You are on page 1of 8

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

RAUN FINANCIRANJA DRAVNOG PRORAUNA REPUBLIKE


HRVATSKE ZA 2013. 2015. GODINU (ANALITIKA) PRILOG 5.

Zagreb, studeni 2012.

84

83

82

81

841

831

822

821

816

814

812

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA

NETO FINANCIRANJE

Trezorski zapisi (neto)


Trezorski zapisi - tuzemni
Obveznice
Obveznice - tuzemne
Obveznice - inozemne

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici


Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih
financijskih institucija u javnom sektoru
8312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru
8313 Dionice i udjeli u glavnici osiguravajuih drutava u javnom sektoru
84 Primici od zaduivanja
841 Primljeni krediti i zajmovi od meunarodnih organizacija, institucija i
inozemnih vlada
8413 Primljeni zajmovi od meunarodnih organizacija
Zajam za Hrvatski projekt tehnologijskog razvitka, IBRD br.73200-HR
Zajam za Projekt pravnog i institucionalnog usklaivanja u podruju
poljoprivrede s pravnom steevinom EU, IBRD 73600
Zajam za Projekt zatite od oneienja voda u priobalnom podruju,
IBRD br. 72260-HR

83
831

821
8211
822
8221
8222

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova


Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama,
graanima i kuanstvima
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i
kuanstvima u tuzemstvu
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovakim drutvima u
javnom sektoru
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovakim drutvima i
obrtnicima izvan javnog sektora
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovakim drutvima izvan javnog
sektora
Od toga: - naplata starih potraivanja
- povrat danih zajmova Hrvatskog zavoda za zapoljavanje
- povrat danih zajmova Fonda za razvoj i zapoljavanje
82 Primici od izdanih vrijednosnih papira

81
812

Raz- Sku- Pods- Odjered pina kupina ljak

B. RAUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

0
5.325.000

27.143.000
2.250.000

1.586.617.253
1.444.783.953
3.720.500

5.503.745.796

3.000.000.000
3.000.000.000

3.000.000.000

2.224.779.197
1.351.788.872
16.036.000

4.017.298.059

2.000.000.000

2.000.000.000

21.201.875.684
0
0
21.201.875.684
7.000.000.000
14.201.875.684

0
0
0
0

250.000.000
242.000.000
8.000.000
0
14.833.513.500
2.100.000.000
2.100.000.000
12.733.513.500
3.633.513.500
9.100.000.000

38.530.000
38.530.000

38.530.000

29.744.151.480

10.867.011.618

13

250.000.000

68.700.000
68.700.000

318.700.000

21.169.511.559

9.890.978.701

13

6.810.000

479.102.684
306.488.555
52.986.923

4.816.658.414

2.000.000.000
2.000.000.000

2.000.000.000

21.972.873.025
0
0
21.972.873.025
6.000.000.000
15.972.873.025

0
0
0
0

40.530.000
40.530.000

40.530.000

28.830.061.439

10.133.268.006

13

234.034.464
138.837.424
37.870.014

4.571.590.194

2.000.000.000
2.000.000.000

2.000.000.000

21.679.398.143
0
0
21.679.398.143
6.000.000.000
15.679.398.143

0
0
0
0

40.730.000
40.730.000

40.730.000

28.291.718.337

9.675.900.178

13

PRORAUN ZA
PRIJEDLOG
PROJEKCIJA
PROJEKCIJA
2012.
PRORAUNA ZA PRORAUNA ZA PRORAUNA ZA
2013.
2014.
2015.

