Horari Projector Definitiu

SET M A N A DEL

AL

DE A N G L È S - 2B BI B L I O T E C A - IN F O R M À T I C A – 3B - 6A
DIM A R T S DIM E C R E S DIJO U S DIV E N D R E S

A U L E S A M B PI S S A R R A DI G I T A L AUL E S AMB PR O J E C T O R
DILL U N S 08,30- 09,25

BI B L I O T E C A IN F O R M À T I C A 6A 3B 6A BI B L I O T E C A

BI B L I O T E C A

3B

BI B L I O T E C A

09,25- 1 0,20

BI B L I O T E C A AN G L È S

IN F O R M À T I C A 2B 6A

6A

10,2 0- 1 0,50 10,5 0- 1 1 , 4 0

IN F O R M À T I C A AN G L È S 2B

IN F O R M À T I C A 2B 6A 6A

BI B L I O T E C A

6A

BI B L I O T E C A 3B 2B 3B

1 1 , 4 0- 1 2,30

IN F O R M À T I C A 3B 6A

1 2,3 0- 1 3,30 1 5,0 0- 1 6,0 0

IN F O R M À T I C A

BI B L I O T E C A 3B 6A BI B L I O T E C A 3B 6A BI B L I O T E C A IN F O R M À T I C A AN G L È S

1 6,0 0- 1 7,0 0

BI B L I O T E C A

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful