You are on page 1of 7

KOMPETENTNOST LABORATORIJA meunarodno savjetovanje Cavtat Dubrovnik, 18. 20. listopada 2007.

VIKlab LABORATORY'S EXPERIENCES IN IMPLEMENTING AN INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISKUSTVA LABORATORIJA VIKlab PRI UVOENJU INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM

mr. Vladislav pacir, dipl.ing. Josipa pacir, dipl.ing.

VIK-HR d.o.o. 10000 Zagreb VIK-HR d.o.o. 10000 Zagreb

Boidarevieva Boidarevieva

9, 9,

Abstract:

The main aim of this paper is to provide a presentation of an integrated quality management system, implemented in the testing laboratory VIKlab, which operates within company VIK-HR d.o.o. management system. A quality management system in a testing laboratory must comply with the requirements of the standard HRN EN ISO/IEC 17025. When the testing laboratory operates within company which has management systems according to several different standards, regulating testing, inspection and certification, each of these systems has to be separately established and clearly determined. However, as these three activities are performed within same and as a part of the same company, it is necessary to integrate them to the applicable extent, in order to maintain the integrity of the overall company management system. The best approach is to establish company-wide management system according to HRN ISO 9001, which is, in its requirements and principles, similar to the standards HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020, and HRN EN 45011, which are further applicable to the specific activities performed in separated units (departments). System management is described in one company-wide Quality Manual, which contains general procedures for entire company, and in Manuals for each department (including laboratory), are described specific activities, according to the relating standard. 1

With the approach described above, the amount of the documents is considerably reduced and their doubling avoided. Presented integrated quality management system incorporates requirements of the several standards, provides considerable saving of time and resources, and simplifies company-wide management system. Saetak: Osnovni cilj ovoga rada je prikazati integrirani sustav upravljanja kvalitetom u ispitnom laboratoriju VIKlab, koji djeluje unutar sloenog sustava tvrtke VIK-HR d.o.o. Sustav upravljanja kvalitetom u ispitnom laboratoriju ustrojen je sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. Za laboratorij u sastavu tvrtke koja upravlja kvalitetom prema vie razliitih normi sustava upravljanja za ispitivanje, nadzor i certifikaciju, svaki se sustav mora posebno ustrojiti i jasno odvojiti. Meutim, kako se sve te tri djelatnosti obavljaju unutar iste tvrtke i kao dio iste tvrtke, nuno ih je objediniti, u opsegu u kojem je to primjenjivo, kako bi se sauvala cjelovitost upravljanja tvrtkom. Najbolji nain je ustrojiti upravljanje tvrtkom prema HRN ISO 9001, iji su zahtjevi i naela srodna normama HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020, i HRN EN 45011, primjenjivim za specifinu djelatnost koja se obavlja u odvojenim sustavima (sektorima). Izrauje se Poslovnik za cijelu tvrtku s opim procedurama primjenjivim u cijeloj tvrtki, a za laboratorij i druge sektore se izrauju Prirunici sektora gdje su opisani specifini zahtjevi primjenjive norme. Opisanim nainom bitno se smanjuje broj dokumenata te se izbjegava njihovo udvostruavanje. Prikazani integrirani sustav upravljanja kvalitetom objedinjuje zahtjeve vie normi i postie znatne utede vremena i materijalnih sredstava te bitno pojednostavljuje upravljanje cjelokupnim sustavom upravljanja u tvrtki

V. pacir; J. pacir: Iskustva laboratorija VIKlab pri uvoenju integriranog sustava upravljanja kvalitetom V. pacir, J. pacir: VIKlab laboratory's experiences in implementing an integrated quality management system

UVOD

U tvrtki VIK-HR d.o.o. ustrojene su neovisne jedinice u kojima su uspostavljeni sustavi prema razliitim normama. U sektoru VIKlab se obavljaju poslovi ispitivanja, a ustojen je prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007. Sektor Vikcert za poslove certifikacije ustrojen je prema normi HRN EN 45011:1998, dok je VIKinspekt za poslove nadzora ustrojen prema HRN EN ISO/IEC 17020:2005. Svi dijelovi, iako neovisni i samostalni, ine dio cjelovitog organizma tvrtke. Svaki organizam, pa tako i ovaj, moe dobro funkcionirati jedino ukoliko mu sve sastavnice djeluju u suglasju, a kako bi to postigli svi su sustavi upravljanja ujedinjeni na razini tvrtke. Sustav upravljanja u tvrtki je ustrojen prema HRN EN ISO 9001:2002, to je opisano Poslovnikom kvalitete krovnim dokumentom, odnosno dokumentom prve razine u integriranom sustavu upravljanja. Svaka ustrojbena jedinica (sektor) VIKlab, VIKcert i VIKinspekt ustrojeni su prema zahtjevima relevantnih normi iz njihova podruja djelovanja, to je opisano u Prirunicima sektora, koji ine drugu razinu u sustavu upravljanja, te opisuju samo posebnosti odnosnog sustava, dok se, svugdje gdje je to mogue, veu na ope procedure opisane u Poslovniku kvalitete tvrtke, odnosno na ustroj u cijeloj tvrtki.

VIKlab
HRN EN ISO/IEC 17025:2007

VIK-HR
HRN ISO 9001:2000

VIKcert
45011:1998

HRN EN

VIKinspekt HRN IEN ISO/IEC


17020:2005

Slika 1. Integrirani sustav upravljanja u VIK-HR d.o.o.

V. pacir; J. pacir: Iskustva laboratorija VIKlab pri uvoenju integriranog sustava upravljanja kvalitetom V. pacir, J. pacir: VIKlab laboratory's experiences in implementing an integrated quality management system

INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM U TVRTKI

Integrirani sustav upravljanja ne mora nuno biti ustrojen prema naelu "jedna organizacija-jedan sustav-jedan prirunik", naroito u sluajevima gdje se mora jasno definirati sastavne dijelove. U tvrtki u kojoj se odvijaju djelatnosti koje su srodne, ali strogo neovisne, kao to su ispitivanje, nadzor i certifikacija, potrebno je svaki sustav posebno ustrojiti prema naelima i zahtjevima za tu djelatnost. Meutim, kada se takve djelatnosti obavljaju unutar iste tvrtke, nuno ih je objediniti, u opsegu u kojem je to primjenjivo, kako bi se sauvala cjelovitost upravljanja cijelom tvrtkom. Norma HRN ISO 9001:2000, svojim je zahtjevima i naelima srodna normama HRN EN ISO/IEC 17025:2007, HRN EN ISO/IEC 17020:2005 i HRN EN 45011:1998, odnosno odreeni zahtjevi su im jednaki. Navedeno se naroito odnosi na zahtjeva za: - Upravinu ocjenu, - Neovisnu unutarnju ocjenu, - Zatitne i popravne radnje, - Pritube kupca, - Obrazovanje i izobrazbu, - Upravljanje nesukladnostima, - Upravljanje dokumentima i zapisima - Mjerenje, analize i poboljavanja. Pisani postupci, koji opisuju navedene procese, predstavljaju ope procedure primjenjive u cijeloj tvrtci, na svim razinama te su sastavni dio Poslovnika kvalitete tvrtke, krovnog dokumenta prve razine. U cijeloj tvrtki se koriste jednaki obrasci i zapisi, proizali iz opih procedura. Ovo uvelike pojednostavljuje pravilno postupanje te praenje sustava, jer su unificirani obrasci i zapisi prepoznatljivi na svim razinama te se koriste za laku usporednu analizu po sektorima, odnosno drugim ustrojbenim jedinicama. Koritenje opih procedura, sprjeava udvostruavanje (pa i viestruko ponavljanje) dokumentacije, a ponekad i razliito ureivanje postupaka po ustrojbenim jedinicama, to rezultira izbjegavanjem zbunjujuih ili kontradiktornih situacija te gomilanje dokumentacije, zapisa i obrazaca. Koritenjem opih procedura, takoer se tedi vrijeme osoblja koje sudjeluje na izradi dokumentacije za sustav upravljanja. Prirunici sektora ine drugu razinu dokumentacije integriranog sustava upravljanja, a opisuju posebnosti proizale iz djelatnosti koja se u sektoru obavlja, odnosno iz zahtjeva norme za reguliranje tih podruja. Laboratorijski prirunik, tako opisuje postupke vezane za ispitivanje te je izraen prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007; Prirunik za certifikaciju za poslove certifikacije prema normi HRN EN 45011:1998 te Prirunik za nadzor, poslove nadzora prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2005.

