You are on page 1of 31

Orde do 23 de novembro de 2007 pola que se regula a avaliacin na educacin primaria na Comunidade Autnoma de Galicia.

A Lei Orgnica 2/2006, do 3 de maio, de Educacin, establece no seu artigo 20 que a avaliacin dos procesos de aprendizaxe do alumnado de educacin primaria ser continua e global e que ter en conta o seu progreso no conxunto das reas. A Orde ECI/1845/2007, do 19 de xuo, establece os elementos dos documentos bsicos de avaliacin do ensino bsico regulado pola Lei Orgnica 2/2006, do 3 de maio de Educacin, as como os requisitos formais derivados do proceso de avaliacin que son precisos para garantir a mobilidade do alumnado. O Decreto 130/2007, do 28 de xuo, polo que se establece o currculo da educacin primaria na Comunidade Autnoma de Galicia, dispn no seu artigo 11 que a Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria ditar as normas oportunas de procedemento en materia de avaliacin e promocin do alumnado, e na sa disposicin derradeira primeira autorzaa para ordenar as disposicins que sexan necesarias para a sa execucin e desenvolvemento. En consecuencia preciso establecer as normas que regulen a avaliacin do alumnado de educacin primaria, as como definir os documentos nos que se recolla o seu resultado, garantindo a autenticidade dos seus datos, a sa supervisin e custodia. En virtude disto, a Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria

DISPN Artigo 1.- Obxecto e mbito. O obxecto desta orde regular a avaliacin e promocin do alumnado de educacin primaria nos centros docentes que impartan estas ensinanzas no mbito territorial da Comunidade Autnoma de Galicia.

Artigo 2.- Carcter da avaliacin. 1. A avaliacin do proceso de aprendizaxe do alumnado ser continua, global, formativa e integradora. Ter en conta o seu progreso no conxunto de todas as reas do currculo. 2. A avaliacin levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos do currculo recollidos todos eles no Decreto 130/2007 e na concrecin que deles fagan os centros no seu proxecto educativo. Os criterios de avaliacin das reas sern referente fundamental para valorar tanto o grao de adquisicin das competencias bsicas como da consecucin dos obxectivos. 3. A avaliacin continua ten carcter formativo e permite incorporar medidas de ampliacin, enriquecemento e reforzo para todo o alumnado en funcin das necesidades que se deriven da avaliacin do proceso educativo. Estas medidas adoptaranse desde o momento no que se identifiquen e en calquera momento do ciclo, e estarn dirixidas a garantir a adquisicin das aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso educativo.

Artigo 3. - Resultados da avaliacin. 1. Os resultados e as observacins relativas ao proceso de avaliacin do alumnado consignaranse nos documentos que se determinan na presente orde. 2. Os resultados da avaliacin do alumnado na educacin primaria expresaranse nos termos seguintes: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Ben (BE), Notable (NT) e Sobresaliente (SB). Considerarase cualificacin negativa o Insuficiente e positivas as restantes.

Artigo 4.- Desenvolvemento do proceso de avaliacin. 1. As sesins de avaliacin sern coordinadas pola persoa titora do grupo e nelas participar o profesorado que imparte docencia no grupo e poder contar co asesoramento do departamento de orientacin. Nelas valoraranse as aprendizaxes acadadas por cada alumna e cada alumno, o grao de

desenvolvemento das competencias bsicas e, no seu caso, as medidas adoptadas ou que se deben adoptar. 2. No proceso de avaliacin continua, a cualificacin das reas ser decidida pola mestra ou mestre que as imparta. Na rea de educacin artstica, a cualificacin ser decidida tendo en conta o progreso do alumnado no conxunto da rea. 3. Ao comezo de cada ciclo e durante o primeiro mes do curso escolar, a persoa titora realizar unha avaliacin inicial coa finalidade de adecuar as ensinanzas ao alumnado e facilitar a progresin satisfactoria no seu proceso de aprendizaxe, incidindo na obtencin de informacin sobre o grao de desenvolvemento das competencias bsicas. Dita avaliacin incluir a anlise dos informes persoais da etapa ou ciclo anterior correspondentes ao seu alumnado e completarase coa informacin obtida das familias. 4. A avaliacin inicial ser o punto de referencia para a toma de decisins relativas ao desenvolvemento do currculo nas programacins de aula, as como para adoptar aquelas medidas de apoio, reforzo e recuperacin que consideren oportunas para cada alumna ou alumno. 5. Ao longo de cada un dos cursos realizaranse para cada grupo de alumnos e alumnas, polo menos, tres sesins de avaliacin que sern presididas pola persoa titora, que recoller en acta o desenvolvemento das sesins, as cualificacins nas distintas reas, o grao de desenvolvemento das competencias bsicas e as decisins e os acordos acadados, tanto referidas ao grupo como a cada alumna e alumno.

Artigo 5.- Avaliacin do alumnado con necesidade especfica de apoio educativo. 1. A avaliacin do alumnado con necesidade especfica de apoio educativo rexerase, con carcter xeral, polo disposto na presente orde. 2. Sen prexuzo do anteriormente indicado, na avaliacin do alumnado que presente necesidades educativas especiais e que curse as ensinanzas correspondentes educacin primaria con

adaptacins curriculares significativas, os criterios de avaliacin establecidos nas mesmas sern o referente fundamental para a sa avaliacin e promocin.

Artigo 6.- Promocin de ciclo. 1. Ao remate de cada un dos ciclos e como resultado do proceso de avaliacin, o equipo de mestras e mestres que imparten docencia en cada grupo, na sesin final de avaliacin, decidir sobre a promocin do alumnado. A decisin ser adoptada de forma colexiada, primando o criterio da persoa titora. 2. Tal e como establece o artigo 9 do Decreto 130/2007, o alumnado promocionar ao ciclo seguinte sempre que alcanzase o desenvolvemento adecuado das competencias bsicas e un axeitado grao de madurez consonte sa idade. Accederase igualmente ao ciclo seguinte cando as aprendizaxes non alcanzadas non sexan un obstculo para seguir satisfactoriamente o novo ciclo. Neste caso, o centro educativo adoptar as medidas precisas para que o alumnado reciba os reforzos e apoios necesarios para a recuperacin das ditas aprendizaxes. 3. O alumnado que non cumpra as condicins anteriores, permanecer un ano mis no mesmo ciclo. Esta medida s poder ser adoptada unha soa vez ao longo de toda a etapa educativa e ir acompaada dun plan especfico de reforzo e recuperacin organizado polos centros en torno s competencias bsicas e a aquelas reas que faciliten a superacin das dificultades de aprendizaxe. 4. Sen prexuizo do establecido no punto anterior, o alumnado que presente necesidades educativas especiais poder permanecer un ano mis na etapa de educacin primaria, nos termos previstos no artigo 16.6 do Decreto 130/2007 polo que se establece o currculo da educacin primaria na Comunidade Autnoma Galega, sempre que esta medida favoreza a sa integracin socioeducativa.

Artigo 7.- Promocin educacin secundaria obrigatoria.

1. O alumnado promocionar etapa de educacin secundaria obrigatoria se alcanzou o desenvolvemento correspondente das competencias bsicas, os obxectivos da educacin primaria e un adecuado grao de madurez. 2. Accederase igualmente cando as aprendizaxes non alcanzadas non sexan un obstculo para seguir satisfactoriamente a nova etapa. Neste caso, a persoa titora, no informe persoal, precisar as dificultades presentadas e os obxectivos da etapa non logrados, as como as medidas adoptadas ata ese momento a fin de que o centro receptor poida establecer as medidas necesarias de reforzo. 3. A escolarizacin do alumnado con altas capacidades intelectuais poder flexibilizarse de tal forma que se poida adiantar, logo da avaliacin psicopedagxica, o inicio da escolarizacin na etapa de educacin secundaria obrigatoria, sempre que se considere que esta medida a mis adecuada para o desenvolvemento equilibrado do alumnado e para a sa socializacin.

Artigo 8.- Informacin da avaliacin. 1. Finalizada cada unha das sesins de avaliacin, as nais/ pais ou persoas titoras legais do alumnado sern informados dos resultados das mesmas, da evolucin acadmica dos seus fillos e fillas, as como das decisins adoptadas para o reforzo e/ou recuperacin, se fose o caso. 2. Ser competencia da persoa titora proporcionar dita informacin, segundo o modelo de documento que o centro determine, as como a de establecer canles de comunicacin coas familias do alumnado.

Artigo 9.- Documentos oficiais de avaliacin. Os documentos oficiais de avaliacin na educacin primaria son os seguintes: Actas de avaliacin, expediente acadmico, historial acadmico de educacin primaria e informe persoal por traslado.

Artigo 10.- Actas de avaliacin.

1. Ao final de cada un dos tres ciclos da educacin primaria estenderase acta de avaliacin que comprender a relacin nominal do alumnado de cada grupo e os resultados da sa avaliacin. As actas sern pechadas ao remate do perodo lectivo. 2. Nestas actas reflectiranse os resultados da avaliacin de cada unha das reas nos termos establecidos no artigo 3 desta orde, e debern expresar ademais as decisins sobre a permanencia no ciclo ou a promocin ao seguinte, as como as medidas de reforzo (RE) ou adaptacin curricular significativa (ACS), para as reas que as precisen. 3. Nas actas do 3 ciclo de educacin primaria farase constar a proposta de acceso educacin secundaria para o alumnado que estea nas condicins previstas no artigo 7 desta orde, sern asinadas pola persoa titora do grupo e contarn co visto e prace do/a director/a do centro educativo. A sa custodia e arquivo corresponde aos centros educativos. 4. As actas de avaliacin axustaranse aos modelos que figuran no anexo I da presente orde.

Artigo 11.- Expediente acadmico. 1. O expediente acadmico o documento de avaliacin individual do alumnado que incluir os datos identificativos do centro, da alumna ou alumno e a informacin relativa sa escolarizacin. 2. No expediente acadmico quedar constancia dos resultados da avaliacin das reas de cada un dos tres ciclos da educacin primaria, no momento en que o alumnado promocione ao ciclo ou etapa seguinte, as como das medidas de atencin diversidade adoptadas, reforzos educativos aplicados ou adaptacins curriculares significativas realizadas, expresando estas das ltimas circunstancias cos termos (RE) e (ACS), respectivamente. 3. A custodia e arquivo dos expedientes acadmicos corresponde aos centros educativos. 4. O expediente acadmico axustarase ao modelo que figura no anexo II da presente orde.

Artigo 12.- Historial acadmico de educacin primaria.

