You are on page 1of 99

SC Asimptotic SRL- lai Memoriu general

Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, lasi- tel. 0723 733110 Pr.nr.0306/2011
PLAN URBANISTIC ZONAL
SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
INTOCMIRE P.U.Z.- CONSTRUIRE PENSIUNE
TURISTICA, ZONA DE AGREMENT SI UTILITATI
nr. cad. 50458, extravilan sat (Pasul) Bucin, com. Joseni, jud.
Hargbita
~ BENEFICIAR: SC BARCIM TURIST
~ PROIECTANT: SC ASIMPTOTIC SRL
~ NR. PROIECT: 0306/2011
~ DATA ELABORARII: IUNIE 2011
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT 51 UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
1
SC Asimptotic SRL-Iai
Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, lasi- tel. 0723733110
BORDEROU
PlESE SCRISE
VOLUMUL 1.- MEMORIU DE PREZENTARE
1 INTRODUCERE
1.1.Date de recunoastere a documentatiei
1.1 Scopullucrarii
1.2 Surse de documentare
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE
2.1. Evolutia zonei
2.2. Incadrarea in localitate
2.3. Elemente ale cadrului natural
2.4. Circulatia
2.5. Ocuparea terenurilor
2.6. Echiparea edilitara
2. 7. Probleme de mediu
2.8. Optiuni ale populatiei
3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
3 .1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
3 .2. Prevederi ale PUG
3.3. Valorificarea cadrului natural
3.4. Modemizarea circulatiei
3.5. Zonificare functionala- reglementari, bilant teritorial, indici
urbanistici
3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare
3.7. Protectia mediului
3.8. Obiective de utilitate publica
4. CONCLUZII- MASUR! IN CONTINUARE
Memoriu general
Pr.nr.0306/2011
VOLUMUL 2. - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ
CAPITOLUL I- DISPOZITII GENERALE
1 Rolul RLU
2 Baza legala a elaborarii
3 Domeniul de aplicare
CAPITOLUL II - REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUP ARE A
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT 51 UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
2
SC Asimptotic
Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, lasi- tel. 0723 733110
TERENURILOR
4.Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea
patrimoniului natural si construit
5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea
interesului public
6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii
7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
8. Reguli cu privire la echiparea edilitara
9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru
constructii
1 O.Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri.
ll.Reguli cu privire la amplasarea fata de obiectivele cu
destinatie speciala.
CAPITOLUL III- ZONIFICAREA FUNCTIONALA
CAPITOLUL IV- PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI
SUBUNITATILOR FUNCTIONAL
PlESE DESENATE
Plansa UO - Plan de incadrare in teritoriu
Plansa Ul- Plan de incadrare in zona
Plansa U2 - Situatia existenta
Plansa U3 - Reglementari urbanistice
Plansa U4- Reglementari edilitare
Plansa US- Proprietatea asupra terenurilor
Memoriu general
Pr.nr.0306/2011
Into emit,

PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT Sl UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
3
SC Asimptotic SRL-Iai Memoriu general
Sos. Nicolina nr. 13, bl938, ap 28, lasi- tel. 0723 733110 Pr.nr.0306/2011
RESPONSABILITATI
URBANISM- arh. RUSU OANA
UTILITATI - ing. GABI V ALCU
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT 51 UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
4
SC Asimptotic SRL- lai
Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, lasi -tel. 0723 733110
VOLUMUL I- MEMORIU DE PREZENTARE
liNTRODUCERE
DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI
Memoriu general
Pr.nr.0306/2011
~ Denumirea lucrarii: - INTOCMIRE P. UZ. P ENSIUNE TURISTICA, ZONA DE
AGREMENT Sf UTILITATI- nr. cad 50458, extravilan sat (Pasul) Bucin, com. Joseni, jud
Harghita
~ Beneficiar: - SC BARCIM TURIST SRL - repr. prin Munteanu Castel
~ Proiectant general: SC ASIMPTOTIC SRL- arh. Oana Rusu
~ Data elaborarii: - iunie 2011
OBIECTUL PUZ
Lucrarea urmareste realizarea unei compozitii coerente din punct de vedere urbanistic si
configurarea unei estetici a ansamblului compozitional in zona studiata, precum si ajustarea
intravilanului satului (Pasul) Bucin, avand in vedere faptul ca terenul studiat, in suprafata de 1400
mp nu se afla in intravilan.
Obiectul P.U.Z. se constituie intr-un studiu ce consta in analiza situatiei existente, potentialului de
dezvoltare urbanistic a zonei si propuneri de organizare functionala, volumetrica si tehnica a zonei,
urmarindu-se totodata introducerea intregii suprafete studiate in intravilan si reglementarea unei
pensiuni turistice. Proiectul are ca scop realizarea de investitii in infrastructura de primire turistica
cu functiune de cazare ~ i conditii de pregatire ~ i de servire a mesei, prin infiintarea unei pensiuni
turistice in mediul rural incadrata in categoria 3 flori (margarete ).
Ca faza premergatoare proiectului de investitie, PUZ-ului, prin propunerile prezentate, va constitui
documentatia de urbanism ce va sta la baza intocmirii DTAC (extras din PTh), care va prelua
elementele din reglementarile aprobate.
SURSE DOCUMENT ARE
Anterior intocmirii prezentului PUZ in zona au mai fost intocmite urmatoarele documentatii de
urbanism:
~ PUG- comuna Joseni;
~ Desi inca in curs de aprobare, este important a se mentiona prezenta unei documentatii de
urbanism de tip PUZ de mare amploare realizata in zona de catre Primaria mun. Iasi;
documentatia de fata a tinut seama de propunerile inaintate in aceasta documentatie;
Concomitent, pentru intocmirea PUZ - ului si stabilirea elementelor de Regulament, a fost necesar
sa fie clarificate o serie de aspecte si elaborate o serie de documentatii:
~ Studiul geotehnic;
~ Plan uri topografice reambulate scara 1: 1 00;
~ Elemente de recunoastere a terenului;
~ Avize de la detinatorii de utilitati din zona.
~ Identificarea situatiei juri dice a terenurilor;
~ Identificarea problemelor de echipare tehnico-edilitara.
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT Sl UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
5
SC Asimptotic SRL- lai
Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, lasi ""'tel. 0723 733110
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII
2.1 EVOLUTIA ZONE!
Memoriu general
Pr.nr.0306/2011
Data fiind dezvoltarea rapida a turismului in domeniul privat romanesc a aparut nevoia de a extinde
limita intravilanului, insotita si de masurile necesare de scoatere de sub influenta factorilor
restrictive (inundabilitate, instabilitatea versantilor, etc), precum si de extensia retelelor tehnico-
edilitare si cu rezolvarea punctelor de conflict.
Zona studiata impreuna cu terenurile invecinate, aflate in proprietate privata, au preponderent
functii agricole, dar side locuire, fiind ozona in curs de dezvoltare. Terenurile din zona studiata
sunt in cea mai mare parte terenuri cu pante usoare alternate cu cele repezi, avand orientari cardinal
favorabile functiei de locuire, intr-un cadru natural montan deosebit potrivit functiunii propuse.
2.2 INCADRAREA IN LOCALITATE
Zona studiata se afla situata in partea sud-vestica a teritoriului administrativ al judetului Harghita,
in extravilanul comunei Joseni, zona montana, cca 16.5 kilometri distanta de scomuna Joseni.
Suprafata studiata se invecineaza cu:
~ la nord- DN13B (segmentul Praid-Gheorgheni)
~ la sud - est - drum satesc - din care se va face si accesul
~ la sud-vest- proprietati particulare
Terenul are acces direct la drumul satesc, care la randullui se intersecteaza cu DN13B ce se
invecineaza cu amplasamentul pe latura de N.
2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
INTRODUCERE
Terenul este situat intr-o zona montana din sud-vestul judetului Harghita, incanjurat de vaste zone
impadurite. Amplasamentul are acces din drumul satesc ce intersecteaza DN 13 B Gheorgheni -
Praid ~ ? i este situat in apropierea partiei de schi, intr-o zona cu circulatie intensa ~ ? i cu vizibilitate
maxima din drumul judefean.
Situl se evidentiaza printr-o panta medie pe directia S-V, cu o deschidere decca. 53,60 m la drumul
judefean DN 13 B Gheorgheni - Praid.
Amplasamentul este neconstruit, are stabilitatea generala si locala asigurata in contextul
actual si nu prezinta fenomene care produc alunecari. Amplasamentul nu prezinta rise de
inundatii sau alunecari de teren.
In baza prevederilor STAS 1242/1- 89 s-a intocmit un studiu geotehnic, necesar elaborarii
proiectului sus mentionat.
Concluzii extrase din Studiul Geotehnic:
~ Cf. STAS 11100/1-77 corelat cuP 100-1/2006 - valoarea de varf a acceleratiei terenului - ag
= 0,12g si perioada de colt Tc=0.7 s
~ Cf. STAS 6054.- adincimea de inghet- 0,90 m de la suprafata terenului.
~ Cf. NP-082-4 - avand in vedere harta de zonare, amplasamentul are valoarea caracteristica a
vitezei vantului de 41 ms si val de ref. A vitezei vantului de 0.7 kPa mediate pe 10 min la 10
m, pt un interval de recurenta de 10 ani.
~ Cf. CR1-1-1-2005 (Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor) amplasamentul are
(avand in vedere harta de zonare) val. Caracteristica a incarcarii de zapada pe sol So,k=2.0
KN/mppentru un interval mediu de recurenta de 50 de ani.
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT 51 UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
6
SC Asimptotic SRL- laii Memoriu general
Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, lasi- tel. 0723 733110 Pr.nr.0306/2011
Amplasamentul are stabilitatea generala si [ocala in ipoteza respectarii recomandarilor studiului
geotehnic. Suprafata, avand o panta de aproximativ 5% nu este inundabila.
Concluzie - in amplasamentul studiat se pot amplasa constructii cu regim de inaltime D+P+E+M,
cu respectarea recomandarilor din studiul geotehnic.
Pentru prezentul PUZ a mai fast necesar stabilirea urmatoarelor aspecte:
Y Reambularea planurilor de situatie si intocmirea de plan topografic;
Y Delimitarea clara a aliniamentelor existente;
Y ldentificarea situatiei juridice a terenurilor;
Y Identificarea problemelor de echipare tehnico-edilitara.
2.4 CIRCULA TIA
Principalele cai de comunicatie din zona sunt drumul national13B- segmentul Praid-Gheorghieni,
in latime de cca 7 m in zona amplasamentului, precum si un drum satesc din care se va face accesul
la functiunea propusa, pentru a nu se congestiona circulatia la drumul national.
Din punct de vedere al circulatiei se constata urmatoarele disfunctionalitati:
Y Starea mediocra a drumurilor, asfalt deteriorat, profil necorespunzator
Y Lipsa trotuarelor pentru circulatia pietonala;
Y Absenta iluminatului public duce la frustrari in fluxurile auto ce se intersecteaza accidental
ca directii, cum ar fi in zona de accesstudiata.
Y Santurile de colectare a apelor adiacente drumurilor nu sunt intretinute sau lipsesc.
Y Drumurile de exploatare adiacente sunt de pamint, subdimensionate si improprii circulatiei
autovehicolelor
Datorita faptului ca zona se va dezvolta, va fi absolut necesara modernizarea actualelor drumuri.
2.5 OCUPAREA TERENURILOR
T erenul studiat are in prezent functia de teren arabil. Zonele cu care se invecineaza au pe de o parte
functiuni agricole (teren arabil), si pede alta parte exista functiuni de locuire (case existente),
apartinand satului Pasul Bucin.
In zonele invecinate inta.lnim:
Y la nord- DN13B (segmentul Praid-Gheorgheni)
Y la sud - est - drum satesc - din care se va face si accesul
Y la sud-vest- proprietati particulare
Terenul are acces direct la drumul satesc, care la randullui se intersecteaza cu DN13B ce se
invecineaza cu amplasamentul pe latura de N.
Atat peste drumul satesc, cat si peste eel national, exista palcuri de locuinte construite, cu
arhitectura traditionala, in sistem izolat pe lot.
Din punct de vedere estetic, zona este afectata pozitiv de perspectivele descendente spre zonele
inconjuratoare. Un numar mic de locuinte unifamiliale, precum si o pensiune reprezinta fondul
construit din imediata vecinatate. Cadrul natural este constituit din paduri si peisaje alpine.
Din punct de vedere urbanistic expresia actuala este in mare parte ne-constituita, ne-existand
suficiente constructii pentru a contura o expresie urbanistica. A vand in vedere caracterul izolat al
amplasamentului, se poate estima ca aceasta caracteristica predominant-natural-rurala se va pastra.
Gradul de ocupare a zonei studiate cu fond construit este 0, neexistand constructii pe amplasament.
2.6 ECHIP AREA EDILITARA
Alimentarea cu apa
Zona studiata nu este echipata cu sistem centralizat de alimentare cu apa,
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT 51 UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
7
SC Asimptotic SRL- lai
Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, lasi- tel. 0723 733110
Canalizare
Memoriu general
Pr.nr.0306/2011
In zona studiata nu exista sistem centralizat de colectare si evacuare a apelor uzate menajere si
pluviale.
Alimentarea cu caldura
In zona nu exista retea centralizata de termoficare. Alimentarea cu energie termica a cladirilor
existente in apropierea zonei studiate este realizata individual cu sobe cu lemne.
Alimentarea cu energie electrica
In zona exista retele de alimentare cu energie electrica - retea aeriana de distributie a energiei
electrice de joasa tensiune (0,40 KV) de la care sunt alimentate constructiile din apropiere.
Telecomunicatii
In zona studiata nu exista retea de telefonie fixa, fiind in schimb prezent un semnal suficient de bun
pentru retelele de telefonie mobile.
2. 7 PROBLEME DE MEDIU
Dupa cum am aratat in capitolele de mai sus, amplasamentul studiat este neconstruit, iar zonele
inconjuratoare sunt de asemeni in majoritate neconstruite. Zona este caracterizata prin suprafete
mari de padure. Nu exista cursuri de apa in zona sau alte puncte de interes din punct de vedere al
protectiei mediului.
Clima
Clima are un pronutat caracter temperat-continental de nuanta excesiva, cu iemi moderat reci si veri
secetoase. Altitudinea determina temperaturi mai scazute decat in zona de podis.
Temperatura medie anuala este de +9,6 cu un maxim mediu in iulie de +28,5 si un minim mediu
in ianuarie de - 21 o.
Umiditatea relativa medie este de 78%.
In ceea ce priveste directia vanturilor se constata ca directia dominant ca frecventa este nord-vest
(22,8%), celelalte directii avand o participare procentuala mai redusa.
Acestea au o importanta deosebita in dispersarea si indepartarea impuritatilor. La aceasta contribuie
si viteza vanturilor, care pe directia dominanta ating 6,4 m/s.
Aer
Prezenta vegetatiei atenueaza poluarea aerului din zona, a noxelor si pulberilor provenite din
traficul auto din zona - acesta fiind prezent moderat la drumul national.
Apa
Apreciem ca agresivitatea sulfatica si magneziana asupra betoanelor, respectiv a metalelor este
slaba sau chiar absenta, deoarece pe amplasamente si in vecinatatile zonei nu sunt surse generatoare
de reziduuri chimice.
Sol
In prezent, nu se inregistreaza poluari ale solului. Nu au fost depistate depozitari necontrolate de
deseuri care sa produca un impact negativ asupra factorilor de mediu (apa, aer si sol) datorita
efectului lor conjugat ecologic si economic.
Nivel fonic
Ca si aerul, singurul poluator fonic din zona este traficul auto - iar acesta este foarte redus, data
fiind categoria drumului si gradul de construire a zonei. Valorile inregistrate se inscriu in valorile
admise (pana la 60 dB).
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT 51 UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
8
SC Asimptotic SRL-Iai
Sos. Nicolina nr. 13, bl938, ap 28, lasi- tel. 0723 733110
Concluzii
Din analiza factorilor de mediu si a cadrului natural rezulta ca:
Y zona nu este poluata;
Memoriu general
Pr.nr.0306/2011
Y microclimatul este foarte potrivit pentru activitatile ce se preconizeaza a se desfasura.
Prin proiectarea atenta a fiecarui obiectiv si exploatarea la maximum a potentialului natural, se pot
crea spatii reprezentative, bine racordate la cadrul natural existent. La acest lucru ajuta inclusiv
relieful si vegetatia existenta.
In zona nu exista valori de patrimoniu ce necesita protectie.
2.8 OPTIUNI ALE POPULATIEI
Organele administrative locale dit si populatia promoveaza dezvoltarea acestor zone cu functii de
locuire si servicii, considerate ca facand parte din zona economica de dezvoltare a turismului
national, oferind multiple avantaje atat investitorilor cat si primariei.
Prin amplasarea in zona de functiuni de turism se urmaresc in primul rand realizarea necesitatilor ce
tin de dotarile edilitare minime necesare unei astfel de zone, dar si dezvoltarea social economica a
teritoriului in cauza, prin atragerea de invetitii rentabile.
Oportunitatea principala o reprezinta pozitia amplasamentului intr-o zona verde aflata in curs de
dezvoltare, dar si accesul facil de la DN13B. De asemenea o componenta importanta este si cadrul
natural deosebit.
Se poate astfel concluziona ca fiind oportuna dezvoltarea unor functiuni ce pot da o dinamica a
spatiului vizual perceput de-a lungul strazii si completarea zonei cu spatii verzi, aranjamente
peisagistice, mobilier urban.
De asemenea va trebui ca reglementarile acestei lucrari sa tina cont si de lucrarile anterior elaborate,
beneficiarul asumandu-si raspunderea de a construi conform cu documentatiile avizate.
3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENT ARE
Din studiile de fundamentare elaborate anterior si concomitent cu PUZ actual, se desprind
urmatoarele concluzii:
Y Pe terenul studiat se va putea construi in conformitate cu studiul geotehnic intocmit, pentru
asigurarea stabilitatii.
Y Se vor gasi solutii pentru bransarea la retelele existente in zona si se vor gasi solutii pentru a
suplini lipsa celor inexistente.
Y Se vor pastra distantele de protectie regulamentare fata de retelele edilitare - gaz,
electricitate si apa.
De asemenea au fost constatate si o serie de disfunctionalitati:
Y Starea proasta a drumului care asigura accesul;
Y Lipsa trotuarelor pentru circulatia pietonala;
Y Absenta iluminatului public duce la frustrari in fluxurile auto ce se intersecteaza accidental
ca directii, cum ar fi in zona de acces studiata.
Y Santurile de colectare a apelor adiacente drumului nu suntintretinutesau lipsesc.
Y Existenta la vedere a unor trasee apartinand echiparii tehnico-edilitare (retele electrice side
telefonie) rezultand disconfort vizual si functional;
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT 51 UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
9
SC Asimptotic SRL-Iai Memoriu general
Sos. Nicolina nr. 13, bl938, ap 28, lasi- tel. 0723 733110 Pr.nr.0306/2011
3.2 PREVEDERI ALE PUG si ale altor documentatii elaborate in zona.
Prin PUG aprobat al Consiliului Local Joseni, zona este cuprinsa in extravilanul comunei
Joseni, avand destinatia de teren agricol. Folosinta actuala este de teren arabil, iar destinatia propusa
a terenului este de zona de turism si dotari aferente.
Nu exista alte documentatii de urbanism in zona.
3.3VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL
Amplasamentul prezinta o varietate de elemente atractive naturale care pot fi valorificate:
deschiderea inverzita a padurii, vederile spre dealurile inconjuratoare, sunt elemente ce pot concura
la o arhitectura organica, cu multe spatii verzi si deschideri spre natura. Pentru o mai buna insorire
si compensare a deficitului termic, cladirile vor trebui orientate pe cat posibil nord-est- sud-vest.
Amplasamentul are acces din drumul satesc ce intersecteaza DN 13 B Gheorgheni - Praid ~ i este
situat in apropierea partiei de schi, intr-o zona cu circulatie intensa ~ i cu vizibilitate maxima din
drumul judetean.
3.4 MODERNIZAREA CIRCULATIEI
Pentru a asigura o mai buna circulatie a autovehiculelor se propune consolidarea drumului satesc
existent si largirea lui la profilul de 7m, cu trotuare de 1 m latime. Din acest drum se va face
accesul auto si pietonalla parcela. Accesul este posibil si de la drumul national, dar se va prefera
drumul satesc pentru evitarea congestionarii traficului la drumul national.
Se prevede amplasarea a 15 locuri de parcare pe parcela- cfHCL 425/2007, constructia propusa
fiind o pensiune turistica cu capacitatea de 13 camere.
Accesele vor fi in numar de doua (unul principal si unul de serviciu) vor fi dimensionate si
semnalizate cu marcaje si semne de circulatie conform legilor in vigoare.
Accesul in interiorul amplasamentului se realizeaza facil, prin intermediul drumului satesc existent ,
din DN 13B, avand posibilitatea accesului mijloacelor de stingere a incediilor.
3.5 ZONIFICARE FUNCTIONALA- REGLEMENTARI, BILANT
TERITORIAL, INDICI URBANISTICI
Deoarece pe terenul studiat se propun functiuni complementare, si tinand cont de omogenitatea
terenului side suprafata redusa, aceasta va fi tratata ca o singura Unitate Teritoriala de Referinta.
Bilantul teritorial existent
Bilant existent SUPRAFATA (mp) %din total
T eren agricol 1400 mp 10
Total supraf. studiata 1400 mp 100%
Bilant teritorial ~ ~ ~ ~ ~ ---- .., ...... IJ
ZONE FUNCTIONALE SUPRAF ATA (mp) %din total
Zona construibila maxim adrnisa 420.00 mp 30%
Zona spatii verzi 240.00 mp 52.75%
Zona spatiu parcari/circulatii/trotuare 740.00 mp 17.15%
Total suprafata 1400.00 mp 100%
i
I
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT Sl UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
10
SC Asimptotic SRL-Iai Memoriu general
Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, lasi -tel. 0723 733110 Pr.nr.0306/2011
Suprafata de 1400,00 mp este suprafata totala studiata prin PUZ. Aceasta este in
proprietatea SC Barcim Turist SRL.
Regimul de inaltime va putea varia in conformitate cu studiul volumetric al zonelor si
va fi cuprins intre 6.00 si 12.00 m .
Valoarea procentului de ocupare a terenului- P.O.T. va fide maxim 30%.
V aloarile coeficientului de utilizare teren - C. U. T. va fi maxim 1.0.
Constructia propusa vor fi in regim individual si vor avea o arie construita de cca 280 mp,
cu o suprafata desfasurata decca. 700 mp, corespunzatoare unei constructii D+P+E+M.
Exceptand serviciile de cazare reprezentate printr-un numar de 13 camere cu grup sanitar
propriu posibilitatea servirii mesei puse la dispozitia pensiunea beneficiaza de spatii de
relaxare agrement ca de exemplu: sala de jocuri de societate table, remy, caqi de joe, etc.),
loc de joaca pentru copii, gratar In aer hber. Suplimentar, pe amplasament exista doua terase
neacoperite pentru lunile calde, una adiacenta cladirii principale cu acces direct din aceasta alta
pe platforma asfaltata din imediata vecinatate a drumului judetean.
Pensiunea beneficiaza de parcare proprie cu posibilitatea gazduirii unui numar de
autovehicule egal cu eel al camerelor pentru cazare.
Functionalul este alcatuit din:
la subsol:
- casa scarii 10,07 mp
- hol central 24,05 mp
- hol de serviciu 5,40 mp
- adapostul de protectie civila compartimentat pentru utilizarea pe timp de pace In:
- hol 5,50 mp
- oficiu personal 10,3 7 mp
- GS personal 5,49 mp
- spalatorie 8, 79 mp
- depozit subst. chimice 1,92 mp
- uscatorie 8,22 mp
- magazie rufe curate 5,18 mp
- de salvare din adapost 7,25 mp
- spatiu de joaca copii 29,07 mp
- sala recreere 120,45 mp
- GS barbati 4,22 mp
- GS femei 4,21 mp.
la parter:
-hoi primire clienti + receptie
- hol GS
- GS barbati
- GS femei
- GS pers. cu handicap
- sala de mese
- bucatarie
- zona preparare
- spalare vase
- hol
- depozit alimente
- vestiar haine de strada
- GS personal
- vestiar haine de lucru
- CT
- casa scarii
37,59 mp
6,88 mp
6,93 mp
7,58 mp
4,07 mp
102,02 mp
19,91 mp
11,16 mp
3,23 mp
3,68 mp
5,73 mp
2,83 mp
6,02mp
2,80mp
16,72 mp
9,58 mp.
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT 51 UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
11
SC Asimptotic SRL-Ia9i
Sos. Nicolina nr. 13, bl938, ap 28, lasi- tel. 0723 733110
~ la etaj:
- casa scarii
- hoi + balcon
-hoi
-camera+ baie
- camera + baie + balcon
- camera + baie + balcon
- camera + baie + balcon
- camera + baie + balcon
- camera + baie + balcon
- camera + baie + balcon
- camera + baie + balcon
- camera + baie + balcon
~ la mansarda:
- casa scarii
-hoi
-hoi
-camera+ baie
- camera + baie
- camera + baie
- camera + baie
TOTAL
9,58 mp
10,90 + 6,48 = 17,38 mp
31,61mp
13,19 + 3,17 = 16,36 mp
29,55 + 4,41 + 3,77 = 37,73 mp
13,32 + 3,17 + 3,97 = 20,46 mp
26,96 + 4,13 + 3,97 = 35,06 mp
13,32 + 3,16 + 3,58 = 20,06 mp
13,44 + 3,16 + 4,26 = 20,86 mp
13,97 + 3,99 + 4,45 = 22,41 mp
13,88 + 3,99 + 4,26 = 22,33 mp
19,20 + 3,97 + 4,26 = 27,43 mp.
10,37 mp
11,09 mp
18,88 mp
13,66 + 4,71 = 18,37 mp
28,51 + 4,35 = 32,86 mp
14,93 + 3,14 = 18,07 mp
20,99 + 3,96 = 24,95 mp.
912,58 mp
Parcajele se va asigura in cadrul parcelei (15 locuri).
Memoriu general
Pr.nr.0306/2011
Volumetria propusa va trebui sa se dezvolte in dialog direct cu volumele ce caracterizeaza
morfologia zonei studiate, arhitectura si estetica constructiilor vor trebui sa se integreze in contextul
urban dat de ansamblul construit si se va adapta topografiei terenului.Cladirea este compusa din
doua corpuri cu forma in plan de trapez dreptunghic separate prin rost seismic.
Regim de aliniere
Conformarea constructiei se va realiza pe baza criteriilor stabilite in plansa U3 -
Reglementari urbanistice in care s-au prevazut regimul de aliniere propus, regimul de construire si
inaltimea maxima admisa:
Aliniament principal:
- 14.00 m din axul drumului DN 13B
Aliniament lateral :
-10.50 m din axul drumului satesc; 6.00m de Ia lim.propr.
Aliniament posterior:
- jumatate din inaltimea Ia cornisa, dar nu mai putin de 3.00 m. Distanta se va putea micsora
cu acordullegalizat al vecinului, cf. Codului Civil.
3.6 DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE
CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
A vand in vedere gradul de izolare al amplasamentului, se poate estima ca nu este posibila
extinderea retelelor edilitare. Cladirea propusa va trebui sa isi asigure utilitatile independent de
retelele publice.
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT 51 UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
12
SC Asimptotic SRL-
Sos. Nicolina nr. 13, bl938, ap 28, lasi- tel. 0723 733110
Alimentarea cu apa
Memoriu general
Pr.nr.0306/2011
N eexistand In zona studiata retea de alimentare cu apa, se propune alimentarea cu apa de la
un put forat. Acesta va avea o zona de protectie conform legislatiei in vigoare si va fi amplasat in
partea de nord-vest a parcelei.
Instalatiile sanitare au rolul de a asigura utilizarea rationala a apei In conditii de confort
igienico-sanitare de evacuare a apelor uzate respectand restrictiile din legislatia privind protectia
mediului.
Solutiile tehnice dimensionarea instalatiilor sunt conform STAS 14 78-90, STAS 1795-86
a Normativului 19-94.
Imobilul are caracteristicile prezentate In memoriul general din punct de vedere contructiv
a conditiilor de exploatare.
Prezenta documentatie trateaza instalatiile sanitare pentru cladirea, ce va fi echipata cu
instalatii de alimentare cu apa rece, apa calda si de canalizare a apelor uzate menajere si a apelor
pluviale.
La alegerea solutiei tehnice s-au avut In vedere:
- caracteristicile constructiei
- destinatia constructiei
- conditiile de mediu
- destinatia lncaperilor
- standardele In vigoare
o Alimentarea cu apa rece
Se propune asigurarea alimentarii cu apa de la putul forat, racordul de apa rece realizandu-se
din teava din PEHD50mm.
Pe conducta de alimentare cu apa rece de consum se va monta o filtru cu osmoza inversa
1801 apa puralzi pentru ca apa sa poata fi utilizata si pentru baut. ( permeatul ) este depozitata intr-
un rezervor incorporat si echipat cu hidrofor din inox pentru pomparea ei catre consumator. (
concentratul ), este evacuata la canalizare.
o Alimentarea cu apa calda
Necesarul de apa calda se va prepara lntr-un boiler electric cu preparare directa cu
capacitatea de 5001 montat In centrala termica propusa.
Distributia apei calde la punctele de consum va fi realizata aparent.
Conductele vor fi protejate termic cu material izolator termoizolante) tip
VIDOFLEX.
o Canalizarea
Apele uzate menajere colectate de la cladire vor fi evacuate gravitational la caminele de
canalizare propuse, cu desciircare prin intermediul unui racord de canalizare PVC Dn 110 mm spre
statia de epurare mecano-biologica propusa. Evacuarea apelor uzate menajere din cladire catre
ciiminele de canalizare se va realiza printr-o conducta din PVC 110mm.
Lucrarile de sapatura pentru santuri si camine vor fi executate manual, din aval catre
amonte.
Astuparea santului cu pamant se va face lasand Iibera zona imbinarii tuburilor. Dupa
efectuarea probei de etansietate si numai dupa remedierea eventualelor defectiuni, santul va fi
astupat integral pamintul fiind compactat cu maiul de mana, in straturi succesive de 20 em.
Caminele de vizitare vor fi executate din beton,cu sectiunea ciculara sau rectangulara
respectind conditiile tehnice precizate in STAS 2448/98 .
In interiorul caminelor se vor monta scari de acces din otel-beton 0.20 mm protejat
anticoroziv.
Caminele de vizitare vor fi acoperite cu capac si rama din fonta conform STAS 2308/91.
Aducerea la cota a caminelor se va face odata cu executia lucrarilor de sistematizare verticala.
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT 51 UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
13
SC Asimptotic SRL- lai Memoriu general
Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, lasi- tel. 0723 733110 Pr.nr.0306/2011
RETELE EXTERIOARE AP A SI CANALIZARE
Conductele de canalizare de la obiectele sanitare, Dn 110-150, se vor executa din PVC ~ i
se vor amplasa ingropat. Inainte de iesirea din cHidire conductele vor fi prevazute cu piesa de
curatiere dupa care se vor ingropa pana sub adancimea de inghet . La min 1,5 m de fundatia cladirii
se realizeaza un camin de colectare ~ i schimbare de sens cu diametrul interior de 40 em si
adancimea de 1 ,5 m necesara pentru crearea unei inaltimi de decantare. De la caminul co lector ,
prin intermediul unei tevi de PVC cu Dn 150 apa este dirijataspre fosa ecologica, care se va
amplasa la minim 1Om distanta fata de ferestrele cladirilor. La toate schimbarile de sens ale
conducte de canalizare se vor amplasa camine cu caracteristicile prezentate anterior.
Reteaua de captare a apelor chimic impure
Retea de evacuare a apelor incarcate cu grasimi, provenite de la spalatoarele din bucatarii.
Apele colectate de aceasta retea sunt trecute ~ i procesate printr-un separator de grasimi ~ i apoi
deversate intr-un bazin de colectare. Separatorul de grasimi este o constructie de tip carosabil ~ i are
doua compartimente de procesare.
Toate conductele se vor ingropa la minim 1,10 m adancime pe un pat de nisip cu grosimea
de 10 em.
Proiectarea, executia ~ i receptia instalatiilor sanitare se efectueaza in conformitate cu
normativele ~ i standardele in vigoare.
Microstatia de epurare
Instalatia pentru tratarea apelor reziduale a fost conceputa si in scopul epurarii apelor
menajere si/sau a apelor usor biodegradabile provenite de la cresterea animalelor sau de la
prelucrareacarnii.
Instalatia este de tip monobloc alcatuita din mai multe compartimente fiecare avand un rol
specific. Viata unitatii, atunci cand este instalata si folosita in conformitate cu instructiunile
detinatorului certificatului, trebuie sa fie de minim de 25 de ani. Totusi, componentele mecanice vor
fi supuse uzurii normale si vor necesita servisare in aceasta perioada.
Descriere
Sistemele pentru epurarea apelor reziduale cu substante usor biodegradabile se bazeaza pe:
-fenomene fizice ale transferului de masa
-fenomene chimice (reactii de hidratare, hidroliza, modificari ale pH-ului, etc.)
-fenomene biochimice (reactii catabolice, anabolice, inhibarea reactiilor enzimatice)
-fenomele hidraulice (timpi de retentie, distributia apei uzate in reactor)
Sistemul consta din mai multe compartimente de tratare avand roluri diferite.
Flux tehnologic de tratare a apelor uzate de tip menajer:
La patrunderea apelor reziduale in primul compartiment care functioneaza in regim deficitar de
oxigen are loc o prima biodegradare a substantelor organice si a anumitor substante anorganice, cu
ajutorul bacteriilor. Concomitent are loc si o separare a grasimilor care se colecteaza intr-unjgheab
separat.
Regimul de oxigen este de tip anoxic favorizand reducerea azotatilor si eliminarea fosforului.
In continuare apele reziduale patrund in compartimentul destinat epurarii biologice-aerobe care
functioneaza pe principiul amestecului complet. Cantitatea de namol biologic si timpii de stationare
sunt calculati astfel ca sa se realizeze parametrii de epurare ceruti de legislatia in vigoare.
Oxigenarea apelor se realizeaza prin barbotarea aerului cu ajutorul ventilatoarelor adecvate.
Apele epurate biologic patrund in compartimentul decantor care este astfel conceput incat asigura
concomitent o filtrare a acestora, namolul biologic recirculandu-se in interiorul sistemului. Dupa
operatiunea de decantare si filtrare apele sunt evacuate in emisar.
Intregul sistem functioneaza gravitational, energia electrica fiind consumata doar pentru aerarea
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT 51 UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
14
SC Asimptotic SRL-Iai
Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, lasi- tel. 0723 733110
ape lor.
Putul forat
Memoriu general
Pr.nr.0306/2011
Necesarul de apa, se va asigura printr-un put de captare de medie adancime, cu diametrul
coloanei de filtrare de 400 mm diametrul coloanei definitive de 450 mm, forat In curte. Putul
forat este alcatuit din coloane tubulare (peretele putului coloana filtranta).
Marimea zonei de protectie sanitara, conform Normativ NP028/98- ,Normativ pentru
proiectarea constructiilor de captare a apei", In cazul captarii de apa potabila, va fi de minimum 50
m In amonte de 20 m In aval de captare. Zona de protectie sanitara nu ajuta decat la
biodegradarea unor substante care sunt transportate de apele subterane.
Zona de protectie sanitara stricta cu un diametru de minim 3 m, In jurul putului forat se va
imprejmui, pentru oprirea accesului necontrolat al populatiei, animalelor utilajelor de orice fel,
devenind astfel parte componenta a captarii.
La partea superioara a putului se amenajeaza un camin vizitabil cu adancimea de 1,20 m
diametrul de 1 m acoperit cu capac din fonta.
Hidroforul
Debitul presiunea necesara in instalatia interioara va fi asigurata printr-o statie hidrofor,
amplasata In cabina putu1ui , alcatuita dintr-un vas de expansiune lnchis, cu membrana, cu
capacitatea corespunzatoarei tehnice. Comanda functionarii hidroforului va fi asigurata de
prezenta presostatului precum a sondei de siguranta pentru nivel minim. Dupa montaj, lntreaga
instalatie va functiona automat
Reteaua de apa rece, de la putul forat spre consumatori, va fi executata din polietilena de
lnalta densitate, cu Dn 25 mm pozata direct in pamant, pe pat de nisip de 15 em, lacota -1,0 m de
la CTA.
Conducta de distributie a apei reci va fi executata din teava de otel cu diametrul de 11/2".
Alimentarea cu caldura
Date generale
Obiectivul: Documentatia de fata trateaza instalatiile de incalzire interioare aferente cladirii.
La alegerea solutiei tehnice s-au avut in vedere:
- caracteristicile constructiei
- destinatia constructiei
- conditiile de mediu
- destinatia lncaperilor
- standardele in vigoare
Clima fenomenele naturale specifice zonei
- clima este de tip temperat
- temperatura minima- 210 C
- temperatura maxima + 3 80 C
- umiditatea minima = 60%
- umiditatea maxima = 85%
In scopul asigurarii conditiilor optime de confort termic se realizeaza o instalatie de
incalzire dimensionata pentru a asigura temperaturi interioare conform SR 1907/2-91.
In scopul asigurarii conditiilor optime de confort termic se realizeaza o instalatie de
incalzire dimensionata pentru a asigura temperaturi interioare conform SR 1907/2-97 .
Pentru gradului de confort a spatiilor lncalzite gestionarea economica a energiei
termice se propun urmatoarele:
- montarea a doua cazane pentru incalzire centrala cu temperatura agentului termic de
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT 51 UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
15
SC Asimptotic SRL- la_i Memoriu general
Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, lasi- tel. 0723 733110 Pr.nr.0306/2011
maxim 950C, ce functioneaza pe combustibillemnos.
- distributia agentului termic de la centrala termica propusa la corpurile de i'ncalzire se va
realiza prin intermediul unui distribuitor-colector ;
- spatiul centralei termice va fi amenajat ~ i echipat i'n a ~ a feli'ndit sa poata fi respectate, i'n
totalitate, prevederille ,Normativului pentru proiectarea ~ i executia retelelor ~ i instalatiilor de
i'ncalzire !13", precum ~ i a "Ghidului de proiectare, executie ~ i exploatare a centralelor termice mici
- GP 051 - 2000";
Alimentarea cu energ_ie electrica
Alimentarea cu energie electrica a zonei se va realiza prin extinderea retelei electrice aeriene de
joasa tensiune (0,4KV).
Caracteristicile electrice ale obiectivului:
- Putere instalata: Pi= 49.000 kw;
- Putere maxima absorbita: Ps = 31.40 kw;
- Tensiunea de utilizare Un = 3 x 380 V.c.a. /1 x 220 V.c.a.;
- Frecventa retelei de alimentare Fu = 50 0,2 Hz;
-Factor de putere cos cp = 0,92 (neutral);
Pentru alimentarea cu energie electrica se propune montarea pe acoperis a mai multor
panouri fotovoltaice.
Energia fotovoltaica reprezinta o solutie viabila pentru locatiile care nu beneficiaza i'n
prezent de racordare la reteaua nationala de electricitate. Aceste sisteme pot deveni rentabile ~ i
pentru consumatorii conectati la reteaua nationala prin eliminarea necesitatii folosirii unor
acumulatori ~ i livrarii energiei direct i'n reteaua nationala.
Sursele regenerabile detin un potential energetic important si ofera disponibilitati nelimitate
de utilizare pe plan local si national. Valorificarea surselor regenerabile de energie se realizeaza pe
baza a trei premise importante conferite de acestea, si anume, accesibilitate, disponibilitate si
acceptabilitate.
Energia solara fotovoltaica se bazeaza pe producerea directa de electricitate prin
intermediul celulelor cu siliciu.
Atunci cand straluceste si atunci cand conditiile climatice sunt favorabile, soarele
fumizeaza o putere de 1 KWh/m2. Panourile fotovoltaice permit Convertirea directa i'n electricitate
a 1 0 - 15% din aceasta putere. Productia de energie a unui astfel de panou variaza odata cu cresterea
sau scaderea intensitatii solare.
Celulele fotovoltaice sunt protejate impotriva intemperiilor, furtunilor sau razelor
ultraviolete de un strat protector de sticla speciala. Astfel panourile fotovoltaice actuale sunt
destinate unei utilizari de lunga durata, ce poate depasi 20 de ani.
In conditiile meteo solare din Romania, un captator solar termic, functioneaza i'n conditii
normale de siguranta, pe perioada martie - octombrie, cu un randament care variaza i'ntre i'ntre 40%
si 90%.
Este un termen care se refera la surse de energie regenerabila ~ i nepoluanta. Electricitatea
generata din surse regenerabile devine din ce i'n mai disponibila. Prin alegerea unor astfel de surse
de energie regenerabila consumatorii pot sustine dezvoltarea unor energii curate care vor-reduce
impactul asupra mediului asociat generarii energiei conventionale ~ i vor c r e ~ t e independenta
energetica.
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT 51 UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
16
SC Asimptotic SRL- lai Memoriu _general
Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, lasi- tel. 0723 733110
3.7 PROTECTIA MEDIULUI
Pr.nr.0306/2011
Toate functiunile din zona studiata vor avea caracter nepoluant, lwinduse toate masurile pentru
eliminarea poluarii de tip apa- aer- sol. Proiectul implementeaza masuri de protectie a mediului
prin folosirea panourilor fotovoltaice. Microstatia de epurare asigure evacuarea fara nici un pericol
a apelor uzate rezultate din exploatare.
Pentru prevenirea riscurilor naturale se vor respecta conditiile de :fundare din studiul geotehnic si se
va acorda o atentie deosebita sistematizarii verticale.
Sistematizarea verticala a terenului se va realiza astfel fncat scurgerea apelor meteorice de pe
acoperisuri side pe terenul amenajat sa se faca cafre un sistem centralizat de canalizare - santuri
de scurgere a apelor pluviale de-a lungul drumurilor - fara sa afecteze proprietatile fnvecinate.
Deasemenea drumurile vor avea fmbracaminti si profiluri transversal corespunzatoare pentru o
buna utilizare si pentru o buna scurgere a apelor meteorice.
Apele rezultate din activitatile menajere vor fi tratate in microstatia de epurare. Aceste ape trebuie
sa corespunda la principalii indicatori de calitate cf NTPA 002-2005 pentru a putea fi devers ate fn
statia de epurare a municipiului Iasi.
Deseurile menajere vor fi colectate in recipiente speciale ( containere etanse) si preluate de catre o
firma autorizata si duse la depozitul com. Joseni, in baza unui contract incheiat.
Calitatea aerului trebuie mentinuta la cote superioare prin controlarea emisiilor de substante
rezultate in urma arderii combustibililor folositi pentru incalzire.
Toate spatiile libere dintre constructii vor fi inerbate, iar in zona spatiului de protectie a drumurilor
se vor planta arbori, ce vor constitui perdeaua de protectie a acestora.
