You are on page 1of 1

URED ZASTUPNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA OPIS POSLOVA I PODACI O PLAI ZA RADNO MJESTO:

Savjetnik zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Opis poslova Izrauje analize manje sloenih presuda i priprema obavijesti o presudama Suda nadlenim tijelima vlasti Priprema miljenja o moguim nainima izvrenja manje sloenih presuda Suda u odnosu na domae zakonodavstvo i sudsku praksu Priprema nacrte akcijskih izvjea i/ili akcijskih planova u manje sloenim postupcima izvrenja presuda Suda Obavlja druge pravne i strune poslove vezane uz izvrenje presuda pred OMVE po uputama i nalogu pomonika zastupnika Prati domae i meunarodno pravo, sudsku i upravnu praksu, posebice sa aspekta zatite ljudskih prava, te priprema odgovarajua izvjea Obavlja druge poslove po nalogu pomonika

Podaci o plai Plau radnog mjesta Savjetnik zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava ini umnoak koeficijenta sloenosti poslova radnog mjesta, koji iznosi 3,00 i osnovice za izraun plae, a utvren je lankom 7.c stavkom 1. podstavak b.) toka 2. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima sloenosti poslova u dravnoj slubi (Narodne novine, broj 100/12).