You are on page 1of 2

EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL ODLUKA Zahtjev br.

64676/09 Klaudijo PRODANOVI protiv Hrvatske Europski sud za ljudska prava (Prvi Odjel), na sjednici odranoj 22. veljae 2011. u vijeu sastavljenom od: g. Anatoly Kovler, predsjednik, ga Nina Vaji, ga Elisabeth Steiner, g. Khanlar Hajiyev, g. George Nicolaou, ga Mirjana Lazarova Trajkovska, ga Julia Laffranque, suci, i g. Soren Nielsen, tajnik Odjela, uzimajui u obzir naprijed navedeni zahtjev podnesen 24. studenoga 2009. godine, uzimajui u obzir formalne izjave o prihvaanju prijateljskog rjeenja predmeta, nakon vijeanja, odluuje kako slijedi:

POSTUPAK
Zahtjev je podnio g. Klaudijo Prodanovi, hrvatski dravljanin roen 1977. godine koji ivi u Zagrebu. Pred Sudom su ga zastupali ga L. Horvat i g. S. Radobuljac, odvjetnici iz Zagreba. Hrvatsku Vladu (dalje: Vlada) zastupala je njena zastupnica, ga . Stanik.

Podnositelj prigovara na temelju lanka 3. Konvencije zbog uvjeta za vrijeme boravka u pritvoru. Dana 18. i 27. sijenja 2011. godine Sud je zaprimio izjave o prijateljskom rjeenju koje su stranke potpisale, kojima se podnositelj odrie svakog daljnjeg potraivanja protiv Hrvatske u odnosu na injenice ovog zahtjeva, a Vlada se obvezuje da e mu platiti iznos od 2,000 eura koji pokriva nematerijalnu tetu kao i izdatke i trokove, a koji iznos e biti preraunat u nacionalnu valutu po vaeem teaju na dan isplate, te koji je slobodan od svih poreza koji bi se mogli zaraunati. Iznos e biti isplaen u roku tri mjeseca od dana notifikacije odluke Suda sukladno lanku 37. stavku 1. Europske konvencije o ljudskim pravima. U sluaju da iznos ne bude isplaen u navedenom roku od tri mjeseca, Vlada se obvezuje isplatiti obinu kamatu na taj iznos, od isteka gore navedenog roka od tri mjeseca pa do namirenja, po stopi koja je jednaka najnioj kreditnoj stopi Europske sredinje banke tijekom razdoblja neplaanja, uveanoj za tri postotna boda. Isplata predstavlja konano rjeenje predmeta.

PRAVO
Sud biljei da je izmeu stranaka postignuto prijateljsko rjeenje. Sud smatra da je sporazum utemeljen na potivanju ljudskih prava kako je to definirano Konvencijom i njenim Protokolima i ne nalazi razloga za daljnje razmatranje zahtjeva (lanak 37. stavak 1. in fine Konvencije). U skladu s navedenim, predmet treba brisati s liste predmeta. Iz tih razloga, Sud jednoglasno Odluuje brisati zahtjev s liste predmeta.

Soren Nielsen tajnik Odjela

Anatoly Kovler predsjednik