1. O historial acadmico de educacin primaria o documento oficial que reflicte os resultados das avaliacins e as decisins relativas ao progreso acadmico da alumna ou alumno ao longo da etapa. Ten valor acreditativo dos estudios realizados. 2. O historial acadmico da educacin primaria recoller os datos identificativos do alumnado, os anos da sa escolarizacin e os centros onde se realizaron os estudos, as reas cursadas e os resultados obtidos en cada ciclo, no momento en que o alumnado promocione ao ciclo ou etapa seguinte, con indicacin de ACS se fose o caso, a decisin sobre promocin ao ciclo seguinte coa data correspondente ou a proposta de acceso educacin secundaria obrigatoria. 3. O historial acadmico da educacin primaria ser estendido en impreso oficial. Ser asinado pola persoa titora e levar o visto e prace do director ou directora do centro que garantir a autenticidade dos datos nel reflectidos e a sa custodia. 4. Ao finalizar a etapa, o historial acadmico da educacin primaria, xunto co anterior libro de escolaridade, se fose o caso, ser entregado s nais, pais ou titores legais do alumnado e unha copia ser enviada ao centro de educacin secundaria, a peticin deste, xunto co informe individualizado de final de etapa. A circunstancia do seu envo, coa data na que se efecta, quedar reflectida no expediente acadmico. 5. O historial acadmico axustarase ao modelo que figura no Anexo III da presente orde. 6. A cumprimentacin e custodia do historial acadmico da educacin primaria ser supervisada pola Inspeccin educativa.

Artigo 13.- Informe persoal por traslado. 1. O informe persoal por traslado o documento oficial que ten como finalidade garantir a continuidade do proceso de aprendizaxe ao alumnado que se traslade a outro centro sen ter rematado o ciclo. 2. Contar cos elementos seguintes:

a) resultados parciais da avaliacin b) constancia da aplicacin, no seu caso, de medidas de reforzo ou calquera outra dentro da atencin diversidade c) adaptacins curriculares realizadas d) calquera outra informacin referente ao proceso educativo da alumna ou alumno. 3. O informe persoal ser elaborado e asinado pola persoa titora, a partir da informacin de todo o profesorado que imparta docencia no grupo, e levar o visto e prace do director ou directora do centro. 4. O informe persoal por traslado axustarase ao modelo que figura no Anexo IV desta orde.

Artigo 14.- Informe de avaliacin final de ciclo. 1. Ao remate de cada un dos ciclos da educacin primaria, a persoa titora elaborar un informe individualizado de cada alumna e alumno que recoller os aspectos mis relevantes sobre o proceso de aprendizaxe, as decisins sobre as medidas para a atencin diversidade, as medidas de reforzo ou adaptacins curriculares adoptadas, as como todos aqueles aspectos do alumnado que permitan facer un mellor seguimento do seu proceso de aprendizaxe e madurez persoal. 2. O informe iniciarase ao comezo de cada ciclo, recoller a informacin resultante do proceso da avaliacin continua ao longo de cada curso, e completarase ao remate do ciclo. 3. Ao remate de cada ciclo a persoa titora poer os informes do alumnado do seu grupo a disposicin da persoa titora do ciclo seguinte. 4. Xntase un modelo orientativo de informe como Anexo V desta orde.

Artigo 15.- Informe de avaliacin final de etapa. 1. Ao finalizar a educacin primaria, a persoa titora de cada grupo de 6 curso elaborar un informe individualizado do seu alumnado que recolla o progreso de cada alumna e de cada alumno tendo en

conta os informes de anteriores ciclos, o grao de aprendizaxe acadado referido aos obxectivos e s competencias bsicas, a sa madurez, e aqueles aspectos relevantes que poidan incidir na continuidade do seu proceso de formacin. 2. Este informe xuntarase ao historial acadmico da educacin primaria para garantir a continuidade do proceso de formacin no paso educacin secundaria obrigatoria. 3. Na coordinacin cos centros de educacin secundaria obrigatoria garantirase a confidencialidade de toda a informacin. 4. Xntase un modelo orientativo de informe como Anexo V desta orde.

Artigo 16.- Cambio de centro. 1. Cando unha alumna ou un alumno se traslade dun centro a outro, o centro de orixe remitir ao centro de destino, a peticin deste, o historial acadmico de educacin primaria. Se o cambio se produce ao remate do ciclo, o historial acadmico acompaarase do informe de avaliacin final de ciclo. Se o cambio se produce sen ter rematado o ciclo, acompaarase do informe persoal por traslado, garantindo que os datos recollidos no historial acadmico concordan co expediente que garda o centro de orixe. 2. O centro receptor abrir o correspondente expediente acadmico. 3. Para axilizar os trmites de matriculacin no novo centro, as nais, pais ou titores legais do alumnado podern solicitar no centro de orixe unha certificacin que permitir iniciar os trmites que fosen precisos antes do envo de toda a documentacin indicada no punto 1. 4. A matrcula adquirir carcter definitivo unha vez recibido o historial acadmico debidamente cumprimentado. 5. Se o desprazamento se producise a un centro que non imparta as ensinanzas do sistema educativo espaol, dentro ou fra de Espaa, o historial acadmico permanecer no centro de orixe, que emitir unha certificacin acadmica completa da alumna ou alumno. O historial acadmico

quedar custodiado no centro no que estivo escolarizado ata a sa reincorporacin ao sistema educativo espaol ou ata o remate dos estudios estranxeiros equivalentes educacin primaria. Neste derradeiro caso, ser entregado ao alumnado.

