VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU PO KORISNICIMA
PRORAČUNA – PRILOG 1.

Zagreb, studeni 2012.

RAZDJEL/GL KORISNIK PRORAČUNA
AVA

PRORAČUN
ZA 2012.
2

PRIJEDLOG
PRORAČUNA
ZA 2013.

Indeks PROJEKCIJA
3/2
PRORAČUNA
4
ZA 2014.

3

Ukupno
010
01005
01015
01020

02021
02025
02030

HRVATSKI SABOR
Hrvatski sabor
Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa
Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU
OBNAŠANJA DUŽNOSTI
Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja
dužnosti
URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Ured Predsjednika Republike Hrvatske
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske
AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Vlada Republike Hrvatske
Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske
Ured za udruge
Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za
ljudska prava
Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine
Ured za nacionalne manjine
Ured za zakonodavstvo

02035

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

013
01305
015
01505
017
01705
018
01805
020
02005
02006
02010
02015

02040
02042
02044
02046
02050
02087
02089
02090
02092
02099
025
02505
02506
02510
02515
02520
02540
026
02605
027
02705
028
02805
029
02905
030
03005
032
03205
03210
040
04005
04030

Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske
Ured za protokol
Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju
Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom
Ured za odnose s javnošću
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Ured za socijalno partnerstvo
Ured za suzbijanje zlouporabe droga
Ured za ravnopravnost spolova
Ured za razminiranje
MINISTARSTVO FINANCIJA
Ministarstvo financija
Ministarstvo financija - ostali izdaci države
Carinska uprava
Porezna uprava
Financijska policija
Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije
DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU
Državni ured za trgovinsku politiku
RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA
RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA
DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU
Državni ured za središnju javnu nabavu
DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM
Državni ured za upravljanje državnom imovinom
MINISTARSTVO OBRANE
Ministarstvo obrane
DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Hrvatska matica iseljenika
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Ministarstvo unutarnjih poslova
Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja

Indeks
5/3
6

5

143.397.617.673
256.028.120
146.669.120
6.178.000
103.181.000

110,20
124,88
100,02
114,22
194,80

147.137.706.414
136.387.398
127.443.898
3.131.000
5.812.500

102,61
53,27
86,89
50,68
5,63

995.000

947.995

95,28

959.550

101,22

947.995

95,28

959.550

101,22

45.719.698 92,36
45.719.698 92,36
30.763.258 99,56
30.763.258 99,56
13.055.600 60,94
13.055.600 60,94
247.898.836 90,48
31.684.840 107,63
8.359.000 107,40
77.297.081 73,39

45.905.294
45.905.294
28.235.896
28.235.896
11.542.310
11.542.310
258.125.515
28.360.500
8.903.000
101.145.684

100,41
100,41
91,78
91,78
88,41
88,41
104,13
89,51
106,51
130,85

995.000

Indeks
7/5
8

7

130.119.742.063
205.023.000
146.645.000
5.409.000
52.969.000

49.500.000
49.500.000
30.900.000
30.900.000
21.423.230
21.423.230
273.972.832
29.437.700
7.782.790
105.317.082

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2015.
152.113.876.727
141.452.994
132.471.494
3.146.000
5.835.500

103,38
103,71
103,94
100,48
100,40

972.987 101,40
972.987 101,40
47.083.953
47.083.953
29.394.774
29.394.774
11.966.575
11.966.575
276.318.472
28.941.000
8.942.000
114.605.413

102,57
102,57
104,10
104,10
103,68
103,68
107,05
102,05
100,44
113,31

4.000.000

3.808.000

95,20

3.852.000

101,16

3.930.000 102,02

42.486.618
476.597
7.700.500

40.450.500
0
5.106.500

95,21
0,00
66,31

40.916.000

101,15

41.753.500 102,05

3.743.000

73,30

3.819.000 102,03

38.262.500

37.069.732

96,88

37.456.911

101,04

38.152.188 101,86

620.860
1.564.600
2.020.400
6.211.500
521.010
20.183.598
153.527
3.974.250
2.078.600
1.180.700
22.667.535.201
220.361.350
20.947.379.186
592.574.115
886.796.700
7.933.850
12.490.000
15.500.000
15.500.000
356.500.000
356.500.000
5.757.000
5.757.000
7.500.000
7.500.000
4.828.051.470
4.828.051.470
43.229.733
37.841.251
5.388.482
4.562.251.800
4.146.356.000
171.175.800

