F\n°v ImgvN

{]m]n-t°Ww
s{]m^. Fw.- ssh. tbml-∂m≥

: Publisher :

^oentbm _p°vkv
tIme-t©cn ˛ 682 311

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

1

F\n°v ImgvN
{]m]n-t°Ww
s{]m^. Fw. ssh. tbml-∂m≥
ap≥ {]n≥kn-∏¬,
sk‚ v. ]ot‰gvkv tImtf-Pv, tIme-t©-cn.

ta®-¶-c, IS-bn-cp∏v ]n.-H.,
tIme-t©cn ˛ 682 311, tIc-fw.
t^m¨: (0484) 2689489, 2689889
E - mail : profmyyohannan@crfgospel.org
Website : www.crfgospel.org

Publisher :

^oentbm _p°vkv
tIme-t©cn ˛ 682 311
Cover Design :
Swaminathan, Computer Park
Layout & Printing :
Merin Graphics, Edappally, Kochi- 24
E-mail: meringraphics@gmail.com
copy right reserved

2

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

AhXm-cnI
F≥.-Un. sNdn-bm≥
dn´: sU]yq´n If-IvS¿

_lp: tbml-∂m≥ km¿ Fgp-Xn-bn-´p≈ 34-˛m-asØ
]pkvX-I-amWv "" F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww '' F∂ Cu
{KŸw. 17-˛m-asØ hb- n¬ am\-km-¥-c-s∏´ \mfp-ap-X¬
\o≠ Ime-L´- ß
- ƒ I¿Øm-hns‚ hb¬ {]tZ-iØv I¿Ørip-{iq-jb
- n¬ \nd-™p-\n¬°p∂ `mjm ]WvUn-X\pw Xncph-N\
- ⁄
m-\n-bp-amb Fs‚ BZ-cW
- o-b\
- mb Bflob KpcphmWv _lp: tbml-∂m≥ km¿. At±-l-Øns‚ ]pkvX-IØn\v Hcp Ah-Xm-cnI Fgp-Xp-hm-\p≈ tbmKyX Hcp XcØnepw F\n-°n-s√-¶nepw Cu henb `mKyw Fs‚ \mY\mb I¿Ømhv F\n°v Zm\-ambn X∂-Xm-sW∂v hniz-kn®p-sIm≠v Cu ZuXyw Rm≥ hn\-b-]q¿Δw kzoI-cn-°p-∂p.
At\-I-h¿j-ß-fmbn \o≠p-\n¬°p∂ Hcp Bfl-_‘-amWv F\n°v _lp: tbml-∂m≥ kmdp-am-bn-´p-≈X
- .v km¿
t\XrXzw \¬Ip∂ {InkvXy≥ dnssh-h¬ s^t√m-jn-∏n¬,
AXns‚ Bcw-`I
- m-ewap-X¬ tN¿∂p-\n¬°p-hm≥ I¿Ømhv
Fs∂ klm-bn-®p. AXns‚ ^e-ambn BNm-cm-\p-jvTm-\ßfnepw t\¿®-Im-gvNI
- f
- nepw am{Xw hniz-kn®v bYm¿∞ PohnX-Øn¬ {InkvXp C√m-Xn-cp∂ Hcp {InkvXym-\n-bm-bn-cp∂

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

3

F\n-°v, Rm≥ bYm¿∞-Øn¬ Bcm-sW∂pw B Ah-ÿbn¬ Rm≥ Cu temIw hn´p IS-∂p-t]m-bm¬, tbip hkn°p-∂, ]cn-ip-≤∑
- m¿ hkn-°p-∂, kz¿§-cm-Py-Øn¬ sNs∂Øp-I-bn-s√∂pw t_m≤y-ambn. ]pd-ta-bp≈ ]m]-{]-hr-ØnI-fn¬ \n∂pw Hgn™p \n∂-Xp-sIm-≠p-am{Xw kz¿§-cm-PyØn¬ {]th-in-°m≥ km≤y-a√ F∂pw \ΩpsS Pohn-XØnse Nn¥-Iƒ, tIƒhn-Iƒ, ImgvN-I-ƒ, B{Kl߃
hnNmc hnIm-cß
- ƒ F∂n-hs
- b√mw I¿Øm-hn\v {]km-ZI
- c
- am-bmte kz¿§-cmPyw Ah-Im-i-am-°p-hm≥ km≤y-amIq
F∂pw km¿ \bn-°p∂ Iq´m-bva-bmWv Fs∂ ]Tn-∏n-®-Xv.
aX-a√ a\-amWv amtd-≠-Xv, k`-b√ lrZ-b-amWv amtd-≠Xv
F∂ kmdns‚ D¬Ir-jSv a
- mb Bi-bß
- f
- pw, k`-bnse BZyIme hn: ]nXm-°≥am¿ A\p-h¿Øn-®p-t]m∂ hnip≤nbpsS
]mc-ºc
- y-Øn-te°v k`m-a°
- ƒ Xncn-®p-t]m-IW
- s
- a∂ {]t_m[-\-ßfpw At\Iw hnizm-kn-Isf PohnX hnip-≤n-bnte°pw am\-km-¥-c-Øn-te°pw \bn-®n-´p-≠v. Cu Iq´m-bvabn¬ ÿnc-ambn hN\w tI´p XpS-ßn-b-t∏m-gmWv F\n°v
k`-bpsS bYm¿∞ hnizm-k-sa-s¥-∂pw- B-cm-[-\m-{I-a-ßfp-sSbpw s]cp-∂m-fp-If
- p-tSbpw IqZm-i{- I-aß
- f
- p-tSbpw A¿∞hym]vXn Fs¥∂pw icn-bmbn a\- n-em-hp-∂-Xv. k`-bnse
]cn-ip≤ ]nXm-°∑
- m¿ FgpXn h®n-´p≈ {]an-tbm≥ skZvdmI- f p- t Sbpw Bcm- [ - \ m- K o- X - ß - f p- t S- b pw, A¿∞w
_lp:kmdns‚ \mhn¬IqSn ]cn-ip-≤m-flmhv shfn-s∏-SpØn
Xcp-∂Xv F\n°v -A¤pXI-c-amb A\p-`-h-am-Wv. temIØns‚ \m\m-`m-K-ß-fn-ep-ap-≈ At\-Im-bn-c-߃°,v bmX\bpw thZ-\bpw Zpcn-X-ßfpw Zp:Jßfpw am\-koI {]bmk-ßfpw IjvS-Xbpw A\p-`-hn-°p-∂-h¿°v I¿Øm-hmb
tbip-hns‚ kam-[m\ hN\w sImSp-°p-∂-Xn\p _lp:
kmdns‚ \mhns\ I¿Ømhv {]tbm-P-\-s∏-SpØns°m≠n4

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

cn-°p∂tXm¿Øp Rm≥ ssZhsØ kvXpXn-°p-∂p.
_lp: km¿ CXn-\Iw 33 ]pkvX-I-߃ FgpXn {]kn≤o-I-cn-®n-´p-≠v. temI-sØ-ºm-Sp-ap≈ At\-Im-bnc߃°v,
]e Xc-Øn¬ thZ-\bpw bmX-\bpw A\p-`-hn-°p-∂-h¿°v
Cu ]pkvXI ]mcm-b-W-Øn-eq-sS, [ym\-Øn-eq-sS, Bizmkhpw kam-[m-\hpw e`n-®psIm≠n-cn-°p-∂-Xmbn At\-I¿
km£o-Ic
- n-®n-´p-≠v.
_lp: kmdns‚ 34--˛masØ ""F\n°v ImgvN {]m]nt°Ww'' F∂ ]pkvXIhpw ]cn-ip-≤m-flsam-gn-Iƒ \nd™p
\n¬°p-∂X
- m-W.v Cu ]pkvXI
- sØ 13 A≤ym-bß
- f
- mbn Xncn®n-cn-°p∂p Hmtcm A≤ym-b-Øn¬ IqSnbpw [ym\-tØmsS
IS-∂p-t]m-Ip-tºmƒ hmb-\-°m-cmb \mw ]e coXnbnepw
Ipcp-S∑
- m-cmWv F∂ kXyw ]cn-ip-≤m-flmhv \sΩ t_m≤ys∏-Sp-Øp-∂p. \ΩpsS lrZb IÆp-Isf A‘-hn-izm-k߃sIm-≠pw A_-≤m-Nm-cß
- ƒsIm≠pw At\-Ia
- mb lrZb-]m-]-߃sIm≠pw Ccpƒ aqSn-bn-cn-°p-I-bmWv F∂p≈
kXyw Cu ]pkvXI
- Ø
- n-eqsS ]cn-ip-≤m-flmhv \sΩ Hm¿Ωs∏-Sp-Øp-∂p. \ΩpsS lrZ-bØ
- ns‚ ]m]m-‘I
- mcw am‰p-hm≥
{InkvXp \ΩpsS Acn-In-te°v hcp-∂-Xmbn Cu ]pkvXI
]mcm-bW
- Ø
- n-eqsS \ap°v t_m≤yam-Ip-∂p. CXnse Hmtcm
hm°nepw kvt\l-hm\mb I¿Øm-hns‚ kvt\lw \nd™p
Xpfpºn \n¬°p-∂p.
hn: tbml-∂ms‚ kphn-tijw H≥]Xmw A≤ym-bØnse ]nd-hn-bnse Ipcp-Ss‚ kuJyw kw_-‘n® {]ta-bamWv Cu ]pkvX-I-Ønse {]Xn]m-Z\ hnj-bw. I¿Ømhv
Ahs\ kuJy-am-°n. Ah\v I¿Øm-hn¬ hnizm-k-ap-≠mbn-cp-∂p. I¿Ømhv Iev]n® hN\w Ah≥ hniz-kn-®p, A\pF\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

5

k-cn-®p, kuJyw {]m]n-®p. Cu ]pkvX-I-Ønse H∂mw
A≤ym-b-Øn¬ hnizmk Pohn-X-Øn\v Gsd {]m[m\yw
\¬Inbncn-°p∂Xmbn ImWmw. hnizm-ka
- p-≈n-SØp am{Xta
I¿Ømhv A¤p-X-ß-ƒ {]h¿Øn®n´p-≈q.
AXp-t]mse am¿t°mkv 8˛ mw A≤ym-bØ
- n¬ thsdmcp
Ipcp-Ss\ I¿Ømhv kpJ-s∏-Sp-Øn-bX
- mbn ImWp-∂p. AhnsSbpw B Ipcp-Ss\ Xs‚ ASp-°¬ sIm≠p h∂hcpsS
hnizmkw I¿Ømhp I≠p. Ah-cpsS At]£ tI´p.
Ahs\ kuJy-am-°n. \ap°pw ]m]m‘-X-bn¬ \n∂pw
kuJyw {]m]n-t°-Ww F∂v \mw Bh-iy-°m-cm-bn-cn-°bpw
\ap°v I¿Øm-hns‚ A¤pX i‡n-bnepw ]cn-ip-≤m-flmhnepw hnizm-ka
- p-≠m-bn-cn-°p-Ibpw sNbvXm¬ Ah≥ \ΩpsS
Pohn-XØ
- nepw A¤p-Xß
- ƒ {]h¿Øn°pw F∂p ≈ kXyw
Cu ]pkvXI
- Ø
- n-eqsS \ap°v a\- n-em°mw. Rm≥ AXn\p
km£n-bm-Wv, Fs‚ Ffnb Pohn-XØ
- n¬, Bflob Pohn-XØnepw euIoI Pohn-X-Ønepw Rm≥ hnizmktØmsS
Bh-iy-°m-c-\mbn At]-£n® Hcp Imcyhpw {InkvXp
F\n°v hne-°n-bn-´n-√.
k¿Δ am\h PmXn-bp-tSbpw lrZ-b-Øn¬ shfn®w
]I¿∂v A‘-Xa
- m-‰p∂ I¿Øm-hmb tbip-{InkvXp hmb-\°m-cmb \mw Hmtcm-cp-Øc
- p-tSbpw Pohn-XØ
- n¬ {]h¿Øn®p
F∂p ]d-bp-hm-\p≈ {]mK¤yw \mw t\Sntbm? kvt\l-hm\mb I¿Ømhv Fs‚ Pohn-X-Øn\p shfn-hp- X∂p F∂p
]d-bp-hm-\p≈ `mKyw \ap°p e`n-®pthm F∂ {KŸ-Imcs‚ tNmZy-Øn-\p-ap-ºn¬ \mw F¥p-Øcw ]dbpw !
_lp: tbml-∂m≥ kmdns‚ ]pkvXI
- ß
- f
- n-eqsS A\phm-N-I-tcmSv At±lw Bh-iy-s∏-Sp∂ Bflob Pohn-Xhpw
6

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

PohnX hnip-≤nbpw Id-I-f™ ssZh-kvt\-lhpw At±lw
Xs∂ Pohn-XØ
- n¬ amXrIbmbn ImWn®p Xcp∂p F∂p≈
hkvXpX FSpØp ]d-bp-hm≥ Rm≥ B{K-ln-°p-∂p.
\mw Cu ]pkvXIw hmbn-®p- [ym-\n-°p-tºmƒ bYm¿∞Øn¬ \ΩpsS Pohn--XØ
- ns‚ ]m]m-‘X
- I
- ƒ ]cn-ip-≤m-flmhv
\ap°v t_m≤yw Xcpw. \ΩpsS Pohn-X-Ønse ]m]sØ
Hm¿Øp≈ Ip‰-t_m-[hpw A\p-Xm-]hpw D≠m-Ipw. XpS¿∂v
tbip\mYs‚ Icp-W-bv°p-th≠n bmNn-®m¬ Xncp-c-‡Øm¬ Igp-I¬ {]m]n-°p-hm≥ \ap°p km[n-°pw. Igp-I¬
{]m]n-®m¬ kXy-{]-Im-i-am-Ip∂ {InkvXp \ΩpsS Pohn-XØn¬ shfn-®-ambn tim`n-°pw. \ΩpsS PohnXw {]Im-i-]qcn-X-am-bn-cn-°pw. \mw {InkvXp-hns‚ km£n-I-fmbnØocpw,
\mw {InkvXp-hns\ A\p-K-an-°p-∂-h-cmbnØocpw.
C\nbpw At\Iw ]pkvXI
- ß
- ƒ FgpXn AXp-hgn At\Im-bncw P\-߃°v Bflob ImgvN e`n®v kz¿§-cm-Py-Øn\v
Ahsc Ah-Im-in-I-fm-°p-hm≥ kz¿§-ÿ-\mb I¿Ømhv
_lp: tbml-∂m≥ kmdn\v Bbp pw Btcm-Kyhpw kI-ehn[ Bflob A\p-{K-l-ßfpw \¬Is´ F∂v lrZ-bw-K-aambn {]m¿∞n®p-sIm≠v ""F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww''
F∂ Cu Aaqey {KŸw A\p-hm-N-I¿°mbn ssZh-\m-aØn¬ Ah-X-cn-∏n-®p-sIm-≈p-∂p.

IS-bn-cp-∏v,
19-˛12-˛2005

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

F≥.-Un. sNdn-bm≥
dn´: sU]yq´n If-IvS¿
Fd-Wm-Ipfw

7

BapJw
\√ Iqcn-cp-´p≈ cm{Xn. t\cw ]mXn-cbmbn. B I∏¬
knkn-en-bn-te°v t]mIp-I-bm-Wv. I∏-ens‚ U°n¬ GI\mbn Hcmƒ Ccn-°p-Ib
- m-Wv. Pohn-XØ
- nse sImSn-b {- ]-iv\ßfpw Zpcn-Xß
- fpw {]Xn-k‘
- n-Ifpw H∂n-\p-]p-dsI H∂mbn
Ae-am-e-Iƒt]mse Pohn-XsØ BSn De-™p-t]m-Ip-amdv
Ae-´p∂XpsIm≠v D≈p Xf¿∂v Ihn AhnsS Ccn-°p-Ibm-Wv. I´n°qcn-cp´v Np‰pw Xnßn-\n¬°p-∂p. At∏m¬
At±lw D≈w XI¿∂,v hnXpºns°m≠v ]mSn.
“Lead kindly light” ""Znhy{]-Im-i-ta -\-bn-®mepw'' F∂v

Hcp Znhy Km-\-Øns‚ ioep-Iƒ Adn-bmsX A[-c-߃ Dcphn-´p-sIm-≠n-cp-∂p. Np‰pw Iqcn-cp-´m-Wv. Rm≥ H‰-bv°m-Wv.
Rm≥ Fs‚ `h-\-Øn¬ \n∂v Gsd Zqsc-bm-Wv. \mYm,
F\n°v Aß-bpsS km∂n≤yw IqSntb Ign-bq. Cu Iqcn-cp´n¬ Ahn-S∂v Fs‚ IqsS-bn-cp∂v Fs∂ Im°-Wta. Znhy
{]-Im-i-ta, Fs∂ \bn-°-W-ta. Zqc-tØ-bv°p≈ shfn-®sam∂pw Rm≥ Bh-iy-s∏-Sp-∂n-√. Hmtcm NphSv shbv°m\p≈ CSw F\n°v ImWn®p X∂m¬ aXn. I do not ask the
distant scene, one step is enough for me. Fs‚ ]g-bI
- me Ncn{Xw
Ahn-S∂v Adn-bp-∂p-h-s√m. AsXm∂pw \mYm, \o Hm¿°-cptX, \ns∂ IqSmsX Rm≥ \S-∂-h-\m-bn-cp∂p F∂v Rm≥
A\p-i-b-hn-h-iXtbmsS G‰p-]-d-bp-∂p. F∂m¬ C∂v \o
Fs∂ \bn-°-Ww. Icp-Wm¿{Z -Zo-]-ta, \ns‚ {]Imiw
F\n°v \¬I-W-ta. Lead Kindly light.
Cu IhnX ]mSn-bXv Im¿Un-\¬ \yq am≥ F∂ hn{ipX
{]Xn-`b
- m-W.v Cu A\p-`h
- a
- t√ \ap-s°-√m-h¿°pw Bhiyw?
\Ωn-te°v t\m°n A`n-am-\n-°m≥ \ap-s°-¥p≠v? Ign™
8

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

ImesØ NnI-™v, Hm¿Øv Du‰w sIm≈m≥ h√ hI-bpapt≠m? F√mw \jvSØ
- ns‚ IW-°p-Iƒ am{Xw. Atº ]cmP-bs
- ∏´ ]q¿Δ-Ime Pohn-Xw. C∂v Hm¿Øv e÷n-°mw,; Icbmw
; A\p-X-]n°mw; ]pXnb ka¿∏Ww FSp°mw; At∏mgmWv
{InkvXphns‚ Icp-Wm¿{Z Ic-߃ \sΩ Xtem-Sp-∂-Xv.
At∏m-gmWv AI°Æv Xpd∂p In´p∂-Xv. At∏m-gmWv CXp
hsc I≠n-´n-√mØ Hcp ]pXp-temIw \mw Z¿in-°p-∂-Xv.
At∏m-gmWv AXy-]q¿Δ kam-[m\w \Ωn¬ hcp-∂X
- .v At∏mgmWv \nXm-¥-im-¥n-bpsS Ddh \Ωn¬ \n∂v s]m´n-∏p-d-s∏Sp-∂-Xv. At∏m-gmWv ss\cm-iy-Øns‚ sImSpw NqSn¬ Fcnbp∂ At\Iw lrZ-bß
- ƒ Bizm-kØ
- ns‚ Ipfp¿a™Wnbp∂Xv.
Cu Bi-b-Øns‚ [ym\m-fl-I-amb A\p-`qXn a[pcw
]¶p-sh-bv°m-\p≈ Bi-b-mWv Cu ]pkvXI cN-\-bpsS
]n∂nse t{]cI i‡n. k`bv°pw kap-Zm-b-Øn\pw aXØn\pw PmXn°pw AXo-X-ambn {InkvXp Xcp∂ sFlnI
kam-[m-\hpw \nXy kz¿§ ku`m-Kyhpw B¿°pw Ic-K-Xam°mw F∂ A¤pX bmYm¿∞yw Gh¿°pw Dƒ∏p-f-I-taIp-∂-Xm-Wv. Cu {KŸ-]m-cm-bWw aqew B `mKym-\p-`hw
F√m-h¿°pw e`n-°s´ F∂v Rm≥ Biw-kn-°p-Ibpw
k¿tΔizc-t\mSv bmNn-°p-Ibpw sNøp-∂p.
Cu ]pkvXI
- Ø
- n\v Ah-Xm-cnI FgpXnØ∂ {io F≥.
Un. sNdn-bm≥ Fs‚ Pohn-X-Øn¬ ]e hn[-Øn¬ Fs∂
klm-bn-°p-Ibpw B≤ym-flnI {]h¿Ø-\-ß-fn¬ kl-Icn-°p-Ibpw sNbvX Hcm-flk
- p-lr-Øm-Wv. HutZym-KnI PohnX-Øns‚ Xnc-°p-]n-Sn® Npa-XeIfn-eqsS _≤-∏m-tSmsS
\oßnb ImesØm-cn-°epw Agn-a-Xn-bp-sStbm ssI°q-enbp-sStbm Id-]p-cf
- mØ hy‡n PohnXw ]pe¿Øm\pw hfsc
Imcy-£-a-X-tbm-sS, Bflm¿∞-X-tbmsS, Npa-Xem t_m[F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

9

tØmsS HutZym-KnI {]h¿Ø-\ß
- ƒ \nd-th-‰m\pw Ign™
Hcp t{ijvT-amb hy‡n Pohn-X-Øns‚ DS-a-bmb {io. F≥.
Un. sNdn-bm≥ sU]yq´n Ie-IvS¿ F∂ \ne-bn¬ sNbvX
tkh-\-߃ \m´p-Imcpw kl-{]-h¿Ø-Icpw ap‡ IWvTw
{]iw-kn-®n-cp∂ hkvXp-X Rm≥ hnkvac
- n-°p-∂n-√. {io. sNdnbm-t\m-Sp≈ Fs‚ IrX-⁄X Rm≥ ChnsS {]Im-in-∏n°p-Ib
- m-Wv.
Cu {KŸ-Øns‚ {]q^v doUnw-Kv, Un‰n]n, A®-Sn, Ih¿
t]Pv F∂o hnhn[ {]h¿Ø-\-߃ hfsc Bflm¿∞-Xtbm-sS, {InkvXp-hn-t\m-Sp≈ kvt\lw sIm≠pw IS-∏m-Sp
sIm≠pw \n¿Δ-ln® {io. F.-sP. A_nsb (Retd. General
Manager, TCM, Mettur & Kalamassery) F{X {]iw-kn-®mepw
aXn-bm-I-bn-√. I¿Ømhmb tbip {InkvXp {]nb-s∏´
A_nbv°v F√m A\p-{K-l-ßfpw \¬Is´ F∂v Rm≥
Biw-kn-°p-∂p.
Cu {KŸw hmbn®v [ym\n-°p-∂-Xp-aqew At\-I-cpsS
Dƒ°Æp Xpd-°p-sa∂pw {InkvXp-hns‚ Icw kv]¿in-°ptºmƒ e`n-°p∂ B¥-cn-I-im¥n A\p-hm-N-I¿°v e`n-°psa∂pw Rm≥ Bin-°p∂p; hniz-kn-°p-∂p.
F√m-‰n\pw Imc-W `qX\pw F√m \∑-I-fp-sSbpw Dd-hnS-hp-amb I¿Øm-hmb tbip-{InkvXphns‚ Ir]-bn¬ ic-Ws∏´pw {Iqinse XymK-ac
- W
- Ø
- nepw A`ua kvt\l-Ønepw
B{i-bn®pw Rm≥ Cu ]pkvX-I-Øns‚ apJ-sam-gn-Iƒ°v
hncmaw Ipdn-°p-∂p.
\nß-fpsS hn\oX hnt[-b≥
Fw.ssh. tbml-∂m≥

10

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

H∂v
""Cßns\ ]d-™n´v Ah≥ \neØp Xp∏n.
Xp∏¬ sIm≠v tNdp-≠m°n tNdv Ahs‚
IÆn≥ta¬ ]qin \o sN∂v intemlmw IpfØn¬ Igp-IpI F∂v Ah-t\mSv ]d™p. Ah≥
t]mbn IgpIn, IÆp-Im-Wp-∂-h-\mbn aSßn
h∂p!''
tbml. 9 : 6˛7

tbip {InkvXphns‚ A¤p-X {]hrØn-Iƒ Xm≥ ssZh]p-{X≥ F∂p shfn-s∏-Sp-Øp-∂h-bmWv. tbip {InkvXp-hns‚
hy‡n-Xz-Øns‚ khn-ti-j-X-Iƒ F¥v F∂v hn:tbml∂ms‚ kphn-ti-j-Øn¬ Bh¿Øn®p hy‡-am-°p-∂p≠v.
Rm≥ Xs∂ ]p\-cp-∞m-\hpw Poh-\p-am-Ip∂p. Rm≥
temI-Øns‚ shfn-®a
- m-Ip∂p. Rm≥ Pohs‚ shfn-®a
- m-Ip∂p.
Rm≥ Pohs‚ A∏-am-Ip∂p. Rm≥ Xs∂ hgn-bm-Ip∂p.
Rm≥ Xs∂ kXy-am-Ip∂p. Rm≥ Xs∂ Poh-\m-Ip-∂p.
Rm≥ Pohs‚ Pe-am-Ip∂p. Rm≥ Pohs‚ Blm-ca
- m-Ip∂p.
F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

11

Rm≥ \√ CS-b-\m-Ip∂p.
F∂n-ßs
- \-bp≈ At\Iw Ah-Im-ih
- m-Zß
- ƒ I¿Ømhmb tbip-{InkvXp hn:tbml-∂ms‚ kphn-ti-jØ
- n¬ ]dbp-∂p≠v.
""BZn-bn¬ hN\w D≠m-bn-cp∂p; hN\w ssZhtØmSp IqsS Bbn-cp∂p, hN\w ssZhw Bbncp∂p. Ah≥ BZn-bn¬ ssZh-tØmSp IqsS
Bbn-cp∂p. kI-ehpw Ah≥ apJm-¥cw Dfhmbn; Df-hm-bXp H∂pw Ahs\ IqSmsX Dfhmb-X√. Ah-\n¬ Poh≥ D≠m-bn-cp∂p, Poh≥
a\p-jy-cpsS shfn-®-am-bn-cp∂p. shfn®w Ccpfn¬ {]Im-in-°p∂p, Ccptfm AXns\ ]nSn-®-S°n-bn√. ssZhw Ab-®n´v Hcp a\p-jy≥ h∂p;
Ah\p tbml-∂m≥ F∂p t]¿. Ah≥ km£yØn-\mbn, Xm≥ apJm-¥cw F√m-hcpw hniz-knt°≠ Xn\p shfn-®s
- Ø-°p-dn®p km£yw ]dhm≥ Xs∂ h∂p. Ah≥ shfn®w Bbn-cp-∂n√;
shfn-®-Øn\p km£yw ]d-tb-≠p-∂-h\t{X.''
tbml. 1 : 1˛8
tbml-∂m≥ kv\m]-I≥ shfn®w Bbn-cp-∂n√. shfn®-Øn\p km£yw hln-°p-∂h
- \
- m-bn-cp∂p. {InkvXp BWv
shfn®w. tbip{InkvXp ]d™p:
""\n߃ temI-Øns‚ shfn®w BIp∂p''
aØmbn. 5 : 14
""Rm≥ temI-Øns‚ shfn®w BIp∂p''
tbml. 8 : 12
{InkvXp temI-Øns‚ shfn®w. {InkvXp temI-Øn\p
12

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

Poh≥ \¬Ip∂ kXy Poh≥. {InkvXp temI-Øns‚ Zmlw
ian-∏n-°p∂ \nXy Pohs‚ Poh-Pe kar≤n. {InkvXp temIØn\p \nXym-lmcw \¬Ip∂ Pohs‚ A∏w. {- InkvXp arXn
AS™p t]mb-h¿°v Poh≥ {]Zm\w sNøp∂ Pohs‚ DSb-h≥, Pohs‚ ]p\-cp-∞m\w.
tbip-{InkvXphns‚ A¤p-Xß
- fpw AS-bm-fß
- fpw Xs‚
{it≤-bhpw Kuchmh-lhp-amb hN\w P\-lr-Zb
- ß
- f
- n-te°v
Bg-Øn¬ ]Xn-bp-∂-Xn\p apJm-¥-cßfm-Wv.
tbml-∂ms‚ kphn-tijw c≠mw A[ym-b-Øn¬ ]®sh-≈sØ ho™m-°n-bXv, {InkvXp Pohn-XØ
- n¬ cq]m-¥cw
hcp-Øp∂-h\
- m-sW∂pw Zp:J X]vXa
- mb lrZ-bØ
- nepw PohnX-Ønepw IpSpw-_-Ønepw IS-∂p-h∂v im¥nbpw kam-[m\hpw {InkvXp \¬Ip-∂-h-\m-sW∂pw shfn-s∏-Sp-Øp-∂p.
Cu kw`-h-tØmSv A\p-_-‘n®v tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-IbmWv, tbip CXns\ AS-bm-f-ß-fpsS Bcw-`-ambn Keo-ebnse Im\m-hn¬ sh®p sNbvXp Xs‚ alXzw shfn-s∏SpØn, Ahs‚ injy-∑m¿ Ah-\n¬ hniz-kn®p F∂v.
{InkvXp-hn¬ hniz-kn-°p-∂-Xn\p Xs‚ injy-∑m¿°p
apJm-¥-c-am-bn {InkvXphns‚ Hmtcm AS-bm-fßfpw A¤pX-ßf
- pw.
hn: tbml-∂ms‚ kphn-tijw \memw A≤ym-b-Øn¬
Keo-eb
- nse Im\m-hn¬ cmP `rXys‚ aI\v kuJyw \¬Inb-Xn¬ IqsS {InkvXp kuJy Zmb-I-\m-sW∂v shfn-s∏-SpØp-Ib
- mWv sNbvXXv. tbip ]d™ hm°v hniz-kn-®t- ∏mƒ
B cmP-`r-Xys‚ aI\v kuJyw e`n®p.

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

13

""BI-bm¬ \ns‚ aI≥ Pohn®ncn-°p∂p F∂p
tbip ]d™ \mgn-I-bn¬ Xt∂ F∂p A∏≥
{Kln®v Xm\pw IpSpw_w Hs°bpw hnizkn®p.''
tbml. 4.53

hnizm-ka
- mWv kuJy-Øn\pw {InkvXp sNøp∂ A¤pX-ß-fpsS \nh¿Øn°pw apJm-¥-c-am-Ip-∂Xv.
hn. tbml-∂ms‚ kphn-tijw \memw A≤ymbw
AºØn aq∂mw hmIy-Øn¬ ""B cmP-`r-Xy\pw IpSpw_w
Hs°bpw hniz-kn®p'' F∂v Fgp-Xn-bn-cn-°p-∂Xv {it≤-bamWv.
hniz-kn-°p-∂X
- n∂p apJm-¥c
- a
- mbnØo¿∂p tbip-hns‚
A¤p-X-{]-hrØn. tbml-∂ms‚ kphn-tijw A©mw
A≤ym-bØ
- n¬ ap∏-sØ´p sIm√-ambn Xf¿hmXw _m[n®p
InS∂ a\p-jy\p kuJyw \¬In-b-Xns\ Ipdn®v hnh-cn°p∂ `mKØv, Ahn-tSbpw {InkvXp-hns\ hniz-kn-®Xp
sIm≠v A¤pXw \S-∂X
- mbn \ap°v ImWp-hm≥ km[n°pw.
""tbip Ah-t\mSv: Fgp-t∂‰p \ns‚ InS°
FSpØp \S° F∂p ]d™p. DSs\ B a\p
jy≥ kuJy-ambn InS° FSpØp \S∂p''
tbml. 5:8˛9

tbip-hns\ hniz-kn-®Xp sIm≠v B Xf¿hmX tcmKn°v
kuJyw e`n®p. {InkvXp kuJy-Zm-bI
- \
- mWv. tbml-∂ms‚
kphn- t i- j - Ø n¬ as‰mcp A¤pXw \ap°v ImWm≥
km[n°pw. A©-∏hpw c≠p-ao\pw {InkvXp h¿≤n-∏n-°pIbpw AXv Aøm-bn-c-ß-fpsS Blm-c-am°n cq]m-¥-c-s∏-SpØp-Ibpw sNbvXp.
14

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

""ChnsS Hcp _me-I≥ D≠v, Ahs‚ ]°¬
A©p-bhØ∏hpw c≠p ao\pw D≠v..... ]ns∂
tbip A∏w FSpØp hmgvØn Ccp-∂-h¿°p
]¶n´p sImSpØp. Aßns\ Xs∂ ao\pw th≠pt∂-St- Ømfw sImSpØp''
tbml. 6.9˛12

Chn-sSbpw hnizm-k-sØ-bmWp {InkvXp Du∂n ]d-bp∂Xv.
""ssZh-Øn\p {]km-Za
- p≈ {]hrØn Ah≥ Ab®-h-\n¬ \n߃ hniz-kn-°p-∂-Xt{X''
tbml 6: 29.

F∂p-]-d-bp∂ al-Ømb Xncp-h-N-\-Øn\p ASn-ÿm\-am-bn-´mWv hmkvXh
- Ø
- n¬ {InkvXp Cu A¤pXw sNbvXXv.
{InkvXp sNbvX AS-bm-f-߃ F√mw a\p-jy-Po-hn-XØn¬ {InkvXp Poh-\m-sW∂p shfn-s∏-Sp-Øp-hm≥, {InkvXp
kuJy-am-sW∂p shfn-s∏-Sp-Øp-hm≥, {InkvXp shfn-®-amsW∂v shfn-s∏-Sp-Øp-hm≥, {InkvXp Poh-Pe
- a
- m-sW∂v shfns∏-Sp-Øp-hm≥, B¥-coI Zmlw ian-∏n-°p-∂-h-\m-sW∂v
shfn-s∏-Sp-Øp-hm≥, {InkvXp a\p-jy-lr-Z-b-Øn∂p im¥n
GIp-∂h
- \
- m-sW∂v shfn-s∏-Sp-Øp-hm≥, {InkvXp aqew kaql-Øn\p FºmSpw ImX-emb A\p-{K-l-ßfpw A\p-`-hßfpw e`n°pw F∂p shfn-s∏-Sp-Øp-hm-≥ Bbn-cp-∂p.
tbml-∂ms‚ kphn-tijw H≥]Xmw A≤ym-bØn¬
]nd-hn-bnte Ipcp-S-\mb Hcmƒ°v {InkvXp IÆp ImgvN
\¬Inb Hcp alm-¤pXw tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´p≠v. Ah≥ Hcp

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

15

`n£-°m-c-\m-bn-cp∂p. Ahs‚ {]nb-s∏-´-h¿ Ahs\ `n£bm-Nn-°m≥ Ahs‚ Iøn¬ ]nSn-®p-sIm-≠p-h∂v tdmU-cnIn¬ Ccp-Øp-am-bn-cp∂p. A¤p-X-߃ {]h¿Øn-°p∂
{InkvXp-hns‚ AXn-i-b-I-c-amb kvt\lw shfn-s∏-Sp-Øphm≥ B kμ¿`w D]-bp-‡-ambn.
temI-Nc
- n-{X-Øn¬ alm-∑m¿ Gsd D≠m-bn-´p≠v. hnZzm∑m¿ D≠m-bn-´p≠v. _p≤n Pohn-Iƒ D≠m-bn-´p-≠v. tkm{I´okv henb {Ko°v XXz-⁄m\n Bbn-cp∂p. \mev]Xp
h¿jw At±lw kaq-l-Øn¬ Ne\w krjvSn-®p-sIm≠v
{]h¿Øn-®p. tπt‰m as‰mcp alm-XØz-⁄m\n Bbn-cp∂p.
henb _p≤n-Pohn Bbn-cp∂p. A≥]Xp h¿j-amWv tπt‰mbpsS {]h¿Ø\w \ne-\n-∂n-cp-∂Xv.
Acn-tÃm-´nepw \mev]-Xp-h¿jw hfsc hnJym-X-amb
{]h¿Ø-\ß
- ƒ temI-Øn¬ \nh¿Øn®p. _p≤n-Po-hn-If
- psS
\mSmb {Kokn¬ tkm{I-´okpw, tπt‰mbpw, Acn-tÃm-´nepw
\q‰n ap∏-Xp-h¿jw {]h¿Øn®p. Cu aq∂p-t]¿ tN¿∂v
sNbvXp Xo¿Ø-Xn¬ F{Xtbm IqSp-Xe
- mWv, F{Xtbm alXz-am¿∂-XmWv aq∂-c-h¿jw sIm≠v I¿Øm-hmb tbip{InkvXp Cu `qan-bn¬ \nh¿Øn-®Xv.
ka-b-Øns‚ ssZ¿Lyw A√; t\sc-a-dn®p {]h¿Øn°p∂ {InkvXp-hns‚ ]c-ai
- ‡
- n-bpsS {]Jym-]\
- a
- mWv kphnti-j-ß-fn¬ \mw apg-ßn-t°ƒ°p-∂Xv.
shfn®w ]I¿∂v A‘X am‰p∂ Cu {InkvXp \nßfpsS Pohn-X-Øn¬ {]h¿Øn®p F∂p-]-d-bp-hm-\p≈
{]mK¤yw \n߃ t\Sntbm?
Fs‚ Pohn-XØ
- n¬ {InkvXp {]h¿Øn®p, Fs‚ lrZ16