844

Ukupno Razvojna banka Vijea Europe

Zajam za Projekt zatite od oneienja voda u priobalnom podruju,


IBRD br. 76400 (II faza)
Zajam za Projekt unaprjeenja hitne medicinske pomoi i investicijskog
planiranja u zdravstvu, IBRD br. 75980-HR
Drugi zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka (ERDPL2)
Zajam za Projekt modernizacije Porezne uprave, IBRD br. 74710-HR
Zajam za Projekt unutarnjih voda, IBRD br. 74530 - HR
Zajam za Projekt integracije u EU Natura 2000
Zajam za Projekt potpore pravosudnom sektoru, IBRD br. 78880-HR
Projekt implementacije integriranog sustava zemljine administracije
Ukupno Svjetska banka
Zajam za Projekt izgradnje objekata komunalne i drutvene infrastrukture
na hrvatskim otocima, CEB br. F/P 1498
Zajam za Projekt istraivanja, obnove i revitalizacije kulturne batine IlokVukovar-Vuedol, CEB br. F/P 1511
Zajam za Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u Republici
Hrvatskoj, CEB br. F/P 1576
Zajam u pripremi za Projekt obnove i nadogradnje zatvora u Zagrebu
Zajam u pripremi za Projekt izgradnje kaznionice i zatvora u ibeniku

8448 Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija

8443(2)

8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU


Okvirni viesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za Projekt
integralnog razvoja lokalne zajednice, EIB br. 22 881
Zajam u pripremi za Pojekt razvoja na otocima i u priobalju - EIB III
Zajam za Projekt sufinanciranja EU ISPA-IPA 2007-2011.
Ukupno Europska investicijska banka
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija
izvan javnog sektora
8443(1) Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

Raz- Sku- Pods- Odjered pina kupina ljak

0
19.420.000
0
0

35.790.000
27.209.835
3.280.000
0

10.000.000

3.907.128.543

1.782.518.862
10.000.000

3.917.128.543

20.000.000
89.833.300
141.833.300

12.195.122
755.000.000
872.990.325
1.792.518.862

141.833.300
32.000.000

872.990.325
105.795.203

25.420.000

61.812.390
1.135.500.000
15.400.000
0
14.236.500
18.199.563
20.770.000
1.419.363.953
6.000.000

42.675.874
754.555.128
16.400.000
319.112.000
18.774.139
11.123.872
18.000.000
1.283.070.013
2.439.024

68.718.859

144.400.000

13

57.000.000

13

10.000.000

4.327.555.730

4.337.555.730

24.000.000
65.053.370
172.614.129

172.614.129
83.560.759

21.630.122

11.785.466
2.000.000

0
0
25.805.440
0
15.560.570
9.835.500
41.560.000
284.858.433
7.844.656

132.300.000

13

10.000.000

4.327.555.730

4.337.555.730

44.760.000
437.040
95.197.040

95.197.040
50.000.000

7.264.000

5.264.000
2.000.000

0
0
40.700.000
0
19.246.500
2.926.910
30.830.000
131.573.424
0

13

PRORAUN ZA
PRIJEDLOG
PROJEKCIJA
PROJEKCIJA
2012.
PRORAUNA ZA PRORAUNA ZA PRORAUNA ZA
2013.
2014.
2015.

53

51

532

531

517

516

514

512

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovakih drutava u javnom sektoru


5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovakih drutava u javnom sektoru
Ulaganja u temeljni kapital

5314

5312

53
531

5176

5173

517
5172

5163 i
5164

javnog sektora
Dani zajmovi tuzemnim trgovakim drutvima izvan javnog sektora i
tuzemnim obrtnicima
Jamstva za malo gospodarstvo
Administracija i upravljanje
Mladi u poduzetnitvu i poduzetnici poetnici
Dani zajmovi drugim razinama vlasti
Dani zajmovi upanijskim proraunim
Dani zajmovi upanijskim proraunim
Dani zajmovi JLP(R)S - staro, Sanacija javnih ustanova
Dani zajmovi gradkim proraunima
Dani zajmovi gradskim proraunima
Dani zajmovi ostalim izvanproraunskim korisnicima dravnog prorauna
Projekt Unutarnje vode-zajam IBRD-a br. 74530-HR - darovnica iz zajma
za HV
Projekt zatite Jadrana od oneienja, IBRD i domaa komponenta
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u
javnom sektoru
Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru
Kreditiranje (kroz osnivaki kapital HBOR-a - poticanje izvoza,
infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetnitva
Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom
Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju

Izdaci za dane zajmove


Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, graanima i
kuanstvima
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima u
tuzemstvu
Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata
Drutveno poticana stanogradnja
514 Izdaci za dane zajmove trgovakim drutvima u javnom sektoru
5141 Dani zajmovi trgovakim drutvima u javnom sektoru
Jamstvena priuva
Zajmovi za sufinanciranje IPA projekata (EIB)
516 Izdaci za dane zajmove trgovakim drutvima i obrtnicima izvan

51
512

Raz- Sku- Pods- Odjered pina kupina ljak

268.000.000
30.000.000
238.000.000
501.644.988
501.644.988
472.000.000
29.644.988
37.000.000

93.758.239
30.000.000
63.758.239
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000

20.000.000
124.400.000
1.192.404.044
980.000.000
600.000.000
600.000.000

248.112.000
191.112.000
57.000.000
666.891.087
650.000.000
600.000.000
600.000.000

2.500.000
2.500.000
1.500.000

50.000.000
50.000.000

1.000.000
1.000.000
0

380.000.000
380.000.000

34.900.000
0
2.100.000
1.304.588.312
1.151.204.982
51.204.982
1.100.000.000
8.983.330
8.983.330
144.400.000

20.000.000
30.000
248.112.000

37.000.000

20.030.000

20.030.000

268.000.000

2.111.233.300

18.877.139.862

13

93.758.239

1.361.900.239

11.278.532.858

13

500.000
500.000
0

200.000.000
200.000.000

700.000.000
700.000.000

0
132.300.000
1.103.931.487
900.000.000

39.900.000
0
2.100.000
775.885.757
637.080.420
37.080.420
600.000.000
6.505.337
6.505.337
132.300.000

42.000.000

270.000.000
30.000.000
240.000.000
493.467.613
493.467.613
472.000.000
21.467.613
42.000.000

270.000.000

1.581.353.370

18.696.793.433

13

500.000
500.000
0

200.000.000
200.000.000

182.900.000
182.900.000

0
0
586.831.487
382.900.000

39.900.000
0
2.100.000
437.040
437.040
437.040
0
0
0
0

42.000.000

270.000.000
30.000.000
240.000.000
472.000.000
472.000.000
472.000.000
0
42.000.000

270.000.000

784.437.040

18.615.818.159

13

PRORAUN ZA
PRIJEDLOG
PROJEKCIJA
PROJEKCIJA
2012.
PRORAUNA ZA PRORAUNA ZA PRORAUNA ZA
2013.
2014.
2015.

54

541

533

Projekti od zajednikog interesa


533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija
izvan javnog sektora
5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih
institucija
Udjeli u kapitalu meunarodnih financijskih institucija
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od meunarodnih
organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada
5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od meunarodnih organizacija
Otplata glavnice za Projekt obnove eljeznikih lokomotiva - EBRD 733
Otplata glavnice za Projekt razvoja trita kapitala IBRD - 39990-HR
Otplata glavnice za Projekt u sektoru cesta - IBRD 38690 - HR
Otplata glavnice za Projekt obnove cesta - EBRD 286 - HR
Otplata glavnice za Projekt hitne obnove prometa i razminiranja - IBRD 41040-HR
Otplata glavnice za Projekt razvoja slubi za potporu obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava IBRD - 39880-HR
Otplata glavnice za Projekt oporavka investicija (Alpe Jadran banka u
steaju), IBRD 42490-HR
Otplata glavnice - Projekt tehnike pomoi IBRD - 39890-HR
Otplata glavnice - Projekt tehnike pomoi u svezi s institucionalnim i
zakonodavnim promjenama s ciljem razvoja priavatnog sektora, IBRD 44600-HR
Otplata glavnice - Projekt obnove dijela podruja istone Slavonije,
Baranje i zap. Srijema, IBRD 43510-HR
Otplata glavnice - Projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja eljeznica IBRD 44330-HR
Otplata glavnice - Projekt zdravstvenog sustava, IBRD 45130-HR
Otplata glavnice - Prilagodba financijskog sektora i poduzea (EFSAL) IBRD 41590-HR
Otplata glavnice - Projekt obnove i zatite obalnih uma IBRD 41190-HR
Otplata glavnice na kredite Hrvatskih eljeznica - EUROFIMA No. 2547
vie nema, 2614,2512 (novi od 2015.)
Otplata glavnice - Projekt tehnike pomoi u vezi sa steajevima, IBRD
46130-HR
Otplata glavnice - Projekt sreivanja zemljinih knjiga i katastra, IBRD
46740 HR
Otplata glavnice - Zajam za strukturnu prilagodbu (SAL), IBRD 46410 HR
Otplata glavnice - Projekt olakavanja trgovine i transporta u jugoistonoj
Europi, IBRD 45820-HR

Raz- Sku- Pods- Odjered pina kupina ljak

500.000

0
4.280.580
0
1.020.000

4.342.680
27.473.480
64.646.645
15.561.600

28.115.307
8.893.755
1.276.497
2.457.000

4.234.113
27.385.296
64.475.490
15.172.560

0
2.743.200
19.653.113
121.200.000
10.455.684

23.453.001
0

2.674.620
19.601.190
118.170.000
10.428.060
4

0
23.806.680

30.882.029

2.438.402
0
0

4.555.099
31.984.992

10.455.684

121.200.000

19.653.113

2.743.200

73.429.000

32.323.900
15.575.161

2.171.818

0
0

0
0
0

841.809.217
0

869.536.319
17.499.912

916.258.896
17.062.508

203.431.487
203.431.487
7.306.008.576
915.959.043

211.404.044
211.404.044
11.573.502.518
922.859.230

14.391.087
14.391.087
5.352.025.844
962.222.185

203.431.487

13

211.404.044

1.000.000

13

14.391.087

1.000.000

13

500.000

10.464.848

121.200.000

19.653.113

2.743.200

77.214.000

0
0

0
0

0
0
0

1.930.181.047
0

203.431.487
203.431.487
3.417.549.632
2.017.915.233

203.431.487

13

PRORAUN ZA
PRIJEDLOG
PROJEKCIJA
PROJEKCIJA
2012.
PRORAUNA ZA PRORAUNA ZA PRORAUNA ZA
2013.
2014.
2015.

542

5422

542

5416

5415

5414

Raz- Sku- Pods- Odjered pina kupina ljak


5

23.372.670
23.072.966
51.612.085

23.310.919
23.039.853
52.823.424

37.750.000

976.729
5

979.316

3.878.389

14.959.360
0

14.919.837
4.442.926

Tvornica lakih metala d.d., G-13/04

27.964.002
17.142.857
45.881.924

312.200.184
27.890.121
16.714.286
45.760.704

190.273.809

312.200.184

3.310.593
1.793.299

3.227.828
1.748.467

190.273.809

281.347
281.347
5.103.892

979.316

14.959.360
0

13.982.000
0
22.940.962

192.561.094

192.561.094

3.310.594
1.793.299

281.347
281.347
5.103.893

178.036.862
68.764.586
68.764.586

0
37.420.091

0
0
208.354.295
47.937.672
47.937.672

75.700.000
71.250.441
0
5.480.680

10.277.641

19.981.148

26.463.921

29.767.983

51.612.085

23.072.966

23.372.670

11.820.853

13

75.700.000
71.250.441
0
2.740.340

40.706.391
280.603
280.603
4.976.295

214.757.372
40.706.391

62.886.205

10.277.641

19.981.148

19.596.792
3.664.143

26.463.921

26.394.003

29.767.983

11.820.853

29.689.336

13

13

11.525.332

PIK Vrbovec RG-09/01

Hrvatske eljeznice, ug. G - 18/03


Tehnoloka obnova brodogradilita TOB I-1/05
Otplata glavnice - H G-17/03
PIK Vrbovec RG-06/02
PIK Vrbovec RG-22/01

