Универзитет у Нишу

Филозофски факултет
Акредитација студијског програма
Основне академске студије филозофије
Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми: Основне академске студије филозофије
Врста и ниво студија: Оновне академске студије
Назив предмета: Онтологија I
Наставник (име, средње име и презиме): Ружић Ж. Горан
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема услова.
Циљ предмета
Да студенти овладају основним онтолошким појмовима и проблемима и тако стекну способност
креативне обраде најразличитијих тема, како кроз писање филозофских текстова, тако и кроз
учествовање у филозофским дискусијама - јер добро образовани онтолог може филозофски писати и
филозофски говорити, једном речју, филозофирати, о било којој теми.
Исход предмета
Мишљење бивствовања.
Садржај предмета:
Теоријска настава: предавања
1. Пресократска онтологија; 2. Платонова теорија идеја; 3. Платонова критика теорије идеја; 4.
Аристотелово одређење бивствујућег као бивствујућег. 5. Аристотелово одређење бивствујућег као
бивства; 6. Рационалистичка и емпиристичка онтологија; 7. Кантово одређење метафизике; 8. Кантова
трансцендентална естетика; 9. Кантова трансцендентална аналитика појмова; 10. Кантова
трансцендентална аналитика начела; 11. Тугендхатова интерпретација античке онтологије; 12.
Тугендхатова интерпретација модерне онтологије; 13. Тугендхатово одређење бивствовања као
бивствовања; 14. Тугендхатово одређење става као става; 15. Хајдегерово одређење метафизике.
Практична настава: вежбе (тумачење одговарајућих текстова)
Литература:
1. Г. Јаковљевић, Аристотелово учење о бивству (Плато, 2002), стр. 38-135; 2. Г. Јаковљевић,
"Кантова онтологија" (скрипта), стр. 1-90; 3. Е. Тугендхат, Језичкоаналитичка филозофија (Веселин
Маслеша, 1990), стр. 5-83; 4. Е. Тугендхат, Логичко-семантичка пропедевтика (Народна библиотека
"Др Душан Радић", 2000), стр. 99-112; 5. Г. Јаковљевић, "Формална онтологија" (скрипта), стр. 1-88.
Број часова активне наставе
Остали часови:
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски
30
30
наставе:
истраживачки рад:
Методе извођења наставе: дијалектика
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
5
писмени испит
практична настава
25
усмени испит
60
колоквијум-и
семинарски рад
10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful