You are on page 1of 11

QUY TRNH SN XUT KH C TM GIA V N LIN

NGUYN LIU
RA S B PHN LOI X L HP V P

QUY TRNH SN XUT KH C TM GIA V N LIN


GIA V

DUNG DCH GIA V

TM GIA V V PHI S B

SY KH CN PHNG PHN LOI NG GI BO QUN THNH PHM

RA S B
Mc ch: Lm sch b mt nguyn liu. Yu cu: Nguyn liu phi c ra sch khng cn t, ct. Phng php tin hnh: Nguyn liu c nhng vo b nc ra s b.

PHN LOI
Mc ch: Nhm bo m cht lng sn phm tt. Yu cu: Nguyn liu c phn loi theo yu cu Phng php tin hnh: Phn loi theo kch thc nguyn liu, loi b bt rc, nguyn liu b n thi.

X L
Mc ch: Loi b cc phn khng cn thit, m bo cht lng sn phm. Phng php tin hnh: Cng on x l gm cc bc: + Ct vy, ct u, m bng, b ni tng. + Ra + Ct phil + Chnh hnh

HP, P
Hp: Ha tan hay lm nng chy phn du bo ca c to iu kin cho qu trnh p, tch bt du c thun li hn. Ch hp: 600C Thi gian hp: 7 pht p: Tch bt phn du bo tp trung b mt c.

TM GIA V V
Tm gia v: Lm tng mu sc, hng v ca thc phm cho ph hp vi th hiu. Gia v: ng, mui, bt ngt, t, tiu : Cho gia v ngm vo c, cht lng c tng cao.

PHI S B
Mc ch: Tn dng nh nng mt tri v gi gim m trong nguyn liu nhm tit kim nng lng. Phng php tin hnh: C c xp ln cc khay v cht ln xe gng sau a ra sn phi.

SY KH
Mc ch: Gim m trong ming c n m 20-22%. Tin hnh ri u c ln dn sy. Nhit sy: 40-600C Thi gian sy: 60-80 pht.

PHN LOI NG GI
Mc ch: Nhm loi b nhng con km cht lng nhm tng cht lng sn phm, tng gi tr cm quan, gi tr kinh t. ng gi: C kh tm gia v n lin c ng gi trong cc ti PE