You are on page 1of 40

Pomysowe rozwizania

Pakowanie /przemys spoywczy/ farmaceutyczny Obsuga maszyn i obrabiarek

Elektronika

158 PRZYKADW GOTOWYCH APLIKACJI

czyli o Romku, ktry czujniki stosowa umia ...

 
  
 
  
w urz 
 ..........1  
  .....1 
 !  ...............1 " !  ..........................1 #
 $ 
 did i rezystorw .....................................1 6 Rozpoznawanie rdzenia magnetycznego.2 7 Rozpoznawanie polerowanego fragmentu minidysku ..............................2 % 
 & ........................2 '  $ ( 
 pastylek...................................................2 )* 
 
...........2  
  &  !  
 + ................3  !  + + prowadzona przez niewielki otwr .........3 

 
 !  + ...............................3 "  & + scalonych ................................................3 # 
  galowo-arsenowych ................................3 , 
 - .
/ .........4 0

  .............................4 % 
 .!  ................4 ' 
 ! +.......4 ) 

  scalonego ................................................4  $ w chwytaku.............................................4 1 


  $- / ..................................5 1 


 $ - 
&! 
/ .....................5 "* 
 

-
 
 !  
/...............5 #2 
 $ 

. 

................................5 , ( 
 ! + w pakietach.............................................5

Elektronika

Strona

0$
. +  &  + + ............................ 6 %$
. +
 
. + wyprowadze& + + ..... 6 '3
 
  & 
scalonym ................................................ 6 30 Rozpoznawanie ramki wyprowadzeniowej ................................ 6 31 Kontrola zwisu ....................................... 7 
&................................ 7 1 
 
wyprowadzeniowej ................................ 7 34 Wykrywanie otworu............................... 7 # -  /... 8 36 Kontrola ramek wyprowadzeniowych (wysoka temperatura)............................. 8 0 
 
 $.. 8 %

  w cylindrze ............................................. 8 ' 
  ......... 9 40 Kontrola odchylenia ustawienia  $.................................... 9 "* 
 4 epoksydowej........................................... 9 42 Rozpoznawanie typu kondensatora........ 9 " 

 
.$ + ................................... 9 ""  +................. 9 45 Kontrola magazynka i ramki  .................................. 10 ",.
- 5
 / 10

 

! 
 pakowaniu ............................................ 11 !(


  .
 . ..... 11 
.
.................. 11 "
. 
.
(zakr. / ............................. 11 # 
 
.................. 12

Pakowanie 
  

Strona

, 
.
..................12 0 
 
 
! w miejscach o ograniczonych wymiarach ............................................12 8 Identyfikacja znakw drukowanych na kartonowych opakowaniach z napojami ............................................13 ' 
 
 
na butelce..............................................13 10 Technika sensorowa wykorzystywana do rozpoznawania znakw na powierzchniach odblaskowych .............13 
  
 - 
( /..................14  
 
........14  
 .
6

..................14 " 
 
  folii (bez reflektora)..............................15 # 
 
  folii (z reflektorem)...............................15 , 
 
 w nieprzezroczystym pojemniku ..........15 17 Wykrywanie naklejki na butelkach z lekarstwami........................................15 % 
 
 
 .........16 ' $
 
 .............16 ) &! spo( +.........................................16  
.................................. 16  
.
.7 - &/ ..............................16 23 Wykrywanie pozycji przezroczystych arkuszy..................................................16 24 Kontrola zwisu przezroczystej folii......17 # 
 
 
na butelce do piwa ................................17 , 

 butelki ...................................................17 0*
 $ 
-
 minimalnego / maksymalnego).............17 % $
 
...................17 29 Wykrywanie przezroczystych butelek.. 18 ) 
 !(
 18 
 ! korozyjnych ..........................................18  
.+ ! 
 .. 19 - 
/ ................19 " 
. 
.. 19 # 
. 
. 19 , 
 - 
lekarstwa) .............................................20 0
 8(
 i innych p ! .................................... 20

% 
 
  na kartonie............................................ 20 '
 
 ......... 20 40 Kontrola wybrakowanych czekoladek . 20 " 
 
  butelki / zbiornika PET ........................ 21 " 
 
 
! o powierzchni lustrzanej....................... 21 ".

 
 
. 21 ""97 ............................. 21 "#
  

 .. 22 46 Wykrywanie wieczka / denka aluminiowej puszki .............................. 22 "0

 $ ........ 22 48 Kontrola naklejki na butelce ................ 22 "'
 $ . 22 #) ( 
 
................. 23 51 Wykrywanie przezroczystej folii ......... 23 #

 
6 $ 
 ............................................... 23

 maszyn i obrabiarek

Strona

1 Pozycjonowanie obrabianego przedmiotu............................................ 24 1 


 

 $ przedmiotu............................................ 24 3 Sortowanie przedmiotw przy pomocy 

( 
 $ ........................ 24 4 Identyfikacja produktu na podstawie kodu znakowego ................................... 24 #
 $ .. 24 , 
.( +
.  
  rury ....................................................... 25 0 

 $ .
& w p + ............................................ 25 %*
 


 ........ 25 ' 


 
 + pude ................................................. 25 10 Nierwne opakowania ......................... 25 11 Kontrola dwigu ................................. 25 12 Kontrola kineskopu.............................. 26 2  
 + przedmiotw......................................... 26 14 Podwjna kontrola papieru drukowanego ........................................ 26 #*
$
 .......................... 27 ,+ &
+
gumowego wa ................................. 27 17 Kontrola produktu................................ 27 %1 
 ( $ ci

 ............................................... 27 '.
-
+5!/ ...... 27

20 Kontrola zautomatyzowanego procesu 


 !  ................28 21 Rozpoznawanie gwintu ........................28  
  + + + ...............................28 
 
 
  
...........28 "2 
!(
w produkcie ..........................................29 # 
 (kontrola na linii) .................................. 29 , $
 
$
 .........29 0 ( 
 ........................29 % 
+ $ .......29 '1 
$
 &
:4;........30 ) 
! 
..........30 *
   ................30 * 
 $ 
 $ uchwycenie przedmiotu przez chwytak.................................................30 33 Liczenie drobnych przedmiotw metalowych ..........................................30 "1 $
 ...........................30 #. 
 .....................31 , 
 ! nie odpowiadaj +
................31

0*
 
 . .......................... 31 38 Kontrola skrzywienia przedmiotu ........ 31 39 Kontrola wtykw ................................. 31 ") 
 
............................. 31 " 
  
 ........... 32 " 


 !
 ............... 32 " $
   ..... 32 ""1 
  .......................... 32 "# 
 5 krzywizny............................................. 32 ",  +
. elementw ............................................32 "0
  - szklanej rury)........................................ 33 "%
 
 ..................... 33 49 Pozycjonowanie obrabianego przedmiotu............................................ 33 #) 
 . ..... 33 51 Kontrola naklejek................................. 34 52 Liczenie bezpiecznikw ....................... 34 #3
 
........................................ 34 54 Wykrywanie zerwanej nici w maszynie tkackiej ............................. 34 55 Kontrola blokw silnikowych.............. 34 #,
 .................... 34 57 Liczenie kaset video............................. 35 58 Kontrola obudowy lampy .................... 35 #' 
  + na kasety............................................... 35 60 Kaseta................................................... 35

 


 
 
  

  


Elektronika
 
  
 
  

    
          szklanych i ceramicznych.

stojak

 

 

  

 ! E32-L25/E3XR-HE4-1

 
  
  " " 

 !
 " # " 

( +  "    +  

E32-DC200F

w celu synchronizacji

E3X

element  

 aluminiowe

# $%&'(&))* Wzmacniacz E3X

# $%&'(&))* Wzmacniacz E3X

$ #  

, " -      - +" $%&'.&/ 0 
+  -   ograniczonego odbicia.

%
  
did i rezystorw

E3X E32-L25

, " -   nierdzewnej o wysokim stopniu odbicia, detektor jest -12 -1**   + 2 "++ "  jesli odczyty na  3 4 56 --1**
Nastawienie: stal nierdzewna ON, +1 brak znaczka OFF

# $%&'(&))* Wzmacniacz E2X

# $%&'(&))* 7%(8 Wzmacniacz E3X

Elektronika
& 
 
 
45
6 . 
 
   
 
6 
36   
  3 7
7 7 6 
 
  3 

 5
6 3
45 
6  (8) !"9 4

5
6 


 
  
 
 

 !"9 4  !%&'

 
    
  

 
 

 

 
 


 
   

 

:

: 

 )!*)+

 !%&'

 -

   !"! # $ !%&'

( 


  )!*)+, -

  
  


!"#$ 
 %

 $  
 


 . 

 3
 -

 .  


 //01 $ 
 /)1  /23 . .
   . 
$ 3

 )!

 -

 )! )

( 


  )!

, -

( 


  )! ), -

Elektronika

      
 


   !"

Wzmacniacz E3X
# E32-DC200E

S3D8

2 


 3
4

1 

  scalonych prowadzona przez niewielki otwr

  
 
  ! "
E3X

# $ %& '& (mm. Do wykrywania niewielkich obiektw wykorzystywana ''$) elektroluminescencyjna).

E32-DC200

Czujnik fotoelektryczny E3C-VS7R Wzmacniacz E3C-AMP

Fotoelektryczny czujnik E32-DC200/E3X


  
 

   scalonych

  !"


# E32DC200E Wzmacniacz E3X

 
  ! arsenowych

* $ ' + ! ! ), -& &. "/. '$ ' "0"Czerwo&&&"

2 


E32-D61

Fotoelektryczny czujnik 

S3D8

E3XR-HE4-1 5'podczerwonych dla wzmacniacza E32-D61/D73 0

 E3XR-HE4-1

Elektronika

  
 
 
 
 
 
 
   

   

'    


 
   ( 
) 
  #   *+

!"%

!"#$%#&$$

!"%

#

7 $ 
 77    
 !"#$%#&$  

%  ,

 !"%$-!. / *+0


 1 
  
 
2*3 
  ( 
 
  

%
 7 /  
 
 
0

 
 
! "  
 
 $ 
 
  
 
 (   67   
 ( 
 7  ( 
  
B 
 7!"-$?1-**!"@$+

%
 
 B 
 7!"-$51-** &'((   
 !"4  !"-$ ?1-** 67  !"@$+

;   
 !"4 !"-$51-**

#$
  ! ! %

8 
 "&  
 +
 

# ! %


"
 

!

 
> 

  
 
  /  0
7  

!"-$?2+/"**310!"@$/-**310 !"@$!"-$?2+

9  ,

   1 ,

 !"1$:9"&;/ 0 !"1$<9=/  0  
  !"4A!"-$?2+A!"@$6
  /  0

Elektronika

 

           

 

 !  !! " # $%&'(%)    * 
  
 

$%,'-%, $%&'(%)

( !! 
  ! $%+ #  ! $%,'-%, - ! 
  $%,'./,00$ # 
! $%&'(%)

$%,'./,00$


 

   1  2  ! ! ! 


  #34'5  ! ! 6%.7
7 6%.7 /
 #34'5


 
 


 !

6   8 ' ! 
 $%/'94%:1  !  ;   %: 
$%/')4 $%/'94%:1$%,'.,3

( !! 
  ! 
!" #  ! $%,'.,3* $%+

/
 8 !!  /
 8 !! $%/'94%:1 
 " $%/')4 "

"# 
$ 
 

6  

!!    !
 ! -   ! !<   !
6%.7 <  #34'5

%& '


  ( !
 (
/
 8 !! ! !!  
  /
  ! ,*= 
>
$%/'?/3

$%/'7,05

)! 
 ! #34'5 ! ! 6%.7

/
 8 !!  /
 8 !! $%/'7,05 
 " $%/'?/3 "

Elektronika

 
 


 
   
 

       ! 
 
