You are on page 1of 22

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO KULTURE

NACRT

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZATITI I OUVANJU KULTURNIH DOBARA S KONANIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zagreb, studeni 2012.

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZATITI I OUVANJU KULTURNIH DOBARA S KONANIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

I.

USTAVNA OSNOVA ZA DONOENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donoenje ovoga Zakona sadrana je u lanku 2. stavku 4. podstavku 2., lanku 52. te lanku 69. stavku 3. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/2010 proieni tekst).

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM 1. Ocjena stanja Zakonom o zatiti i ouvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12) ureuju se vrste kulturnih dobara, uspostavljanje zatite nad kulturnim dobrom, obveze i prava vlasnika kulturnih dobara, koncesije i koncesijska odobrenja na kulturnim dobrima, mjere zatite i ouvanja kulturnih dobara, obavljanje poslova na zatiti i ouvanju kulturnih dobara, obavljanje upravnih i inspekcijskih poslova, rad i djelokrug Hrvatskog vijea za kulturna dobra, financiranje zatite i ouvanja kulturnih dobara, kao i druga pitanja u vezi sa zatitom i ouvanjem kulturnih dobara. Takoer, navedenim Zakonom, lancima 43.a do 43.i ureeno je podruje koncesija i koncesijskih odobrenja na kulturnim dobrima. Tako je lankom 43.b stavkom 5. Zakona propisano da se koncesija daje na odreeno vrijeme, ali ne dulje od 30 godina. Sukladno Zakonu o koncesijama rokovi na koje se daje koncesija utvruju se posebnim propisima kojima se ureuju koncesije. S obzirom da su posebnim propisima razliito odreeni rokovi na koje se moe dati koncesija, u praksi dolazi do potekoa u realizaciji veih projekata kod kojih je potrebno ishoditi koncesiju prema posebnim propisima kojima su razliito propisani rokovi na koje se koncesija daje. Primjerice, Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) propisano je da se koncesija daje na rok od 5 do 99 godina te se ureuju posebni rokovi na koje se daje koncesija u pojedinim sluajevima. Tako je propisano da koncesiju za gospodarsko koritenje pomorskog dobra koja obuhvaa koritenje ili gradnju graevina od vanosti za Republiku Hrvatsku daje Vlada Republike Hrvatske na rok do 50 godina. Nadalje, koncesiju koja obuhvaa gradnju novih graevina od vanosti za Republiku Hrvatsku to zahtijeva velika ulaganja te se ukupni gospodarski uinci ne mogu ostvariti u roku od 50 godina Vlada Republike Hrvatske daje na rok dulji od 50 godina uz suglasnost Hrvatskoga sabora. Slijedom navedenoga postoji potreba produljenja roka na koji se moe dati 2

koncesija za gospodarsko iskoritavanje kulturnih dobara kako bi se ujednaili rokovi za davanje koncesije u sluajevima projekata kojima je obuhvaeno kulturno, ali i druge vrste dobra (primjerice pomorsko) pa je potrebno ishoditi koncesiju po Zakonu o zatiti kulturnih dobara i po posebnom zakonu. Takoer se briu iz Zakona odredbe koje su sadrane u Dodatku I. Uredbe Vijea (EZ) 116/2009 od 18. prosinca 2008. godine o izvozu kulturnih dobara (kodificirana verzija), koja e imati izravan uinak danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. 2. Pitanja koja se Zakonom ureuju Predloenim izmjenama i dopunama Zakona o zatiti i ouvanju kulturnih dobara ureuju se sljedea pitanja: - odreuje se da kulturna dobra i preventivno zatiena dobra sukladno ovom Zakonu predstavljaju nacionalno blago; - produljuje se odreeno vrijeme na koje se daje koncesija na kulturnom dobru; - ureuje se izvoz i iznoenje kulturnih dobara i preventivno zatienih dobara iz Republike Hrvatske; - propisuje se pravo Republike Hrvatske da zatrai povrat kulturnih dobara nezakonito odnesenih s njezina teritorija na podruje drave lanice Europske unije koji su navedeni u lanku 70.a ovoga Zakona. Ministarstvo kulture je nadleno za provoenje i koordinaciju svih aktivnosti vezanih uz povrat kulturnih dobara. Ovo pravo Republika Hrvatska ostvaruje nakon ulaska u Europsku uniju sukladno Direktivi Vijea 93/7EEZ od 15. oujka 1993. o povratu kulturnih predmeta nezakonito odnesenih s teritorija drave lanice, koja je izmijenjena Direktivom 96/100/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 17. veljae 1997. godine i Direktivom 2001/38/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 5. lipnja 2001. godine; - briu se odredbe Zakona koje su sadrane u Dodatku I. Uredbe Vijea (EZ) 116/2009 od 18. prosinca 2008. godine o izvozu kulturnih dobara (kodificirana verzija), koja ima izravan uinak u zemljama lanicama Europske unije; - produljuje se rok vaenja odredbe kojom se smanjuje broj obveznika, fizikih i pravnih osoba dunih plaati spomeniku rentu iz lanka 114.a Zakona do 31. prosinca 2013. godine, te se ureuje stupanje na snagu Zakona.

3. Posljedice koje e proistei donoenjem ovoga Zakona Donoenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zatiti i ouvanju kulturnih dobara: - produljit e se odreeno vrijeme na koje se daje koncesija na kulturnom dobru s trideset na pedeset godina;