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

b- Ø n\p shfnhv X∂p F∂p ]d- b p- h m- \ p≈ `mKyw
\n߃°p e`n-®n-´pt≠m? kvt\lnXm, \ns‚ lrZ-bØ
- ns‚
A‘-Imcw am‰p-hm≥ {InkvXp \ns‚ Acn-I-tØbv°v hcnI-bmWv. \ns‚ A‘-hn-izm-kß
- ƒ am‰p-hm≥, \ns‚ A_≤mNm-cß
- ƒ am‰p-hm≥, \ns‚ kz`m-hØ
- n¬ Cgp-In-t®¿∂p InS°p∂ Nne A‘-X-Iƒ am‰p-hm≥, \ns‚ B¥-coI \b-\߃ Xpd∂p Xcp-hm≥ Pohs‚ {]Im-ia
- mb {InkvXp \ns‚
kao-]-tØ°v hcn-I-bmWv. {InkvXp-hns\ \o H∂p ImWq,
{InkvXp-hns\ \o H∂v FXn-tc¬°q, {InkvXp-hns\ \o H∂p
kzoI-cn°q, {InkvXp-hn-\mbn \ns‚ PohnXw H∂p Xpd∂p
sImSp°q, {InkvXp-hn-t\mSv \o ]dbq.
\mYm, C∂p apX¬ Rm≥ \ns‚ hI; Fs‚ A‘X
\nd-™n-cn-°p∂ Pohn-XsØ {]Im-i]
- q-cn-Xa
- m-°W
- ta, Fs‚
AI-°Æv Xpd-°-Wta, Fs∂ A\p-{K-ln-°-Wta.
Icp-W-bp≈ I¿Ømsh, A¤p-X-ß-fpsS ssZhta,
\ns‚ BWn∏mSp≈ Ic-߃ Fs‚ ta¬ sh®v Fs‚ A‘Imcw am‰-Wta, A‘-hn-izm-k-߃ am‰-Wta, Fs∂
kpt_m-[-ap-≈-h-\m°n Xo¿°-Wta, shfnhp \¬I-Wta,
Fs‚ ico-c-Øn\p kuJyhpw a\- n\p Dt∑-jhpw Fs‚
Bflm-hn\p ]q¿Æ-hn-ip-≤nbpw \¬In ssZhm-\p-cq-]-am°n
Fs∂ am‰-Wsa, Xncp-\maw al-Xz-s∏-Sp-Ø-Wta.

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

17

c≠v
""Fs∂ Ab- ® - h s‚ {]hrØn ]I¬
Dt≈-St- Ømfw \mw sNtø-≠X
- m-Ip∂p, B¿°pw
{]h¿Øn-®p-Iq-SmØ cm{Xn hcp∂p, Rm≥ temIØn¬ Ccn-°p-tºmƒ temI-Øns‚ shfn®w
BIp∂p.''
tbml: 9.4˛5

tbip-{In-kX
v p-hns‚ {]h¿Ø-\ß
- f
- psS ImX-emb ]›mØew {InkvXp hen-sbmcp the, \n¿Δ-ln-°p∂p F∂ Adnhm-bn-cp-∂p. kz¿§o-b]
- n-Xm-hns‚ Xncp-lnXw \nh¿Øn-°p∂p
F∂-dn™v G‰hpw al-Ømb B {]h¿Ø\w sNbvXp
Xo¿°p-hm-\p≈ _≤-∏m-tSmsS Ahn-S∂v the \nh¿Øn°p-Ib
- m-bn-cp∂p.
tbml-∂ms‚ kphn-tijw ]Xn-t\gmw A≤ym-b-Øn¬
{InkvXp Xs‚ {]nb-s∏´ ]Xn-s\m∂p injy-∑m¿ Hcp-an®p
{]m¿∞n-°p-tºmƒ C{]-Imcw ]d-bp∂p:
18

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

""Rm≥ `qan- b n¬ \ns∂ al- X z- s ∏- S pØn
\o F\n°p sNbvhm≥ X∂ {]hrØn XnI-®n-cn°p∂p.''
tbml.17.4

\ap°v Hmtcm-cp-Ø¿°pw Cu `qan-bn¬ sNbvhm≥ ssZhw
Hcp {]hrØn X∂n-´p≠v. AXv \nh¿Øn-t°-≠Xv \ΩpsS
Hmtcm-cp-Ø-cp-tSbpw NpaX-e-bmWv. Hcp \nan-jw-t]mepw
sshIn-°qSm. ""B¿°pw {]h¿Øn-®p-Iq-SmØ cm{Xn hcp∂p''
F∂p-≈-Xp-sIm≠v ]I¬ Dt≈-S-tØmfw \mw {]h¿Ø\
\nc-X-cmbn Ccn-t°-≠-XmWv. AXyp-’m-l-tØmsS ssZhØns‚ the sNtø-≠-XmWv. tbip-{InkvXp {Iqin-t∑¬
InS∂p ]nS-bp-tºmƒ tPXm-hmbn Iev]n-°p∂Xv ""\nh¿Øn- n-®n-cn-°p∂p.
bmbn'' F∂mWv. ""Itisfinished''. AXv ]q¿Øo-Ic
AXv XnI-®n-cn-°p∂p.
{InkvXp, hnPbw B{K-ln-°p-∂-h≥ am{X-a√, hnPbw
t\Sn-b-h-\p-amWv. hnPbw t\Sn-sb-SpØp, tPXm-hmbn.
{]nb kvt\ln-Xtc, hnPbw \mw B{K-ln-°Ww, hnPbw
\mw t\Sn-sb-Sp-°Ww. ]cm-Pb
- Ø
- n\p \mw hg-ßc
- pXv. {InkvXphn¬ ASn-ÿm-\-]-c-ambn hnizmkw Dd-∏n-®p-sIm≠v \mw
apt∂m´p t]mIpsa-¶n¬ \ap°pw {InkvXp-hns‚ \ma-Øn¬
hnP-bn°mw.
k¶o¿Ø-\-°m-c-\mb ZmhoZv Cßn-s\-bmWv ]mSn-bXv.
""\o Fs‚ Zo]sØ IØn°pw, Fs‚ ssZh
amb btlmh Fs‚ A‘-Im-csØ {]Im-i
am°pw. \n∂m¬ Rm≥ ]S-°q-´-Øns‚ t\sc
]m™p sN√pw, Fs‚ ssZh-Øm¬ Rm≥ aXn¬
NmSn°S°pw''
k¶o. 18: 28˛29

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

19

Rm≥ aXn¬ NmSn-°-S°pw, ssZh-Øns‚ \ma-Øn¬
Zo]w sXfn-bn-°pw, Fs‚ A‘-Im-csØ {]Im-i-am°pw
Fs∂ms° k¶o¿Ø-\-°m-c-\mb Zmho-Zn\v \√ Dd-∏p-≠mbn-cp∂p. \mw sNtø≠ the \mw Xs∂ sNbvXp Xo¿°Ww,
]q¿Øo-Ic
- n-°Ww.
""CXp sNtø-≠Xv Dd-°Ø
- n¬ \n∂v DW-cp-hm≥
\mgnI h∂n-cn-°p∂p F∂nßs\ \n߃ ka
bsØ Adn-Ib
- m¬ Xt∂, \mw hniz-kn® kab-tØ-°mƒ c£ Ct∏mƒ \ap°v A[nIw
ASp-Øncn°p∂p. cm{Xn Ign-hm-dmbn ]I¬
ASp-Øn-cn-°p∂p. AXp-sIm≠v \mw Ccp-´ns‚
{]hrØn-Isf sh®p If™v shfn-®-Øns‚
Bbp[ h¿§w [cn-®p-sImƒI. ]I¬ ka-bØp
F∂-t]mse \mw acymZbmbn \S°, shdn-°qØp-I-fnepw, aZy]m\-ß-fn-ep-a√, ib\ tamlß-fnepw Zpjv°maßfn-ep-a√, ]nW-°Ø
- nepw
Akq-bb
- nepa√, I¿Øm-hmb tbip-{In-kvXp-hns\-Øs∂ [cn®p sImƒhn≥. taml-߃ P\n°p-amdv PU-Øn-\mbn Nn¥n-°-cpXv''
tdma¿ 13: 11˛14

Ccp-´ns‚ F√m {]hrØn-I-tfbpw sh®p-I-f™v shfn®-Øns‚ Bbp-[h
- ¿§w [cn®v ]I¬ ka-bØv F∂ t]mse
acymZbmbn \S-°p-hm≥ At∏m-kvtXm-e-\mb ]utemkv
]d-bp-Ib
- mWv.
Ft^- k y¿°p≈ teJ- \ - Ø n¬ Cßns\ \mw
ImWp∂p.
""CXv ZpjvIm-e-am-I-bm¬ kabw X°-Øn¬
D]tbmKn®p- sImƒhn≥. _p≤n-lo\cmImsX
20

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

I¿Øm-hns‚ CjvSw C∂-sX∂v
sImƒhn≥.''

{Kln-®p

Fs^. 5:16˛17

tbip-{InkvXp kabw X°-Øn¬ D]-tbm-Kn-®X
- p-t]mse,
CXp ZpjvIm-e-am-I-bm¬, \mapw kabw \jvS-s∏-Sp-ØmsX,
I¿Øm-hns‚ CjvSw C∂-sX∂v {Kln®v, kabw X°-Øn¬
D]-tbm-Kn-®p-sIm-≈Ww. ImcWw \ΩpsS ap∂n¬ tijn-®ncn-°p-∂-Imew F{Xtbm Npcp-°-amWv, F{X £Wn-I-amWv
Cu Bbp v, F{X Xm¬°m-en-I-amWv Cu PohnXw.
]≠v kn.‰n. ÃUv ]d-™t√m˛ ""Just one life, it will soon
soon be past, that which is done for christ alone will last'' Htc
Hcp Bbp p am{Xw. AXv F{X-thKw Xo¿∂p-t]mIpw.
{InkvXp-hn\p th≠n sNøp-∂-Xp-am{Xw \ne-\n¬°pw.
kz¥w ktlm-Z-cs‚ tcmK-i-ø-bpsS Acn-IØv \n∂v
hnXp-ºn-s°m≠v kn.‰n ÃUv ]d™ hm°p-I-fmWv CXv.
Bk∂ ac-W\
- mbn InS-°p∂ ktlm-Zc
- s‚ saen™p Np°n®p-fn™ ico-c-Øn-te°v t\m°n-s°m≠v, B kp{]-kn≤
{In°‰v Ifn-Øm-c-amb kn.‰n. ÃUv Gß-en-®p-sIm≠v
]d™p. ""C\nbpw H∂p-IqSn Poh-°p-hm≥ thsd Hcp
Bbp v C√t√m, {InkvXp-hn\p th≠n sNøp-∂Xp am{Xw
\ne-\n¬°pw.''
Ifn-°f
- Ø
- n¬ Xnfßn \n∂ Xs‚ kz¥w ktlm-Zc
- ≥,
{In°‰v t{]an-I-fpsS lc-am-bn-cp∂ B bphmhv, C∂v ac-WtØmSv a√-Sn®p tcmK-iø
- b
- n¬ InS-°p-∂X
- p-I≠
- p-sIm≠v, a\pjy-Po-hnXw F{X \n mcw F∂v FÆn-s°m≠v Gß-e-Sn®p-I-c-bp-I-bmWv kn.-‰n. ÃUv.

