conxunto do sector forestal que integra a
propiedade forestal, a silvicultura, a investigacin forestal, a provisin de material forestal
de reproducin, a prestacin de servizos forestais, a execucin de aproveitamentos, a
comercializacin e a primeira transformacin, na cal se inclen as actividades de serra,
chapa, taboleiros, pasta de celulosa e cortiza, as como as restantes que transformen pro-
dutos forestais procedentes dos montes galegos, exceptuando as industrias dedicadas
transformacin de produtos agroalimentarios.
2. A Administracin forestal prestar especial apoio ao fortalecemento da cadea monte-
industria, mediante:
a) O fomento das relacins entre o sector da producin forestal e o industrial dedicado
transformacin dos produtos forestais.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29305
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
b) A promocin de convenios de colaboracin entre centros de investigacin forestais
ou institucins, tanto pblicas como privadas, as empresas do sector e os produtores fo-
restais, que permitan a transferencia axeitada de tecnoloxa e a modernizacin e a mellora
dos procesos de producin, transformacin e comercializacin.
3. A Administracin forestal articular mecanismos co fn de acadar a integracin das
producins forestais de natureza alimentaria no seguinte elo produtivo da cadea agroali-
mentaria.
Artigo 100. Mesa da Madeira
1. Crase a Mesa da Madeira como un rgano colexiado de representacin sectorial
que estar integrado pola Administracin autonmica, polas organizacins de propietarios
forestais, polas organizacins das empresas de servizos e produtos forestais e polas or-
ganizacins das empresas e industrias de transformacin de produtos forestais leosos.
2. Son funcins da Mesa da Madeira:
a) Promover as relacins entre os sectores de producin, comercializacin e transfor-
macin da madeira e da biomasa forestal.
b) Realizar unha anlise e un seguimento peridicos dos mercados da madeira, da pro-
ducin e das necesidades da industria forestal.
c) ntercambiar informacin actualizada sobre o estado ftosanitario das masas forestais
galegas e sobre as medidas ftosanitarias de loita e de prevencin.
d) Propoer lias de fomento e mellora no sector da madeira, as como lias prioritarias
de investigacin, planifcacin e actuacin en materia da prevencin e loita contra pragas
e doenzas forestais.
e) Promover e divulgar o uso da madeira como material renovable e respectuoso co
medio ambiente e dar a coecer a sa contribucin loita contra o cambio climtico.
f) Calquera outra que se determine na sa normativa organizativa.
3. A organizacin, o funcionamento e a composicin da Mesa da Madeira determinaran-
se regulamentariamente mediante orde.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29306
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Artigo 101. Outras mesas sectoriais de produtos do monte
A Administracin forestal impulsar e crear as mesas sectoriais que coide pertinentes
para o fomento, a promocin e a mellora doutras producins forestais.
Artigo 102. Rexistro de Empresas do Sector Forestal
1. Crase o Rexistro de Empresas do Sector Forestal, no que se inscribirn as coopera-
tivas, as empresas e as industrias forestais, tanto das que realizan traballos forestais nos
montes galegos como das industrias forestais con sede social na Comunidade Autnoma,
inclundo nestas as de serra, chapa, taboleiros, pasta, papel, biomasa forestal, pellets,
cortiza, cogomelos, plantas aromticas, pequenos froitos, castaa e as que fagan aprovei-
tamento doutros recursos forestais, segundo esta lei.
2. A consellara competente en materia de montes ser a responsable da levanza do
Rexistro de Empresas do Sector Forestal.
3. Regulamentariamente determinaranse a organizacin, o contido e o funcionamento
do rexistro a que fai referencia este artigo, as como as condicins que deban cumprir as
empresas e as industrias para poder ser inscritas e a coordinacin con outros rexistros de
carcter estatstico ou industrial.
Artigo 103. Estatstica forestal galega
1. As cooperativas, as empresas de servizos, as de aproveitamentos dos diferentes
recursos forestais, as industrias de primeira transformacin forestal e as gandaras que
sexan titulares de aproveitamentos de terreos forestais subministrarn anualmente con-
sellara competente en materia de montes, para efectos estatsticos, a informacin relativa
sa actividade, en particular a relacionada co consumo de produtos forestais e coa pro-
ducin, transformacin e comercializacin dos produtos forestais e co emprego.
2. Independentemente da sa natureza forestal, os terreos forestais que sexan obxecto
de cambio de actividade, tal como se recolle no artigo 60 desta lei, ou cuxo aproveitamento
principal sexa de pastos ou aqueles terreos dedicados producin de froitos para a ali-
mentacin humana ou gandeira podern fgurar, para efectos estatsticos e de elixibilidade
en materia de axudas relativas ao desenvolvemento rural, como superfcie agraria til. No
procedemento de inclusin na dita superfcie ser preceptivo e vinculante o informe do r-
gano forestal competente en materia de montes.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29307
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
3. A consellara competente en materia de montes elaborar e publicar periodicamente
os datos estatsticos do sector forestal necesarios para avaliar a evolucin dos sectores de
producin, servizos e transformacin, tanto pblicos como privados. A Administracin xeral
do Estado ser informada do recollido no dito rexistro.
Artigo 104. Comercio responsable de produtos forestais
1. A Xunta de Galicia adoptar as medidas oportunas para evitar a comercializacin da
madeira e dos produtos derivados procedentes de cortas ilegais en bosques naturais de
terceiros pases, as como de cortas non autorizadas ou non respectuosas cos principios
de xestin forestal sustentable.
2. Os operadores inscritos en sistemas que inclan a verifcacin de conformidade dun
terceiro independente da xestin forestal sustentable, tales como os procesos de certifca-
cin forestal e cadea de custodia, ou aqueles inscritos no Rexistro de Empresas do Sector
Forestal, entenderase que dispoen dun sistema de due diligence para a avaliacin e a
minimizacin de risco de entrada nos mercados de madeira e de produtos de madeira
procedentes de cortas ilegais.
3. Para tal fn, a Administracin forestal manter un sistema de supervisin baseado
no control e no seguimento da orixe dos aproveitamentos madeireiros que se realicen en
Galicia, mediante a informacin subministrada polas comunicacins e polas autorizacins
dispostas nos artigos 92, 93 e 94 desta lei. As mesmo, mediante o Rexistro de Empresas
do Sector Forestal, a Administracin forestal poder realizar os controis ofciais pertinentes
s empresas de aproveitamento e comercializacin da madeira e dos produtos da madeira,
avaliando os riscos e propoendo accins correctivas cando sexa necesario.
4. A Xunta de Galicia, mediante campaas de divulgacin, fomentar o consumo res-
ponsable dos produtos forestais.
Artigo 105. Certifcacin forestal
1. A consellara competente en materia de montes promover a difusin e a implanta-
cin dos sistemas de certifcacin forestal recoecidos e validados polos mercados nacio-
nais e internacionais.
2. A Administracin forestal velar por que os sistemas de certifcacin forestal reco-
llan adecuadamente a estrutura da propiedade dos montes e as peculiaridades da cadea
monte-industria en Galicia.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29308
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
3. A Xunta de Galicia promover a utilizacin dos produtos forestais certifcados, en
especial a madeira, e fomentar o seu uso como elemento estrutural na construcin pbli-
ca. Ademais, incentivar a implantacin de sistemas de certifcacin forestal nos montes
privados, entendendo que aqueles montes que posan o dito certifcado se considerarn
superfcies forestais de alto valor natural para os efectos previstos en materia de axudas
relativas ao desenvolvemento rural.
4. Nos montes pblicos ou xestionados pola Administracin forestal, promoverase a
certifcacin da xestin forestal sustentable mediante sistemas internacionalmente reco-
ecidos ou validados polas correspondentes entidades de normalizacin, seguindo na sa
eleccin os criterios de non discriminacin e a demanda dos mercados.
TTULO V
Extensin forestaI
CAPTULO
Educacin
Artigo 106. Da educacin
Co fn de promover unha adecuada cultura forestal na educacin primaria e secundaria,
a consellara competente en materia de montes, en cooperacin coa consellara compe-
tente nas ensinanzas de tales etapas educativas, impulsar o coecemento da realidade
do monte adecuado s diferentes idades, as como dos benefcios que a sociedade recibe
do monte en forma de servizos, recursos e aproveitamentos forestais, e especialmente
respecto das caractersticas propias e singulares do monte galego, como o monte vecial
en man comn, o funcionamento das comunidades de montes e os seus valores.
CAPTULO
Formacin e divuIgacin
Artigo 107. Formacin
A Xunta de Galicia, co fn de contribur ao desenvolvemento e promocin dos aspectos
sociolaborais do sector forestal e ao fomento do emprego, con especial atencin s po-
boacins rurais e s mulleres, en colaboracin con outras administracins pblicas e cos
axentes sociais representativos, actuar nos seguintes mbitos:
1. Impulsar a formacin das persoas propietarias e silvicultores, con especial atencin
aos propietarios de montes particulares e s comunidades de montes veciais, de acordo
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29309
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
cos criterios de xestin forestal sustentable. Nos labores de formacin fomentarase a parti-
cipacin das universidades, organizacins, entidades e asociacins profesionais do sector.
2. Desenvolver, de forma continuada, actividades tendentes a incrementar a forma-
cin tcnica dos profesionais no sector forestal, colaborando no fomento da formacin
profesional e no desenvolvemento de ensinanzas de grao medio e superior de formacin
profesional inicial, coa mxima participacin dos centros de formacin profesional e das
universidades en que se imparten titulacins forestais.
3. Articular programas de reciclaxe, perfeccionamento e actualizacin dos coecemen-
tos das persoas que traballan no sector forestal, prestando especial atencin prevencin
de riscos laborais e sade laboral.
Artigo 108. Programas de divulgacin
1. A consellara competente en materia de montes, en colaboracin con outras adminis-
tracins pblicas e cos axentes sociais representativos, promover o establecemento de
programas de divulgacin orientados a concienciar o conxunto da sociedade da importan-
cia do monte galego como fonte de recursos naturais renovables e do sector forestal de
Galicia como piar bsico do desenvolvemento rural.
2. Para os efectos previdos neste artigo, a consellara competente en materia de montes
poder formalizar convenios de colaboracin con universidades, centros de investigacin,
colexios profesionais, empresas e asociacins do sector forestal, outras administracins
pblicas e demais entidades vinculadas ao fomento forestal.
3. Para fomentar o uso educativo do monte e dar a coecer a diversidade dos seus usos,
a consellara competente en materia de montes elaborar un plan de divulgacin forestal.
CAPTULO
Da investigacin e da transferencia
Artigo 109. Investigacin
A Administracin forestal, no eido da investigacin forestal, realizar as seguintes ac-
tuacins:
a) O impulso, as como o desenvolvemento, se for o caso, das actividades de investi-
gacin forestal en programas de coecemento do medio forestal, da mellora xentica e
silvcola e da proteccin forestal, as como calquera outra que poida contribur mellora e
ao desenvolvemento do sector.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29310
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
b) A coordinacin con outras administracins pblicas e institucins na identifcacin
das necesidades do sector forestal de Galicia, para efectos da sa inclusin nos plans
nacionais e autonmicos de investigacin cientfca, desenvolvemento e innovacin tec-
nolxica.
c) A colaboracin na promocin da investigacin forestal co sistema universitario de Ga-
licia e con outras universidades e centros de investigacin, pblicos e privados.
d) A colaboracin con outras institucins, pblicas ou privadas, no eido da investigacin
forestal, en particular coas plataformas tecnolxicas galegas relacionadas co forestal.
Artigo 110. Transferencia da informacin, dos materiais e dos resultados
1. A informacin, os materiais e os resultados dos programas e dos proxectos de inves-
tigacin executados con fnanciamento pblico debern ser presentados e transferidos aos
axentes pblicos e privados do sector forestal.
2. A Administracin forestal establecer un sistema de transferencia da informacin ao
sector forestal, que desenvolver regulamentariamente.
3. A Administracin forestal promover o uso das ferramentas e das novas tecnoloxas
co fn de acadar a mxima difusin posible, dunha forma accesible e xil, da informacin,
dos materiais e dos resultados dos programas e dos proxectos de investigacin.
TTULO V
Dos recursos xenticos forestais
CAPTULO
Da meIIora xentica e do materiaI forestaI de reproducin
Artigo 111. Da conservacin e da mellora dos recursos xenticos forestais
1. A Administracin forestal adoptar as medidas pertinentes para a conservacin e a
mellora dos recursos xenticos forestais, co fn de:
a) Conservar o acervo xentico forestal.
b) Subministrar material forestal de reproducin mellorado.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29311
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
c) Obter material forestal resistente a pragas e doenzas forestais.
d) Mellorar a producin dos produtos forestais madeireiros e non madeireiros en canti-
dade e calidade.
2. A Administracin forestal colaborar con outras administracins pblicas na elabora-
cin e no desenvolvemento dos programas de mbito estatal ou europeo que promovan a
mellora xentica e a conservacin dos recursos xenticos forestais e na determinacin das
rexins de procedencia dos materiais forestais de reproducin.
Artigo 112. Do material forestal de reproducin
1. A Administracin forestal autorizar os materiais de base para a producin de mate-
riais forestais de reproducin identifcados, seleccionados, cualifcados e controlados que
se obtean en Galicia, os cales se inscribirn no Rexistro de Materiais Forestais de Repro-
ducin a que fai referencia o artigo 126 desta lei.
2. Os materiais forestais rexistrados como materiais de base de Galicia tern a consi-
deracin de interese xeral, e a Administracin forestal poder acceder a eles, calquera que
sexa a titularidade dos terreos onde se atopen, segundo o procedemento que se estableza
regulamentariamente.
3. A Administracin forestal, co fn de incrementar a subministracin de material mellora-
do de reproducin, crear unha rede de parcelas de alto valor xentico, que se situarn, de
maneira preferente, nos terreos forestais de titularidade pblica da Comunidade Autnoma
de Galicia e nas cales se realizar unha silvicultura dirixida conservacin in situ de recur-
sos xenticos das principais especies forestais.
4. O material forestal empregado nas repoboacins forestais no territorio da Comunida-
de Autnoma de Galicia deber ter como orixe a rexin de procedencia en que se incla
a superfcie que se vai repoboar ou, excepcionalmente, poder facerse con material pro-
cedente doutras rexins de procedencia, sempre que este material sexa dunha categora
superior, logo da autorizacin da Administracin forestal, que poder solicitar xustifcacin
da idoneidade e da capacidade de adaptacin do dito material forestal. Se transcorrido o
prazo dun mes desde a solicitude non se obtn contestacin, entenderase concedida a
autorizacin solicitada.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29312
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
CAPTULO
Dos entes provedores de materiaI forestaI de reproducin
Artigo 113. Entes provedores de material forestal de reproducin
1. A consellara competente en materia de montes promover o desenvolvemento dos
entes provedores de material forestal de reproducin.
2. A consellara competente en materia de montes inscribir os entes provedores de
material forestal con domicilio en Galicia ou fra de Galicia pero con instalacins fxas na
Comunidade Autnoma no Rexistro de Empresas do Sector Forestal recollido nesta lei.
3. A Administracin forestal articular un sistema de control para que os materiais de re-
producin procedentes de unidades de admisin individuais ou de lotes sexan claramente
identifcables durante todo o proceso. Para tal efecto, os entes provedores do dito material
forestal estarn obrigados a facilitar toda a informacin necesaria anualmente e a prestar
a sa colaboracin aos representantes da consellara competente en materia de montes.
4. As actividades de comercializacin feitas polos provedores de material forestal esixi-
rn a expedicin de documentos nos que se consigne, polo menos, a especie, o nmero de
certifcado patrn, o nmero de unidades vendidas e a identifcacin das persoas recepto-
ras do material, as como aqueloutra informacin esixida pola lexislacin aplicable.
Cando o destino do material sexa alleo Comunidade Autnoma, deberase comunicar
Administracin forestal os datos da dita comercializacin.
5. Os requisitos para a implantacin, a inscricin e o manexo dos campos de plantas nai
de Galicia desenvolveranse regulamentariamente.
TTULO X
Pragas, enfermidades forestais e defensa tosanitaria
Artigo 114. Marco xurdico da sanidade forestal
1. No que atinxe prevencin e loita contra pragas e enfermidades forestais, ao Rexis-
tro de Produtos Fitosanitarios que se utilizarn nos montes e introducin e circulacin
de plantas e produtos forestais de importacin, as como a calquera outro aspecto da
sanidade forestal, aplicarase o establecido na lexislacin en materia de sanidade vexetal.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29313
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
2. A autoridade sanitaria competente en materia forestal correspndelle consellara
competente en materia de montes.
Artigo 115. Declaracin de pragas ou enfermidades forestais
1. A consellara competente en materia de montes poder declarar a existencia dunha
praga ou enfermidade forestal, as como ditar as medidas e os tratamentos ftosanitarios
obrigatorios para o control e a loita contra a praga e delimitar a zona afectada, sen prexu-
zo das competencias que correspondan a outros rganos, ao abeiro do establecido na
Lei 43/2002, do 20 de novembro, de sanidade vexetal, ou norma que a substita.
2. A declaracin dunha praga ou enfermidade forestal, que ter carcter de interese
pblico, implica a obrigatoriedade do seu tratamento polos titulares ou polos xestores dos
montes afectados.
3. Para a execucin de traballos de prevencin, control e loita contra enfermidades e
pragas, a consellara competente en materia de montes poder formalizar convenios de co-
laboracin con persoas fsicas ou xurdicas, con outras administracins pblicas, con titulares
ou xestores de montes e con calquera outra organizacin representativa do sector forestal.
4. A consellara competente en materia de montes prestar asesoramento tcnico s
organizacins representativas do sector forestal para o control e a loita contra pragas e
enfermidades forestais.
Artigo 116. Actuacins da Administracin forestal
1. A Administracin forestal, no marco das sas competencias e baseada en mtodos de
loita integrada, velar pola proteccin dos montes cun servizo de avisos de enfermidades
e pragas forestais, promovendo as medidas de prevencin, proteccin e tratamento, tanto
silvcolas como sanitarias, que favorezan a sa vitalidade e a utilizacin de axentes biol-
xicos que impidan o incremento das poboacins de axentes nocivos.
2. Corresponde Administracin forestal, no marco das sas competencias:
a) A localizacin de focos, o seguimento e a inspeccin do estado sanitario das masas
forestais e o estudo dos axentes nocivos, pragas e enfermidades forestais en Galicia.
b) A regulacin, a promocin e, se for o caso, a execucin das medidas de prevencin,
erradicacin e control dos axentes nocivos que se consideren oportunas.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29314
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
c) A execucin subsidiaria, respecto dos titulares ou dos xestores dos montes afectados,
do tratamento das pragas ou enfermidades forestais.
3. A Administracin forestal, de forma xustifcada, poder realizar tratamentos de loita
integrada, logo de comunicalo a travs do servizo de avisos de enfermidades e pragas
forestais da pxina web da consellara competente en materia de montes, sen que sexa
necesaria a declaracin de praga ou enfermidade, e promover frmulas de colaboracin
e difusin coas asociacins de propietarios forestais e con outros departamentos e admi-
nistracins pblicas.
Artigo 117. Obrigas dos titulares de montes e dos xestores forestais
1. As persoas fsicas ou xurdicas, pblicas ou privadas, titulares ou xestores de montes
tern a obriga de:
a) Vixiar e manter en bo estado ftosanitario as masas forestais da sa titularidade ou
xestin.
b) Extraer aquelas plantas ou produtos forestais que, pola sa sintomatoloxa, poidan
constitur un risco de praga ou enfermidade.
c) Comunicar ao rgano que corresponda da consellara competente en materia de
montes toda aparicin atpica de organismos nocivos ou de sntomas de enfermidade nas
sas masas forestais.
d) Eliminar ou extraer do monte, cando tecnicamente sexa posible, os restos dos tra-
tamentos silvcolas ou dos aproveitamentos forestais que supoan un risco pola posible
aparicin de pragas ou enfermidades forestais.
e) Executar ou facilitar a realizacin das medidas ftosanitarias que a consellara com-
petente en materia de montes determine como consecuencia da declaracin de existencia
ofcial dunha praga ou enfermidade forestal.
2. No caso de incumprimento do disposto no punto anterior, a consellara competente
en materia de montes poder notifcar, de ofcio ou por instancia de parte, s persoas res-
ponsables a sa obriga, advertndoas da posibilidade de execucin subsidiaria sa custa
no caso de incumprimento e sen prexuzo da instrucin do procedemento sancionador que
corresponda.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29315
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
3. As persoas titulares de centros de producin e comercializacin de material forestal
de reproducin, as como os centros de transformacin e almacenaxe de produtos de ma-
deira, debern cumprir coa lexislacin en materia de sanidade vexetal vixente co obxecto
de evitar a entrada e a transmisin de axentes patxenos nocivos.
Artigo 118. Seguimento e controis
1. A Administracin forestal impulsar e manter actualizada unha rede de deteccin
e seguimento das pragas, enfermidades e outros axentes nocivos que acten sobre os
ecosistemas forestais que permita avaliar o estado sanitario das masas forestais da Comu-
nidade Autnoma.
2. Co fn de evitar a propagacin de pragas ou enfermidades, a consellara competente
en materia de montes someter a control ftosanitario os centros de producin e comer-
cializacin de material forestal de reproducin, as como aquelas instalacins destinadas
producin ou comercializacin de produtos forestais, e, de ser necesario, proceder
inmobilizacin e destrucin dos produtos existentes nas ditas instalacins, nos termos
establecidos no marco xurdico vixente.
TTULO X
Fomento forestaI
CAPTULO
Disposicins xerais
Artigo 119. Das accins de fomento forestal
1. A Administracin forestal desenvolver accins de fomento do sector forestal co fn
de promover o desenvolvemento sustentable dos montes galegos, basendose no cumpri-
mento dos obxectivos dos instrumentos de planifcacin, ordenacin e xestin forestal, a
conservacin dos recursos xenticos, o asociacionismo, a constitucin de agrupacins de
propietarios forestais, a mellora da xestin e o deslindamento dos montes veciais en man
comn, a contribucin dos montes na fxacin da poboacin no rural e na conservacin da
biodiversidade, a mellora da xestin, da ordenacin e da produtividade forestal, a promo-
cin do uso dos produtos forestais, a biomasa forestal como fonte de enerxa e a madeira
como material renovable, as como a comercializacin dos produtos do monte e do seu
papel como sumidoiros de carbono.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29316
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
2. Promoverase e fomentarase a implantacin do seguro forestal.
Artigo 120. Medidas de fomento
As medidas de fomento podern consistir en:
1. Investimentos directos, a fondo perdido ou reintegrables.
2. Subvencins, entendndose como tales a percepcin de axudas pblicas en concep-
to de gasto compartido de investimento ou mantemento dirixidas xestin forestal susten-
table.
3. Crditos bonifcados, que podern ser compatibles con subvencins e incentivos.
4. Calquera outra que determine a consellara competente en materia de montes.
Artigo 121. Das prioridades nas medidas de fomento
1. As medidas de fomento que adopte a Administracin forestal priorizaranse conforme
os seguintes criterios:
a) A xestin forestal sustentable e a certifcacin forestal.
b) A conservacin e a mellora do demanio forestal.
c) A reordenacin e a promocin da xestin conxunta da propiedade particular forestal.
d) A posta en valor dos montes veciais en man comn.
e) O reinvestimento forestal dos rendementos do monte.
f) A producin de madeira e doutros produtos forestais de calidade segundo as necesi-
dades do mercado.
2. Para os efectos da aplicacin dos criterios enunciados no punto anterior, sern obxec-
to prioritario de fomento:
a) Os montes inscritos no Catlogo de montes de utilidade pblica.
b) Os montes protectores.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29317
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
c) Os montes veciais en man comn.
d) As sociedades de fomento forestal.
e) Os montes de varas, abertais, de voces, de vocero ou de fabeo.
f) Calquera outra forma de agrupacin da propiedade ou da xestin forestal recoecida
pola Administracin forestal.
g) Os montes que dispoan dun proxecto de ordenacin ou dun instrumento de xestin
forestal aprobado.
h) Os montes con certifcacin de xestin forestal sustentable.
CAPTULO
Dos instrumentos de fomento forestaI
Artigo 122. Sociedades de fomento forestal
Sern consideradas, para efectos desta lei, como sociedades de fomento forestal aque-
las agrupacins que asocian propietarios forestais ou, de ser o caso, persoas titulares de
dereitos de uso de parcelas susceptibles de aproveitamento forestal, que ceden os ditos
dereitos sociedade para a sa xestin forestal conxunta. O obxecto, a fnalidade, os re-
quisitos e o rxime xurdico destas sociedades rexeranse pola normativa aplicable.
Artigo 123. Contratos temporais de xestin pblica
1. A consellara competente en materia de montes poder concertar contratos tempo-
rais, de carcter voluntario, para a xestin forestal sustentable, nos termos que se determi-
nen regulamentariamente, e que podern ser subscritos con:
a) Propietarios pblicos ou privados de montes protectores.
b) Comunidades de montes veciais en man comn que carezan de recursos econ-
micos e fnanceiros sufcientes e cuxa sustentabilidade econmica, social e ambiental non
estea garantida.
c) Propietarios de montes de varas, abertais, de voces, de vocero ou de fabeo que care-
zan de recursos econmicos e fnanceiros sufcientes e cuxa sustentabilidade econmica,
social e ambiental non estea garantida.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29318
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
d) Propietarios de montes particulares ou as sas agrupacins, en terreos forestais ocu-
pados por masas de alto valor xentico.
e) Propietarios de montes particulares ou as sas agrupacins, en terreos forestais
ocupados por formacins signifcativas de frondosas do anexo 1 de mis de 15 hectreas
en couto redondo.
f) Agrupacins de propietarios de montes particulares naqueles casos en que as espe-
ciais difcultades para a posta en valor e as condicins do monte as o aconsellen.
2. O contido e o rxime xurdico dos contratos temporais de xestin pblica sern os
que se establezan conforme esta lei, a sa normativa de desenvolvemento e a normativa
bsica, sen prexuzo da aplicacin do texto refundido da Lei de contratos do sector pblico
para todas aquelas actuacins que, derivadas da sa xestin, estean includas dentro do
seu mbito de aplicacin.
3. A xestin forestal sustentable dos montes con contrato de xestin pblica realizarase a
travs dun proxecto de ordenacin forestal, que estar inscrito no Rexistro Galego de Mon-
tes Ordenados. A xestin estar avaliada polo menos por un sistema de certifcacin forestal
recoecido internacionalmente e validado polas correspondentes entidades de certifcacin.
4. En calquera caso, manterase informada a entidade propietaria da execucin das ac-
tuacins recollidas no proxecto de ordenacin, as como das incidencias que poidan xurdir
na xestin das sas propiedades.
5. Os propietarios que subscriban contratos temporais para a xestin pblica dos seus
terreos debern reservar unha cantidade anual en concepto de servizos de xestin.
6. O importe desas cantidades anuais do punto precedente, e o dos investimentos nas
obras e nos servizos realizados con cargo aos contratos de xestin pblica, compensa-
ranse con cargo aos ingresos obtidos polos aproveitamentos forestais, polos derivados
de actos de disposicin voluntaria, polos ingresos por expropiacin ou por calquera outro
ingreso de natureza extraordinaria, logo da aplicacin da cota porcentual correspondente.
7. A xestin ou a execucin das actuacins forestais podern ser realizadas pola admi-
nistracin, ben directamente ou por medio dos seus entes instrumentais ben por terceiras
persoas fsicas ou xurdicas que desempeen actividade no sector forestal mediante cal-
quera negocio xurdico admitido en dereito.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29319
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
8. As contas dos contratos de xestin pblica actualizaranse anualmente de acordo cos
xuros que regulamentariamente se establezan e sern comunicadas nos tres primeiros
meses de cada exercicio, por escrito e en detalle, propiedade.
CAPTULO
Do fondo de meIIoras
Artigo 124. Fondo de melloras
1. Crearase un fondo de melloras para a realizacin de investimentos de carcter fores-
tal, que se dividir en tres seccins:
a) Seccin de montes catalogados de dominio pblico.
b) Seccin de montes patrimoniais pertencentes Comunidade Autnoma.
c) Seccin de montes que presentan un contrato temporal de xestin pblica.
2. O fondo ter carcter fnalista, destinndose xestin forestal sustentable dos mon-
tes ou grupos de montes de acordo co proxecto de ordenacin forestal aprobado.
3. Os ingresos obtidos polo alleamento dos aproveitamentos forestais despois dun in-
cendio nun monte pertencente a calquera das seccins creadas destinaranse integramente
restauracin e mellora deste, ags que existan excedentes logo da restauracin; neste
caso, aplicarase o disposto nos puntos 4, 5 e 6 deste artigo.
4. As entidades locais titulares dos montes catalogados aplicarn seccin correspon-
dente do fondo de melloras unha conta correspondente ao 40 % do importe polo que se
adxudicasen os aproveitamentos forestais, ou dos rendementos obtidos por autorizacins,
concesins, servidumes ou outras actividades que se desenvolvan no monte. Esta conta
poder ser acrecentada voluntariamente polas ditas entidades.
5. No caso dos montes catalogados ou patrimoniais dos que sexa titular a Xunta de Ga-
licia, ingresar ao fondo de melloras o 100 % dos aproveitamentos e rendementos a que
se refre o punto 4 deste artigo.
6. Para aqueles montes que presenten un contrato temporal de xestin pblica sern
depositadas as cotas porcentuais fxadas nos contratos subscritos, provenientes dos in-
gresos obtidos polos aproveitamentos e dos derivados de actos de disposicin voluntaria,
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29320
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
dos ingresos procedentes de expropiacins ou de calquera outro ingreso de natureza ex-
traordinaria, ata satisfacer as cantidades investidas pola Administracin forestal no monte
en concepto de anticipos reintegrables e gastos por servizos de xestin, podendo ter como
consecuencia a extincin automtica do contrato, segundo o desenvolvemento normativo
que o regule.
7. Os traballos anuais programados no plan especial dos proxectos de ordenacin ou
nos plans anuais de melloras teranse que desenvolver con cargo a este fondo ou mediante
outras partidas habilitadas para o efecto. Estas partidas podern ter un tratamento equipa-
rable aos investimentos realizados ao abeiro dos contratos de xestin pblica.
8. No fondo de melloras deberanse realizar os asentamentos contables de forma dife-
renciada segundo a seccin correspondente. A Xunta de Galicia ter as facultades de ins-
peccin, control e coordinacin do fondo mediante a fscalizacin das contas dos traballos
e dos investimentos realizados anualmente co fondo de melloras.
9. A regulacin e o funcionamento do fondo de melloras desenvolveranse regulamenta-
riamente.
Artigo 125. Cotas de reinvestimento en montes veciais en man comn
1. Nos montes veciais en man comn, as cotas mnimas de reinvestimentos en mellora
e proteccin forestal do monte sern as seguintes:
a) Do 40 % de todos os ingresos xerados. En todo caso, os estatutos da comunidade
vecial de montes podern fxar unha cota anual de reinvestimentos superior.
b) Do 100 % dos ingresos xerados a partir dos produtos resultantes de incendios fores-
tais, pragas ou temporais, ags que se xustifque documentalmente ante a Administracin
forestal que non necesario o dito nivel de reinvestimento nun prazo mnimo de dez anos.
No caso de cobertura de seguro forestal, podern aplicarse outros criterios a travs de
desenvolvemento regulamentario.
2. Para o clculo dos ingresos obtidos, haber que contabilizar non s aqueles que
proveen dos aproveitamentos e servizos forestais senn tamn os derivados de actos de
disposicin voluntaria, os procedentes de expropiacins forzosas ou calquera outro ingreso
de natureza extraordinaria.
3. Estas cotas de reinvestimento debern investirse primeiramente na redaccin ou na
actualizacin do instrumento de ordenacin ou de xestin obrigatorio, que deber ser obxec-
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29321
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
to de aprobacin pola Administracin forestal, para a continuacin dedicalas aos traballos
programados no dito instrumento, para os custos en materia de servizos de xestin que a
sa aplicacin comporte ou para o seu deslindamento e posterior marcaxe. S no caso de
que os precitados investimentos estean satisfeitos polas cantidades xeradas nos ingresos
nunha porcentaxe inferior establecida no punto 1 deste artigo e cumpran todos os requisi-
tos legais, poderase reducir esta cota mnima, logo da aprobacin da Administracin forestal.
4. Estes reinvestimentos podern realizarse ao longo do ano natural en que se obtivo
o ingreso en cuestin ou dentro dun perodo mximo de catro anos contados a partir da
fnalizacin do dito ano.
5. Antes de fnalizar ese perodo de catro anos, no caso de que non fose posible a
aplicacin total do reinvestimento antes indicado, a propiedade poder presentar Admi-
nistracin forestal un plan de investimentos plurianual, que deber conter, cando menos,
os traballos programados no instrumento de ordenacin ou de xestin forestal ao longo do
perodo de aplicacin deste.
6. O plan de investimentos plurianual ser aprobado pola asemblea xeral e pola Admi-
nistracin forestal.
7. No primeiro semestre de cada ano natural, a comunidade de montes comunicar ante
a consellara competente en materia de montes a realizacin da totalidade ou da parte pre-
vista das actuacins includas no plan de investimentos para o ano anterior. As comunida-
des de montes veciais en man comn non podern ser benefciarias de axudas pblicas
mentres non presenten as comunicacins dos investimentos realizados no ano anterior ou,
presentadas as comunicacins, estas non se axusten ao establecido nesta lei, sen prexu-
zo das sancins administrativas correspondentes. A Administracin forestal, no seu labor
de verifcacin, poder requirir comunidade de montes soporte documental que avale a
dita comunicacin. O procedemento de comunicacin e de verifcacin ser desenvolvido
regulamentariamente mediante orde da consellara competente en materia de montes.
8. Os ingresos sobrantes, unha vez aplicada a cota correspondente e sempre consonte
o estipulado neste artigo e segundo acorden os estatutos ou a asemblea xeral, poderanse
investir, no todo ou en parte:
a) Na adquisicin de montes, que sern cualifcados polos respectivos xurados provin-
ciais de montes veciais en man comn como montes veciais en man comn.
b) Na posta en valor do monte vecial desde o punto de vista social, patrimonial, cultural
e ambiental.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29322
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
c) En obras ou en servizos comunitarios con criterios de reparticin proporcional entre
os diversos lugares.
d) Na reparticin, total ou parcial, en partes iguais entre todos os comuneiros. No su-
posto de expropiacin forzosa, esta reparticin, total ou parcial, do importe do prezo xusto
ser autorizada pola Administracin forestal, e a comunidade de montes deber xustifcar
o cumprimento do establecido nesta lei.
TTULO X
Do sistema rexistral
Artigo 126. Sistema rexistral forestal de Galicia
1. Crase o sistema rexistral forestal de Galicia, como rexistro administrativo de con-
sulta pblica adscrito consellara competente en materia forestal, no que se inscribirn,
como seccins diferenciadas, o conxunto de datos pertencentes aos seguintes rexistros:
a) Catlogo de montes de utilidade pblica, no cal se inscriben os montes declarados de
utilidade pblica que estean situados dentro do territorio da Comunidade Autnoma.
b) Rexistro de Montes Veciais en Man Comn, no cal constar unha relacin actualiza-
da dos montes veciais en man comn, as como todos os aspectos establecidos na sa
normativa especfca.
c) Rexistro de Montes de Xestin Pblica, no cal debern fgurar os montes ou as super-
fcies forestais cuxa xestin sexa responsabilidade da Administracin forestal, a travs dun
contrato temporal de xestin pblica.
d) Rexistro de Montes Protectores, no cal se inscribirn os declarados como protectores
de acordo con esta lei.
e) Rexistro de Montes Ordenados, no cal se inscribirn os montes e as superfcies fo-
restais situados na Comunidade Autnoma que tean un instrumento de ordenacin ou de
xestin forestal aprobado pola consellara competente en materia de montes.
f) Rexistro de Materiais Forestais de Reproducin, no cal se inscribirn os materiais de
base para a producin de materiais forestais de reproducin de Galicia e os campos de
plantas nai, e aqueloutros que recolla, ou poida recoller, a normativa de aplicacin.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29323
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
g) Rexistro de Empresas do Sector Forestal, no cal se inscribirn as cooperativas, as so-
ciedades, as empresas e as industrias forestais que desenvolvan a sa actividade forestal
na Comunidade Autnoma de Galicia.
h) Rexistro de Cultivos Enerxticos Forestais, no cal se inscribirn as parcelas en que
se realicen cultivos enerxticos forestais de acordo coa normativa vixente.
i) Rexistro Pblico de Terreos Forestais de Pastoreo, no cal se podern inscribir, por
instancia de parte, os terreos forestais nos cales os seus titulares regulen ou prohiban o
aproveitamento de pastos, ou de ofcio, segundo o estipulado no artigo 86.12 desta lei, sen
prexuzo do establecido no artigo 86.2.
j) Rexistro de Sociedades de Fomento Forestal, no cal se inscribirn as sociedades de
fomento forestal recoecidas pola normativa que as desenvolve.
k) Rexistro de Montes de Varas, Abertais, de Voces, de Vocero ou de Fabeo, no cal se
inscribirn os montes denominados de varas, abertais, de voces, de vocero ou de fabeo
que tean constituda a xunta reitora ou, na sa falta, unha asemblea constituda.
l) Rexistro de Asociacins e Colexios Profesionais Forestais.
m) Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autctonas, onde quedarn rexistra-
das aquelas masas descritas no artigo 93 desta lei.
n) Calquera outro que se determine regulamentariamente.