- uvest e se mogunost da se u sluajevima kad se koncesija prema ovom Zakonu daje u svrhu provedbe odreenog projekta ili programa investitora za koji se koncesija daje i prema odredbama posebnog zakona vrijeme trajanja koncesije utvruje i prema odredbama posebnog zakona; - uredit e se izvoz i iznoenje kulturnih dobara iz Republike Hrvatske, imajui u vidu da e se ulaskom u Europsku uniju pod pojmom iznoenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske smatrati iznoenje u druge zemlje lanice Europske unije, dok e se pod pojmom izvoza kulturnih dobara smatrati njihov izvoz u tree zemlje izvan carinskog podruja Europske unije. U oba sluaja izdavat e se odobrenje u svrhu osiguranja zatite i povrata kulturnih dobara u Republiku Hrvatsku. Na ovaj nain sprijeit e se trajan odljev nacionalnog blaga kulturne, povijesne i arheoloke vrijednosti iz Republike Hrvatske. Odreuje se stoga zabrana trajnog izvoza i iznoenja kulturnih dobara i preventivno zatienih dobara iz Republike Hrvatske, a doputa privremeni izvoz i iznoenje iz Republike Hrvatske radi izlaganja, ekspertiza, obavljanja radova na zatiti i ouvanju kulturnoga dobra ili drugih opravdanih razloga uz odobrenje nadlenog tijela. Ovakav reim prometa ve je propisan Pravilnikom o uvjetima za davanje odobrenja radi izvoza i iznoenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 141/06 i 70/12); - uredit e se pravo Republike Hrvatske na traenje povrata kulturnih dobara nezakonito odnesenih s njezina teritorija u drave lanice Europske unije, a imajui u vidu da se Zakonom o zatiti i ouvanju kulturnih dobara to isto pravo propisuje i u korist drava lanica Europske unije u odnosu na predmete koji su nezakonito uneseni u Republiku Hrvatsku s njihova teritorija; - produljit e se rok vaenja odredbe kojom se smanjuje broj obveznika plaanja spomenike rente propisane lankom 114.a Zakona do 31. prosinca 2013. godine. Na ovaj e se nain odreeni poduzetnici i gospodarski subjekti rasteretiti plaanja spomenike rente i u sljedeoj godini.

III.

OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOENJE ZAKONA

Za provoenje ovoga Zakona nije potrebno osiguravati dodatna sredstva u proraunu Republike Hrvatske. IV. PRIJEDLOG ZA DONOENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Temelj za donoenje predloenog Zakona po hitnom postupku nalazi se u lanku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora i to u drugim osobito opravdanim dravnim razlozima te u lanku 161. Poslovnika Hrvatskog sabora koji propisuje hitni postupak donoenja zakona u sluaju usklaenja s propisima Europske unije. Produljenjem vremena trajanja koncesije na kulturnom dobru uskladit e se trajanje koncesije na kulturnim dobrima s trajanjem koncesije na pomorskom dobru i trajanjem stvarnih prava koja se prenose na investitore na temelju javnog natjeaja u okviru odreenih projekata, to e omoguiti nesmetano provoenje odreenih projekata koji su od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a u tijeku su provoenja, radi ega je potrebno urno provesti usklaenje. Dodatno se ureuje izvoz i iznoenje kulturnih dobara te se provodi dodatno usklaenje Zakona s Direktivom Vijea 93/7/EEZ od 15. oujka 1993. o povratu kulturnih predmeta nezakonito odnesenih s teritorija drave lanice.

V.

TEKST KONANOG PRIJEDLOGA ZAKONA S OBRAZLOENJEM

KONANI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZATITI I OUVANJU KULTURNIH DOBARA lanak 1. U Zakonu o zatiti i ouvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10., 61/11. i 25/12.) iza lanka 1. dodaje se lanak 1.a koji glasi: lanak 1.a Ovaj Zakon sadri odredbe koje su u skladu sa sljedeim aktima Europske unije: Uredba Vijea (EZ) br. 116/2009 od 18. prosinca 2008. o izvozu kulturnih dobara (Kodificirana verzija) (SL L 39, 10. 2. 2009.), Uredba Komisije (EEZ) br. 752/93 od 30. oujka 1993. kojom se propisuju odredbe za provedbu Uredbe Vijea (EEZ) br. 3911/92 o izvozu kulturnih dobara (SL L 77, 31.3.1993.), Uredba Komisije (EZ) br. 1526/98 od 16. srpnja 1998. o izmjeni Uredbe Komisije (EEZ) br. 752/93 kojom se propisuju odredbe za provedbu Uredbe Vijea (EEZ) br. 3911/92 o izvozu kulturnih dobara (SL L 201, 17. 7. 1998.), Uredba Komisije (EZ) br. 656/2004 od 7. travnja 2004. o izmjeni Uredbe Komisije (EEZ) br. 752/93 od 30. oujka 1993. kojom se propisuju odredbe za provedbu Uredbe Vijea (EEZ) br. 3911/92 o izvozu kulturnih dobara (SL L 104, 8. 4. 2004.), Ispravak Uredbe Komisije (EZ) br. 656/2004 od 7. travnja 2004. o izmjeni Uredbe Komisije (EEZ) br. 752/93 od 30. oujka 1993. kojom se propisuju odredbe za provedbu Uredbe Vijea (EEZ) br. 3911/92 o izvozu kulturnih dobara (SL L 203, 8. 6. 2004.), - Direktiva Vijea 93/7/EEZ od 15. oujka 1993. o povratu kulturnih predmeta nezakonito odnesenih s teritorija drave lanice Europske unije (SL L 74, 27.3.1993.), - Direktiva 96/100/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 17. veljae 1997. o izmjeni Dodatka Direktivi 93/7/EEZ o povratu kulturnih predmeta nezakonito odnesenih s teritorija drave lanice Europske unije (SL L 60, 1.3.1997.),

- Direktiva 2001/38/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 5. lipnja 2001. o izmjeni Direktive Vijea 93/7/EEZ o povratu kulturnih predmeta nezakonito odnesenih s teritorija drave lanice Europske unije (SL L 187, 10.7.2001.).

lanak 2. U lanku 2. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: Kulturna dobra i sva preventivno zatiena dobra sukladno ovom Zakonu predstavljaju nacionalno blago. Dosadanji stavak 2. postaje stavak 3. lanak 3. U lanku 5. stavku 1. podstavak 4. mijenja se i glasi: - sprjeavanje protupravnog postupanja i protupravnog prometa kulturnim dobrima te nadzor nad izvozom, iznoenjem, uvozom i unoenjem kulturnih dobara,

lanak 4. U lanku 8. stavku 1. podstavku 11. na kraju reenice brie se toka i dodaje rije: te. Iza podstavka 11. dodaje se podstavak 12. koji glasi: - druge pokretne stvari od umjetnikoga, povijesnoga, paleontolokoga, arheolokoga, antropolokoga i znanstvenog znaaja.

lanak 5. U lanku 28. stavku 3. podstavak 4. mijenja se i glasi: - ograniavanje uvoza, unoenja, izvoza i iznoenja kulturnog dobra.