 " "#$ % !
  "
 & 
 $ ' ( & " &   )$ $
+,-. //
+,.0,

5 

 "

 ( "&1 &1  ! 
  & 7,08$
+,+,0/+ ( "#

+,.0,,

* "& +,-.// # +,.0, 


1 # +,2.3, &# 4 1 ( 5,67

3& "&  +,. 0,, $# 9


1  +,.0/+ ( "# 9
1  +,- , $# 9 

  
 
 

0& &  !
   < $
4 "& (  
" ' "& & &  
. B

 &  & 'C'33$ 0 &  ? 
 . " < &  &  ?A 
 8 &$ % &     !  & 
  < $ 0!
 +,/.;7<=> +,.6> 7
" :? 7 & : %&> & ? 
$ '@6? %&> & ?A 
$ '@6

 ( "#

+,/.;7<=> *  &  

+,-

+,.6/+ ( $#

/"& D&   +,/.;7<= "&# +,/.E/4 # 3& "&  +,.6/+ 9  ( "# +,- 
1 " # @&  "&1 7,08.//3

 !
 
 
 "

+/.0

/"& & 


 
 & & 
   & " "  "
&$ 4 D& & 
 " "  
 $ % 
 &
 "  1  & "
 $ F   "& &&  & &
"$

&

 &

: &" "&  &"


" +/.0

Elektronika

 

  
 
 
   

 
    
   
 

!
 
 " 
 " 
#
" $%&'(

 
 

 
 

 ) 
 
 

,%-&

 
 
  

!
 "1 
2  "
  3 4456 "" 7
  " 
' + - " 
 3
 
  *
$%8

./0'

 
*
+ ,%-& 
 
  ./0'


 
 3 $%8 9" 
 : $%;'(%% 9* "
 + 3 *:


 


 <# 3
 ; "" . 3 =4 "" 
 
 

$%!'>' $%!'?!/
"+
"

!
 $%!'>&=7

!
 
 $%!'0 9" 
 : $%!'>' 9
:

Elektronika

 
 


 
       
        
  

"&'()*   

 /,  

!  "#$  % "&'()*$ + +  ,   '.%

/,  $ /  %

"# 
  
   /     

   

/ 

"&'0)*
"&'0)*

!  "#$  % "&'0)*$ + +  , %

"#

 
 
 
   -*1 

!
 
 " 

 

2      0  .
    ,  
   ., 
  
"&"

"#

 

3 .   -/ 
!  "#$  % "&'0$ + +%

   

 .
"&"

Elektronika

 
 
 
      

 

 
 

 !"!

- 
 + . / .   +'012( 
3 4
 3+3  
. . 
+  /    5 3 
 / / 
 !& '
(

 ,'
(  

 !"! !#$%


 
  !& '
 
 ( )!* #'
 
 + ( ,' (

*

 
 ,6 !&

 
 
  

!"

 


%   .  


 7/ .  + 

 ,

- 


 / %  +  

 / 
 
   

 


 !97: !&00 ; 0#

 ,#

4
 
 8 !&00 4
 8 ,

4
 
 8 !97: 4
 8 ,#!;# % / 3 / +- 9<

- 9< 
 #
 


$
 

& 
  
' ( 
 ./ + 
  / /  012 =  
/3    1   
 
  
 /3 / 
  
 /


  
  0? 
 
+ 
 
  
 

 !97:

4
 
 8 !>2 4
 8 ,

4
 
 8 !97: 4
 8 ,#!;#

Elektronika
45 Kontrola magazynka i ramki 

E3C-S20W

 

 

 
 


E3C-AMP

Wzmacniacz Czujnik

E3C-AMP E3C-S20W

 
 

   !
" 

!# 

Detektor
Adama Miodowego

E32-TC200E

   $
 # %&'()*++& $
 %&',( 

  
    
 


 !


10


  
  


 
 


 $# %*(

 #$ 2  $##
 

9# %*

 


  
 


    
  

:-/(;

%&*(8*++ # 

' #
:-/(; : %&*(8*++4# 5

   


 ! "#  #

 
 

!" #

/
-*+01 #
 ! / 2 
 
%*0 -*+0 7&8'

%&'()'*+,-'

 

  '&*

/ 

$# 
#
 %&'()'*+,-' . '&*

)#%*0(3*045 %*0(06-45 4# 25 %*0(06-45 4# 25 1 


 #
7&8'

11


  
  
 
  

  
 
 !  " #   # !
  $% 
 
  
  & ! 
 " # ! 
 '$
4  ! #3 5   ! #3  %

6
 # 

( # 


  ! )  "# * +)  *% ) *

 
   

 
 
,
 
 #  "#  ! # "  # $
   # & #  7 ! # &"'#2  #$

8" # # 


 "# 
  "  ! "# "  !