V. pacir; J. pacir: Iskustva laboratorija VIKlab pri uvoenju integriranog sustava upravljanja kvalitetom V. pacir, J. pacir: VIKlab laboratory's experiences in implementing an integrated quality management system

Sastavni dio Prirunika sektora ine pisani postupci proizali iz posebnih zahtjeva za djelatnost, a dalje iz njih proizlaze radne upute, obrasci i zapisi koji podrobnije opisuju i omoguavaju rad osoblju na poslovima ispitivanja, nadzora i certifikacije. Prirunici se referiraju na Poslovnik i ope procedure, gdje je to mogue i primjenjivo. U nekim sluajevima kada se koriste opi obrasci u sektorima, kao to je Check lista za unutarnju neovisnu ocjenu ili upravinu ocjenu, koja mora obuhvatiti toke odnosne norme - obrazac se izrauje tako da se razmjerno jednostavno moe prilagoditi namjeni. U navedenom primjeru, to se ini na nain da se dio obrasca gdje se navode toke norme prema kojima se ocjena vri, izrauje u obliku tablice u koju se naknadno opisuju toke norme. Ovim se nainom zadrava usporedivost po sektorima u analizama sustava upravljanja koje se koriste za trajno poboljavanje.

Slika 2. Hijerarhija dokumentacije integriranog sustava upravljanja 3 INTEGRIRANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA PREMA HRN EN ISO/IEC 17025:2007 I HRN ISO 9001:2000.

Znatna poboljanja za uspjeno integriranje dvaju sustava, onoga prema HRN EN ISO/IEC 17025 i onog prema HRN ISO 9001:2002 nastupila su revizijom norme ISO/IEC 17025:1999 i njeno usklaenje s normom ISO 9001:2000. Revizija se vrila s namjerom usvajanja naela upravljanja iz norme ISO 9001:2000. Vana je promjena bila i ta da zadovoljavanje zahtjeva norme ISO/IEC 17025:2005 ne znai automatski i zadovoljavanje zahtjeva norme ISO 9001:2000, kako je to bilo u ranijim revizijama.

V. pacir; J. pacir: Iskustva laboratorija VIKlab pri uvoenju integriranog sustava upravljanja kvalitetom V. pacir, J. pacir: VIKlab laboratory's experiences in implementing an integrated quality management system

Terminoloke promjene odnose se na promjenu pojma "sustav upravljanja kvalitetom" u "sustav upravljanja", podrazumijevajui pritom i administrativno i tehniko upravljanje. Dodatno, pojam "naruitelj" zamijenjen je pojmom "kupac", na tragu usklaivanja s normom ISO 9000:2000. Jo jedna vana promjena je ukljuivanje najvie uprave u upravljanje laboratorijem, od donoenja politike kvalitete, preko osiguravanja sredstava do upravine ocjene. Zapravo, trai se aktivno sudjelovanje uprave. Zahtjeva se i osiguravanje svijesti osoblja o vanosti njihova doprinosa u ostvarivanju ciljeva kvalitete, kroz obrazovanje i osposobljavanje. Mora biti uspostavljena interna komunikacija o uinkovitosti sustava te moraju postojati dokazi o toj komunikaciji. Postoji obveza dobivanja povratnih informacija o zadovoljstvu kupca, koje se zatim analiziraju te koriste za poboljavanje sustava. Trajno poboljavanje je jo jedan znaajan novi zahtjev. To se poboljavanje provodi kroz politiku kvalitete, ciljeve kvalitete, rezultate unutarnjih neovisnih ocjena, analizu podataka, zatitne i popravne radnje te upravine ocjene. Svi ovi zahtjevi omoguili su uspjeno spajanje dvaju sustava u integriranu cjelinu. Uobiajeno laboratoriji ne implementiraju normu ISO 9001, ve se ustrojavaju prema normi EN ISO/IEC 17025. Meutim, u sluajevima kada postoji sloeni sustav ili vie sustava upravljanja prema razliitim normama, poeljno je prvo ustrojiti cijelu organizaciju prema normi ISO 9001. Norma ISO 9001 je openito primjenjiva norma, koja se moe implementirati u vrlo razliitim sustavima i djelatnostima. Kako zahtjevi norme ISO 9001 pokrivaju veliko podruje djelovanja, razmjerno lako se integrira s drugim normama te moe sluiti i kao poveznica izmeu sastavnica integriranog sustava. Norma EN ISO/IEC 17025 je stroa u svojim zahtjevima, ali je usko vezana za podruje laboratorija, to u nekim sustavima ne obuhvaa cijelu organizaciju,odnosno administraciju i najviu upravu "Top management", te je tu primjena norme ISO 9001 vrlo korisna. 4 ISKUSTVA U UVOENJU INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA

Integrirani sustav upravljanja ima mnoge prednosti:sprjeavanje udvostruavanja dokumentacije, utedu vremena i osoblja angairanog za izradu dokumentacije, posredno se tede i materijalna sredstva, cjelokupni sustav upravljanja tvrtkom se lake nadzire i odrava, a time i trajno poboljava, jednostavnije se uvode novi zahtjevi ili novi sustavi upravljanja, kao i druge promjene, bez naruavanja integriteta cjelokupnog sustava ili nekog njegovog dijela. Uz prednosti, postoje i odreeni problemi nastali integriranjem sustava upravljanja. Osoblje zadueno za odravanje integriranog sustava upravljanja (predstavnici uprave za kvalitetu), mora biti upoznato sa zahtje-

V. pacir; J. pacir: Iskustva laboratorija VIKlab pri uvoenju integriranog sustava upravljanja kvalitetom V. pacir, J. pacir: VIKlab laboratory's experiences in implementing an integrated quality management system

vima vie normi, to u poetku zahtjeva vei vremenski angaman i materijalna sredstva uloena u edukaciju. Upravina je ocjena opsenija, zahtjeva veu pripremu i vie vremena, to se odnosi i na unutarnje neovisne ocjene. Postoje potekoe i kod akreditacije pojedinih sustava upravljanja. Ovo se odnosi na dokazivanje neovisnosti i nepristranosti pojedinih sustava (ispitivanje, nadzor, certifikacija) jednih od drugih te od najvie uprave. Sustavi upravljanja se moraju jasno opisati, razgraniiti i definirati organizacijskim shemama, a odgovornosti i ovlatenja opisati u dokumentaciji sustava te prikazati organigramima ili slinim shemama. Prilikom dokazivanja zadovoljavanja zahtjeva odreene norme kod akreditacije, nuno je predoiti Poslovnik kvalitete tvrtke te jasno razloiti i objasniti integrirani sustav upravljanja. Razvidno je da se navedene potekoe javljaju na poetku uvoenja integriranog sustava upravljanja te kada se one rijee, integrirani se sustav pokazuje kao najbolji. 5 ZAKLJUAK

Tvrtka koja ima vie sustava upravljanja prema vie razliitih normi, ukoliko eli uinkovito i djelotvorno upravljati na svim razinama, mora te sustave integrirati u jedan cjeloviti sustav upravljanja, odravajui istovremeno neovisnost i nepristranost njegovih sastavnica. Navedeno se postie objedinjavanjem opih zahtjeva Poslovnikom kvalitete prema HRN ISO 9001:2002, te posebnih zahtjeva u Prirunicima sektora prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, HRN EN ISO/IEC 17020:2005 i HRN EN 45011:1998. U opisanom sustavu postoji mogunost daljnje implementacije i integriranja srodnih normi poput ISO 14001, OHSAS 180001 i slino.

6 (1) (2) (3) (4)

IZVORI PODATAKA HRN EN ISO/IEC 17025:2007 Opi zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006) HRN EN ISO 9001:2002 Sustavi upravljanja kvalitetom Zahtjevi (ISO 9001:2000; EN ISO 9001:2000) HRN EN ISO/IEC 17020 Opi zahtjevi za rad razliitih vrsta tijela koja provode inspekciju (ISO/IEC 17020:1998; EN ISO/IEC 17020:2004) HRN ISO 45011:1998 Opi zahtjevi za ustanove koje provode potvrivanje proizvoda (ISO/IEC Upute 65:1996; EN 45011:1998)