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

21

kvt\ln-Xtc, B¿°pw {]h¿Øn-®p-Iq-SmØ cm{Xn
hcp∂p, AXn-thKw \ap°v sNøm-\p-≈Xv XnI-®p-sImƒI.
H∂pw _m°n sh°-cpXv. Nothing be left undone" F∂v
]utemkv «olm Xs‚ Acpa injy-\mb Xotam-sY-sbmkns\ {]t_m-[n-∏n-°p-I-bp-≠mbn.
""\otbm kI-e-Ønepw \n¿Ω-Z≥ Bbn-cn°,
IjvSw kln°, kphntij-Øns‚ {]h¿Øn
sNbvI, \ns‚ ip{iqj \nd-]-Sn-bmbn \nh¿
Øn°''
2 Xnsam. 4:5

H∂pw ]q¿Øo-Ic
- n-°msX _m°n-bn-t´-°c
- pXv F∂mWv
As∏mkvXe
- ≥ ]d-bp-∂Xv. kuØv B{^n-°b
- n¬ {_n´ojv
B[n-]Xyw Dd-∏n-°p-∂-Xn\pw hf¿Øp-∂-Xn\pw ]cn-{i-an®
kp{]-kn-≤\
- mb knkn¬ tdmUvkv AhnsS henb Hcp h{Pti-Jcw Is≠Øn. h{Pw J\\w sNbvXv FSp-°p-hm≥
knkn¬ tdmUvkv At\Iw am¿§-߃ Ah-ew-_n®p. Ht´sd
At±lw kºm-Zn®p, henb tImSo-iz-c\
- mbn. Aº-Xm-asØ
hb- n¬ At±lw A¥-cn®p. At±lw Ah-km-\-ambn
]d™ hm°p-Iƒ tIƒ°-Wtam?
""So Little done, so much to do'' sNøm≥ C\nbpw Gsd
D≠v,
F∂m¬
sNbvXtXm
hfsc
Ipd®p
am{Xw.ensbmWm¿tUm Umhn©n Hcp kp{]-kn≤ Nn{X-sagp-Øp-Im-c-\m-Ws√m. Nn{X-c-N-\-bn¬ AXy-¤p-X-I-c-amb
{]mhoWyw kn≤n® B alm-\p-`h
- \
- mb Iem-Im-c≥ ]d™
hm°p-Iƒ C{]-Im-c-amWv.
"As a well spent day brings happy sleep, so life
well-used brings happy death''
22

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

\√-Xp-t]mse Nne-h-gn-°-s∏´ Hcp ]I¬ hfsc kpJI-c-amb \n{Z \¬Ip-∂-Xp-t]mse, \√-Xp-t]mse D]-tbm-Kn°-s∏´ PohnXw \√ kt¥m-j-I-c-amb ac-W-sØ -sIm≠p
hcp∂p, kt¥m-jI
- c
- a
- mb ]cy-hk
- m-\Ø
- n-te°v \oßp-hm≥
G‰hpw {]tbm-P-\-I-c-ambn PohnXw Nne-h-gn-°pI F∂-Xmbn-cp∂p entbm-Wm¿tUm Umhn-©n-bpsS Bibw.
tXmakv B¬hm FUn-k¨ ]d™p.
"When a man dies, if he can pass enthusiasm
along to his children, he has left them an estate of
incalculable value''

Hcmƒ acn-°p-tºmƒ Xs‚ a°ƒ°v Du¿÷-kzeX
]I¿∂p sImSp-°p-hm≥ Ign-bp-sa-¶n¬, Ah≥ sh®n-´p-t]mIp-∂Xv FÆn-bm¬ XocmØ Aaq-ey-amb kºXv tiJ-camWv, alm-ku-`m-Ky-amWv.
Pohn-X-Øn¬ \mw {]h¿Øn-°p∂ kabw F{Xtbm
Xm¬°m-enIw. Cu \n m-c-amb PohnXw hne-s∏-´-Xn\p
th≠n, {InkvXp-hn\p th≠n \p°v Nne-h-gn°mw. {InkvXphns‚ al-Xz-Øn-\p-th≠n \ap°v Nne-h-gn-°mw. {InkvXp-hn\mbn \ΩpsS D≈w Xpd°mw. ]pXnb PohnXw \ap°v
XpSßmw, \ap°v {]m¿∞n°mw.
kvt\l-hm\mb {InkvXp tbip-th, Cu \n m-c-amb
Bbp-jvIm-eØv sNbvXp Xo¿t°-≠s
- X√mw X°-ka
- b
- Øv
sNbvXp Xo¿Øv Ahn-SpsØ \masØ al-Xz-s∏-Sp-Øp-hm\p≈ `mKyw R߃°v F√m-h¿°pw \¬I-Wta.

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

23

aq∂v
""Ah≥ t]mbn IgpIn, IÆp-Im-Wp-∂-h-\mbn
aS-ßn-h∂p.....\ns‚ IÆp Xpd-∂s
- X-ßs\ F∂p
tNmZn-®X
- n∂p Ah≥: tbip F∂p-t]-cp≈ a\pjy≥ tNdp-≠m°n Fs‚ IÆn-t∑¬ ]qin:
intemlmw Ipf-Øn¬ sN∂p Igp-IpI F∂p
Ft∂mSp ]d™p, Rm≥ t]mbn IgpIn ImgvN{]m-]n®p.''
tbml 9 : 7˛11

Ah≥ ]nd-hn-bnse A‘-\mWv. Ah≥ Cu {]IrXn
I≠n-´n√. Ahs‚ amXm-]n-Xm-°sf I≠n-´n√. Ahs‚ hoSp
I≠n-´n√. Ah≥ InS-°p∂ CSw I≠n-´n√, Ah≥ `n£
bmNn-®p-sIm-≠n-cn-°p∂ ÿew I≠n-´n√. Ahs‚ Bbp n¬ Ah≥ H∂pw I≠n-´n-√. ImcWw IÆn√. IÆns‚
`mKØp c≠p Ipgn-am{Xw. \n -lm-b\mbn, ImgvN-bn-√m-Øh-\mbn, ]nd-hn-bnse Ipcp-S\
- mbn B AK-Xn-bmb a\p-jy≥,
Hcp bmN-I-\mbn, AhnsS Ccn-°p-I-bmWv. tbip Ahs\
I≠p. \mw hmbn-°p-∂Xv Aßn-s\--bmWv.
24

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

""Ah≥ IS∂p t]mIp- t ºmƒ ]ndhnbnse
Ipcp-S-\m-tbmcp a\p-jys\ I≠p''
tbml 9:1

P∑\m Ipcp-S-\mWv Ah≥. ss__nƒ \mw ]Tn-°ptºmƒ ]nd-hn-bnse Ipcp-S\
- mb Hcm-sf-°p-dn®p am{Xta \mw
ImWp-∂p≈q. ]s£ ]nd-hn-bnse apS-¥cmb c≠p t]sc°p-dn®v Xncp-h-N\w ]d-bp-∂p≠v.
H∂v: AΩ-bpsS K¿`w apX¬ apS-¥≥˛
At∏m. {]. 3:2

Ah≥ kpμcw F∂ tKm]p-ch
- m-Xn¬-°¬ Ccp∂v `n£bm-Nn-°p-I-bmWv. \mev]Xp hb- ntesd {]mb-ap≈ a\pjy≥. P\n-®-\mƒ apX¬ apS-¥≥, C{Xbpw -Imew apgp-h≥
apS-¥-\mbn \S∂p. ]t£ ]cn-ip-≤m-flm-hns‚ A¤p-X-Ir]-bmepw i‡n-bmepw, tbip-hns‚ \ma-Øn¬, ]t{Xmkv
Ahs‚ ssI°p ]nSn®v Fgp-t∂¬∏n®p.
""£W-Øn¬ Ahs‚ Imepw \cn-bm-Wnbpw
Dsd®p. Ah≥ IpXn-s®-gp-t∂‰p \S∂p, \S∂pw
Xp≈nbpw ssZhsØ ]pI-gØ
v nbpw sIm≠v AhtcmSp IqsS ssZhmebØn¬ IS∂p''
As∏m. {]. 3:7˛8

c≠v: epkv{Xbn¬ AΩ-bpsS K¿`w apX¬ apS-¥≥
]utemkv epkv{Xbn¬ sN√p-tºmƒ AhnsS ]nd-hnbnse apS-¥-\mb Hcp a\p-jy≥ D≠m-bn-cp∂p. kuJyw
{]m]n-∏m≥ Ah\v a\- p≠v F∂pw, AXn-\p≈ hnizmkw
D≠v F∂pw As∏m-kvX-e≥ a\- n-em°n, Ahs\ D‰p
t\m°n ]d™p.
F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

25

""\o Fgp-t∂‰p Imeq∂n \nh¿∂p \nev° F∂v
Dds° ]d™p. Ah≥ IpXns®gp- t ∂- d dp
\S∂p.''
As∏m.{]: 14:10

Ah-s‚bpw apS¥p amdn. P∑\m apS-¥p≈ c≠p-t]-sc°p-dn®v Xncp-h-N\w ]d™p. F∂m¬ P∑\m Ipcp-S-\mb
Hcm-sf-°p-dnt® ]d-bp-∂p≈q.
F∂m¬ t_Øvk-bn-Z-bn¬ Hcp Ipcp-Ss\ I¿Ømhv
kpJ-s∏-Sp-Øp-∂p≠v, ]s£ Ah≥ Ipcp-S-\mbn ]nd-∂-h\√.
""Ah≥ Ipcp-Ss‚ ssI°p-]n-Sn®p Ahs\
Ducn∂p ]pdØp sIm≠p- t ]mbn Ahs‚
IÆn¬ Xp∏n, Ahs‚ ta¬ ssIsh®p.
\o h√Xpw ImWp-∂pt≠m F∂p tNmZn®p.
Ah≥ taevt]m´p t\m°n. Rm≥ a\p-jysc
ImWp∂p, Ah¿ \S- ° p- ∂ Xv ac- ß ƒ
t]msebt{X ImWp- ∂ Xv F∂p ]d™p.
]ns∂bpw Ahs‚ IÆn-t∑¬ ssIh®msd
Ah≥ kuJyw {]m]n®p angn- ® p- t \m°n
F√mw kv]jvS-ambn I≠p''
a¿s°mkv 8 : 23˛25

ho≠pw sbco-tlm-hnse sXcp-hn¬ Ccp∂p `n£-bmNn-°p∂ Hcp Ipcp-S-s\-°qSn ImWp-∂p≠p! Ahs‚ t]cv
_¿Øn-ambn F∂mWv. Xnam-bn-bpsS aI-\mb _¿Øn-ambnbpw P∑\m Ipcp-S-\√.

26

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

""tbip \n∂p, Ahs\ Xs‚ ASp°¬ sIm≠p
h-cp-hm≥ Iev]n®p. Ah≥ ASp-s°- h-∂-t∏mƒ
Rm≥ \n\°v F¥p sNtøWw F∂v tNmZn®p.
I¿Ømsh, F\n°p ImgvN Int´Ww F∂v
Ah≥ ]d™p. tbip Ah- t \mSv ; Imgv N
{]m]n°, \ns‚ hnizmkw \ns∂ c£n-®n-cn
°p∂p F∂p ]d™p.''
eqt°mkv 18 : 40˛42

tbml-∂ms‚ kphn-tijw 9˛mw A≤ym-b-Øn¬ \mw
Nn¥n-°p-∂Xv P∑\m A‘-\mb Hcm-sf-°p-dn-®mWv. ""Ahs\
tbip I≠p.'' F{X lrZy-amb {]tbmKw. \sΩ tbip ImWp∂p≠v.
P∑\m Nne sshI-ey-߃, Nne t- ]m-cm-bvaI
- ƒ! P∑\m
kuμ-cy-an√, P∑\m Btcm-Ky-an√, P∑\m AwK-ssh-Ieyw,
P∑\m _p≤n-°p-dhv, P∑\m Zmcn{Zyw, P∑\m \√ InS-∏m-San√, kvt\ln-Xtc ""tbip Ahs\ I≠p'' hfsc `mKy-am-bnt∏mbn.
AtX, \sΩ tbip ImWp-∂p≠v. AXp-sIm-≠mWv
\ap°v Cu Pohs‚ hN\w e`n-°p-∂Xv. hN\w hmbn-°m≥
C∂v \ap°v kml-N-cy-ap≠v, IÆp-Iƒ°v ImgvN D≠v.
Pohs‚ hN\w \sΩ tXSn \ΩpsS Acn-I-tØ°v FØnbn-cn-°p-I-bmWv. hN\w \ap°v kao-]-ÿ-ambn \n¬°p-IbmWv. hN\w \ap°v G‰hpw ASpØp h∂n-cn-°p-I-bmWv.
\mw Ccn-°p∂ kml-N-cy-Øn¬ hN\w \sΩ tXSn h∂n-cn°p-Ib
- mWv.
]nd-hn-bnse Ipcp-S-\mb a\p-jys\ tbip I≠p.
kvt\lnXm, tbip \ns∂ ImWp∂p F∂v \n\-°d
- n-bmtam?
F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

27

aIs\, tbip \ns∂ Adn-bp∂p F∂v \n\°v Adn-bmtam?
tbip \ns∂ Xncn-®-dn-bp∂p F∂pw, tbip \n∂n¬
kvt\lw ]I-cp∂p F∂pw \o hniz-kn-°p-∂pthm? tbip
\ns∂ hnfn-°p∂p. tbip \ns∂ ap∂ta \nb-an-°p∂p.
tbip \ns∂ ap∂ta Adn-™n-cn-°p∂p. tbip \ns∂
t]¿sNm√n hnfn-®n-cn-°p∂p.
sbiøm {]hm-N-Is‚ ]pkvXIw \mev]-Øn-c≠mw
A≤ymbw H∂mw hmIy-Øn¬ \mw Cßns\ ImWp∂p.
""CXm Rm≥ Xmßp∂ Fs‚ Zmk≥, Fs‚
D≈w {]kmZn°p∂ Fs‚ {hX≥, Rm≥ Fs‚
Bflm-hns\ Ahs‚ ta¬ sh®n-cn-°p∂p.
Ah≥ PmXn-I-tfmSv \ymbw {]kvXm-hn°pw.''
ho≠pw Bdmw hmIyw:
""Ipcp-´p-IÆ
- p-Isf Xpd-∏m\pw _≤∑msc Ip≠
d-bn¬ \n∂pw, A‘-Im-c-Øn¬ Ccn-°p-∂-hsc
Imcm-Kr-l-Øn¬ \n∂pw hnSp-hn-∏m\pw btlm
h-bmb Rm≥ \ns∂ \oXntbmsS hnfn-®n-cn
°p∂p, Rm≥ \ns‚ ssI ]nSn®p \ns∂
Im°pw''
\ΩpsS Ipcp´p IÆp Xpd-∏m≥ tbip-{In-kvXp-hn\v Xncpa-\- m-bn-cn-°p∂p. \ΩpsS A‘X AI-‰m≥ tbip-hn\p
a\- -en-™n-cn-°p∂p. tbip \sΩ ImWp∂p.
""\ns∂ Dcp-hm-°n-b-h\pw K¿`-Øn¬ \ns∂
\n¿Ωn- ® - h \pw \ns∂ klmbn®- h - \ p- a mb
btlmh C{]-Imcw Acp-fn-s®-øp∂p''
sbiø.44:2

28

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

AΩ-bpsS K¿`-Øn¬ \mw Dcp-hm-bXv ssZhw Adn™p.
ssZhw I≠p. ho≠pw sbiøm {]hm-N-Is‚ ]pkvXIw
\mev]Øn Bdmw A≤ym-b-Øn-te°v hcp-tºmƒ \mw
ImWp∂p.
""K¿`w apX¬ hln-°s
- ∏-´h
- cpw DZcw apX¬ Npa
°-s∏-´-h-cp-ambn bmt°m_v Krlhpw bn{km
tb¬ Krl-Øn¬ tijn-®n-cn-°p∂ F√m-h-cp-am
bp-t≈mtc, Fs‚ hm°p tIƒ∏n≥. \nß-fpsS
hm¿≤Iyw hsc Rm≥ A\-\y≥ Xs∂, \n߃
\sc-°p-thmfw Rm≥ \nßsf Npa°pw, Rm≥
sNbvXn-cn-°p∂p, Rm≥ hln-°bpw Rm≥
Npa∂p hnSp-hn-°bpw sNøpw''.
sbiøm: 46.3˛4

K¿`w apX¬ ssZhw \sΩ hln-®p-sIm≠v hcn-Ib
- mWv.
AΩ-bpsS DZcw apXte kz¿§-Ønse \nXy-\mb ssZhw
\sΩ Npa-∂p-sIm≠v hcn-I-bmWv.
""Zzo]p-Itf, Fs‚ hm°p tIƒ∏n≥, Zqc-Øp≈
hwi-ßtf, {i≤n-∏n≥, btlmh Fs∂ K¿`w
apX¬ hnfn®p. Fs‚ AΩ-bpsS DZ-cØ
- n¬ Ccn°-bn¬ Xt∂ Fs‚ t]¿ {]kvXm-hn-®n-cn-°p∂p''
sbi-ømhp 49:1

""Ct∏mtgm, bmt°m-_ns\ Xs‚ ASp-°¬
Xncn®p hcp-Øp-hm\pw bn{km-tb-ens\ X\n-°pth≠n tiJ-cn-∏m\pw Fs∂ K¿`-Øn¬ Xs‚
Zmk-\mbn \n¿Ωn-®n-´p≈ btlmh Acp-fn-s®øp∂p''.
sbi-ømhv. 49:5

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

29

C\n bnscaym {]hm-NI
- ≥ F¥p-]d
- b
- p∂p F∂p \ap°v
hmbn°mw.
""btlm- h - b psS Acp- f - ∏ mSv F\n- ° p≠m
bsXs¥-∂m¬: \ns∂ DZ-c-Øn¬ Dcp-hm-°n-b
Xn∂p apsº Rm≥ \ns∂ Adn™p, \o K¿`
]m{XØn¬ \n∂p ]pdØp h∂-Xn∂p apsº
Rm≥ \ns∂ hnip-≤o-Ic
- n®p, PmXn-Iƒ°v {]hm
N-I-\mbn \nb-an-®n-cn-°p∂p''
bnsc-aymhv 1 : 4˛5

am\y-ssZ-hs
- s]-Xte, Cu hm°p-Isf \o hmbn-®p-sIm≠n-cn-°p-tºmƒ \ns∂ ssZhw ImWp∂p F∂v \o AdnbpI. ]nd-hn-bnse Ipcp-S\
- m-bn-cp-∂h
- s\ I≠ ssZhw, aIs\
\ns∂bpw Ah≥ I≠n-cn-°p-I-bmWv, aIsf \ns∂bpw
ssZhw ImWp-I-bmWv. Ah≥ \ns∂ hm¬k-ey-ambn, IcpX-embn Icp-Wt- bmsS t\m°p-Ib
- mWv. \ns‚ Ign-™I
- me
Pohn-XsØ Hm¿Øv Ah\v \nt∂mSv hg-°n√. \ns‚ Ign™-Ime Pohn-X-Ønse ]m]-ß-fpsS sNbvXn-Iƒ Hm¿Øv
Ah≥ \ns∂ i]n-°p-∂n√. Ah≥ \ns∂ _ln-jvI-cn-°p∂n√; Ah≥ \ns∂ \njvIm-k\w sNøp-∂n√. Ah≥
\nt∂mSv Ct∏mƒ IcpW ImWn-°p-I-bmWv, Ah≥ \ns∂
Hma-\-t∏¿ sNm√n hnfn-°p-I-bmWv, Ah≥ \ns∂ kvt\ltØmsS £Wn-°p-Ib
- mWv.
aIs\, hcp-hn≥, Rm≥ \n\°v ImgvN Xcmw, aIsf,
hcp-hn≥, Rm≥ \ns‚ A‘X am‰mw. ssZh ss]Xte, hcphn≥: \ns‚ kam-[m\ hnlo-\-amb Pohn-X-Øn¬ im¥n
Rm≥ ]I¿∂p Xcmw. \ns‚ kt¥m-ja
- n-√mØ Pohn-XØ
- n¬
]pXnb kt¥mjw Rm≥ ]I¿∂p Xcmw. kvt\l-hm-\mb

30

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

{InkvXp \sΩ hnfn-°p∂p. Ahs‚ Acn-In-te°v HmSn-h-cphn≥.
Ahs‚ Ipcn-in≥ Nph-´n¬ im¥n-bp≠v, Ahs‚ Xr∏mZ-Øn-¶¬ ic-Wa
- p≠v, Ahs‚ ]mZ-]o-TØ
- n-¶¬ kt¶-Xa
- p≠v,
Ahs‚ ]mZ-Øn-¶¬ A`-b-ap≠v.
Ahs\ hnfn-∏n≥, Ahs\ lrZ-b-Øns‚ \mY-\mbn
kzoI-cn-∏n≥. C∂p apX¬ ]pXnb PohnXw XpS-ßp-hn≥.
{]m¿∞n-°p-hn≥ :
Imcp-Wy-hmt\, kvt\l-hmt\, Ahn-Sp∂v F√m-ht- cbpw
ImWp∂p F∂pw, Adn-bp∂p F∂pw, kvt\ln-°p∂p
F∂pw Xncn-®-dn-bm-\p≈ hnth-Ihpw k¬_p-≤nbpw F√mh¿°pw \¬I-Wta;

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

31

\mev
""Ah≥ IS-∂p-t]m-Ip-tºmƒ ]nd-hn-bnse IpcpS-\m-tbmcp a\p-jys\ I≠p.''
tbml. 9:1

Ipcp-S\
- mb a\p-jys\ tbip I≠p. tbip Ahs‚ AcnIØp sN∂p. `n£-bm-Nn-®n-cn-°p-∂-hs‚ Acn-IØp tbip
sN∂v Ahs\ B¿{Z-X-tbmsS t\m°n.
Ah≥ tbip-hns\ ImWp-∂n√. Ah≥ Ipcp-S-\t√?
BcmWv h∂p \n¬°p-∂Xv F∂v Ah≥ Adn-bp-∂n√. Ah≥
A‘-\t√?. F∂m¬ tbip Ahs\ Adn™p, tbip
Ahs\ kvt\ln®p. tbip Ah-\n¬ A¤pXw {]h¿Øn∏m≥ Xncp-a-\- mbn.
kt\-lnXm, \ns∂ ImWp∂ {InkvXp C∂v \n∂n¬
A¤pXw {]h¿Øn-∏m≥ Bcw-`n-°p-I-bmWv. \ns‚ lrZ-bØn\p shfnhp Xcm≥ XpS-ßp-Ib
- mWv. \ns‚ Pohn-XØ
- ns‚
A‘-Imcw am‰n, A‘X AI‰n \n\°v kXy-sh-fn®w Xcp32

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

hm≥ {InkvXp \ns‚ Acn-IØp h∂p \nev°p-I-bmWv.
tbip Ahs\ t\m°n, Ahs‚ IÆns‚ ÿm\Øv
c≠p Ipgn. tbip \neØp Xp∏n, Xp∏¬ sIm≠v tNdv
D≠m°n, tNdv Ahs‚ IÆn- t ∑¬ ]qin. \o sN∂v
iotemlmw Ipf-Øn¬ Igp-IpI F∂v Ah-t\mSv ]d™p.
tbip aÆp-sIm≠v Ahs‚ IÆp sa\™p. aØm-bn-bpsS
kphn-tijw H≥]Xmw A≤ymbw Ccp-]-tØgp apX¬ ap∏Øn-sbm-∂p-h-sc-bp≈ hmIy-߃ hmbn-°p-tºmƒ c≠p
A‘-cmb a\p-jysc tbip-{In-kvXp-hns‚ Acn-I-tØ°v
sIm≠p-h∂p F∂pw Ahsc tbip kuJy-am°n F∂pw
hmbn-°p∂p. Ahsc kuJy-am-°n-bXv IÆn-t∑¬ ssI
sh®mWv.
am¿t°m-kns‚ kphn-tijw F´mw A≤ym-bØ
- n¬ \mw
ImWp-∂Xv, tbip s_XvkbvZm-bn¬ A‘-\mb Hcp a\pjys‚ IÆn-te°v Xp∏n kuJy-am°n F∂mWv.
eqt°m-kns‚ kphn-tijw ]Xn-s\´mw A≤ym-bØn¬
_¿Øn-ambn F∂p ]d-bp∂ Ipcp-S-\mb a\p-jy\v tbip
kuJyw \¬In F∂v \mw ImWp∂p. Fßn-s\-bmWv IÆp
ImgvN In´n-bXv?
""Rm≥ \n\°p F¥p sNtøWw F∂p tNm
Zn®p. I¿Ømth, F\n°p ImgvN Int´Ww F∂v
Ah≥ ]d™p. tbip Ah-t\mSv: ImgvN {]m
]n°, \ns‚ hnizmkw \ns∂ c£n-®n-cn°p∂p
F∂p ]d™p. £W-Øn¬ Ah≥ ImgvN {]m
]n®p ssZhsØ al-Xzo-Ic
- n®pw sIm≠v Ahs\
A\p-K-an®p''
eqt°mkv 18.41˛43
F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