Otplata glavnice - Drugi programski zajam za prilagodbu (PAL II), IBRD


74500-HR
Otplata glavnice - Projekt unutarnje vode, IBRD 74530-HR
Otplata glavnice - IBRD 80860-HR IFL FS
Otplata glavnice - IBRD 75980-HR IFL FS
Otplata glavnice - Programski zajam za prilagodbu
IBRD 73300-PAL
Otplata glavnice - IBRD 76400-HR FSL
Zajmovi CEB-a
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU
Zajmovi EIB-a (541423302+541423310)
Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU
Otplata glavnice Kraljevine Belgije
Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU
Kredit za pamuk USDA-PL-480
Kredit za suncokretovo ulje USDA
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih
financijskih institucija u javnom sektoru
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom
sektoru

Otplata glavnice - Projekt modernizacije Porezne uprave, IBRD 74710-HR

Otplata glavnice - Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD


72830-HR
Otplata glavnice - Projekt pravnog i institucionalnog usklaivanja u
podruju poljoprivrede s pravnom steevinom EU, IBRD 73600-HR

Otplata glavnice - Kontrola zagaivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR

Otplata glavnice - Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR


Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070HR
Otplata glavnice - Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200HR
Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD
73320-HR

489.658

7.479.679
0

0
0
0

93.734.583

93.734.583

0
1.793.299

281.347
281.347
1.793.299

164.387.092
85.659.540
85.659.540

1.135.500.000
46.308.879

75.700.000
71.250.441
3.909.527
5.480.680

10.277.641

19.981.148

26.463.921

29.767.983

51.612.085

23.072.966

23.372.670

11.820.853

13

PRORAUN ZA
PRIJEDLOG
PROJEKCIJA
PROJEKCIJA
2012.
PRORAUNA ZA PRORAUNA ZA PRORAUNA ZA
2013.
2014.
2015.

544

Otplata glavnice - Uljanik TOB/G-01/02


Otplata glavnice - Uljanik TOB I - 1/05

Program pomoi BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i porta

Tvornica lakih metala d.d., RG-10/04


Viktor Lenac G-04/03

Veleuilite u Dubrovniku, izgradnja veleuiline zgrade


Upravni sud RH (otplata kredita)
Visoki trgovaki sud RH (otplata kredita)
Investicijska potpora u poljoprivredi i ribarstvu - prenesene ugovorene
obveze iz 2011. godine
5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija

0
10.338.443.104
10.090.696.342
436.943
1.341.670
64.765.555
1.892.500.000
2.797.115.000
2.838.750.000
196.820.000
196.820.000
55.411.644
36.958.686
5.684.792
130.526.000
1.615.812.798
3.000.000
21.500.000
0
100.000
18.049.372
58.133.965
55.417.119
89.785.328

8.497.675
4.183.365.923
3.935.086.537
871.579
2.676.253
64.594.445
0
0
2.869.000.000
196.300.000
196.300.000
55.429.943
36.958.686
5.542.672

0
247.746.762

224.092.959
248.279.386
6

7.867.470
1.400.000
2.500.000

7.900.000
2.500.000
2.850.000

3.000.000
21.250.000
180.000
100.000
18.050.000
76.000.000
60.100.000
91.390.000

13

12.762.419
17.302.846
22.626.191
7.933.269
6.813.000
37.850.000
41.635.000
58.350.000

13

12.728.700
17.257.132
22.500.000
7.912.310
6.795.000

0
717.666.565

7.867.470
0
2.600.000

0
0
0
1.892.500.000
2.797.115.000
0
196.820.000
196.820.000
55.411.643
36.958.686
5.684.792
131.254.000
0
0
21.500.000
0
0
17.952.998
37.692.308
48.579.775
31.065.202

5.479.821.874

0
6.197.488.439

12.762.419
17.302.846
22.626.191
0
6.813.000
0
41.635.000
38.560.000

13

0
532.080.965

7.867.470
0
2.600.000

0
0
0
0
0
0
196.820.000
196.820.000
55.411.643
36.958.686
5.684.792
132.844.000
0
0
21.500.000
0
0
37.667.283
0
48.579.775
31.065.202

773.818.851

0
1.305.899.816

6.381.209
17.302.846
22.626.191
0
6.813.000
0
0
32.642.000

13

PRORAUN ZA
PRIJEDLOG
PROJEKCIJA
PROJEKCIJA
2012.
PRORAUNA ZA PRORAUNA ZA PRORAUNA ZA
2013.
2014.
2015.

Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mree MUP-a TETRA MUPNET


Opremanje Hrvatske agencije za hranu
Agencija za plaanja u poljoprivredi - Kupovina poslovne zgrade
Sveuilite J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti
Sveuilite u Splitu
Sveuilite u Rijeci
Sveuilite u Zagrebu

Otplata glavnice - HPB sindic.kredit 10mil od 760


Otplata glavnice - HPB sindic.kredit 10mil od 750
Otplata glavnice - brodogradnja
Investicijska potpora u poljoprivredi i ribarstvu - prenesene ugovorene
obveze iz 2011. godine
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija
izvan javnog sektora
Zaba - nekretnine Ksaver
Zaba - nekretnine Gajeva
Sindicirani kredit H 77 mln EUR (ZABA, PBZ,SBS, ERSTE/2003)
Sindicirani kredit 500 mln EUR
Sindicirani kredit 750 mln EUR (2009)
Sindicirani kredit 760 mln EUR (2008)
ERSTE kredit 130 mln EUR
HYPO kredit 130 mln EUR
Otplata glavnice - KBC (PBZ EUR 73.200.000,00)
Otplata glavnice - KBC (PBZ HRK 572.859.628,55)
Valjaonica cijevi Sisak 2006
Otplata glavnice - brodogradnja
Otplata glavnice - umirovljeniki fond (ZABA, HPB)
Zgrada Porezne uprave

Raz- Sku- Pods- Odjered pina kupina ljak

55

552

545

545

H - West LB 2003
H - West LB komercijalni 2003
TLM - West LB
Otplata glavnice - brodogradnja
Diplomatski i konzularni poslovi u inozemstvu
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovakih drutava i obrtnika
izvan javnog sektora

Zajam za izgradnju cesta Bechtel B (EXIM BANK)


H - zajam za modernizaciju KfW - 10725
H - zajam za modernizaciju KfW - 11272
H - zajam za modernizaciju KfW - 11273
H - zajam za modernizaciju KfW - 12900

5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu


Euro-EUR obveznice/ VI (500 mln EUR)
Euro-EUR obveznice/ VII (750 mln EUR)

55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire


552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice
5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji
Obveznice PBZ III serija A
DAB obveznice II serija D
DAB obveznice III serija B
DAB obveznice IV serija C
Obveznice Serija 03 D-12
Obveznice Serija 11 D-13
Obveznice Serija 05 D-14
Obveznice Serija 09 D-15
Obveznice Serija 10 D-15

5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovakih drutava


izvan
javnog sektora
Funkcioniranje
Oruanih snaga RH
Obnova voznog parka

Raz- Sku- Pods- Odjered pina kupina ljak

0
108.215.000
1.000.000
0

22.992.527

0
0

0
0

0
0
41.630.549
4.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
0
0
0
0
0
4.000.000.000

16.163.927
16.163.927
41.630.549
3.897.715.688
3.897.715.688
3.897.715.688
42.189.349
15.526.274
43.746.993
21.253.072
3.775.000.000
0

1.000.000
16.163.927

0
2.271.762

4.531.521

52.990.000
35.022.605
19.833.400
28.413.995

52.850.000
34.930.075
19.781.000
28.338.925
25.678.614

13

58.176.724

13

3.785.000.000
3.785.000.000

4.920.500.000

0
0
41.630.549
8.705.500.000
8.705.500.000
4.920.500.000
0
0
0
0
0
0

0
580.550.000
1.000.000
0

52.846.565
35.022.605
19.833.400
28.413.995

13

5.677.500.000

0
2.649.500.000
5.500.000.000
5.677.500.000

0
0
41.630.549
13.827.000.000
13.827.000.000
8.149.500.000
0
0
0
0
0
0

0
475.265.000
1.000.000
0

0
17.485.286
9.916.684
28.413.995

13

PRORAUN ZA
PRIJEDLOG
PROJEKCIJA
PROJEKCIJA
2012.
PRORAUNA ZA PRORAUNA ZA PRORAUNA ZA
2013.
2014.
2015.