9 
 
 #2 3 3

,
 - # #
 
./.0+

 
     

1 #
 !

 2  3
 " # &3 3$
  
 
! #  #
 
 #   $  # 
 "'  
" " $


( # 


  ! ) 
!  "# * +)  *

+

12


  
  

     
 


 
   
  
   
 ! 
 "
 #
  # $ 
 #  % % #

7  

'(&)*)

6 
 "
  1
 &   
 '(&)*) + , '(&) +
 , '(&)45/

 
 
 
 
    


#
 "

- #
 "  )
 ") 
  # " )
 #


8  


  " ) 

&   


 '(&)*) + , '(&)-&./ +
 ,

 
     
 
 
 
0 "
  

 1
 
#  
# " .2  " " 0 
 %  "  1
 )
% 1
 %  
 " 
 
9 " "

4 
/
  


'(&)*   3 '(& 45/

13


  
  
 
  
   


       

 
  
   
 ! 
 

"
#$%
& ' 
 ( ) 

   
* +
& 
 , 

 #
."$40>+-

."$4>!?

-   


."$

 
  

- 
*
   /  * 0  * 
 '1 
 '2

    
  ( & 
 
 *1


- 1

   .3!45!3#."43# 

 )3#

  !

0 
 
    


6
"
#$7  1

"
#$ "
#$

.38$4--"$

.34:+;

0  


 

 .38$4--"$ 9  


.34:+; 2

 ( 

<=3:!

=3:!

14


  
  

 
      

5
 

)
(6 
) + (
  )
 
 
) +)!1 

6 

7

  -38 9 -!#$$!118
) 9

 
 
     

/
+ 
)
)
 
) ( 
) * ( 


 )+ *6 6 /))


&,: * +
)  $ 
 
&,: -,#:, &,:; )


 
 
 
  


  
  
 
 


 


 
 8 9 
   

'

 

 
 ( )
 (*) ++ ) 
 '


),-. 
 


-!#0$!11
-!#$!11

!"5 

-3

,-.


  
 !"#$!%&#

/
) -!#0$!11 2 -!#$!11 /
)  * -3 4)
 ,-.

15


  
  

 
  

   
    

)   
  
 
 *    
   
  
   
 !  "#$%&$' ! 
 "#(

!  "#$%&+$,, ! 


 "#(


     !"


  

+
  

  - 
 +
     .   
 * 


 

/*  
   
 0  
  
 

  
 1
 
  2* 34/5  
 

* 

< 

  
!  "#$%&+$,, ! 


 "#(

!  "#$%/$8 ! 


 "#(


#
#$% & 

!    00 


  ' $, 6 7 0 -  
 


'
 (  " 

!

 0  
 

  - 


 
 
 34/    
    

"#(6
' $,6 ' $,6

* 

)  

;#&4

+
 * 
 "#$%&89:"#(6

+
 * 
 "#$%/$8:"#(6  - ;#&4

16


  
  

  
 
  
  

   
  


 
 
 

$
 
 % 
  %&%
 '
 

 
 
  (%  %&  %
 %% 
 

  
   !"#

 
 
 )*(# + , 
  *)"-


 
  


  &, 
 %
  '.%
 / 
&

 !
 "# $
  
"%

"&
6 
/ )*#)* 
   %.. %


.   ,' '. 


' 

 # . 
 
 )0#1 )2(34 5
 . ,  . )*

!  #' '"' # . 
 
 )*# 5. ,  . )*

(
#" 
#

 , 
& 
/   '/

 & 
, .  . 
  %& , 5
 ,  
& / , 7% / ,/ & ,.& , , & , &

8,& 
,  )2(92: 8,  / )0 5
 4#2


    
17


  
  

  

   
    

 
 
       

   

  
2
!  
 
 " 
   
 

2
!  
 
3

 
   
 
! 4

,  
 %-.(/.-0%1 

 !
  