Artigo 17.- Avaliacin dos procesos de ensinanza e da prctica docente. As mestras e mestres avaliarn, nas sesins de avaliacin do seu grupo, os procesos de ensinanza e a sa prctica docente en relacin coa adecuacin ao alumnado, co logro dos obxectivos da etapa e das reas, e co desenvolvemento das competencias bsicas. Dita avaliacin incluir, ao menos, os seguintes aspectos: a) A adecuacin dos obxectivos, contidos e criterios de avaliacin s caractersticas e necesidades do alumnado. b) As aprendizaxes acadadas polo alumnado. c) As medidas de atencin diversidade aplicadas. d) A programacin e o seu desenvolvemento, a organizacin da aula, o aproveitamento dos recursos do centro e os procedementos de avaliacin do alumnado. e) A coordinacin entre os mestres e mestras do ciclo e entre os diferentes ciclos e do profesorado do terceiro ciclo co de Educacin secundaria.

Artigo 18.- Avaliacin de diagnstico. 1. De acordo co artigo 21 da Lei orgnica 2/2006, do 3 de maio, de educacin, e co artigo 17 do Decreto 130/2007, do 28 de xuo, polo que se establece o currculo da educacin primaria na Comunidade Autnoma de Galicia, ao finalizar o segundo ciclo da educacin primaria, todos os centros realizarn unha avaliacin de diagnstico con referencia s competencias bsicas alcanzadas polo alumnado. Esta avaliacin, que non ter efectos acadmicos, ter carcter

formativo e orientador para os centros e informativo para as familias e para o conxunto da comunidade educativa. 2. A Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria facilitaralles aos centros educativos os modelos precisos, co fin de que todos poidan realizala adecuadamente.

Disposicin transitoria primeira. Finalizada, no curso 2006-2007, a vixencia dos libros de escolaridade do ensino bsico a efectos de acreditacin dos estudos realizados, deber estenderse neles, na pxina que corresponda ao derradeiro curso, dilixencia de peche e inutilizaranse as pxinas restantes. A citada dilixencia, asinada pola secretaria ou secretario do centro e co visto e prace do director ou a directora, consignarase nos seguintes termos: Dilixencia para facer constar que o presente libro de escolaridade queda pechado de acordo co establecido na disposicin transitoria primeira da Orde do 23 de novembro de 2007 pola que se regula a avaliacin na educacin primaria na Comunidade Autnoma de Galicia. Cando a apertura do historial acadmico supoa a continuacin do anterior libro de escolaridade do ensino bsico, reflectirase naquel documento a serie e o nmero do libro de escolaridade. Estas circunstancias figurarn igualmente no correspondente expediente acadmico.

Disposicin transitoria segunda. Independentemente dos perodos de implantacin que para a educacin primaria prev o Real Decreto 806/2006, do 30 de xuo, polo que se establece o calendario de aplicacin da nova ordenacin do sistema educativo, establecida pola Lei Orgnica 2/2006, do 3 de maio, de Educacin, os resultados da avaliacin expresaranse nos termos establecidos no artigo 3 desta orde, para todos os ciclos desta etapa.

Disposicin transitoria terceira. Durante os cursos 2007-2008 e 2008-2009, o informe individualizado de final de etapa ao que se refire o artigo 15.1 desta orde, expresar soamente o grao de aprendizaxe referido aos obxectivos acadados polo alumnado. Disposicin derrogatoria. Derrogacin normativa Queda derrogada a Orde do 6 de maio de 1993 pola que se regula a avaliacin na educacin primaria na Comunidade Autnoma de Galicia e o artigo 10.1 da Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacins do currculo nas ensinanzas de rxime xeral.

Disposicins derradeiras. Primeira. Autorzase Direccin Xeral de Ordenacin e Innovacin Educativa a ditar as disposicins que sexan precisas para a execucin e desenvolvemento do establecido nesta orde. Segunda. A presente orde entrar en vigor o da seguinte ao da sa publicacin no Diario Oficial de Galicia. Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2007. Laura Snchez Pin Conselleira de Educacin e Ordenacin Universitaria

ANEXO I ACTAS DE AVALIACIN DA EDUCACIN PRIMARIA ACTA DE AVALIACIN DO 1 CICLO CURSO ACADMICO. / GRUPO CENTRO.... CDIGO.TELFONO...FAX... E-CORREO... ENDEREZO...... CONCELLO LOCALIDADE.... PROVINCIA.C.P C. DO MEDIO EDUCACIN EDUCACIN LINGUA LINGUA MATEMTICAS LINGUA RELIXIN/ RESUMO DE AVALIACIN CUALIF.
ARTSTICA FSICA CASTEL E LITERATURA GALEGA E LITERATURA ESTRANXEIRA AE

N DE MATRICULADOS/AS

PROMOCIONAN

NON PROMOCIONAN

IN SU BE NT SB
EDUCACIN FSICA LINGUA CASTEL E LITERATURA LINGUA GALEGA E LITERATURA MATEMTICAS LINGUA ESTRANXEIRA (1) RELIXIN/AE (2) PROMOCIONA

RELACIN ALFABTICA DO ALUMNADO APELIDOS E NOME 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 NOTAS:

COECEMENTO DO MEDIO NATURAL, SOCIAL E CULTURAL

EDUCACIN ARTSTICA

CUALIF./MEDIDAS

CUALIF./MEDIDAS

CUALIF./MEDIDAS

CUALIF./MEDIDAS

CUALIF./MEDIDAS

CUALIF./MEDIDAS

CUALIF./MEDIDAS

CUALIF./MEDIDAS

SI / NON

AS MEDIDAS CONSIGNARANSE, SE O CASO, RE (REFORZO EDUCATIVO), ACS (ADAPTACIN CURRICULAR SIGNIFICATIVA). AS CUALIFICACINS CONSIGNARANSE NOS TERMOS DE IN (INSUFICIENTE), SU (SUFICIENTE), BE (BEN), NT (NOTABLE), SB (SOBRESALIENTE). (1)INDICAR A LINGUA ESTRANXEIRA. (2) INDICAR: RELIXIN OU ATENCIN EDUCATIVA. * ATENCIN EDUCATIVA: SEN CUALIFICACIN.

OBSERVACINS

., . de de .. V.P DO DIRECTOR/ DA DIRECTORA SELO DO CENTRO

PERSOA TITORA

..

ANEXO I ACTAS DE AVALIACIN DA EDUCACIN PRIMARIA ACTA DE AVALIACIN DO 2 CICLO CURSO ACADMICO. / GRUPO CENTRO.... CDIGO. TELFONO.. FAX... E-CORREO... ENDEREZO...... CONCELLO LOCALIDADE.... PROVINCIA. C.P CUALIF. C. DO MEDIO EDUCACIN EDUCACIN LINGUA LINGUA MATEMTICAS LINGUA RELIXIN/ RESUMO DE AVALIACIN
ARTSTICA FSICA CASTEL E LITERATURA GALEGA E LITERATURA ESTRANXEIRA AE

N DE MATRICULADOS/AS

PROMOCIONAN

NON PROMOCIONAN

IN SU BE NT SB
EDUCACIN FSICA LINGUA CASTEL E LITERATURA LINGUA GALEGA E LITERATURA MATEMTICAS LINGUA ESTRANXEIRA (1) RELIXIN/AE (2) PROMOCIONA

RELACIN ALFABTICA DO ALUMNADO APELIDOS E NOME 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 NOTAS:

COECEMENTO DO MEDIO NATURAL, SOCIAL E CULTURAL CUALIF./MEDIDAS

EDUCACIN ARTSTICA

CUALIF./MEDIDAS

CUALIF./MEDIDAS

CUALIF./MEDIDAS

CUALIF./MEDIDAS

CUALIF./MEDIDAS

CUALIF./MEDIDAS

CUALIF./MEDIDAS

SI / NON

AS MEDIDAS CONSIGNARANSE, SE O CASO, RE (REFORZO EDUCATIVO), ACS (ADAPTACIN CURRICULAR SIGNIFICATIVA). AS CUALIFICACINS CONSIGNARANSE NOS TERMOS DE IN (INSUFICIENTE), SU (SUFICIENTE), BE (BEN), NT (NOTABLE), SB (SOBRESALIENTE). (1)INDICAR A LINGUA ESTRANXEIRA. (2) INDICAR: RELIXIN OU ATENCIN EDUCATIVA. * ATENCIN EDUCATIVA: SEN CUALIFICACIN.

OBSERVACINS

., . de de .. V.P DO DIRECTOR/ DA DIRECTORA SELO DO CENTRO

PERSOA TITORA

..

ANEXO I ACTAS DE AVALIACIN DA EDUCACIN PRIMARIA ACTA DE AVALIACIN DO 3 CICLO CURSO ACADMICO. / GRUPO CENTRO.... CDIGO. TELFONO...FAX... E-CORREO... ENDEREZO...... CONCELLO LOCALIDADE.... PROVINCIA. C.P CUALIF C. DO MEDIO EDUCACIN EDUCACIN EDUCACIN PARA LINGUA LINGUA MATEMTICAS LINGUA RELIXIN RESUMO DE AVALIACIN
. ARTSTICA FSICA A CIDADANA E OS DEREITOS HUMANS CASTEL E LITERATURA GALEGA E LITERATURA ESTRANXEIRA / AE

N DE MATRICULADOS/AS

PROMOCIONAN

NON PROMOCIONAN

IN SU BE NT SB
EDUCACIN FSICA EDUCACIN PARA A CIDADANA E OS DEREITOS HUMANS LINGUA CASTEL E LITERATURA LINGUA GALEGA E LITERATURA MATEMTICAS LINGUA ESTRANXEIRA RELIXIN/AE PROMOCIONA

RELACIN ALFABTICA DO ALUMNADO

CUALIF./MEDIDAS CUALIF./MEDIDAS CUALIF./MEDIDAS CALIF./MEDIDAS CALIF./MEDIDAS APELIDOS E NOME 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 NOTAS: AS MEDIDAS CONSIGNARANSE, SE O CASO, RE (REFORZO EDUCATIVO), ACS (ADAPTACIN CURRICULAR SIGNIFICATIVA). AS CUALIFICACINS CONSIGNARANSE NOS TERMOS DE IN (INSUFICIENTE), SU (SUFICIENTE), BE (BEN), NT (NOTABLE), SB (SOBRESALIENTE). (1)INDICAR A LINGUA ESTRANXEIRA. (2) INDICAR: RELIXIN OU ATENCIN EDUCATIVA. * ATENCIN EDUCATIVA: SEN CUALIFICACIN.