Mentinerea calitatii mediului intre limite acceptabile, cu tendinta de aducere la parametrii naturali,
constituie o linie strategica esentiala a unui program de managemental mediului (reconstructie
ecologica, asigurarea dezvoltarii sale durabile ).
De aceea, orientarea strategiei de managemental mediului trebuie sa se faca catre:
>- eliminarea tuturor surselor de poluare existente si viitoare;
>- eliminarea emisiilor necontrolate;
>- reducerea etapizata a emisiilor, in corelare cu progresul stiintific si
>- tehnic in domeniu, in functie de disponibilitatile financiare existente
>- (studii cost-eficienta)
>- elaborarea si aplicarea unui sistem legislativ pentru protectia calitatii aerului, la nivel
national si local;
>- implementarea unui sistem de monitoring al calitatii mediului.
Pentru imbunatatirea microclimatului zonei se propune completarea spatiilor plantate.
De asemenea, s-a propus completarea aliniamentelor stradale si prevederea de arbori cu coroana
pentru protectia parcajelor (1 arbore/4locuri de parcare).
APE
Ape de suprafata
Se propune sistematizarea verticala a terenului astfel incat apele meteorice sa se evacueze rapid.
Apele pluviale colectate de pe platformele betonate, parcaje auto si
circulatii auto vor fi trecute prin separatoare de hidrocarburi cu dec an tor. Dupa trecerea prin
separatoarele de hidrocarburi si decantoarele de namoluri aceste ape vor corespunde calitatii cf.
NTPA 001/2002.
Apele subterane
In cazul prevederii de subsoluri sunt necesare masuri de hidroizolare a
acestora, cu costuri suplimentare.
AER
Daca vor fi emisii de agenti poluati in aer de la a,ctivitatile ce se vor defasura in cladirile propuse,
acestea vor fi prevazute cu instalatii de depoluare.
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT Sl UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
17
SC Asimptotic SRL- la_i
Sos. Nicolina nr. 13, bl938, ap 28, lasi- tel. 0723 733110
SOL
Masuri de reducere a degradarii solului
Se are in vedere:
Memoriu general
Pr.nr.0306/2011
~ Modemizarea gestiunii deseurilor ( dotarea cu numarul de recipient necesari, concomitent cu
selectarea acestora la producator ca siridicarea lor ritmica;
~ Rezolvarea corecta a imprejmuirilor si a decupeurilor arborilor astfel incat sa se evite
scurgerea pamantului pe trotuare si pe carosabil.
NIVELUL FONIC
Zgomotul din traficul rutier
A vand in vedere ca dezvoltarea zonei s-a facut fara sa tina seama de o
serie de implicatii asupra mediului inconjurator, se propune:
~ mentinerea intr-o perfecta stare de functionare a mijloacelor de transport;
~ controlul nivelului de zgomot al autovehiculelor;
~ intretinerea carosabilului;
~ amenajarea si intretinerea spatiilor plantate ca si plantarea de specii cu frunze persistente
care sa asigure protectie tot timpul anului.
Sistematizarea verticala a terenului se va realiza astfel incat scurgerea apelor meteorice de pe
acoperisuri, copertine side pe terenurile amenajate sa se faca catre un sistem intern de canalizare-
fara sa afecteze proprietatile invecinate.
Toate spatiile libere dintre constructii vor fi inerbate, iar in zona spatiilor de parcare se va planta
cate un arbore la 4 locuri.
3.8 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA
Amplasamentul studiat are o suprafata totala de 1400,00 mp.
In zona se mai intalnesc urmatoarele tipuri de proprietati:
~ la nord - DN13B (segmentul Praid-Gheorgheni)
~ la sud - est - drum satesc - din care se va face si accesul
~ la sud-vest- proprietati particulare
Terenul are acces direct la drumul satesc, care la randullui se intersecteaza cu DN13B ce se
invecineaza cu amplasamentul pe latura de N.
Nu se intalnesc cazuri de ocupare abuziva a terenurilor apartinanddomeniului public de catre
persoane fizice sau juridice.
In zona exista urmatoarele obiective de utilitate publica:
~ drumul national 13B segmentul Praid-Gheorgheni.
~ drumul satesc
Pentru a se asigura crearea unor incinte, parcaje, constructii, zone verzi si accesul spre
acestea pot avea loc schimburi de teren, vanzari si concesionari intre detinatori.
4 CONCLUZII- MASURI iN CONTINUARE
A vandu-se in vedere pozitia amplasamentului intr-a zona cu un cadru natural deosebit, precum si
documentatiile realizate privind dezvoltarea viitoare in zona si constituindu-se intr-a continuare a
functiunilor existente in vecinatatile imediate, se impun o serie de masuri pentru obtinerea unei
zone funtionale unitare si bine structurate prin:
~ Tratarea cu cea mai mare atentie si rezolvarea corecta a circulatiei auto si pietonale in zona;
~ Tratari de asemenea maniera incit sa se puna in valoare perspectivele favorabile catre zona
studiata;
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT Sl UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
18
SC Asimptotic SRL- lai Memoriu general
Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, lasi- tel. 0723 733110 Pr.nr.0306/2011
~ Rezolvarea unitara a intregii zone studiata si articularea corecta la zonele inconjuratoare;
~ Analizarea atenta si conformarea la cote inalte calitative a spatiilor create, atit a celor
publice cit si a celor private;
~ Abordarea atenta a zonelor verzi, a zonelor plantate, cit si a elementelor de mobilier urban
care vor contribui la realizarea unei zone cu un caracter bine individualizat;
~ Tratarea unitara a ansamblului din punct de vedere functional si plastic;
~ Folosirea de materiale de buna calitate, cu texturi si culori armonios studiate, in vederea
integrarii in dominant arhitecturala a zonei.
Sef proiect,
Arh. Oana Rusu
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT 51 UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
19
SC Memoriu general
Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, lasi- tel. 0723 733110 Pr.nr.0306/2011
VOLUMUL II- REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
AFERENTPUZ
CAPITOLUL I- DISPOZITII GENERALE
1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
Regularnentullocal de urbanism aferent PUZ reprezinta o piesa de baza in aplicarea PUZ, el
intarind si detaliind reglementarile din PUZ. Prescriptiile cuprinse in RLU sunt obligatorii pe intreg
teritoriul ce face obiectul PUZ.
2. BAZA LEGALA A ELABORARII
Prezentul regularnent a fost elaborat in baza:
Legea nr. 50/1991, republicata, completata si modificata cu Legea 453/2001 privind
"Autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor".
Ghid elaborare PUZ 010/2000.
Regularnentul General de Urbanism, aprobat prin HGR nr. 525/1996
Ghidul de aplicare al RLU, aprobat prin ordin MLP AT nr. 21/N/1 0.04.2000 GM 007/2000
3. DOMENIUL DE APLICARE
Elementele de regulament ale PLAN-ului URBANISTIC ZONAL, se refera exclusiv la terenul
situat in extravilanul com. Joseni, ca INTOCMIRE P.U.Z.- Construire pensiune turistica, zona de
agrement si utilitati, beneficiar SC Barcim Turist SRL, in baza certificatului de urbanism nr. 90 din
27.05.2010, emis de Consiliul Judetean Harghita, si se aplica unitatii teritoriale de referinta
delimitate pe planul de reglementari ce face parte integranta din prezentul regularnent si care are
urmatoarele limite si vecini:
la nord- DN13B (segmentul Praid-Gheorgheni)
la sud - est - drum satesc - din care se va face si accesul
la sud-vest- proprietati particulare
Terenul are acces direct la drumul satesc, care la randullui se intersecteaza cu DN13B ce se
invecineaza cu amplasamentul pe latura de N.
CAPITOLUL II- REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A
TERENURILOR
4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA
PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT
Autorizarea executarii constructiilor si arnenjarilor pe terenurile agricole din extravilan este permisa
pentru functiunile si in conditiile stabilite de lege si de prezentul Regulament.
Autorizarea executarii constructiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisa pentru toate
tipurile de constructii si amenajari specific localitatilor, cu respectarea conditiilor impuse de lege.
Utilizarea functionala a terenurilor s-a reprezentat grafic in P.U.Z. prin plansa de Reglementari
urbanistice.
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT 51 UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
20
SC Asimptotic SRL- lai Memoriu general
Sos. Nicolina nr. 13, bl938, ap 28, lasi- tel. 0723 733110 Pr.nr.0306/2011
Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor care prin amplasament, functiune, volumetrie si
aspect arhitectural, conformare si amplasare goluri, raport gol - plin, materiale utilizate, lnvelitoare,
paleta cromatica, etc. - depreciaza valoarea peisajului, este interzisa.
5. REGULI PENTRU ASIGURAREA PROTECTIEI SANITARE A
ZONEI:
1. Colectarea si lndepartarea reziduurilor si protectia sanitara a solului:
Indepartarea apelor uzate- menajere si industriale se va face prin retea de canalizare a apelor uzate.
In lipsa posibilitatii de racordare la sisteme publice de canalizare, unitatile sunt obligate sa-si
prevada instalatii proprii pentru colectarea, tratarea si evacuarea ape lor uzate menaj ere
nevatamatoare populatiei.
Este interzisa rasplndirea neorganizata direct pe sol (curti, gradini, strazi, locuri riverane, etc.) sau
In bazinele naturale de apa a apelor uzate menajere si industriale. Este interzisa deversarea apelor
uzate in zona de protectie sanitara a surselor si a instalatiilor centrale de alimentare cu apa.
Instalatiile mici de lndepartare a apelor uzate de tipul ha'znalelor vidanjabile si instalatiilor de
preepurare se amplaseaza la eel putin 1 0 m fata de cea mai apropiata locuinta si se lntretine in
unitatile inspectiei sanitare teritoriale.
In situatia in care nu exista canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor adopta solutii
individuate de colectare si neutralizare a reziduurilor, cu luarea masurilor de protejare a mediului.
Precolectarea reziduurilor menajere, stradale se face In recipient acoperite si mentinute in buna
stare, amplasate in conditii salubre, In special amenajate. Administrarea locala va asigura
prerecolectarea si evacuarea reziduurilor stradale.
Sistemul individual de indepartare a reziduurilor menajere este permis numai in localitati rurale, cu
conditia prevederii dezvoltarii insectelor si rozatoarelor. Locul de amplasare a depozitelor de
reziduuri menajere se va alege astfelinclt sa nu produca disconfort vecinilor si sa nu impurifice
sursele locale de apa.
Rampele de depozitare controlata a reziduurilor menajere si stradale, ca si cele pentru depozitarea
reziduurilor industriale, se amplaseaza pe terenuri avizate de organele teritoriale de specialitate, in
nici un caz pe malul apelor, la distanta de zonele de locuit, conform Ordinului Ministrului Sanatatii
nr. 536 I 23 06.1997.
2. Aprovizionarea cu apa potabila a localitatilor si a constructiilor aflate in afara
intravilanului
Pentru aprovizionarea cu apa potabila a populatiei se pot folosi:
>-- Surse subterane - ce indeplinesc conditiile de calitate din Standardul de Stat- Apa potabila
>-- Surse de suprafata- ce indeplinesc conditiile de calitate din Standardul de Stat - Apa
potabila- categoria I de folosinta si numai dupa tratare - apa potabila.
Sursele, constructiile si instalatiile centrale de alimentare cu apa potabila si retelele de distributie se
vor proteja prin instituirea:
Zonelor de protectie sanitara cu regim sever
Zonelor de restrictie conform reglementarilor in vigoare
Asigurarea unor cantitati minime de apa potabila pentru a sarisface nevoile gospodaresti si publice:
50 1 I om I zi - instalatii locale
1 00 1 I om I zi - instalatii centrale
In caz de calamitate trebuie asigurat un necesar minim de apa potabila corespunzator unui consum
de 12 ore. Intretinerea si buna functionare a instalatiilor locale de alimentare cu apa ( izvoare,
finti:ni) se asigura prin instituirea perimetrelor de protectie sanitara si amenajarea igienica a
instalatiilor care consta in:
Amplasarea in amonte de orice sursa polunata
Imprejmuirea pe o raza de 3 m
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT 51 UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
21
SC Asimptotic Memoriu general
Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, lasi- tel. 0723 733110 Pr.nr.0306/2011
Taluzarea terenului dinjur in panta ( 4- 5 em lam) spre exterior si impermealizare (
betonare)
Impermealizarea peretilor pentru impiedicarea infiltratiilor laterale
Asigurarea cu ghizduri circa 70 em deasupra solului si 60 em sub nivelul solului
Distributia apei trebuie sa fie continua
Se interzic racorduri, comunicatii si legaturi ale retelei de apa potabila cu retele de apa
destinate altor scopuri
6. SALUBRITATE- GENERALITATI
Atat in scopul protectiei mediului natural si antropic cit si in scopul apararii interesului public se
pune tot mai accentuat problema imbunatatirii serviciului de salubritate.
Astfel, se vor cauta solutii de amplasare eficienta a platformelor gospodaresti sau de suplimentare a
eel or existente, pozitionarea judicioasa de containere si recipiente, eventual cu sortare prealabila.
Colectarea deseurilor menajere si stradale se va face la nivel de zona, subzona, sau gospodarie
individuala prin pubele modeme, cu rotile sau cu saci din material plastic. Solutionarea problemelor
legate de salubrizare se face in functie de zonificarea functionala prevazuta in documentatiile
urbanistice.
La pozitionarea si dimensionarea punctelor de colectare se vor avea in vedere normele si actele
normative in vigoare precum si caracterul zonei.
Masurile de salubrizare ale localitatii nu vor afecta cadrul - urbanistic, functional si compozitional.
Se vor evita de asemenea, depozitarile intimplatoare ale gunoiului, mai ales in zonele reziduale,
zonele verzi plantate, protejate in albiile apelor, etc. In caz contrar se vor lua masurile necesare,
faptele in cauza fiind sanctionate drastic conform legilor in vigoare.
Interventiile serviciului de salubritate vor urmari corelarea orelor de depozitare si colectare cu orele
prin utilaje specializate. De asemenea, activitatile de salubrizare vor fide natura sa nu creeze
probleme de sanatate, poluarea mediului sau sa degradeze imaginea civilizata.
Asigurarea serviciului de salubritate va fi urmarita indeaproape, aducindui-se imbunatatiri prin
adoptarea solutiilor rezultate in urma studiilor recente sau aplicind experienta tarilor avansate.
7. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI
APARAREA INTERESULUI PUBLIC
Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale cu
exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora este interzisa conform articolului 1 0
dinR.G.U.
Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice precum si in zonele de
servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze,
canalizare, cailor de comunicatie si altor asemenea lucrari de infrastructura este interzisa. Fac
exceptie constructiile si amenajarile care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau
limitarea efectelor acestora conform articolului 11 din R.G.U.
Autorizarea executarii constructiilor generatoare de riscuri tehnlogice se va face in baza
prevederilor articolului 12 din R.G.U.
Asigurarea echiparii tehnico- edilitare in localitate se va face-conform articolului 13 din R.G.U.
Autorizarea executarii constructiilor se va face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre
destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei conform articolului 14 din R.G.U.
Autorizarea executarii constructiilor se va face cu conditia respectarii indicilor maximi admisi ai
P.O.T.si C.U.T. stabiliti prin documentatiile de urbanism si precizati in Certificatul de urbanism (
vezi art. 15 si Anexa nr. 2 din R.G.U.)
Autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publica se va face in baza documentatiilor de urbanism
aprobate si conforme cu art. 16 din R.G.U.
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT 51 UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
22
SC Asimptotic SRL-Iai Memoriu general
Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, lasi- tel. 0723 733110 Pr.nr.0306/2011
8. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII
Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a recomandarilor de
orientare fata de punctele cardinale conform anexei nr. 3 din R.G.U.
Autorizarea executarii constructiilor in zona drumului public se poate face cu avizul conform al
organelor de specialitate ale administratiei publice pentru:
Constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de deservire, de intretinere si de
exploatare;
Parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanti si resurse de energie (inclusiv functiile
lor complementare: magazine, restaurante, etc.);
Conducte de alimentare cu apa si de canalizare, sisteme de transport gaze, titei sau alte
produse petroliere, retele termice, electrice, de telecomunicatii si infrastructuri ori alte
instalatii ori constructii de acest gen.
In sensul prezentului Regulament, prin zona drumului public se intelege ampriza, fisiile de sigurata
si fisiile de protectie.
AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA DE ALINIAMENT
Autorizarea executarii constructiilor se face in conditiile respectarii regimului de aliniere prevazut
in documentatiile de urbanism si stabilita prin Certificatul de urbanism, conform art. 23 din R.G.U.
~ Aliniament -linia de demarcatie intre terenurile apartinind domeniului public si cele
apartinind domeniului privat ( linia gardului, a lotului, etc.)
~ Regim de aliniere - linia constructiilor care urmareste fronturileconstruite ale cladirilor
Fata de aliniamentconstructiile pot fi amplasate sau aliniate in urmatoarele situatii:
Pe aliniament
Retras de la aliniament in cazurile:
Inscriere in regimul de aliniere existent
Largirea drumului, alinierea constructiilor noi fiind diferita fata de alinierea existenta ( spre
interiorul parcelei )
Obtinerea unor distante ( benzi) de protectie: 4-6 m
Facilitatea creerii unor piete, degajamente, alveole in preajma unor constructii cu circulatie
pietonala intensa
Obtinerea latimii minime a frontului la strada, in cazul parcelelor de forma geometrica
neregulata
Unitatile productive sau constructiile destinate activitatilor productive sau servicii, vor respecta
retragerile prevazute in prescriptiile specifice U.T.R.
Pentru fiecare situatie in parte, se va asigura coerenta fronturilor stradale in functie de situatia
vecinatatilor si a caracterului general al strazii.
Se recomanda in cazul zonelor protejate caprin Certificatul de urbanism sa se solicite explicitarea
modului de inscriere a fatadei in frontul construit existent, prin prezentarea desfasurarii care sa
cuprinda eel putin trei constructii stinga - dreapta.
DISTANTE MIN/ME OBLIGATOR!! FATA DE LIMITELE LATERALE Sf
FATA DE LIMITA POSTERIOARA A PARCELEI
Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime
obligatorii fata de limitele laterale si posterioare conform Codului Civil:
1 ,90m - daca sunt ferestre;
0,60m - daca nu sunt ferestre,
precum si asigurarea distantelor minime necesare interventiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza
avizului unitatii teritoriale de pompieri ( vezi art. 24 din R.G.U.)
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT 51 UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
23
SC Asimptotic SRL- lai Memoriu general
Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, lasi- tel. 0723 733110 Pr.nr.0306/2011
Distanta minima prevazuta se maj oreaza la:
4 m in cazul in care o cladire se amplaseaza fata de limita unei proprietati existente cu
functiune productiva, servicii, depozite
6 m in cazul in care o cladire se amplaseaza fata de un calcan al unei unitati productive
existente pe parcela vecina
constructiile din zona de productie sau din unitati productive izolate se retrag fata de limita
parcelei cu H I 2, dar nu mai putin de 4 m in afara cazului in care parcela invecinata este
ocupata de locuinte, distanta minima majorindu-se la 6 m.
Sunt interzise cuplarile de calcan intre locuinte si cladiri cu functiune productiva. Se interzice
construirea de cladiri cu functiune productiva poluanta, mai ales in zona centrala sau perimetrala
acesteia. Se recomanda evitarea aparitiei de noi calcane din considerente estetice si economice.
AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR PE ACEEASI P ARCELA. DISTANTE
MINIME OBLIGATORII
Distantele intre cladirile nealaturate pe aceeasi parcela trebuie sa fie suficiente pentru a permite
intretinerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de salvare, astfel incit sa nu rezulte
nici un inconvenient legat de iluminarea naturala, insorire, salubritate, securitate in caz de seism.
Distantele minime acceptate sint egale cu jumatate din inaltime la comisa a cladirii celei mai inalte
( H I 2 ) dar nu mai putin de 3 m.
Anexele locuintelor se pot cupla la calcan cu alte cladiri sau pe limita de proprietate cu conditia
respectarii prevederilor Codului Civil.
In cazul zonelor de productie si in incintele unitatilor productive izolate, distanta minima intre
diferitele corpuri de cladiri va fi de H I 2 dar nu mai putin de 4 m.
9. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII.
Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor de orice fel este permisa numai daca:
exista posibilitatea de acces la drumurile publice direct sau prin servitute, conform
destinatiei constructiei si cu permiterea accederii mijloacelor de stingere a incendiilor ( vezi
art. 25 din R.G.U. )
se asigura accese pietonale corespunzatoare importantei si destinatiei constructiei ( vezi art.
26 din R.G.U. )
Reteaua de drumuri precum si retragerea constructiilor fata de drumurile publice se va face conform
actelor normative care statueaza direct sau indirect acest domeniu: Legea nr. 3 7 I 1975 si
Normativul departamental pentru elaborarea studiilor de circulatie din localitati si teritoriul de
influenta- C 242 I 1993.
Organizarea circulatiei se va face in conformitate cu propunerile din documentatiile urbanistice
P.U.G. si P.U.Z.
10. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA.
Lucrarile de imbunatatire, extindere sau marire de capacitate a retelelor edilitate se vor realiza de
catre investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz, in conditiile contractelor incheiate
cu consiliile locale. Proprietatea asupra retelelor tehnico - edilitare aflate in serviciul public, sunt
proprietate publica a comunei, orasului sau judetului, daca legea nu dispune altfel.
In zonele de extindere a intravilanului:
Acolo uncle exista conducte magistrale de gaz, titei, retele electrice, lucrari de imbunatatiri
funciare, etc. se va avea in vedere obtinerea avizelor necesare.
Acolo uncle nu exista retele tehnico - edilitare, autorizarea realizarii constructiilor se va face
numai in urma executarii unui system centralizat de alimentare cu apa si a realizarii de
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT 51 UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
24
SC Asimptotic SRL- la9i Memoriu general
Sos. Nicolina nr. 13, bl938, ap 28, lasi- tel. 0723 733110 Pr.nr.0306/2011
microstatii de epurare individuate sau de grup pentru epurarea apelor menajere ce se vor
deversa in emisarul natural din zona.
11. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR
PENTRU CONSTRUCTII.
Se vor mentine actualele parcele, in special in zonele uncle dimensiunile parcelelor si trama stradala
determina caraterul specific al zonei.
in caz de reparcelare, parcelele propuse vor fi astfel dimensionate incit sa permita amplasarea
cladirilor in bune conditii (orientare, insorire, vinturi dominante, etc.) si cu respectarea prevederilor
legale din Codul Civil.
Aceste conditii se aplica atit parcelelor cu forme geometrice regulate cit si celor neregulate.
Regimul de inaltime al constructiilor:
Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea regimului de
inaltime prevazut in documentatiile urbanistice.
Regimul de inaltime va rezulta din inaltimea medie a zonei, fara ca diferenta de inaltime sa
depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate ( vezi art. 31 din
R.G.U.)
in situatii exceptionale, in functie de destinatie si de zona care le include, constructiile pot
avea si inaltimi mai mari cu conditia ca solutiile adoptate sa fie justificate din punct de
vedere functional, compozitional - urbanistic.
inaltimea constructiilor se stabileste si pe baza criteriilor de functionalitate, silueta
localitatii, inchiderea cimpului vizual prin capete de perspectiva, necesitatea obtinerii unor
dominante compozitionale, etc.
Limitarea regimului de inaltime se poate datora unitatilor tehnologice sau productive (
unitati industriale, agro-zootehnice, depozite, gospodarie comunala, constructii aferente,
transportul feroviar, etc.) sau in zona de protectie a acestora, lucrari tehnico- edilitare si in
cadrul zonei unitatilor cu destinatie speciala.
Aspectul exterior al constructiilor:
Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul exterior nu depreciaza cu
aspectul general al zonei ( vezi art. 32 din R.G.U). Prescriptiile vor urmari:
Armonizarea constructiilor noi ce cele invecinate ( finisaje, ritmari plin- gol,
registre, regim de inaltime, detalii de arhitectura, tipul acoperirii si al invelitorii, etc. )
imbunatatirea aspectului compozitional si arhitectural prin folosirea de material noi si
modeme
Racordarea functionala intre cladiri sau intre cladiri si amenajarile exterioare cu caracter
public.
12. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATH VERZI
SI iMPREJMUIRI
Parcajele:
Parcajele aferente oricaror functiuni se vor asigura in afara spatiului public, in conformitate cu
Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor in localitati urbane- P 132 I 1993 ( si
proiect nr. 6970 IN I 1992- UrbanProiect) si respectarea prevederilor art. 33 si Anexa nr. 5 din
R.G.U.
Se vor amenaja 15 cf HCL 42512007 (cate un loc de parcare pe camera, plus vehicule personal).
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT Sl UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
25
SC Asimptotic SRL- l a ~ i
Sos. Nicolina nr. 13, bl938, ap 28, lasi- tel. 0723 733110
Spatiile verzi si vlantate:
Memoriu general
Pr.nr.0306/2011
Autorizarea executarii constructiilor va dispune obligativitatea mentinerii sau creerii de spatii verzi
si plantate in functie de destinatia si capacitatea constructiei conform Anexei nr. 6 din R.G.U.
Se recomanda cape suprafetele neocupate cu cladiri sau rezervate pentru realizarea obiectivelor de
utilitate publica sa se asigure:
Plantarea eel putin a unui arbore la fiecare 200 mp de teren in zonele de protectie si
amenajarea de spatii verzi plantate pe circa 40% din suprafata de aliniament si cladiri
Plantarea eel putin a unui arbore la fiecare 1 00 mp in zona rezidentiala si de dotari, cu
exceptia zonelor cu destinatie speciala
lmvreimuirile:
~ :;;
Se vor respecta urmatoarele reguli:
In cazul cladirilor retrase fata de aliniament se recomanda garduri cu partea inferioara plina
de 60 em iar cea superioara de 1,80 em, dub late spre interior cu gard viu ( sau numai gard
viu)
Gardurile dintre proprietati pot fi realizate pe o inaltime de 2,20 - 2,60 m din materiale
corespunzatoare sau elemente de vegetatie, functie de optiunile proprietarilor
Se pot adopta, acolo uncle este cazul, solutii de imprejmuire prin folosirea elementelor de
mobilier urban Gardiniere, banchete, panouri publicitare, etc.)
Pentru unitatile productive sau care desfasoara activitati sau servicii publice se recomanda
garduri cu baza plina la o inaltime de 0,6 m spre circulatia publica sau garduri opace fata de
limitele laterale si posterioare, cu inaltime de 2,20 - 2,60 m pentru asigurare impotriva
intruziunilor. Se recomanda ca indiferent de solutiile adoptate, acestea sa faca obiectul
proiectelor de specialitate intocmite de arhitecti sau peisagisti, ce vor fi supuse aprobarilor
legale.
Anexele locuintelor se pot cupla la calcan cu alte cladiri sau pe limita de proprietate cu
conditia respectarii prevederilor Codului Civil.
13. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA FATA DE OBIECTIVELE CU
DESTINATIE SPECIALA.
In cazul aparitiei in extravilan a unor obiective cu destinatie speciala, constructiile civile vor fi
amplasate la minimum 2400 m fata de limita obiectivelor speciale apartinand M.Ap.N., M.I. si
S.R.I.
Documentatia tehnica pentru autorizarea oricaror lucrari ce urmeaza a fi executate la mai putin de
2400m fata de limita obiectivelor speciale aflate in extravilan se avizeaza de M.Ap.N., M.I. si S.R.I.
(Ordinul nr. 34 IN I M. 30 I 3422 I 4221 din 1995 ).
M.Ap.N. prin Statui Major General, M.I. si S.R.I. avizeaza documentatia tehnica pentru autorizarea
oricarei lucrari, daca urmeaza a se executa in vecinatatea obiectivelor speciale din intravilan- pe
parcelele limitrofe, precum si pe cele situate pe cealalta parte a strazilor invecinate cu incinta
acestora. (Ordinul nr. 34 IN I M. 30 I 3422 I 4221 din 1995 al M.Ap.N, M.I. si S.R.I.).
CAPITOLUL III- ZONIFICARE FUNCTIONALA
Teritoriul studiat ce face obiectul PUZ-ului are o suprafata de 1400 mp.
Deoarece pe terenul studiat se propun functiuni complementare, si tinand cont de omogenitatea
terenului side suprafata redusa, aceasta va fi tratata ca o singura Unitate Teritoriala de Referinta.
Reglementarile zonei se pot studia si in plansa aferenta Regulamentului Urbanistic.
Pe baza acestui regulament se vor elibera autorizatii de construire.
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT 51 UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
26
SC Asimptotic SRL- lai Memoriu general
Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, lasi- tel. 0723 733110 Pr.nr.0306/2011
CAPITOLUL IV- PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR
FUNCTION ALE
SECTIUNEA I - UTILIZARE FUNCTIONALA
ART 1 - UTILIZARI ADMISE
1.1 In zona PUZ - ului se permit urmatoarele functiuni:
Spatii pentru turism
Mobilier urban specific;
Alei carosabile si pietonale, parcaje auto.
Utilitati/servicii pentru functiunile sus mentionate.
Zone de agrement
ART 3- INTERDICTII DE UTILIZARE
3.1 Se interzice amplasarea altor functiuni in afara celor prezentate la articolele precedente.
3.2 Se interzice cu desavarsire amplasarea de functiuni poluante.
SECTIUNEA II : CONDITII DE AMPLASARE, ECHIP ARE SI CONFORMARE
A CLADIRILOR
ART. 4- CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)
Parcela este accesibila din DN 13B si drumul satesc- dintre care se va prefera drumul satesc pentru
realizarea accesului.
Suprafata totala a terenului studiat, aflat in proprietatea doamnei SC Barcim Turist SRL este de
1400 mp avand forma trapezoidala.
Cladirea propusa va fi conceputa pentru a raspunde necesitatilor impuse de functiunile mentionate,
in conformitate cu normele specifice, la standardele de confort actual, cu functiuni mentionate.
ART 5- AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIERE
5.1 Regimul de aliniere al constructiei este reprezentat in plansa de reglementari cu linie rosie
punctata si au urmatoarele distante:
Aliniament principal: 14.o0 metrifata de axul DN 13B.
5.2 Fata de aliniamentul stabilit prin regulamentul PUZ, cladirea poate avea "iesinduri" (console,
bowindou-ri,etc.) si retrageri locale in functie de studiul volumelor construite.
ART 6- AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE POSTERIOARE
ALE PARCELELOR
6.1 Se stabilesc aliniamentullateralla 10.50 mfata de axul drumului satesc, 6.00 m de Ia
limita proprietatii .
6.2 Se stabileste aliniamentul posterior Ia 3. 00 m fata de limita proprietatii. Distanta pot
fi micsorate-cu acordulnotarial al vecinuluipina Ia limitele prevazute in Codul-Civil.
In toate cazurile se va tine seama de conditiile de protectie fata de incendiu si alte norme tehnice
specifice.
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT 51 UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
27
SC Asimptotic
Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, lasi .,.. tel. 0723 733110
ART 7- CIRCULATII SI ACCESE
Memoriu general
Pr.nr.0306/2011
7.1 Accesul mijloacelor de stingere a incendiilor se va face prin intermediul drumurilor propuse si
largite lao latime 7m, din drumul satesc (propus spre modemizare ), cu acces direct in DN 13B (in
latime de 7.00 min zona amplasamentului).
7.2 Se va solicita de catre administratia locala, in cadrul documentatiilor de eliberare a autorizatiei
de constructie planul de sistematizare verticala a intregii zone, urmarindu - se in mod special :
asigurarii unor inaltimi de trepte exterioare de maxim 15 em;
asigurarii pantelor de scurgere a apelor pluviale de pe platformele cu circulatii pietonale sau
carosabile si canalizarea acestora;
terasarea terenului (platforme, ziduri de sprijin, etc.), pentru asigurarea colectarii si
canalizarii apelor pluviale (rigole, canalizari, etc.);
interzicerea dirijarii apelor pluviale catre parcele invecinate; realizarea in mod judicios a
platfomelor carosabile si a parcajelor auto pe lot.
Accesulla constructia prop usa se va realiza din drumul satesc existent in zona.
ART 8- STATIONAREAAUTOVEHICULELOR
8.1. Stationarea vehiculelor se va face in interiorul parcelei (15 locuri).
8.2 Stationarea autovehicolelor atat in timpullucrarilor de constructii si instalatii cat si in timpul
functionarii cladirilor se va face in afara drumurilor publice.
ART 9- INAL TIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
9.1 Inaltimea cladirii va fi cea prevazuta prin planul de Regulament:
Minim 6.00 m si maxim 12.00 m.
ART 10- ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
10.1 Aspectul cladirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea functiunii si va raspunde
exigentelor actuale ale arhitecturii europene si va fi subordonat cerintelor si prestigiului
investitorilor si zonei.
10.2 Volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu vecinatatile imediate.
10.3 Fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitecturalla aceslasi nivel cu fatada principala.
10.4 Se interzic imitatii stilistice dupa arhitecturi straine zonei, pastise, irnitatii de rnateriale sau
utilizarea irnproprie a rnaterialelor .
ART 11- CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
11.1. Toate cladirile vor fi racordate la retelele edilitare existente si se vor cauta solutii pentru a
suplini lipsa unor retele.
11.2 Se va acorda o atentie speciala problernelor vizuale ridicate de transportul energiei. Nu se
admit retele de gaze naturale sau de termoficare aeriene.
11.3 Nu se admit firide de gaze naturale sau tablouri electrice decat in zonele anexe, inaccesibile
publicului larg si numai in nise .
11.4 Se va asigura in mod special evacuarea apelor pluviale de pe suprafetele de teren neconstruit
prin rigole spre canalizare.
11.5. Nefiind inca posibila: racordarea lao retea de canalizare (pana la extinderea reteleor
centralizate ), ca solutie provizorie poate fi adrnisa deversarea ape lor uzate catre o microstatie de
epurare.
11.6. Sisternatizarea verticala a terenului se va realiza astfel incat scurgerea apelor de pe
acoperisuri, copertina side pe terenul amenajat sa nu afecteze proprietatile invecinate.
11.7. Se va asigura epurarea ape lor uzate, inclusiv a apelor rneteorice care provin de pe platforme,
circulatii, parcaje.
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT 51 UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
28
SC Asimptotic SRL- la_i
Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, lasi- tel. 0723 733110
ART 12- SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
12.1 Suprafetele libere si plantate vor respecta bilantul teritorial propus.
Memoriu general
Pr.nr.0306/2011
12.2 Spatiile exterioare, exclusiv cele pentru circulatia pietonala, se vor amenaja ca spatii verzi pe
dit posibil in baza unor studii de amenajare peisagistica, indiferent de suprafata acestuia.
12.3 Se va evitaimpermeabilizarea exagerata a terenului pentru imbunatatirea microclimatului si
pentru protectia constructiilor.
ART 13 - IMPREJMUIRI
13.1 Imprejmuirile spre strada vor fi transparente la maxim 1,50 m din care un soclu de 0,5 m.
13.2 Imprejmuirile vor fi dub late de gard viu.
13.3 Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sfumei ghimpate sau a imprejmuirilor din zidarie.
SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A
TERENULUI
ART 14- PROCENT MAXIM ADMISIBIL DE UTILIZARE A
TERENULUI (POT)
14.1 Procentul de Ocupare a Terenului va fi maxim 30% pentru constructiile noi.
ART 15 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
15.1 Coeficientul de Utilizare a Terenului va fi maxim 1.0 in cazul constructiilor noi.
15.2 Se va admite de catre administratia locala, constructia de imobile noi, cu
depasirea CUT -ului numai in cazuri justificate prin intocmirea de Plan uri Urbanistice ce se vor
aviza in Consiliul Local Iasi si Consiliul Judetean Harghita.
ART 16- MODIFICARI ALE PUZ
16.1. Orice modificare a PUZ - ului se face numai in cazuri bine justificate, prin reactualizarea sa si
numai prin avizarea noii teme de proiectare si a sa in Consiliul Local Joseni si Consiliul Judetean
Harghita, si cu acordul proiectantului initial.
SECTIUNEA IV
ART 17- RECOMANDARI SPECIALE PENTRU DETINATORII DE TERENURI SAU
!MOBILE IN ZONA PUZ - ULUI.
17.1 Se vor intocmi studii geotehnice si plan uri topografice pentru toate lucrarile de constructii.
PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ZONA DE AGREMENT 51 UTILITATI- COM. JOSENI, JUD. HARGHITA
29
Data
06.2011
Scara
1:2000
Data
06.2011
20
PLAN URBANISTIC ZONAL
CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA,
ZONA DE AGREMENT Sl UTILITATI
nr.cad. 50458, extravilan sat (Pasul) Bucin, com. Joseni, jud. Harghita
Scara 1 : 1 000
20 40
1 em pe plan=10 m pe teren
,, ,. ' w
:()FICIUL DE CADASTRU Sl PUBUCITATEi MOBiUAi-'"- ;
CONFORM CU O.RIGINAl-Ui... J.
TAMASTUNDE
I .
......... .. .
.,y,
s.c. ASIMPTOTIC sri
Scara
1:1000
Data
06.2011
PLAN URBAN ISTIC ZONAL :I)FICtUL DE CAOASTRU St :
CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, . J J\
ZONA DE AGREMENT Sl UTILITATI , , II)JT
nr.cad. 50458, extravilan sat (Pasul) Bucin, com. Joseni, jud. Harghita ;Ja .. _ . .. . .. ....
11
,
1 em pe plan=10 m pe teren
s.c. ASIMPTOTIC sri
lasi, J-3142/2008 Tel: 0723-733110, 0722-717279
Scara
1:1000
r .. _. __ __ .. ... -........ ___ 1 6' / 1U3
PLAN URBANISTIC ZONAL
CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA.
ZONA DE AGREMENT 51 UTILITATI
I ;:, t I!Q - .
nr.cad. 50458, extravilan sat (Pasul) Bucin, com. Joseni, jud. Harghita ; a a e