2. A consellara competente en materia de montes regular o funcionamento do sistema
rexistral forestal de Galicia, as como os contidos dos diferentes rexistros especfcos.
TTULO X
Rxime sancionador
CAPTULO
Das infraccins
Artigo 127. Concepto
1. Constiten infraccins administrativas en materia de montes, ademais das tipifcadas
no artigo 67 da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, as accins ou as omisins
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29324
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
tipifcadas como infraccins nesta lei, sen prexuzo da aplicabilidade, se o caso, do esta-
blecido noutras normas sectoriais, como son, entre outras, a Lei 3/2007, do 9 de abril, de
prevencin e defensa contra os incendios forestais de Galicia; a Lei 43/2002, do 20 de no-
vembro, de sanidade vexetal; a Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservacin da natureza;
e a Lei 10/1985, do 14 de agosto, de concentracin parcelaria de Galicia.
2. Os incumprimentos do disposto nesta lei e na sa normativa de desenvolvemen-
to sern sancionables atendendo as disposicins xerais establecidas no ttulo V da Lei
43/2003, do 21 de novembro, de montes, sen prexuzo da aplicabilidade das peculiarida-
des que se recollen neste ttulo XII.
Artigo 128. Infraccins en materia de montes
Ademais das infraccins tipifcadas no artigo 67 da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de
montes, constiten infraccins en materia de montes as seguintes:
a) O incumprimento das obrigas de dotacin do fondo de melloras esixidas nos artigos
45 e 124 desta lei.
b) O uso ou a realizacin de actividades de servizos nos montes de dominio pblico
vulnerando as condicins establecidas na preceptiva concesin ou autorizacin outorgada
para o efecto.
c) A vulneracin da obriga de suspensin temporal das servidumes nos casos previstos
nesta lei cando a dita suspensin fose determinada mediante resolucin ou mediante a
aprobacin do instrumento de ordenacin ou de xestin forestal correspondente.
d) A transmisin onerosa de montes sen efectuar a comunicacin previa prevista nos
casos recollidos no artigo 56 desta lei ou sen seguir as condicins refectidas nela.
e) Infraccins en materia de cambios de actividade:
1. A realizacin de cambios de actividade forestal a agrcola ou de agrcola a forestal
sen que se obtivese a preceptiva autorizacin para aqueles casos en que o esixa esta lei,
o incumprimento das condicins previstas na autorizacin outorgada para o efecto ou o
incumprimento do establecido no artigo 61 desta lei.
2. A realizacin de cambios de actividade forestal a agrcola sen efectuar a preceptiva
comunicacin para aqueles casos en que o esixa esta lei.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29325
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
3. A realizacin de cambios de actividade agrcola a forestal sen efectuar a preceptiva
comunicacin.
4. A realizacin de cambios de actividade nun monte vecial en man comn, de carcter
non forzoso, sen que se efectuase a modifcacin do seu instrumento de ordenacin ou
de xestin forestal e se obtivese a preceptiva aprobacin ao respecto da Administracin
forestal.
f) Realizar a sinalizacin mediante a accin de cravar ou esgazar con calquera elemen-
to, manual ou mecnico, as rbores, ags os labores de sinalamento para o seu posterior
aproveitamento.
g) A ocupacin de terreos forestais en montes pblicos, montes veciais en man comn,
montes protectores e montes particulares mediante instalacins, construcins ou obras
feitas sen autorizacin do seu titular.
h) O incumprimento das medidas de restauracin dos montes que estableza a Adminis-
tracin forestal con base no artigo 64 desta lei.
i) Infraccins en materia de repoboacins forestais, novas plantacins e cultivos ener-
xticos:
1. A realizacin de repoboacins forestais nos solos ou coas especies que estean ex-
presamente prohibidas nesta lei.
2. A realizacin de reforestacins ou novas plantacins intercaladas co xnero Eucalyp-
tus naquelas superfcies poboadas por especies do anexo 1, mesmo con posterioridade ao
seu aproveitamento ou sa afectacin por un incendio forestal, ou a realizacin de novas
plantacins co xnero Eucalyptus sen que se obtivese a preceptiva autorizacin nos casos
recollidos nesta lei.
3. O emprego nos cultivos enerxticos efectuados en territorio forestal de especies non
utilizables consonte esta lei e o seu desenvolvemento normativo.
4. A realizacin de novas repoboacins forestais sen gardar as distancias mnimas esta-
blecidas no anexo 2 a outros terreos, construcins, instalacins e infraestruturas.
5. A non adaptacin das repoboacins s distancias sinaladas no anexo 2, no marco do
establecido na disposicin transitoria dcima.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29326
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
j) A realizacin, xa sexa inter vivos ou mortis causa, de parcelacins, divisins ou segre-
gacins defnitivas voluntarias de terreos cualifcados como monte ou terreo forestal, cando
o resultado sexan parcelas de superfcie inferior a 15 hectreas.
k) Infraccins relativas ao instrumento de ordenacin ou de xestin forestal:
1. A realizacin de actuacins que supoan un incumprimento das prescricins previs-
tas por un instrumento de ordenacin ou de xestin forestal aprobado pola Administracin
forestal.
2. A realizacin de actuacins recollidas nun instrumento de ordenacin ou de xestin
forestal aprobado pola Administracin forestal cando for preceptiva a autorizacin e non
fosen notifcadas previamente ao rgano inferior competente en materia forestal por razn
do territorio.
l) Infraccins en materia de pastoreo:
1. A prctica do pastoreo incumprindo o establecido para o efecto no instrumento de or-
denacin ou de xestin forestal aprobado pola administracin ou no plan de aproveitamen-
to silvopastoril, ou, na sa falta, os condicionantes inscritos no Rexistro Pblico de Terreos
Forestais de Pastoreo.
2. A prctica do pastoreo onde estea prohibido ou sen contar co permiso explcito da
propiedade.
3. O pastoreo que se realice en zonas de repoboacin ou rexeneracin natural que fo-
sen obxecto dun peche.
4. O aproveitamento privativo dos pastos nos montes de dominio pblico sen dispoer
dunha concesin outorgada pola administracin titular destes ou incumprindo as condi-
cins establecidas na concesin que lle fose outorgada para o efecto.
m) A realizacin de actos no monte, includos os deportivos de motor, que comporten unha
afuencia de pblico indeterminada ou extraordinaria, ou de actividades relacionadas co trn-
sito motorizado, sen estaren recollidos nun instrumento de ordenacin ou de xestin forestal
ou sen contar coa preceptiva autorizacin nos termos sinalados no artigo 88 desta lei.
n) A vertedura ou o abandono de residuos, materiais ou produtos de calquera natureza
en montes ou terreos forestais, sempre que non sexan restos vexetais triturados.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29327
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
) Infraccins en materia de aproveitamentos:
1. A realizacin de aproveitamentos forestais recollidos no artigo 92 desta lei, cando non
se dispoa dun instrumento de ordenacin ou de xestin forestal aprobado pola administra-
cin, sen que se obtivese previamente a preceptiva autorizacin da Administracin forestal
para a sa execucin nos casos en que esta sexa preceptiva.
2. A realizacin de aproveitamentos madeireiros ou de biomasa en montes de xestin
privada sen cumprir o requisito da comunicacin ou notifcacin previa preceptiva nos ca-
sos establecidos nesta lei ou incumprindo os prazos para a sa execucin.
3. A realizacin de aproveitamentos en masas consolidadas de frondosas autctonas
en superfcies maiores de 15 hectreas sen dispoer dun instrumento de ordenacin ou de
xestin forestal aprobado pola administracin.
4. A realizacin de aproveitamentos madeireiros sen extraccin ou trituracin da bioma-
sa forestal residual, ags nos casos establecidos nesta lei.
5. A realizacin en montes de xestin pblica de aproveitamentos madeireiros sen pro-
verse da correspondente licenza de corta ou de calquera outro instrumento disposto nos
pregos de prescricins tcnicas, as como non rexerse o adxudicatario ao cumprimento de
todas as obrigas e os requirimentos establecidos para a execucin dos aproveitamentos
en montes de xestin pblica.
o) A falta de solicitude de informe preceptivo establecido no artigo 96.2 desta lei.
p) Infraccins en materia de pistas forestais:
1. A circulacin con vehculos de motor por pistas forestais que estean debidamente
sinalizadas e que non sexan de uso pblico ou estean situadas fra da rede de estradas e
non formen parte das servidumes de paso, cando esta non se faga consonte as limitacins
ou a autorizacin requiridas nos artigos 98.2 e 88.
2. A circulacin motorizada campo a travs, por sendeiros, por devasas ou por vas de
saca de madeira, ags para aqueles vehculos vinculados xestin agroforestal, preven-
cin e defensa contra incendios forestais, aos labores de vixilancia e tutela propios das
administracins pblicas e aos eventos e s actividades que fosen autorizados pola Admi-
nistracin forestal consonte o artigo 88.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29328
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
3. A execucin de obras de reforma, modifcacin, transformacin ou renovacin de pis-
tas forestais principais que limiten ou supoan unha perda da prioridade da sa actividade
agroforestal sen autorizacin expresa da Administracin forestal.
q) Infraccins en materias referentes aos materiais forestais:
1. Non facilitar anualmente administracin os datos relativos sa actividade polas
cooperativas, entes provedores de material forestal de reproducin, empresas e industrias
forestais inscritas no Rexistro de Empresas do Sector Forestal.
2. O emprego sen autorizacin da Administracin forestal de materiais de base para a
producin de materiais forestais de producin identifcados, seleccionados, cualifcados e
controlados que se obtean en Galicia.
3. A falta de inscricin no Rexistro de Materiais Forestais de Reproducin dos materiais
de base para a producin de materiais forestais de producin identifcados, seleccionados,
cualifcados e controlados que se obtean en Galicia.
4. O emprego nas repoboacins forestais de material forestal sen a obtencin da au-
torizacin da Administracin forestal nos casos en que esta sexa preceptiva, segundo o
disposto nesta lei.
5. A realizacin de actividades de comercializacin por parte dos provedores de material
forestal sen a expedicin de documentos nos que se consignen os datos previstos nesta
lei.
6. A negativa por parte do provedores de material forestal a prestar a sa colaboracin
aos representantes da consellara competente en materia de montes, en aplicacin do sis-
tema de control articulado pola Administracin forestal.
7. A falta de comunicacin Administracin forestal dos datos relativos comercializa-
cin do material forestal por parte das persoas que o comercializan, cando o seu destino
sexa alleo Comunidade Autnoma.
r) Infraccins en materia de pragas ou enfermidades forestais:
1. A non extraccin polos titulares ou polos xestores do monte daquelas plantas ou pro-
dutos forestais que, pola sa sintomatoloxa, poidan constitur un risco de praga ou enfer-
midade cando se declarasen medidas proflcticas.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29329
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
2. A non eliminacin ou extraccin do monte, cando tecnicamente sexa posible, dos
restos silvcolas ou aproveitamentos forestais que supoan un risco pola posible aparicin
de pragas ou enfermidades forestais.
s) A falta de inscricin nos rexistros establecidos no artigo 126 desta lei na forma e nos
prazos que estableza a normativa de desenvolvemento.
t) Calquera actuacin nos montes pblicos deslindados que lles cause a estes grandes
estragos.
u) Infraccins en materia de gando mostrengo:
1. A producin ou provocacin por parte do gando mostrengo dunha situacin de dano
efectivo real ou potencial nos casos previstos na normativa aplicable.
2. O incumprimento da normativa reguladora do gando mostrengo.
v) Infraccins en materia de reinvestimento en montes veciais en man comn:
1. O non reinvestimento nas porcentaxes e nos supostos recollidos no artigo 125 desta lei.
2. A non comunicacin ou o envo, tras o seu requirimento, do soporte documental que
avale a dita comunicacin, esixida no artigo 125.7, Administracin forestal.
3. A reparticin, total ou parcial, entre os vecios comuneiros do importe do prezo xusto
de expropiacins sen a autorizacin da Administracin forestal.
w) A alteracin de sinais de amolloamento que delimiten un monte pblico, ou vecial
en man comn.
x) O incumprimento, total ou parcial, doutras obrigas ou prohibicins establecidas nesta lei.
Artigo 129. Cualifcacin das infraccins
As infraccins en materia de montes tipifcadas no artigo anterior e no artigo 67 da
Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, cualifcaranse como leves, graves ou moi gra-
ves, consonte os criterios previstos no artigo 68 da dita lei, coas seguintes especialidades:
1. Infraccins leves:
a) As infraccins tipifcadas nas alneas e).2 e e).3 do artigo 128 desta lei.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29330
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
b) A infraccin tipifcada na alnea k).2 do artigo 128 desta lei.
c) A infraccin tipifcada na alnea l).4 do artigo 128 desta lei, cando a actividade non se
realice en zonas de alto risco de incendio.
d) A infraccin tipifcada nas alneas m) e n) do artigo 128 desta lei, cando non se realice
en zonas de alto risco de incendio.
e) A infraccin tipifcada na alnea q).6 do artigo 128, cando non estea cualifcada como
grave.
f) A infraccin tipifcada na alnea s) do artigo 128 desta lei.
g) As infraccins tipifcadas nas alneas u).1 e u).2 do artigo 128 desta lei, cando a acti-
vidade non se realice en zonas de alto risco de incendio.
2. Infraccins graves:
a) As infraccins tipifcadas nas alneas a), d), e).1, e).4 e i).5 do artigo 128 desta lei.
b) A infraccin tipifcada na alnea g) do artigo 128 desta lei.
c) A infraccin tipifcada na alnea k).1 do artigo 128 desta lei, cando o incumprimento
sexa grave ou inxustifcadamente reiterado.
d) As infraccins tipifcadas nas alneas l).1, l).2 e l).3 do artigo 128 desta lei.
e) A infraccin tipifcada na alnea l).4 do artigo 128 desta lei, cando a actividade se rea-
lice en zonas de alto risco de incendio.
f) A infraccin tipifcada na alnea m) do artigo 128 desta lei, cando a actividade se rea-
lice en zonas de alto risco de incendio.
g) A infraccin tipifcada na alnea n) do artigo 128 desta lei, cando a actividade se rea-
lice en zonas de alto risco de incendio, ags cando quede acreditado que a vertedura ou o
abandono dos residuos, materiais ou produtos favoreceron ou deron lugar aparicin ou
propagacin de incendios forestais ou periurbanos.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29331
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
h) A infraccin tipifcada na alnea q).6 do artigo 128, cando a infraccin implique a ne-
gativa a permitir a entrada nas instalacins aos representantes da consellara competente
en materia de montes.
i) As infraccins tipifcadas nas alneas u).1 e u).2 do artigo 128 desta lei, cando a acti-
vidade se realice en zonas de alto risco de incendio.
j) As infraccins tipifcadas na alnea v) do artigo 128 desta lei.
k) A infraccin tipifcada na alnea w) do artigo anterior cando a alteracin de sinais de
amolloamento non impida a identifcacin dos lmites reais do monte pblico deslindado ou
vecial en man comn.
3. Infraccins moi graves:
a) A infraccin tipifcada na alnea n) do artigo 128 desta lei, cando quede acreditado que
a vertedura ou o abandono dos residuos, materiais ou produtos favoreceron ou deron lugar
aparicin ou propagacin de incendios forestais ou periurbanos.
b) As infraccins tipifcadas na alnea m) do artigo 128 desta lei, cando quede acreditado
que a realizacin das actividades favoreceu ou deu lugar aparicin ou propagacin de
incendios forestais ou periurbanos.
c) A infraccin tipifcada na alnea w) do artigo 128 desta lei, cando a alteracin de sinais
de amolloamento impida a determinacin sobre o terreo dos lindes legalmente establecidos.
Artigo 130. Prescricin das infraccins
1. As infraccins previstas nesta lei prescribirn nos seguintes prazos:
a) As infraccins leves, ao ano.
b) As infraccins graves, aos tres anos.
c) As infraccins moi graves, aos cinco anos.
2. O prazo de prescricin das infraccins comezar a contarse desde o da en que a
infraccin se cometese ou desde que se tivese coecemento da sa comisin.
Interrompe a prescricin da infraccin a incoacin, con coecemento do interesado,
do procedemento sancionador, e o prazo de prescricin continuar se o expediente
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29332
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
sancionador estiver paralizado mis dun ano por causa non imputable ao presunto res-
ponsable.
3. No caso de infraccins continuadas, o inicio do prazo de prescricin comezar a con-
tarse desde que cesase a sa comisin.
4. No caso de concorrencia de infraccins leves, graves e moi graves, ou cando algunha
destas infraccins sexa medio necesario para cometer outra, o prazo de prescricin o
establecido para a infraccin mis grave das cometidas.
5. Nas infraccins permanentes, o prazo de prescricin non comezar a computarse ata
que cese a situacin infractora. Para estes efectos, entndese que existe unha infraccin
permanente cando unha actividade concreta produce efectos que perduran no tempo. Con-
sidranse, as mesmo, comprendidas dentro das infraccins permanentes as infraccins
por omisin en que o incumprimento nun determinado momento dunha obriga produce
efectos permanentes.
CAPTULO
Das sancins
Seccin 1 Multas aplicables
Artigo 131. Conta das multas
A conta das multas que se aplicar a prevista na Lei 43/2003, do 21 de novembro, de
montes, para cada tipo de infraccin leve, grave ou moi grave.
Artigo 132. Criterios para a graduacin das sancins
1. Para a concreta determinacin da sancin que se debe impoer, entre as asignadas a
cada tipo de infraccin, tomaranse en consideracin, ademais dos criterios establecidos na
Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, os que seguen, que debern ser debidamente
motivados na resolucin do procedemento:
a) A intencionalidade.
b) A situacin de risco xerado para as persoas ou os bens.
c) O nimo de lucro.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29333
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
d) Os prexuzos causados e a sa irreversibilidade.
e) A transcendencia social, medioambiental ou paisaxstica.
f) A agrupacin ou a organizacin para cometer a infraccin.
g) Que a infraccin sexa cometida en zona queimada ou declarada como de especial
risco de incendios.
h) A reiteracin, entendida como a concorrencia de varias irregularidades que se sancio-
nen no mesmo procedemento.
i) A reincidencia na comisin dunha infraccin da mesma natureza no ltimo ano. O pra-
zo comezar a contarse desde o da seguinte a aquel en que adquira frmeza a resolucin
na va administrativa.
j) Que a infraccin tea lugar nun monte que posa deslindamento, sexa este pblico
ou vecial en man comn.
k) O recoecemento e a reparacin das infraccins ou a restauracin do dano causado
antes de que se resolva o correspondente procedemento sancionador.
l) A superfcie afectada e o valor atribudo a cada tipo de cobertura vexetal.
m) O grao de perda da biodiversidade ou de erosin que implique a comisin da infrac-
cin.
2. Non se aplicarn como criterios para a graduacin das sancins as circunstancias
recollidas no punto anterior deste artigo cando estean contidos na descricin da conduta
infractora ou formen parte do propio ilcito administrativo.
3. A resolucin administrativa que recaia deber concretar os criterios de graduacin da
sancin tidos en conta, de entre os sinalados no punto 1 deste artigo. Cando non se consi-
dere relevante para estes efectos ningunha das circunstancias enumeradas no dito punto,
a sancin impoerase no seu grao mnimo.
4. Cando a comisin dunha infraccin derive necesariamente da comisin doutra ou
doutras, impoerase unicamente a sancin correspondente infraccin mis grave come-
tida.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29334
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
5. A conta da sancin poderase minorar motivadamente, atendendo as circunstancias
especfcas do caso, cando a sancin resulte excesivamente onerosa ou cando o infractor
corrixa a situacin creada pola comisin da infraccin. Este efecto minorador da culpabi-
lidade poder implicar que o rgano sancionador aplique unha sancin correspondente a
categoras infractoras de inferior gravidade que a infraccin cometida.
Seccin 2 Outras sancins
Artigo 133. Obriga de reparar
1. Sen prexuzo das sancins penais ou administrativas que en cada caso procedan,
o infractor deber reparar o dano causado na forma e nas condicins fxadas polo rgano
sancionador. Esta obriga imprescritible no caso de danos ao dominio pblico forestal.
2. A reparacin ter como obxectivo a restauracin do monte ou do ecosistema forestal
situacin previa aos feitos constitutivos da infraccin sancionada. Para os efectos desta
lei, entndese por restauracin a volta do monte ao seu estado anterior ao dano, e por re-
paracin, as medidas que se adoptan para lograr a sa restauracin. O causante do dano
estar obrigado a indemnizar a parte dos danos que non poidan ser reparados, as como
os prexuzos causados.
3. Os danos ocasionados ao monte e o prazo para a sa reparacin ou restauracin
determinaranse cun criterio tcnico debidamente motivado na resolucin sancionadora.
Artigo 134. Indemnizacin
Poder requirirse ao infractor o aboamento dunha indemnizacin nos seguintes casos:
a) Cando non poida reparar a totalidade ou parte dos danos e perdas causados. A in-
demnizacin ascender conta en que estean valorados estes.
Neste caso ingresaranse no fondo de melloras, establecido no artigo 124 desta lei, os pa-
gamentos que o infractor tea que efectuar en concepto de indemnizacin por danos e perdas,
imposta mediante resolucin frme na va administrativa, sempre que a infraccin se cometa
sobre montes catalogados de dominio pblico, montes patrimoniais pertencentes Comunida-
de Autnoma ou montes que estean suxeitos a un contrato temporal de xestin pblica.
b) Cando o benefcio econmico do infractor sexa superior mxima sancin prevista,
esta indemnizacin ser como mximo do dobre da conta do dito benefcio, e deber fxar-
se de forma motivada na resolucin que poa fn ao procedemento.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29335
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Artigo 135. Sancins accesorias
O rgano competente para resolver o procedemento sancionador poder impoer de
forma motivada, cando se trate de infraccins graves ou moi graves, as seguintes sancins
accesorias:
1. A paralizacin ou a suspensin temporal ou defnitiva da actividade.
2. A inhabilitacin para realizar actividades de producin, xestin ou aproveitamento no
eido forestal.
3. A revogacin ou a suspensin das autorizacins ou das concesins administrativas
nos casos en que se produza un incumprimento das condicins desas autorizacins ou
concesins.
4. A privacin do dereito a subvencins ou a outros benefcios outorgados pola Adminis-
tracin autonmica e polas sas entidades instrumentais relacionadas coa actividade fo-
restal, durante o prazo de dous anos a partir da frmeza da resolucin na va administrativa.
Artigo 136. Comisos
1. A Administracin autonmica poder acordar o comiso tanto dos produtos forestais
ilegalmente obtidos como dos instrumentos e dos medios utilizados na comisin da infrac-
cin.
2. Os concellos podern acordar o comiso dos animais nos casos e na forma estableci-
dos no artigo 86 desta lei.
3. Regulamentariamente estableceranse o procedemento e o destino dos bens comisa-
dos.
Seccin 3 Prescricin das sancins
Artigo 137. Prescricin
1. As sancins previstas nesta lei prescribirn:
a) As impostas por infraccins leves, ao ano.
b) As impostas por infraccins graves, aos dous anos.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29336
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
c) As impostas por infraccins moi graves, aos tres anos.
2. A obriga de restaurar o medio forestal ao estado anterior comisin da infraccin non
prescribe.
3. O prazo de prescricin das sancins comezar a contarse desde o da seguinte a
aquel en que adquira frmeza na va administrativa a resolucin pola que se impn a san-
cin.
Interromper a prescricin da sancin a iniciacin, con coecemento do interesado, do
procedemento de execucin, e volver transcorrer o prazo se aquel estiver paralizado du-
rante mis dun mes por causas non imputables ao infractor.
CAPTULO
Procedemento sancionador
Seccin 1 Tramitacin
Artigo 138. Tramitacin e competencia
1. A tramitacin dos procedementos sancionadores axustarase ao disposto na Lei
30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do proce-
demento administrativo comn, e sa normativa de desenvolvemento; Lei 43/2003, do
21 de novembro, de montes; e s prescricins contidas nesta lei.
2. A incoacin dos correspondentes expedientes sancionadores corresponde persoa
titular da xefatura territorial da consellara competente en materia de montes que sexa
competente por razn do territorio, que actuar de ofcio por instancia de parte.
A persoa titular da xefatura territorial que corresponda encomendaralle a instrucin dos
expedientes sancionadores ao servizo competente da dita xefatura.
3. Os rganos competentes para a imposicin de sancins polas infraccins cometidas
en materia de montes reguladas nesta lei sern os seguintes:
a) A persoa titular da xefatura territorial da consellara competente en materia de mon-
tes, para a imposicin de sancins pola comisin de infraccins leves.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29337
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
b) A persoa titular do rgano forestal, para a imposicin de sancins pola comisin de
infraccins graves.
c) A persoa titular da consellara competente en materia de montes, para a imposicin
de sancins pola comisin de infraccins moi graves.
Seccin 2 Das denuncias dos axentes da autoridade e forestais
Artigo 139. Presuncin de veracidade
1. Os axentes forestais e os axentes facultativos medioambientais, no exercicio das
sas funcins, son axentes da autoridade e velarn polo cumprimento desta lei.
2. Os feitos constatados por funcionarios pblicos, aos cales se lles recoece a con-
dicin de autoridade, que se formalicen en documento pblico observando os requisitos
legais pertinentes tern valor probatorio, sen prexuzo das probas que en defensa dos res-
pectivos dereitos ou intereses poidan sinalar ou achegar os propios administrados.
Seccin 3 Do expediente sancionador
Artigo 140. Suxeitos responsables
1. Sern responsables das infraccins previstas nesta lei as persoas fsicas ou xurdicas
que incorran naquelas e, en particular, a persoa que directamente realice a actividade in-
fractora ou a que ordene a dita actividade cando o executor tea con aquela unha relacin
contractual ou de feito, sempre que se demostre a dependencia do rgano ordenante.
2. Cando non sexa posible determinar o grao de participacin das distintas persoas que
interviesen na realizacin dunha infraccin, a responsabilidade ser solidaria, sen prexu-
zo do dereito a repetir fronte aos demais participantes por parte daquel ou daqueles que
fxesen fronte s responsabilidades.
Artigo 141. Medidas preventivas
1. Antes da iniciacin do procedemento, o rgano competente para iniciar o procede-
mento ou, se o caso, os axentes da autoridade pblica podern adoptar as medidas de
carcter preventivo que xulguen necesarias, includos os comisos e as incautacins de
produtos, elementos naturais ou exemplares de tenza ilcita ou instrumentos ou medios
materiais ou animais utilizados para a sa obtencin, as como a paralizacin de calquera
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29338
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
actividade, sempre que o dano o xustifque, para evitar a continuidade do dano ocasionado
pola actividade presuntamente infractora, en especial cando se estea a producir en masas
de frondosas autctonas consolidadas ou en montes protectores.
2. As medidas provisionais do punto anterior debern ser confrmadas, modifcadas ou
levantadas polo rgano competente para iniciar o procedemento no acordo de iniciacin
deste, que deber efectuarse dentro dos quince das seguintes sa adopcin, o cal pode-
r ser obxecto de recurso de alzada ante a persoa titular da consellara competente en ma-
teria de montes no prazo dun mes desde a sa adopcin. En todo caso, as ditas medidas
quedarn sen efecto se non se inicia o procedemento no citado prazo ou cando o acordo
de iniciacin non contea un pronunciamento expreso acerca destas.
3. Unha vez iniciado o procedemento sancionador, o instrutor ou o rgano competente
para resolvelo poder adoptar, de ofcio ou por instancia de parte, mediante acordo moti-
vado, as medidas preventivas que xulgue oportunas para asegurar a efcacia da resolucin
que poida recaer, se existen elementos de xuzo sufcientes.
Artigo 142. Vinculacin coa orde xurisdicional penal
1. En calquera momento do procedemento sancionador en que o instrutor do proce-
demento ou o rgano competente para resolver considere que os feitos tamn poden ser
constitutivos de ilcito penal, poerao en coecemento do rgano xurisdicional competente,
dndolle traslado da denuncia e das demais actuacins practicadas e solicitndolle comu-
nicacin sobre as actuacins practicadas.
Solicitarase, as mesmo, a dita comunicacin cando se tea coecemento de que se
est a desenvolver un procedemento penal sobre os mesmos feitos que son obxecto dun
procedemento administrativo.
2. Se se coida que existe identidade de suxeito, feito e fundamento entre a infraccin
administrativa e a infraccin penal que puider corresponder, o rgano competente para a
resolucin do procedemento sancionador acordar a sa suspensin ata que se tea co-
ecemento da resolucin xudicial que recaia.
3. Unha vez que o rgano competente para resolver tea coecemento da resolucin
xudicial penal, acordar a non esixencia de responsabilidade administrativa ou a continua-
cin do procedemento sancionador. Durante o tempo en que o procedemento sancionador
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29339
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
estea en suspenso pola incoacin dun proceso penal, entenderase interrompido tanto o
prazo de prescricin da infraccin como o de caducidade do propio procedemento.
4. A sancin penal excluir a imposicin da sancin administrativa nos casos en que se
aprecie a identidade do suxeito, do feito e do fundamento. Se non se estimase a existen-
cia de delito ou de falta, o rgano competente continuar, se o caso, o procedemento
sancionador, tendo en conta os feitos declarados probados na resolucin frme do rgano
xudicial competente.
Artigo 143. Caducidade do procedemento
1. O prazo mximo para resolver e notifcar a resolucin expresa que poa fn ao pro-
cedemento ser de nove meses, contados desde a data de inicio do procedemento ad-
ministrativo sancionador, que corresponde coa data do acordo de incoacin. Despois de
transcorrer este prazo sen que se notifque a resolucin, producirase a caducidade deste,
co arquivo das actuacins, sen prexuzo da obriga de ditar a correspondente resolucin.
2. No caso de que o procedemento se suspenda ou paralice por causas imputables ao
interesado, interromperase o cmputo do prazo para resolver.
3. De conformidade co disposto pola lexislacin bsica do procedemento administra-
tivo, o rgano competente para resolver, de ofcio ou por instancia da persoa instrutora,
pode acordar, mediante resolucin motivada, unha ampliacin do prazo de aplicacin
que non exceda a metade do prazo inicialmente establecido. A dita resolucin debe ser
notifcada persoa interesada antes do vencemento do prazo de caducidade establecido
nesta lei.
4. A caducidade do procedemento non produce por si mesma a prescricin da in-
fraccin. Malia o anterior, os procedementos caducados non interrompern o prazo de
prescricin.
Artigo 144. Executividade das resolucins
1. As resolucins sancionadores sern executivas cando poan fn va administrativa.
2. Contra as resolucins sancionadoras podern interpoerse os recursos previstos na
lexislacin vixente.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29340
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Seccin 4 Medios de execucin forzosa
Artigo 145. Multas coercitivas e execucin subsidiaria
1. Se os infractores non proceden reparacin ou indemnizacin, de acordo co establecido
nesta lei, e logo de transcorrido o prazo sinalado no requirimento correspondente, a adminis-
tracin instrutora poder acordar a imposicin de multas coercitivas ou a execucin subsidiaria.
2. As multas coercitivas sern reiteradas por lapsos de tempo que sexan sufcientes
para cumprir o ordenado, e a conta de cada unha das ditas multas non superar o 20 %
da multa fxada pola infraccin cometida.
3. A execucin subsidiaria da reparacin ordenada ser custa do infractor.
Artigo 146. Constrinximento sobre o patrimonio
1. No caso de que o sancionado mediante resolucin frme na va administrativa non
pague a sancin ou a indemnizacin imposta no perodo voluntario conferido para o efecto,
poder esixrselle pola va de constrinximento.
2. No suposto recollido no punto anterior seguirase o procedemento previsto nas nor-
mas reguladoras do procedemento recadatorio na va executiva.
CAPTULO V
Do rexistro de infractores
Artigo 147. Rexistro de infractores
1. Crearase un rexistro de infractores en materia de montes dependente da consellara
competente, no que se inscribirn de ofcio todos aqueles infractores que sexan sanciona-
dos por resolucin frme.
2. Darase conta ao rexistro de infractores das resolucins sancionadoras frmes e dos
infractores.
Disposicin adicional primeira. Defecto de licenza municipal
As plantacins forestais e as accins de tipo silvcola, as como as de aproveitamento,
includos as cortas e os abatementos das rbores que constitan masa arbrea, espazo
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29341
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
boscoso ou arboredo, haxa ou non planeamento urbanstico municipal aprobado, non re-
quirirn licenza municipal se se realizan en solo rstico ou urbanizable non delimitado, e
debern someterse ao estipulado nesta lei.
Disposicin adicional segunda. Mecenado
Para efectos do previsto no punto 1 do artigo 3 da Lei 49/2002, do 2 de decembro, do
rxime fscal das entidades sen fns lucrativos e dos incentivos fscais ao mecenado, conside-
raranse includos entre os fns de interese xeral os orientados xestin forestal sustentable.
Disposicin adicional terceira. Dos bosques como sumidoiros de carbono
A consellara competente en materia de montes articular, consonte as previsins da
Lei estatal 2/2011, do 4 de marzo, de economa sustentable, ou da normativa que, se for
o caso, a substita, as medidas que se consideren necesarias para procurar a xeracin e
a conservacin das masas forestais e da producin e comercializacin de produtos fores-
tais procedentes de explotacins galegas con certifcacin forestal, as como dos produtos
derivados con certifcacin no seu proceso produtivo no mbito galego, para os efectos de
aumentar a capacidade de almacenamento de CO2 nos sumidoiros galegos.
Para tal efecto, a Xunta de Galicia promover:
a) O establecemento dun clculo anual do efecto sumidoiro dos bosques galegos.
b) A captacin de fnanciamento para a realizacin de forestacins para compensar a
emisin de CO2 en actividades empresariais.
c) Medidas de xestin forestal e de silvicultura encamiadas adaptacin, resiliencia
e resistencia dos montes aos cambios futuros das variables meteorolxicas, mediante,
entre outras, o fomento de repoboacins e a restauracin con especies arbreas e arbus-
tivas adecuadas.
d) O desenvolvemento dos instrumentos baseados no mercado para abordar efciente-
mente a conservacin e a mellora dos activos naturais e dos servizos que estes prestan.
Disposicin adicional cuarta. Rexeneracin de masas arbreas preexistentes
A rexeneracin forestal logo dun aproveitamento forestal ou das masas afectadas por
incendios, pragas ou outros desastres naturais, que deber cumprir en todo caso as distan-
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29342
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
cias establecidas nesta lei, non ter a consideracin de novas plantacins para os efectos
da lexislacin ambiental cando se mantea o xnero da especie arbrea principal, cando
supoa a transformacin de eucaliptais en pieirais ou, en todo caso, cando tras a rexene-
racin se creen masas de frondosas do anexo 1.
Disposicin transitoria primeira. Terreos suxeitos a algn rxime de servidume ou afec-
cin de dereito pblico
Os terreos suxeitos a algn rxime de servidume ou afeccin de dereito pblico que no
momento de entrada en vigor desta lei tean un uso forestal ou estean ocupados por plan-
tacins ou especies forestais conservarn ese uso, con suxeicin s previsins desta lei.