0
1.645.310
1.952.100
6.554.000
0
26.056.200
0
4.529.023
1.979.000
1.407.550
34.362.725.365
304.278.428
32.563.100.480
585.162.774
898.929.453
0
11.254.230
15.777.306
15.777.306
333.547.610
333.547.610
5.392.899
5.392.899
7.022.893
7.022.893
4.809.630.750
4.809.630.750
61.261.678
56.461.678
4.800.000
4.273.282.136
3.881.618.496
174.626.640

0,00
105,16
96,62
105,51
0,00
129,10
0,00
113,96
95,21
119,21
151,59
138,08
155,45
98,75
101,37
0,00
90,11
101,79
101,79
93,56
93,56
93,68
93,68
93,64
93,64
99,62
99,62
141,71
149,21
89,08
93,67
93,62
102,02

1.660.900
1.968.600
6.897.000

100,95
100,85
105,23

1.701.832 102,46
1.986.000 100,88
6.878.000
99,72

15.476.500

59,40

17.705.500 114,40

4.334.870
2.002.000
1.408.550
37.116.381.840
257.388.000
35.354.494.653
592.351.517
900.954.670

95,71
101,16
100,07
108,01
84,59
108,57
101,23
100,23

4.449.489
2.043.000
1.411.550
37.364.054.594
216.376.000
35.595.751.915
598.782.679
942.636.000

102,64
102,05
100,21
100,67
84,07
100,68
101,09
104,63

11.193.000
15.899.152
15.899.152
334.139.230
334.139.230
5.475.455
5.475.455
7.053.840
7.053.840
4.508.503.192
4.508.503.192
61.506.260
56.706.260
4.800.000
4.300.250.406
3.903.181.286
174.299.120

99,46
100,77
100,77
100,18
100,18
101,53
101,53
100,44
100,44
93,74
93,74
100,40
100,43
100,00
100,63
100,56
99,81

10.508.000
16.476.897
16.476.897
345.743.845
345.743.845
5.686.726
5.686.726
7.347.634
7.347.634
4.652.997.532
4.652.997.532
61.757.201
56.957.201
4.800.000
4.402.812.366
4.011.493.096
174.044.270

93,88
103,63
103,63
103,47
103,47
103,86
103,86
104,17
104,17
103,20
103,20
100,41
100,44
100,00
102,39
102,77
99,85

Stranica 1

RAZDJEL/GL KORISNIK PRORAČUNA
AVA

PRORAČUN
ZA 2012.
2

PRIJEDLOG
PRORAČUNA
ZA 2013.

Indeks PROJEKCIJA
3/2
PRORAČUNA
4
ZA 2014.

3

21908
28305
04035
041
04105
048
04805
049
04905
04910
04965
44014
44389
47641
04970
04980
04985
051
05105
05110
055
05505
05535
05540
05565
01046
22339
23585
23608
25878
44926
45189
060
06005
06025
06030
06035
06040
06045
06050
061
06105
06120
06125
065
06505
06545
06550
06551
44934
'45084
45228
06560
076
07605
07620
07625
077
07705

Hrvatska vatrogasna zajednica
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Hrvatski centar za razminiranje
MINISTARSTVO BRANITELJA
Ministarstvo branitelja
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Ministarstvo gospodarstva
Ravnateljstvo za robne zalihe
Agencije u gospodarstvu
Agencija za javno-privatno partnerstvo
Agencija za opremu pod tlakom
Agencija za investicije i konkurentnost
Državni zavod za mjeriteljstvo
Hrvatski zavod za norme
Hrvatska akreditacijska agencija
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije
MINISTARSTVO KULTURE
Ministarstvo kulture
Arhivi
Muzeji i galerije
Ostali proračunski korisnici iz područja kulture
Ansambl Lado
Hrvatski restauratorski zavod
Hrvatska knjižnica za slijepe
Zavod za obnovu Dubrovnika
Hrvatsko narodno kazalište
Hrvatski audiovizualni centar
Meñunarodni centar za podvodnu arheologiju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Ministarstvo poljoprivrede
Hrvatska agencija za hranu
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo
Agencija za poljoprivredno zemljište
Hrvatska poljoprivredna agencija
Poljoprivredna savjetodavna služba
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA
EUROPSKE UNIJE
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata
Europske unije
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Agencija za obalni linijski promet
Agencija za vodne putove
Agencije u prometu i infrastrukturi
Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga
Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova
Agencija za sigurnost željezničkog prometa
Hrvatski hidrografski institut
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREðENJA
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ureñenja
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
Državna geodetska uprava
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