lanak 6. U lanku 43.a stavku 2. dodaje se reenica koja glasi: Ova koncesija obuhvaa pravo graenja i pravo slunosti kada je ono potrebno radi provedbe odreenog projekta sukladno ugovoru o koncesiji. Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: Ako je prije utvrivanja svojstva kulturnog dobra ili preventivno zatienog dobra, zapoet postupak radi davanja koncesije ili osnivanja prava graenja i prava slunosti prema posebnom propisu, nee se provoditi postupak davanja koncesije prema ovom Zakonu, pod uvjetom da se koncesionar, nositelj prava graenja ili ovlatenik prava slunosti obvee na provedbu uvjeta zatite i ouvanja kulturnoga dobra koje je utvrdilo nadleno tijelo te nain njihove provedbe. U pogledu pridravanja uvjeta zatite i ouvanja kulturnoga dobra i posljedica krenja tih uvjeta odgovarajue se primjenjuju odredbe lanka 43.f i 43.i ovoga Zakona.

lanak 7. U lanku 43.b stavak 5. mijenja se i glasi: Koncesija se daje na odreeno vrijeme, ali ne dulje od 50 godina. Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: Iznimno od stavka 5. ovoga lanka, ako se koncesija prema ovom Zakonu daje u svrhu provedbe odreenog projekta ili programa investitora za koji se koncesija daje i prema odredbama posebnog propisa, vrijeme trajanja koncesije moe se utvrditi i prema odredbama posebnog propisa. Dosadanji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8. Iza dosadanjeg stavka 7. koji je postao stavak 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi: Uvjete zatite i ouvanja kulturnoga dobra i nain njihove provedbe za kulturno dobro na pomorskom dobru utvruje nadleno tijelo prije objave obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru sukladno zakonu kojim se ureuje pomorsko dobro.

lanak 8. Naslov iznad lanka 67. mijenja se i glasi: 9. Izvoz i iznoenje kulturnih dobara lanak 67. mijenja se i glasi: Kulturna dobra, kao i sva preventivno zatiena dobra predstavljaju nacionalno blago te nije doputen njihov trajni, vremenski neogranien, izvoz i iznoenje iz Republike Hrvatske. Pod izvozom kulturnih dobara iz Republike Hrvatske podrazumijeva se izvoz u tree zemlje izvan carinskog podruja Europske unije, a pod iznoenjem kulturnih dobara iz Republike Hrvatske podrazumijeva se iznoenje u drave lanice Europske unije. lanak 9. lanak 68. mijenja se i glasi: Kulturno dobro moe se privremeno izvesti i iznijeti iz Republike Hrvatske radi izlaganja, ekspertiza, obavljanja radova na zatiti i ouvanju kulturnog dobra ili drugih opravdanih razloga uz odobrenje nadlenog tijela. Privremeni izvoz ili iznoenje kulturnog dobra iz Republike Hrvatske moe se odobriti najdulje na godinu dana od dana prelaska dravne granice, s mogunou produljenja do pet godina. Podnositelj zahtjeva za odobrenje privremenog izvoza ili iznoenja kulturnoga dobra duan je na zahtjev nadlenog tijela dati jamstvo za sluaj oteenja, unitenja ili protupravnog otuenja kulturnoga dobra novanim pologom u banci, osiguranjem na puni iznos vrijednosti kulturnoga dobra ili drugim odgovarajuim jamstvom. Nadleno tijelo moe opozvati privremeno odobrenje za izvoz ili iznoenje kulturnoga dobra, ako uvjeti na temelju kojih je izdano vie ne postoje, odnosno ako utvrdi da se fizika ili pravna osoba koja je dobila odobrenje ne pridrava odredbi ovoga Zakona u pogledu zatite i ouvanja kulturnog dobra ili zlouporabi odobrenje suprotno razlozima i svrsi njegova izdavanja. Nakon opoziva privremenog odobrenja, izvoz ili iznoenje kulturnog dobra iz Republike Hrvatske ne smije se obaviti, a ako je u trenutku opoziva privremenog odobrenja kulturno dobro ve izvezeno ili izneseno iz Republike Hrvatske, mora se bez odgode vratiti u Republiku Hrvatsku. Kada se zahtjev odnosi na predmet koji prema odredbama ovoga Zakona nije pod zatitom, nadleno e tijelo izdati o tome potvrdu za potrebe izvoza ili iznoenja. 7

Uvjete za privremeni izvoz i iznoenje kulturnih dobara propisuje ministar kulture pravilnikom.

lanak 10. lanak 69. mijenja se i glasi: Nadleno tijelo vodi evidenciju zahtjeva i odobrenja danih za izvoz i iznoenje kulturnih dobara, a podatke iz evidencije redovito dostavlja Ministarstvu kulture. Nadleno tijelo duno je provjeriti je li kulturno dobro vraeno u zemlju u roku utvrenom odobrenjem iz lanka 68. stavka 1. ovoga Zakona.

lanak 11. lanak 69.a brie se. lanak 12. U lanku 70.e. stavku 1. rijei: Nadleno tijelo zamjenjuju se rijeima: Sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove u podruju kulture . U toki 6. toka na kraju reenice zamjenjuje se zarezom, a iza toke 6. dodaje se toka 7. koja glasi: 7. nakon primitka zahtjeva iz toke 1. ovoga lanka odnosno obavijesti da je pokrenut postupak za povrat kulturnog predmeta bez odgaanja obavijestiti sredinja nadlena tijela svih ostalih drava lanica Europske unije da je u Republici Hrvatskoj pokrenut postupak za povrat kulturnog predmeta koji je nezakonito odnesen s teritorija odreene drave lanice Europske unije.

lanak 13. Iza lanka 70.e dodaje se naslov i lanak 70.f koji glasi: 10.b Povrat kulturnih dobara nezakonito odnesenih iz Republike Hrvatske u drave lanice Europske unije lanak 70.f Republika Hrvatska ima pravo zatraiti povrat kulturnih dobara navedenih u lanku 70.a ovog Zakona, koja su nezakonito odnesena s njezina teritorija, a nalaze se na podruju drave lanice Europske unije. Na zahtjev za povrat kulturnih dobara koja se nalaze na podruju druge lanice Europske unije, na odgovarajui se nain primjenjuju lanci 70.a-70.d ovoga Zakona. Sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove u podruju kulture je odgovorno za provoenje i koordinaciju svih aktivnosti vezanih uz povrat kulturnih dobara iz stavka 1. ovoga lanka. Ovo sredinje tijelo dravne uprave duno je obavijestiti sredinje nadleno tijelo drave lanice Europske unije da je Republika Hrvatska pokrenula postupak povrata kulturnih dobara iz te drave lanice.

