You are on page 1of 15

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG DRAVNOG PRORAUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013.


GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU PO KORISNICIMA
PRORAUNA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PRILOG 2.

Zagreb, studeni 2012.

SKUPINA KORISNIK PRORAUNA


RASHODA/I
ZDATKA
Ukupno
010
3
31
32
34
36
37
38
4
41
42
013
3
31
32
34
4
41
42
015
3
31
32
34
37
4
41
42
017
3
31
32
34
4
42

HRVATSKI SABOR
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO
PRESTANKU OBNAANJA DUNOSTI
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Indeks
PRIJEDLOG
PRORAUNA
3/2
ZA 2013.
4
3
143.397.617.673
110,20
256.028.120
124,88
251.201.120
123,95
109.108.000
98,26
133.149.620
216,22
53.500
97,27
4.630.000
463,00

Indeks
PROJEKCIJA
5/3
PRORAUNA
6
ZA 2014.
5
147.137.706.414
102,61
136.387.398
53,27
135.448.398
53,92
105.832.278
97,00
28.302.620
21,26
53.500
100,00
0
0,00

Indeks
PROJEKCIJA
7/5
PRORAUNA
8
ZA 2015.
7
152.113.876.727
103,38
141.452.994
103,71
140.513.994
103,74
106.437.874
100,57
32.762.620
115,76
53.500
100,00

200.000

200.000

100,00

200.000

100,00

200.000

100,00

28.789.000
2.357.000
382.000
1.975.000

4.060.000
4.827.000
522.000
4.305.000

14,10
204,79
136,65
217,97

1.060.000
939.000
527.000
412.000

26,11
19,45
100,96
9,57

1.060.000
939.000
527.000
412.000

100,00
100,00
100,00
100,00

995.000

947.995

95,28

959.550

101,22

972.987

101,40

963.000
270.000
691.000
2.000
32.000
5.000
27.000
49.500.000
48.005.000
23.596.000
23.878.000
81.000

924.995
256.000
667.495
1.500
23.000
2.000
21.000
45.719.698
44.472.198
23.826.198
20.170.000
71.000

96,05
94,81
96,60
75,00
71,88
40,00
77,78
92,36
92,64
100,98
84,47
87,65

936.550
256.331
678.719
1.500
23.000
3.000
20.000
45.905.294
44.657.794
23.826.794
20.355.000
71.000

101,25
100,13
101,68
100,00
100,00
150,00
95,24
100,41
100,42
100,00
100,92
100,00

949.987
269.768
678.719
1.500
23.000
3.000
20.000
47.083.953
45.836.453
23.826.453
21.534.000
71.000

101,43
105,24
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
102,57
102,64
100,00
105,79
100,00

450.000

405.000

90,00

405.000

100,00

405.000

100,00

1.495.000
250.000
1.245.000
30.900.000
29.814.000
23.200.000
6.612.000
2.000
1.086.000
1.036.000

1.247.500
300.000
947.500
30.763.258
30.324.858
23.672.858
6.650.000
2.000
438.400
388.400

83,44
120,00
76,10
99,56
101,71
102,04
100,57
100,00
40,37
37,49

1.247.500
300.000
947.500
28.235.896
27.930.896
22.122.000
5.806.896
2.000
305.000
275.000

100,00
100,00
100,00
91,78
92,11
93,45
87,32
100,00
69,57
70,80

1.247.500
300.000
947.500
29.394.774
29.169.774
23.281.000
5.886.774
2.000
225.000
200.000

100,00
100,00
100,00
104,10
104,44
105,24
101,38
100,00
73,77
72,73

PRORAUN
ZA 2012.
2
130.119.742.063
205.023.000
202.666.000
111.041.000
61.581.000
55.000
1.000.000

Stranica 1

SKUPINA KORISNIK PRORAUNA


RASHODA/I
ZDATKA
43
018
3
31
32
34
4
42
020
3
31
32
34
36
37
38
4
41
42
025
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42
45
5
51
53
54
55
026

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih


vrijednosti
AGENCIJA ZA ZATITU TRINOG NATJECANJA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
MINISTARSTVO FINANCIJA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dane zajmove
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire
DRAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU

PRORAUN
ZA 2012.
2

PRIJEDLOG
PRORAUNA
ZA 2013.
3

Indeks
3/2
4

Indeks
5/3
6

PROJEKCIJA
PRORAUNA
ZA 2014.
5

Indeks
7/5
8

PROJEKCIJA
PRORAUNA
ZA 2015.
7

50.000

50.000

100,00

30.000

60,00

25.000

83,33

21.423.230
21.383.730
9.855.600
11.524.330
3.800
39.500
39.500
273.972.832
272.275.402
60.504.750
45.357.332
1.993.420
9.709.000

13.055.600
13.010.890
9.855.600
3.151.490
3.800
44.710
44.710
247.898.836
246.326.336
63.730.842
44.394.875
775.350
3.895.000

60,94
60,84
100,00
27,35
100,00
113,19
113,19
90,48
90,47
105,33
97,88
38,90
40,12

11.542.310
11.486.510
8.333.710
3.149.000
3.800
55.800
55.800
258.125.515
256.422.015
65.111.411
40.853.900
644.310
375.000

88,41
88,28
84,56
99,92
100,00
124,80
124,80
104,13
104,10
102,17
92,02
83,10
9,63

11.966.575
11.910.775
8.752.975
3.154.000
3.800
55.800
55.800
276.318.472
274.669.972
65.532.370
44.430.750
699.810
475.000

103,68
103,69
105,03
100,16
100,00
100,00
100,00
107,05
107,12
100,65
108,76
108,61
126,67

8.010.500

8.052.000

100,52

8.001.000

99,37

8.001.000

100,00

146.700.400
1.697.430
451.200
1.246.230
22.667.535.201
11.936.732.136
918.397.428
867.059.080
7.757.232.007
142.661.640
1.523.552.675

125.478.269
1.572.500
596.000
976.500
34.362.725.365
16.127.068.934
918.697.428
871.610.578
9.812.818.361
299.056.838
3.330.996.487

85,53
92,64
132,09
78,36
151,59
135,10
100,03
100,52
126,50
209,63
218,63

141.436.394
1.703.500
566.000
1.137.500
37.116.381.840
18.910.705.076
941.805.000
901.418.236
10.337.678.059
301.434.177
5.465.390.362

112,72
108,33
94,97
116,49
108,01
117,26
102,52
103,42
105,35
100,79
164,08

155.531.042
1.648.500
569.000
1.079.500
37.364.054.594
19.141.981.797
970.140.000
927.196.241
10.436.992.743
303.513.662
5.543.439.909

109,97
96,77
100,53
94,90
100,67
101,22
103,01
102,86
100,96
100,69
101,43

15.000.000

100.000

0,67

0,00

0,00

712.829.306
141.805.007
6.172.205
135.317.802
315.000
10.588.998.058
1.000.000.000
615.891.087
5.075.391.283
3.897.715.688
15.500.000

893.789.242
215.416.569
8.725.000
203.441.569
3.250.000
18.020.239.862
1.661.833.300
811.404.044
11.547.002.518
4.000.000.000
15.777.306

125,39
151,91
141,36
150,34
1.031,75
170,18
166,18
131,74
227,51
102,62
101,79

962.979.242
178.783.331
8.690.000
168.565.331
1.528.000
18.026.893.433
1.137.053.370
903.431.487
7.280.908.576
8.705.500.000
15.899.152

107,74
82,99
99,60
82,86
47,02
100,04
68,42
111,34
63,05
217,64
100,77

960.699.242
143.854.638
7.690.000
133.323.938
2.840.700
18.078.218.159
472.437.040
386.331.487
3.392.449.632
13.827.000.000
16.476.897

99,76
80,46
88,49
79,09
185,91
100,28
41,55
42,76
46,59
158,83
103,63

Stranica 2

SKUPINA KORISNIK PRORAUNA


RASHODA/I
ZDATKA
3
31
32
34
4
41
42
027
3
31
32
34
35
37
4
41
42
45
028
3
31
32
34
4
41
42
029
3
31
32
34
4
41
42
030
3
31
32
34

Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
RH SIGURNOSNO-OBAVJETAJNA AGENCIJA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
DRAVNI URED ZA SREDINJU JAVNU NABAVU
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
DRAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRAVNOM
IMOVINOM
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
MINISTARSTVO OBRANE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi

Indeks
PROJEKCIJA
7/5
PRORAUNA
8
ZA 2015.
7
16.192.897
103,70
11.606.363
105,24
4.570.534
100,00
16.000
100,00
284.000
100,00
60.000
100,00
224.000
100,00
345.743.845
103,47
342.313.845
103,49
225.381.845
104,76
114.878.000
100,78
345.000
100,00
700.000
140,00

Indeks
PRIJEDLOG
3/2
PRORAUNA
4
ZA 2013.
3
15.387.306
104,42
10.132.670
109,90
5.238.636
95,25
16.000
100,00
390.000
51,05
30.000
25,00
360.000
55,90
333.547.610
93,56
331.442.610
94,00
220.434.000
94,89
109.354.610
92,50
345.000
99,42
500.000
71,43

Indeks
PROJEKCIJA
5/3
PRORAUNA
6
ZA 2014.
5
15.615.152
101,48
11.028.618
108,84
4.570.534
87,25
16.000
100,00
284.000
72,82
60.000
200,00
224.000
62,22
334.139.230
100,18
330.779.230
99,80
215.137.230
97,60
113.988.000
104,24
345.000
100,00
500.000
100,00

1.009.000

809.000

80,18

809.000

100,00

1.009.000

124,72

3.905.000
20.000
3.785.000
100.000
5.757.000
5.547.000
4.132.000
1.413.000
2.000
210.000
50.000
160.000

2.105.000
15.000
2.090.000
0
5.392.899
5.222.899
3.944.899
1.276.000
2.000
170.000
50.000
120.000

53,91
75,00
55,22
0,00
93,68
94,16
95,47
90,30
100,00
80,95
100,00
75,00

3.360.000
15.000
3.345.000
0
5.475.455
5.300.455
4.033.455
1.265.000
2.000
175.000
50.000
125.000

159,62
100,00
160,05
0,00
101,53
101,48
102,24
99,14
100,00
102,94
100,00
104,17

3.430.000
15.000
3.365.000
50.000
5.686.726
5.511.726
4.243.726
1.266.000
2.000
175.000
35.000
140.000

102,08
100,00
100,60
0,00
103,86
103,99
105,21
100,08
100,00
100,00
70,00
112,00

7.500.000

7.022.893

93,64

7.053.840

100,44

7.347.634

104,17

6.837.000
5.588.565
1.228.435
20.000
663.000
100.000
563.000
4.828.051.470
4.811.887.543
2.703.504.200
2.067.758.943
30.699.400

6.671.157
5.588.565
1.062.592
20.000
351.736
100.000
251.736
4.809.630.750
4.720.604.538
2.570.797.000
2.034.639.238
105.028.300

97,57
100,00
86,50
100,00
53,05
100,00
44,71
99,62
98,10
95,09
98,40
342,12

6.690.840
5.608.248
1.062.592
20.000
363.000
100.000
263.000
4.508.503.192
4.443.881.192
2.602.922.000
1.760.853.250
69.429.942

100,30
100,35
100,00
100,00
103,20
100,00
104,47
93,74
94,14
101,25
86,54
66,11

6.984.634
5.902.042
1.062.592
20.000
363.000
100.000
263.000
4.652.997.532
4.577.442.532
2.607.291.000
1.872.114.940
85.586.592

104,39
105,24
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
103,20
103,01
100,17
106,32
123,27

PRORAUN
ZA 2012.
2
14.736.000
9.220.184
5.499.816
16.000
764.000
120.000
644.000
356.500.000
352.595.000
232.317.000
118.222.000
347.000
700.000

Stranica 3

SKUPINA KORISNIK PRORAUNA


RASHODA/I
ZDATKA
37
38
4
41
42
5
54
032
3
31
32
34
36
37
38
4
41
42
040
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42
45
5
54
041
3
31
32

Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i


druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
DRAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE
HRVATSKE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
MINISTARSTVO BRANITELJA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi

PRORAUN
ZA 2012.
2

PRIJEDLOG
PRORAUNA
ZA 2013.
3

Indeks
3/2
4

PROJEKCIJA
PRORAUNA
ZA 2014.
5

Indeks
5/3
6

PROJEKCIJA
PRORAUNA
ZA 2015.
7

Indeks
7/5
8

9.660.000

9.930.000

102,80

10.476.000

105,50

12.250.000

116,93

265.000

210.000
89.026.212
5.910.000
83.116.212

79,25
0,00
0,00
0,00

200.000
64.622.000
5.910.000
58.712.000

95,24
72,59
100,00
70,64

200.000
75.555.000
5.910.000
69.645.000

100,00
116,92
100,00
118,62

43.229.733

61.261.678

141,71

61.506.260

100,40

61.757.201

100,41

43.229.733
5.080.626
2.167.856

60.786.678
10.110.704
4.714.446
79.850

140,61
199,01
217,47
0,00

61.251.260
10.530.704
4.714.446
79.850

100,76
104,15
100,00
100,00

61.622.201
10.850.704
4.714.446
79.850

100,61
103,04
100,00
100,00

5.005.000

6.620.000

132,27

6.620.000

100,00

6.620.000

100,00

15.976.251

4.562.251.800
4.321.644.390
2.951.830.816
1.308.228.974
5.319.000
300.000
2.800.000

39.261.678
475.000
30.000
445.000
4.273.282.136
4.069.550.745
2.824.035.065
1.186.890.540
5.296.000
2.235.000
5.500.000

245,75
0,00
0,00
0,00
93,67
94,17
95,67
90,72
99,57
745,00
196,43

39.306.260
255.000
40.000
215.000
4.300.250.406
4.065.720.692
2.830.608.754
1.174.717.798
5.296.000
2.235.000
5.500.000

100,11
53,68
133,33
48,31
100,63
99,91
100,23
98,97
100,00
100,00
100,00

39.357.201
135.000
50.000
85.000
4.402.812.366
4.203.251.472
2.978.893.082
1.164.539.250
5.296.000
2.235.000
5.500.000

100,13
52,94
125,00
39,53
102,39
103,38
105,24
99,13
100,00
100,00
100,00

14.662.600

8.820.340

60,16

8.820.340

100,00

8.820.340

100,00

38.503.000
219.357.410
6.322.400
180.400.010
32.635.000
21.250.000
21.250.000
1.178.438.034
1.145.481.034
22.027.000
48.809.000

36.773.800
182.231.391
6.097.084
149.999.307
26.135.000
21.500.000
21.500.000
1.138.734.479
1.104.897.382
22.027.000
44.472.500

95,51
83,08
96,44
83,15
80,08
101,18
101,18
96,63
96,46
100,00
91,12

38.542.800
213.029.714
6.214.755
151.140.959
55.674.000
21.500.000
21.500.000
1.155.993.657
1.123.380.657
22.070.405
43.958.000

104,81
116,90
101,93
100,76
213,02
100,00
100,00
101,52
101,67
100,20
98,84

37.967.800
178.060.894
6.633.935
140.443.959
30.983.000
21.500.000
21.500.000
1.179.213.937
1.146.590.137
23.226.586
44.648.500

98,51
83,59
106,74
92,92
55,65
100,00
100,00
102,01
102,07
105,24
101,57

16.163.927
16.163.927

15.000.000

Stranica 4

SKUPINA KORISNIK PRORAUNA


RASHODA/I
ZDATKA
34
35
36
37
38
4
41
42
5
51
048
3
31
32
34
36
37
38
4
42
45
5
54
049
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42
44
45
051

Financijski rashodi
Subvencije
Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dane zajmove
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
MINISTARSTVO PODUZETNITVA I OBRTA

Indeks
PRIJEDLOG
3/2
PRORAUNA
4
ZA 2013.
3
3.951.000
4.174.000
105,64
2.700.000
2.000.000
74,07
1.500.000
1.500.000
100,00

PRORAUN
ZA 2012.
2

Indeks
PROJEKCIJA
5/3
PRORAUNA
6
ZA 2014.
5
4.124.400
98,81
2.700.000
135,00
1.700.000
113,33

Indeks
PROJEKCIJA
7/5
PRORAUNA
8
ZA 2015.
7
4.074.200
98,78
2.700.000
100,00
1.700.000
100,00

1.043.718.000

1.011.630.500

96,93

1.027.377.600

101,56

1.046.686.300

101,88

22.776.034
2.957.000
18.000
2.939.000
30.000.000
30.000.000
625.559.636
614.557.736
285.642.000
299.297.828
2.693.500
4.187.589

19.093.382
3.837.097
28.000
3.809.097
30.000.000
30.000.000
709.741.114
606.570.364
286.642.000
297.844.605
2.791.000
4.840.000

83,83
129,76
155,56
129,61
100,00
100,00
113,46
98,70
100,35
99,51
103,62
115,58

21.450.252
2.613.000
18.000
2.595.000
30.000.000
30.000.000
609.217.919
599.247.919
270.793.686
306.824.000
2.791.000
5.830.000

112,34
68,10
64,29
68,13
100,00
100,00
85,84
98,79
94,47
103,01
100,00
120,45

23.554.551
2.623.800
18.000
2.605.800
30.000.000
30.000.000
630.021.649
620.471.649
284.927.104
311.193.600
2.791.000
8.530.000

109,81
100,41
100,00
100,42
100,00
100,00
103,41
103,54
105,22
101,42
100,00
146,31

5.990.000

6.715.000

112,10

6.250.000

93,08

6.250.000

100,00

16.746.819
10.001.900
8.907.500
1.094.400
1.000.000
1.000.000
357.783.418
342.586.988
55.939.579
116.725.188
2.682.221
145.890.000

7.737.759
102.170.750
94.250.750
7.920.000
1.000.000
1.000.000
2.099.250.941
2.079.774.766
74.305.467
113.303.949
915.350
1.162.500.000
21.000.000

46,20
1.021,51
1.058,11
723,68
100,00
100,00
586,74
607,08
132,83
97,07
34,13
796,83
0,00

6.759.233
8.970.000
7.150.000
1.820.000
1.000.000
1.000.000
1.644.636.501
1.625.811.501
80.534.326
111.859.975
567.200
918.500.000
23.000.000

87,35
8,78
7,59
22,98
100,00
100,00
78,34
78,17
108,38
98,73
61,97
79,01
109,52

6.779.945
8.550.000
7.050.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
1.354.901.058
1.334.037.458
81.837.824
95.785.634
564.000
325.500.000
23.000.000

100,31
95,32
98,60
82,42
100,00
100,00
82,38
82,05
101,62
85,63
99,44
35,44
100,00

100.000

0,00

0,00

21.250.000
15.196.430
417.192
3.779.238
10.000.000
1.000.000
419.988.927

707.750.000
19.476.175
895.100
7.281.075
11.000.000
300.000
770.456.362

3.330,59
128,16
214,55
192,66
110,00
30,00
183,45

491.350.000
18.825.000
763.000
4.062.000
13.000.000
1.000.000
636.401.993

69,42
96,66
85,24
55,79
118,18
333,33
82,60

807.350.000
20.863.600
772.500
4.091.100
15.000.000
1.000.000
663.244.326

164,31
110,83
101,25
100,72
115,38
100,00
104,22

Stranica 5

SKUPINA KORISNIK PRORAUNA


RASHODA/I
ZDATKA
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42
5
51
53
055
3
31
32
34
35
36
37
38
4
42
45
060
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42

Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dane zajmove
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
MINISTARSTVO KULTURE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Indeks
PRIJEDLOG
3/2
PRORAUNA
4
ZA 2013.
3
347.501.949
100,91
26.410.394
91,02
50.674.207
64,27
175.000
26,41
172.929.525
125,42
73.982.823
94,85

Indeks
PROJEKCIJA
5/3
PRORAUNA
6
ZA 2014.
5
389.425.551
112,06
26.412.972
100,01
39.612.073
78,17
175.000
100,00
225.648.957
130,49
73.471.549
99,31

Indeks
PROJEKCIJA
7/5
PRORAUNA
8
ZA 2015.
7
418.224.226
107,40
27.796.642
105,24
24.272.280
61,27
175.000
100,00
268.110.304
118,82
73.770.000
100,41

200.000

180.000

90,00

180.000

100,00

180.000

100,00

19.750.000
5.633.480
540.000
5.093.480
70.000.000
20.000.000
50.000.000
814.518.330
782.835.904
255.778.922
148.613.911
352.039
48.800.000
59.065.000

23.150.000
5.954.413
579.900
5.374.513
417.000.000
37.000.000
380.000.000
817.829.426
766.435.825
255.778.922
138.468.604
402.239
48.800.000
51.850.000

117,22
105,70
107,39
105,52
595,71
185,00
760,00
100,41
97,91
100,00
93,17
114,26
100,00
87,78

23.925.000
4.976.442
580.100
4.396.342
242.000.000
42.000.000
200.000.000
832.878.961
793.911.358
248.526.500
135.041.311
344.039
48.800.000
59.865.000

103,35
83,58
100,03
81,80
58,03
113,51
52,63
101,84
103,58
97,16
97,52
85,53
100,00
115,46

23.920.000
3.020.100
580.100
2.440.000
242.000.000
42.000.000
200.000.000
844.893.619
807.598.018
259.942.937
135.382.099
344.039
48.800.000
59.865.000

99,98
60,69
100,00
55,50
100,00
100,00
100,00
101,44
101,72
104,59
100,25
100,00
100,00
100,00

35.363.100

35.363.100

100,00

35.363.100

100,00

35.363.100

100,00

234.862.932
31.682.426
18.488.309
13.194.117
4.849.869.774
4.247.446.564
209.401.206
579.413.969
3.703.300
2.769.247.757
417.993.445

235.772.960
51.393.601
37.499.484
13.894.117
4.367.655.359
4.128.770.218
259.507.933
634.505.337
3.368.050
2.215.143.719
404.354.715

100,39
162,21
202,83
105,31
90,06
97,21
123,93
109,51
90,95
79,99
96,74

265.971.408
38.967.603
25.573.486
13.394.117
4.785.259.809
4.616.208.576
269.614.535
568.220.354
3.496.900
2.281.285.131
837.502.673

112,81
75,82
68,20
96,40
109,56
111,81
103,89
89,55
103,83
102,99
207,12

267.900.843
37.295.601
23.901.484
13.394.117
7.174.641.371
7.140.902.638
281.532.367
559.215.867
3.226.377
2.496.073.558
1.860.915.583

100,73
95,71
93,46
100,00
149,93
154,69
104,42
98,42
92,26
109,42
222,20

170.000

160.000

94,12

160.000

100,00

160.000

100,00

267.516.887
120.440.576
6.033.625
113.696.951

611.730.464
93.385.141
4.391.000
88.804.141

228,67
77,54
72,78
78,11

655.928.983
36.251.233
5.691.000
30.370.233

107,23
38,82
129,61
34,20

1.939.778.886
33.238.733
5.781.000
27.267.733

295,73
91,69
101,58
89,78

PRORAUN
ZA 2012.
2
344.355.447
29.015.700
78.848.130
662.733
137.878.884
78.000.000

Stranica 6

SKUPINA KORISNIK PRORAUNA


RASHODA/I
ZDATKA
45
5
51
53
54
061
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42
065
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42
43
45
076
3
31
32

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dane zajmove
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA
EUROPSKE UNIJE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I
INFRASTRUKTURE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih
vrijednosti
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA
UREENJA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi

PRORAUN
ZA 2012.
2
710.000
481.982.634
248.112.000
1.000.000
232.870.634

Indeks
PRIJEDLOG
3/2
PRORAUNA
4
ZA 2013.
3
190.000
26,76
145.500.000
30,19
144.400.000
58,20
1.000.000
100,00
100.000
0,04

Indeks
PROJEKCIJA
5/3
PRORAUNA
6
ZA 2014.
5
190.000
100,00
132.800.000
91,27
132.300.000
91,62
500.000
50,00
0
0,00

Indeks
PROJEKCIJA
7/5
PRORAUNA
8
ZA 2015.
7
190.000
100,00
500.000
0,38
500.000

100,00

1.210.863.142

1.190.814.454

98,34

1.241.594.703

104,26

1.276.930.048

102,85

1.097.096.642
75.045.537
94.283.507
118.500
8.000.000
561.140.593

1.063.923.954
75.435.516
96.739.832
184.000
4.000.000
554.951.606

96,98
100,52
102,61
155,27
50,00
98,90

1.105.576.203
76.247.354
128.152.396
184.000
8.000.000
576.455.453

103,91
101,08
132,47
100,00
200,00
103,87

1.154.993.048
79.711.150
119.744.898
184.000
8.000.000
618.429.000

104,47
104,54
93,44
100,00
100,00
107,28

61.000.000

54.696.000

89,67

52.100.000

95,25

55.100.000

105,76

297.508.505
113.766.500
2.795.000
110.971.500

277.917.000
126.890.500
2.115.000
124.775.500

93,41
111,54
75,67
112,44

264.437.000
136.018.500
2.115.000
133.903.500

95,15
107,19
100,00
107,32

273.824.000
121.937.000
2.115.000
119.822.000

103,55
89,65
100,00
89,48

5.920.004.083

5.913.645.238

99,89

6.286.951.889

106,31

7.027.280.392

111,78

5.863.676.852
99.053.268
133.274.134
2.940.750
2.013.342.880
1.405.330.000

5.871.927.349
99.465.268
126.648.089
2.963.200
1.921.334.363
1.392.737.000

100,14
100,42
95,03
100,76
95,43
99,10

6.250.877.971
98.079.100
110.473.199
2.633.200
1.866.680.000
1.403.705.050

106,45
98,61
87,23
88,86
97,16
100,79

6.990.331.840
103.217.073
113.554.549
2.633.200
1.875.001.400
1.403.755.303

111,83
105,24
102,79
100,00
100,45
100,00

32.427.000

30.720.000

94,74

30.856.000

100,44

31.106.000

100,81

2.177.308.820
56.327.231
17.518.000
33.364.231

2.298.059.429
41.717.889
14.114.000
22.312.889

105,55
74,06
80,57
66,88

2.738.451.422
36.073.918
9.982.059
20.090.823

119,16
86,47
70,72
90,04

3.461.064.315
36.948.552
10.377.263
20.756.301

126,39
102,42
103,96
103,31

20.000

20.000

100,00

20.000

100,00

20.000

100,00

5.425.000

5.271.000

97,16

5.981.036

113,47

5.794.988

96,89

535.568.239

691.338.851

129,09

695.855.821

100,65

710.438.568

102,10

364.464.682
154.586.243
156.381.439

396.334.593
154.661.893
175.620.700

108,74
100,05
112,30

339.817.116
146.219.554
126.236.562

85,74
94,54
71,88

335.842.431
153.875.451
143.005.980

98,83
105,24
113,28

Stranica 7

SKUPINA KORISNIK PRORAUNA


RASHODA/I
ZDATKA
34
36
37
38
4
41
42
43
45
5
51
077
3
31
32
34
36
37
38
4
41
42
45
080
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42
45