10.997.000
160.178.800
244.720.000
1.178.438.034
1.178.438.034
625.559.636
625.559.636
357.783.418
282.596.058
25.135.677
11.180.548
7.680.548
3.500.000
19.629.605
11.444.679
7.796.851
419.988.927
354.288.227
65.700.700
814.518.330
442.923.465
78.940.836
81.840.228
210.813.801
11.925.115
66.464.609
2.763.900
6.697.588
86.125.227
36.142.628
694.734
4.849.869.774
4.611.345.965
5.000.000
138.973.509
45.480.800
19.000.000
30.069.500

Indeks
5/3
6

5

11.435.290
163.191.350
217.037.000
1.138.734.479
1.138.734.479
709.741.114
709.741.114
2.099.250.941
2.002.627.107
25.043.180
30.069.000
6.069.000
6.000.000
18.000.000
19.959.964
12.274.720
9.276.970
770.456.362
659.251.057
111.205.305
817.829.426
446.149.965
81.018.676
81.229.778
209.431.007
11.949.796
65.884.634
2.763.900
6.178.588
85.825.227
36.217.628
611.234
4.367.655.359
4.044.281.355
4.630.720
155.060.478
44.400.000
18.841.821
57.897.650
42.543.335

103,99
101,88
88,69
96,63
96,63
113,46
113,46
586,74
708,65
99,63
268,94
79,02
171,43
0,00
101,68
107,25
118,98
183,45
186,08
169,26
100,41
100,73
102,63
99,25
99,34
100,21
99,13
100,00
92,25
99,65
100,21
87,98
90,06
87,70
92,61
111,58
97,62
99,17
192,55
0,00

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2015.

Indeks
7/5
8

7

11.326.270
162.972.850
222.770.000
1.155.993.657
1.155.993.657
609.217.919
609.217.919
1.644.636.501
1.537.922.990
26.319.963
36.692.338
6.024.000
7.135.604
23.532.734
20.924.540
13.065.500
9.711.170
636.401.993
525.285.860
111.116.133
832.878.961
468.391.513
77.334.657
80.272.694
206.880.097
11.647.764
64.376.238
2.695.298
6.172.014
85.208.211
36.103.849
676.723
4.785.259.809
4.476.993.813
4.651.468
150.043.022
44.400.000
18.841.821
47.060.650
43.269.035

99,05
99,87
102,64
101,52
101,52
85,84
85,84
78,34
76,80
105,10
122,03
99,26
118,93
130,74
104,83
106,44
104,68
82,60
79,68
99,92
101,84
104,99
95,45
98,82
98,78
97,47
97,71
97,52
99,89
99,28
99,69
110,71
109,56
110,70
100,45
96,76
100,00
100,00
81,28
101,71

11.419.270
162.625.000
217.275.000
1.179.213.937
1.179.213.937
630.021.649
630.021.649
1.354.901.058
1.244.686.455
28.331.805
37.336.338
6.168.000
7.635.604
23.532.734
20.839.540
13.618.550
10.088.370
663.244.326
560.653.872
102.590.454
844.893.619
470.800.802
80.096.306
82.697.417
211.299.094
12.120.511
66.545.676
2.796.013
6.213.515
86.760.204
36.161.816
701.359
7.174.641.371
6.865.952.146
4.697.400
149.395.819
44.400.000
18.841.821
47.060.650
44.293.535

100,82
99,79
97,53
102,01
102,01
103,41
103,41
82,38
80,93
107,64
101,76
102,39
107,01
100,00
99,59
104,23
103,88
104,22
106,73
92,33
101,44
100,51
103,57
103,02
102,14
104,06
103,37
103,74
100,67
101,82
100,16
103,64
149,93
153,36
100,99
99,57
100,00
100,00
100,00
102,37

1.210.863.142

1.190.814.454

98,34

1.241.594.703

104,26

1.276.930.048 102,85

1.173.329.959
7.556.000

1.153.199.842
7.336.876

98,28
97,10

1.203.063.253
7.901.815

104,32
107,70

1.237.221.802 102,84
7.996.636 101,20

30.277.736 101,00

30.629.635

101,16

31.711.610 103,53

6.286.951.889
5.852.752.673
387.799.100
22.724.575
12.490.000

106,31
106,31
108,38
105,87
71,06

7.027.280.392
6.593.621.176
387.799.100
22.184.575
12.490.000

111,78
112,66
100,00
97,62
100,00

6.545.000
5.945.000
11.185.541
695.855.821
110.595.362
381.062.555
204.197.904
479.196.099
302.318.307