lanak 14. U lanku 85. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi: - promet kulturnim dobrima, primjenu prava prvokupa, te izvoz, iznoenje, uvoz i unoenje kulturnih dobara, lanak 15. U lanku 86. stavku 2. podstavku 2. alineja 6. mijenja se i glasi: - izvoz, iznoenje te uvoz i unoenje kulturnih dobara suprotno odredbama zakona,

lanak 16. U lanku 115. stavku 1. toka 9. mijenja se i glasi: 9. izveze ili iznese kulturno dobro iz Republike Hrvatske suprotno odobrenju nadlenoga tijela ili ne vrati bez odgode kulturno dobro u Republiku Hrvatsku nakon opoziva odobrenja (lanak 68.).

lanak 17. U lanku 117. stavku 1. toki 3. rijei: privremeno iznoenje zamjenjuju se rijeima: privremeni izvoz i iznoenje.

lanak 18. lanak 126.a brie se.

PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE lanak 19. U lanku 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zatiti i ouvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 25/2012.) rijei: 31. prosinca 2012. zamjenjuje se rijeima: 31. prosinca 2013..

lanak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, osim odredbi lanaka 8., 9., 10 i 13. ovoga Zakona, koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Obrazloenje lankom 1. dodaje se lanak 1.a u kojemu se navode akti Europske unije s kojima su odredbe ovog Zakona usklaene. lankom 2. dopunjuje se lanak 2. novim stavkom 2. koji propisuje da kulturna dobra i preventivno zatiena dobra sukladno ovom Zakonu predstavljaju nacionalno blago. Ovom se odredbom osigurava primjena posebnog reima u odnosu na promet kulturnim dobrima tako da se omoguuje ograniavanje i kontrola izvoza i iznoenja kulturnih dobara i preventivno zatienih dobara. lankom 3. dopunjuje se lanak 5. kojim se odreuje svrha zatite kulturnih dobara na nain da se u stavku 1. podstavku 4. odreuje da, osim nad iznoenjem i uvozom kulturnih dobara, zatita kulturnih dobara ima za svrhu takoer nadzor nad izvozom i unoenjem kulturnih dobara. lankom 4. dopunjuje se lanak 8. kojim se navode predmeti to mogu biti kulturna dobra na nain da se odreuje da, osim onih pobrojanih, kulturno dobro mogu biti i druge pokretne stvari od umjetnikog, povijesnog, paleontolokog, arheolokog, antropolokog i znanstvenog znaaja. lankom 5. dopunjuje se lanak 28. stavak 3. kojim se navode ogranienja prometa kulturnim dobrima na nain da se u podstavku 4. odreuje da se ogranienje prometa kulturnim dobrima, osim na uvoz i iznoenje, odnosi i na njihov izvoz. lankom 6. dopunjuje se lanak 43.a na nain da se u stavku 2. odreuje da koncesija na kulturnom dobru u vlasnitvu Republike Hrvatske, upanije, Grada Zagreba, grada ili opine obuhvaa pravo graenja i pravo slunosti kada je ono potrebno radi provedbe odreenog projekta. S obzirom da sadraj koncesije za gospodarsko koritenje odreenog dobra nije definiran Zakonom o koncesijama, ovom se odredbom definira taj sadraj u odnosu na mogunost gradnje na nekretninama obuhvaenima koncesijom za sluaj kada je to potrebno radi provedbe odreenog projekta sukladno ugovoru o koncesiji. Ako je prije utvrivanja svojstva kulturnog dobra ili preventivno zatienog dobra, zapoet postupak radi davanja koncesije ili osnivanja prava graenja i prava slunosti prema posebnom propisu, nee se provoditi postupak davanja koncesije prema ovom Zakonu, pod uvjetom da se koncesionar, nositelj prava graenja ili ovlatenik prava slunosti obvee na provedbu uvjeta zatite i ouvanja kulturnoga dobra koje je utvrdilo nadleno tijelo te nain njihove provedbe. U pogledu pridravanja uvjeta zatite i ouvanja kulturnoga dobra i posljedica krenja tih uvjeta odgovarajue se primjenjuju odredbe lanka 43.f i 43.i ovoga Zakona. lankom 7. produljuje se rok na koji se moe dati koncesija s dosadanjih 30 na 50 godina. Takoer se uvodi mogunost davanja koncesija na dulji rok u sluajevima kad se koncesija prema ovom Zakonu daje u svrhu provedbe odreenog projekta ili programa investitora za koji se koncesija daje i prema odredbama posebnog propisa, primjerice Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. U navedenim sluajevima vrijeme trajanja koncesije moe se utvrditi i prema odredbama posebnog propisa. Takoer se propisuje da uvjete zatite i ouvanja kulturnoga dobra i nain njihove provedbe za kulturno dobro na pomorskom dobru utvruje nadleno tijelo prije objave obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru sukladno zakonu kojim se ureuje pomorsko dobro. 10

