You are on page 1of 29

Tujuan :

Menaksir dan memantau peranan PSS

sebagai Nadi ilmu yang menyokong kepada pelaksanaan proses

pembelajaran dan pengajaran yang

berkesan bagi memastikan kemenjadian murid selaras dengan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Kaedah Pemeriksaan:

Pemerhatian

Temu bual Semakan dokumen bagi mendapatkan

maklumat dan bukti

Aspek yang diperiksa:

A. Kemudahan fizikal, prasarana, peralatan dan bahan;

B. Pengurusan dan pengelolaan PSS;

C. Perkhidmatan dan penggunaan PSS;

D. Penilaian dan pemantuan program Galakan Membaca PSS.

Tatacara Penilaian PSS

Adakan perbincangan dengan Guru Perpustakaan dan Media (Guru Penyelaras PSS), Penyelaras Bilik

Media, Penyelaras Bilik BBM dan Pusat Akses

Kendiri/ Self Acsess Learning:

 • a) Menetapkan waktu pemeriksaan;

 • b) Meminta GPM menyediakan dokumen yang berkaitan;

 • c) Melakukan pemeriksaan berpandukan instrumen SKPM 2010;

 • d) Memeriksa buku stok/daftar inventori;

 • e) Mengadakan perbincangan pada akhir pemeriksaan untuk penambahbaikan; dan

 • f) Menulis dapatan - 20 hari bekerja.

SKPM 2010

SKPM 2010
SKPM 2010

Kemudahan Fizikal, Prasarana, Peralatan

dan Bahan;

• Adakah : Lokasi PSS induk, Bilik Media, Bilik BBM sesuai dan strategik (berpusat, kondusif); Mempunyai
Adakah :
Lokasi PSS induk, Bilik Media, Bilik BBM
sesuai dan strategik (berpusat, kondusif);
Mempunyai tunjuk arah yang berkesan;
Mempunyai kit kecemasan dan pelan
kecemasan;
Mempunyai keluasan /ruang yang dapat
menampung 10% enrolmen murid pada
satu masa;
Mempunyai perabot dan kelengkapan yang sesuai; Mempunyai pengudaraan dan pencahayaan yang sesuai; Mempunyai koleksi pelbagai bahan
Mempunyai perabot dan kelengkapan
yang sesuai;
Mempunyai pengudaraan dan
pencahayaan yang sesuai;
Mempunyai koleksi pelbagai bahan
cetak-menepati kualiti dan kuantiti (buku
SM1:15 SR 1:8; Akhbar SM 1:3, SR 1:2, Majalah SM1:5, SR 1:3):
Mempunyai pelbagai koleksi kaset video/audio, VCD dan sumber elektronik (CDRI, Direktori laman web) Peralatan elektronik berfungsi
Mempunyai pelbagai koleksi kaset
video/audio, VCD dan sumber
elektronik (CDRI, Direktori laman web)
Peralatan elektronik berfungsi ;
PSS memperbanyak dan
mempelbagaikan bahan-bahan
bacaan yang sesuai untuk kegunaan
murid dan guru.

Pengurusan dan Pengelolaan PSS

Adakah: Struktur organisasi Pusat Sumber - Jawatankuasa Induk, Jawatankuasa Kerja, Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran, Pengawas Pusat
Adakah:
Struktur organisasi Pusat Sumber -
Jawatankuasa Induk, Jawatankuasa Kerja,
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran,
Pengawas Pusat Sumber disedia dan
diwujudkan;
Mesyuarat secara berkala diadakan dan
minit mesyuarat disediakan;
Semua dokumen dan rekod pengurusan
PSS dibuat secara lengkap dan kemas kini;
Rancangan Tahunan yang lengkap (Januari hingga Disember) meliputi matlamat, objektif, aktiviti, implikasi kewangan, carta gantt dan
Rancangan Tahunan yang lengkap (Januari
hingga Disember) meliputi matlamat,
objektif, aktiviti, implikasi kewangan, carta
gantt dan lain-lain disediakan selari dengan
Perancangan Strategik;
Perancangan Strategik bagi
mempertingkatkan kemudahan setiap bilik,
peralatan, kelengkapan, koleksi bahan
bercetak dan bukan bercetak sesuai dengan
perkembangan teknologi maklumat terkini
disediakan;
Perancangan dan anggaran perbelanjaan tahunan disediakan; Pemantauan program serta aktiviti PSS dilaksanakan bagi kemenjadian murid; Penilaian
Perancangan dan anggaran perbelanjaan
tahunan disediakan;
Pemantauan program serta aktiviti PSS
dilaksanakan bagi kemenjadian murid;
Penilaian impak program dan aktiviti dibuat
terhadap kemenjadian murid;
Penambahbaikan dilaksanakan sesuai dengan
permasalahan yang ada;
Dokumen penggunaan setiap bilik disediakan
dan kemas kini;
Dokumen pengurusan stok, inventori dan
pelupusan disediakan serta kemas kini.

Penggunaan PSS

Adakah: Jadual penggunaan PSS disedia, dipamer dan disebarluas dalam kalangan warga sekolah; Analisis serta laporan penggunaan
Adakah:
Jadual penggunaan PSS disedia, dipamer dan
disebarluas dalam kalangan warga sekolah;
Analisis serta laporan penggunaan dan
perkhidmatan PSS disedia dan dipamer
untuk meningkatkan mutu perkhidmatan;
Senarai koleksi bahan, perkhidmatan dan
BBM yang ada disebarluas kepada warga
sekolah;
Pelbagai promosi/publisiti PSS dilaksanakan. (orientasi PSS, Pengenalan Laman web, radio sekolah, penerbitan buletin, brosur, program Book
Pelbagai promosi/publisiti PSS dilaksanakan.
(orientasi PSS, Pengenalan Laman web, radio sekolah, penerbitan
buletin, brosur, program Book Mark) ;
Kursus kemahiran maklumat seperti bengkel
dan ceramah dilaksanakan secara berkala;
Kemudahan untuk guru dan murid
menghasilkan pelbagai bahan Pembelajaran
dan perisian disediakan.

Penilaian Program Galakan Membaca (GM)PSS

Adakah: Jawatankuasa GM ditubuh dan berfungsi; Perancangan dan pelaksanaan GM mengambil kira koleksi bahan bacaan yang
Adakah:
Jawatankuasa GM ditubuh dan berfungsi;
Perancangan dan pelaksanaan GM
mengambil kira koleksi bahan bacaan yang
ada dan sesuai dengan tahap murid;
Jadual pelaksanaan GM disediakan;
Pemantauan dan penilaian GM dilakukan
secara berkala;
Penilaian impak dilakukan ;
Pengiktirafan dilaksanakan.

Rujukan dan Punca kuasa:

 • SPI Bil. 9/1993: Perpustakaan Sekolah;

 • SPI Bil.13/1998: Program Membina Tabiat

Pembaca;

Rujukan dan Punca kuasa: SPI Bil. 9/1993: Perpustakaan Sekolah; SPI Bil.13/1998: Program Membina Tabiat Pembaca; SPI

SPI Bil. 8/1990: Sukatan Pelajaran dan

Peruntukan Masa KBSM;

 • SPI Bil. 4/1986: Panitia Mata

Pelajaran;

 • SPI Bil. 7/1994: Peruntukan Masa
  Seminggu KBSR;

 • Peruntukan Masa KBSM;

SPI Bil. 8/1990: Sukatan Pelajaran dan

SPI Bil. 6/2003:Dasar Penggunaan

Dan Pembelajaran;

Media Dan Teknologi Dalam Pengajaran

 • dan Pengurusan Kelab Komputer;

SPI Bil.5/1986: Panduan Penubuhan

 • SPI Bil. 10/2000: Tahun PSS;

SPI Bil.12/2001: Gerakan Membaca Di
Sekolah-Sekolah Melalui Persatuan Perpustakaan Peringkat Negeri;

dan Pengurusan Kelab Komputer; SPI Bil.5/1986: Panduan Penubuhan SPI Bil. 10/2000: Tahun PSS; SPI Bil.12/2001:

SPI Bil.1/05: Memantapkan Budaya

Membaca Di Kalangan Murid Sekolah;

SPI Bil. 3/05: Penyelarasan Waktu Mengajar bagi Guru Penyelaras Bestari Serta Guru Perpustakaan dan Media; Surat

SPI Bil. 3/05: Penyelarasan Waktu

Mengajar bagi Guru Penyelaras Bestari

Serta Guru Perpustakaan dan Media;

 • Surat Peringatan SPI Bil. 3/05: Bertarikh 22

Disember 2009;

SPI Bil 2/10: Pelaksanaan

Dasar

Memartabatkan Bahasa Malaysia Dan

Memperkukuh Bahasa Inggeris.

SPK Bil. 8/2010:Garis Panduan Pengurusan
Kewangan Peruntukan Bantuan

Persekolahan Kepada Sekolah Berdasarkan

Per Kapita Murid (8,18,19,45,48,54,65)

 • SPP Bil. 5/2007: Panduan Pengurusan

Pejabat

Guru Perpustakaan dan Media

Guru Perpustakaan dan Media

Sekitar PSS Cemerlang

Sekadar

Renungan

Sekadar Renung <a href=a n " id="pdf-obj-27-8" src="pdf-obj-27-8.jpg">

SEKIAN

TERIMA KASIH