56,27
100,00
100,00
100,65
71,27
120,71
92,62
122,59
141,93

6.545.000
5.945.000
11.185.541
710.438.568
117.648.280
380.838.487
211.951.801
684.057.819
494.457.073

100,00
100,00
100,00
102,10
106,38
99,94
103,80
142,75
163,56

29.977.183
5.920.004.083
5.468.132.521
393.059.700
22.757.674
24.577.380
387.200
17.185.180
7.005.000
11.476.808
535.568.239
104.046.739
193.067.040
238.454.460
374.172.046
182.839.145

5.913.645.238
5.505.620.462
357.799.100
21.464.575
17.575.560
0
11.630.560
5.945.000
11.185.541
691.338.851
155.183.243
315.675.608
220.480.000
390.887.343
213.005.324

99,89
100,69
91,03
94,32
71,51
0,00
67,68
84,87
97,46
129,09
149,15
163,51
92,46
104,47
116,50

Stranica 2

RAZDJEL/GL KORISNIK PRORAČUNA
AVA

PRORAČUN
ZA 2012.
2

PRIJEDLOG
PRORAČUNA
ZA 2013.

Indeks PROJEKCIJA
3/2
PRORAČUNA
4
ZA 2014.

3

07710
07715
07720
080
08005
08006
08008
08011
08012
08091
21836
21852
21869
23665
23962
38487
40883
43335
45871
46173
086
08605
08620
08625
08630
08645
08650
090
09005
095
09505
09510
09515
096
09605
09615
102
10205
10208
10230
106
10605
110
11005
11006
11010
11015
11020
11025
11027
11030
11035
11036
11040
11045
11050
11055
11065
11070

Agencija za zaštitu okoliša
Nacionalni parkovi i parkovi prirode
Državni hidrometeorološki zavod
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj
Javni instituti u Republici Hrvatskoj
Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro
Državni zavod za intelektualno vlasništvo
Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu
Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet
Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Sveučilišni računski centar SRCE
Agencija za odgoj i obrazovanje
Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Hrvatski mjeriteljski institut
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
invaliditetom
Središnji registar osiguranika
Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja
poslodavca
MINISTARSTVO TURIZMA
Ministarstvo turizma
MINISTARSTVO UPRAVE
Ministarstvo uprave
Uredi državne uprave u županijama
Državna škola za javnu upravu
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministarstvo zdravlja
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Obiteljski centri
HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
MINISTARSTVO PRAVOSUðA
Ministarstvo pravosuña
Pravosudna akademija
Zatvori i kaznionice
Vrhovni sud Republike Hrvatske
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Upravni sudovi
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Državnoodvjetničko vijeće
Državno sudbeno vijeće
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
Županijski sudovi
Trgovački sudovi
Županijska državna odvjetništva
Općinski sudovi
Općinska državna odvjetništva

19.986.303
69.990.825
101.355.773
11.526.362.768
8.019.027.016
2.708.682.573
335.898.551
14.620.696
17.144.713
430.989.219
48.905.700
81.375.269
24.352.278
25.426.586
39.399.144
21.305.902
51.227.015
50.307.410
88.689.915
38.194.497.386
57.307.228
35.725.450.000
2.178.615.070
53.000.000
116.327.288
63.797.800
204.497.883
204.497.883
376.346.458
58.247.231
314.274.712
3.824.515
21.503.360.323
824.760.323
20.678.600.000
6.001.604.553
3.380.562.993
2.600.041.560
21.000.000
52.200.000
52.200.000
2.496.275.400
407.047.125
13.073.610
470.300.000
31.405.300
18.669.000
25.806.400
12.915.000
21.394.100
1.849.000
2.070.000
25.624.100
264.209.000
81.814.400
83.040.400
648.570.900
158.875.200

Indeks
5/3
6

5

16.479.008
59.893.013
101.509.998
11.297.199.543
7.770.226.358
2.705.230.086
322.206.468
21.143.700
15.305.302
463.087.629
44.198.623
81.991.018
24.518.488
25.991.100
35.193.187
20.037.187
43.385.705
85.253.272
2.125.000
100.394.049
38.504.530.475
48.646.858
36.049.529.826
2.172.933.950