lankom 8. propisuje se promjena naslova iznad lanka 67. te izmjena lanka 67. tako da iz naslova i njegova sadraja jasno proizlazi da se ureuje izvoz i iznoenje kulturnih dobara. Takoer se odreuje da kulturna dobra, kao i sva dobra pod preventivnom zatitom, predstavljaju nacionalno blago koje se ne moe izvoziti i iznositi u inozemstvo. Na ovaj se nain zabranjuje trajno iznoenje i izvoz kulturnih dobara iz Republike Hrvatske, a omoguuje samo privremeno iznoenje i izvoz iz odreenih opravdanih razloga kao iznimka (izlobe, restauracija i dr.). Pod izvozom kulturnih dobara podrazumijeva se izvoz u tree zemlje izvan carinskog podruja Europske unije, a pod iznoenjem kulturnih dobara podrazumijeva se iznoenje u drave lanice Europske unije. lankom 9. mijenja se lanak 68. kojim se propisuje da se kulturno dobro moe privremeno izvesti i iznijeti u inozemstvo radi izlaganja, ekspertiza, obavljanja radova na zatiti i ouvanju kulturnog dobra ili drugih opravdanih razloga uz odobrenje nadlenih tijela, tj. konzervatorskog odjela Uprave za zatitu kulturne batine Ministarstva kulture i Gradskog zavoda za zatitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba. Privremeni izvoz ili iznoenje kulturnog dobra u inozemstvo moe se odobriti najdulje na jednu godinu od dana prelaska dravne granice, s mogunou produljenja do pet godina. Podnositelj zahtjeva za privremeni izvoz i iznoenje kulturnoga dobra duan je na zahtjev nadlenog tijela dati jamstvo za sluaj oteenja, unitenja ili protupravnog otuenja kulturnoga dobra novanim pologom u banci, osiguranjem na puni iznos vrijednosti kulturnoga dobra ili drugim odgovarajuim jamstvom. Nadalje, nadlena tijela, tj. konzervatorski odjel Uprave za zatitu kulturne batine Ministarstva kulture i Gradski zavod za zatitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba, mogu opozvati privremeno odobrenje za izvoz ili iznoenje kulturnoga dobra ako uvjeti na temelju kojih je ono izdano vie ne postoje, odnosno ako se utvrdi da se fizika ili pravna osoba koja je dobila odobrenje ne pridrava odredbi ovoga Zakona u pogledu zatite i ouvanja kulturnog dobra ili ako zloupotrebljava odobrenje suprotno razlozima i svrsi njegova izdavanja. Nakon opoziva privremenog odobrenja izvoz ili iznoenje kulturnog dobra iz Republike Hrvatske ne smije se obaviti, a ako je u trenutku opoziva privremenog odobrenja kulturno dobro ve izvezeno ili izneseno iz Republike Hrvatske, mora ga se bez odgode vratiti u Republiku Hrvatsku. Takoer se propisuje da uvjete za privremeni izvoz ili iznoenje kulturnih dobara pravilnikom propisuje ministar kulture. lankom 10. mijenja se lanak 69. na nain da se odreuje da nadleno tijelo koje vodi evidenciju zahtjeva i odobrenja izdanih za izvoz i iznoenje kulturnih dobara podatke iz evidencije redovito dostavlja Ministarstvu kulture. Dosadanja je odredba glasila da evidenciju vode nadlena tijela konzervatorski odjeli i Gradski zavod za zatitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu no u praktinoj provedbi oni dostavljaju navedenu evidenciju Ministarstvu kulture. Takoer se precizira kako se taj lanak primjenjuje na izvoz i iznoenje kulturnih dobara te se rije rjeenje zamjenjuje rijeju odobrenje imajui u vidu da se odobrenja za izvoz i iznoenje kulturnih dobara izdaju na obrascu iji je izgled i sastav propisan pravilnikom koji donosi ministar kulture. lankom 11. brie se lanak 69.a imajui u vidu da je popis predmeta sadran u lanku 69.a preuzet iz Dodatka I Uredbe Vijea (EZ) br. 3911/2009 o izvozu kulturnih dobara, bez vrijednosnih granica, tako da je tu odredbu potrebno brisati, vodei rauna o tome da se ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju odredbe Uredbe provode izravno te da se one ne unose u nacionalno 11

zakonodavstvo. Za navedene predmete izdavat e se doputenje za izvoz sukladno Uredbi Vijea (EZ) br. 3911/2009 o izvozu kulturnih dobara.

lankom 12. mijenja se lanak 70.e na nain da se kao nadleno tijelo za suradnju u provedbi postupka povrata kulturnog predmeta iz Republike Hrvatske odreuje sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove u podruju kulture, tj. Ministarstvo kulture. Takoer se propisuje da je Ministarstvo kulture duno nakon primitka zahtjeva za povrat kulturnog predmeta, odnosno obavijesti da je pokrenut postupak za povrat kulturnog predmeta, bez odgaanja obavijestiti sredinja nadlena tijela svih ostalih drava lanica Europske unije da je u Republici Hrvatskoj pokrenut postupak za povrat kulturnog predmeta koji je nezakonito odnesen s teritorija odreene drave lanice Europske unije. lankom 13. dodaje se lanak 70.f kojim se ureuje povrat kulturnih dobara nezakonito odnesenih iz Republike Hrvatske u drave lanice Europske unije. Odredbama ovoga lanka utvruje se pravo Republike Hrvatske da zatrai povrat kulturnih dobra nezakonito odnesenih s njezina teritorija u druge drave lanice Europske unije. Republika Hrvatska ima pravo zatraiti povrat kulturnih dobara nezakonito odnesenih s njezina teritorija na podruje drave lanice Europske unije koji su navedeni u lanku 70.a ovoga Zakona. Sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove u podruju kulture, tj. Ministarstvo kulture, odgovorno je za provoenje i koordinaciju svih aktivnosti vezanih uz povrat predmeta iz stavka 1. ovoga lanka. Ovo pravo Republika Hrvatska ostvaruje nakon ulaska u Europsku uniju sukladno Direktivi Vijea 93/7EEZ od 15. oujka 1993. o povratu kulturnih predmeta nezakonito odnesenih s teritorija drave lanice, koja je izmijenjena Direktivom 96/100/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 17. veljae 1997. godine i Direktivom Europskog parlamenta i Vijea od 5. lipnja 2001. godine. Na zahtjev za povrat kulturnih dobara koja se nalaze na podruju druge lanice Europske unije na odgovarajui se nain primjenjuju lanci 70.a 70.d ovoga Zakona. Sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove u podruju kulture odgovorno je za provoenje i koordinaciju svih aktivnosti vezanih uz povrat kulturnih dobara. Ovo sredinje tijelo dravne uprave duno je obavijestiti sredinje nadleno tijelo drave lanice Europske unije da je Republika Hrvatska pokrenula postupak povrata kulturnih dobara iz te drave lanice. lankom 14. mijenja se lanak 85. stavak 1. podstavak 3. na nain da se odreuje da u provedbi nadzora inspektor nadzire promet kulturnim dobrima, primjenu prava prvokupa te izvoz, iznoenje, uvoz i unoenje kulturnih dobara. lankom 15. mijenja se lanak 86. stavak 2. podstavak 2. alineja 6. na nain da se odreuje da inspektor u obavljanju nadzora ima pravo i obvezu zabraniti izvoz, iznoenje, uvoz i unoenje kulturnih dobara suprotno odredbama zakona. lankom 16. mijenja se prekrajna odredba iz lanka 115. stavka 1. toke 9. na nain da se kao prekraj odreuje postupanje osobe koja izveze ili iznese kulturno dobro u inozemstvo suprotno odobrenju nadlenoga tijela ili ne vrati bez odgode kulturno dobro u Republiku Hrvatsku nakon opoziva odobrenja (lanak 68.). Treba istaknuti da je lankom 325. Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11) propisano kazneno djelo Oteenje, unitenje i nedozvoljeni izvoz kulturnog ili prirodnog dobra, kojim se sankcionira doputeni izvoz i iznoenje kulturnog dobra u stranu dravu, tako da je zbog navedenog razloga trebalo mijenjati sada vaeu 12

