You are on page 1of 1

1 Xy dng chng trnh ng nhp t ng. 2 Xy dng chng trnh thu thp tin tc t ng trn web.

3 Xy dng t in Anh Vit t ng. 4 Cng ngh m ha SSL v ng dng xy dng chng trnh chat. 5 Xy dng chng trnh lc th rc t ng. 6 Xy dng chng trnh nhn Email. 7 Xy dng chng trnh bt gi tin. 8 Xy dng chng trnh phn tch thng tin gi tin. 9 Xy dng chng trnh thu thp cc website t ng. 10 Xy dng chng trnh download file t link mediafire 11 Tng quan v nh tuyn v mt s giao thc nh tuyn thng dng trn thit b Cisco. 12 Giao thc DNS v BIND v cc vn mi ny sinh trong giao vn mng TCP/IP dng IPv6 13 An ninh gi tin trong tunnel mode v transport mode 14 Bo mt email bng PGP 15 Mt m PlayFair v cc bin th ca n, ng dng x l ting Vit 16. Mt m lung RC v ng dng ca n

17. MPLS - Traffic Engineering: Nguyn l v thc hin trn thit b Cisco (L Vn Thanh chn, hin xin i sang VoIP chia nhau thc hin cng Ti
Huy)

18. MicroSoft Exchange Server 19 Bn giao kha trong h thng bo mt mng, ng dng thut ton Diffie Hellman 20 Sinh s ngu nhin ln ty bng Blum Blum Shub