Disposicin transitoria segunda. Servidumes en montes demaniais
As administracins xestoras dos montes que integren o dominio pblico forestal revisa-
rn as servidumes e outros gravames que afecten estes montes para garantir a sa com-
patibilidade co seu carcter demanial, no prazo sinalado na lexislacin bsica.
Disposicin transitoria terceira. Ordenanzas e disposicins municipais
Desde a entrada en vigor desta lei, as ordenanzas e as disposicins aprobadas polas
entidades locais que non se axusten ao disposto nela quedarn sen efecto, e dispoerase
dun prazo dun ano para a sa adaptacin.
Disposicin transitoria cuarta. Adaptacin dos plans xerais de ordenacin municipal
Aos mbitos do solo clasifcado como non urbanizable ou rstico nos plans xerais de or-
denacin municipal aprobados defnitivamente con anterioridade entrada en vigor desta
lei que se delimiten nos plans de ordenacin de recursos forestais como de valor forestal
seralles aplicable o rxime establecido na Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenacin
urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia, para o solo rstico de especial protec-
cin forestal.
Disposicin transitoria quinta. Cortas en solos urbanizables
O aproveitamento das masas forestais existentes no momento da entrada en vigor des-
ta lei en solos urbanizables delimitados estar sometido s disposicins desta lei ata o
desenvolvemento urbanstico dos citados solos, momento en que deixar de ser aplicable.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29343
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Disposicin transitoria sexta. Aproveitamentos forestais mentres non se aprobe o ins-
trumento de ordenacin ou de xestin forestal obrigatorio
1. Os montes ou terreos forestais debern dispoer dun instrumento de ordenacin ou
de xestin forestal obrigatorio e vixente, como mximo, no prazo de seis anos desde a
publicacin das instrucins de ordenacin de Galicia. En todo caso, o cumprimento desta
obriga non poder superar o prazo sinalado na lei bsica. Pasado este prazo sen aproba-
cin, non se autorizarn aproveitamentos forestais nos ditos montes.
2. Mentres os montes ou terreos forestais non dispoan do instrumento de ordenacin
ou de xestin forestal obrigatorio que precepta a normativa vixente, as solicitudes de au-
torizacin de corta en superfcies de aproveitamento superiores a 1 hectrea para masas
con especie principal includa no anexo 1 ou de mis de 15 hectreas para as outras masas
debern inclur un plan de cortas, asinado por tcnico competente en materia forestal, onde
se xustifcar a necesidade ou a oportunidade do aproveitamento, as como a sa localiza-
cin planimtrica, a superfcie obxecto do aproveitamento, o nmero de ps, o volume por
especie afectada e a taxacin correspondente. Este plan deber ser aprobado propiedade
forestal ou polo titular dos dereitos de aproveitamento, sendo preciso para os montes veci-
ais en man comn o acordo da asemblea xeral da comunidade de montes.
3. O pastoreo nos montes mentres non dispoan de instrumento de ordenacin ou de
xestin forestal aprobado requirir autorizacin, na que debern inclur un plan de aprovei-
tamento silvopastoril, onde se incluir, como mnimo, a localizacin e a extensin da zona
dedicada ao pastoreo, a carga gandeira admisible, o perodo de duracin, as actuacins
planifcadas, os responsables dos aproveitamentos e as caractersticas do gando. Este
plan deber ser aprobado pola propiedade forestal ou polo titular dos dereitos de aproveita-
mento, sendo preciso para os montes veciais en man comn o acordo da asemblea xeral
da comunidade de montes. As mesmo, inscribiranse no Rexistro de Terreos Forestais de
Pastoreo, de acordo co establecido no artigo 86.2.
Disposicin transitoria stima. Regulamento do fondo de melloras
Mentres non exista un novo regulamento para a aplicacin do fondo de melloras dos
montes catalogados, ser aplicable o regulamento vixente.
Disposicin transitoria oitava. Rxime transitorio das solicitudes de axudas, subven-
cins e benefcios fscais
Os titulares dos montes que tean a obriga de dotarse dun instrumento de ordenacin
ou de xestin forestal, ou, se o caso, dunha adhesin expresa a referentes de boas
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29344
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
prcticas e aos modelos silvcolas orientativos segundo especies ou formacins forestais
includos nos casos dispostos nesta lei, non podern percibir as axudas, as subvencins
ou os benefcios fscais regulados pola normativa vixente en materia forestal se, chegada
a data mxima en que se deben dotar de tales instrumentos, incumpren a sa obriga ao
respecto.
Disposicin transitoria novena. Montes con consorcios ou convenios coa administra-
cin
1. Os consorcios ou convenios de repoboacin coa Administracin forestal existentes
nos montes no momento da entrada en vigor desta lei sern obxecto de:
a) Cancelacin de ofcio nun prazo mximo de tres anos, contados a partir da entrada
en vigor desta lei, nos casos seguintes:
Montes que non presenten saldo debedor na data de entrada en vigor desta lei ou en
calquera momento dentro do prazo mximo estipulado.
Montes catalogados de dominio pblico que pasen a xestionarse de acordo co esta-
blecido no artigo 34 e seguintes desta lei.
Montes que non consigan os fns para os cales se subscribise o convenio ou o consor-
cio por causas relacionadas co estado legal, administrativo ou econmico do monte.
b) Finalizacin nun prazo mximo de catro anos, contados a partir da entrada en vigor
desta lei, prazo en que deber asinarse un contrato temporal de xestin pblica. No caso
de non se formalizar o dito contrato no prazo establecido, o titular do monte deber aboar
o saldo debedor do convenio ou consorcio fnalizado Comunidade Autnoma, podendo
para isto aboalo nun nico pagamento ou a travs dun plan de devolucin plurianual. No
caso de non se producir o aboamento total ou da cota anual disposta no dito plan, proce-
derase sa anotacin preventiva, en concepto de carga real, das cantidades debidas
Comunidade Autnoma de Galicia, no correspondente Rexistro da Propiedade, e non
podern ter axudas ou benefcios de ningn tipo mentres non regularicen a sa situacin
nos termos previstos nesta lei.
2. Previamente cancelacin do convenio ou consorcio, a Administracin forestal ela-
borar e aprobar un instrumento de ordenacin ou de xestin forestal, consonte o artigo
81, que garanta a continuidade da xestin forestal sustentable.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29345
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
3. O novo contrato de xestin pblica, se procede dun convenio ou dun consorcio f-
nalizado, considerar, como primeira partida do anticipo reintegrable de novo contrato, a
diferenza entre a suma das partidas de gastos sufragados pola Administracin forestal e os
ingresos do consorcio ou do convenio, aplicando a partir dese momento o rxime previsto
para a contabilizacin.
4. Para efectos contables, as dbedas dos consorcios realizados pola Administracin
forestal sern condonadas polo importe a que ascenda a dita conta no momento da clasi-
fcacin do monte como vecial en man comn.
5. As cancelacins referidas no punto 1 desta disposicin transitoria publicaranse no
Diario Ofcial de Galicia e na pxina web da consellara competente en materia de montes.
Disposicin transitoria dcima. Procedementos en tramitacin e adecuacin s distan-
cias previstas para repoboacins
1. Aos procedementos iniciados ao abeiro da normativa existente con anterioridade
entrada en vigor desta lei seralles aplicable a normativa vixente no momento da sa inicia-
cin, ags o disposto no punto seguinte ou nos casos en que o previsto nesta lei sexa mis
favorable para o interesado.
2. O rxime sancionador previsto nesta lei ou, de ser o caso, na modifcacin introducida
na normativa de incendios forestais ser aplicable aos procedementos en curso sempre
que o rxime xurdico sexa mis favorable que o previsto na lexislacin anterior.
3. As repoboacins existentes entrada en vigor desta lei teen un prazo mximo de
dous anos desde a entrada en vigor dela para adecuarse s novas distancias.
Disposicin transitoria dcimo primeira. Inscricin no Catlogo de montes de utilidade
pblica
Todos os montes que fosen declarados de utilidade pblica con anterioridade entrada
en vigor desta lei e continen mantendo as caractersticas esixidas para os montes de
utilidade pblica, as como os actos de permuta, prevalencia ou calquera outro que poida
afectar a sa situacin, debern inscribirse no Catlogo de montes de utilidade pblica no
prazo dun ano desde a sa entrada en vigor.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29346
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Disposicin transitoria dcimo segunda. Concentracins parcelarias en tramitacin
As concentracins parcelarias en tramitacin na data de entrada en vigor desta lei rexe-
ranse pola normativa galega en materia de concentracin parcelaria vixente ata esa data.
Disposicin transitoria dcimo terceira. Revisin de esbozos de montes veciais en
man comn
1. Os esbozos de montes veciais integrados nun expediente que, pola sa antigida-
de, non renan as caractersticas de fabilidade e precisin que esixen as novas tcnicas
topogrfcas podern ser obxecto de revisin axustndose e completndose con aqueles
datos e documentos que se consideren necesarios, en particular os requiridos para a sa
inmatriculacin no Rexistro da Propiedade.
2. Para estes efectos, o xurado provincial de montes veciais en man comn, de ofcio
ou por instancia de parte, poder solicitar Administracin forestal unha proposta coa revi-
sin e elaboracin da cartografa actualizada do monte vecial en man comn.
3. Unha vez aceptada a proposta polo xurado, poerase en coecemento da comuni-
dade propietaria e publicarase no Diario Ofcial de Galicia para o resto de posibles intere-
sados.
4. Aceptada a revisin, poderase proceder marcaxe dos montes veciais, que en todo
caso se axustar ao plano que resulte da dita revisin. A marcaxe poder ser realizada de
ofcio pola propia Administracin forestal ou por instancia das comunidades propietarias.
5. Se no procedemento de revisin ou marcaxe se suscitan cuestins relativas pro-
piedade, poerase fn ao procedemento sen mis trmites. Este acordo de fnalizacin e
arquivo do procedemento non ser susceptible de impugnacin na va administrativa, sen
prexuzo da facultade dos interesados de acudir va xurisdicional civil, por ser esta a com-
petente para dirimir tal controversia.
Disposicin transitoria dcimo cuarta. Avinzas realizadas entre montes veciais en
man comn
Para adecuar as avinzas realizadas con anterioridade entrada en vigor desta lei ao
procedemento de deslindamento entre montes veciais en man comn segundo o artigo 54
desta lei, publicaranse no Diario Ofcial de Galicia as resolucins dos xurados provinciais.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29347
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Disposicin derrogatoria nica. Derrogacin normativa
1. Quedan derrogadas todas as disposicins legais de igual ou inferior rango e os usos
e os costumes que contradigan o preceptuado nesta lei, e particularmente:
a) A disposicin adicional segunda da Lei 2/2006, do 14 de xuo, de dereito civil de
Galicia.
b) Os artigos 21.2 e 23 da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciais en man
comn.
c) Os artigos 12, 48.2, 49.2, 52 e 53 do Decreto 260/1992, do 4 de setembro, polo que se
aproba o Regulamento de execucin da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciais
en man comn.
d) O artigo 1.d), os puntos 19 e 22 do artigo 2, o artigo 12, o punto 6 do artigo 15, o ca-
ptulo V do ttulo (artigos 25, 26, 27 e 28), o artigo 41 e os puntos 5 e 6 do artigo 50.2 da
Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevencin e defensa contra os incendios forestais de Galicia.
e) O Decreto 81/1989, do 11 de maio, sobre medidas de ordenacin das novas planta-
cins co xnero Eucalyptus.
f) O Decreto 43/2008, do 28 de febreiro, polo que se determina o mbito de aplicacin
dos plans de ordenacin dos recursos forestais para Galicia.
2. Todas as normas regulamentarias ditadas ao abeiro dos textos derrogados aos que
se refre o punto anterior continuarn vixentes, mentres non se opoan ao previsto nesta
lei, ata a entrada en vigor das normas que a desenvolvan.
Disposicin derradeira primeira. Modifcacin da Lei 3/2007, do 9 de abril, de preven-
cin e defensa contra os incendios forestais de Galicia
A Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevencin e defensa contra os incendios forestais de
Galicia, queda modifcada como segue:
Un. O punto segundo do nmero 1 do artigo 2 queda redactado do seguinte xeito:
Teen tamn a consideracin de monte ou terreo forestal os demais terreos descritos
no artigo 5 da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, e na Lei de montes de Galicia.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29348
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Dous. O nmero 13 do artigo 2 queda redactado do seguinte xeito:
13. Zona de infuencia forestal: as reas estremeiras que abranguen unha franxa cir-
cundante dos terreos forestais cunha largura de 400 metros, exclundo o solo urbano, de
ncleo rural e o urbanizable delimitado.
Tres. O nmero 20 do artigo 2 queda redactado do seguinte xeito:
20. poca de perigo alto de incendios: o perodo durante o cal estean en vigor medidas
e accins especiais de prevencin e defensa contra incendios forestais, en consideracin
aos antecedentes estatsticos e climatolxicos, as como cando as condicins meteorolxi-
cas ou outras circunstancias agraven o risco de incendios.
Catro. O nmero 25 do artigo 2 queda redactado do seguinte xeito:
25. Persoa directora de extincin: persoa responsable do dispositivo de extincin nun
incendio forestal, dotada da autoridade necesaria para organizar os medios propios da
Xunta e os que proporcionen o resto das entidades e administracins implicadas no dis-
positivo. Ter a condicin de axente da autoridade e poder mobilizar medios pblicos e
privados para actuar na extincin de acordo cun plan de operacins.
Cinco. As alneas f) e g) do artigo 6 quedan redactadas do seguinte xeito:
f) Xestionar as redes primarias e terciarias de faixas de xestin da biomasa nos termos
desta lei.
g) Ordenar a xestin da biomasa vexetal nos termos dos artigos 20 bis, 21 bis e 22 e
consonte os criterios que se establecern regulamentariamente por orde da consellara
competente en materia forestal.
Seis. As alneas a), d) e e) do artigo 7 quedan redactadas do seguinte xeito:
a) Elaborar e aprobar os plans municipais de prevencin e defensa contra os incendios
forestais, consonte o previsto nesta lei e na lexislacin galega de montes, e integralos nos
plans de emerxencia municipais, de acordo co previsto na lexislacin galega de emerxen-
cias.
d) Ordenar a execucin das obras necesarias para conservar e manter o solo e a
biomasa vexetal nas condicins precisas que eviten os incendios, en consonancia cos arti-
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29349
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
gos 199.2 e 9.4 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenacin urbanstica e proteccin
do medio rural de Galicia, e de xeito mis concreto a ordenacin e a execucin subsidiaria
da xestin da biomasa nos termos dos artigos 21, 22 e 23 desta lei, contando para iso coa
colaboracin tcnica e/ou econmica da Xunta de Galicia nos termos previstos no artigo 59
desta lei, conforme o establecido no artigo 331.1 da Lei 5/1997, do 5 de agosto, de Admi-
nistracin local de Galicia.
e) Xestionar as redes secundarias de faixas de xestin da biomasa e as faixas laterais
das redes viarias da sa titularidade, nos termos desta lei.
Sete. O punto 2 do artigo 9 queda redactado do seguinte xeito:
2. A consellara con competencias en materia forestal establecer as datas correspon-
dentes poca de perigo alto.
Oito. O punto 2 do artigo 10 queda redactado da seguinte forma:
2. Para o establecemento do ndice de risco diario de incendio forestal terase en con-
ta a conxuncin dos seguintes factores: a situacin meteorolxica, o estado da biomasa
vexetal e o estado do solo.
Nove. O artigo 11 queda redactado do seguinte xeito:
Artigo 11. Zonas de alto risco de incendio
1. Para os efectos desta lei, e con base nos criterios da informacin histrica e dos
datos estatsticos sobre a ocorrencia de incendios forestais, vulnerabilidade poboacional,
ameazas aos ecosistemas forestais e proteccin do solo fronte erosin, determinaranse
as zonas de alto risco de incendio forestal existentes no territorio.
2. As zonas de alto risco de incendio forestal son as superfcies onde se recoece como
prioritaria a aplicacin de medidas mis rigorosas de defensa contra os incendios forestais
ante o elevado risco de incendio, pola especial frecuencia ou virulencia dos incendios fo-
restais ou pola importancia dos valores ameazados.
3. Estas zonas sern identifcadas e delimitadas a nivel de parroquia e concello no Plan
de prevencin e defensa contra os incendios forestais de Galicia e nos plans de prevencin
e defensa contra os incendios forestais de distrito regulados nos artigos 14 e 15 desta lei.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29350
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
4. A planifcacin das actuacins preventivas e de defensa que se elabore para estas
zonas de alto risco de incendio integrarase nos plans de prevencin e defensa contra os
incendios forestais de distrito. A execucin dos traballos includos nos plans de defensa das
zonas de alto risco de incendio ser considerada de interese xeral.
5. As zonas de alto risco de incendio sern declaradas por orde da consellara con com-
petencia en materia forestal.
Dez. O punto 6 do artigo 13 queda redactado do seguinte xeito:
6. Os plans previstos neste artigo debern ser redactados por tcnicos competentes
en materia forestal.
Once. Os puntos 1, 2 e 5 do artigo 14 quedan redactados do seguinte xeito:
1. O Plan de prevencin e defensa contra os incendios forestais de Galicia refectir a
poltica e as medidas para a defensa dos terreos forestais e das reas de infuencia fores-
tal, englobando os plans de prevencin, proteccin, sensibilizacin, vixilancia, deteccin,
extincin, investigacin e desenvolvemento, soporte cartogrfco, coordinacin e formacin
dos medios e axentes do servizo, as como unha defnicin clara de obxectivos e metas por
acadar, a programacin das medidas e accins, o orzamento e o plan fnanceiro, as como
os indicadores da sa execucin.
2. A elaboracin do Plan de prevencin e defensa contra os incendios forestais de Ga-
licia correspndelle consellara competente en materia forestal.
A aprobacin deste plan correspndelle ao Consello da Xunta, por proposta da dita con-
sellara, odo o Consello Forestal de Galicia.