82,45
85,57
100,15
98,01
96,90
99,87
95,92
144,61
89,27
107,45
90,38
100,76
100,68
102,22
89,32
94,05
84,69
169,46
0,00
113,20
100,81
84,89
100,91
99,74

53.089.500 100,17
113.304.907

97,40

67.025.434 105,06
281.275.541
281.275.541
356.594.332
56.628.187
295.683.701
4.282.444
21.594.474.104
831.635.604
20.762.838.500
5.992.605.516
3.300.044.335
2.673.614.970
18.946.211
52.200.000
52.200.000
2.371.076.217
357.291.532
11.485.000
454.513.045
28.871.000
19.838.800
23.412.000
15.986.500
19.250.800
1.962.900
2.153.280
22.724.000
253.482.000
81.354.500
87.765.000
606.104.000
164.197.000

137,54
137,54
94,75
97,22
94,08
111,97
100,42
100,83
100,41
99,85
97,62
102,83
90,22
100,00
100,00
94,98
87,78
87,85
96,64
91,93
106,27
90,72
123,78
89,98
106,16
104,02
88,68
95,94
99,44
105,69
93,45
103,35

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2015.

Indeks
7/5
8

7

15.601.113
61.511.270
99.765.409
11.269.207.228
7.879.096.195
2.523.610.136
332.530.508
23.029.688
16.032.635
494.908.066
43.788.656
72.081.053
24.468.297
25.727.726
34.345.684
19.651.238
42.107.634
86.373.246
2.057.755
144.306.777
38.936.709.007
39.805.196
36.578.281.289
2.088.522.681

94,67
102,70
98,28
99,75
101,40
93,29
103,20
108,92
104,75
106,87
99,07
87,91
99,80
98,99
97,59
98,07
97,05
101,31
96,84
143,74
101,12
81,82
101,47
96,12

17.800.159
69.819.889
101.980.698
11.534.657.231
8.084.663.154
2.630.699.222
347.925.073
25.556.788
16.964.372
428.848.622
45.564.991
76.153.482
25.711.719
26.644.292
35.179.202
20.132.731
43.049.114
88.590.888
2.091.379
65.730.824
39.449.276.357
40.490.918
37.070.475.453
2.107.980.145

114,10
113,51
102,22
102,36
102,61
104,24
104,63
110,97
105,81
86,65
104,06
105,65
105,08
103,56
102,43
102,45
102,24
102,57
101,63
45,55
101,32
101,72
101,35
100,93

53.369.500

100,53

53.499.500 100,24

113.204.907

99,91

113.304.907 100,09

63.525.434

94,78

239.266.753
239.266.753
367.322.565
49.352.960
313.367.987
4.601.618
22.217.062.259
818.347.759
21.398.714.500
6.007.433.029
3.333.720.321
2.654.372.865
19.339.843
50.152.405
50.152.405
2.457.316.028
472.992.208
12.377.920
439.664.780
28.505.520
18.362.760
22.802.760
15.474.100
19.718.770
1.989.990
2.135.700
22.627.000
251.619.100
79.633.900
87.341.520
601.023.000
162.718.600

85,06
85,06
103,01
87,15
105,98
107,45
102,88
98,40
103,06
100,25
101,02
99,28
102,08
96,08
96,08
103,64
132,38
107,77
96,73
98,73
92,56
97,40
96,79
102,43
101,38
99,18
99,57
99,27
97,89
99,52
99,16
99,10

Stranica 3

63.525.434 100,00
241.633.921
241.633.921
376.874.499
44.436.668
327.553.655
4.884.176
22.551.562.530
813.608.030
21.737.954.500
6.095.163.285
3.371.463.223
2.703.613.545
20.086.517
52.620.689
52.620.689
2.502.163.962
430.446.452
12.687.920
455.441.180
29.837.196
19.217.760
23.888.516
16.028.100
20.615.402
2.043.490
2.169.200
23.707.000
264.629.668
82.936.300
92.761.300
626.033.678
171.004.400

100,99
100,99
102,60
90,04
104,53
106,14
101,51
99,42
101,59
101,46
101,13
101,86
103,86
104,92
104,92
101,83
91,00
102,50
103,59
104,67
104,66
104,76
103,58
104,55
102,69
101,57
104,77
105,17
104,15
106,21
104,16
105,09

RAZDJEL/GL KORISNIK PRORAČUNA
AVA

PRORAČUN
ZA 2012.
2

PRIJEDLOG
PRORAČUNA
ZA 2013.