prekrajnu odredbu koja je sankcionirala nedozvoljen izvoz i iznoenje kulturnog dobra u inozemstvo. lankom 17. dopunjuje se prekrajna odredba na nain da se odreuje da e se novanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 40.000,00 kuna kazniti za prekraj osoba koja vrati kulturno dobro u zemlju nakon isteka roka utvrenog u odobrenju za privremeni izvoz i iznoenje. lankom 18. brie se prijelazna odredba kojom se propisuje da e se lanak 69.a Zakona primjenjivati od dana prijama Republike Hrvatske u punopravno lanstvo Europske unije, a imajui u vidu da se lankom 11. ovoga Zakona brie odredba lanka 69.a, koja sadri popis predmeta iz Dodatka I Uredbe Vijea br. 3911/2009 o izvozu kulturnih dobara. lankom 19. mijenja se lanak 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zatiti i ouvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 25/2012.) na nain da se rijei 31. prosinca 2012. zamjenjuju rijeima 31. prosinca 2013.. Na ovaj e se nain odreeni poduzetnici i gospodarski subjekti rasteretiti plaanja spomenike rente propisane lankom 114.a Zakona o zatiti i ouvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10 i 61/11) i tijekom sljedee 2013. godine. lankom 20. ureuje se datum stupanja na snagu i objava u Narodnim novinama.

13

VI.

ODREDBE ZAKONA O ZATITI I OUVANJU KULTURNIH DOBARA KOJE SE MIJENJA

ZAKON O ZATITI I OUVANJU KULTURNIH DOBARA I. OPE ODREDBE lanak 2. Kulturna dobra od interesa su za Republiku Hrvatsku i uivaju njezinu osobitu zatitu. Kulturna dobra u smislu ovoga Zakona jesu: - pokretne i nepokretne stvari od umjetnikoga, povijesnoga, paleontolokoga, arheolokoga, antropolokog i znanstvenog znaaja, - arheoloka nalazita i arheoloke zone, krajolici i njihovi dijelovi koji svjedoe o ovjekovoj prisutnosti u prostoru, a imaju umjetniku, povijesnu i antropoloku vrijednost, - nematerijalni oblici i pojave ovjekova duhovnog stvaralatva u prolosti kao i dokumentacija i bibliografska batina i - zgrade, odnosno prostori u kojima se trajno uvaju ili izlau kulturna dobra i dokumentacija o njima.

lanak 5. Svrha je zatite kulturnih dobara: - zatita i ouvanje kulturnih dobara u neokrnjenom i izvornom stanju, te prenoenje kulturnih dobara buduim naratajima, - stvaranje povoljnijih uvjeta za opstanak kulturnih dobara i poduzimanje mjera potrebnih za njihovo redovito odravanje, - sprjeavanje svake radnje kojom bi se izravno ili neizravno mogla promijeniti svojstva, oblik, znaenje i izgled kulturnog dobra i time ugroziti njegova vrijednost, - sprjeavanje protupravnog postupanja i protupravnog prometa kulturnim dobrima, te nadzor nad iznoenjem i uvozom kulturnih dobara, - uspostavljanje uvjeta da kulturna dobra prema svojoj namjeni i znaenju slue potrebama pojedinca i opem interesu.

14

2. Pokretna kulturna dobra lanak 8. Pokretno kulturno dobro moe biti: - zbirka predmeta u muzejima, galerijama, knjinicama i drugim ustanovama, kao i u drugim pravnim osobama te dravnim i upravnim tijelima ukljuujui i kod fizikih osoba, - crkveni inventar i predmeti, - arhivska graa, zapisi, dokumenti, pisma i rukopisi, - filmovi, - arheoloki nalazi, - antologijska djela likovnih i primijenjenih umjetnosti i dizajna, - etnografski predmeti, - stare i rijetke knjige, novac, vrijednosni papiri, potanske marke i druge tiskovine, - dokumentacija o kulturnim dobrima, - kazalini rekviziti, skice, kostimi i sl., - uporabni predmeti (namjetaj, odjea, oruje i sl.), prometna i prijevozna sredstva i ureaji, predmeti koji su znaajna svjedoanstva razvitka znanosti i tehnologije.

lanak 28. Posjed kulturnoga dobra moe se ograniiti radi: - dokumentiranja i istraivanja kulturnoga dobra, - provedbe mjera zatite i ouvanja kulturnoga dobra, - omoguavanja dostupnosti kulturnoga dobra javnosti. Uporaba kulturnoga dobra moe se ograniiti radi sprjeavanja promjene namjene kojom se kulturno dobro dovodi u izravnu opasnost. Ogranienja prometa kulturnim dobrima jesu: - posebne obveze prodavatelja kulturnog dobra, posrednika u kupoprodaji kulturnoga dobra i kupca, - pravo prvokupa,

15

- obveza povrata proraunskih sredstava uloenih u zatitu i ouvanje kulturnoga dobra prije njegove prodaje, - ograniavanje uvoza i iznoenja kulturnoga dobra.

6. Koncesije i koncesijska odobrenja na kulturnim dobrima lanak 43.a Koncesijom se stjee pravo na gospodarsko koritenje nepokretnoga kulturnog dobra ili pravo obavljanja gospodarskih djelatnosti u vezi s nepokretnim kulturnim dobrom koje je u vlasnitvu Republike Hrvatske, upanije, Grada Zagreba, grada ili opine. Koncesija iz stavka 1. ovoga lanka smatra se koncesijom za gospodarsko koritenje nepokretnog kulturnog dobra u smislu Zakona o koncesijama. Na pitanja koncesije koja nisu ureena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o koncesijama.

lanak 43.b Koncesija se daje na temelju provedenoga javnog prikupljanja ponuda. Za kulturna dobra u vlasnitvu Republike Hrvatske obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje ministarstvo nadleno za kulturu, a za kulturna dobra u vlasnitvu upanije, Grada Zagreba, grada ili opine obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje nadleno tijelo upanije, Grada Zagreba, grada ili opine. Obavijest o namjeri davanja koncesije pored podataka propisanih Zakonom o koncesijama mora sadravati i uvjete zatite i ouvanja kulturnih dobara koje utvruje nadleno tijelo te nain njihove provedbe od strane koncesionara. Uvjeti zatite i ouvanja kulturnih dobara sastavni su dio odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i ugovora o koncesiji. Koncesija se daje na odreeno vrijeme, ali ne dulje od 30 godina. Koncesije se upisuju u Upisnik koji vodi Ministarstvo i u Registar koncesija koji vodi ministarstvo nadleno za financije. Ministar nadlean za kulturu pravilnikom propisuje sadraj i nain voenja Upisnika koncesija.