COECEMENTO DO MEDIO NATURAL, SOCIAL E CULTURAL CUALIF./MEDIDAS

EDUCACIN ARTSTICA

CALIF./MEDIDAS

CUALIF./MEDIDAS

CUALIF./MEDIDAS

SI / NON

OBSERVACINS

., . de de .. V.P DO DIRECTOR/DA DIRECTORA SELO DO CENTRO

PERSOA TITORA

..

ANEXO II EXPEDIENTE ACADMICO DO ALUMNADO


CENTRO.. CDIGO.. TELFONO... FAX E-CORREO.. ENDEREZO. CONCELLO... LOCALIDADE..... PROVINCIA.. C.P

DATADEAPERTURADOEXPEDIENTE

NDEEXPEDIENTE

OhistorialacadmicodaEducacinprimariasupnacontinuacindoLibrodeescolaridade NSerie

2 APELIDOS

DATOSPERSOAISDO/DAALUMNO/A NOME DNI CDIGOXADE LUGARDENACEMENTO PROVINCIA PAS NACIONALIDADE ENDEREZO CONCELLO LOCALIDADE CP DATADENACEMENTO

NOMEDOPAI/TITORLEGAL NOMEDANAI/TITORALEGAL

TELFONOS

3 CENTRO

ANTECEDENTESDEESCOLARIZACINENEDUCACININFANTILEENEDUCACINPRIMARIA CONCELLO LOCALIDADE PROVINCIA ANOS CURSO/CICLO

4 NOVOENDEREZO

CAMBIODEENDEREZO TELFONO

5 DATOSMDICOSEPSICOPEDAGXICOSRELEVANTES

NOTA:SEEXISTEAVALIACINDASN.E.EOUAVALIACINPSICOPEDAGXICAEPROPOSTACURRICULAR,XUNTARASEAESTEEXPEDIENTE

6 REFORZOEDUCATIVO ADAPTACINSCURRICULARES FLEXIBILIZACINDOPERIODODEESCOLARIZACIN OUTRAS

MEDIDASDEATENCINDIVERSIDADE CURSOS

TRASLADODECENTRO

CONDATA..//.TRASLDASEAOCENTROCDIGO.. CONCELLO..LOCALIDADEPROVINCIA.. TELFONO.. REMTESEINFORMEPERSOALPORTRASLADO SI NON 8 OBSERVACINS

9 REAS COECEMENTODOMEDIO NATURAL,SOCIALECULTURAL EDUCACINARTSTICA EDUCACINFSICA LINGUACASTELELITERATURA LINGUAGALEGAELITERATURA MATEMTICAS LINGUAESTRANXEIRA(1) RELIXIN/AE(2)

NOME, APELIDOS E DNI


RESULTADODASAVALIACINSDAALUMNAOUDOALUMNONO1CICLO CUALIFICACIN MEDIDASDEATENCINDIVERSIDADE

DATASUPERACINOBXECTIVOSECOMPETENCIASDO1CICLO:../../. DATAPROMOCINAO2CICLO:../../.

APERSOATITORA
NOTAS:

..

AS MEDIDAS CONSIGNARANSE, SE O CASO, RE (REFORZO EDUCATIVO), ACS (ADAPTACIN CURRICULAR SIGNIFICATIVA). AS CUALIFICACINS CONSIGNARANSE NOS TERMOS DE IN (INSUFICIENTE), SU (SUFICIENTE), BE (BEN), NT (NOTABLE), SB (SOBRESALIENTE). (1)INDICAR A LINGUA ESTRANXEIRA. (2) INDICAR: RELIXIN OU ATENCIN EDUCATIVA. * ATENCIN EDUCATIVA: SEN CUALIFICACIN.

..,.de..de.. VPDODIRECTOR/DADIRECTORA SELODOCENTRO OSECRETARIO/ASECRETARIA . ......

10 REAS COECEMENTODOMEDIO NATURAL,SOCIALECULTURAL EDUCACINARTSTICA EDUCACINFSICA LINGUACASTELELITERATURA LINGUAGALEGAELITERATURA MATEMTICAS LINGUAESTRANXEIRA(1) RELIXIN/AE(2)

NOME, APELIDOS E DNI


RESULTADODASAVALIACINSDAALUMNAOUDOALUMNONO2CICLO CUALIFICACIN MEDIDASDEATENCINDIVERSIDADE

DATASUPERACINOBXECTIVOSECOMPETENCIASDO2CICLO:../../. DATAPROMOCINAO3CICLO:../../.

APERSOATITORA
NOTAS:

AS MEDIDAS CONSIGNARANSE, SE O CASO, RE (REFORZO EDUCATIVO), ACS (ADAPTACIN CURRICULAR SIGNIFICATIVA). AS CUALIFICACINS CONSIGNARANSE NOS TERMOS DE IN (INSUFICIENTE), SU (SUFICIENTE), BE (BEN), NT (NOTABLE), SB (SOBRESALIENTE). (1)INDICAR A LINGUA ESTRANXEIRA. (2) INDICAR: RELIXIN OU ATENCIN EDUCATIVA. * ATENCIN EDUCATIVA: SEN CUALIFICACIN.

..,.de..de.. VPDODIRECTOR/DADIRECTORA SELODOCENTRO OSECRETARIO/ASECRETARIA . ......

11 REAS COECEMENTODOMEDIO NATURAL,SOCIALECULTURAL EDUCACINARTSTICA EDUCACINFSICA EDUCACINPARAACIDADANAE OSDEREITOSHUMANS LINGUACASTELELITERATURA LINGUAGALEGAELITERATURA MATEMTICAS LINGUAESTRANXEIRA(1) RELIXIN/AE(2)

NOME, APELIDOS E DNI


RESULTADODASAVALIACINSDAALUMNAOUDOALUMNONO3CICLO CUALIFICACIN MEDIDASDEATENCINDIVERSIDADE

DATASUPERACINOBXECTIVOSECOMPETENCIASDO3CICLO:../../. DATAPROMOCINEDUCACINSECUNDARIAOBRIGATORIA:../../. APERSOATITORA


NOTAS:

AS MEDIDAS CONSIGNARANSE, SE O CASO, RE (REFORZO EDUCATIVO), ACS (ADAPTACIN CURRICULAR SIGNIFICATIVA). AS CUALIFICACINS CONSIGNARANSE NOS TERMOS DE IN (INSUFICIENTE), SU (SUFICIENTE), BE (BEN), NT (NOTABLE), SB (SOBRESALIENTE). (1)INDICAR A LINGUA ESTRANXEIRA. (2) INDICAR: RELIXIN OU ATENCIN EDUCATIVA. * ATENCIN EDUCATIVA: SEN CUALIFICACIN.

..,.de..de.. VPDODIRECTOR/DADIRECTORA SELODOCENTRO OSECRETARIO/ASECRETARIA . ...... DATADEENTREGADACOPIADOHISTORIALACADMICODAEDUCACINPRIMARIAAOCENTRODE EDUCACINSECUNDARIA(NOMEDOCENTRO) DATADEENTREGADOHISTORIALACADMICODAEDUCACINPRIMARIAALUMNAOUAO ALUMNO

ANEXOIII HISTORIALACADMICODAEDUCACINPRIMARIA 1 Condata.........../../o/aalumno/a... incorprasesensinanzasdeEducacinprimariadeacordocoRealDecreto1513/2006de7de decembroeDecreto130/2007de28dexuo.

EstehistorialacadmicodaEducacinprimariasupnacontinuacindoLibrodeescolaridade NSerie
2 APELIDOS DNI LUGARDENACEMENTO CDIGOXADE PROVINCIA PAS NACIONALIDADE ENDEREZO CONCELLO LOCALIDADE CP NOMEDOPAI/TITORLEGAL NOMEDANAI/TITORALEGAL TELFONOS DATOSPERSOAISDO/DAALUMNO/A NOME DATADENACEMENTO

OBSERVACINS

NOME, APELIDOS E DNI


4
CURSO ACADMICO CENTRO DATOS DE ESCOLARIZACIN CICLO CURSO DATA, SELO E SINATURA DO DIRECTOR/DA DIRECTORA

5 REAS COECEMENTODOMEDIO NATURAL,SOCIALECULTURAL EDUCACINARTSTICA EDUCACINFSICA LINGUACASTELELITERATURA LINGUAGALEGAELITERATURA MATEMTICAS LINGUAESTRANXEIRA(1) RELIXIN/AE(2)

NOME, APELIDOS E DNI


RESULTADODASAVALIACINSDAALUMNAOUDOALUMNONO1CICLO CUALIFICACIN MEDIDASDEATENCINDIVERSIDADE

DATASUPERACINOBXECTIVOSECOMPETENCIASDO1CICLO:../../. DATAPROMOCINAO2CICLO:../../.

APERSOATITORA
NOTAS:

..

AS MEDIDAS CONSIGNARANSE, SE O CASO, RE (REFORZO EDUCATIVO), ACS (ADAPTACIN CURRICULAR SIGNIFICATIVA). AS CUALIFICACINS CONSIGNARANSE NOS TERMOS DE IN (INSUFICIENTE), SU (SUFICIENTE), BE (BEN), NT (NOTABLE), SB (SOBRESALIENTE). (1)INDICAR A LINGUA ESTRANXEIRA. (2) INDICAR: RELIXIN OU ATENCIN EDUCATIVA. * ATENCIN EDUCATIVA: SEN CUALIFICACIN.

..,.de..de.. VPDODIRECTOR/DADIRECTORA SELODOCENTRO OSECRETARIO/ASECRETARIA . ......

6 REAS COECEMENTODOMEDIO NATURAL,SOCIALECULTURAL EDUCACINARTSTICA EDUCACINFSICA LINGUACASTELELITERATURA LINGUAGALEGAELITERATURA MATEMTICAS LINGUAESTRANXEIRA(1) RELIXIN/AE(2)

NOME, APELIDOS E DNI


RESULTADODASAVALIACINSDAALUMNAOUDOALUMNONO2CICLO CUALIFICACIN MEDIDASDEATENCINDIVERSIDADE

DATASUPERACINOBXECTIVOSECOMPETENCIASDO2CICLO:../../. DATAPROMOCINAO3CICLO:../../.

APERSOATITORA
NOTAS:

..

AS MEDIDAS CONSIGNARANSE, SE O CASO, RE (REFORZO EDUCATIVO), ACS (ADAPTACIN CURRICULAR SIGNIFICATIVA). AS CUALIFICACINS CONSIGNARANSE NOS TERMOS DE IN (INSUFICIENTE), SU (SUFICIENTE), BE (BEN), NT (NOTABLE), SB (SOBRESALIENTE). (1)INDICAR A LINGUA ESTRANXEIRA. (2) INDICAR: RELIXIN OU ATENCIN EDUCATIVA. * ATENCIN EDUCATIVA: SEN CUALIFICACIN.