Financijski rashodi
Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih
vrijednosti
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dane zajmove
MINISTARSTVO ZATITE OKOLIA I PRIRODE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Indeks
PRIJEDLOG
3/2
PRORAUNA
4
ZA 2013.
3
357.000
322.000
90,20
14.440.000
19.050.000
131,93

PRORAUN
ZA 2012.
2

Indeks
PROJEKCIJA
5/3
PRORAUNA
6
ZA 2014.
5
331.000
102,80
18.850.000
98,95

Indeks
PROJEKCIJA
7/5
PRORAUNA
8
ZA 2015.
7
331.000
100,00
18.850.000
100,00

38.600.000

46.600.000

120,73

48.100.000

103,22

19.700.000

40,96

100.000
107.345.318
2.670.000
100.236.318

80.000
57.004.258
2.488.000
45.597.258

80,00
53,10
93,18
45,49

80.000
116.038.705
3.874.000
105.756.705

100,00
203,56
155,71
231,94

80.000
134.596.137
3.874.000
125.014.137

100,00
115,99
100,00
118,21

3.630.000

5.820.000

160,33

4.403.000

75,65

4.403.000

100,00

809.000
63.758.239
63.758.239
374.172.046
349.335.717
116.967.570
148.541.351
1.198.500
78.138.496

3.099.000
238.000.000
238.000.000
390.887.343
362.448.418
116.948.992
133.618.641
442.920
110.388.139

383,07
373,29
373,29
104,47
103,75
99,98
89,95
36,96
141,27

2.005.000
240.000.000
240.000.000
479.196.099
453.073.806
113.394.857
113.588.760
442.320
220.406.100

64,70
100,84
100,84
122,59
125,00
96,96
85,01
99,86
199,66

1.305.000
240.000.000
240.000.000
684.057.819
658.085.449
119.459.245
107.765.263
447.320
425.302.752

65,09
100,00
100,00
142,75
145,25
105,35
94,87
101,13
192,96

3.899.800

802.126

20,57

3.668.869

457,39

3.668.869

100,00

590.000
24.836.329
1.079.800
9.406.390
14.350.139

247.600
28.438.925
586.000
16.162.925
11.690.000

41,97
114,51
54,27
171,83
81,46

1.572.900
26.122.293
595.408
13.331.885
12.195.000

635,26
91,85
101,61
82,48
104,32

1.442.000
25.972.370
1.069.207
10.723.163
14.180.000

91,68
99,43
179,58
80,43
116,28

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

11.526.362.768

11.297.199.543

98,01

11.269.207.228

99,75

11.534.657.231

102,36

Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

11.336.996.756
9.288.368.708
763.686.974
27.131.555
41.142.648
486.557.459

11.132.163.887
8.861.281.800
860.967.450
25.713.123
49.603.764
457.034.832

98,19
95,40
112,74
94,77
120,57
93,93

11.032.784.789
9.289.237.721
730.651.256
25.710.235
76.824.475
271.945.947

99,11
104,83
84,86
99,99
154,88
59,50

11.435.809.246
9.775.035.704
728.196.838
25.718.316
70.615.497
203.676.928

103,65
105,23
99,66
100,03
91,92
74,90

268.613.846

343.585.710

127,91

94.432.101

27,48

94.528.773

100,10

461.495.566
189.366.012
12.847.821
175.711.210
806.981

533.977.208
165.035.656
12.097.342
152.267.724
670.590

115,71
87,15
94,16
86,66
83,10

543.983.054
236.422.439
12.532.590
221.752.592
2.137.257

101,87
143,26
103,60
145,63
318,71

538.037.190
98.847.985
13.090.050
83.609.526
2.148.409

98,91
41,81
104,45
37,70
100,52

Stranica 8

SKUPINA KORISNIK PRORAUNA


RASHODA/I
ZDATKA
086
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42
45
090
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42
45
5
51
095
3
31
32
34
37
38
4
41
42

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA


Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
MINISTARSTVO TURIZMA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dane zajmove
MINISTARSTVO UPRAVE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

PRORAUN
ZA 2012.
2
38.194.497.386
38.161.932.145
465.846.387
316.660.726
62.239.700
110.415.000
192.831.239

Indeks
PRIJEDLOG
3/2
PRORAUNA
4
ZA 2013.
3
38.504.530.475
100,81
38.446.449.985
100,75
436.001.045
93,59
283.643.678
89,57
52.294.700
84,02
117.900.150
106,78
255.833.678
132,67

Indeks
PROJEKCIJA
5/3
PRORAUNA
6
ZA 2014.
5
38.936.709.007
101,12
38.886.618.422
101,14
407.745.120
93,52
299.163.613
105,47
42.194.700
80,69
117.900.150
100,00
156.165.971
61,04

Indeks
PROJEKCIJA
7/5
PRORAUNA
8
ZA 2015.
7
39.449.276.357
101,32
39.407.921.151
101,34
410.187.542
100,60
288.096.091
96,30
42.194.700
100,00
117.900.150
100,00
235.984.543
151,11

36.975.352.768

37.226.969.947

100,68

37.702.165.105

101,28

38.152.093.431

101,19

38.586.325
32.565.241
2.126.600
27.525.399
2.913.242
204.497.883
200.350.833
12.667.176
7.202.585
27.000
60.218.173
7.950.000

73.806.787
58.080.490
5.164.500
48.825.990
4.090.000
281.275.541
273.463.541
12.667.176
8.295.855
27.132
60.042.344
65.363.400

191,28
178,35
242,85
177,39
140,39
137,54
136,49
100,00
115,18
100,49
99,71
822,18

161.283.763
50.090.585
2.534.500
34.659.085
12.897.000
239.266.753
233.848.753
12.374.005
8.410.286
27.661
63.255.473
32.546.435