33

ChnsS tbip Ipcp- S - t \mSv kwkm- c n- ° - a m- { Xta
sNbvXp≈p. Ah≥ ImgvN {]m]n-®-h-\mbn Ahs\ A\p-Kan®p. tbip-{In-kX
v p-hns‚ {]h¿Ø\w hnhn[ coXn-If
- n-emWv.
GXp-am-Xn-cn-bn-emWv, GXp hn[-Øn-emWv {InkvXp {]h¿Øn°p-∂Xv F∂√, tbip-{InkvXp {]h¿Øn-°p∂p F∂-XmWv
{][m\w. AXmWv al-Xz-ta-dnb Imcyw.
tbip IpjvT-tcm-Knsb sXm´p kuJy-am°n. F∂m¬
]Øp IpjvT-tcm-Kn-Iƒ tbip-hn\p FXnsc h∂v ""ZmhoZp
]p{Xm, Rß-tfmSv Icp-W-tXm∂Wta F∂v At]-£n®t∏mƒ tbip Ahsc sXm´n√, ]s£ Ah-tcmSv ""\n߃
t]mbn ]ptcm-ln-X\v \nßsfØs∂ ImWn°'' Ft∂ ]d™p≈p. Ah¿ t]mI-bn¬ Xt∂ kuJy-ambn F∂mWv
\mw hmbn°p-∂Xv.
tbip-{In-kvXp-hns‚ {]h¿Ø\ hn[-߃ Fßn-s\-sb∂√, tbip-{InkvXp {]h¿Øn-°p∂p F∂ alm-`mKyw \mw
A\p-`-hn-®m¬ aXn. I¿Ømsh, Fßn-s\-bmWv \o Fs‚
Pohn-X-Øn¬ {]h¿Øn-°p-∂Xv F∂p F\n°v H´pw {][m\-a√, \mYm Xncp-lnXw t]mse Aßv Fs‚ Pohn-X-Øn¬
{]h¿Øn-°W
- ta, F\n°p ImgvN Xc-Wta, F\n°v kuJyw
Xc-Wta, F\n°v kam-[m-\w Xc-Wta, F\n°v kt¥mjw
Xc-Wta, F\n°v im¥n Xc-Wta, Fs‚ IS-Øn\v Hcp
s]mdpXn Xc-Wta, Fs‚ tcmK-Øn\v Hcp kuJyw Xc-Wta,
Fs‚ Pohn-X-Øn\p Hcp sI´p-d∏p Xc-W-ta, Fs‚ Pohn-XØn\p Hcp em°p Xc-Wta, F\n°p \nXy Poh≥ Xc-Wta,
\nXy-kz¿§w Xc-Wta, Fs‚ Zp»o-e-߃ am‰n-Ø-c-Wta,
Fs‚ Zpcm-fl-_-‘-\-߃ Agn®p am‰-Wta, I¿Ømth
Fs‚ sI´p-Iƒ s]m´n®p If-bW
- ta, ss]im-Nn-Is‚ Imcm34

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

Kr-l-Øn¬ \n∂v Fs∂ ]pd-s∏-Sp-hn-°-Wta, \mYm,
kmØms‚ Pbn-ed
- b
- n¬ \n∂v F\n°v tamN\w \¬I-Wta,
\ns‚ hnip≤ Bcm-[-\°v F\n°v `mKyw \¬I-Wta,
Pohs‚ kar-≤n-bn¬ B\-μ-tØmsS, Bc-hmc-tØmsS,
BtLm-jt- ØmsS Bcm-[n-∏m-\p≈ \¬hcw F\n°p \¬IWta. \ap°v AXp am{Xta {]m¿∞n-t°-≠Xp≈q.
iotemlmw Ipf-Øn¬ t]mbn Igp-IpI F∂p tbip
]d™p F¶nepw, Cu Ipfw Fhn-sS-bm-sW∂v Ah≥
Fßns\ Adnbpw. intemlmw Ipfw Ah≥ I≠n-´n√, Ah\v
ImgvN-bn-√-s√m. Ipfw Fhn-sS-bmWv F∂v Bcpw ]d™v
Ah\v hnh-c-an√. Bsc-¶nepw \SØnsb¶net√ H°q.
I¿Øm-hns‚ injy-∑m¿ AhnsS DW¿∂p {]h¿Øn®p.
injy-∑m¿ Ahs‚ ssIbv°v ]nSn®p Ahs\ Ipf-Øn-∂-SptØ°v sIm≠p-t]mbn.
injy-∑m¿°p-sIm-SpØ ip{iqj Ah¿ \n¿Δ-ln®p.
Hmtcm-cp-Øcpw Ah-ch
- sc Gev]n® the-Iƒ \nh¿Øn-°s´.
injy-∑m¿ Ahs\ Ipf-Øn¬ sh≈-Øn¬ Cd°n \n¿Øn.
Ah-t\mSv Xe-Ip-\n®p \n¬°m≥ Bh-iy-s∏´p. Ah≥ Xe
Ip\n®p \n∂p. Ah¿ sh≈w Ahs‚ IÆn-te°v ]sø
]sø X´n-sØ-dp-∏n®p IgpIn.
kzm`m-hn-I-ambpw Nn¥n-°m-hp-∂-XmWv, tNdv D≠m°n
IÆn¬ ]qin-bn-cn-°p∂ `mK-tØ°v sh≈w Xfn-®m¬, IÆp
Igp-In-bm¬ B asÆ√mw t]mIp-I-bnt√? F∂m¬ ChnsS
tbip- { In- k v X p- h ns‚ hN\w AXns‚ ]n∂n¬ D≠v .
intemlmw Ipf-Øn¬ t]mbn Igp-IpI F∂p ]d-™-h≥,
AhnsS Igp-Ip-tºmƒ \S-°m-\n-cn-°p∂ A¤pXw ap∂ta

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

35

I≠n-cp∂p.
alm-\mb Io‰vkv F∂ Bwt•b Ihn ]mSn-bn-´p≠v.
""Poetry is not logic but magic'' IhnX F∂p ]d-bp-∂Xv
Logic A√ Magic BWv F∂v.
IhnX XXz-Nn¥ sImt≠m, X¿° imkv{X hnNn-¥Iƒ sImt≠m a\- n-em-°m≥ ]‰p-∂-X√, AXp tIhew
sF{μ-Pm-enIm\p-`qXn \¬Ip-∂-XmWv, C{μ-Pm-e-Øns‚
A¤pX, amkvac
- i‡n ]I-cp-∂X
- mWv, F∂t{X Io‰vkv ]d™Xv. F∂m¬ Io‰vkv ]d-bp-∂-Xn-\-∏pdw \ap°v ]dbmw.,
tbip-{InkvXp sNøp-∂Xv sF{μ-Pm-en-Ia
- mb alm-¤p-Xa
- mWv.
AXv _p≤n°v \nc-°p-∂X
- √. AXv a\pjy _p≤n-bn¬ CWßp-∂-X-√, a\pjy _p≤n°v a\- n-em-°m≥ Ign-bp-∂-X√.
AXv a\p-jy-Nn¥v°v AXo-X-amWv.
Ipcp-Ss‚ IÆn-te°v sh≈w X´n-sØ-dn-∏n®p, IÆp-IgpIn. Fs¥mcp AXn-ibw! Ah≥ A¤p-X-tØmsS Xe
\nh¿Øn. Ahs‚ Acn-IØp \n¬°p-∂h
- sc Ah≥ I≠p.
Ah≥ sh≈w I≠p. Ah≥ {]IrXn I≠p. sh≈-Ønse
sN¥m-ac
- I
- ƒ I≠p, s]m∂mº-ep-Iƒ I≠p, Ah≥ sh≈Øn¬ sNdp-ao-\p-Isf I≠p, Ah≥ {]Ir-Xn-bpsS emhWyw
I≠p. Ah≥ {]Ir-Xn-bpsS ti`-\-amb Omb I≠p, BZyambn Ah≥ IÆp hnS¿Øn ImWp-I-bmWv. F√mw Hcp
]pXnb temIw. \mfn-Xp-hsc I≠n-´n-√m-sØmcp ]pXnb
temIw.
{]nb kvt\lnXm, Cu ]pXp-tem-I-Øn-te°v \n\°v
IS∂p hc-Wtam? B ]pXn-b-temIw \n\°v ImW-Wtam?

36

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

tImgn-ap-´bv°v AI-Øn-cn-°p∂ tImgn-°p-™n-t\mSv ASbn-cn-°p∂ X≈-t°mgn ]d-bp-∂Xv k¶¬]n°q.
""tamt\, \o GXm\pw Znhkw Ign™v ap´-tØm-Sn-\p-]pdØp hcpw, Ct∏mƒ \ns‚ temIw Cu ap´bv°v AI-amWv.
F∂m¬ Cu temI-Øp-\n∂pw \o ]pd-Øp-h-cp∂ Hcp Znhk-ap≠v. A∂v Hcp temIw \o ImWpw. Hcn-°epw \o I≠n´n-√mØ, A\p-`-hn-®n-´n-√mØ Hcp temIw. \ns‚ ico-c-Ønep≈, \ns‚ ssII-fn-ep≈ B \\p-\-\pØ apf-bn¬ \n∂v
Xqh-ep-Iƒ Db¿∂p hcpw, hf¿∂p-hcpw. \o ]sø ]d-°m≥
XpSßpw. \o hnim-e-amb temI-Øn¬ k©-cn°pw.''
tImgn-ap-´bv°I-Øn-cp∂p tImgn-°p™v samgn-bp-∂Xv
H∂p Nn¥n°q. AΩ shdpsX A_≤w ]d-bp-I-bt√ ?
Cßs\ h√Xpw kw`-hn-°p-hm≥ t]mIp-∂pt≠m? CXt√
Fs‚ temIw? CXn-\-∏pdw as‰mcp temI-apt≠m?
tImgn-°p-™n\v AΩ ]d-™Xv H∂pw a\ nemIp-∂n√. Ah≥ I≠n-´n-√mØ, Adn™n´n√mØ temIsØ∏‰n
a\- n-em-Ip-∂n-√. ]s£ GXm\pw Znhkw Ign™v ap´-b°
v p≈nse tImgn-°p™v ]pd-Øp-hc
- p-tºmƒ ImWp∂p alm-{]]-©w.
ktlm-Z-c-ß-sf, Hcp henb A¤p-X- tem-IØnte°v
\mw IS-°p-I-bm-Wv. Bflm-hns‚ \hym-\p-`q-Xn Xcp∂
]pXnb temIw ! tbip-{In-kX
v p-hns‚ ]cn-ip-≤m-flmhv \ΩpsS
D≈-Øn¬ h∂v \ΩpsS A‘ImcmhrX-amb Pohn-XsØ
{]Im-i-]q-cn-X-am-°p-tºmƒ \mw t\cn-tS-≠-Xmb, \mw t\Sp∂-Xmb al-Ømb shfn-®-Øns‚ Znhy-amb A\p-`qXn. B
almXv`pXw \ap°v thWtam? tbip-hns\ \ap°v thWtam?
F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

37

\ΩpsS lrZ-b-°-Æv Xp-d-°-Wtam? \ΩpsS PohnXw hnIkz-c-am-I-Wtam? \ΩpsS PohnXw {]im-¥-tam-l-\-am-IWtam? Pohn-X-Øn∂p A¿∞w Is≠-Ø-Wtam? BfltemIw Xpd∂p In´-Wtam?
aI-s\, {InkvXp \ns‚ Acn-IØp h∂n-´p-≠v, Ah≥
A¤pXw {]h¿Øn-°p-Ib
- m-W.v kvt\l-hmt\, Bfl-temIw
Xpd∂p ImWm-\p≈ `mKyw R߃s°-√m-h¿°pw \¬IWta. A‘-Imcw am‰-Wta, Iqcn-cp´v AI-‰-Wta, Znhy-{]Imiw DZn-°-Wta F∂v \ap°v {]m¿∞n-°mw.