.. :,ia . 7.:<'f'
1 em pe plan=10 m pe teren
s.c. ASIMPTOTIC sri
lasi, J-3142/2008 Tel: 0723-733110, 0722-717279
PLAN URBANISTIC ZONAL
CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA,
ZONA DE AGREMENT Sl UTILITATI
nr.cad. 50458, extravilan sat (Pasul) Bucin, com. Joseni, jud. Harghita
- - .
LEGENDA,,,
LIMIT A DE PROPRIETATE
,.f:l
Plansa
U-5
1. REGIMUL JURIDIC:
Conform PUG - terenul aferent obiectivului se afla In extravilanul localitatii Bucin, comuna
Joseni, In proprietate privata.
2. REGIMUL ECONOMIC:
Folosinta actuala: teren agricol.
Nu sunt prevazute reglementari fiscale speciale pentru zona In cauza.
*1) Numele ~ i prenumele solicitantului.
*2) Adresa solicitantului.
*3) Date de identificare a imobilului
----
aprobarii
a

ism
F.6 pag.2)
3. REGIMUL TEHNIC:
pentru care s de Urbanism mp.
50/1991 republicata
Planului - PUG - pot
construirii se scot
intravilanul
terenuri din in conditii temein pe baza de
planuri zonale - PUZ - legii. (3) Terenu
din circuitul agricot temporar sau definitiv, potrivit legii.
Conform Legii nr. 350/2001- ART. 32 b) elaborarea unui plan urbanistic zonal numai in baza unui aviz
prealabil de oportunitate (se obtine inainte de elaborarea PUZ) intocmit de catre structura specializata
condusa de arhitectul-sef si aprobat de primarul localitatii. Proiectul pentru autorizarea executarii
lucrarilor de constructii (D.T.A.C.) se va putea intocmi numai dupa aprobarea documentatiei de
obligativitatea respectirii intocmai a prevederilor acesteia.
certificat de urbanism in scopul declarat *4)
CONSTRUIRE PENSIUN ZONA DE AGREMENT
*4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulata in cerere.
Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de eonstruire/desfiintare nu confera dreptul de a
executa luerari de construetii.
4. OBLIGATIl ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
Tn scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructi! de eonstruire/de
ntul se va adresa pentru protectia
AGENTIA PENTR,1,1"PROTECTIA MEDIULUI HARGHITA,
Str. Marton Ciue Jud. Harghita
Tn Directivei Consiliului EIA) privind evalua anumitor proiecte
publice asupra mediului, modificata Consiliului 97/11jCE Consiliului
Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri prograrne
in legatura eu mediul modificarea, cu privire la participarea publieului aecesul la justitie, a Directivei
85/337/CEE a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a
contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze sa decida, dupa caz,
Incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului
asupra mediului.
Tn prevederilor Directivei Consiliului
emiterea certificatului
cerintelor cu
protectia mediului
al formularii unui
publice. Tn aceste
certificat de
rnediului in vederea evaluarii
unna evaluarii initiale a
procedura de
anterior depunerii
publice competente,
obligatia de a se prezenta
stabilirii necesitatii
actul administrativ
autorizarea
autoritatea
centralizarii
in acord cu
Tn situatia In care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabile]te necesitatea evaluarii efectelor
- - J
investitiei asupra mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice
competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
situatia in care, dupa emiterea de urban.i.. s. m ori pe-parcursul derularii procedurii de evaluare a efectelor
il1vestitiei rnediului, solicitantul realizare a investitiei,acesta de a notifica

----- -- ------------------'
acest
F.6 (pag.3)
5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insotita de
urmatoarele documente: Plan urbanistie zonal - PUZ - avizat si aprobat potrivit legii, nr. 350/2001
a) certificatul de urbanism;
b) dovada titlului asupra imobilului, teren constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral
actualizat la zi extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, In cazulln care legea nu dispune altfel
(copie legalizata);
c) documentatia tehnica - D.T. (2 exemplare originale), dupa caz:
1ZI D.T.A.Co D D.T.D.E. 0 D.T.A.D.
- doeumentatia tehniea pentru autorizarea executarii luerarilor de construqii (DTAC) se va putea
intocmi numai dupa aprobarea documentatiei de urbanism eu obligativitatea respectarii intocmai a
prevederilor acesteia;
d) avizele acordurile stabilite prin certificatul de urbanism
d.l) avize acarduri privind util itatile urbane infrastructura
o gaze naturale
o canalizare
o telefonizare
o alimentare cu energie termica
1ZI alimentare cu energie electrica
d.2) avize acorduri privind: 1ZI securitatea la incendiu D proteqia civila 1ZI sanatatea populatiei
Alte avize/acorduri:
1ZI Declaratie pe propria raspundere a titularului dreptului real de proprietate, din care sa rezulta ca
imobilul-teren sau constructii nu face obiectul unui litigiu aflat pe rollil instantei
d.3} avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale ale serviciilor descentralizate ale
acestora:
1ZI- Aviz D.R.D.P.
1ZI Aviz MINISTERUL PENTRU INTREPRINDERI MICI MULOCII, COMERT, TURISM PROFESllliBERALE
Scoatere din circuitul agricol:
1ZI- Aviz Agentia Nationala de Cadastru Publicitate Imobiliara;
1ZI- Aviz Administratia Nationala a imbunatatirilor Funciare;
1ZI- Decizia directorului executiv al Directiei pentru Agricultura Dezvoltare Rurala Jud. Harghita;
d.4) studii de specialitate:
e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru proteqia mediului (copie);
f) dovada inregistrarii proiectului la Drdinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original)
g) documentele de plata ale urmiHoarelor taxe (capie)
Documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie):
Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 241uni de la data emit

BORBOL Y CSABA
l.S. ARHITECT

ULUI
Achitat taxa de: 18,00 lei conform chitantei nr. 5602397 din 18.05.2010.
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin la data de ____
F.6
(pag.4)
In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, blicata, modifica completari Iterioa
se valabilitatea
Certificatului de urbanism
data de na la
Dupa aceasta data, 0 noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa
obtina, In conditiile legii, un alt certificat de urbanism.
SECRETARUl JUDETULUI
BORBOlY (SABA EGYED ARPAD
ARHITECT
FULOP OTILIA
Data prelungirii valabilitatii: __
Achitat de: ___ lei,
n ___
Transrn icitantu data direct/prin
Chitantei
*) Se compieteaza, dupa caz:
- consiliul judetean;
- Prima ria Municipiului
- Primaria Sectorului ........ Municipiulul
- Prima ria Mlinicipiului .................. ;
- Prima ria ........... ..
- Prima ria Comunei ......................... ;
**) Se completeaza in conformitate cu declaratia scopului Inscris In cererea pentru emiterea certificatului de urbanism.
***) Se completeaza, dupa caz:
- consiliului
- primarul al municipiului
- primarul sectorului ......... rnunicipiului Bucll
- primar. ****) Se va semna, dupa caz, de catre arhitectuHef sau "pentru de catre persoana cu
responsabilitate In domeniul amenajarii teritoriului urbanismului.
... !'.--. r .
PRIMARlA (Municipiului, Comunei) ..... :\T.I . -:v.(h / .....
DE
NR .. . A J..K .... .1.i. ... 0 .. ... o 0
A VIZ
Nr . ... . .J.JJ. . O.:t ..... oi.JO .
Solicitant: .... 0.C.: .. .... TU.'4-.l:S.T. SJZ.)_
Nr. cerere: ... 0....0.. ...... 20A 0
Solicitare: .\ftcun ... ... ht ... ...... .
Reglementari existente: Zona , . : ................ .
Regirn de P,P+. M') .1?i.E. "f .YJ 5:(
P.O.T. max .. d.Q ..... C.U.T. max ... .01" .. 0 ..
Respectarea aliniamentului cu o retragere optionala pan a la .... :-:-:-..... m
Reglementari stabilite:
te}ietul tle-i reglementat pr.in P.U.Z.: Zona ._./:J.U .....
. .. . .. . _ei)@ ......................... , conform planulm anexat.
I
categoriile functionale eventualelc servitLqi :Zona locuit cu functiuni
complementare :institutii servic.ii.
-1 reglementari dotari de interes public necesare:
- regim de 1na.ltime P-P+ .E::::t .11 .-..
-locuinte :P.O.T. n1a.x ... io ..... %, C.U.T. max .. .0-l.fi.O. ... .,_._
institulii scrvicii: P.O.T.rnax .. JJD. ..... C.U.T.max .. QftJ.O. .....
- aliniament.ele se vor detennina prin P.U.Z.
in urma analizarii stwctura specializata emite:
A VIZ FA VORAUIL
La elaborarea P.U.Z .. -ului se vor respecta reglementarila stabilite prin
prezentul aviz. ;'.,
. I
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HARGHITA
MIERCUREA CIUC
Str. Marton Aron, nr.43; Telefon 0266-312454; 371313, Fax: 0266-310041
Nr.: 7932/23.07.2010
Catre: S.C. BARCIM TURIST S.R.L.
comuna Remetea,
str. Bernad nr.26,
jud. Harghita
In conformitate cu prevederile H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
evalmlrii de mediu pentru plan uri programe, in data de 27.07.2010, ora 10
30
, va avea loc
la sediul Agenp.ei pentru Protecp.a Mediului Harghita, str.Marton Aron, nr. 43,
comitetului constituit privind incadrarea "Plan U rbanistic Zonal - pentru introducerea
terenului din extravilan in intravilan care creeaza cadrul pentru construirea unei
pensiuni turistice in judetul Harghita, comuna Joseni, satul Bucin - fn. pe o
suprafata totala deS =1400 mp". la care suntep. obligat sa luati parte ca titular al planului.
INTOCMIT
ing. MATYAS -BARTA Rita
SERVICIU AUTORIZARI
CONTROLUL CONFORMARII
ing. LASZLO Anna
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
-------------------- ---------------------
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HARGHITA
. .
Nr.7932 din 27.07.2010
Catre:
S.C. BARCIM TURIST S.R.L.
comuna Remetea,
str. Bernad nr.26,
jud. Harghita
Spre !?tiinta: AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
SIBIU
DECIZIA DE INCADRARE a
"Planului Urbanistic Zonal - pentru introducerea terenului din extravilan in
intravilan care creeaza cadrul pentru construirea unei pensiuni turistice in judetul
Harghita, comunaJoseni, satul Bucin- fn. pe o suprafata totala deS =1400 mp"
Titularul planului: S.C. BARCIM TURIST S.RL
Ca urmare a notifidirii adresate de: S.C. BARCIM TURIST S.RL cu sediulin
comuna Remetea, str. Bernad, nr.26, judetul Harghita, inregistrata la nr.7932 din
07.07.2010, completata la nr. 7971/09.07.2010, 8161/21.07.2010, 8209/22.07.2010,
8221/23.07.2010, 8249/27.07.2010 in baza Hotararii Guvernului nr. 1076/2004,
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri programe,
a Adresei Agen?ei Regionale pentru Protec?a Mediului Sibiu nr.2652/19.07.2010,
inregistrata la APM Harghita cu nr.3161/19.07.2010, privind delegarea competentei
pentru parcurgerea etapei de incadrare a planului susnumit a Hotararii Guvernului
nr. 459/2005 privind reorganizarea func?onarea Agen?ei Na?onale pentru Protec?a
Mediului, APM HARGHITA decide, ca urmare a consultarilor in cadrul
Comitetului Special Constituit, din data de: 27.07.2010 ca acest plan nu se
supune evaluarii de mediu conform procedurii aprobata prin H. G. 1076/2004.
Motivele care au stat la baza deciziei conform Anexei nr.1 din H.G. 1076/2004
sunt urmatoarele:
1. Caracteristicile Planului Urbanistic Zonal cu privire, in special, la:
a. Gradul in care planul creeaza un cadru pentru proiecte i alte activitati
viitoare fie in ceea ce prive!?te amplasamentul, natura, marimea i
conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor:
Str. Marton Aron, Nr. 43, Miercurea Ciuc
Jud. Harghita, cod 530211
www.apmhr.ro 1
E-mail: office@apmhr.ro
Tel: 0266 371 313; 0266 312 454
Fax: 0266 310 041
- P!anu! Urbanistic Zonal- pentru introducerea terenu!ui din extravi!an in intravi!an care creeaza
cadru! pentru construirea unei pensiuni furistice zn Judeful Harghita, comuna J oseni, satu! Bucin - fn.
pe o suprafafa tota!Ci de S = 1400 mp deci pentru proiect care nu este !istat zn anexe!e H. G. nr.
44 5 I 2009 - privind eva!uarea impactu!ui anumitor poiecte pub/ice fi private asupra mediu!ui.
b. Gradul in care planul influenteaza alte planuri i programe, inclusiv pe cele in
care se integreaza sau deriva din ele:
- Fo!osinfa actua!Ci a terenu!ui:teren agricol.
- PUZ- u! derogatoriu va modiftca PUG- u! comunei Joseni nr.224l 1999, aprobat prin Hotiirarea
Consi!iu!ui Local a! comunei J oseni nr. 11 I 10. 11.2000, integrandu-1 zn intravi!anu! !oca!itii,tii, prin
urmare zona studiata va capata o func.tiune turisticd.
c. Relevanta planului inlpentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din
perspectiva promovarii dezvoltarii durabile:
- A!imentarea cu apa potabi!Ci se va asigura dintr-un puf sapat.
- Cana!izarea menaJera: se va fo!osi o stafie de epurare mecano - bio!ogica proprie, dimensionata
corespunzator, cu descarcarea ape/or epurate tn eel mai apropiat emisar.
- Asigurarea spafii!or ver;d: S= 434,23 mp (31%) repreifntii spafii agrement, re!axare, respectiv
spafii v e r ~ f din suprafafa tota!Ci de S= 1400 mp a terenu!ui studiat aferent PUZ.
d. Probleme de mediu relevante pentru plan:
- Lipsa sistemu!ui centra!izat de cana!izare menqfera zn zona.
e. Relevanta planului pentru implementarea legislatiei navonale 1
comunitare de mediu:
- Extinderea sistemu!ui centraliifi! de cana!izare . menq;era zn zona se va rea!iza conform
Angajamente!or rezu!tate din procesu! de negocieri a! Capito!u!ui 22- Mediu pentru domeniu!: Apa, cu
U niunea Europeana prin grija comunei.
2. Caracteristicile efectelor i ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special,
la:
a. Probabilitatea, durata, frecventa i reversibilitatea efectelor:
- Prin masuri!e prevazute nu apare eject remanent asupra mediu!ui.
b. Natura cumulativa a efectelor:
Nu este cazul.
c. Natura transfrontiera a efectelor:
N u este cazul.
d. Riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu ( de exemplu, datorita
accidentelor):
- PUZ-u! nu preifntii rise pentru sanatatea umana fi pentru mediu zntrucat suprafafa de teren nu
este expus Ia inundafii, Ia a!unecari de teren.
- Terenu! ajerent PUZ nu se situeaza tn arie natura!ii protejatii Ia nive! !oca4 nafiona! sau
comunitar dec!aratii prin acte normative, se aJlii Ia !imita situ!ui comunitar Natura 2000 Depresiunea
fi Munfii Giurgeu!ui, nu va avea efecte semniftcative asupra situ!ui.
e. Marimea i spatialitatea efectelor (zona geografica i marimea populatiei
potential afectate):
- Este redus.
- in vecinatatea terenu!ui studiat sun! case de vacanfa, DN13B, drum satesc, terenuri agrico!e.
f. Valoarea i vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:
2
i. caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural:
- N u este cazul.
ii. Depairea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului:
- Prin masurile prevazute fn Planul Urbanistic Zonal conform Avizului de Gospodarire a Apelor
nr. 334/20.07.2010 emis de Administrajia de Apa Muref nu se va modiftca starea
buna a corpurilor de apa de suprafata {i subterana.
iii. folosirea terenului in mod intensiv:
N u este cazul.
g. Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare
recunoscut pe plan national, comunitar sau international:
- Terenul studiat nu se situeaza fn arie naturakJ protr:Jata Ia nivel local, najional sau comunitar
declarata prin acte normative, se ajk'i Ia limita sitului comunitar Natura 2000 Depresiunea fi Munjii
Giurgeului, nu va avea ifecte semni.ftcative asupra sitului.
3. In urma aparitiei anuntului public privind depunerea primei versiuni a PUZ -
lui solicitand parcurgerea etapei de incadrare in vederea obpnerii avizului de mediu
(aparut in ziarele Hargita Nepe din 06.07.2010 din 13.07.2010 respectiv in Informapa
Harghitei din 09/10.07.2010, din 13.07.2010) s-a inregistrat la A.P.M. Harghita
contestapa depusa in numele acponarilor Composesoratului comunei J oseni conform
adresei din data de 16.07.2010 inregistrata la APM Harghita cu nr.3142/16.07.2010 care
se refera la titlu de proprietate care prin contestaJia menponata nu este fondata deoarece,
documentapa aferent PUZ prezentata la APM Harghita conpne Extrasul de Carte
Funciara nr.50458/12.05.2010 eliberat de Oficiul de Cadastru Publicitate Imobiliara
Harghita- Biroul de Cadastru Publicitate Imobiliara Gheorgheni, pentru S.C. Barcim
Turist S.R.L. Din acest motiv contestatia nu este fondata.
'
Planul urmeaza sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu cu urmatoarea
conditie:
'
- Se vor respecta prevederile Avizului nr. 334/20.07.2010 emis de Administratia
Bazinala de Apa Mure;
Conform prevederilor HG 1076/2004 aveti obligatia de a informa publicul in mass
media asupra deciziei privind etapa de incadrare a planului in termen de 3 zile de Ia
primirea acesteia, utilizand anuntuJ. public model prezentei.
Dovada publicarii in mass - media va fi inaintata la APM Harghita. Procedura de
reglementare va continua conform prevederilor art.12, art.13 din H.G.1076/2004.
Procedura administrativa prealabila :
In conformitate cu prevederile art. 1, alin. 1 art. 7 alin. 1 ,2,3 din Legea nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ, va putep adresa institupei noastre in
termen de 30 zile de la data comunicarii prezentului act, inainte de a va adresa instantei
de contencios administrativ competenta solicitand revocarea in tot, sau in parte a
acestuia.
Plangerea se poate adresa in egala masura organului ierarhic superior.
3
Solutionarea litigiilor:
Conform prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 195/2005 aprobata de Legea
nr.265 I 2006, litigille generate de emiterea prezentei decizii se solup.oneaza de instanta de
contencios administrativ competenta a Tribunalului Harghita. Cererea in acest sens se
poate depune in termen de 6 luni de la data primirii raspunsului in urma parcurgerii
procedurii prealabile.
DIRECTOR
ing. BERNA
INTOCMIT
~
ing. MATYAS- BARTA I I f '
l '
'
$EF SERVICIU AUTORIZARI $1
CONTROLULCONFORMARII
ing. LASZLO Anna
4
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTI_A_M_E_D_I_U_LU_I ______ _

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HARGHITA
. .
Nr.:7932l21.07.2010
Catre: S.C. BARCIM TURIST S.R.L.
comuna Remetea,
str. Bemad nr.26,
jud. Harghita
Spre Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Sibiu
Referitor la solicitarea depusa de dvs. la APM Harghita, inregistrata la nr.
7932/07.07.2010, completata la nr.7971I09.07.2010, nr.8161l21.07.2010 "Plan
Urbanistic Zonal- pentru introducerea terenului din extravilan in intravilan care
creeaza cadrul pentru construirea unei pensiuni turistice in judetul Harghita,
comuna Joseni, satul Bucin - fn. pe o suprafata totala de S =1400 mp", va
comunicam urmatoarele:
Avand in vedere
Prevederile Hotaririi Guvernului nr.1 07 6 I 2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluarii de mediu pentru planuri programe;
Prevederile Legii apelor nr.1 07 I 1996 cu modificarile completarile ulterioare;
Prevederile Cap VII., Art. 77, Anexa nr. la lit m) din Ordinul M.M.G.A. nr.
66212006 privind aprobarea Procedurii a competentelor de emitere a
avizelor autoriza1or de gospodarire a apelor;
Adresa Agen!iei Regionale pentru Proteqia Mediului Sibiu nr.2652l 19.07.2010
inregistrata la APM Harghita la nr.3161l19.07.2010 privind delegarea competentei
pentru parcurgerea etapei de incadrare a planului susnumit;
Aveti obligatia de a completa documentatia depusa cu urmatoarele:
- A vizul de gospodarire a apelor privind Planul U rbanistic Zonal, emis de
Administra!ia Bazinala de Apa
- Avizul prealabil de oportunitate intocmit de structura specializata condusa de
aprobat de primarullocalita pentru elaborarea PUZ-lui, conform
Str. Marton Aron, Nr. 43, Miercurea Ciuc
Jud. Harghita, cod 530211
www.apmhr.ro 1
E-mail: office@apmhr.ro
Tel: 0266 371 313; 0266 312 454
Fax: 0266 310 041
prevederilo:r Legii nr.350 din 2001 privind amenajarea teritoriului urbanismul cu
modifidirile completa.rile ulterioare;
Bilantul teritorial existent /propus;
Regulamentul aferent PUZ cu permisiuni restriqii;
cu situap_e existent!;
- cu reglementari urbanistice privind Planul Urbanistic Zonal;
Studiu geotehnic;
Completarea documentap_ei depusa cu cele susmenp_onate este necesara pent:ru
continuarea p:rocedu:rii de reglementare a Planului Urbanistic Zonal din punct de vedere
al protecp_ei mediului.