Indeks PROJEKCIJA
3/2
PRORAČUNA
4
ZA 2014.

3

11075
11091
120
12005
121
12105
122
12205
123
12305
160
16005
185
18505
196
19605
225
22505
230
23005
235
23505
240
24005
241
24105
242
24205
250
25005
256
25605
257
25705

Prekršajni sudovi
Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA
Ured pučkog pravobranitelja
PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
Pravobranitelj za djecu
PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova
PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM
Pravobranitelj za osobe s invaliditetom
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Državni zavod za statistiku
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Državni ured za reviziju
DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE
NABAVE
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
DRŽAVNI INSPEKTORAT
Državni inspektorat
KOMISIJA ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA
Komisija za odnose s vjerskim zajednicama
HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA
AGENCIJA
Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija
URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST
Ured vijeća za nacionalnu sigurnost
OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR
TELEKOMUNIKACIJA
Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija
ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA
Zavod za sigurnost informacijskih sustava
AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Agencija za zaštitu osobnih podataka
DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA
Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga

Indeks
5/3
6

5

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2015.

Indeks
7/5
8

7

207.280.230
22.331.635
10.538.450
10.538.450
5.355.000
5.355.000
2.794.000
2.794.000
3.151.000
3.151.000
100.470.931
100.470.931
57.000.000
57.000.000

199.386.610
21.298.250
8.948.988
8.948.988
5.330.888
5.330.888
2.644.062
2.644.062
2.970.849
2.970.849
98.763.134
98.763.134
53.529.618
53.529.618

96,19
95,37
84,92
84,92
99,55
99,55
94,63
94,63
94,28
94,28
98,30
98,30
93,91
93,91

196.943.800
21.384.600
8.567.834
8.567.834
5.078.428
5.078.428
2.671.952
2.671.952
3.002.401
3.002.401
98.529.004
98.529.004
53.611.874
53.611.874

98,77
100,41
95,74
95,74
95,26
95,26
101,05
101,05
101,06
101,06
99,76
99,76
100,15
100,15

8.300.000

7.831.143

94,35

7.880.679

100,63

8.300.000
135.300.000
135.300.000
648.480
648.480

7.831.143
129.276.130
129.276.130
529.289
529.289

94,35
95,55
95,55
81,62
81,62

7.880.679
131.190.574
131.190.574
531.533
531.533

100,63
101,48
101,48
100,42
100,42

5.087.000

4.811.865

94,59

4.861.794

101,04

5.053.255 103,94

5.087.000
22.100.000
22.100.000

4.811.865
20.596.696
20.596.696

94,59
93,20
93,20

4.861.794
20.838.172
20.838.172

101,04
101,17
101,17

5.053.255 103,94
21.693.894 104,11
21.693.894 104,11

17.000.000

21.208.587 124,76

22.156.625

104,47

22.703.196 102,47

17.000.000
15.200.000
15.200.000
7.491.236
7.491.236
16.643.500
16.643.500
2.612.800
2.612.800

21.208.587 124,76
12.823.429 84,36
12.823.429 84,36
5.482.847 73,19
5.482.847 73,19
17.311.540 104,01
17.311.540 104,01
2.195.169 84,02
2.195.169 84,02

22.156.625
13.174.297
13.174.297
5.480.703
5.480.703
15.100.195
15.100.195
2.208.385
2.208.385

104,47
102,74
102,74
99,96
99,96
87,23
87,23
100,60
100,60

22.703.196
13.604.739
13.604.739
5.680.069
5.680.069
13.788.823
13.788.823
2.260.136
2.260.136

Stranica 4

206.400.800
22.315.600
8.951.597
8.951.597
5.268.776
5.268.776
2.776.159
2.776.159
3.111.640
3.111.640
94.212.523
94.212.523
56.024.888
56.024.888

104,80
104,35
104,48
104,48
103,75
103,75
103,90
103,90
103,64
103,64
95,62
95,62
104,50
104,50

8.168.351 103,65
8.168.351
136.385.060
136.385.060
551.810
551.810

103,65
103,96
103,96
103,81
103,81

102,47
103,27
103,27
103,64
103,64
91,32
91,32
102,34
102,34

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful