You are on page 1of 4

Johnson- vanjski regulatorni utjecaj Wiedenbach- utemeljena za znanju, suosjeanju, umijeu i razumijevanju Nightingale- stvaranje najpovoljnijih uvjeta za odvijanje

prirodnih procesa Henderson- pomo pojedincu u obavljanju aktivnosti koje doprinose zdravlju Orem- ravnote a izmeu mogunosti i zahtjeva pomo kod problema sa svakodnevnim ivotnim aktivnostima Roper- utemeljena za znanju, suosjeanju, umijeu i razumijevanju ANA- dijagnosticiranje i tretiranje reakcija na probleme ------------------------------Nacela procesa zdr njegeUsmjerenost na pacijenta Uva avanje pacijenta kao subjekta Holistiki pristup osnovne ljudske potrebe prema Maslow-u Fiziolo ke potrebe Potrebe za sigurno u Afilijativne potrebe Potrebe za samopo tovanjem Potrebe za samoaktualizacijom Razvoj sestrinstvaPublicistiku djelatnost Meunarodni transfer tehnologije Evaluacija prakse Sustavno praenje Zakljucivanje med sestreIntuitivno Prihvaenje savjeta drugih (strunjaka), Iskustveno Logino, racionalno i utemeljeno na znanju Promatranje od glave do promatranje promatranje pete, velikih tjelesnih sustava psihofizikog funkcioniranja pojedinca

-Orlando faza proc. Pona anje pacjenta, reakcija med sestre aktivnosti med sestre -Johnson faz. procakcija dono enje odluke, procjena stanja, -Wiedenbach faz. proc , prepoznavanje potrebe za pomoipru anje potrebne pomoi evaluacija pru ene pomoi D.Orem razlikuje 3 sustava: kompenzatorni, djelomino kompenzatorni,

suportivno edukacijski D.E.Johnson - Bihevioralna teorija ------------------------PodaciOpi podaci Identifikacijski podaci Specifini podaci Analiza podatakaRevizija podataka Interpretacija podataka Validacija problema Revizijasreivanje i grupiranje podataka provjera usklaenosti podataka provjera zatupljenosti holistikog pristupa Pogre ke u podacimaAnaliza naosnovi premalog br. podataka Pogre na interpretacija Analiza pogle no povezanih podataka Iskljuiva usmijerenost na sada nje stanje Iskljuiva usmijerenost na 1 problem Prihvaanje 1. hipoteze bez provjere ostali Norton skala 18-20 bodova: minimalan rizik 15-17 bodova: osrednji rizik 4-14 bodova: veliki rizik Knol skala 4 stupnja 12 bodova 0-33 bodova MORSEOVA LJESTVICA- za pad 45 i vi e bodova VISOK RIZIK 25-44 bodova -------------------------Utvrivanje potreba Prikupljanje podataka, Analiza podataka, Sestrinska dijagnoza Planiranje zdr. njege Utvrivanje prioriteta, Definiranje ciljeva, Odabir intervencija, Izrada plana zdr. njege Provoenje zdr. njege Validacija plana, Analiza uvjeta, Realizacija zavr na) Evaluacija zdr. njege - (kontinuirana, Evaluacija cilja, Evaluacija plana Ses. dijagnoza podjelaaktualne,visokorizine,mogue ili vjerojatno, sindromi ,povoljne -------------------------Intervencije prema rije . problema,zavisne ,meuzavisne samostalne Intervencije osobine ,Individualiziranost utemeljene na znanju

UMJEREN RIZIK 0-24 bodova

NIZAK RIZIK

usklaenost sa cjelokupnim planom zbrinjavanja,realnost,atraktivnost,logina rasporee nost,minimum ne eljenih uinaka Konani odabir intervencijamogunost rje avanja vi e problemamogunost kombinacije sa drugim intervencijamaugodnost za pacijentamogunost aktivnog sudjelovanja pacijenta Evoluacija cilja uvid u postavljeni ciljuvid u pokazatelje postignua ciljaanaliza trajno prikuplja nih podatakautvrivanje aktualnog zdr. stanja/pona anjausporedba sada njeg stanja sa p redvienimkonstatacija o postignuu ciljaopis (ne)postignutog Tehnike evoluacije , fizikalni promatranje pregledanaliza dokumentacije,intervjudirektno promatranje pona anjapro matranje uinka po eljnog pona anja Evaluacija plana ponovna procjena stanja pacijenta ponovno planiranje (korekcija postojeeg plana)p rovoenje novog (izmijenjenog plana)ponovna evaluacija ------------------------------Stupnjevi samostalnosti 0- potpuno samostalan 1- potrebna pomagala, poseban pribor 2- potrebna minimalna fizika pomo pri te im aktivnostima 3- potrebna umjerena pomo druge osobe i/ili djelomini nadzor 4- potrebna pomo i nadzor tijekom cjelokupne aktivnosti 5- potpuno ovisan o tuoj pomoi, ne mo e sudjelovati Uzroci SMBS smanjeno podno enje napora, opa slabost, neizdr ljivost bolesti i traume lokomotornog sustava neuromuskularne bolesti poremeaj vida poremeaj svijesti tjeskoba, depresija medicinski postupci Tipova urinarne inkontinencije Stres - Propusnost malih koliina urina tijekom fizikog pokreta (ka alj, kihanje, vje banje). Refleksna inkontinencija-je nekontrolirano mokrenje zbog ozljede lene mo dine iznad sakralnog dijela. Urgentna inkontinencija - nekontrolirano mokrenje ubrzo nakon iznenadnog i jakog podra aja. Totalna inkontinencija-potpuno nekontrolirano mokrenje. Funkcijska inkontinencija- u kojem pojedinac ima odreenih pote koa dolazenja do WC ses-med problemlMK: pluni edemMK: duboka venska tromboza MK: hipovolemija MK: kardijalne /vaskularneMK: smanjen minutni volumenMK: aritmije sindrom odjeljkaMK: pluna embolija------------------------------NANDA Klasifikacija ses. dijagnoza NIC- Klasifikacija ses. intervencija NOC- Klasifikacija ishoda zdr. njege ICNP Meunarodna klas. ses. prakse HHCC Klas. zdr. njege u kui