O Plan de prevencin e defensa contra os incendios forestais de Galicia integrarase no
Plan especial de proteccin civil ante emerxencias por incendios forestais da Comunidade
Autnoma de Galicia, desenvolvendo o nivel 0 de emerxencia por incendios forestais.
5. As modifcacins do Plan de prevencin e defensa contra os incendios forestais de
Galicia aprobadas polo Consello da Xunta de Galicia sern integradas no Plan especial
de proteccin civil ante emerxencias por incendios forestais da Comunidade Autnoma de
Galicia.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29351
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Doce. Os puntos 2 e 7 do artigo 15 quedan redactados do seguinte xeito:
2. A elaboracin, a adaptacin e a revisin dos plans de prevencin e defensa contra
os incendios forestais de distrito correspndenlle direccin xeral da consellara compe-
tente en materia forestal, e sern aprobados pola persoa titular da dita consellara.
7. A consellara competente en materia forestal poder crear e aplicar programas espe-
ciais de intervencin no mbito dos plans de prevencin e defensa contra incendios fores-
tais de distrito para reas forestais contiguas a infraestruturas de elevado valor estratxico
e para reas forestais estratxicas de elevado valor, de acordo co establecido nos plans de
ordenacin de recursos forestais. Igualmente, nos ditos plans podern establecerse zonas
de actuacin preferente para os efectos de prevencin de incendios, para cuxa xestin
podern concertarse convenios de colaboracin coa propiedade ou axudas especfcas.
Trece. O punto 2 do artigo 16 queda redactado do seguinte xeito:
2. A estrutura dos plans municipais de prevencin e defensa contra incendios forestais
ser establecida por orde da consellara con competencias en materia forestal, de acordo
coas directrices que estableza a normativa aplicable en materia de emerxencias. En todo
caso, incluir a rede das pistas, vas, camios, estradas e montes de titularidade municipal
e a defnicin das redes de faixas secundarias, as como a anlise da propiedade destas
redes de faixas. Podern inclur ordenanzas de prevencin de incendios concordantes co
obxecto desta lei en solo urbano, ncleo rural e urbanizable delimitado situado a menos de
400 metros do monte.
Catorce. Os puntos 2 e 4 do artigo 18 quedan redactados do seguinte xeito:
2. As redes de defensa contra os incendios forestais do distrito integran os seguintes
compoentes:
a) Redes de faixas de xestin de biomasa.
b) Rede viaria forestal.
c) Rede de puntos de auga.
d) Rede de vixilancia e deteccin de incendios forestais.
e) Outras infraestruturas de apoio extincin.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29352
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
4. A xestin das infraestruturas a que se refren as alneas c), d) e e) deste artigo que
sexan titularidade da Comunidade Autnoma poder ser cedida pola Xunta de Galicia s
entidades locais ou a outras entidades xestoras, consonte o previsto na lexislacin patrimo-
nial e no seu regulamento de execucin.
Quince. O artigo 20 queda redactado do seguinte xeito:
Artigo 20. Redes de faixas de xestin de biomasa
1. A xestin da biomasa existente nos terreos forestais e nas zonas de infuencia forestal
realizada a travs de faixas, situadas en lugares estratxicos, onde se procede modif-
cacin ou sa remocin total ou parcial, buscando a rotura da continuidade horizontal e
vertical da biomasa presente.
2. As faixas de xestin de biomasa divdense en redes primarias, secundarias e tercia-
rias.
3. As redes primarias de faixas de xestin de biomasa son infraestruturas lineais de
prevencin e defensa, e localzanse ao longo:
a) Da rede de autoestradas, autovas, corredores, vas rpidas e estradas convencio-
nais.
b) Das infraestruturas ferroviarias.
c) Das lias de transporte e distribucin de enerxa elctrica e de gas natural.
4. As redes secundarias de faixas de xestin de biomasa teen un mbito municipal e
posen a funcin prioritaria de proteccin dos ncleos poboacionais, das infraestruturas,
dos equipamentos sociais, das zonas edifcadas, dos parques e dos polgonos industriais.
5. As redes terciarias de faixas de xestin de biomasa localzanse nos terreos forestais
e nas zonas de infuencia forestal e estn vinculadas s infraestruturas de uso pblico, as
como s seguintes infraestruturas de prevencin e defensa contra os incendios forestais:
camios, vas, pistas forestais, devasas, faixas auxiliares de pista, reas cortalumes e
outras infraestruturas ou construcins relacionadas coa prevencin e defensa contra os
incendios forestais.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29353
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
6. As especifcacins tcnicas en materia de defensa do monte contra os incendios fo-
restais relativas a equipamentos forestais e ambientais e de uso social situados en terreos
forestais sern defnidas mediante orde conxunta das consellaras competentes en materia
forestal e de conservacin da natureza.
7. Sen prexuzo do disposto nos artigos seguintes, as especifcacins tcnicas relativas
construcin e ao mantemento das redes de faixas de xestin de biomasa desenvolveraas
a consellara competente en materia forestal.
8. Os proxectos de repoboacin forestal debern respectar as faixas de xestin de bio-
masa previstas neste artigo.
Dezaseis. Engdese un novo artigo 20 bis, que queda redactado do seguinte xeito:
Artigo 20 bis. Redes primarias de faixas de xestin de biomasa
Nos espazos defnidos como redes primarias de faixas de xestin de biomasa ser obri-
gatorio para as persoas responsables, nos termos establecidos no artigo 21 ter desta lei:
a) Ao longo da rede de autoestradas, autovas, corredores, vas rpidas e estradas
convencionais, deberase xestionar a biomasa vexetal, de acordo cos criterios estipula-
dos nesta lei, nos terreos includos na zona de dominio pblico. Ademais, nos ditos te-
rreos non poder haber rbores das especies sinaladas na disposicin adicional terceira
desta lei.
b) Ao longo da rede ferroviaria, deberase xestionar a biomasa vexetal, de acordo cos
criterios estipulados nesta lei, nos terreos includos na zona de dominio pblico. Nesta faixa
non poder haber rbores das especies sinaladas na disposicin adicional terceira desta
lei.
c) Nas lias de transporte e distribucin de enerxa elctrica, sen prexuzo do necesario
respecto das especifcacins da regulamentacin electrotcnica sobre distancia mnima
entre os condutores, as rbores e outra vexetacin, deberase xestionar a biomasa nunha
faixa de 5 metros desde a proxeccin dos condutores elctricos mis externos, consideran-
do a sa desviacin mxima producida polo vento segundo a normativa sectorial vixente.
Ademais, nunha faixa de 5 metros desde a estrema da infraestrutura non poder haber
rbores das especies sinaladas na disposicin adicional terceira desta lei.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29354
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
A xestin da biomasa incluir a retirada desta por parte da persoa responsable regulada
no artigo 21 ter desta lei, sen prexuzo da facultade do propietario do terreo afectado de
proceder sa retirada. Para estes efectos, a persoa responsable deber remitir ao tabo-
leiro de edictos do concello un anuncio, con quince das de antelacin s operacins de
xestin da biomasa, para os efectos de que os propietarios dos terreos poidan executalas
previamente, no caso de estaren interesados. Transcorrido o dito prazo, a persoa respon-
sable estar obrigada realizacin da xestin da biomasa.
d) Nas conducins de transporte do gas natural deberase xestionar a biomasa nunha
faixa de 1 metro e medio a cada lado do seu eixe.
Dezasete. O artigo 21 queda redactado do seguinte xeito:
Artigo 21. Redes secundarias de faixas de xestin de biomasa
1. Nos espazos previamente defnidos como redes secundarias de faixas de xestin de
biomasa nos plans municipais de prevencin e defensa contra os incendios forestais, ser
obrigatorio para as persoas responsables, nos termos establecidos no artigo 21 ter desta
lei, xestionar a biomasa vexetal nunha franxa de 50 metros perimetral ao solo urbano, de
ncleo rural e urbanizable delimitado, as como arredor de edifcacins, vivendas illadas e
urbanizacins, depsitos de lixo, parques e instalacins industriais, situadas a menos de
400 metros do monte, de acordo cos criterios para a xestin de biomasa estipulados nesta
lei e na sa normativa de desenvolvemento. Ademais, nos primeiros 30 metros non poder
haber as especies sinaladas na disposicin adicional terceira desta lei. As distancias medi-
ranse desde o lmite do solo urbano ou ncleo rural, de ser o caso. As distancias no caso
de edifcacins, vivendas illadas ou urbanizacins mediranse desde o seu paramento. No
caso de depsitos de lixo, parques e instalacins industriais, mediranse desde o lmite das
instalacins.
2. No caso de cmpings, gasolineiras e industrias en que se desenvolvan actividades
perigosas consonte o establecido na Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de proteccin ambiental
de Galicia, e na sa normativa de desenvolvemento, as distancias para as especies sina-
ladas na disposicin adicional terceira sern de 50 metros, desde o lmite das instalacins.
No caso dos cmpings, esta distancia medirase desde o peche perimetral.
3. A xestin da biomasa e a retirada de especies da disposicin adicional terceira nas
faixas de proteccin a que se refre este artigo, nas edifcacins e nas instalacins constru-
das sen licenza municipal ou incumprindo os termos do proxecto que obtiver licenza darn
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29355
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
dereito a unha indemnizacin polos danos e perdas que poida ocasionar, as como ao lucro
cesante, a cargo das persoas propietarias dos terreos edifcados e a favor do propietario
das especies afectadas.
As mesmo, a xestin da biomasa ser realizada pola persoa propietaria dos terreos
edifcados, para o cal dispoer dunha servidume de paso forzosa para acceder faixa
establecida. Este acceso farase durante o tempo estritamente necesario para o labor de
xestin da biomasa, e polo punto menos prexudicial ou incmodo para os terreos gravados
e, de ser compatible, polo mis conveniente para o benefciario.
A retirada de especies arbreas ser realizada polo seu propietario.
Dezaoito. Engdese un novo artigo 21 bis, que se redacta do seguinte xeito:
Artigo 21 bis. Redes terciarias de faixas de xestin de biomasa
Nos espazos previamente defnidos como redes terciarias de faixas de xestin de bio-
masa nos plans de prevencin e defensa contra os incendios forestais do distrito, que en
todo caso se actualizarn inclundo as infraestruturas preventivas recollidas nos proxectos
de ordenacin ou de xestin forestal no mbito do correspondente distrito, ser obrigatorio
para as persoas responsables, nos termos establecidos no artigo 21 ter desta lei:
a) Xestionar a biomasa vexetal na totalidade da superfcie das infraestruturas de uso
pblico ou reas recreativas, as como nunha franxa perimetral de 50 metros.
b) Xestionar a biomasa vexetal na totalidade das parcelas que se atopen dentro dunha
franxa circundante de 50 metros arredor de zonas forestais de alto valor, especifcamente de-
claradas por orde da consellara competente en materia forestal, consonte o previsto nos cri-
terios para a xestin de biomasa defnidos nesta lei e na sa normativa de desenvolvemento.
c) Nas vas e nos camios forestais, a xestin da biomasa vexetal farase, no estrato
arbustivo e subarbustivo, na plataforma de rodadura do camio e nos 2 metros desde a
aresta exterior da va ou do camio.
d) No resto de infraestruturas de prevencin e defensa contra os incendios forestais
(devasas, faixas auxiliares de pista, rozas, reas cortalumes e outras infraestruturas de
prevencin e defensa contra incendios forestais), a xestin da biomasa vexetal farase de
acordo co planeamento de prevencin e defensa contra os incendios forestais dos distritos
e debern recollerse nos instrumentos de ordenacin ou de xestin forestal.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29356
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Dezanove. Engdese un novo artigo 21 ter, que se redacta do seguinte xeito:
Artigo 21 ter. Persoas responsables
1. Para os efectos do establecido nos artigos 20 bis, 21 e 21 bis, entenderase por per-
soas responsables as persoas titulares do dereito de aproveitamento sobre os terreos fo-
restais e os terreos situados nas zonas de infuencia forestal en que tean os seus dereitos
para os supostos dos artigos 21 e 21 bis, as como as administracins, as entidades ou
as sociedades que tean encomendada a competencia sobre a xestin, ou cedida esta en
virtude dalgunha das formas previstas legalmente, das vas de comunicacin e das lias
de transporte de enerxa elctrica para os supostos referidos no artigo 20 bis e na alnea
b) do artigo 21 bis, se o caso.
2. En solo urbano, de ncleo rural e urbanizable delimitado, aplicaranse subsidiariamen-
te os criterios establecidos nos artigos 20 bis, 21, 21 ter, 22 e 23, ags aprobacin espec-
fca de ordenanza municipal ou na falta dela, que poder elaborarse de conformidade co
artigo 16 desta lei.
Vinte. O artigo 22 queda redactado do seguinte xeito:
Artigo 22. Procedemento para a xestin da biomasa no mbito das redes de faixas
1. As persoas fsicas ou xurdicas responsables, segundo o disposto no artigo 21 ter,
procedern execucin da xestin da biomasa no mbito das redes de faixas de xestin
de biomasa antes do 30 de xuo de cada ano e consonte os criterios establecidos por orde
da consellara competente en materia forestal.
2. No suposto de incumprimento do disposto no nmero anterior, os entes locais, no
caso do artigo 21 e nas faixas laterais das redes viarias da sa titularidade, as como a
consellara competente en materia forestal nos restantes casos, podern notifcar, de ofcio
ou por instancia de parte, s persoas responsables a sa obriga de xestin da biomasa
vexetal, advertndoas da posibilidade de execucin subsidiaria no caso de incumprimento e
sen prexuzo da instrucin do procedemento sancionador que corresponda e da aplicacin
de multas coercitivas, se o caso.
3. Se no prazo mximo de quince das naturais os citados titulares non acometen a xes-
tin da biomasa, as citadas administracins pblicas, consonte as atribucins competen-
ciais defnidas con anterioridade, podern proceder execucin subsidiaria dos traballos
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29357
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
de xestin de biomasa, repercutndolles os custos s persoas responsables segundo o
disposto no artigo 21 ter.
4. No caso de execucin subsidiaria, as persoas responsables segundo o disposto no
artigo 21 ter estn obrigadas a facilitarlles os necesarios accesos s entidades responsa-
bles dos traballos de xestin da biomasa, que non requirirn de ningunha autorizacin para
a execucin subsidiaria da xestin da biomasa nas redes de faixas de xestin.
5. Malia o anterior, a consellara competente en materia forestal poder proceder
execucin directa de traballos preventivos nas redes de faixas de xestin de biomasa esta-
blecidas nos artigos 20 bis, 21 e 21 bis, sen necesidade de requirimento previo, cando se
declare un incendio forestal que supoa un risco inminente para as persoas ou os bens.
Vinte e un. O artigo 23 queda redactado do seguinte xeito:
Artigo 23. Novas edifcacins en terreos forestais e en zonas de infuencia forestal e
medidas de prevencin de incendios forestais nas novas urbanizacins
1. Os instrumentos de planeamento urbanstico debern ter en conta a avaliacin de ris-
co de incendio forestal, no que respecta zonifcacin do territorio e s zonas de alto risco
de incendio que constan nos plans de prevencin e defensa contra os incendios forestais
de distrito.
2. As novas instalacins destinadas a explotacins agrcolas, gandeiras e forestais
e as vivendas vinculadas a estas, as como as novas urbanizacins e edifcacins para
uso residencial, comercial, industrial ou de servizos resultantes da execucin de plans de
ordenacin urbanstica que afecten zonas de monte ou de infuencia forestal, e que non
tean continuidade inmediata coa trama urbana e que resulten estremeiras con monte
ou con zonas de infuencia forestal, tern que cumprir coas seguintes medidas de pre-
vencin:
a) Asegurar a existencia dunha faixa perimetral de proteccin de 30 metros de largo
dentro da mesma propiedade, arredor da urbanizacin, edifcacin ou instalacin, com-
putada desde o lmite exterior da edifcacin ou instalacin destinada s persoas, libre de
vexetacin seca e coa masa arbrea rareada, que en ningn caso conter especies da
disposicin adicional terceira, consonte os criterios que se establecern mediante orde da
consellara competente en materia forestal.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29358
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
b) Nas zonas de alto risco de incendio, ser necesario adoptar medidas especiais de
autoproteccin pasiva da edifcacin ou da instalacin fronte a posibles fontes de ignicin
procedente de incendios forestais.
c) No caso de urbanizacins e edifcacins para uso industrial debern dispoer de xeito
perimetral dunha rede de hidrantes homologados para a extincin de incendios ou, na sa
falta, de tomas de auga, de acordo co que se estableza regulamentariamente.
d) Presentar ante a Administracin municipal un proxecto tcnico de prevencin e de-
fensa contra incendios forestais que garanta o cumprimento do que establece esta lei e a
normativa que a desenvolva, as como o cumprimento do plan municipal de prevencin e
defensa contra incendios forestais, se o caso.
3. A partir da faixa perimetral de 30 metros indicada na alnea a) do punto anterior, es-
tablcese unha franxa perimetral de 20 metros de largo na cal os propietarios dos terreos
sern responsables da realizacin das medidas de xestin da biomasa.
4. No caso de incumprimento da xestin da biomasa vexetal, corresponderalle ao con-
cello a sa realizacin, acudindo execucin subsidiaria de acordo co establecido no ar-
tigo 22 desta lei, sen prexuzo da instrucin do correspondente expediente sancionador.
Vinte e dous. O artigo 24 queda redactado do seguinte xeito:
Artigo 24. Silvicultura preventiva
1. A silvicultura preventiva recolle o conxunto de accins no mbito da defensa dos
montes contra incendios forestais e engloba as medidas aplicadas s masas forestais, ma-
togueiras e outras formacins espontneas, no nivel da composicin especfca e do seu
arranxo estrutural, cos obxectivos de diminur o perigo de incendio forestal e de garantir a
mxima resistencia do territorio propagacin do lume.
2. Os instrumentos de ordenacin ou xestin forestal deben explicitar as medidas de sil-
vicultura e da rede de infraestruturas de terreos forestais que garantan a descontinuidade
horizontal e vertical da biomasa forestal, no mbito das orientacins do planeamento de
prevencin e defensa contra os incendios forestais de distrito.