 ; 

 
 
 4 ; 

%&,8

 
   4 (   + 
 
..5 6
 5
 6

4; 

7  
 

 %&,8(9&%:: %&,8(9*%:: %&,8(9:0%::


  


!  
 " 
 

 "  
# #  !
 " 


%&'()&*+( " 
 

%&'()&*+(  
 

<:0

$ 4
# 
<:0 


 
# " #

$ 
 
 

%&'()&*+( 18


  
  

  

  

,
    89:!


 

# -  
 !-( -  -
 &) .  !
.  +

  "  


  

%  .52;(3,;995%  


 .527


   
 
 
  
      
52;(3,;995


  
  
   
! "  #   
 ! $ 

%  ( . 52;(3,;99 %  . 52;(3,;995 %  


 .527 <  
 2=>
2=> 527

%  
 . 527
2=>

527

<  
 2=>


  
  
%       &'(!)*( +,  - 
  


 %/0(1 '23

 " 

,
 .%/0(1  "'23 4  
  .5226527 & " 
+

527

19


  
  

  

 
 
    
 
 
 

 
 
 

  ! "# 
 $
  

  !"
. 
 


 %
#   

  


 -
 

 
 

 

%
 &'()*+ ,   -./01

%
 2
" $(3

#
 !
 
 $

 

. 
 
 

4 # 

 
 


% #   

!  
./01 
 
5 


" 
 
!  


#


 

 
 

6  
  $/73*%%(38$/9*0%9:: ,   -./01 %
 2
" $(3

%&
 

  
 

,
  # #
  + 
" 

  ; 


 
  

3 
 '(<3 ,   -./01

20


  
  

 
    
 
 
    
    
 
    


 
    


" 
+  ,  

 -./  ( 
  

 0 

  


  ! "#$ %&' 
 ( #)*

* 0 
#1.2/.

!"
  #    

-3(
+ 3  ( ( 
+ 3,, 
+
'43 '  
     

< 

 #1=2$*=88!#19 * 0 
#1*27!#1*2>*) * 0 

 
#1.26.7892 % 
 3.1:;

$ % 

5 (  

  ,
 -  ,
   ' ,   

 
  
 
  

*  ' #1.26.789 % 


 3.1:;

21


  
  

   

    
    

.5:

'  !"#$!89#
  !"#$!89#


  


 
 !"#$

  


  


  


 
  

"  % 


  
 &'' ()

 ! * 
 
%
 %  

+ ' ' 


   

%'' 
 

.!#/01

! *

.2+

 
  
 
 
$
 ! *#

   , - .!#/01 ,  %- .2+#$$3+ ) '  '4"./

"./

!

 
 

5 
 
  
 % %  


4

 )     '
   

"
 
 
+ '
   '     
 
3!7+ .!#5$!77 .2+ "./ .5:

.#+/

 
  
 

 6 
 
  # .#+/ 22

 
   


 , - .!#5$!77 ,  %- .2+#$$3+ ) '  '4"./


  
  

  

 
 
      

    
!  " 
  
 ##         


 

$ 
 
   %  
 
 &
   
 
!
 '

*+,-.,/

+
   

#( 
#
 *+6-78$ 6  
  

 *+6

 
 
 

 
 
 
( )*+,-.,/ ( 
#
)*+0


 
 


    


 

 # %#
! #  %
 #
1 233,   %4 5
+9:

 
*,67

 *,67 

 
 !
"
#

.
  *,67-0,7
 ;  

( 
#
*,67-7.<1 $
  
!:+7,

 
   
   ! "

23

 
 
 
    
   

 
        
 

"()$*)

/  ,     0 1 


 /  ,   2 1  
1 3  , ,   "#$4#'"()

* # )

"#$4#

"()

"#$%& 
-"%.

* # )

  ! "#$%&'"()$*) + , ,,! -"%.

  ! "#$4#'"() + , ,,! -"%.

