You are on page 1of 1

The 12 Astrological signs in astrology, divide the ecliptic into twelve equal zo nes,these 12 Astrological signs have unique

sound frequencies associated with th em,the Mantras given below are beneficial for those suffering from the ill effec ts associated with the 12 signs.There are 2 mantras given for each sign,the firs t mantra is associated with Lagna Rashi or the sign occupied by the moon in the birth chart.Also useful is the NAVAGRAHA CHALISA ENGLISH HINDI andNAVAGRAHA MANT RAS Aries-Mesh 1. Om Vishnave Namah 2.Om kleem shreem lakshminarayana namaha Taurus-Vrashab 1. Om Vasudevaya Namah 2.Om gopalay uttar dhvajai namah Gemini-Mithun 1.Om Keshavaya Namah 2.Om kleem krshnai namaha Cancer -Kark 1. Om Radha-Krishnaya Namah 2.Om hiranyagarbhai avyakt rupane namaha Leo -Singha 1. Om Hariharaya Balamukundaya Namah 2.Om kleem brahmane jagadadharai namaha Virgo -Knya 1. Om Hrim Pitambaraya Paramatmane Namah 2.Om namaha peem pitambarai namaha Libra -Tula 1. Om Sri Ram Dasrathaye Namah 2.Om tatva niranjanai tarak ramai namaha Scorpio -Vrshchik 1. Om Narayanaya Namah Om Naraya Namah 2.Om naranaya sur singhai namaha Sagittarius -Dhanu 1. Om Hrim Shrim Krim Dharani Dharaya Namah 2.Om shreem dev krshnai urdhva dantai namaha Capricorn -Makar 1.Om Shrim Vatsalaya Namaha 2.Om shreem vtsalai namaha Aquarius - Kumbh 1.Om Shri Upendraya Achyutaya Namah, Om Krim Govinda-Gopalaya N amah, 2.Om shreem upendrai achyutai namaha Pisces -Meen 1. Om Krim Rathanga - Chakraya Namah 2.Om aam kleem udhvatai Read more: http://www.prophet666.com/2009/11/mantras-for-12-astrological-signs.h tml#ixzz2CejQvOzm Under Creative Commons License: Attribution