3. Regulamentariamente desenvolveranse os criterios para a ordenacin preventiva do
territorio forestal e a sa aplicacin nos instrumentos de ordenacin ou de xestin forestal.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29359
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Vinte e tres. Engdese un novo artigo 24 bis, que ten a seguinte redaccin:
Artigo 24 bis. Depsitos de subprodutos forestais
1. Durante os meses de xullo, agosto e setembro, s ser permitido o amoreamento
en cargadoiro de subprodutos resultantes de corta ou extraccin forestal tales como a
biomasa forestal residual, estelas e cortiza, sempre que sexa salvagardada unha rea sen
vexetacin cun mnimo de 10 metros arredor.
2. Os depsitos temporais de madeira en rolo quedan expresamente excludos da apli-
cacin deste artigo.
Vinte e catro. O artigo 31 queda redactado como segue:
Artigo 31. Limitacins de acceso, circulacin e permanencia por razns de risco de
incendios
1. Durante a poca de perigo alto de incendios forestais, defnida no artigo 9 desta lei,
queda condicionado o acceso, a circulacin e a permanencia de persoas e bens nos te-
rreos forestais includos:
a) Nas zonas de alto risco de incendio referidas no artigo 11.
b) Nas reas baixo xestin da Xunta de Galicia sinalizadas para tal fn.
c) Nas reas onde exista sinalizacin correspondente limitacin de actividades.
d) As condicins de limitacin de acceso e as sinalizacins correspondentes includas
neste punto para reas non includas en zonas de alto risco desenvolveranse por orde da
consellara competente en materia forestal.
2. O acceso, a circulacin e a permanencia de persoas e bens nos terreos e condicins
establecidas no punto anterior quedan condicionados nos seguintes termos:
a) Cando se verifque que o ndice de risco diario de incendio forestal sexa moi alto ou
extremo, non estar permitido acceder, circular e permanecer no interior das reas referi-
das no nmero anterior, as como nos camios forestais, camios rurais e outras vas que
as atravesan.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29360
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
b) Cando se verifque que o ndice de risco diario de incendio forestal sexa alto, non
estar permitido, no interior das reas referidas no nmero anterior, executar traballos que
supoan a utilizacin de maquinaria sen os dispositivos previstos no artigo 39.
c) Cando se verifque que o ndice de risco diario de incendio forestal sexa moderado e
alto, todas as persoas que circulen no interior das reas referidas no nmero 1 e nos cami-
os forestais, camios rurais e outras vas que as atravesan ou delimitan estn obrigadas
a identifcarse perante os membros das forzas e corpos de seguridade do Estado, axentes
forestais e axentes facultativos medioambientais.
3. Fra da poca de perigo alto, e desde que se verifque o ndice de risco diario de
incendio forestal de niveis moi alto e extremo, non estar permitido acceder, circular e
permanecer no interior das reas referidas no nmero 1, as como nos camios forestais,
camios rurais e outras vas que as atravesan.
4. Fra da poca de perigo alto, e desde que se verifque o ndice de risco diario de
incendio forestal de niveis moderado e alto, a circulacin de persoas no interior das reas
referidas no nmero 1 queda suxeita s medidas referidas na alnea c) do punto 2 deste
artigo.
5. Nas reas a que se refre a alnea b) do nmero 1 deste artigo o acceso queda con-
dicionado, ademais, ao sinalado pola consellara competente en materia de conservacin
da natureza cando afecte espazos naturais protexidos.
6. O incumprimento das condicins establecidas neste artigo ser sancionado consonte
o disposto no artigo 67.k) da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes.
Vinte e cinco. O artigo 32 queda redactado como segue:
Artigo 32. Excepcins
1. Constiten excepcins s medidas referidas nas alneas a) e b) do nmero 2 e no
nmero 3 do artigo 31:
a) O acceso, a circulacin e a permanencia no interior das referidas reas de persoas
residentes, propietarias e produtoras forestais e persoas que al exerzan a sa actividade
profesional.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29361
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
b) A circulacin de persoas no interior das referidas reas sen outra alternativa de acce-
so s sas residencias e locais de traballo.
c) O acceso e a permanencia nas reas recreativas cando estean debidamente equipa-
das, nos termos da lexislacin aplicable.
d) A circulacin en autovas e autoestradas, itinerarios principais, itinerarios complemen-
tarios e estradas da rede estatal e autonmica.
e) A circulacin en estradas de titularidade local para as cales non exista outra alterna-
tiva de circulacin con equivalente percorrido.
f) O acceso, a circulacin e a permanencia no interior das referidas reas de autorida-
des e persoal dependente das administracins con competencias en materia forestal, de
axentes das forzas e corpos de seguridade das distintas administracins e de autoridades,
forzas armadas e persoal de proteccin civil e emerxencias no exercicio das sas compe-
tencias.
g) O acceso, a circulacin e a permanencia no interior das referidas reas de persoal
militar en misin intrinsecamente militar.
h) O acceso, a circulacin e a permanencia nos predios rsticos de rxime cinextico
especial para aqueles cazadores socios das sas sociedades xestoras que participen en
actividades cinexticas autorizadas.
i) O acceso e a permanencia de persoas debidamente acreditadas que desenvolvan ou
participen en actividades recreativas, deportivas ou tursticas expresamente autorizadas
pola consellara competente en materia forestal.
2. O disposto no artigo 31 non se aplica, en ningn caso:
a) s reas urbanas e s reas industriais.
b) Aos accesos habilitados para tal efecto s praias fuviais e martimas.
c) Aos medios de prevencin, vixilancia, deteccin e extincin dos incendios forestais.
d) execucin de obras de interese pblico, con tal recoecemento, baixo a responsa-
bilidade do seu adxudicatario.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29362
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
e) circulacin de vehculos prioritarios cando estean en marcha de urxencia.
f) s reas baixo xurisdicin militar.
Vinte e seis. O artigo 33 queda redactado como segue:
Artigo 33. Uso do lume
Como medida preventiva, prohbese o uso do lume nos terreos agrcolas, terreos fores-
tais e zonas de infuencia forestal defnidas no artigo 2 desta lei, ags para as actividades
e nas condicins, perodos ou zonas autorizadas pola consellara competente en materia
forestal nos termos desta lei e do que estableza a sa normativa de desenvolvemento.
Vinte e sete. Modifcase o artigo 34, que queda redactado do seguinte xeito:
Artigo 34. Comunicacins e autorizacins de queimas de restos agrcolas e forestais
1. A queima de restos agrcolas amoreados en terreos agrcolas e naqueles terreos
situados nas zonas de infuencia forestal ser comunicada previamente, con carcter obri-
gatorio, consellara competente en materia forestal, nos termos que se fxen regulamen-
tariamente. Queda prohibida a queima de restos agrcolas e de actividades de xardinara
en terreos forestais.
2. A queima de restos forestais amoreados en terreos agrcolas, forestais ou naqueles
situados nas zonas de infuencia forestal deber contar con autorizacin preceptiva da
consellara competente en materia forestal, nos termos que se fxen regulamentariamente.
En todo caso, para a concesin da autorizacin de queima de restos forestais teranse en
conta os riscos e a superfcie que se solicita queimar.
Vinte e oito. Modifcanse os puntos 2 e 4 do artigo 35 e engdese un novo punto 6 no
dito artigo, que quedan redactados do seguinte xeito:
2. A realizacin de queimas controladas en terreos agrcolas e forestais e en zonas de
infuencia forestal s ser permitida, nos termos que se establezan regulamentariamente,
despois da sa autorizacin expresa e coa presenza de persoal tcnico autorizado para a
xestin de queimas controladas e con equipos de extincin de incendios. As autorizacins a
que se refre este punto sern outorgadas pola consellara competente en materia forestal.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29363
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
4. A realizacin de queimas controladas s estar permitida fra da poca de perigo
alto e cando o ndice de risco diario de incendio forestal sexa baixo ou moderado.
6. As mesmo, no caso de que as queimas controladas se desenvolvan en terreos cua-
lifcados como espazos naturais protexidos, segundo a normativa sectorial de aplicacin,
ser necesario o informe previo da consellara competente en materia de conservacin da
natureza.
Vinte e nove. Modifcanse a alnea a) do nmero 1 e os nmeros 2, 3, 4 e 5 do artigo 36
e o nmero 4 pasa a ser o nmero 6. Os nmeros 1.a), 2, 3, 4 e 5 quedan redactados do
seguinte xeito:
1. Nas zonas agrcolas, forestais e nas de infuencia forestal, durante a poca de peri-
go alto, queda prohibido:
a) Realizar fogueiras para recreo ou ocio e para a preparacin de alimentos, as como
utilizar equipamentos de queima e de combustin destinados iluminacin ou elabora-
cin de alimentos.
2. Nas zonas agrcolas, forestais e nas de infuencia forestal, fra da poca de perigo
alto e desde que se verifque o ndice de risco diario de incendio forestal de niveis moi alto
e extremo, manteranse as restricins referidas no nmero anterior.
3. Exceptase do disposto na alnea a) do nmero 1 e no nmero anterior a prepa-
racin de alimentos en espazos non includos en zonas de alto risco de incendio sempre
que sexa realizada nas reas expresamente previstas para o efecto, como son as reas
recreativas e outras cando estean debidamente identifcadas e conten con infraestruturas
adecuadas para tal fn.
4. Excepcionalmente, a consellara con competencias en materia forestal poder au-
torizar reas recreativas includas en zonas de alto risco de incendio nas cales se poidan
preparar alimentos, sempre que conten cos requisitos, instalacins e equipamentos espe-
cfcos que se sinalen regulamentariamente.
5. Exceptase as mesmo do disposto na alnea a) do nmero 1 e no nmero anterior o
uso de lume nas festas locais ou de arraigada tradicin popular, que requirir autorizacin
previa do concello, na cal fgurarn, en todo caso, as medidas de seguridade e prevencin
de incendios forestais.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29364
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Trinta. Modifcanse os nmeros 1, 4 e 5 do artigo 37, que quedan redactados do seguin-
te xeito:
1. En todos os terreos forestais e zonas de infuencia forestal, durante a poca de pe-
rigo alto, os artefactos que leven aparellado o uso do lume, as como a utilizacin de fogos
de artifcio, o lanzamento de globos e doutros artefactos pirotcnicos, que en todos os
casos estean relacionados coa celebracin de festas locais ou de arraigada tradicin cul-
tural, estn suxeitos autorizacin previa do respectivo concello, que incluir as medidas
especfcas de seguridade e prevencin axeitadas. O concello comunicar as autorizacins
ao distrito forestal correspondente ao seu mbito territorial con corenta e oito horas de an-
telacin como mnimo.
No caso de que o ndice de risco diario de incendio forestal sexa extremo, o concello
non poder autorizar a utilizacin de artefactos que leven aparellado o uso do lume, fogos
de artifcio, globos e artefactos pirotcnicos. Nos casos de que o ndice de risco diario de
incendio forestal sexa extremo o da da celebracin, entenderanse revogadas as autoriza-
cins emitidas con anterioridade.
Os lanzamentos de fogos de artifcio ou artefactos pirotcnicos nos terreos forestais e
nas zonas de infuencia forestal s podern ser realizados por persoal autorizado das em-
presas que fguren no rexistro sectorial desta actividade. Os fogos de artifcio e artefactos
pirotcnicos debern empregar materiais ignfugos, ou ben ignifugados.
A autorizacin outorgada non eximir en ningn caso das responsabilidades por danos
e perdas a que houber lugar no caso de que concorra neglixencia ou imprudencia.
4. Fra da poca de perigo alto e desde que se verifque o ndice de risco diario de
incendio forestal de nivel extremo, mantense as restricins referidas no nmero 1 deste
artigo.
5. Fra da poca de perigo alto e desde que se verifque o ndice de risco diario de
incendio forestal de niveis alto, moi alto e extremo, mantense as restricins referidas nos
nmeros 2 e 3 deste artigo.
Trinta e un. Modifcase a denominacin do captulo do ttulo V, que queda redactado
do seguinte xeito:
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29365
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
CAPTULO
Cambios de actividade en terreos queimados
Trinta e dous. Modifcase o artigo 40, que queda redactado do seguinte xeito:
Artigo 40. Cambios de actividade de forestal a agrcola
1. Con carcter xeral, o cambio de actividade de forestal a agrcola rexerase polo dis-
posto na Lei de montes de Galicia.
2. No caso de que se produza un incendio forestal, non se autorizar o cambio de activi-
dade de forestal a agrcola ou pasteiro desde a data en que se produza o incendio forestal
ata o 31 de decembro posterior data en que se cumpran dous anos deste. Soamente de
forma excepcional, e atendendo as circunstancias especiais que se determinen regula-
mentariamente, nos termos previstos no artigo 50.1 da Lei 43/2003, do 21 de novembro,
de montes, poder autorizarse o dito cambio de actividade.
Trinta e tres. Modifcase o artigo 42, que queda redactado do seguinte xeito:
Artigo 42. Aproveitamento de madeira queimada
Os aproveitamentos de madeira queimada, con independencia da especie forestal, re-
quirirn a autorizacin previa do rgano inferior competente por razn do territorio da con-
sellara competente en materia forestal. Desenvolveranse regulamentariamente as condi-
cins para a autorizacin do aproveitamento da madeira queimada por incendios forestais.
Trinta e catro. Modifcase o artigo 43, que queda redactado do seguinte xeito:
Artigo 43. Limitacins ao pastoreo
1. Con carcter xeral, prohbese o pastoreo en todos os terreos forestais que resul-
ten afectados por incendios forestais, nun prazo mnimo contado desde a data en que se
produza o incendio ata o 31 de decembro posterior data en que se cumpran dous anos
deste e ata que as adecuadas condicins de restauracin da masa arborada, se o caso,
o permitan. Neste caso, precisarase de autorizacin administrativa, nos termos que se
establezan para o efecto.
2. Regulamentariamente podern preverse excepcins prohibicin establecida no
punto anterior, baseadas na acreditacin de perdas de difcil reparacin pola prohibicin ao
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29366
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
pastoreo ou na inexistencia de alternativas ao pastoreo nas reas afectadas por incendios
forestais dentro da mesma demarcacin forestal, ags que se trate de superfcies arbo-
radas queimadas, ou superfcies de parroquias includas en zonas declaradas como de
alto risco onde, polo nmero de incendios forestais reiterados ou pola sa gran virulencia,
precisen medidas extraordinarias de prevencin de incendios e de proteccin dos montes
fronte aos impactos producidos por eles.
Trinta e cinco. Modifcase o artigo 44, que queda redactado do seguinte xeito:
Artigo 44. Limitacins actividade cinextica
1. Os aproveitamentos e a repoboacin cinextica en terreos queimados quedan prohi-
bidos durante un perodo contado desde a data en que se produza o incendio ata o 31 de
decembro posterior data en que se cumpran tres anos deste, ags autorizacin expresa
do rgano competente en materia cinextica, logo do informe favorable da consellara com-
petente en materia forestal.
2. A falta desta autorizacin, ou a realizacin da actividade en condicins distintas s au-
torizadas, sancionarase consonte o disposto na lexislacin galega en materia cinextica.
Trinta e seis. Modifcanse os puntos 4 e 5 do artigo 46 e engdese un punto 6, que que-
dan redactados do seguinte xeito:
4. Os postos de vixilancia instalaranse segundo criterios de prioridade fundados no
grao de risco de incendio forestal, valor do patrimonio que hai que defender e visibilidade,
e sern dotados do equipamento tecnolxico adecuado s sas funcins.
5. A instalacin de calquera equipamento de comunicacin radioelctrica que poida in-
terferir na calidade das comunicacins da rede de radio dos servizos de prevencin e
defensa contra os incendios forestais requirir de informe previo favorable da consellara
competente en materia forestal.
6. Calquera plantacin que se realice no espazo de 50 metros arredor dun posto de vixa re-
quirir igualmente de informe previo favorable da consellara competente en materia forestal.
Trinta e sete. Modifcanse o ttulo e os nmeros 1, 2, 3, 6 e 8, e engdese unha alnea
d) no nmero 4 e un novo nmero 9 ao artigo 48:
Artigo 48. Extincin, remate, vixilancia e investigacin de incendios forestais
1. Toda persoa que observe a existencia ou o comezo dun incendio est obrigada a co-
municrllelo aos servizos de prevencin e defensa contra os incendios forestais, s forzas
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29367
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
e corpos de seguridade do Estado ou aos servizos de proteccin civil da forma mis rpida
posible e, se o caso, a colaborar, dentro das sas posibilidades, extincin do incendio.
2. A direccin tcnica de extincin ser realizada por persoal tcnico dependente da
consellara competente en materia forestal. As operacins de extincin dos incendios fo-
restais sern realizadas polo persoal pertencente ao Servizo de Defensa contra ncendios
Forestais, polo persoal dependente dos servizos de proteccin civil e por profesionais ha-
bilitados para o efecto pola consellara competente en materia forestal.
3. O sistema de extincin de incendios forestais basearase nunha estrutura de base
territorial, profesionalizada e integrada, baixo o mando nico da administracin competen-
te en materia forestal, a travs dos rganos que se especifquen no Plan de prevencin e
defensa contra os incendios forestais de Galicia (Pladiga).
4. Poden participar nas operacins de extincin e de remate de incendios forestais,
baixo o mando nico operativo dependente da consellara competente en materia forestal:
d) O persoal dependente dos servizos de proteccin civil, dos grupos locais de pronto
auxilio e doutros vinculados a proteccin civil.
6. En situacins de emerxencia, cando para a extincin dun incendio forestal for pre-
ciso, a persoa directora ou responsable tcnica das tarefas de extincin poder mobilizar
os medios pblicos e privados para actuar na extincin de acordo cun plan de operacins.
As mesmo, poder dispoer, cando sexa necesario e anda que non se poida contar coa
autorizacin das persoas titulares respectivas, a entrada de equipos e medios en predios
forestais, agrcolas ou gandeiros, a circulacin por camios privados, a apertura de bre-
chas en muros ou cercas, a utilizacin de augas, a apertura de devasas de urxencia e a
queima anticipada mediante contralume nas zonas que se considere, dentro dunha normal
previsin, que poden ser consumidas polo incendio.
8. Despois do remate dun incendio forestal, procederase, en funcin dos medios dis-
poibles, investigacin de causas, co obxecto de establecer as circunstancias en que
se produciu e identifcar e sancionar a persoa responsable da sa autora. A investigacin
debe servir tamn para establecer as medidas preventivas para evitar os incendios. Esta
investigacin, sen prexuzo das competencias das forzas e corpos de seguridade do Es-
tado, ser realizada por tcnicos dos servizos de prevencin e defensa contra incendios
forestais e tcnicos pertencentes aos distritos forestais, por axentes forestais ou axentes
facultativos medioambientais especializados ou polas brigadas de investigacin de incen-
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29368
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
dios forestais, seguindo os protocolos ofciais e os procedementos tcnicos establecidos
pola consellara competente en materia forestal.
9. A inclusin no rexistro cartogrfco e informtico de superfcies queimadas, recollido
no artigo 4.2 desta lei, ter efectos de recoecemento ofcial do incendio.
Trinta e oito. Modifcanse os puntos 1), 3), 4), 7), 9) e 10) do nmero 2 do artigo 50 e
engdense dous novos puntos, 12) e 13), que quedan redactados do seguinte xeito:
1) O incumprimento da obriga de xestionar a biomasa consonte o previsto nalgn dos
artigos 20 bis, 21, 21 bis, 21 ter, 22 e 23 ou na disposicin transitoria terceira desta lei.
3) O incumprimento das medidas de prevencin para as novas edifcacins en zonas
forestais e de infuencia forestal, nos termos do artigo 23.2.
4) A execucin de medidas de silvicultura preventiva vulnerando o disposto nesta lei e
na sa normativa de desenvolvemento.
7) O depsito de produtos forestais e produtos infamables en condicins distintas das
previstas no artigo 24 bis desta lei.
9) O cambio de actividade sen obter a autorizacin prevista no artigo 40 ou en condi-
cins distintas s autorizadas.
10) A prctica do pastoreo nos terreos forestais que resulten afectados por incendios
forestais vulnerando o disposto no artigo 43 desta lei ou incumprindo a autorizacin pre-
vista nel.
12) Repoboacins realizadas a menos de 50 metros arredor dun posto de vixa sen
informe favorable da consellara competente en materia forestal.
13) Acampadas fra das zonas delimitadas para tal fn.
Trinta e nove. Modifcase a alnea b) do nmero 1 do artigo 51, que queda redactada do
seguinte xeito:
b) A conduta tipifcada no nmero 2.8 do artigo 50 desta lei cando o ndice de risco
diario de incendio forestal sexa extremo.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29369
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Corenta. Modifcanse as alneas b), d) e e) do nmero 2 do artigo 51 e introdcese unha
nova alnea h) no nmero 2 do artigo 51, que quedan redactadas como segue:
b) As condutas tipifcadas no nmero 2.8 do artigo 50 desta lei, cando o ndice de risco
diario de incendio forestal sexa moi alto.
d) A conduta tipifcada no nmero 2.7 do artigo 50.
e) A conduta descrita no nmero 2.4 do artigo 50, cando as medidas de silvicultura se
realicen en terreos includos nas redes secundarias de faixas de xestin de biomasa.
h) A conduta tipifcada na alnea k) do artigo 67 da Lei 43/2003, do 21 de novembro,
de montes, cando o ndice de risco diario de incendio forestal sexa moi alto ou extremo.
Corenta e un. Modifcase o nmero 1 do artigo 52, que queda redactado do seguinte
xeito:
1. Para a determinacin concreta da sancin que se impoa, entre as asignadas a
cada tipo de infraccin, tomaranse en consideracin, ademais dos criterios establecidos na
Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, os seguintes, que debern ser debidamente
motivados na instrucin do expediente sancionador:
a) A superfcie afectada e o valor atribudo a cada tipo de cobertura vexetal.
b) A adopcin inmediata e efcaz de medidas tendentes a diminur o dano ou o prexuzo
ocasionado.
c) A falta de acompaamento tcnico adecuado na realizacin de queimas controladas,
consonte o previsto no artigo 35.3 desta lei.
d) A diferente consideracin da poca de perigo, zonas de risco e ndice de risco diario
de incendio forestal, na data da comisin da infraccin, segundo o disposto nos artigos 9,
10 e 11 desta lei.
e) A reiteracin, entendida como a concorrencia de varias irregularidades ou infraccins
que se sancionen no mesmo procedemento.
f) A intencionalidade.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29370
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
g) A situacin de risco xerado para as persoas ou os bens.
h) O nimo de lucro.
i) Os prexuzos causados e a irreversibilidade destes.
j) A transcendencia social, medioambiental ou paisaxstica.
k) A agrupacin ou a organizacin para cometer a infraccin.
l) Que a infraccin sexa cometida en zona queimada ou declarada como de especial
risco de incendios.
m) A reincidencia na comisin dunha infraccin das recollidas nesta lei no ltimo ano. O
prazo comezar a contarse desde o da seguinte a aquel en que adquira frmeza a resolu-
cin na va administrativa.
Corenta e dous. Engdese un novo artigo 53 bis, que se redacta como segue:
Artigo 53 bis. Multas coercitivas e execucin subsidiaria
1. Se os infractores non proceden reparacin ou indemnizacin, de acordo co esta-
blecido nesta lei, e logo de transcorrido o prazo sinalado no requirimento correspondente,
a persoa instrutora do procedemento ou o rgano encargado da resolucin poder acordar
a imposicin de multas coercitivas ou a execucin subsidiaria.
2. As multas coercitivas sern reiteradas por lapsos de tempo que sexan sufcientes
para cumprir o ordenado, e a conta de cada unha das ditas multas non superar o 20 %
da multa fxada pola infraccin cometida.
3. A execucin subsidiaria da reparacin ordenada ser custa do infractor.
Corenta e tres. Modifcase o artigo 54, que queda redactado como segue:
Artigo 54. Competencia sancionadora
1. Ser competente para incoar o procedemento sancionador para as infraccins co-
metidas en terreos agrcolas, forestais e de infuencia forestal a persoa titular da xefatura
territorial da consellara con competencias en materia forestal por razn do territorio en que
se cometeu a infraccin ou daquel con maior superfcie afectada.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29371
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
2. Sern competentes para a resolucin dos procedementos sancionadores por infrac-
cins tipifcadas nesta lei e incoados no mbito da consellara con competencia en materia
forestal:
a) A persoa titular da xefatura territorial da consellara competente en materia forestal,
para a imposicin de sancins pola comisin de infraccins leves.
b) O rgano competente en materia forestal, para a imposicin de sancins pola comi-
sin de infraccins graves.
c) A persoa titular da consellara que tea asignada a competencia en materia forestal,
para a imposicin de sancins pola comisin de infraccins moi graves.
3. A incoacin do procedemento sancionador en aplicacin desta lei, por ausencia de
ordenanzas municipais ao respecto, para as infraccins cometidas en terreos urbanos, de
ncleo rural e urbanizables delimitados ser competencia da respectiva administracin
local. A resolucin dos expedientes pola comisin de infraccins leves e graves correspon-
deralle persoa titular da alcalda e a dos expedientes pola comisin de infraccins moi
graves ao pleno do concello, de conformidade co establecido no artigo 21 ter.2 desta lei.
Corenta e catro. Modifcase o artigo 55, que queda redactado do seguinte xeito:
Artigo 55. Prazo de resolucin
1. O prazo mximo para resolver e notifcar a resolucin expresa que poa fn ao pro-
cedemento ser de nove meses, contados desde a data de inicio do procedemento ad-
ministrativo sancionador, que corresponde coa data do acordo de incoacin. Despois de
transcorrer este prazo sen que se notifque a resolucin, producirase a caducidade deste,
co arquivo das actuacins, sen prexuzo da obriga de ditar a correspondente resolucin.
2. No caso de que o procedemento se suspenda ou paralice por causas imputables ao
interesado, interromperase o cmputo do prazo para resolver.
3. De conformidade co disposto pola lexislacin bsica do procedemento administrativo,
o rgano competente para resolver, de ofcio ou por instancia da persoa instrutora, pode
acordar, mediante resolucin motivada, unha ampliacin do prazo de aplicacin que non
exceda a metade do prazo inicialmente establecido. A dita resolucin debe ser notifcada
persoa interesada antes do vencemento do prazo de caducidade establecido nesta lei.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29372
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
4. A caducidade do procedemento non produce por si mesma a prescricin da infraccin.
Malia o anterior, os procedementos caducados non interrompern o prazo de prescricin.
Corenta e cinco. Modifcase o punto 2 do artigo 58, que queda redactado do seguinte
xeito:
2. Tern preferencia na asignacin de incentivos aqueles titulares de terreos forestais
que tean subscrito un seguro forestal ou dispoan de instrumentos de ordenacin ou de
xestin forestal, debidamente aprobados de acordo co disposto nesta lei, e os propietarios
que tean un seguro de incendios.
Corenta e seis. Modifcase o artigo 59, que queda redactado do seguinte xeito:
Artigo 59. Colaboracin coas entidades locais
1. A Xunta de Galicia colaborar coas entidades locais para a prevencin e a extincin
de incendios, ben a travs de medios propios ben por medio de mecanismos de apoio
econmico.
2. A Xunta de Galicia incluir nos orzamentos xerais da Comunidade Autnoma dota-
cins econmicas para o asinamento de convenios de colaboracin cos concellos para a
redaccin dos plans municipais de prevencin e defensa contra incendios forestais nos
termos establecidos no artigo 16 e para a realizacin de traballos preventivos nas vas e
montes de titularidade municipal e na xestin da biomasa das parcelas de propietario des-
coecido, determinadas en anlises da propiedade de conformidade co establecido no arti-
go 16.2, e co fn de que poidan ter recursos para exerceren as competencias previstas nela
consonte o artigo 331.1 da Lei 5/1997, do 5 de agosto, de Administracin local de Galicia.
Corenta e sete. Suprmese o nmero 3 da disposicin adicional segunda.
Corenta e oito. Modifcase o nmero 2 da disposicin adicional terceira, que queda re-
dactado como segue:
2. En todo caso, podern conservarse rbores das especies sinaladas no punto ante-
rior en calquera clase de terreos includos nas redes primarias e secundarias de xestin de
biomasa no caso de se trataren de rbores senlleiras, ou aquelas que cumpran funcins
ornamentais ou se atopen illadas e non supoan un risco para a propagacin de incendios
forestais.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29373
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Corenta e nove. nclese unha nova disposicin adicional quinta.
Disposicin adicional quinta
As referencias Consellera de Medio Ambiente contidas nos artigos 3.2, nmero 2;
15.4, nmero 2; 15.8, 31.5, 34.2 e na disposicin adicional primeira desta lei entenderanse
feitas consellara competente en materia de conservacin da natureza.
Cincuenta. Modifcase a disposicin transitoria terceira, que queda redactada do seguin-
te xeito:
Disposicin transitoria terceira
1. Mentres non se defnan as redes secundarias de faixas de xestin da biomasa nos
plans municipais de prevencin e defensa contra os incendios forestais, sern directamen-
te aplicables as obrigas derivadas do disposto no artigo 21.
2. En canto non se defnan as redes primarias e terciarias de faixas de xestin da bioma-
sa, consonte o disposto nesta lei, no Plan de defensa contra os incendios forestais de distrito,
sern directamente aplicables as obrigas derivadas do disposto nos artigos 20 bis e 21 bis,
ags a obriga establecida na alnea d) do artigo 20 bis, para cuxo cumprimento as persoas
responsables dispoern do prazo dun ano para adaptarse ao disposto nela.
Cincuenta e un. Modifcase a disposicin transitoria cuarta, que queda redactada como segue:
Disposicin transitoria cuarta
1. O Plan de prevencin e defensa contra os incendios forestais de distrito deber adap-
tarse ao disposto nesta lei no prazo de dezaoito meses desde a sa entrada en vigor.
2. Os plans municipais de prevencin e defensa contra os incendios forestais debern
adaptarse ao disposto nesta lei nun prazo de cinco anos desde a sa entrada en vigor.
Disposicin derradeira segunda. Modifcacin da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de
montes veciais en man comn.
Modifcase o artigo 25 da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciais en man
comn, que queda redactado como segue:
A consellara competente en materia de montes dar aos montes veciais en man co-
mn carcter preferente nas sas actuacins de fomento e mellora da producin agraria e
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29374
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
na concesin de axudas econmicas para as mesmas fnalidades. Ademais, desempear
as seguintes funcins:
a) Velar pola sa conservacin e integridade.
b) Asesorar tecnicamente as comunidades veciais na redaccin dos instrumentos de
ordenacin ou de xestin forestal.
c) Vixiar polo cumprimento da execucin dos plans de mellora que se citan nos arti-
gos 28 e 29.
d) Asinar contratos temporais de xestin pblica coas comunidades veciais dirixidos a
unha xestin sustentable do monte, nos casos e nas formas desenvolvidas normativamente.
e) Impulsar e promover o aproveitamento cooperativo do monte
f) Velar polo cumprimento do disposto nesta lei, aplicando as medidas correctoras e
sancionadoras que legalmente se establezan.
Disposicin derradeira terceira. Modifcacin da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas,
prezos e exaccins reguladoras da Comunidade Autnoma de Galicia.
1. Modifcase a Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccins reguladoras
da Comunidade Autnoma de Galicia, e concretamente o cadro includo na subalnea 01
da alnea 36 do anexo 2, modifcando as tarifas correspondentes ao grupo de Ovino, ca-
prino e outros ruminantes, que quedan redactadas como segue:
Ovino, caprino e outros ruminantes:
Animais de 12 ou mis kg/canal: 0,025411.
Animais de menos de 12 kg/canal: 0,010291.
2. A devandita modifcacin ser aplicable aos feitos impoibles acaecidos desde o 1 de
xaneiro do ano 2012.
3. Os ingresos efectuados polos contribuntes pola tarifa anterior correspondentes
aos feitos impoibles acaecidos no ano 2012 e que se realizasen consonte os tipos da
Lei 12/2011, do 26 de decembro, de medidas fscais e administrativas, sern axustados de
acordo cos tipos do punto 1 anterior, mediante, de ser o caso, a devolucin de ofcio dos
importes que procedan.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29375
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Disposicin derradeira cuarta. Da modifcacin dos anexos
Facltase a consellara competente en materia de montes para a modifcacin dos ane-
xos desta lei, odo o Consello Forestal de Galicia, cando a dita modifcacin derive de
aspectos relacionados coa proteccin e ordenacin dos recursos forestais ou a mellora na
prevencin e defensa contra os incendios forestais as o aconselle.
Disposicin derradeira quinta. Habilitacin normativa
Facltase o Consello da Xunta de Galicia para ditar cantas disposicins sexan necesa-
rias para o desenvolvemento e a aplicacin desta lei, odo o Consello Forestal de Galicia.
Disposicin derradeira sexta. Entrada en vigor
Esta lei entrar en vigor aos vinte das da sa publicacin no Diario Ofcial de Galicia.
Santiago de Compostela, vinte e oito de xuo de dous mil doce
Alberto Nez Feijoo
Presidente
ANEXO I
Conferas:
Pieiro silvestre: Pinus sylvestris L.
Teixo: Taxus baccata L.
Frondosas:
Ameneiro: Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Pradairo: Acer pseudoplatanus L.
Bidueiro: Betula sp.
Freixo: Fraxinus excelsior L.
Freixa: Fraxinus angustifolia Vahl.
Castieiro: Castanea sativa Mill.
Castieiro hbrido: Castanea x hbrida (resistente tinta)
Cerdeira: Prunus aviun L.
Carballo: Quercus robur L.
Cerquio: Quercus pyrenaica Will.
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3
DOG Nm. 140 Luns, 23 de xullo de 2012 Px. 29376
ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Sobreira: Quercus suber L.
Carballo albar: Quercus petraea (Matts) Liebl.
Acieira: Quercus ilex L. ssp. ballota (Desf.) Samp.
Quercus rotundifolia Lam.
Abeleira: Corylus avellana L.
Faia: Fagus sylvatica L.
Umeiro: Ulmus glabra Huds.
Ulmus minor Miller.
Loureiro: Laurus nobilis L.
Sorbeira do monte: Sorbus aria L.
Capudre: Sorbus aucuparia L.
Nogueira: Juglans regia L.
rbedo: Arbutus unedo L.
ANEXO II
Distancias mnimas que deben respectar as novas repoboacins forestais
a) Con parcelas forestais 2 metros
b) Con terreos situados en solo rstico de especial
proteccin agropecuaria
10 metros
c) Con zonas dedicadas a labrado, cultivo, prados
ou pastos non clasifcados de especial proteccin
agropecuaria
4 metros cando se empreguen as especies frondosas do
anexo 1, e 10 metros no resto de especies
d) Desde o lmite do dominio pblico das vas
(autoestradas, autovas, corredores, vas rpidas e
estradas convencionais) ou do ferrocarril
4 metros cando se empreguen as especies frondosas do
anexo 1, e 10 metros no resto de especies
e) Con pistas forestais principais 2 metros cando se empreguen as especies frondosas
do anexo 1; no resto de especies, 4 metros en xeral, e 6
metros nos concellos declarados como zona de alto risco
f) Desde a proxeccin do condutor mis externo,
considerando a sa desviacin mxima producida polo
vento segundo a normativa aplicable a cada caso, da
infraestrutura elctrica
5 metros para todas as especies
g) Con canles fuviais de mis de 2 metros de largo 5 metros cando se empreguen as especies de frondosas
do anexo 1, e 15 metros no resto de especies, contados
desde o dominio pblico. Non ser aplicable en actuacins
de recuperacin ambiental
h) Con edifcacins, vivendas illadas, urbanizacins,
depsitos de lixo, parques e instalacins industriais
situadas a menos de 400 metros do monte e fra de solo
urbano e de ncleo rural
i) Con solo urbano, solo de ncleo rural e solo urbanizable
delimitado
15 metros cando se empreguen as especies de frondosas
do anexo 1, e 30 metros no resto de especies
j) Con cmpings, gasolineiras e industrias ou instalacins
preexistentes en que se desenvolvan actividades perigosas
consonte o establecido na Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de
proteccin ambiental de Galicia, ou na sa normativa de
desenvolvemento
25 metros para especies de frondosas do anexo 1, e 50
metros para o resto de especies
C
V
E
-
D
O
G
:

i
b
j
r
n
7
n
8
-
8
c
s
6
-
d
b
d
2
-
k
1
s
4
-
e
q
z
9
a
o
v
0
y
1
y
3