P. 1
Statut_vicepremier_Vazny

Statut_vicepremier_Vazny

|Views: 109,348|Likes:
Published by Adam Valček

More info:

Published by: Adam Valček on Nov 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

Štatút podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície

Článok 1 Úvodné ustanovenia 1. Štatút podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície (ďalej ako „štatút“) sa vydáva v súlade s §1 ods.2 zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Tento štatút upravuje postavenie, zodpovednosť, pôsobnosť a úlohy podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície ( ďalej ako „podpredseda vlády“), zásady činnosti, organizačné zabezpečenie jeho činnosti a vzťahy podpredsedu vlády k ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a iným subjektom. 3. Podpredseda vlády sa pri výkone svojej funkcie riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

2.

Článok 2 Postavenie podpredsedu vlády 1. Podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo bol vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky dňa ........... V rozsahu plnenia svojich úloh a v súvislosti s výkonom svojej funkcie, si podpredseda vlády môže zriaďovať pracovné skupiny alebo komisie. Ich úlohy, agendu, zloženie, zásady činnosti, technické a organizačné zabezpečenie činnosti, ako aj práva a povinnosti členov, vymedzí podpredseda vlády. Článok 3 Pôsobnosť podpredsedu vlády 1. a) Podpredseda vlády plní úlohy v oblastiach: koordinácie veľkých investičných projektov

2.

b) využívania finančných prostriedkov z Európskej únie v programovom období 20142020. 2. a) Podpredseda vlády podľa odseku 1 písm. a) najmä:

koordinuje veľké investičné projekty, ktorých predpokladané investičné náklady prevyšujú sumu 1 miliarda Eur, a ktoré sa realizujú štátom alebo so spoluúčasťou štátu, b) koordinuje veľké investičné projekty, ktorých predpokladané investičné náklady sú nižšie ako 1 miliarda Eur, a ktoré sa realizujú štátom alebo so spoluúčasťou štátu na základe rozhodnutia vlády, c) zhodnocuje reálnosť a potrebu investičných projektov uvedených v písmenách a), a b), d) predkladá vláde štúdie uskutočniteľnosti s konkrétnymi návrhmi financovania a návrhmi na výstavbu, e) vypracováva Stratégiu hospodárskeho rozvoja Slovenska, ktorá má obsahovať koncepcie rozvojových programov v oblasti hospodárstva a ekonomiky. 3. a) Podpredseda vlády podľa odseku 1 písm.b) najmä:

je podpredsedom Rady vlády Slovenskej republiky pre Partnerskú dohodu na roky 2014 -2020, b) zabezpečuje koordináciu príprav Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020 na národnej úrovni, c) zabezpečuje koordináciu využívania finančných prostriedkov z Európskej únie v programovom období 2014-2020. Článok 4. Vzťah podpredsedu vlády k ministerstvám k ostatným ústredným orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a iným subjektom 1. Podpredseda vlády pri plnení svojich úloh podľa článku 3 vystupuje vo vzťahu k ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy ako koordinačný, odborný a konzultačný orgán. Pri plnení úloh podľa článku 3 sú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy povinné poskytovať podpredsedovi vlády potrebnú súčinnosť bez nároku na odmenu, t.j. v rámci svojej rozpočtovej kapitoly. Pri svojej činnosti využíva podpredseda vlády informácie, stanoviská, podklady, rozbory a návrhy ústredných a miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, expertné a odborné dokumenty Európskej únie, domácich a zahraničných odborných inštitúcií.

2.

3.

Článok 5 Vzťah podpredsedu vlády k Úradu vlády Slovenskej republiky 1. 2. 3. Plnenie úloh podpredsedu vlády organizačne a technicky zabezpečuje Úrad vlády Slovenskej republiky ( ďalej ako „ úrad vlády“). Podpredseda vlády ako gestor koordinuje pri plnení svojich úloh príslušné organizačné útvary úradu vlády. Výdavky spojené s plnením úloh podpredsedu vlády sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu. Návrh rozpočtu, týkajúci sa plnenia úloh podpredsedu vlády sa predkladá ako súčasť návrhu rozpočtu rozpočtovej kapitoly úradu vlády. Podpredseda vlády predkladá úradu vlády návrh rozpočtu odôvodňujúci finančné náklady potrebné na zabezpečenie plnenia úloh podpredsedu vlády v čase prípravy štátneho rozpočtu na nasledujúci rok. Článok 6 Záverečné ustanovenia 1. 2. Zmeny a doplnenia tohto štatútu schvaľuje vláda na návrh podpredsedu vlády. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia vládou.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->