16

9. Iznoenje kulturnih dobara lanak 67. Kulturna dobra, kao i sva dobra pod preventivnom zatitom ne mogu se iznositi u inozemstvo. lanak 68. Iznimno od odredbe lanka 67. ovoga Zakona kulturno dobro moe se privremeno iznijeti u inozemstvo radi izlaganja, ekspertiza, obavljanja radova na zatiti i ouvanju kulturnoga dobra ili drugih opravdanih razloga uz odobrenje nadlenog tijela. Podnositelj zahtjeva za privremeno iznoenje kulturnoga dobra duan je na zahtjev nadlenog tijela dati jamstvo za sluaj oteenja, unitenja ili protupravnog otuenja kulturnoga dobra novanim pologom u banci, osiguranjem na puni iznos vrijednosti kulturnoga dobra ili drugim odgovarajuim jamstvom. O zahtjevu za davanje odobrenja za iznoenje kulturnoga dobra nadleno tijelo odluuje rjeenjem. Kada se zahtjev odnosi na predmet koji prema odredbama ovoga Zakona nije pod zatitom, nadleno e tijelo izdati o tome potvrdu za potrebe iznoenja. Uvjete za privremeno iznoenje kulturnih dobara propisuje ministar kulture. lanak 69. Nadleno tijelo vodi evidenciju zahtjeva i danih odobrenja za iznoenje kulturnih dobara. Nadleno tijelo duno je provjeriti je li kulturno dobro vraeno u zemlju u roku utvrenom rjeenjem iz lanka 68. stavka 1. ovoga Zakona. lanak 69a. Odredbe lanka 67. 69. ovoga Zakona odgovarajue se primjenjuju i na sljedee predmete: 1. arheoloki predmeti stariji od sto godina, te arheoloka nalazita i arheoloke zbirke, 2. predmeti stariji od sto godina koji ine sastavni dio umjetnikih, povijesnih ili vjerskih spomenika, 3. slike i crtei u cijelosti runo izraeni na svakom mediju i materijalu, koji nisu obuhvaeni podstavcima 4. i 5. ovoga lanka, 4. akvareli, gvaevi i pasteli runo izraeni na svakom materijalu, 5. mozaici runo izraeni na svakom materijalu, drugaiji od onih navedenih u podstavcima 1. i 2. ovoga lanka, te crtei izraeni na svakom mediju odnosno materijalu, 6. izvorne grafike, otisci, serigrafije i litografije s pripadajuim ploama i plakatima, 7. izvorne skulpture i plastike i kopije izraene u istom postupku kao izvornici, razliite od onih navedenih u podstavku 1. ovoga lanka, 8. fotografije, filmovi i pripadajui negativi, 9. inkunabule i rukopisi, ukljuujui mape i muzike note, pojedinano ili kao zbirke, 17

10. knjige starije od sto godina, pojedinano i/ili kao zbirka, 11. tiskane mape starije od 200 godina, 12. arhivsko gradivo i njegovi dijelovi stariji od pedeset godina, 13. zbirke i primjerci iz zoolokih, botanikih, mineralokih i anatomskih zbirki, 14. zbirke od povijesnog, paleontolokog, etnografskog i numizmatikog znaenja, 15. prijevozna sredstva starija od 75 godina, 16. sve druge stare stvari koje nisu ukljuene u podstavke 1. do 15. ovoga lanka koje su stare izmeu pedeset i sto godina (igrake, igre, stakleni predmeti, predmeti od zlata i srebra, pokustvo, optiki, fotografski i kinematografski aparati, muziki instrumenti, satovi i njihovi dijelovi, drveni predmeti, lonarski predmeti, tapiserije, sagovi, tapete, oruje, te drugi dijelovi koji ine sastavni dio umjetnikih, povijesnih i vjerskih spomenika, a stariji su od sto godina). lanak 70.e Nadleno tijelo duno je suraivati sa dravama lanicama Europske unije, te e naroito: 1. nakon zahtjeva drave lanice Europske unije, koji mora sadravati potrebne podatke osobito u pogledu stvarnog ili pretpostavljenog mjesta na kojemu se nalazi traeni kulturni predmet, poduzeti radnje radi pronalaenja kulturnoga predmeta koji je nezakonito odnesen s teritorija drave lanice Europske unije i radi utvrivanja posjednika odnosno drugog imatelja, 2. obavijestiti zainteresiranu dravu lanicu Europske unije gdje je na teritoriju Republike Hrvatske pronaen traeni kulturni predmet, te postoje li razumne osnove za zakljuak da je nezakonito odnesen s teritorija drave lanice Europske unije, 3. omoguiti nadlenoj vlasti zainteresirane drave lanice Europske unije da u roku od dva mjeseca od obavijesti iz podstavka 2. ovoga lanka provjeri radi li se o traenom kulturnom predmetu. Ukoliko se provjera ne obavi, ne primjenjuju se odredbe podstavka 4. i 5. ovoga lanka, 4. poduzeti potrebne mjere u suradnji sa zainteresiranom dravom lanicom Europske unije za fiziko ouvanje kulturnoga predmeta, 5. sprijeiti potrebnim privremenim mjerama svaku radnju poduzetu radi izbjegavanja povrata kulturnoga predmeta, 6. postupati kao posrednik izmeu posjednika, odnosno drugog imatelja i zainteresirane drave lanice Europske unije vezano za povrat kulturnoga predmeta.