218,52
86,24
49,08
70,98
315,33
85,06
85,51
97,69
101,38
101,95
105,35
49,79

161.464.694
41.355.206
2.534.500
22.749.706
16.071.000
241.633.921
236.195.921
13.022.229
8.554.230
27.661
63.505.473
33.178.935

100,11
82,56
100,00
65,64
124,61
100,99
101,00
105,24
101,71
100,00
100,40
101,94

1.176.600

1.064.131

90,44

1.084.893

101,95

1.084.893

100,00

111.109.299
4.117.050
3.595.000
507.050
15.000
30.000
30.000
376.346.458
373.861.615
258.470.360
114.838.602
240.138

126.003.503
7.812.000
6.499.000
1.309.000
4.000
0
0
356.594.332
352.315.981
258.565.360
93.203.034
511.587

113,41
189,75
180,78
258,16
26,67
0,00
0,00
94,75
94,24
100,04
81,16
213,04

116.150.000
5.418.000
4.105.000
1.309.000
4.000
0
0
367.322.565
364.765.722
262.469.898
102.010.724
247.100

92,18
69,35
63,16
100,00
100,00
0,00
0,00
103,01
103,53
101,51
109,45
48,30

116.822.500
5.438.000
4.105.000
1.329.000
4.000

100,58
100,37
100,00
101,53
100,00

376.874.499
374.230.749
276.293.235
97.648.190
250.979

102,60
102,59
105,27
95,72
101,57

40.000

36.000

90,00

38.000

105,56

38.345

100,91

272.515
2.484.843
747.000
1.737.843

0
4.278.351
2.668.212
1.610.139

0,00
172,18
357,19
92,65

0
2.556.843
756.000
1.800.843

0,00
59,76
28,33
111,84

2.643.750
756.000
1.887.750

103,40
100,00
104,83

Stranica 9

SKUPINA KORISNIK PRORAUNA


RASHODA/I
ZDATKA
096
3
31
32
34
36
37
38
4
41
42
45
102
3
31
32
34
36
37
38
4
41
42
45
106
3
31
32
38
4
42
110
3
31
32
34
37
38

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
MINISTARSTVO PRAVOSUA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi

PRORAUN
ZA 2012.
2
21.503.360.323
20.968.144.961
279.881.426
212.053.580
6.301.700
58.841.410

Indeks
PRIJEDLOG
3/2
PRORAUNA
4
ZA 2013.
3
21.594.474.104
100,42
21.057.064.273
100,42
279.881.426
100,00
224.191.804
105,72
6.199.100
98,37
31.454.650
53,46

Indeks
PROJEKCIJA
5/3
PRORAUNA
6
ZA 2014.
5
22.217.062.259
102,88
21.675.306.405
102,94
311.083.250
111,15
210.207.200
93,76
6.041.000
97,45
19.250.977
61,20

Indeks
PROJEKCIJA
7/5
PRORAUNA
8
ZA 2015.
7
22.551.562.530
101,51
22.000.496.131
101,50
311.935.260
100,27
191.499.200
91,10
6.126.100
101,41
19.531.984
101,46

20.367.580.782

20.471.663.842

100,51

21.084.406.978

102,99

21.426.636.587

101,62

43.486.063
535.215.362
3.123.000
528.862.362
3.230.000
6.001.604.553
5.994.297.743
670.656.701
316.396.570
42.931.800
47.308.100

43.673.451
537.409.831
9.220.700
524.215.131
3.974.000
5.992.605.516
5.967.058.416
670.656.701
293.841.386
42.931.800
47.061.592

100,43
100,41
295,25
99,12
123,03
99,85
99,55
100,00
92,87
100,00
99,48

44.317.000
541.755.854
6.035.700
531.746.154
3.974.000
6.007.433.029
5.984.564.923
639.382.107
291.062.886
42.931.800
46.657.042

101,47
100,81
65,46
101,44
100,00
100,25
100,29
95,34
99,05
100,00
99,14

44.767.000
551.066.399
1.026.800
546.065.599
3.974.000
6.095.163.285
6.071.584.179
672.873.924
290.541.516
42.931.800
46.397.042

101,02
101,72
17,01
102,69
100,00
101,46
101,45
105,24
99,82
100,00
99,44

4.860.147.120

4.850.156.556

99,79

4.900.318.549

101,03

4.952.786.806

101,07

56.857.452
7.306.810
500.000
5.906.810
900.000
52.200.000
52.060.000
47.563.000
3.607.000
890.000
140.000
140.000
2.496.275.400
2.409.108.729
1.696.560.910
663.756.665
45.901.154

62.410.381
25.547.100
1.200.000
18.503.100
5.844.000
52.200.000
52.135.000
48.031.000
3.854.000
250.000
65.000
65.000
2.371.076.217
2.286.386.728
1.696.560.910
544.095.018
43.914.800

109,77
349,63
240,00
313,25
649,33
100,00
100,14
100,98
106,85
28,09
46,43
46,43
94,98
94,91
100,00
81,97
95,67

64.212.539
22.868.106
1.400.066
13.583.040
7.885.000
50.152.405
50.122.405
48.531.405
1.341.000
250.000
30.000
30.000
2.457.316.028
2.274.003.152
1.638.990.588
581.031.664
51.964.900

102,89
89,51
116,67
73,41
134,92
96,08
96,14
101,04
34,80
100,00
46,15
46,15
103,64
99,46
96,61
106,79
118,33

66.053.091
23.579.106
1.400.066
14.693.040
7.486.000
52.620.689
52.520.689
48.875.689
3.245.000
400.000
100.000
100.000
2.502.163.962
2.335.988.086
1.724.850.782
562.605.404
46.515.900

102,87
103,11
100,00
108,17
94,94
104,92
104,78
100,71
241,98
160,00
333,33
333,33
101,83
102,73
105,24
96,83
89,51

2.240.000

1.816.000

81,07

2.016.000

111,01

2.016.000

100,00

650.000

0,00

0,00

0,00

Stranica 10

SKUPINA KORISNIK PRORAUNA


RASHODA/I
ZDATKA
4
41
42
45
5
54
120
3
31
32
34
4
42
121
3
31
32
34
4
42
122

Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)


Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
URED PUKOG PRAVOBRANITELJA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

3
31
32
34
4
41
42
123
3
31
32
34
4
41
42
160
3
31
32

Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
DRAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi

PRORAUN
ZA 2012.
2
81.816.671
4.382.710
29.079.385
48.354.576
5.350.000
5.350.000
10.538.450
10.012.000
6.963.610
3.046.390
2.000
526.450
526.450
5.355.000
5.335.000
3.609.300
1.721.700
4.000
20.000
20.000