&'
 (
  ) 


>  
  17 2 
  1 02  1 0  + 
    
, 
%B$($ 1 02 A   A  0  

;  
  1

,  $   ,   1 

1  <  0 @<

 
   

#  


 


 


 
   
*! " $  %B$($'#

   


 


% 
 #  


5 1 2 2    6 7 8 9  ,    2
 

+    7 2   
1  ,2 ,0     7  0  >97 ,    
,0   >??7 , 2   ,0   
   # 

 $ , , 

"$: ".$)%

 
   !    "
 
 #$   "$:$ 5 
 "$)4+ ; 
  2 ."<=

"$:

   "$:$ 5 


 "$)4+

24

 
 

  
    
 
 
 !"
# !
* 


+ 

 ,
 
 
  
 

 

, 
3 >)?
  
   

 

 

 
 
 
  

 

  
 

!"%&'(%))!

.
 , / @
3 -A
 3 
.B=CB=/


  +
 
  +

!"#

  
    
 
   !"#$!"%&'(%))!   
   !"%&'(%))$!"# <
   3
:"*=

$%
!  

 

 

  

 
 
-
+ 
 
  

  
 
.

 / 

 

&
" '
  ! 
2
 -
+

 


 3  

 
 
   

!"%&*(%)) 
  
. , /

!"45$!"46

  
 

 !  " 0 
  1
!"%&*(%)) 0 
 1

!"#

( 
  
!"45$!"46

()*
+ 


4
 

3 


7

 +
  -
 

 
2

 +  
 
  

  

 

!"(&8
!"(&8&  
.  /

(( ,


5 
 
 
 
9 +

+ 

 
 
 
 
!":&;:&  
   
!":&;:&

 . /

!"(&D6

9 +

:"*=

 +  

  
!
 
    !"
! 

  
 
  
!":&;:& <
  
 3
:"*=

25

 
 

  

 
 
 

 
  
   
  

 !  
   "# 
  $  


 
 
   

&'()*+(,,  


 
 
 

 

 %
!
 
 
&'()*+(,, %

  &'-

&'-

 ! 

"##$ 
+ !$
  ## 
  
 !
  
 
 7
 !
 
 
  !
 
  ## 
$  # !
 
&'()"(:

&'-

+ !
 
 
/ &'-8
  9 &'()"(:84!
 
 9


 

  
 

.
 
 /  +   0'12  !$ 

0=>7 , ;:,<

3 
  
%4")5 6 
 
0'12

26

 
 
 
 

    
   

  

 
!

 

 !"#$%&'

 !"#$%&'

  

( ! !#
  &   !)  # *'+,-($  )
 
5%034 5%03&

 !  "


 

      *'+,-($ 


5%034

  )  + 

5%03&

 ! 5%034 9  ! 5%03&

*'+,-($ *'+,-($

 ! 5%034 9  ! 5%03&

# $% &'(

. # , /   0   ! 
! # )  !#- # !
  ,

$2 343

 ) $ %*  ( 1! $2 343 5 / $2 3'6 
!*738  9  :2&;

  *738

27

 
  
 


  
      
!"

 $
 


 
4(*5

!(- 
 " 
$! ''%! %
& 6$
 
 $ !()#077!8!('$ 
 $4(*5

 #$  
 
 % 


 
&

  
 
 "' 

 $!()*(($  $ +  %  "
  
 
 


.    $ /&$%% 
   $ +$ "#2 . !

9 % 

,  !()*(( , !(-

0 $/&$ !1*2


  !  

3
 $   &$  4(*5" 
 
  $ +  "!  
    
   $ 
 "

 

 
 " # 
$
% !& 6$
 
 $ !()#077!8!('$ 
 $4(*5
!(4(*5

28

 
 
%

& 


!
' 


 
 
 
 

 
 
   
   


 #$%

 &  
 
 
  !  
 "#$% 
 & 
$# '(
 


) 

 
 
  * 

% *0* 1 
1
1
 
  *0 1
1 2

 * 
1  33

$ ,, $/


$/

#$%5

+ * $ %,,+ 


  .$/


 
 3 -

 *  $ ,,4$/ !  
 "#$%5
 !
!

6 "  


 1
 1 7 
  

 2

*0 "*
& .
1 
$ 89$:; $ 6<

"


 #
$ 
!

% 2
 * .1
  & 

 

  & " 

='

#$%5


 2
$ 89$:; + 
  .$ 6< 
 1 ='

92
 #/=>,4<>,

29

 
 
 
 

 

  &  ' 

 ; 

 
  &  ' 
 8

!"
 