INTOCMIT
ing. MATYAS- BARTA Rita
tt
SERVICIU AUTORIZARI
CONTROLUL CONFORMARII
ing. LASZLO Anna

2

(f nti!Si
-- ,;
. , \\7' R.EMHA s;;;.
.
. :: AGENTIA NATIONAL.\ PENTRU PROTECTI_A_M_E_D_IU_L_U_I ______

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HARGHITA
. .
Nr. de inregistrare.8150/a/a .. 07.2010
ADEVERINTA
..
In urma verificarii documentap.ei depuse de S.C.BARCIM TURIST S.R.L. cu
sediul in Comuna Remetea, str. Bernad nr.26 judep.:tl Harghita s-a stabilit di
proiectul" Construire pensiune turistica in satul Bucin, Com una Joseni, judeful
Harghita"propus a se realiza in comuna Joseni, sat Bucin, f.nr. judepli Harghita nu
necesita acord de mediu, dar la finalizarea lucrarilor activitatea declarata prin
proiect necesita autorizatie de mediu.
ing. BE
Str. Marton Aron, Nr. 43, Miercurea Ciuc
Jud. Harghita, cod 530211
www.apmhr.ro
E-mail: office@apmhr.ro
$EF SERV. AUTORIZARI $1
CONTROLUL CONFORMARII,
ing. Laszlo Anna
Tel: 0266 371 313; 0266 312 454
Fax: 0266 310 041
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HARGHITA
Nr. 8150/a/27.07.2010
CLASAREA NOTIFI CARll
Catre: S.C.BARCIM TURIST S.R.L.
Com.Remetea, str. Bernad, nr.26 judetul Harghita;
Ca urmare a solicitirii depuse de S.C.BARCIM TURIST S.R.L, cu sediul in Comuna
Remetea, str. Bernad nr.26 judetul Harghita, pentru proiectul "Construire pensiune turisticii
in satul Bucin, Comunafoseni, judeful Harghita"propus a fi amplasat in comuna Joseni,
sat Bucin, f.nr. judetul Harghita inregistrata la Agenp.a pentru Protecp.a Mediului Harghita cu nr.
8150/a/din data de 20.07.2010,
- in urma analizarii documentap.ei depuse, a localizarii amplasamentului in planul de urbanism
fu raport cu pozip.a de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu
de construit, zona costiera;
- avand in vedere ca:
- proiectul propus nu intra sub Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice private asupra mediului;
..., proiectul propus nu intra sub art. 28 din de urgenta a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
faunei salbatice, cu modifi.carile completarile ulterioare,
autoritatea competenta pentru protecp.a mediului : Agenp.a pentru Protecp.a Mediului Harghita decide:
Clasarea notificiirii, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului ide evaluare adecvatii.
Respectarea Avizului de gospodiirie a ape/or nr. 334/20.07.2010 emisii de AN
,,Apele Romane"-Administra{ia Bazinalii de Apii Mure prin care se impune obligativitatea
solicitiirii avizului de gospodiirire a apelor, inaintea inceperii execu(iei obiectivului, dacii
investi(ia va fi promovatii. Dacii prin acest proiect vor fi modificiiri fa(ii de proiectul depus Ia
APM Harghita avefi obliga(ia de a notifica in scris autoritatea competentii de protec(ia
mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenit dupii emiterea prezentei.
Pe baza Notificiirii depuse, A.P.M Harghita va emite decizie de men(inere a prezentului act
administrativ, sau necesitatea revizuirii acesteia, informand titularul cu privire Ja aceastii
decizie. Panii Ia adoptarea unei decizii de ciitre A.P.M Harghita, este interzisii realizarea
proiectului, care ar rezulta in urma modificiirilor care fac obiectul Notificiirii.
La punerea in funcfiune a obiectivului realizat titularul activitii(ii are obliga(ia de
a solicita ide a ob(ine 1J!.J,'zl1-fiG._,.._de mediu conform OMMDD nr. 1798/2007 .
..-;
/; PP.oJe
DIRECTO Epc;f' $EF SERV. AUTORIZAR! $I
ing. BERN D e aff_ f. CONTROLUL CONFORMARII,
;?. in g. Laszlo Anna
\. A;t::;h
\\ '<"'" (,. ..., . .&:}/
,f;
\\Yl)) {)[> \


.... ....
www.apmhr.ro
E-mail: office@apmhr.ro
Tel: 0266 371 313; 0266 312 454
Fax: 0266 310 041
ROMANIA


\:r: Sl. .,
REMETEA -"",;!{IJ
;,(

'HQ ""- o '-_"'..i."{-"0
AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA Sl PENTRU SIGURANTA
DIRECTIA SANITARA VETERINARA Sl PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR ." .. --
.. HARGHITA
'"'
'{<,::,. "'"

Miercurea Ciuc, str. Progresului, Nr. 14
Tel: 0266-314967; Fax: 0266-371646
E-mail: dsvhr@topnet.ro
NOTIFICARE
Nr.4317 din 28.07.2010
Directorul Directiei Sanitare Veterinare pentru Siguranta Alimentelor Harghita, avand in vedere
cererea documentatia inregistrata cu nr. 4317 din data 28.07.2010 depusa de S.C. Barcim Turist SRL.
din Com. Remetea,StrBernad,nr.26. pentru proiectul ,Construire pensiune turistica in satul
Bucin,Comuna Joseni,judetul Harghita", inregistrat sub nr. 37127.07.2010, in baza Notei de constatare
intocmite de dr. Borsos Csaba cu nr.41 din data de 28.07.2010, serviciu igiena sanatate publica
veterinara I Of serviciu sanatate animala I serviciul siguranta alimentelor, in temeiul prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 4212004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare pentru siguranta alimentelor,
aprobata cu modificari completari prin Legea nr. 21512004, cu modificarile completarile ulterioare, in
temeiul Protocolului nr. P51!1599103.03.2008 incheiat intre A.N.S.V.S.A A.P.D.R.P i ale normelor i
masurilor sanitare veterinare i pentru siguranta alimentelor in vigoare:
I. Certific ca: proiectul propus spre finantare este in conformitate cu legislatia in vigoare pentru
domeniul sanitar veterinar i pentru siguranta alimentelor, respectiv cu Regulamentul 17812002, Legea
150/2004 , Reg.85212004, Reg.853/2004 , Reg.882!2004 , Ordinul 11112008 *(se va preciza
standardullreglementarile comunitare pentru care se acorda notificarea) ca prin realizarea investitiei, in
conformitate cu proiectul depus de solicitant, unitatea va fi in concordanta cu legislatia in vigoare pentru
domeniul sanitar veterinar pentru siguranta alimentelor,
Nr. Specificatie:
1. Obiectivul : Construire pensiune turistica in satul Bucin,Comuna Joseni,judetul Harghita
2. Locatia obiectivului:Satu/ Bucin,Comuna Jo seni,ludetul Harg_hita
3. Activitatea: Construire pensiune turistica in satul Bucin,Comuna JoLseni,judetul Harghita
4. Termenul preconizat pentru finalizarea proiectului: 31.12. 2013
*-pentru unita\ile cu program
restructurare/modernizare
face precizarea ca proiectul respecta programul de
ROMANIA
AUTORITATEA VETERINARA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELqR
DIRECTIASANITARA PENTRU SIGURANTAALIMENTELOR
HARGHITA
MIERCUREA CIUC,str.Progresului nr.14/A,Tel/fax 0266/371646,314967,e-mail dsvhr@topnet.ro
Subsemnatii ...... 1/J..: .... ...... ...................................... , inspectori in cadru!
.. ..
....... M. .... , . bl ..... : judetul HARGHITA, cod unic de (CU_I)
................. de .............................. , cu sed1ul social 1n
................. .............. , str .......... ... ........ .... ..... , judetul HARGHITA,
1 prezenta domnului/doamnei ... ... .,2:>. ........... : .... ........ , Tn calitate de
........................................ , am constatat
.rmatoarele: Z1 1
-
ozt.r ----==--==
Tn urma celor constatate Tn conformitate cu legislatia specifica Tn vigoare se aplica urmatoarele masuri
recomandari (se vor prevederile actelor normative care nu au fost respectate):
lnspectori,
F-AA-1

str. Koteles Samuel, nr.33, cod postal: 540057, TIRGU-MURES
Tel.: 0265 260289; 265420; 262191
Fax: 0265 264290; 267955; 265059; RDS: 0365 814449
CIF: RO 23719936; !BAN R098TREZ4765025XXX008475 Trezoreria
http://www.rowater.ro/damures e-mail: avize@dam.rowater.ro
A VIZ DE GOSPODARIRE A APELOR
Nr. 334 din 20.07.2010
privind:
"P.U.Z.- construire pensiune turistica In satul Bucin, comuna Joseni, jud.
Harghita''
Spre stiinta: - S.G.A. (S.H. Reghin)
1. DATE GENERALE SI LOCALIZAREA OBIECTIVULUl:
- solicitantul avizului: S.C. BARCIM TURIST S.R.L., Remetea, str. Bernard, nr. 26, jud.
Harghita
- adresa de inaintare: f.nr., inregistrata la Administratia Bazinala de Apa sub nr. 5901 I
MG I 147 R I 09.07.2010
- beneficiar:
- proiectant general:
- amplasament:
- curs de apa:
S.C. BARCIM TURIST S.R.L., Remetea, str. Bernard, nr. 26, jud.
Harghita
S.C. FORUM PROIECT S.R.L. Pitra Neamt
extravilanullocalitatii Bucin, comuna Joseni, jud. Harghita
pr. necadastrat
2. SCOPUL INVESTITIEI SI ELEMENTE DE CORELARE- COORDONARE:
Scopul prezentului P.U.Z. este introducerea in intravilan schimbarea destinatiei unui teren in
suprafata totala de 1.400 mp, din zona agricola in zona pentru constructii.
3. SITUATIA EXISTENTA:
Terenul se afla in extravilanul localitatii Bucin, comuna Joseni, jud. Harghita, este proprietatea
beneficiarului, conform extrasului de carte funciara anexat la documentatia tehnica depusa, iar
folosinta actuala a terenului este de teren agricol - conform Certificatului de urbanism nr. 90 I
27.05.2010 emis de Consiliul Judetean Harghita.
4. PLANUL URBANISTIC ZONAL PREVEDE:
Zona studiata cuprinde principala functiune, construirea unei pensiuni cu regim de inaltime S + P + E
+ M. Celelalte functiuni sunt complementare cuprind dotari edilitare hidroedilitare, spatii verzi,
strazi alei pietonale, parcare, etc.
5. Dotari hidroedilitare:
5 .1. Alimentarea cu apa:
Conform documentatiei tehnice depuse, alimentarea cu apa potabila a obiectivului se va asigura dintr-
un put sapat, echipat cu o pompa tip hidrofor.
5.2. Canalizarea si evacuarea apelor:
5.2.1. Conform documentatiei tehnice inaintate, apele uzate fecaloid - menajere rezultate de pe
amplasament vor fi colectate dirijate catre o statie de epurare mecano - biologica proprie,
dimensionata corespunzator, cu descarcarea apelor epurate in eel mai apropiat emisar.
6.0bligatii
La faza de proiectare studiu de fezabilitate, in documentatia pentru fundamentarea solicitarii avizului
de gospodarire a apelor aferent obiectului de investitie, se vor avea in vedere urmatoarele:
definitivarea necesarului, respectiv a cerintei de apa potabila, corespunzatoare capacitatii efective
a dotarilor activitatii
corelarea stricta a capacitatilor de alimentarea cu apa cu cele de canalizare epurare a apelor
uzate;
prevederea retelei de canalizare pluviala pentru colectarea apelor pluviale de pe amplasament;
in urma intocmirii studiului de fezabilitate se va inainta ditre Administratia BazinaHi de
'
Apa documentatia tehnica in vederea obfinerii avizului de gospodarire a apelor.
In caz de modificare a destinatiei terenului a constructiilor prevazute prin Planul Urbanistic Zonal,
acesta se va supune procedurii legale de reglementare din punct de vedere al gospodaririi apelor.
Prezentul aviz de gospodarire a apelor se emite in temeiul Legii apelor nr. 10711996, cu
modificarile completarile ulterioare, a Ordonantei de Urgenta nr. 107/2002 privind infiintarea
Administratiei Nationale "Apele Romane" aprobata prin Legea nr. 404/2003, cu modificarile
completarile ulterioare a Ordinului ministrului mediului gospodaririi apelor nr. 662/2006 privind
procedura competentele de emitere a avizelor de gospodarire a apelor.
DIRECTOR A.R.A.,
ing. Monica Gheorg.
,//,..r \ ],/t,tf/
/

ing.L{) .. .. /
lFtwl ',J
in toe mit,
ing. Dana
DIRECTOR,
Teodor Giurgea
2
ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JCDSENI
NR.2939/ 15.07.2010
Adeverinta
Prin prezenta se adeverqte de noi Primaria Comunei Joseni, prin Czirjak
Klara referent urbanism ca drumul din spatele terenului in proprietatea S.C.
BARCIM TURISM SRL. este in domeniul public al Comunei J oseni in
extravilan.
Prezenta sa fntocmit spre ai servii la obtinerea Avizului D.R.D.P.
Joseni la 15.07.2010
i\NEXA 13 cod P'TE 26 R/Jvf
6A VIZ- AUTORIZA TIE Inregistrat Birou SCAA-DRDP Brasov
65 Euro I 105 Euro I 25 Euro Nr. .................. Data ............................. .
LeiiEuro ............................. .
Buc ............ x .................. .lei/buc = ........................... lei
Factura ...................................... din ....................... 20 10
S.D.N.Miercurea-Ciuc
Chitanta lOP nr ....................... ./din .................. 201 0.
PERSOANA JURlDICA
Sau
PERSOANA FIZICA
INMA TRlCULA t A
PERSOANA FIZICA
Catre: D.R.D.P. BRASOV- Biroul S.C.A.A.
Subscrisa : ...

.. .... ........... ..
cu sediul .......... .. ................................ .
Strada ................ ........ Nr ...... Bl. ... Sc ...... Ap ...... Jud ....... .
Telefon ............... : '/J' .. ,....,.
4
. ..

J ... ./ .. 2Jos;ii-i3.:<ji ......


---- _TJ'YU:Jej
Deschis la banaca .. :-:-:-......... '&'' .. ......................... .
Sucursala I Filiala ... .. !!l. ...... .................. ; ...... ..
Reprezentata legal prin dllcL-na.. f::l. ... ...... .
A
nil furt ..... d Lli-(J J./ I Si7J.,'I'I"7-- r"i . ' dlld-
vp, )!ta e ... :r.4 .................. ....... ,. ....... s1 prm na
........ 9. .. .... !N .......... avand functia de. !.//<?-iT
Subsemnatul(a): .... ' ................................................ ; ........... .
cu domiciliul in Localitatea .................................................... .
Strada ........................... Nr ...... Bl .... Sc ...... Ap ...... Jud ...... ..
Telefon .................................. Fax .... ..: ................ : ............. ..
Identificat cu B.I./C.I. seria ........................ nr .............................. ...
Eliberat de Politia .............................. din data de .................. ..
A va.1.1d cod numeric personal ................................................. .
VA ROG A APROBA *
D Eliberarea - acordului de principiu.
D Eliberarea - autorizatiei pentru amplasarea silsau executia de lucrari in zona
drumurilor nationale
D Incheierea contractului de utilizare a zonei drumului
D Prelungirea autorizatie panou :; I-f'S . _ .a
L U CRAREA ........ .' .. If:: ..... ...... / y_ ':ff_ .l. '11 ..... ... , ........
Care va fi amplasat lexecutat m zona DN ... ; ........ km ........... i: ....... ... . dreapta
DN ............ km ............................ stanga!dreapta
DN ............ km ............................ stangaldreapta
**De respectarea conditiilor ce vor fi impuse in autorizatia pentru amplasare si I
executie de lucrari in zona va raspunde :
Dl .
3
.fJ ..... .' ..... ........ ...... avand lt:f /C.J Y..f.. ...
nr ................ .... Eliberat de Politia)?.
1
w-.. data de ....... ........ cu
P
don:icildiuldin ..

.. 4'!!.f:.:L
1
............ .
er1oa a e execu 1e a ucrart or ................................ : ............. .
.; .. ..
Compania Nationala de Autostrazi Drumuri Nationale din Romania S.A.
010873, sector 1 , B-dul Dinicu Golescu, nr. 38
Nr. Reg. Comertului: J 40 I 552 I 15.01.2004 Cod unic de 'inregistrare : 16054368
Directia Regionala de Drum uri Poduri
- 500090 , B-dui Miha'il Kogalniceanu, nr. 13 , bl. C2 , sc. I, OP 7 , CP 800
Tel. 0681547687; 547688; 547689, Mobil 07411816150; 816051; 816052 Fax 0681547695; 547697
Biroul TSC-AA NR. 72/691 din 21.07.2010
CATRE,
IPREZENTUL ACORD NUDA DREPTULI
lnE EXECUTIE A LUCRARILORI
SC BARCIM TURIST SRL
Remetea, Str. Bernad, nr.26, Judet Harghita
SPRE STUNT A: SDN M. Ciuc
Alaturat, va transmitem ACORDUL DE PRINCIPIU privind lucrarea :
Construire pensiune turistica in satul Bucin, comuna Joseni,judetul
Harghita amplasata in zona DN-13B la Km 21 +425 partea dreapta a
drumului national, in extravilanullocalitatii Joseni, judetul Harghita.
DIRECTOR &
ltJg. MOLDOVA
Compania Nationala de Autostrazi ~ i Drum uri Nationale din Romania S.A.
Bucureti - 010873, sector 1 , B-dul Dinicu Golescu, nr. 38
Nr. Reg. Comertului: J 40 I 552 I 15.01.2004 Cod unic de inregistrare: 16054368
Directia Regionala de Drumuri ~ i Pod uri B r a ~ o v
Braov - 500090, B-dui Mihail Kogalniceanu, nr. 13, bl. C2 , sc. I, OP 7, CP 800
Tel. 0681547687; 547688; 547689, Mobil 0741/816150; 816051; 816052 Fax 0681547695; 547697
!AcoRD DE PRINCIPiul
Biroul TSC-AA NR. 72/691 din 21.07.2010
BENEFICIAR: SC BARCIM TURIST SRL
Remetea, Str. Bernad, nr.26, Judet Harghita
Lucrare: Construire pensiune turistica in satul Bucin, comuna Joseni, judetul
Harghita amplasat ia zona DN-13B la Km 21+425 partea dreapta a drumului national,
in extravilanullocalitatii Joseni, judetul Harghita.
Spre $1iinja: S.D.N. M.Ciuc
In baza cererii dvs. si in urma analizam de catre D.R.D.P. Brasov, a
documentatiei prezentate, vii facem cunoscut acordul nostru de principiu
privind Construire pensiune turistica in satul Bucin, comuna Joseni,
judetul Harghita, cu respectarea urmatoarelor conditii:
CONDITII SPECIALE
Constructia "Construire pensiune turistica in satul Bucin, com una Joseni, judetul
Harghita "se va realiza in zona DN-13B la Km 21 +425 partea dreapta a drumului national,
in extravilanul localitatii Joseni, judet Harghita, in limita frontului de proprietate cf.
prevederilor certificatului de urbanism nr. 90 din 27.05.2010, eliberat de catre Consiliul
Judetean Harghita, si a proiectului nr. 02/2010 intocmit de catre SC Forum Proiect SRL,
Piatra Neamt si PV incheiat de catre SDN M. Ciuc nr. 2857 din data de 20.07.2010.
Constructia, se va executa in limita frontului de proprietate, in afara zonei de
protectie a drumului national (definita prin OG 43/97 completat- Anexa 1), fara afectarea
santului, taluzului drumului si plantatiei rutiere (daca exista), corelat cu prevederile CU.
Constructia se va incadra in prevederile PUG, aprobat de organele abilitate pentru
localitatea J oseni, judet Harghita.
Accesul rutier se va realiza prin drumul comunal existent conform Aprobarii nr.2939 I
15.07.2010 eliberata de Primaria comunei Joseni.
In dreptul accesului se va monta obligatoriu indicatorul <STOP> cu dimensiunile
conform STAS 1848/112008.
Imprejmuirea proprietarii se va realiza in limita frontului acesteia catre DN-13B, in
afara zonei de siguranta a drumului national.
Pe perioada executiei lucrarilor se interzice depozitarea pe platforma drumului
national de materiale, pamant sau utilaje.
Semnalizarea rutiera a lucrarilor se va executa conform prevederilor ORDIN MI/MT
1112/411/2000 publicat in MO 397/24.08.2000 si avizului IPJ Harghita-SPR care se va
solicita de catre beneficiarul prezentului aviz.
Prezentul acord de principiu, are o valabilitate de 12 luni de Ia data emiterii
acestuia si nuda dreptul de executie a lucrarilor decit dupa obtinerea autorizatiei de
amplasare si acces din partea administratorului drumului national.
Pentru obtinerea autorizatiei de amplasare veti prezenta o documentatie tehnica
intocmita, in 4 exemplare, conform conditiilor speciale din prezentul acord si
completata cu:
- copie dupa AC emis conf. Lege 50/91;
- copie dupa acordul DRDP Brasov;
- sectiune transversala in drum, cotata, in zona accesului
- date referitoare la perioada de executie a lucrarilor si nume responsabil de lucrare
din partea beneficiarului si a constructorului (nume, act identitate in copie si telefon
contact) se vor inainta la DRDP Brasov prin intermediul SDN M. Ciuc.
Tariful de avizare, in valoare de 456,91 lei, cf.ORD MT 245/2008, a fost achitat la
SDN M. Ciuc cu CF nr. 940007861 din 20.07.2010.
CONDITll GENERALE
Se vor solicita si obtine avize de la toti detinatorii de lucrari aeriene si subterane in
zona DN si care ar putea fi afectate de lucrarea ce se doreste a se executa.
DIRECTOR Adj. lntretinere-Infrastructura,

Sef Birou TSC-AA,
Sing. Cocon s Adrian
r
In toe mit,
11)$. Serban Ghika

nr.
MINISTERUL SANATAJII
DIRECTIA DE SANA TATE PUBLICA
HARGHITA
MIERCUREA CIUC str.Mik6 nr.1
NOTIFICARE
917/ din 19.07.2010
eliberata pe baza asistentei de specialitate de sanatate publica
SC BARCIM TURIST SRL La cererea
cu sediul in COMUNA REMETEA, STR. BERNAD NR. 26, JUDETUL HARGHITA
avand In vedere documentatia depusa nr. 917 pe baza analizei evaluarii conformarii
proiectului In baza Ord.M.S.nr.1030/2009
Se notifica conformitatea cu normele de igiena i sanatate publica
pentru proiectul:
CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA IN SATUL BUCIN. COMUNA JOSENI, JUDETUL
HARGHITA
situat In JOSENI
=S.:.....;A:...:..T..:.....
avand ca obiect de activitate (cod CAEN)
Structura functionala prezentata In documentatia depusa corespunde reglementarilor sanitare in
vigoare
Ord.M.S.nr.536/1997 Ord.M.S.nr.536/1997
cu urmatoarele propuneri de modificare recomandari pentru asigurarea conformitatii:
Respectarea normelor igienico-sanitare in vigoare.
MINISTERUL ADMINISTRA TIEl INTERNELOR
INSPECTORA TUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENT A
INSPECTORA TUL PENTRU SITUATII DE URGENT A
,Oltul" AL JUDETULUI HARGHITA

S. C. BARCIM TURIST S.R.L.
Nr.6' ...
din 20.07.2010
Ex. nr.l
2exemplare
Miercurea Ciuc
Com una Remetea, sat Remetea, str. Bernad, nr. 26, judeful Harghita
- Domnului Portik lmre -
La cererea dumneavoastra, referitoare Ia avizarea din punct de vedere al securitatii Ia incendiu
a Proiectului pentru construire pensiune tuTisticii. In satul Bucin, comuna Joseni, jude(ul Harghita - faza
D.A.L.I. (echivalenta a studiului de fezabilitate), cu amplasamentul In localitatea Joseni, sat Bucin, va
comunicam urmatoarele:
In conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1), lit a) din Normele metodologice de avizare
autorizare privind securitatea Ia incendiu protectia civila, aprobate prin O.M.A.I. nr. 80 din 06 mai
2009, avizele de securitate Ia incendiu se emit atunci cand "sunt solicitate prin certificatele de urbanism In
vederea erniterii autorizatiilor de construire, pentru categoriile de constructii amenajari aprobate, potrivit
legii, prin hotarare a Guvemului".
Investitia pe care dumneavoastra intentionati sa o realizati, se incadreaza In prevederile
H.G.R. nr. 1.739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii amenajari care se
supun avizarii autorizarii privind securitatea Ia incendiu, prin urmare este obligatorie obfinerea
avizului de securitate Ia incendiu pentru proiectul de realizare a investitiei. A vizul de securitate Ia
incendiu se obtine conform prevederilor Normelor metodologice de avizare autorizare privind securitatea
la incendiu protectia civila aprobate prin O.M.A.I. nr. 80 din 06 mai 2009.
In conformitate cu datele fumizate de dumneavoastra, proiectul investitiei propuse este In faza
D.A.L.I. (Studiu de fezabilitate). In aceste conditii, nu exista date suficiente lntocmirii documentatiei
tehnice de obtinere a avizului de securitate Ia incendiu. In faza proiectului pentru autorizarea lucrarilor de
constructii (D.T.A.C.), premergator inceperii lucrarilor de executie a investitiei, aveti obligatia de a obtine
avizul de securitate Ia incendiu, In baza documentelor precizate la art. 9, alin (1) din Normele metodologice
de avizare autorizare privind securitatea Ia incendiu protectia civila aprobate prin O.M.A.I. nr. 80 din
06 mai 2009 cu modificarile ulterioare.
Cu stima,
Tel: 0266-371657; Fax 0266-314353
Mun. Miercurea Ciuc, Str. lancu de Hunedoara, Nr. 8
Judetul Harghita, 530192
.tC. P'iliala ik Dfxtrilnt!ht n
eletfrka EJJ!C11UCA DlSTRIJ;I!i11E TltANSJLJi/t)(1,1S(,tp .$'.&.
. . Sl!CllJtSALA HA.RGlflTA
Serviciul Energetic, Acces Retea
CATRE,
SC BARCIM TURIST SRL
judet HARGmTA, localitate REMETEA str. BERNAD nr. 26
Referitor Ia cererea de aviz de amplasament, inregistrati cu nr. 705010006771
07.07.2010, pentru obiectivul "CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTicA iN SA TUL
BUCIN, COMUNA JOSENI, JUDE'fULHARGmTA" amplasat in HARGmTA, Zoe. BUCIN
[JOSENI}, str. BUCIN, nr. FN
In urma analizei documentatiei, pentru constructia obiectivului mentionat, se
emite:
AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 70501000677 I 07.07.2010
pentru faza PAC
Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastrii, se va face respectandu-se
conditiile impuse de legislatia in vigoare :
o Fata de LEA 110 k V si LEA 20 kV veti respecta :Ord ANRE nr. 49 I 2007 Norma tehnica privind
delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice si NTE 003/04/00-
"Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000 V"
o Fata de LEA 0,4 kVveti respecta condi(:iile impuse de si PE 106/95 ''Normativ pentru
proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de j. t. "
o Fata de LES din zona veti pastra distanta minima impusa de NTE 007/08/00- "Normativ
pentru proiectarea si execu(:ia retelelor de cabluri electrice "
1/ Sapaturile le veti incepe doar dupa ob(:inerea avizului de sapatura de la S.C. ELECTRICA SA. -
S.D.E.E HR.(Centrul Exploatare mt+jt TOPLITA-telefon 0266343636.
Q Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual , numai
in prezenta delegatului SC ELECTRICA SA si cu respectarea normelor de protectie a muncii specifice
o NPSM. In caz contrar, bene_ficiarul ( sau executantul ,dupa caz) va suporta conseintele pentru
orice deteriorare a instala(:iilor precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica
si/ sau neelectrica .
o Eventualele prote_jari, re_faceri sau devieri ale instala(:iilor noastre afectate de lucrarea dv. se
vor.face printr-o .firma atestata ANRE in baza unui contract de reglementare retele electrice, ce se va
incheia la S. Urmarire Investi(:ii,Repara(:ii a SDEE Bra!jov.
o Orice activitate sub sau in apropierea instala(:iilor electrice se va desfasura cu respectarea
normelor de protectie a muncii speci,fice Q NPSM . In caz contrar, beneficiarul ( sau executantul,
dupa caz ) va suporta conseintele pentru orice deteriorare a instala(:iilor precum si raspunderea in
cazul accidentelor de natura electrica .
o Se va incheia o declara(:ie autentificata notarial precum ca utilizatorul terenului (solicitantul
cererii de AA) este de acord ca S.C. ELECTRICA SA.-Sucursala de Distributie a Energiei Electrice
.HR. sa bene_ficieze de acces pentru lucratorii S.C. ELECTRICA SA.- pentru interventii, intretinere,
repara(:ii, revizii, mod(ficari si exploatare a instala(:iilor electrice aflate in gestiunea unitatii noastre .
o In vederea ob(:inerii Avizului tehnic de racordare se va prezenta extras CF cu grevare de
sarcina pentru servitute, mentionata in declara(:ia autent(ficata notarial.
0 In conformitate cu L.13/ 9 ianuarie 2007 -art. 41 alin.4, terenurile pe care se situeaza retelele
electrice existente la intrarea in vigoare a legii, sunt si raman in proprietatea publica a
statului. Cheltuielile pentru mod(ficarea , schi.mbarea caracteristicilor energetice ini(:iale ale
instala(:iilor electrice existente, inclusiv pentru eliberarea amplasamentului, conform L. nr. 13/9
ianuarie 2007 art.41 alin, 7. sunt suportate de eel care a generat modificarea.
o Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.
Q Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului sau marirea puterii instalate si maxim
simultan absorbite , consumatorul va solicita la SDEE HR a viz tehnic de racordare prin care se va
stabili solu(:ia de alimentare cu energie electrica a obiectivului (aceasta solu(:ie se va definitiva in
cadrul FISEI DE SOLUTIE data de SDEE HR dupa depunerea de catre utilizator a cererii pentru a viz
tehnic de racordare). La depunerea documenta(:iei in vederea ob(:inerii autoriza(:iei de construire a
obiectivului , proiectantul general va men(:iona necesitatea ob(:inerii autoriza(:iei de construire pentru
instalatia de alimentare cu energie electrica (La instala(:iile care se realizeaza pe Tar({ de racordare
autorizatia se va ob(:ine in numele SC ELECTRICA SA o SDEE HR.
o Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis;
realizarea construc(:iei pe un alt amplasament nu poate .fi .facuta decat dupa ob(:inerea unui aviz
pentru noul amplasament.
Aviz nr. 70501000677 f 07.07.2010 1 1 2
S.C. Filial a dF Distribu{ie t1 .Electrice
ELE'CTRICA 111STR1ElJ]1E TRANSILi
7
ANlA SV11 S.A.
SUCURSALA llARGfllTA
Str; Kv-ssuth Lajos 1, 5302.20 MIERCUREA ClUC, Juoc-'j;ul Harghlta Tel: 0266 205 999 fax; 0266 3/1. 975
0 Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilitatii certificatului de urbanism si isi pierde valabilitatea
in cazul nerespectari.i planului de amplasament al obiectivului.
S-a eliberat prezentul aviz in conformitate cu certificatul de urbanism nr. 90 din 27.05.2010
Tariful de emitere a avizului de amplasament, in valoare de 68.20 RON s-a achitat cu chitanta nr. 3769
I 07.07.201 o
Director
AD].SEF
ANGELICA
CE.ING.BULBOACAServiciul S.E.A.R.
Aviz nr. 70501000677 I 07.07.2010
into emit
Balint Pavel
2/2
A viz
Nr. 18/06.07.2010
Faza S.F.
FILIALA TERITORIALA
BRASOV-COVASNA-HARGHIT A
$irul Beethoven, nr. 2, localitatea BRASOV
tel/fax. 0268/511900
tel. 0268/471438
In urma verifidirii documentatiei depuse de SC BARCIM TURIST SRL pentru
Studiul de Fezabilitate aferent proiectului ,Construire pensiune turisticii fn satul Bucin,
comuna Joseni,jude(ul Harghita" propus a se realiza prin masurile 313/322b cofinantate
prin PNDR, injude(ul Harghita, comuna Joseni, satul Bucin, se certifidi faptul ca Studiul
de Fezabilitate este intocmit in conformitate cu recomandarile, prevazute Ia punctul A
din Fi$a Tehnicii de verijicare a criteriului ,fncadrarea fn specijicul arhitecturii locale",
anexata la prezentul aviz.

Nume: Nicolae 'faric
Semnatura:
Data: 13.07.2010>"
<
.

-c
[>
':;,..
'...,; ('0
., /f,-03ov-Co"''"'
in toe mit,
Nume: Anton
Semnatura:
Data: 13.07.2010
FILIALA TERITORIALA
BRASOV-COVASNA-HARGHITA
$irul Beethoven, nr. 2, localitatea BRASOV
tel/fax. 0268/511900
tel. 0268/471438
TEHNICA DE VERIFICARE A CRITERIULUI iNCADRAREA iN SPECIFICUL
ARHITECTURII LOCALE
MASURA 313 I 322b
Solicitant: SC BARCIM TURISTSRL
Denumire Proiect: ,Construire pensiune turisticii in satul Bucin, comuna Joseni,
jude{ul Harghita "
Amplasament Proiect: judeful Harghita, com una Joseni, satul Bucin
A. Recomandari Faza SF pentru Avizul SF nr. 18 I 06.07.2010:
1) Parcela, pe care se va implementa proiectul, respecta prevederile legale privind amplasarea
acesteia fata de zonele de rise ( inundatii, alunecari de teren ) sau in arii (rezervatii) naturale
protejate.
2) Aria minima a parcelei va fi 1.000 mp iar deschiderea minima Ia strada ( cale de acces) va avea
o valoare conform reglementarilor urbanistice locale, sau, unde acestea nu exista, conform
traditiei locale. Aceasta exigenta se aplica numai pentru construcfiile noi.
3) Procent de Ocupare a Terenului ( P.O.T.) va fi max. 20 %. Acest procent este rezultatul
raportului dintre Aria Construita totala (suma ariilor construite ale tuturor constructiilor din planul
general) Aria parcelei. Valoarea P.O.T. va ramane neschimbata se va aplica in cazul unor
viitoare extinderi sau completari cu constructii in incinta. in cazul unor constructii existente, Aria
Construita a acestora va fi inclusa de Ia inceput in calculul P.O.T. Aceasta exigenta se aplica
numai pentru constructiile noi, inclusiv extinderi ale construcfiilor existente.
4) Coeficient de Utilizare a Terenului ( C.U.T.) va fi max. 0,50. Acest coeficient este rezultatul
raportului dintre Aria Construita ( suma ariilor construite ale tuturor
constructiilor din planul general - nu se includ ariile subsolurilor ) Aria parcelei. Valoarea
C.U.T. va ramane neschimbata se va aplica in cazul unor viitoare extinderi sau completari
cu constructii in incinta. in cazul unor constructii existente Aria Construita a acestora
va fi inclusa de Ia inceput in calculul C.U.T. Aceasta exigenta se aplica numai pentru
construcfiile noi, inclusiv extinderi ale construcfiilor existente.
5) Retragerile de Ia strada, fata de limitele de proprietate stanga/dreapta fata de limita de
proprietate spate , vor avea valori conform reglementarilor urbanistice locale, sau, unde acestea
nu exista, conform traditiei locale. Aceasta exigenta se aplica numai pentru constructiile noi,
inclusiv extinderi ale construcfiilor existente.
6) Asigurarea, in incinta, a unui numar de locuri de parcare egal cu numarul camerelor cu
functiunea cazare eventual acoperite dar numai in sistem tip ,pergola", realizat numai din
lemn (structura aparenta). Aceasta exigenta se aplica numai pentru constructiile noi,
inclusiv extinderi ale construcfiilor existente, iar pentru modernizare numai daca
proiectul prevede astfel de lucrari.
7) Volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul Ia elementele importante de
peisaj sau construite. Nu se admite mascarea monumentelor istorice, de arhitectura (
biserici, clopotnife, troife, conace, cule, statui, locuinfe tradifionale cu valoare de
patrimoniu, peisaj rural construit, ruine, situri arheologice etc. ) sau naturale ( creste
montane, cascade, arbori semnificativi/protejafi, luciu de apa, peisaj marin etc. )
existente, sau ingradirea accesului Ia acestea.
8) Constructie :
a) Volumetria va fi simpla, lipsita de elemente parazitare. Constructiile vor fi
rational pe teren ( pante, scurgeri de apa, vizibilitate, orientate fata de punctele cardinale,
fata de elementele ambient ale cadrului natural/construit, fata de reperele de interes) ;
b) Paramentul va fi finisat conform traditiei locale. Nu se admite utilizarea betonului
aparent, a peretilor cortina, placajelor ceramice, din sticla sau materiale plastice.
Nu se admit culori stridente, saturate ;
c) Raportul plin I gol va fi adaptat tipologiei locale. Se recomanda ferestre drepunghiulare
sau patrate ( nu se admit ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, po/igonale) ;
d) Tamp/aria ( interioara i exterioara ) va fi proiectata i realizata conform tipologiilor de
inspiratie locala. Se recomanda geamuri tip ,termopan"(numai partea din sticla), sau
ferestre duble sau triple in unu, doua sau trei canate, obloane din lemn. Nu se admit
tamplarie confectionata din metal sau plastic, obloane rulante, caramida de sticla,
policarbonat ;
e) Elementele adiacente constructiei ( terase, scari exterioare, stalpi, parapeti, balustrade,
grilaje, copertine ) vor fi concepute i realizate in spiritul traditiei locale. Nu se admit
confectii meta/ice aparente, balutri, ornamente din material plastic ;
9) Acoperi:
a) Forma geometric simpla, conforma traditiei locale. Se recomanda arpante din lemn cu
pante simetrice ce vor avea valori adaptate regimului pluvial regional. Nu se admit
pante asimetrice, coame rupte, coame cu o apa prelungita peste cealalta sau
coame suprapuse ;
b) invelitoare va fi adaptata traditiei locale. Se recomanda materialele traditionale -
ceramica, lemn, paie, stuf, piatra, ardezie etc. Nu se admit invelitori meta/ice (
tabla lisa, tabla cutata, tabla profilata etc.), materiale plastice sau bituminoase,
indiferent de tramentu/ suprafetei aparente. Nu se admit, de asemenea, culori/e
stridente, atipice, straine de tradifia /ocala ;
c) Lucarnele vor avea forme adecvate traditiei locale. Se pot admite ferestre tip luminator,
daca acestea nu modifica volumetria aspectul general al acoperiului Nu se admit
volume neconforme traditiei locale, tamplarie confectionata din metal sau plastic,
geam armat, policarbonat ;
d) Tinichigeria va fi conceputa cu o geometrie simpla, discreta. Nu se admit decoratii Ia
jgheaburi i burlane, ornamente de coama din materiale plastice sau similar.
10) Anexele gospodareti trebuie sa respecte exigentele constructiei principale. Nu se admit
construcfii anexe prefabricate din beton armat aparent, tip ,container", constructii
meta/ice aparente.
11) Amenajari incinta :
12) imprejmuirile i portile vor fi concepute i executate utilizand geometrie, cromatica i
materiale conforme traditiei locale, ( se recomanda utilizarea materialelor traditionale locale -
piatra, lut, lemn, nuiele, inaltime red usa a gardului - max. 1,50 m Ia strada, acolo unde
este cazul) Aceasta exigenta se aplica numai pentru constructiile noi, inclusiv extinderi
ale construcfiilor existente, iar pentru modernizare numai daca proiectul prevede astfel
de lucrari.;
a) Zidurile de sprijin (dupa caz), drumurile, aleile, platformele, spatiile de parcare vor fi
realizate din materiale locale. Se recomanda utilizarea materialelor traditionale locale -
pamant compactat, dalaje piatra, piatra sparta, macadam, pavele, grassbeton. Nu se
admite beton aparent, imbracaminti asfaltice etc. Aceasta exigenta se aplica numai
pentru construcfiile noi, inclusiv extinderi ale constructiilor existente, iar pentru
modernizare numai daca proiectul prevede astfel de lucrari.
13) Canalizare, platforme :
Prin proiect, se va asigura colectarea apelor menajere pluviale, precum gestionarea
menajere, conform Avizelor de principiu, anexate documentatiei prezentate.
Amplasarea platformelor sau constructiilor anexe cu rol de depozitare
temporara a menajere se va face Ia o distanta de min. 10 m de corpurile de clad ire
cu functiuni de locuire, cazare alimentatie public ;
Se va asigura, din faza de proiectare organizarea colectarii diferentiate a menajere
evacuarea acestora in mod ecologic, complet ritmic. Nu se admite depozitarea
deeurilor menajere pe termen mai lung de o saptamana sau incinerarea acestora in
incinta.
Constituie un avantaj pentru proiect utilizarea de fose septice microbiologice ecologice sau
microstatii de epurare, acolo unde nu exista retea de canalizare menajera comunala. De
asemenea, colectarea in sistem intern de incinta, canalizat, a apelor pluviale utilizarea
acestora, acolo unde nu exista retea de canalizare plauviala comunala.
ATENTIE:
valorile de Ia pet. 2, 3, 4, 5 6 sunt minime ; in cazul in care prevederile Planului Urbanistic
General- Regulamentului Local de Urbanism sunt mai restrictive- P.O.T., C.U.T. mai mici,
distante minime mai mari, locuri de parcare mai multe - acestea vor avea prioritate fata de
valorile specificate in prezentele recomandari ;
asigurarea distantelor corecte fata de elementele construite, infrastructura, retele de
transport generatoare de stress, platforme ecologice ;
dimensionarea responsabila, rationala economica a constructiilor;
executarea modernizarilor/extinderilor constructiei cu respectarea stricta a criteriilor enuntate
'
izolarea termica optima a constructiilor In perspectiva necesitatii obtinerii Certificatul
energetic al constructiei ;
folosirea surselor alternative de energie, a aparatelor de incalzire preparare a apei calde in
sistem centralizat cu functionare pe gaze naturale, lemn/combustibili pe baza de lemn. Nu se
accepta centrale termice sau sobe care sa funcfioneze cu combustibillichid-derivafi ai
petrolului sau fosili-carbune ;
amenajarea de perdele fonice de plantatii.
ACESTE $1 CONDITII VOR STA LA BAZA PROIECTARII, IAR iN
URMA VERIFICAR/1 RESPECTAR/1 ACESTORA SE VA ELIBERA AVIZUL-FAZA PAC
PRIVIND iNDEPLINIREA CRITERIULUI <iNCADRAREA iN SPECIFICUL ARHITECTUR/1
LOCALE>.
O.A.R Filiala
Arhitect:
____ TARIC
( Nume, Prenume ) a
""
Data : 13 I 07 I 2010 o


Am luat Ia cuno tinta:
Solicitant :
I K._
( Nume, Prenume )
Data : {3 I Otf 20t1 0
(Semnatura)
A
GUVERNUL ROMANIEI
Denumire:
Proiectant:
Beneficiar:
www.mdrt.ro
Cabinet Secretar General
AVIZ Nr. 345 din 22 .07. 2010.
MINISTERUL DEZVOLTARirREGiONALE $1 TURISMULUI.
SECRETAR GENERAL
uW 1 RARE 1 LEIRE
NR. .....
---- ----=.:.:J
S.F.- Construire pensiune turistica in satul Bucin, comuna Joseni,
judetul Harghita
S.C. Forum Proiect S.R.L.
S.C. BARCIM TURIST S.R.L.
In temeiul Hotanrrii Guvemului nr.1631/2009 privind organizarea functionarea
Ministerului Dezvoltarii Regionale Turismului, Legii nr. 5011991 privind autorizarea
executarii constructiilor unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, cu
modificarile completarile ulterioare, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului
urbanismul, Hotarfuii Guvemului nr.3111996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare
a documentatiilor de urbanism privind zone statiuni turistice a documentatiilor
tehnice privind constructii din domeniul turismului Ordinului Ministrului Turismului
nr.211 /2009 pentru constituirea, organizarea functionarea Comisiei Tehnice de
Avizare, se supune spre analiza proiectul S.F.- Construire pensiune turistica in satul
Bucin, comuna Joseni, judetul Harghita
Documentatiaare la baza Certificatul de Urbanism nr.90 din 27.05.2010 eliberat
de Consiliul Judetean Harghita
Echiparea tehnico-edilitara: lucrarile de alimentare cu apa, canalizare, evacuarea
apei menajere, racordare la energie electrica, retele telefonice; se vor executa pe baza de
documentatii de specialitate avizata I aprobata conform legii.
Comisia Tehnica de Avizare
acorda:
AVIZ
privind documentatia:
S.F. - Construire pensiune turistica in satul Bucin, comuna Joseni, judetul Harghita
in conditiile, pentru functiunile continutul specificate pe verso
SECRETAR GENERAL
Demimirer s.F. - Construire pensiune turistica in satul Bucin, com una
Joseni, judetul Harghita
Subsol : casa scarii, hoi central, hol de serviciu, adapost protectie civila,
hol, oficiu personal,grup sanitar personal, spalatorie, depozit subs
chirnice, uscatorie, magazme rufe curate, 1es1re de salvare din
adapost,spatiu joaca copii, sala recreere, grup sanitar barbate, grup
sani tar femei
Parter : hoi primire clienti+receptie, hoi grup sanitar, grup sanitar
barbati, grup sanitar femei, grup sanitar pers. cu handicap, sala de mese,
bar, bucatarie, zona preparare, spalare vase, hoi, depozit alimente,
vestiar haine de strada, grup sanitar personal, vestiar haine de lucru,
centraia terrnica, casa scarii
Etaj : casa scarii, hol+balcon, hol, 9 camere cu 2 locuri cu bai proprii,
balcoane
Mansarda : casa scarii, hoi+balcon, hol; 4 camere cu 2 Iocuri cu bai
proprii, balcoane
COMISIA TEHNICA DE AVIZARE
Jur. Adriana MATEI- D.G.C.A.T
Arh. Dumitru PLOHOTNIUC
Ec. Stela ROTARU- D.G.C.A.T. (""A . _ '.. .
Arh. Doru JIPESCU- D.G.D.T. 0 t)
1
U, \
Arh. VictorTIMOTIN -I.N.C.D.T. i
"
DE CADASTRU Sl PUBLICITATE I MOBil if.c:, i
coNFORM cu oRIGINAL.uL r!
TAMAS TUNDE
i'.:._el:tJerarii:... -[:CI l'
- ___________ , ___ :_.. ... .. (/\, S<ernratura


.. o== ..
Scara 1 :2000
1 em pe plan=20 m pe teren
- - ~
+
+
Scara 1:1000
1 em pe plan=lO m pe teren
m- lUll ll.II'G .... IB!Io yo ...,...., ... uwo....-_,..,_"'_"
Scara 1:500
Adresa imobllulul
com. Joseni sat Bucin
I UAT I Com. Joseni, sat Bucin
;,,
S = 1400 mp
H-
i
_,
Data 03._mai_.2010
'
PLAN DE SJTUATIE
cu COTE
Com. Joseni, sat Borzont, zona Bucin
22700

N
co
N
())
N
1'-
LO
())
N
1'-
L!)
s 1278.464
a
1279.14 7
1277.813
0
1276.813
0
1275.571
Scara 1:500
10 0 10 20
w,w w L.,],].J,]
1 em pe plan=5 m pe teren
1279.670
1279.626
1278.196
Descrierea lucrarilor topografice vi geodezice
> Metode li aparatura folositi Ia misuritori;
Ridic.area din punct de vedere topografica a imobilului s-a efeotuat cu o
statie totala Sokkia Set4A iar legarea in sistemul national s-a efectuat cu
un GPS Sokkia Stratus. Punctele de statie erau materializate prin bulon
r,netalic.
> Sistemul de coordonate;
Sistemul de coordinate folosit este Stereo 70.
>. PunGte geodeziGe de sprijin vechi ti nai folositei-
580171.172 544043.987 792.596 Borna nr. 36
> Puncte noi de sprijin:
ST1. 572895.246 522709.278 1279.147
ST2 572897.547 522697.027 1278.464
~ O.Crierea punctelor to.pografic noi determinate in c;adrullucririh
Statiile erau amplasate in interiorul bunului imobil. Aceste statii erau
materiatizate prin buton metatic.
Executant
ing. Gal Andor lmre
Semnatura i ,tampila
Data intocmirii: 30.04.201 0.
Parafa
Semnatura f}i data
,.
' ,,
Plan "de amplasament ti detimitare a imobilului cu propunerea de alipire
Scara1:500
I UAT I Com. Joseni, sat. Bucin
+

,.
\.
Loturile
Nr. Categoria de Nr.
topo
foto'sin1l
"Cad.
13905121b/dlflttlrnlo,
Teren sltuat Ia Bucin Lotul nr. 1 13906/2/bld/f/h/rnlo,
13907121b/dlf/h/m/o,
13097/31b/dlf/h/m/o, 1400 Cc
13905121bldlflhlk,
... 300 T6len Slfual 1a sucrn lblulnr. 2
1390612Jb/1/dlflhlk,
13907/31b/1/dlf/hlk
Parafa _,
-BGPt-:- 1 a H

\ O'lriul dG Cadas\rJ Publicila\9 lmobUW' "'
\ ELVIRA
(0 -0 'f 'lY(
0
i.
i
'. ; '
'

. }
Misuritori efectuate
lmobilutui s-a masurat prin metoda clasica cu o statie totala Sokkia Set4A, iar legarea in
sistem s-a efectuat cu un GPS Sokkia Stratus. Prelucrarea masuratorilor clasice s-a efectuat
cu programul Toposys 5.0, iar prelucrarea masuratorilor terestre cu programul Sokkia
Spectrum SuNey 4.21, iar transfonnarea punctului masurat in sistem na,ional s-a efectuat cu
programul Transdat 4.0.-Punctulele de statii erau materializate prin bulon metalic.
-Carnetde teren cu misuritori clasice:
1 .. 1 . 572
2
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
l.011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022.
1023 ..
. . , -.
1024
1025
1026
1027'
1028
1029
1030
1031'
1032
'1033 ..
1034
1035
"1036
' 1037
. -,1038 '
.. 1039,'
':'1:04'0
1041
999'9 0 0 0 0
12.388
28.085
21.427
21.683
23.679
30.820
40.247
31.265
55.977
57.159
58.571
60.426
37.273
35.156
32.689
30.703
36.664
37.789
49.530
55.436
54.328
38.797
37.371
29.176
9.717
11.424
15.809
56.104
57.568
.. 57 .529
34.038
33.477
12.947
17.152
20.987
23.207
29.468
11.733
14.728
10.600
9.692
4.737

92.5350
93.4540
95.1600
98.0445
97.0425
95.5900
94.2910
95.1705
95.0825
95.0525
94.5335
90.3305
90.4200
90.5115
90.4145
88.2150
88.3640
88.1725
87.1145
87.2800
87.2525
87.0240
88.1110
87.0850
86.2355
88.1045
92.3230
92.1455
92.4630
93.4300
95.5440
93.5100
96.3105
92.1450
94.1755
92.3400
89.4855
88.2440
88.2225
86.2430
92.4415
169.5855
175.3645
138.5350
122.5200
108.5350
87.4650
75.3845
52.0820
90.5810
88.5930
87.0015
84.2025
18.5555
18.2045
17.5525
17.2735
344.1000
348.3755
346.0935
334.1050
326.4540
326.2630
336.3230
344.3825
337.1050
318.0705
296.3430
178.4035
185.2935
164.3650
140.1940
129.0845
82.0710
81.2950
44.0515
53.3725
36.0925
15.4120
348.1310
348.5430
312.2210
98.4630
Camet de prelucrarea datelor GPS:
Spectrum Survey 4. 21
VEKTOR: 1000-1001
VBKroR JEGYZOKON!v
VEK'lOR FELALLA.s SZ. : 01
Munka: 2010\A1falu\HUrasan\Data da taren\Projactl.spr
Koordinata rend.a..:zer:GBO [Geographic]
Geoid Modal.: <Nona>
Fal.dol.gozas dituma: 2010/04/02 09:54:31 (Hal.yi)
J:fem,arisz:
Magassagi maszk:
Safe Mode:
J!'adal.zeti
15
ON