Indeks
PRIJEDLOG
3/2
PRORAUNA
4
ZA 2013.
3
80.789.489
98,74
3.610.365
82,38
30.034.433
103,28
47.144.691
97,50
3.900.000
72,90
3.900.000
72,90
8.948.988
84,92
8.846.748
88,36
7.159.778
102,82
1.684.970
55,31
2.000
100,00
102.240
19,42
102.240
19,42
5.330.888
99,55
5.320.888
99,74
3.609.300
100,00
1.708.200
99,22
3.388
84,70
10.000
50,00
10.000
50,00

Indeks
PROJEKCIJA
5/3
PRORAUNA
6
ZA 2014.
5
180.712.876
223,68
7.747.170
214,58
64.041.240
213,23
108.924.466
231,04
2.600.000
66,67
2.600.000
66,67
8.567.834
95,74
8.560.634
96,77
7.180.806
100,29
1.377.828
81,77
2.000
100,00
7.200
7,04
7.200
7,04
5.078.428
95,26
5.058.428
95,07
3.661.228
101,44
1.393.200
81,56
4.000
118,06
20.000
200,00
20.000
200,00

Indeks
PROJEKCIJA
7/5
PRORAUNA
8
ZA 2015.
7
163.575.876
90,52
4.438.930
57,30
45.325.960
70,78
113.810.986
104,49
2.600.000
100,00
2.600.000
100,00
8.951.597
104,48
8.944.397
104,48
7.556.979
105,24
1.385.418
100,55
2.000
100,00
7.200
100,00
7.200
100,00
5.268.776
103,75
5.218.776
103,17
3.705.776
101,22
1.509.000
108,31
4.000
100,00
50.000
250,00
50.000
250,00

2.794.000

2.644.062

94,63

2.671.952

101,05

2.776.159

103,90

2.749.000
2.039.100
706.900
3.000
45.000
5.000
40.000
3.151.000
3.079.500
2.161.425
917.375
700
71.500
10.000
61.500
100.470.931
100.163.030
58.355.338
41.721.312

2.605.662
1.944.153
658.509
3.000
38.400
4.267
34.133
2.970.849
2.949.049
2.072.425
875.460
1.164
21.800
5.000
16.800
98.763.134
98.548.599
58.838.165
39.341.760

94,79
95,34
93,15
100,00
85,33
85,34
85,33
94,28
95,76
95,88
95,43
166,29
30,49
50,00
27,32
98,30
98,39
100,83
94,30

2.629.452
1.944.342
682.110
3.000
42.500
4.722
37.778
3.002.401
2.980.401
2.085.268
893.969
1.164
22.000
5.000
17.000
98.529.004
98.069.354
61.292.830
36.480.087

100,91
100,01
103,58
100,00
110,68
110,66
110,68
101,06
101,06
100,62
102,11
100,00
100,92
100,00
101,19
99,76
99,51
104,17
92,73

2.733.659
2.046.199
684.460
3.000
42.500
4.722
37.778
3.111.640
3.089.640
2.194.507
893.969
1.164
22.000
5.000
17.000
94.212.523
93.783.273
63.738.724
29.841.549

103,96
105,24
100,34
100,00
100,00
100,00
100,00
103,64
103,67
105,24
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,62
95,63
103,99
81,80

Stranica 11

SKUPINA KORISNIK PRORAUNA


RASHODA/I
ZDATKA
34
36
37
4
41
42
185
3
31
32
37
4
42
196
3
31
32
34
4
41
42
225
3
31
32
34
4
42
230
3
31
32
34
4
42
235
3

Financijski rashodi
Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
DRAVNI URED ZA REVIZIJU
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
DRAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA
JAVNE NABAVE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
DRAVNI INSPEKTORAT
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
KOMISIJA ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA
REFERALNA AGENCIJA
Rashodi poslovanja

Indeks
PRIJEDLOG
3/2
PRORAUNA
4
ZA 2013.
3
38.880
101.420
260,85
248.254
0,00

PRORAUN
ZA 2012.
2

Indeks
PROJEKCIJA
5/3
PRORAUNA
6
ZA 2014.
5
115.768
114,15
80.669
32,49

Indeks
PROJEKCIJA
7/5
PRORAUNA
8
ZA 2015.
7
103.000
88,97

47.500

19.000

40,00

100.000

526,32

100.000

100,00

307.901
76.000
231.901
57.000.000
55.512.000
47.207.000
8.205.000

214.535
76.260
138.275
53.529.618
52.824.178
46.057.678
6.676.500

69,68
100,34
59,63
93,91
95,16
97,57
81,37

459.650
76.260
383.390
53.611.874
52.828.674
46.062.174
6.676.500

214,25
100,00
277,27
100,15
100,01
100,01
100,00

429.250
80.073
349.177
56.024.888
55.241.688
48.475.188
6.676.500

93,39
105,00
91,08
104,50
104,57
105,24
100,00

100.000

90.000

90,00

90.000

100,00

90.000

100,00

1.488.000
1.488.000

705.440
705.440

47,41
47,41

783.200
783.200

111,02
111,02

783.200
783.200

100,00
100,00

8.300.000

7.831.143

94,35

7.880.679

100,63

8.168.351

103,65

8.170.000
5.666.000
2.501.000
3.000
130.000
20.000
110.000
135.300.000
134.785.000
101.295.074
33.388.926
101.000
515.000
515.000
648.480
645.980
414.860
230.620
500
2.500
2.500

7.723.143
5.666.000
2.055.143
2.000
108.000
16.620
91.380
129.276.130
129.176.130
101.295.074
27.801.056
80.000
100.000
100.000
529.289
527.339
385.120
141.719
500
1.950
1.950

94,53
100,00
82,17
66,67
83,08
83,10
83,07
95,55
95,84
100,00
83,26
79,21
19,42
19,42
81,62
81,63
92,83
61,45
100,00
78,00
78,00

7.758.679
5.666.000
2.091.179
1.500
122.000
18.781
103.219
131.190.574
130.415.574
98.966.974
31.367.700
80.900
775.000
775.000
531.533
529.283
387.064
141.719
500
2.250
2.250

100,46
100,00
101,75
75,00
112,96
113,00
112,96
101,48
100,96
97,70
112,83
101,13
775,00
775,00
100,42
100,37
100,50
100,00
100,00
115,38
115,38

8.046.351
5.779.051
2.264.300
3.000
122.000
18.781
103.219
136.385.060
135.610.060
104.151.460
31.377.700
80.900
775.000
775.000
551.810
549.560
407.341
141.719
500
2.250
2.250

103,71
102,00
108,28
200,00
100,00
100,00
100,00
103,96
103,98
105,24
100,03
100,00
100,00
100,00
103,81
103,83
105,24
100,00
100,00
100,00
100,00

5.087.000

4.811.865

94,59

4.861.794

101,04

5.053.255

103,94

5.002.500

4.740.555

94,76

4.781.094

100,86

4.972.555

104,00

Stranica 12

SKUPINA KORISNIK PRORAUNA


RASHODA/I
ZDATKA
31
32
34
37
4
41
42
45
240
3
31
32
34
37
4
41
42
241
3
31
32
34
35
37
4
41
42
242
3
31
32
34
37
4
41
42

Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
URED VIJEA ZA NACIONALNU SIGURNOST
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
OPERATIVNO-TEHNIKI CENTAR ZA NADZOR
TELEKOMUNIKACIJA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Indeks
PRIJEDLOG
3/2
PRORAUNA
4
ZA 2013.
3
3.834.070
3.682.316
96,04
1.161.540
1.051.914
90,56
1.240
1.240
100,00

PRORAUN
ZA 2012.
2

Indeks
PROJEKCIJA
5/3
PRORAUNA
6
ZA 2014.
5
3.654.804
99,25
1.125.020
106,95
1.270
102,42

Indeks
PROJEKCIJA
7/5
PRORAUNA
8
ZA 2015.
7
3.846.265
105,24
1.125.020
100,00
1.270
100,00

5.650

5.085

90,00

84.500
29.000
54.500
1.000
22.100.000
21.740.000
16.606.000
5.112.500
6.500

71.310
29.500
40.810
1.000
20.596.696
20.391.696
16.606.000
3.765.696
6.500

84,39
101,72
74,88
100,00
93,20
93,80
100,00
73,66
100,00

80.700
34.700
45.000
1.000
20.838.172
20.506.672
16.334.922
4.151.750
6.500

113,17
117,63
110,27
100,00
101,17
100,56
98,37
110,25
100,00

80.700
29.500
45.000
6.200
21.693.894
21.362.394
17.190.644
4.151.750
6.500

100,00
85,01
100,00
620,00
104,11
104,17
105,24
100,00
100,00

15.000

13.500

90,00

13.500

100,00

13.500

100,00

360.000
115.000
245.000

205.000
50.000
155.000

56,94
43,48
63,27

331.500
50.000
281.500

161,71
100,00
181,61

331.500
50.000
281.500

100,00
100,00
100,00

17.000.000

21.208.587

124,76

22.156.625

104,47

22.703.196

102,47

15.394.000
10.847.000
4.273.000
4.000
170.000

15.098.207
10.847.000
3.987.207
4.000
170.000

98,08
100,00
93,31
100,00
100,00

15.172.725
10.433.525
4.475.200
4.000
170.000

100,49
96,19
112,24
100,00
100,00

15.719.296
10.980.096
4.475.200
4.000
170.000

103,60
105,24
100,00
100,00
100,00

100.000

90.000

90,00

90.000

100,00

90.000

100,00

1.606.000
40.000
1.566.000
15.200.000
10.792.250
7.098.000
3.667.950
6.300

6.110.380
80.000
6.030.380
12.823.429
9.995.000
7.098.000
2.855.000
6.000

380,47
200,00
385,08
84,36
92,61
100,00
77,84
95,24

6.983.900
100.000
6.883.900
13.174.297
11.079.297
8.217.297
2.820.000
6.000

114,30
125,00
114,15
102,74
110,85
115,77
98,77
100,00

6.983.900
150.000
6.833.900
13.604.739
11.509.739
8.647.739
2.820.000
6.000

100,00
150,00
99,27
103,27
103,89
105,24
100,00
100,00

20.000

36.000

180,00

36.000

100,00

36.000

100,00

4.407.750
100.000
4.307.750

2.828.429
120.000
2.708.429

64,17
120,00
62,87

2.095.000
120.000
1.975.000

74,07
100,00
72,92

2.095.000
120.000
1.975.000

100,00
100,00
100,00

Stranica 13

SKUPINA KORISNIK PRORAUNA


RASHODA/I
ZDATKA
250
3
31
32
34
4
41
42
256
3
31
32
34
4
41
42
257
3
31
32
34
4
42
43

AGENCIJA ZA ZATITU OSOBNIH PODATAKA


Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
DRAVNI ZAVOD ZA RADIOLOKU I NUKLEARNU
SIGURNOST
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
AGENCIJA ZA REGULACIJU TRITA ELJEZNIKIH
USLUGA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih
vrijednosti

PRORAUN
ZA 2012.
2
7.491.236
7.360.856
4.701.525
2.658.331
1.000
130.380
8.000
122.380

Indeks
PRIJEDLOG
3/2
PRORAUNA
4
ZA 2013.
3
5.482.847
73,19
5.474.847
74,38
4.695.525
99,87
778.322
29,28
1.000
100,00
8.000
6,14
8.000
100,00
0
0,00

Indeks
PROJEKCIJA
5/3
PRORAUNA
6
ZA 2014.
5
5.480.703
99,96
5.458.703
99,71
3.806.000
81,06
1.651.703
212,21
1.000
100,00
22.000
275,00
4.000
50,00
18.000
0,00

Indeks
PROJEKCIJA
7/5
PRORAUNA
8
ZA 2015.
7
5.680.069
103,64
5.658.069
103,65
4.005.000
105,23
1.652.069
100,02
1.000
100,00
22.000
100,00
4.000
100,00
18.000
100,00

16.643.500

17.311.540

104,01

15.100.195

87,23

13.788.823

91,32

13.647.360
3.771.572
9.866.788
9.000
2.996.140
75.000
2.921.140

14.370.160
3.771.572
10.589.588
9.000
2.941.380
75.000
2.866.380

105,30
100,00
107,33
100,00
98,17
100,00
98,13

12.507.704
3.771.923
8.726.781
9.000
2.592.491
75.000
2.517.491

87,04
100,01
82,41
100,00
88,14
100,00
87,83

12.542.429
3.960.319
8.573.110
9.000
1.246.394
75.000
1.171.394

100,28
104,99
98,24
100,00
48,08
100,00
46,53

2.612.800

2.195.169

84,02

2.208.385

100,60

2.260.136

102,34

2.470.800
1.216.730
1.252.798
1.272
142.000
138.000

2.157.169
1.216.730
939.439
1.000
38.000
37.000

87,31
100,00
74,99
78,62
26,76
26,81

2.170.385
1.216.730
952.655
1.000
38.000
37.000

100,61
100,00
101,41
100,00
100,00
100,00

2.222.136
1.277.342
943.794
1.000
38.000
37.000

102,38
104,98
99,07
100,00
100,00
100,00

4.000

1.000

25,00

1.000

100,00

1.000

100,00

Stranica 14