..,.de..de.. VPDODIRECTOR/DADIRECTORA SELODOCENTRO OSECRETARIO/ASECRETARIA . ......

7 REAS COECEMENTODOMEDIO NATURAL,SOCIALECULTURAL EDUCACINARTSTICA EDUCACINFSICA EDUCACINPARAACIDADANAE OSDEREITOSHUMANS LINGUACASTELELITERATURA LINGUAGALEGAELITERATURA MATEMTICAS LINGUAESTRANXEIRA(1) RELIXIN/AE(2)

NOME, APELIDOS E DNI


RESULTADODASAVALIACINSDAALUMNAOUDOALUMNONO3CICLO CUALIFICACIN MEDIDASDEATENCINDIVERSIDADE

DATASUPERACINOBXECTIVOSECOMPETENCIASDO3CICLO:../../. DATAPROMOCINEDUCACINSECUNDARIAOBRIGATORIA:../../. APERSOATITORA


NOTAS:

AS MEDIDAS CONSIGNARANSE, SE O CASO, RE (REFORZO EDUCATIVO), ACS (ADAPTACIN CURRICULAR SIGNIFICATIVA). AS CUALIFICACINS CONSIGNARANSE NOS TERMOS DE IN (INSUFICIENTE), SU (SUFICIENTE), BE (BEN), NT (NOTABLE), SB (SOBRESALIENTE). (1)INDICAR A LINGUA ESTRANXEIRA. (2) INDICAR: RELIXIN OU ATENCIN EDUCATIVA. * ATENCIN EDUCATIVA: SEN CUALIFICACIN.

..,.de..de.. VPDODIRECTOR/DADIRECTORA SELODOCENTRO OSECRETARIO/ASECRETARIA . ......

ANEXO IV INFORME PERSOAL POR TRASLADO DE EDUCACIN PRIMARIA Real Decreto 1513/2006 de 7 de decembro e Decreto 130/2007 de 28 de xuo
CENTRO.CDIGO ENDEREZO..CONCELLO..LOCALIDADE.... C.P..PROVINCIA.TELFONO

D./Dona como titor/titora deste centro FAGO CONSTAR que a alumna/o alumno , con DNI ........., cdigo XADE . e con data de nacemento.........././ cursou/cursa durante o ano acadmico os estudos correspondentes ao curso de Educacin primaria, cos resultados parciais que figuran no cadro que se xunta.
RESULTADOS DAS AVALIACINS PARCIAIS 1 AVAL AREAS ....... CURSO CUALIF./MEDIDAS COECEMENTODOMEDIO NATURAL,SOCIALE CULTURAL EDUCACINARTSTICA EDUCACINFSICA EDUCACINPARAA CIDADANAEOSDEREITOS HUMANS LINGUACASTELE LITERATURA LINGUAGALEGAE LITERATURA MATEMTICAS LINGUAESTRANXEIRA(1) RELIXIN/AE(2)
NOTAS: AS MEDIDAS CONSIGNARANSE, SE O CASO, RE (REFORZO EDUCATIVO), ACS (ADAPTACIN CURRICULAR SIGNIFICATIVA). AS CUALIFICACINS CONSIGNARANSE NOS TERMOS DE IN (INSUFICIENTE), SU (SUFICIENTE), BE (BEN), NT (NOTABLE), SB (SOBRESALIENTE). (1)INDICAR A LINGUA ESTRANXEIRA. (2) INDICAR: RELIXIN OU ATENCIN EDUCATIVA. * ATENCIN EDUCATIVA: SEN CUALIFICACIN.

2 AVAL ....... CURSO CUALIF./MEDIDAS

3 AVAL ....... CURSO CUALIF./MEDIDAS

1 AVAL ....... CURSO CUALIF./MEDIDAS

2 AVAL ....... CURSO CUALIF./MEDIDAS

OBSERVACINS

, .. de . de .. V.P do Director/da Directora Selo do centro A PERSOA TITORA

ANEXO V INFORME DE AVALIACIN FINAL DE CICLO / ETAPA


CENTRO CDIGO.TELFONO.. FAX E-CORREO ENDEREZO.. CONCELLO............ LOCALIDADE... PROVINCIA... C.P.

DATOSPERSOAISDO/DAALUMNO/A APELIDOS DNI LUGARDENACEMENTO PROVINCIA PAS NACIONALIDADE ENDEREZO CONCELLO LOCALIDADE CP NOMEDOPAI/TITORLEGAL NOMEDANAI/TITORALEGAL TELFONOS CDIGOXADE NOME DATADENACEMENTO

RESULTADOSDAAVALIACININICIAL 1.Desenvolvementodascompetenciasbsicasedosobxectivosxerais 2.Informesprevios 3.Entornosociofamiliar 4.Observacins

APELIDOS, NOME E DNI


MEDIDASDEATENCINDIVERSIDADE

OBSERVACINDORESULTADODAAVALIACINCONTNUA PROPOSTASDEMELLORA

GRAODEDESENVOLVEMENTODASCOMPETENCIASBSICASEOSOBXECTIVOSXERAIS PROPOSTASDEMELLORA

OBSERVACINS

......................................, ....... de . de A PERSOA TITORA Selo do centro

*Modelo orientativo para os centros