Bgyseg:
Zona:
6ra Model:
SVs Used:
WGS84
Meter
GMT+3.00h
J'ed6lzati
GPS + GLONASS
BAzX8PONT (1000) [G:\MUnkak 2010\A1fal.u\Mbrasan\Data da
Fal.&l.las: 01
Antenna mag.: 1.341 [Farde: 1.345]
Mataorol.6giai adatok: A1ap
Antenna aodal: Stratus_Slant (aetar)
WGS84' (mater)
X:
Y:
Z:
1891217.319
4621062.299
WGS84 (meter)
Lat: N 46 10.A?53S
Lon: B 25 34 28.71776
Mg.: 831.679
, ..
\.
vBGPOlft: (1001) [G:\MUnkak 2010\A1fal.u\MUresan\Data da
Fel.Ul.as: 01
Antenna mag.: 1.528 tFerda: 1.531] Antenna modal: Stratus Slant (utar)
Metaorol6giai adatok: A1ap
.... ,_ :-.;
){. '
WGS84 (meter)
X:. 3965952.959
Y:, 1874289.018
Z:
.. 4616504.062
wcroa ''zRII:llMZNY
Magol.d&s m6dja:L1 fix
Interval.lum: 2010/04/01
Eszlelesek: 4685
U{:> 4 0
WGS84 Vektor (meter)
dx: .
di: -16928 . 301
dz: -4558 237
WGS84 (mater)
+I- 0.018 Lat: N 46 39 18.99504
+I- 0.015 Lon: B 25 17 42.63994
+I- 0.023 Mg.: 1318.696
Faldolgozas idokoza:
17:44:00.00 to 2010/04/01 18:48:45.00
Falhaszn&lva: 4378
+1- 0.0176
+1- 0.0148
+1- 0.0227
WGS84 (meter)
Farde: 22554.925
FwdAz:
BwdAz:
FwdVA:
BwclVA:
dHgt:
251 35 05.01757
71 22 52.97151
88 51 49.91910
91 20 18.13968
487.017
+I- 0.014
+I- 0.012
+I- 0.027
5.00 mp
[64 parcJ
[93.45%]
+1- 0.032
.
'''"'-'dx.
dy '""
<cb,.
dx
3.093911e-04
1.249726&-04
2.220113&-04
dy
2.187453e-04
1.232482&-04
Koordinata rendszer: GEO [Geographic]
Geoid Mode1: <None>
dz
5.1413768-04
!l!ranszf. :
Egyseg:
Feldolgozas dituma: 2010/04/02 09:54:31 (Helyi)
Efem.erisz:
Magass&gi maazk:
Safe Mode:
Fedelzeti
15
ON
Time Zone: a:MT+3.00b
6ra Model: Fed&lzeti.
SVs Used: GPS + GLONASS
BAzXSPONT (1000) [G:\MUnkak de teren\01840911.ST.R]
------------------------------------------------------------------------------
. .
Felallas: 01
Antenna mag.: 1.341 [Ferde: 1.345]
Mateorol6giai adatok:
Antenna model: Stratus_Slant (meter)
WGS84 (meter)
X: 3951762.125
Yt 1891217.319
z: 4621062. 299
WGS84 (meter)
Lat: N 46 43 10.87538
Lon: E 25 34 28.71776
Mg. : 831. 679
VBGPON!l': (1002) [G:\MUnkak de
Felallas: 01
Antenna mag.: 1.536 [Ferde: 1.539] Antenna model: Stratus Slant (meter)
MAteorol61.a1. a&leok f
WGS84 (meter)
X: 3965956. 224
Y: 1874277.015
Z: 4616505.176
+1- 0.099
+1- 0.181
+1- 0.059
WGS84 (meter)
Lat: N 46 39 19.07105
Lon: E 25 17 42.06403
Mg.: 1318.013
Magold&s m6dja:Ll Fix Feldolgozas idokoze:
Zntervallum: 2010/04/01 18:52:20.00 to 2010/04/01 19:42:45.00
Eszlelesek: 3618 Felhaszn&lva: 3614
WGS84 Vektor (meter)
dx: . 14194.100
dy: -16940.304
dz: -4557.123
RHS 0.009 (m)
dx
dy
dz
dx
9.898445e-03
3.850324e-03
1.485393e-03
+1- 0.0995
+1- 0.1808
+1- 0.0588
dy
3.268550e-02
-2.396761e-03
punctelor geodezice:
WGS84 (meter)
Ferde: 22565.764
FwdAz:
BwdAz:
FwdVA:
BwdVA:
dHgt:
251 36 01.10513
71 23 48.63990
88 51 58.48010
91 20 09.92886
486.334
dz
3.459108e-03
+1- 0.010
+1- 0.016
+/- 0.010
5.00 mp
[50 perc]
[99.89%]
+1- 0.021
Punctul nr. 1 se afli in interiorul bunului imobil
din studiu. Accesulla punct din DN13B.
0
..,
,,
;.,
Plan de amplasament i delimitare a imobilului
Scara 1:500
' ~ . ~ ' --'... ~ .
S = 1400 mp
+
Mentlunl
Data 03._mai_.2010
G
:1005
. ''! ; .
. ,_ .. ,.,
+
l
t '.
j
I
!
;
~
!
1
06:04.2010.
Punetul nr. 2 se a11a tn imenorul bunotui imobil
din studiu. Accesulla punct din DN13B.
intocmtt
ing. Gal Andor lmre
SOPRAFA.TA : 1400 mp
Hr. punct 1 Hr. punct 2
1006
1005
1004
1003
1002
1001
1000
1007
Puncta noi:
X
1 572895.246
2 572897.547
1005
1004
1003
1002
1001
1000
1007
1006
y
522709.2'78
522697.027
Puncta de fri.ngere:
X y
1000 572896.682 522718.058
1001 572904.433 522683.696
1002 572856.211 522705.327
1003 572865.974 522'719.178
1004 572872.238 522727.886
1005 572881.472 522740.722
1006 572893.383 522735.933
1007 572896.184 522720.264
Orientare Diatanta X
y
175.6635 12.84 572893.383 522735.933
260.3018 15.81 5'72881.4'72 522740.'722
260.3018 10.73 5'72872.238 522727.886
260.9108 16.95 572865.974 522719.178
373.1554 52.85 572856.211 522705.327
114.1235 35.23 572904.433 522683.696
114.1235 2.26 572896.682 522718.058
111.2634 15.92 572896.184 522720.264
Sta'\:iile erau amplasate in interiorul bunului imobil. Aceste stat:ii erau
materializate prin bulon metalic.
02.04.2010
-.'
,.
......... ... ..
. ....,;..; - - - .__..

.1-
" +
.,.
fli
'

"\!
' _j_
W!C.Xt
U-


, 1HG.,.JUI: DfJJH,ttMII$\'M
N.... '3:0 .... 'li!n;;(Jtt?..:J 2oA.O
. Jl .. ..

\
.-.l
'!
Cota 0,00 = +1279,60
Regim delnaltime: S+P+ I E+M
Gradul de rezistenta Ia foe: III
Ateren = 1400 m2
Aria construita: Ac = 279,40 m2,
Ari a desra.urata: Ad = 698,25 m2
POT = 19,96%
CUT= 0,49


, ..
""''" !IC,

,,,
'

'"'t'l;
'6;
.No.
I
--+-
!
'f,j.
'II.
J;;''
'}
'
)
. ..
.. ,,,_....,..,._.
--... ... .}
_-
J' , .
.
.JIIIbP....
,y;'"'lo' Ji.


'{t
'50065
- ''4
\\.
.o ....

.o'il: . c.:..,o
.,_
-;.\
-'if'
u
, _
Scara 1:1000

--- ------- . ,_ .. ... , . .. _ . .
Jf:: IC!UL DE CAOASTRU Sl PUBUCITATc it/ C. t;. r c:-:.
i CONFORM CU
I TAMAS TUNDE
(I XI
: .::.==-===
i . ' I h , . J CtWJt :
. , c[lbe.rarH . ' ':>emnatur

/ K
>jx;,,
@
ELABORATOR
1 em o<:'! o 1an::oH1 :n Pi'!
Categoria de importanta: 'C" normala;
Clasa de importanta: III, cu yi = 1,0, conform P 100-1 I 2006;
Zona seismi ca cu: ag = 0,20 g; Tc = 0,7s, conform PI 00-1 I 2006;
Zona climatica: IV cuTe= -21 C, conform STAS 1907191;
Presi unea de referinta a vantului: pv = 0,7 kPa, conf. NP 082-04;
Valoarea caracterist ica a lncarcarii din zapada pe sol : So,l< = 2,0 kN/m2, conf. CR 1-1-3 - 2005.

i
.;;u:. c,..,;,is .... ,-0..
nt , illli I
,. S.C. !
428?.
l
i
I
FORUM
!
.. I
!Xagr/
i I ;2: Z'
r. ,
I RUSU ! I'
S - '
ldllodcuihptlll I
'
...
l llO i. (...
!:Z7 11839 /l00 8
I
" I ..
' I
..
.. lJJ__

NUME I SEM
I
REFERAT I EXPERTIZA NR. I DATA
S.C. FORUM PROIECT S.R.L. IBeneficiar:
PIATRA NEAMT S.C. BARCIM TURIST S.R.l.
J27/1839/2008
NUME
-
- ------ __.,
Scara:
1/1000
Proiect:
Proiect:
02/2010
Faza:
S. F.
SEF PROIECT ing. Timofte Florin

CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA IN
SATUL BUCIN, COM UNA JOSENI,
JUDETUL HARGHITA
PROIECTAT arh. Rusu Dragos
DESENAT I arh. Rusu Dragos I ''. j Data: IDenumire plansa:
os.2o1o PLAN GENERAL
PI ansa:
A-1
"
ROMANIA
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
' '
MINISTERUL JUS_TITIEI . ... . ... . tf81. . ' 0. .. IULR.EG ISTRULUI COMERTULUI
.., .., , .r ", . J?f PE L\NGA TRH}UNALUL ... HARGHJ.TA .............. .
LIBERTATILOR CETATE_ .. .,...-_,-- \.
J . .' . '' .. / .

J ,
. \
Firma: BARCIM TURIST S.R.L.
\. F . ,./ ""
Activitatea principala: Facilitali de cazare pentru vacante !?i perioade de scurta durata- 5520
Cod Unic de Inregistrare: 26216491
din data de: 13.11.2009

I
i
Nr. de ordine in registrul comertului: J19 /514/12.11.2009
Data eliberiirii: 1 7, NOV. 2009
Seria 'B Nr. 2120800
Tipiirit Ia C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.

' Str. J<dssuth Lajos., Nr.:'6tAl1, Juq. Hprghita,
Te'l/fqx:
-------------------------------8 -a ce rut aute ntificarea preze ntul u i fnsc ris. -------------------------------
PROCURA SPEC/ALA
------Subsemnatul PORTIK NANDOR , domici1iat in com Remetea, Str Bernad, nr 26, jud Harghita, cu
resedinta in mun C1uj-Napoca, Str Teodor Mihai, nr 31-35, jud Cluj, ca asociat unic at SC BARCIM TURIST
SRL, cu sediul in com Remetea, Str Bernad, nr 26, judetul Harghita, Cod Unic de Inregistrare R0-26216491,
Jl9/514/12.11.2009prin prezenta ii imputernicesc pe numitul MUNTEANU COSTEL, domiciliat In com
Borlesti, sat Sovoaia, judetul Neamt, identificat prin CJ. seria NT nr.463339/2008, eliberat de SPCLEP
Piatra-Neamt, C.N.P. 1580922270607 si/sau pe PORTIK IMRE, domiciliat in com Remetea, Str Bernad, nr
26; jud Harghita, identificat prin CI seria HR nr 141631/2003, elib de ors Gheorgheni, CNP 1591105190719,
sa ma reprezinte cu puteri depline in activitatea soceiatitii sus mentionate, putand lua in numele si pentru mine
orice hotarare care va crede de cuviinta, sa ma reprezinta si sa semneze in nume1e meu daca vor considera ca
aceste hotarari vor fi luate in interesu1 meu, putand efectua si operatiuni curente Ia banca, deschidere de cont,
putand cain numele firmei angaja si negocia orice fel de contracte necesare dezvoltarii finnei, va putea solicita
si lua credite in numele si pe seama societatii mentionate aducand in garantie bunurile mobiliare si imobiliare
ale acestora, semnand acte de creditare si de garantie cu persoane fizice sau institutii creditoare, va putea
incheia contracte comerciale in numele societatii si va putea reprezenta societatea in fata de te1ii, in fata tuturor
institutiilor, organelor competente pentru organizarea, functionarea activitatii societatii cu exceptia modificarii
actelor constitutive ale societatii. Mandatarii mei poate semna in numele meu si pentru mine , oriunde va fi
necesar ( instante judecatoresti, organe administrative, instituitii publice, oficiul registrului comertului, ITM,
notar public, banca, orice institutii acolo unde va fi nevoie ), semnatura lor fiindu-mi opozabila.--------------------
------Prezenta procma este netransmisibila si valabil pana Ia revocare.-----------------------------------------------------
------Tehnoredactat in trei ex. de ditre Biroul Notarului Public S6lyom Csilla-lvfaria, cu sediul in Gheorgheni,
azi data autentifidirii din cares-au eliberat doi ex. partii.- --------------------------------------------------------
, co_.,.

Mandant: DllfiTf
II.
ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC SOL YOM
SEDIUL GHEORGHENJ
JUDETUL HARGHITA
Nr. 1928
INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 3' j-4 /2009.
Anul 2009, luna DECEMBRrE , ziua 07
In fata mea Solyom Csilla-Maria notar public, Ia sediul biroului din mun. Gheorgheni, s-a prezentat:
l.PORTIK NANDOR , domiciliat In com Remetea, Str Bernad, nr 26, jud Harghita, cu resedinta in
mun Cluj-Napoca, Str Teodor Mihai, nr 31-35, jud Cluj, identificat prin C.I. seria HR nr. 174112/2004 eliberat
de mun or. Gheorgheni, C.N.P. 1900720191278 ca asociat unic al SC BARCIM TURIST SRL, cu sediul in
com Remetea, Str Bernad, nr 26, judetul Harghita,
care dupa citirea actului, a consimtit laautentificarea prezentului 'inscris a semnat toate exemplarele lui.
in temeiul art. 8/it.b din Legea nr. 3611995
SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL iNSCRIS
.,
.:
t;;,t:i)!'' { i 'I' ; ''' li'
s,. rezentu!Ui . ' . ' . >:
oE V ANZAitE-cuMP ARAI{E:J'rm::
_; _____ Iilcheiat in tre _______
vacluva. domiciliata in coni. LDzarea, nr.432. judetul
s lrl:lrJ;.;
Florilor, bl.43, sc.D, ap.l6, juc!etul calitate c!e c:unpa1:atori. in
vanzatoare GAL V JLhr!J;-:.lVllN A, . vmd . dm bunul mcu proprtu:;:
1
f"?mt;ir.({lf 'l;d:;JA
300/l15684parte din Faneata si j}(Nmlw sil'i\j((fa!a BUCI/V situat in intravilanul brt
sat Borzont, judetul Harghita, in tr{tah1 ck 11,5.684 mp.; ide!:1tiJl<;nt in. .C.E. j']J'
., '. . :! -'.. :' ;;..., ;,":\ .. ,.:i, ' . ;: >!', : .. ',;,"';:., :, (_<.:"> '.L<>>'

------.Pretul de vanzare-cumpararc estc de 3.0\jlo:ooo lei, a urrui 'j)i"imiieJn L
recuno.sc totod:bta c:t prctul este ,real_ serios','
dedtspozttnle art_. .. CJ. nt.12/1998, rdentoare
pretulm corect. Contractul a fost mche1atJaraagentie ui1obt ..

:i
instrainat .este de orice _farcina,
raspundere, cunoscand art.292 Cod pnvmd falsul 111 .declaratu, ca tmobilul 't .
mai fost instrainat altor persoane tizice sau nu cste inchiriat sai.t grevat de v1;eo !Jf:
servitute asa cum rezulta din cxtrasul C. F. :rl("f 91 5/20.05.2005 eli be rat de OJiciul de si, ):rf '.
. . ' . ' .. . ' '.' . ! : ' : . ! l. ,_.' '
Pqblicitate Irnobiliara Ghcorgheni, garantez de cvictiune totala sai.1 partiala :a
in conditiile art.l337 Cod Civil, declar totoch\ta irnobilului nu estc nici un fef de
_ _: _____ Subsemnata vanzatoare, consimtim .Ia intabirlarca dreplului de proprictatc in Cartea
.
-'".:..:.;..,:C.Intrarca in posesie de s.i de drcpt de catre cumparatori se face Ia data de azi, data dd i:ii>
lor li secuvin toate veniturilc si vor suporta toatc sarcinilc publicc ivite in i;
1
iJ:: .
cumparatori, cunbastem situatia de drcpt si de fi.1pt al imobilului !!':
11u este scos eli n circuitul civil si il dobanclim pe riscu I nostru.----------------------..:_..; ________ (: !';
-----'--Subsemnatii cumparatori, cumparam imobilul de mai sus clescris Ia pretul, in,
prezenttilui inscris si ale art. 30 Codul familie! ca bun [:i.i! i
-------Noi, partile contractante, avem cunostiinta de obligatia noastra de a inregistra in
,, (treizeci) zile de la data semnarii actului de fata prezentul .contract Ia Biroul de Impozithre:
1
s1: i'j
1
;;
c d 1 . . . . . . '. il.'i j
cdn a ru Pnmaner comlJl1Ct Josem. ----------- ------------------------------------------ ------------:------'"+-+
1
, .
-------Notarul public a luat Ia cunostinta obligatia polrivit Legii nr. 499/2004 privind !' '.;
dreptului de proprietnte in termen de 24 de ore 111 favoarca j:: 'i.
------- aferente perfectarii prezentului tract de \'anzare-cumparm;e au . fost .de ,,;(
s ubsemnatii cum paratori. -------------------.. -- ----.. j ;;,.
contr:K.tante tlcclaram Ci.l inainte,t am citit prezentul act, aJ carui COiitln{Lt. r: .
corespunde intrutotul voinlei .. - .. i. :',
-------Tehnoredactat la Biroul Notarial Morar l\1iron din Gheorgheni in patru exemplare, azi Ia' data' i i;:'

1
..
. : ...ii
Vanzatoare, J
Gal Vilhelmina,_ .. 0----:;J.. .
Autent!ficoe i11 continuure
Gal Auton, . _ _[;Ii:J :r:,
t.l.::' :.hi,,
., j;:!.'.':t ..
. , I ' : !
>1lJt[
, . __ ,y :'R_(jl'l/fANlA .
NOTARULUI PUBLIC
. -. .. ._... ,.. .
-:EDTUG:GHEORGIENI
'jf.'.\/:'i'.'f''-
E DE A
fatamea MOR.AR MIRON notar public, !a sediul biroului s-au
L GAL VILHELl'rliNA, Ltomiciliata co.1.n. Lazarut, JiJ.4J2, lti.c!ctu! _.
seria D.fL, nr.265759, eliberat de Pulitia mun. Gheorgheni, ia data de.
in mune propriu,
2. GAL ANTON, domiciliat in mun. Gheorgheni, car. Florilor, bl.43, sc,
identificat prin C.I., seria I-LR., nr.l79864, eliberata de Politia mun.
).092004; avand CNP: 1470714190699, in rJIIJne propriu,
.Jt:'Li;i dupa citirea actului au consimtit la autentificarea prezentului inscris
exemplarele
/< II1temciul art.8lit.b din Legea nr. 36/1995,
..:;_:-: i
\','->:,;
:',,.,
SE DECLARA AUTENJ]_C PREZENTUL INSCRIS
; . .:C S-a perceput taxa timbru notarial 111 valoare
:\Huli:niiiioanenouasutecinclsprezecerniicincisute) lei, din care
;. tru Agentia Nationala de Cadastru si Prtblicitate Imobiliara.
S-a .- perceput .onorariul in valoarc de 800.000 (optsutemii)
ulvlL.'-'"'l . :a.douamii) lei, cu chitanta nr. 3233466/2005.
. . perceput taxa de timbru judiciar ill valoare 15.000 (cincisprezecemii)
_de timbre judiciare.
ROMANIA
Biroul Notarului Public Pop Miorita-Nicoleta
Sediul: Gheorgheni, P-ta Libertatii Nr. 24,
JUDETUL HARGHITA
Nr. operator: 8328
I N C H E I E R E DE R E C T I F I C A R E NR.4630
ANUL: 2010, LUNA: OCTOMBRIE, ZIUA: 21
Subsemnata POP MIORITA-NICOLETA, notar public, constat ca in Contractu! de
vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2115 din 07.12.2009, s-a strecurat o eroare materiala, in
sensu} ca Ia alineatul 3. numele reprezentatntului a fost scris gresit, respective Ia alineatul 4. Ia
adresa imobilului a fost scris gresit categoria de folosinta a imobilului, fiind scrise astfel:
,-------S.C. BARCIM TURIST S.R.L., cu sediul in comuna Remetea, str. Bernad, nr. 26,
judetul Harghita, iinregistrata Ia ORC de pe langa Tribunalul Harghita sub nr.
J19/514/12.11.2009, avand cod fiscal: R026216491, reprezentata de administratorul
MUNTEAN COSTEL, domiciliat in comuna Borlesti, sat Sovoaia, judetul Neamt, in baza
Procurii Speciale autentificate sub nr. 3621/07.12.2009, eliberat de BNP Solyom Csilla-
Maria din Gheorgheni, in calitate de cumparatoare, in urmatoarele conditii:-------------------------,
"--------Subsemnatii vanzatori Gal Anton si sotia Gal Rozalia vindem lui S.C. BARCIM
TURIST S.R.L.-Remetea, prin reprezentant teren situat in Bucin, in intravilanul comunei Joseni,
""- judetul Harghita, in suprafata totala de 1.100 mp, identificat in C.F.nr. 50273-Joseni, provenita
/ ,,din conversia de pe hartie a C.F. nr. 11891 - Joseni, nr. top: 13905/2/b/d/f/h/m/o,
\-;)_3906/2/b/d/f/h/m/o, 13907 /2/b/d/f/h/m/o, 13907 /3/b/d/f/h/m/o, detinut de noi impreuna in
ihtregime 111, cu titlu de cumparare ca bun comun, dobindit prin Conventie, Act contract de
1993/2008, emis de BNP Pop Miorita Gheorgheni, conforrm incheierii nr.
j4 7 4/04 .11.2 00 8.----------------------------------------------------------------------------------------------------"
<{t
Pentru eliminarea acestor erori NOTARUL PUBLIC
DISPUNE
Rectificarea Contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2115 din 07.12.2009,
astfel:
,-------S.C. BARCIM TURIST S.R.L., cu sediul in comuna Remetea, str. Bernad, nr. 26,
judetul Harghita, iinregistrata Ia ORC de pe langa Tribunalul Harghita sub nr.
J19/514/12.11.2009, avand cod fiscal: R026216491, reprezentata de administratorul
MUNTEANU COSTEL, domiciliat in comuna Borlesti, sat Sovoaia, judetul Neamt, in
baza Procurii Speciale autentificate sub nr. 3621/07.12.2009, eliberat de BNP Solyom
Csilla-Maria din Gheorgheni, in calitate de cumparatoare, in urmatoarele conditii:----------------,
"--------Subsemnatii vanzatori Gal Anton si sotia Gal Rozalia vindem lui S.C. BARCIM
TURIST S.R.L.-Remetea, prin reprezentant teren situat in Bucin, in extravilanul comunei
Joseni, judetul Harghita, in suprafata totala de 1.100 mp, identificat in C.F.nr. 50273-Joseni,
provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 11891 - Joseni, nr. top:
13905/2/b/d/f/h/m/o, 13906/2/b/d/f/h/m/o, 13907 /2/b/d/f/h/m/o, 13907 /3/b/d/f/h/m/o, detinut
Me noi impreuna in intregime 111, cq titlu de cumparare ca bun comun, dobindit prin Conventie,
'
JAct contract de vanzare-cumparare 1993/2008, emis de BNP Pop Miorita Gheorgheni,
conforrm incheierii nr. 84 7 4/04.11.2008.---------------------------------------------------------------------,
Prezentul actf\este scutit de impozit si de onorariu.
NOTARPUBLIC,lJ .. ,
Pop ... . ' ,
\ --\ i 'c..
'I
S-a cerut autentificarea prezentului inscris:
CONTRACT DE V ANZARE-CUMPARARE
-------Incheiat intre:---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------GAL ANTON si sotia GAL ROZALIA, domiciliati in mun. Gheorgheni, cart. Florilor, bl.
43, sc. D, ap. 16, judetul Harghita, in calitate de vanzatori si,----------------------------------------------
-------S.C. BARCIM TURIST S.R.L., cu sediul in com una Remetea, str. Bemad, nr. 26, judetul
Harghita, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Harghita sub nr. J19/51411 2.11.2009, avand
cod fiscal: R026216491, reprezentata de administratorul MUNTEANU COS TEL, domiciliat in
comuna Borlesti, sat Sovoaia, judetul Neamt, in baza Procurii Speciale autentificate sub nr.
3621/07.12.2009, eliberat de BNP Solyom Csilla-Maria din Gheorgheni, in calitate de
cumparatoare, in urmatoare I e con diti i: ---------------------------------------------------------------------------
-------Subsemnatii vanzatori Gal Anton si sotia Gal Rozalia vindem lui S.C. BARCIM TURIST
S.R.L.-Remetea, prin reprezentant teren situat in Bucin, in intravilanul comunei Joseni, judetul
Harghita, in suprafata totala de 300 mp, identificat in C.F.nr. 50437-Joseni, provenita din
conversia de pe hartie a C.F. nr. 11877 - Joseni, nr. top: 13905/2/b/d/f/h/k,
13906/2/b/d/f/h/k, 13907 /2/b/1/d/f/h/k, 13907 /3/b/1/d/f/h/k, detihut de noi impreuna in
intregime 1/1, cu titlu de cumparare rang. inch. nr. 1942/2005 c.f., in baza Contractului de
vanzare-cumparare aut. sub nr. 1381/2005 de BNP Morar Miron Gheorgheni, respectiv cu titlu de
partaj judecatoresc,dobindit prin Hotarare Judecatoreasca, Act sentinta civila 620/2005 din dos.
nr. 1153/2005, emis de Judecatoria Gheorgheni, ramasa definitiva, conforrm incheierii nr.
3 920/ 14.11.2 00 5.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------Vindem deasemenea constructia existenta pe terenul mai sus mentionat, proprietate
extratabulara, nefiind inscrisa in cartea funciara.--------------------------------------------------------------
------Pretul de vanzare-cumparare este de 20.000,00 (cincisprezecemii) EUR, echivalent cu
82.800,00 (optzecisidouamiioptsutelei) RON, Ia cursu I BNR al zilei de 4,14 RON/EUR, care a
fost achitat in doua rate egale, ultima rata fiind achitata azi Ia data semnarii prezentului contract,
a carei primire o recunoastem, totodata declaram ca pretul este real si serios, am Iuat Ia
cunostinta de dispozitiile art. 12 din Legea 87 I 1994, referitoare Ia declararea pretului corect.
Contractu! a fost incheiat fara agentie imobiliara.------------------------------------------------------------
-------Imobilul instrainat este liber de orice sarcina, subsemnatii vanzatori declaram pe propria
noastra raspundere, cunoscand dispozitiile art.292 Cod Penal privind falsul in declaratii, ca
imobilul nu a mai fost instrainat altor persoane fizice sau juridice, nu este inchiriat sau grevat de
vreo sarcina sau servitute asa cum rezulta din extrasul CF 3254/23.04.2010, eliberat de Oficiul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara Gheorgheni, Certificat fiscal 2/531/28.04.2010, eliberat de
Primaria Joseni, garantam cumparatorii de evictiune totala sau partiala a acestuia, in conditiile
art.l337 Cod Civil, declar totodata ca asupra imobilului nu este nici un fel de
-------Subsemnatii vanzatori, consimtim Ia intabularea dreptului de proprietate in Cartea Funciara
in fa v oarea cum para tori I or.-----------------------------------------------------------------------------------------
-------In Cartea Funciara imobilul se va intabula pe S.C. BARCIM TURIST S.R.L., cu sediul in
comuna Remetea, in intregime 1/1. ------------------------------------------------------------------------------
-------Intrarea in posesie de fapt si de drept de catre cumparatori se face Ia data de azi, data de Ia
care lor lise cuvin toate veniturile si vor suporta toate sarcinile publice ivite in viitor.---------------
-------Subsemnatii cumparatori cunoastem situatia de drept si de fapt a! imobilului instrainat, stim
ca nu este scos din circuitul civil si il dobandim pe riscul nostru.--------------------------------------:. __ _
-------Subsemnatii cumparatori, cumparam imobilul de mai sus descris Ia pretul si in conditiile
pre zen tu I u i in scris. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Notarul public a luat Ia cunostinta obligatia potrivit Legii nr. 499/2004 privind intabularea
dreptului de proprietate in termen de 24 de ore in favoarea cumparatorilor.-----------------------------
-------Taxele aferente perfectarii prezentului contract de vanzare-cumparare au fost suportate de
su bsemnati i c urn paratori . --------------------------------------------------------------------------------------------
,,
--------Noi, partite contractante, avem cunostiinta de obligatia noastra de a inregistra in termen de
30 (treizeci) zilede 1a data semnarii actului de fata prezentul contract Ia Biroul de Impozitare si
T axe din Cadrul Primariei J oseni. ---------------------------------------------------------------------------------
-------Partile contractante declaram ca inaintea semnarii am citit prezentul act, al carui continut
corespunde intrutotul vointei noastre.----------------------------------------------------------------------------
-------Tehnoredactat Ia Biroul Notarial Pop Miorita-Nicoleta din Gheorgheni in cinci exemplare,
azi 1 a data autenti fi cari i . ---------------------------------------------------------------------------------------------
Autentificare in continuare
ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC POP MIORITA-NICOLET A
SEDJUL: GHEORGHENI, P-ta Libertatii, nr.24,
JUDETUL HARGHITA
Nr. operatQr. 8328
Cumparatoare,
INCHEIERE DE A UTENTIFICARE NR.689
ANUL: 2010, LUNA: APRILIE, ZIUA: 28
In fata mea POP MIORITA-NICOLETA, notar public, la sediul biroului s-au prezentat:
1. GAL ANTON, domiciliat in mun. Gheorgheni, cart. Florilor, bl. 43, sc. D, ap. 16,
judetul Harghita, identificat prin C.I. seria HR, nr. 179864, eliberata de Politia mun. Gheorgheni,
Ia data de 30.09.2004, avand CNP 1470714190699, in nume propriu,
2. GAL ROZALIA, domiciliata in mun. Gheorgheni, cart. Florilor, bl. 43, sc. D, ap. 16,
judetul Harghita, identificata prin C.J. seria HR, nr. 076889, eliberata de oras Gheorgheni, la data
de 11.09.2002, avand CNP 2540106190690, in nume propriu,
3. MUNTEANU COSTEL, domiciliat in comuna Borlesti, sat Sovoaia, judetul Neamt,
identificat prin C.I. seria NT, nr. 463339, eliberata de SPCLEP Piatra Neamt, Ia data de
29.11.2008, avand CNP 1580922270607, in numele lui S.C BARCIM TURIST S.R.L., cu sediul
in comuna Remetea, in baza Procurii Speciale autentificate sub nr. 3621/07.12.2009, eliberat de
BNP Solyom Csilla-Maria din Gheorgheni,
-care dupa citirea actului au consimtit Ia autentificarea prezentului inscris si au semnat in
fata mea toate exemplarele
In temeiu1 art.8 lit.b din Legea nr. 36/1995,
SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS
S-a perceput impozit in valoare de 1.656,00 (unamiesasesutecincizecisisase1ei) RON, cu
chitanta nr. 110/2010, eliberata de BNP Pop Miorita-Nicoleta.
S-a perceput onorariul in valoare de 1.350,00 (unaunamietreisutecincizecilei) RON +
TVA 256,50 (douasutecincizecisisaseleicincizecibani) RON, cu bonul fiscal nr.OOI8/2010,
eliberata de BNP Pop Miorita-Nicoleta. . /{ \
1
'' /:\
NOTARPUBLI


I
// ,. 'j
(f f '
\ >. T1
.. ,
2
S-a cerut autentificarea prezentului inscris:
CONTRACT DE V ANZARE-CUMPARARE
-------Incheiat intre: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------GAL ANTON si sotia GAL ROZALIA, domiciliati in mun. Gheorgheni, cart. Florilor, bl.
43, sc. D, ap. 16, judetul Harghita, in calitate de vanzatori si,----------------------------------------------
f1
-------S.C. BARCIM TURIST S.R.L., cu sediul in comuna Remetea, str. Bemad, nr. 26, judetul I
Harghita, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Harghita sub nr. Jl9/514/12.11.2009, avandc0 /
cod fisca
8
I: R
1
02?21649Sl,

dNe

OSTEL:fidomicilibat in fe,'J ,
comuna or est1, sat ovoma, JU etu eamt, m aza rocum pec1a e autentl 1cate su nr. //.
eliberat de Solyom Csilla-Maria din Gheorgheni, in calitate,,, . .. 'fo"7'"-"
cumparatoare, m urmatoarele cond1t11

/ ""'I '\,
-------Subsemnatii vanzatori Gal Anton si sotia Gal Rozalia vindem lui S.C. BARCIM TURIST;;;:.:::,\ " \
S.R.L.-Remetea, prin reprezentant teren situat in Bucin, in intravilanul comunei Joseni, \
Harghita, in suprafata totala de 1.100 mp, identificat in C.F.nr. 50273-Joseni, provenita,,din /,)\\) I
conversia de pe hartie a C.F. nr. 11891 - Joseni, nr. top: 13905/2/b/d/f}b/ili:lo, ./ /
13906/2/b/d/f/h/m/o, 13907 /2/b/d/f/h/m/o, 13907 /3/b/d/f/h/m/o, detinut de noi impreuftq"
intregime Ill, cu titlu de cumparare ca bun comun, do bind it prin Conventie, Act contract ae: .........
vanzare-cumparare 1993/2008, emis de BNP Pop Miorita Gheorgheni, conforrm incheierii nr.
84 7 4/04 .11 .200 8.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------Pretul de vanzare-cumparare este de 15.000,00 (cincisprezecemii) EUR, echivalent cu
63.150,00 (saizecisitreimiiunasutacincizecilei) RON, la cursu] BNR al zilei de 4.21 RON/EUR,
care a fast achitat azi Ia data semnarii prezentului contract, totodata declaram ca pretul este real
si serios, am luat Ia cunostinta de dispozitiile art. 12 din Legea 8711994, referitoare Ia declararea
pretului corect. Contractu! a fast incheiat fara agentie imobiliara.----------------------------------------
-------lmobilul instrainat este liber de orice sarcina, subsemnatii vanzatori declaram pe propria
noastra raspundere, cunoscand dispozitiile art.292 Cod Penal privind falsul in declaratii, ca
imobilul nu a mai fast instrainat altar persoane fizice sau juri dice, nu este inchiriat sau grevat de
vreo sarcina sau servitute asa cum rezulta din extrasul CF 8786/03.12.2009, eliberat de Oficiul de
Cadastru si Publicitate lmobiliara Gheorgheni, Certificat fiscal 211711103.12.2009, eliberat de
Primaria Joseni, garantam cumparatorii de evictiune totala sau partiala a acestuia, in conditiile
art.1337 Cod Civil, declar totodata ca asupra imobilului nu este nici un fel de Iitigiu.----------------
-------Subsemnatii vanzatori, consimtim la intabularea dreptului de proprietate in Cartea Funciara
in fa v a area c urn para tori 1 or.-----------------------------------------------------------------------------------------
-------In Cartea Funciara imobilul se va intabula pe S.C. BARCIM TURIST S.R.L., cu sediul in
com una Remetea, in intregime 1/1. ------------------------------------------------------------------------------
-------lntrarea in posesie de fapt si de drept de catre cumparatori se face la data de azi, data de Ia
care lor lise cuvin toate veniturile si vor suporta toate sarcinile publice ivite in viitor.---------------
-------Subsemnatii cumparatori cunoastem situatia de drept si de fapt al imobilului instrainat, stim
ca nu este seas din circuitul civil si il dobandim pe riscul nostru.------------------------------------------
cumparatori, cumparam imobilul de mai sus descris la pretul si in conditiile
pre zen tul u i inscris. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Notarul public a luat la cunostinta obligatia potrivit Legii nr. 499/2004 privind intabularea
dreptului de proprietate in termen de 24 de ore in favoarea cumparatorilor.-----------------------------
-------Taxele aferente perfectarii prezentului contract de vanzare-cumparare au fast suportate de
subsemnatii cumparatori.--------------------------------------------------------------------------------------------
--------Noi, partile contractante, avem cunostiinta de obligatia noastra de a inregistra in termen de
30 (treizeci) zile de Ia data semnarii actului de fata prezentul contract Ia Biroul de Impozitare si
Taxe din Cadrul Primariei J osen i. ---------------------------------------------------------------------------------
-------Partile contractante declaram ca inaintea semnarii am citit prezentul act, al carui continut
corespunde intrutotul vointei noastre.----------------------------------------------------------------------------
-------Tehnoredactat Ia Biroul Notarial Pop Miorita-Nicoleta din Gheorgheni in sase exemplare,
azi la data au tenti fi cari i . ---------------------------------------------------------------------------------------------
ROMANIA
BIROUL NOT ARULUI PUBLIC
POP MIORITA-NICOLETA
SEDIUL: GHEORGHENI,
P-ta Libertatii, nr.24,
JUDETUL HARGHITA
Nr. operator. 8328
Cumparatoare,
S.C. BARCIM TURIST S.
c
A utentificare in continuare

INCH E IE R E DE AUTEN T IF I CARE NR.2115
ANUL: 2009, LUNA: DECEMBRIE, ZIUA: 07
./ \'l' r .4/ "'


.. ........ J )>Jn fata mea POP MIORIT A-NICOLET A, notar public, la sediul biroului s-au prezentat:
( "' ANTON, domiciliat in mun. Gheorgheni, cart. Florilor, bl. 43, sc. D, ap. 16,
\ '' ';J, .. rghita, identificat prin C.I. seria HR, nr. 1_79864, de Politia mun. Gheorgheni,
\ ,. d 30.09.2004, avand CNP l470714190699, m nume propnu,
\.. '- .
\" GAL ROZALIA, domiciliata in mun. Gheorgheni, cart. Florilor, bl. 43, sc. D, ap. 16,
';4J.: .. Harghita, identificata prin C.I. seria HR, nr. 076889, eliberata de oras Gheorgheni, Ia data
Lt:
11.09.2002, avand CNP 2540106190690, in nume propriu,
3. MUNTEAN!JCOSTEL, domiciliat in comuna Borlesti, sat Sovoaia, judetul Neamt,
J / t .. tificat prin C.I. seria NT, nr. 463339, eliberata de SPCLEP Piatra Neamt, Ia data de
1
1 I 29.11.2008, avand CNP 1580922270607, in numele lui S.C. BARCIM TURIST S.R.L., cu sediul
1
in comuna Remetea, in baza Procurii Speciale autentificate subnr. 3621/07.12.2009, eliberat de
BNP Solyom Csilla-Maria din Gheorgheni,
-care dupa citirea actu1ui au consimtit la autentificarea prezentului inscris si au semnat in
fata mea toate exemplarele
In temeiul art.8 Iit.b din Legea nr. 36/1995,
SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS
S-a perceput impozit in valoare de 1.895,00 (unamieoptsutenouazecisicincilei) RON, cu
chitanta nr. 421/2009, eliberata de BNP Pop Miorita-Nicoleta.
S-a perceput onorariul in 'valoare de 1.200,00 (unaunamiedouasutelei) RON + TV A
228,00 (douasutedouazecisioptlei) RON, cu bonul fiscal nr.0004/2009, eliberata de BNP Pop,
Miorita-Nicoleta. '
NOTARPUBL
2
Oficiul de Cadastru Publicitate Imobiliara HARGHITA
Biroul de Cadastru $i Publicitate Imobiliara Gheorgheni
Dosarul nr. 8936/08-DEC-09
INCHEIERE Nr. 8936
REGISTRATOR Tepelus Marius
ASISTENT REGISTRATOR Benedek Simona
Asupra cererii introduse de POP MIORITA NICOLETA privind Intabulare sau inscriere provizorie, si in
baza documentelor atasate:
act notarial nr. Contract de vanzare cumparare aut. sub nr. 2115 din/07-12-2009 emis de BNP POP
MIORITA NICOLETA GHEORGHENI;
vazand referatul asistentului - registrator, in sensul ca nu exista piedici Ia inscriere, fiind indeplinite
conditiile prevazute in legea 7/1996 republicata, tariful de 316 lei achitat prin documentul de plata:
-chitanta nr. 122828/07-12-2009 in suma de 316 RON,
pentru serviciul cu codul: 231,
DISPUNE
Admiterea cererii cu privire Ia :
- imobilul cu nr. cadastral 50273, nr. topografic 13905/2/b/d/f/h/m/o, 13906/2/b/d/f/h/m/o, 13907 /2/b/d/
f/h/m/o, 13907/3/b/d/f/h/m/o, inscris in cartea funciara 50273 (provenita din cartea funciara de pe hartie
cu numarul 11891) I UAT Joseni avand proprietarii: Gal Anton, Gal Rozalia in cota de 1/1 de sub B.1;
- se intabuleaza dreptul de PROPRIETATE cu titlu de cumparare mod dobandire Conventie in cota de 1/1
de sub B.1 asupra A1 in favoarea : SC BARCIM TURIST SRL CU SED. IN COM. REMETEA, sub B/2 din
cartea funciara 50273 (provenita din cartea funciara de pe hartie cu numarul 11891) UAT Joseni;
Prezenta se va comunica partilor:
Pop Miorita Nicoleta,
Sc Barcim Turist Sri Cu Sed. In Com. Remetea,
Gal Anton Gal Rozalia,
Cu drept de plangere in termen de 15 zile de Ia comunicare, care se depune Ia Biroul de Cadastru
Publicitate Imobiliara Gheorgheni, se inscrie in cartea funciara si se solutioneaza de instanta competenta
din circumscriptia in care se afla imobilul.
Solutionata Ia data de: 08-12-2009
Regi.s#.

', .
Asistent-regiW.

/
Pagina 1 din 1
Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul
Oficiul de Cadastru ~ i Publicitate Imobiliara HARGHITA
Biroul de Cadastru ~ i Publicitate Imobiliara Gheorgheni
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru
INFORMARE
A. Partea I. (Foaie de avere)
8936
08
12
2009
CARTE FUNCIARA NR. 50273
Comuna/Oras/Municipiu: Joseni
(provenita din conversia de pe hartie a CF Nr. 11891)
TEREN
Adresa: Bucin
Al
---r:mm
Top: 13905/ 2/ b/ d/ f/ h/ m/
o, 13906/ 2/ b/ d/ f/ h/ m/
o, 13907/ 2/ b/ d/ f/ h/ m/
13907 0
1100
B. Partea II. (Foaie de proprietate)
TEREN SITUAT LA BUCIN
CARTE FUNCIARA NR. 50273
Comuna/Oras/Municipiu: Joseni
rovenita din conversia de hartie a CF Nr. 11891
cu titlu de cumparare,
C. Partea III. (Foaie de sarcini)
CARTE FUNCIARA NR. 50273
Pagina 1 din 2
PARCELE
1 altele 1100
Anexa Nr. 1 Ia Partea I
CARTE FUNCIARA NR. 50273
Comuna/Oras/Municipiu: Joseni
(provenita din conversia de pe hartie a CF Nr. 11891 )
13905/2/
b/d/f/
h/m/o,
13906/2/
b/d/f/
h/m/o,
13907/2/
b/d/f/
h/m/o,
13907/3/
b/d/f/
h/m/o
TEREN SITUAT
LA BUCIN
Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala,
pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara nu este valabil Ia incheierea actelor autentificate de notarul public.
S-a achitat tariful de 316 RON, chitanta nr. 122828/07-12-2009, pentru serviciul de publicitate
imobiliara 231,

Pagina 2 din 2
S-a cerut autentificarea urmatorului act:
ACT DE UNIFICARE
-------- SC BARCIM TURIST SRL, cu sediul in comuna Remetea, str. Bemad, nr.26, jud. Harghita
inregistrat in Registrul Comertului sub nr. J/514/12.11.2009, cod unic de inregistrare 26216491 ,
reprezentata prin PORTIK IMRE, domiciliat in comuna Remetea, str. Bemad, nr.26, identificat prin
CI seria HR nr141631, CNP 1591105190719 in baza procurii speciale autentificate sub nr. 3621/2009
de BNP Solyom Csilla-Maria in calitate de proprietara a imobilelor: ----------------------------------------
---Teren situat Ia Bucin in suprafata de 1100 mp, identijicat in CF nr. 50273-JOSENI,
provenita din conversia de pe hartie a CF nr.11891, top.13905/2/b/d/f/hlmlo, 13906/2/b/d/f/h/mlo,
1390712/b/d/f/h/mlo, 13907/3/b/d/f/h/mlo, detinut de SC BARCIM TURIST SRL, in intregime 111
cu titlu de cumparare 8936/08.12.2009-------------------. ----------------------
------Teren situat Ia Bucin in suprafata de 300 mp, identijicat in CF nr. 50437-JOSENI,provenita
din converisa de pe hartie a CF nr. 11877, top. 13905/2/b/d/flhlk, 1390612/b/d/flh/k,
13907/2/b/1/d/flhlk,13907/3/b/1/d/flhlk, detinut de SC BARCIM TURIST SRL, in intregime 111 cu
titlu de cumparare 3542/29.04.2010-------------------------------------------
--------se vor unifica intr-un singur corp funciar cu nr. cad. nou 50458, cu suprafata de 1400
mp., se va transcrie in C.F. nou deschisa in favoarea proprietarei cu titlu de cumparare conform
documentatiei anexate -----------------------------------------------------------------------------------------------
--------Partile contractante in vederea taxarii evaluam imobilele din prezentul act la suma de 145950

--------Imobilele din prezentul act sunt libere de orice sarvina, subscrisa prin reprezentant declara pe
propria raspundere, cunoscand dispozitiile art.292 Cod Penal privind falsul in declaratii, ca imobilele
nu au mai fost instrainate altor persoane fizice sau juridice, nu sunt inchiriate sau grevate de vreo
sarcina sau servitute asa cum rezulta din extrasele CF eliberate de O.C.P.I. Harghita - B.C.P.I.
Gheorgheni si certificat fiscal anexat eliberat de Primaria comunei Joseni.----------------------------------
--------Subscrisa proprietara, prin reprezentant sunt de acord cu notarea in C.F. conform planului de
situatie anexat.----------------------------------------------...,---------------------------------------------------------
--------Tehnoredactat la Biroul Notarului Public Morar Miron- Gheorgheni, in trei exemplare, azi la
data autentificarii-----------------------------------------------------------------------------------------------------
SC BARCIM TU.IJJJ
Portik Imre,
Autentificare pe verso
ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC MORAR MIRON
SEDIUL: GHEORGHENI, str. Kossuth Lajos nr. 7
JUDETUL HARGHITA
Operator de date cu caracter personal nr. 7383
I N C H E I E R E DE A U T E N T I F I C A R E NR. /114
ANUL: 2010, LUNA: MAl, ZIUA:ll
In fata mea MORAR MIRON, notar public, la sediul biroului, s-a prezentat:
PORTIK IMRE, domiciliat in comuna Remetea, str. Bemad, nr.26, identificat prin CI seria HR
nr141631, CNP 1591105190719 in numle SC BARCIM TURIST SRL, cu sediul in comuna
Remetea, str. Bemad, nr.26, jud. Harghita inregistrat in Registrul Comertului sub nr.
J/514112.11.2009, cod unic de inregistrare 26216491 , in baza procurii speciale autentificate sub nr.
3621/2009 de BNP Solyom Csilla-Maria]
-care dupa citirea, actului a consimtit la autentificarea prezentului inscris si a semnat in fata mea toate
exemplarele.
In temeiul art.8 lit.b din Legea nr. 36/1995,
SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS
S-a perceput onorariul in valoare de 194 RON + TVA 36,86 RON, cu bon fiscal nr.
OO( /2010
S-a perceput pentru ANCPI suma in valoare de 300,00 RON cu chitanta nr.
c I /2010.
NOTAR PUBLIC,
MorarMiron

\ . .\
' * GHEORGHENi "
Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliara HARGHITA
B i r ~ u l de Cadastru i Publicitate Imobiliara Gheorgheni
Dosarut nr. 3893/12,.;05-2010
INCHEIERE Nr. 3893
REGISTRATOR Tepelus Marius
ASISTENT REGISTRATOR Csergo Tunde
Asupra cererii introduse de NP MORAR MIRON privind DezmembrareiComasare, si in baza
documentelor atasate:
-act notarial nr. Act de unificare 1172111-05-2010 emis de BNP MORAR MIRON,Documentatie
cadastrala nr.3614l2010;
- act notarial nr. Contract de vanzare cumparare aut. sub nr. 2115 dinl07-12-2009 emis de BNP POP
MIORITA NICOLETA GHEORGHENI;
vazand referatul asistentului - registrator, in sensul ca nu exista piedici Ia inscriere, fiind
indeplinite conditiile prevazute in le'gea 711996 republicata, tariful de 300 lei achitat prin documentul
de plata:
-chitanta nr. 127824111-05-2010 in suma de 300 RON,
pentru serviciul cu codul: 222,
DISPUNE
Admiterea cererii cu privire Ia :
- imobilul cu nr. cadastral 50273, nr. topografic 13905l2lbldlflhlmlo, 13906l2lbldlflhlmlo,
13907l2lbldlflhlmlo, 1390713lbldlflhlmlo, inscris in cartea funciara 50273 (provenita din cartea
funciara de pe hartie cu numarul11891) I UAT Joseni avand proprietarii: Sc Barcim Turist Sri Cu
Sed. in Com. Remetea in cota de 111 de sub B.2;
- imobilul cu nr. cadastral 50437, nr. topografic 1390512lbldlflhlk, 1390612lbldlflhlk, 1390712lbl11
dlflhlk, 1390713lb/1ldlflhlk, inscris in cartea funciara 50437 (provenita din cartea funciara de pe
hartie cu numarul 11877) I UAT Joseni avand proprietarii: Sc Barcim Turist Sri Cu Sediul In Remetea
in cota de 111 de sub B.2;
- Se infiinteaza cartea funciara 50458 a imobilului cu numarul cadastral 504581Joseni , rezultat din
alipirea urmatoarelor imobile:
-nr.cad.50273 din cf.11891 (id electronic 50273) care se sisteaza;
-nr.cad.50437 din. cf.11877 (id electronic 50437) care se sisteaza; sub Bl1 din cartea funciara 50458
UAT Joseni;
- - In baza Actului de unificare, asupra imobilului de sub A.l. se noteaza faptul ca s-a schimbat
categoria de folosinta in cea actuala de - curti constructii- sub B/3 din cartea funciara 50458 UAT
Joseni;
Prezenta se va comunica partilor:
Sc Barcim Turist Sri Cu Sed. in Com. Remetea,
Morar Miron,
Cu drept de plangere in termen de 15 zile de Ia comunicare, care se depune Ia Biroul de Cadastru
~ i Publicitate Imobiliara Gheorgheni, se inscrie in cartea funciara si se solutioneaza de instanta
competenta din circumscriptia in care se afla imobilul.
Solutionata Ia data de: 12-05-2010
Pagina 1 din 2
Registrator,
Tepelus Marius
Asistent-registrator,
Csergo Tunde
Pagina 2 din 2