lanak 85. Inspektor nadzire stanje kulturnih dobara i provoenje mjera njihove zatite i ouvanja, uporabu i promet kulturnih dobara, izvravanje i provedbu odredbi ovoga Zakona, a osobito: - izvoenje konzervatorskih, restauratorskih i drugih slinih radova na kulturnom dobru i u njegovoj neposrednoj blizini, te pridravanje izdanih uvjeta i odobrenja, - arheoloka iskopavanja i istraivanja, ukljuujui podvodna, kao i podvodne aktivnosti i vaenje potonulih kulturnih dobara uz pridravanje propisanih uvjeta i odobrenja, 18

- promet kulturnim dobrima, primjenu prava prvokupa, te iznoenje, uvoz i unoenje kulturnih dobara, - primjenu drugih propisa i mjera utvrenih ovim Zakonom. lanak 86. Ako inspektor utvrdi da je povrijeen ovaj Zakon ili propis donesen na osnovi njega, pisano e utvrditi nedostatke i nepravilnosti i rjeenjem odrediti mjere i rok za njihovo otklanjanje a rjeenje moe donijeti bez prethodnog izjanjavanja stranke a rjeenje moe donijeti bez prethodnog izjanjavanja stranke. U obavljanju poslova inspektor ima pravo i obvezu: 1. narediti: - otklanjanje utvrenih nedostataka ili nepravilnosti, - otklanjanje posljedica koje su nastale protuzakonitom radnjom, odnosno proputanjem, - obustavu obavljanja neodobrenih radova, radnji ili djelatnosti na kulturnom dobru, - otklanjanje tete, - privremeno oduzimanje pokretnoga kulturnog dobra radi njegove zatite, - poduzimanje drugih mjera zatite i ouvanja kulturnih dobara sukladno zakonu i drugim propisima; 2. zabraniti: - provedbu protuzakonite radnje, - izvoenje radova, radnji ili djelatnosti na kulturnom dobru bez izdanih posebnih uvjeta zatite ili bez odobrenja, odnosno u nesuglasju s njima, - arheoloka iskopavanja i istraivanja koja provodi neovlatena ili nestruna pravna ili fizika osoba, - neodobrene podvodne aktivnosti i istraivanja, - neodobreni promet kulturnim dobrima i promet bez primjene prava prvokupa, - iznoenje, te uvoz i unoenje kulturnih dobara suprotno odredbama zakona, - neovlateno obavljanje restauratorskih ili konzervatorskih poslova, - izvoenje restauratorskih ili konzervatorskih radova na kulturnim dobrima suprotno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona. Inspektor je ovlaten zabraniti i druge protuzakonite radnje prema odredbama zakona i propisa donesenih na temelju zakona. 19

Ministarstvo kulture moe putem inspektora iz lanka 80. ovoga Zakona: podnijeti optuni prijedlog sukladno Prekrajnom zakonu, izdati prekrajni nalog sukladno Prekrajnom zakonu.

IX. PREKRAJNE ODREDBE lanak 115. Novanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit e se za prekraj osoba koja: 1. prisvoji kulturno dobro koje je prema odredbama ovoga Zakona u vlasnitvu Republike Hrvatske (lanak 19. stavak 1.), 2. upotrebljava ili postupa s kulturnim dobrom na nain da ga dovodi u izravnu opasnost od oteenja ili unitenja (lanak 31. stavak 1. i lanak 74. stavak 1.), 3. ne uplati iznos uloenih sredstava iz dravnog prorauna prije prodaje kulturnoga dobra (lanak 40.), 4. ne prekine izvoenje radova kada naie na arheoloko nalazite ili nalaze ili o nalazu ne obavijesti nadleno tijelo (lanak 45. stavak 1.), 5. obavlja arheoloka i podvodna arheoloka iskopavanja i istraivanja suprotno odredbama ovoga Zakona (lanak 47.), 6. obavlja ili organizira podvodne aktivnosti na zatienim kulturnim dobrima ili vadi potonula kulturna dobra bez odobrenja nadlenog tijela (lanak 49. stavak 1. i lanak 50.), 7. obavlja radove ili radnje na kulturnom dobru suprotno odredbama ovoga Zakona (lanak 62.), 8. zapone obavljati djelatnost u poslovnom prostoru koji se nalazi unutar nepokretnoga kulturnog dobra ili zatiene kulturno-povijesne cjeline bez odobrenja ili suprotno odobrenju nadlenog tijela (lanak 65.), 9. iznosi ili izvozi kulturno dobro iz zemlje bez odobrenja ili suprotno odobrenju nadlenog tijela (lanak 67. i 68.). Za prekraj iz stavka 1. ovoga lanka kada ga poini pravna osoba kaznit e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna. lanak 117. Novanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit e se za prekraj osoba koja:

20

1. ne dopusti struna i znanstvena istraivanja, tehnika i druga snimanja, kao i izvoenje mjera tehnike zatite na kulturnom dobru (lanak 20. stavak 1. i lanak 30. stavak 1.), 2. odbije ustupiti pokretno kulturno dobro u svrhu izlaganja, odnosno onemogui posjeivanje nepokretnoga kulturnog dobra (lanak 33.), 3. vrati kulturno dobro u zemlju nakon proteka roka utvrenog u odobrenju za privremeno iznoenje (lanak 68. i 69.), 4. ne prijavi nadlenom tijelu unos ili uvoz kulturnoga dobra u zemlju (lanak 70. stavak 2.), 5. ne osigura uvjete za zatitu i ouvanje kulturnih dobara za sluaj izvanrednih okolnosti i drugih radnji usmjerenih na unitenje i oteenje kulturnih dobara (lanak 75.). Za prekraj iz stavka 1. ovoga lanka kada ga poini pravna osoba kaznit e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna.

X. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE lanak 126.a lanak 69.a ovoga Zakona primjenjivat e se od dana prijama Republike Hrvatske u punopravno lanstvo Europske unije.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZATITI I OUVANJU KULTURNIH DOBARA (Narodne novine, broj 25/12) lanak 2. U lanku 114. stavak 6. brie se. lanak 3. U lanku 114.a stavak 1. mijenja se i glasi: Spomeniku rentu plaaju fizike i pravne osobe koje obavljaju sljedee djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti: 46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 61. Telekomunikacije (osim odravanja komunikacijske mree i prijenosa radijskog i televizijskog programa), 21

64.1 Novarsko posredovanje, 66.1 Pomone djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova, 92.00 Djelatnosti kockanja i klaenja.. lanak 4. Odredbe lanka 2. i 3. ovoga Zakona prestaju vaiti 31. prosinca 2012.

22