 

#


 
  $
% 
 
&'(

   )  


 
   &  ' 

  8  
 
   &  ' 
 ;


%


 
  

   
  
 
  !"

#$    
 
& '
 *

!%& ' (

+ 

 
    
 

   -

!&

) (' )*
 )*
  2 &
) '$ 
  

$
 ' 34 
 
 


 

  -

/01 )
 )

  2

67 -

 

,    
 .
 &&/01

5'   67   


 0,"8

!!+ 
 ,
*  *
  
  3) 
 '


)
2

!-
) ),

) 
&
: &
$)

 
1'
&   
 


   
  

1/+< 6 ,."9

  
6 ,."9 30

   
 0,"8


 
 & ) 

 
 

  

 
 
   
 !  

 
 
 
 
 !
       ! 
 !  "

:;

"

 '()*

 ! ! 

 

   

  " # $ % $&'()*

"#!
 

#! 
 +   $   ,$ +    


$
 
 !

 $   !  ! 


  % !  0  ! 

  
0 

$ 
 '()* -./
 
 !& " $  -./ # $ % $&'()* " $  -./ # $ % $&'()*

%
 

 
 $     , + !!  0 *1*
 2,3!!*  ! 0 $ &  &

)* 


# ! $$  $ ! 0 ! 0  7%3,(!!8,% !0  !
%9 &

(( (45("

 
 !& '(' - 
 (( * (45(" ! 
 (6

 
 !& 
 " $  -./

31

 
 

   

   
   
   
     
     


  

 &  ' 


  (&
   
    ) '  
 &


 

 

   
    !"#$% 

   

  !*"$"+  & !*,


   !

%
          
     
    

" 
 

1 &  
         2 &  
 3
  &2  &2 4 % ' 2   
 

 2 &  ' 

!*"$-#"55

!*"$-(. !*,/   
  !*"$-(.  & !*,/$##0/   ! 
  !*"$-#"55  & !*,/$##0/

#
 
 $ 
 


6 
 
 &   7       -/897:!

%
  !& '  


1  2 


3  4   
  #
&2  & ;   
(5


 

 

!*"$-(.

!*"$)"(

!*,/$##0/  <     !*"$)"(9!*,/$##0/

<     !*"$-(.9!*,/$##0/

!*,/$##0/

32

 
 

         

 
   
  
 
   

 

 
 4 


      

 !"#$!%%

 !"#$!%% 9 )"

 


 '


 
  !"#$!%%& ' ( 
 )


 *+
  , - + 
 
 
 

 
 

   

3
 
 - +
-  

 
   
6 #0

  2 !% .

 0.

6 #0

. 
 / 
 0."01%$2 . 3 4 5 6 #0

. 
 (27. 3 4 5 6 #0

!"
# $ $

3  


 
  + , ,

 !"#8 '.   6 #0

2 !% .

. 
  !"#8& '. 3 4 5 6 #0

33

 
 
            !

   

,   -.  


  ! 
  "%,/&01)2 #$+

 
 

"    #$%&'(%))*#$+

(  "%,/&01)2 3   "%,/&045

"%,/&045

 

,  -      !
 "%,/&045

 
 
 
 
 

, 6     . !

#$, 9$:= "%,/&01)2 9$:= 

(  "%,/&01)2 3   "%,/&045

"   #$,


   !

3    .  . .!     .  .!

"


 


9     


 
 !: - )1     

-
 !
#$%&';<

#%#8

 
   
7  #%#8

 
 

7  #$%&';< 7  
#$+

34

 
 obrabierek
 
 

              !
#$%&'()

  

- 
 . /  0 /    . #$*&12

  
 "   #$%&'() "   #$*+&,+

   "   #$%&'(, "   #$*&12


 

 
 
#$&1345

!" 

#$&1345 (6     

: /  0    .    . . 

#$* #$%&%6

  


 
 7  8. #$&1345 "   #$&9,-

"   #$%&%6 "   #$*

    

 35

Notatki

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

................................................................................................. 36