You are on page 1of 12

D2

Znaaj ispitivanja stabilnosti lijekova


Ognjenka Rahi, Indira Mujezin, Jasmina Hadiabdi, Alisa Elezovi

Uvod
Uroena potreba ovjeka je pomo oboljelom Farmacija - umjetnost (a kasnije i nauka) o oblikovanju jednog od najvanijih alata ovjeanstva lijekova Shvatanje naina djelovanja lijekova se mijenjalo kroz istoriju Lijek - fascinacija za ljude Farmacija kao zasebna nauka priznata tek prije 1000 godina

Magistralna praksa
XX stoljee u farmaciji obljeila industrijska revolucija Farmaceutska industrija preuzela veinu lijekova koji se danas koriste u praksi Gotovi lijekovi podmiruju potrebe veine, a ne svih pacijenata Pacijenti s potrebom za individualnu terapiju: Djeca Stariji Pacijenti s alergijom na boje, konzervanse i dr. Pacijenti sa smetnjama apsopcije i ekskrecije lijekova Bioidentina hormonska nadomjesna terapija

Farmaceut
Farmaceuti jedinstveni profesionalci Educirani iz prirodnih, fizikalnih i medicinskih nauka Rad apotekara sa pacijentom odranje zadovoljavajueg kvaliteta zdravlja Magistralna praksa u naoj zemlji nema trend porasta Boriti se za status koji nam s pravom pripada status farmaceuta

Lijek
Lijek je svaka supstanca ili kombinacija supstanci, namijenjena za lijeenje i sprjeavanje bolesti kod ljudi. U lijek se ubraja svaka supstanca ili kombinacija supstanci koje se mogu primijeniti na ljudima, radi postavljanja dijagnoze, obnavljanja ili modificiranja fiziolokih funkcija, te radi postizanja drugih medicinski opravdanih ciljeva Magistralni lijek je lijek pripremljen u apoteci u skladu sa propisanim receptom za pojedinanog pacijenta
(Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima. Slubeni glasnik BiH, br. 58/08)

Apoteka zdravstvena ustanova i apoteka u privatnoj praksi, dune su: ... prometovati samo ispravnim lijekovima, kao i medicinskim sredstvima koja ispunjavaju opte i posebne zahtjeve, imaju sertifikat o usklaenosti i koja su oznaena na nain predvien dravnim Zakonom, kao i propisima koji se donose na osnovu tog zakona ... obezbijediti sertifikat ovlatenog veleprometnika o izvrenim ispitivanjima identiteta i kvaliteta nabavljenih supstanci koje slue za izradu galenskih i magistralnih lijekova...
(Zakon o apotekarskoj djelatnosti. Slubene novine FBiH, br. 40/10)

Stabilnost lijeka

There never was anythyng by the wit of man so well devized or so sure established which hath not in the continuance of time become corrupted... Thomas Cranmer

Parametri kvaliteta lijeka koji se mijenjaju vremenom definiu se ispitivanjem stabilnosti i utvrivanjem roka trajanja Vremenom dolazi do razgradnje i propadanja ljekovitih supstanci Smanjena efikasnost ili toksini efekti Stabilnost period u toku kojeg proizvod zadrava svoje osobine u prihvatljivim granicama Osobine fizike, hemijske, mikrobioloke Promjene ne fiksne, nego kontrolisane, dokumentovane i prihvatljive

Fizike osobine
Mogu se testirati ulom vida ili fizikalnim metodama Fizika promjena - izmijenjeno fiziko stanje molekule Taloenje lijeka u otopini, adsorpcija na zidove PVC boica, eutektine smjese Poeljne i nepoeljne fizike promjene Fiziki stabilan lijek ouvane poetne fizike osobine (izgled, okus, jednolinost, topivost i disperzibilnost)

Hemijska promjena originalna molekula lijeka vie ne postoji Najea oksidacija i hidroliza
Lijekovi podloni oksidaciji Kateholamini (adrenalin) Fenoli (fenilefrin, morfin) Fenotiazini (prometazin) Olefini Steroidi Tetraciklin, ergotamin, sulfacetamid Lijekovi podloni hidrolizi Esteri (lokalni anestetici-tetrakain i prokain; aspirin, alkalodi velebilja) Amidi (laktami: penicilin)

Imidi (barbiturati)

Hemijski stabilan lijek ouvan hemijski integritet i aktivnost u propisanim granicama Mikrobioloke osobine Pripravci ne smiju biti mikrobioloki kontamnirani Moraju se zatititi od rasta mikroorganizama (dozvoljen dodatak konzervansa) Parenteralni i oftalmoloki proizvodi sterilni Mikrobioloki stabilan lijek sterilnost ouvana, sprijeen rast mikrorganizama; antimikrobni agensi zadravaju efikasnost u propisanim granicama

Stabilnost kao esencijalni parametar kvaliteta


Brzina degradacije lijekova varira (od nekoliko dana do nekoliko godina ili deceniju) Degradacija moe rezultirati: gubitakom ili poveanjem koncentracije aktivne supstance promjenom bioraspoloivosti pormiranjem toksinih degradacionih produkata promjenom na ambalai (migracija plastifikatora) mikrobiolokom kontaminacijom promjenom izgleda modifikacijom funkcionalnih osobina (adhezija transdermalnih flastera

Razlozi ispitivanja stabilnosti


pruanje dokaza o tome kako kvalitet aktivne supstance ili lijeka varira tokom vremena, pod uticajem razliitih faktora okoline Osnovni razlog dobrobit pacijenta Primjer iz prolosti: zbog gubitka kvaliteta tablete nitroglicerina imale 10% naznaenog sadraja Rijetki smrtni sluajevi kao posljedica problema sa stabilnou Kad se ustanovi stabilnost definisanje uslova uvanja i roka trajanja

Stabilnost magistralnih lijekova - PRACI


Fizika stabilnost likvefakcija, eutektine smjese, delikvescentni praci
Delikvescentni praci Amonij bromid Efedrin sulfat Fe- i amonij-citrat Litij bromid Pepsin Fenobarbiton Na Kalij acetat i citrat Natrij bromid i jodid ... Supstance sklone stvaranju eutektinih smjesa Aminopirin Aspirin Benzokain Kamfor Lidokain Mentol Paracetamol Rezorcinol Salicilna kiselina ...

uvanje u hermetiki zatvorenoj ambalai (podijeljene prake u plastinu foliju, zavariti, prenijeti u vrsto zatvorene boice)

Polimorfizam ampicilin, metilprednizolon, hidrokortizon, barbiturati

Manipulacija konverzija u stabilnije, manje topive, manje raspoloive polimorfe U industriji se problem prevazilazi ispitivanjem bioekvivalencije

Hemijska stabilnost vrste supstance hemijski stabilne Stabilnost praka kao oblika ovisna o stabilnosti pojedinih komponenti Hidralazin i merkaptopurin izuzetno stabilni lijekovi Karbamazepin ekstremno nestabilan

Stabilnost magistralnih lijekova - OTOPINE


Fizika stabilnost Najvei problem precipitacija Uticaj otapala dodatkom vode etanolnoj otopini salicilne kiseline dodatkom etanola vodenoj otopini kodein fosfata (razlog zato sirupi protiv kalja sadre kodein u formi baze, a ne soli) Uticaj pH ukoliko postoji razlika u topivosti joniziranog i nejoniziranog oblika lijeka Uticaj temperature temperature - topivosti

Hemijska stabilnost Oksidacija prisustvo O2, svjetlosti, jona tekih metala, poviene temperature, odreen pH, drugi lijekovi, oksidansi zatita od O2 hermetiki zatvorene boice zatita od svjetlosti ambalaa zatita od tekih metala helirajui agens kontrolisati pH Hidroliza koristiti dobro zatvorene boice, provjeriti pH, koncentraciju lijeka (koncentrovanije otopine ampicilin Nakrai rok) , kontrola temperature uvanja lijeka

Stabilnost magistralnih lijekova SUSPENZIJE/EMULZIJE


Fizika stabilnost ovisi o veliini estica/kapljica unutranje faze i mogunosti lake redisperzije strogo odrediti rok trajanja Hemijska stabilnost reakcije kao kod otopina maksimalan rok trajanja 14 dana suspenzije od pulveriziranih tableta i komercijalnih nosaa za suspenzije odrediti rok trajanja

Stabilnost magistralnih lijekova POLUVRSTI PREPARATI


Fizika stabilnost problem predstavlja curenje tenosti i razdvajanje faza za odravanje vlanosti humektansi (glicerol ili propilen glikol) Hemijska stabilnost rok trajanja preparati s vodom 14 dana nevodeni preparati 30 dana do 6 mjeseci emulgatori (sapuni) problem kod masti tipa emulzija

10

Rezultati ograniene studije kvaliteta magistralnih pripravaka


analizirani uzorci 37 magistralnih preparata iz 12 razliitih apoteka hormonalni proizvodi, antibiotici, steroidi, anestetici, lijekovi protiv glakukoma, astme, anemije i erektilne disfunkcije 34% uzoraka nije zadovoljilo neki od testova (najee sadraj aktivne supstance)

Zakljuak
farmaceutska industrija preuzela proizvodnju veine lijekova veliki broj pacijenata treba indvidualnu terapiju individualizirani lijekovi magistralni lijekovi moralna obaveza (obzirom da zakonom nije definisana) ispitati kvalitet i stabilnost magistralnih pripravaka u toku stajanja lijeka dolazi do gubitka aktivne supstance, ali i razvoja toksinih razgradnih produkata jedini nain kontrolisanja promjena  ispitivanje kvaliteta i stabilnosti magistralnih lijekova sigurnost u postojanost kvaliteta lijeka u oznaenom roku trajanja

11

Zahvaljujemo sponzorima

12