38

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

A©v
""Cßns\ ]d-™n´v Ah≥ \neØp Xp∏n
Xp∏¬ sIm≠v tNdp-≠m°n tNdp Ahs‚ IÆnt∑¬ ]qin \o sN∂v intemlmw Ipf-Øn¬
Igp-IpI F∂v Ah-t\mSv ]d™p.''
tbml. 9.6˛7

F¥p-sIm-≠mWv I¿Ømhv ChnsS aÆv D]-tbm-Kn-®Xv?
tbip-{InkvXp aÆp Ipg-®p-sh-®Xv F¥p-sIm-≠m-bn-cn°mw?
AXn-\p-Im-cWw: s]mSn-bn¬ \n∂mWv a\p-jy≥ \n¿Ωn°-s∏-´Xv. \nXy-\mb ssZhw BZn-a- a-\p-jys\ sa\™Xv
aÆnse ]qgn-bn¬ \n∂mWv. Poh-\p≈ ssZh-Øns‚
krjvSn∏ns‚ G‰hpw al-Ømb Nn{Xw s]mSn-bn¬ \n∂v
a\p-jys\ sa\™p F∂-XmWv.
""btlm-h-bmb ssZhw \ne-sØ- s]m-Sn-sIm≠v
a\p-jys\ \n¿Ωn-®n´v Ahs‚ aq°n¬ Pohizmkw DuXn, a\p-jy≥ Poh-\p≈ tZln-bm-bnXo¿∂p ''
Dev]Øn 2:7

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

39

ssZhw Xs‚ ]p{Xs\ Hcp ]q¿Æ a\pjy-\m-bn-´mWv
`qan-bn-te°v Ab-®-Xv. Hcn-SØpw HXp-ßm-Ø-h-\mb \nXy\mb ssZhw tIhew Hcp a\p-jy-\mbn HXp-ßn. Hcn-SØpw
HXp-ßm-Øh
- \
- mb \nXy-\mb ssZhw Hcp I\y-Ib
- psS K¿`]m-{X-Øn¬ HXp-ßn-°n-S-∂p. Hcn-SØpw HXp-ßm-Ø-h-\mb
\nXy-\mb ssZhw Hcp Ime-L-´-Øns‚ ]cn-an-Xn-bn¬ HXpßn-\n-∂p. Hcn-SØpw HXp-ßmØh\mb \nXy-\mb ssZhw
_n.-knbpw G.Unbpw c≠mbn ]IpØp \n¿Øn-sIm≠v
AXns‚ a≤y-Øn¬ HXp-ßn-\n-∂p.
Hcn-SØpw HXp-ßm-Øh
- \
- mb \nXy-\mb ssZhw Keoem
\mSp-I-fn¬ tIhew Ccp-∂qdp \mgnIbv°p-≈n¬ HXpßn
\n∂p. Hcn-SØpw HXp-ßm-Ø-h-\mb \nXy-\mb ssZhw
t_Xvet- l-anse ]p¬°q-´n¬ HXp-ßn-\n-∂p. Hcn-SØpw HXpßm-Ø-h-\mb \nXy-\mb ssZhw tKmKp¬Ømbnse ac°p-cn-in¬ HXp-ßn-°n-S-∂p. Hcn-SØpw HXp-ßm-Ø-h-\mb
\nXy-\mb ssZhw Acn-aØ
- y-°m-c≥ butk-∏ns‚ I√-db
- n¬
HXp-ßn-°n-S-∂p.
Hcn-SØpw HXp-ßm-Øh
- \
- mb \nXy-\mb ssZhw, ssZh
ss]X-te, \ns‚ Acn-IØv hn\o-X-\m-bn, kuay-\m-bn, Zbhmbvt∏msS, B¿{Z-X-tbmsS a\- -en-thmsS h∂p-\n¬°p∂p. Ah≥ \n∂n¬ HXp-ßm≥, \ns‚ lrZ-b-Øn¬ hkn∏m≥ B{K-ln-°p-∂p. \ns‚ lrZ-bØ
- n¬ HXpßn \n¬∏m≥,
\ns‚ lrZ-b-Øn¬ hkn-∏m≥ Ah≥ B{K-ln-°p-∂-p.
""aIt\, \ns‚ lrZbw F\n°p XcnI, Fs‚
hgn \ns‚ IÆn\p Cº-am-bn-cn-°s´''
kZri.23:26

40

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

\ΩpsS Hmtcm-cp-Ø-cp-tSbpw lrZ-b-Øn¬ hmgp-hm≥
{InkvXp \ΩpsS Acn-I-tØ°v h∂n-cn-°p-I-bmWv. lrZ-bØn¬ hkn-∏m≥ Ah≥ sImXn-]q≠p \n¬°p∂p.
ssZh-Øns‚ hgn \ΩpsS IÆp-Iƒ°v Cº-am-bnØo¿∂m¬ \ΩpsS lrZbw {InkvXp-hn\p sImSp-°m≥
\ap°v km[n°pw.
t_Xvetlw ]p¬°q-´n¬ Ahn-S∂v HXp-ßn-°n-S-∂m¬
t]mcm, tKmKp¬Øm-bnse Ipcn-in¬ Ahn-S∂p aq∂m-Wn-Ifn¬ Xd-b°
v s
- ∏-´p-In-S∂
- m¬ t]mcm, Acn-aX
- y-°m-c≥ butk^ns‚ I√-d-bn¬ Ahn-S∂v InS-∂m¬ t]mc, Ah≥ InSt°≠Xv Fhn-sS-bmWv? Fs‚ Cu lrZ-b-Øn¬.
ssZh-ss]-Xte, \ns‚ lrZ-b-Øn¬ Ah\v \o CSw
sImSp-°ptam? F¶n¬ \o `mKy-im-en-bmWv.
tbml-∂ms‚ kphn-tijw Ggmw A≤ym-bØ
- ns‚ HSphn-esØ hmIyw.
""Aßns\ Hmtcm-cp-Ø≥ Xm¥ms‚ ho´n¬ t]mbn''
F´mw A≤ymbw H∂mw hmIyw
""tbipthm Henhp ae-bn-te°p t]mbn''
Hmtcm-cp-Ø\pw t]mIm≥ Xm¥ms‚ hoSp≠v. A∂v tbiphns‚ {]kwKw tIƒ°m≥ _lp ]pcp-jmcw h∂n-´p≠v.
hN\w tI´-Xn-\p-tijw Ah¿ Hmtcm-cp-Øcpw ]ncn™p
t]mIp-I-bmWv. tbip Ahn-sS-Øs∂ \n¬°p-I-bmWv.
""Zmln-°p-∂-h-s\√mw Fs‚ ASp-°¬ h∂p
IpSn-°s´. F∂n¬ hniz-kn°p∂hs‚ D≈n¬
\n∂v Xncp-shgpØp ]d-bp-∂-Xp-t]mse PohPeØns‚ \Zn-Iƒ HgpIpw''.
tbml. 7:38

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

41

F∂p hnfn®p ]d™p sIm≠v tbip ]ncn-™p-t]mIp∂ P\sØ t\m°n \n¬°p-Ib
- mWv. Ah¿ hN\w tI´p,
hN\w Dƒs°m≠p, ]s£ Ah-cnXm Xm¥m-ß-fpsS hoSpI-fn-te°v t]mIp-Ib
- mWv.
Ah¿°v t]mIm≥ t]m°n-S-ap≠v, Ah¿°p t]mIm≥
hoSp≠v. F∂m¬ tbip t\m°n \n∂p, Bsc-¶nepw Fs∂
hnfn-°ptam? Fs∂ IqsS-sIm-≠p-t]m-Im≥ Bsc¶nepw
Dt≠m?
Hmtcm-cp-Øcpw Xm¥ms‚ hoSp-If
- n-te°p t]mIp-∂Xpw
t\m°n tbip B¿{Z-Xt- bmsS \n∂p, B¿Øn-tbmsS t\m°n\n-∂p, B{K-l-tØmsS t\m°n-\n∂p, Bsc-¶nepw Fs∂
£Wn-°ptam ? Bsc-¶nepw Fs∂ FXn-tc¬°ptam? Bsc¶nepw Fs∂ sIm≠p t]mIptam?
C√, Bcp- a mcpw Xøm- d m- b n√. \mw hmbn- ° p- ∂ Xv
""tbipthm Henhp ae-bn-te-°p-t]mbn'' F∂mWv.
]m´p-Im-c≥ ]mSn-bX
- p-t]mse
""Ac-°m-in∂pw apX-en-√msX, Xe-Nm-bn-∏m≥ CS-an-√msX''
AK-Xn-sb-t∏mse, hgn-bm-[mc Pohn-bmbn tbip ap∏-Øn-aq∂-cs
- Im√w Ign™p. kz¥-ambn InS-∏m-Sa
- n√mØh≥ \ΩpsS
Acn-I-Øp h∂p \n¬°p∂p. Ah≥ \sΩ t]¿ sNm√n
hnfn-°p∂p: aIs\, \ns‚ lrZbw F\n°p XcnI, aIsf
\ns‚ lrZbw F\n°p XcnI. Fs‚ hgn \ns‚ IÆn\p
Cº-am-bn-cn-°s´.
F¶n¬ \o Hcp `mKy-im-en-bmWv. tim`-\a
- mb \√ \mfpI-fn-te°v \n\°v \oßmw. sFiz-cy-k-ar-≤-amb \√-Imew

42

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

\n\°p e`n°pw. Bin pw A\p-{Klhpw \ns‚ Pohn-Øn¬
s]bvXn-dßpw. \ns‚ Pohn-XØ
- n¬ B\ssμiz-cy-ßs
- f-gp∂
amkm-_vZ-߃ e`n°pw. \mfpw amkhpam≠pw ]m]-∏m-gn-cpfn¬ t]m°nb ssZh-ss]-Xte, Ahs‚ Poh-≤z\n \ns‚
IÆp-sX-fn-°s´. \ns‚ lrZbw B\-μn-°s´.
hnhml KoX-Øn¬ AXn-kp-μ-c-ambn, a[p-tcm-Zm-c-ambn
Hcp Km\w ]mSm-dp≠v.
""\mfpw amk-hp-am≠pw Rm≥
]m]-∏m-gn-cp-fn¬ t]m°n,
\n≥ Poh-≤z\n tI´-t∏mƒ
IÆp sXfn™m-\-μn-t®≥''
Poh-≤z\n tI´-t∏mƒ IÆv sXfn™p, B\-μn®p, B\ssμ-iz-cy-ß-sf-gp∂ amk-ßfpw B≠p-Ifpw e`n®p.
\mfp-Iƒ, amk-߃, B≠p-Iƒ ]m]-Øns‚ ]mgn-cpfn¬ t]m°n-b-XmWv. A‘-Im-cm-hr-X-am-bn-cp∂ Ime-߃,
A‘-Xa
-  p _m[n-®n-cp∂ Ime-߃, Ccp-fS- ™ Ime-߃,
A‘-hn-izm-k-Øn¬ apgp-In-t∏mb Ime-߃ A_-≤m-Nm-cß-fn¬ IpSp-ßn-°n-S∂ Ime-߃ Nne ]mc-ºc
- y-ßf
- p-tSbpw,
Nne amaq-ep-I-fp-tSbpw, Nne BNm-c-ß-fp-tSbpw Nne A\pjvTm-\-ß-fp-tS-bpw, sI´p-]m-Sn¬°n-S∂p ]nS® Ime-߃!
shfn-hn-√mØ Ime-߃!
ssZh-ss]-Xte, {InkvXp-hns\ \o Ct∏mƒ H∂p FXntc¬°ptam? \ns‚ IÆp sXfnbpw. \n\°v B\μw
e`n°pw. \nXym-\μw! \nXy kz¿§ob ]ca ku`mKyw
\n\°p e`n°pw.

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

43

{InkvXp ]q¿Æ a\p-jy-\m-bn-cp∂p. ]q¿Æ a\p-jy-\mbn
Ahn-S∂v Pohn®p, ]q¿Æ a\p-jy-\mbn Ahn-S∂v {]h¿
Øn®p. \nXy-\mb ssZhw Xs‚ aIs\ ]q¿Æ-a\
- p-jy-\mbn
`qan-bn-te-°b
- ®p. {InkvXp Ab-°s
- ∏-´h
- \
- mWv. iotemlmw
F∂-Xn\v Ab-°-s∏-´-h≥ F∂¿∞w. Ab-°-s∏-´-h≥
iotemlmw Ipf-Øn¬ t]mbn Igp-IpI F∂p Iev]n®p.
Ab-°-s∏-´-h-\mWv Igp-Ip-∂-h≥. {InkvXp-hmWv shfnhp
Xcp-∂-h≥. B¥-coImip-≤n-Iƒ IgpIn PohnXw kwip-≤am-°p-∂Xv {InkvXp-hmWv. A‘-Imcw am‰p-∂Xv {InkvXphmWv. Ah-\mWv Ab-°-s∏-´-h≥; AXm-Wv - Incarnation.
ssZh-ss]-Xte, {InkvXp \n\-°p-th≠n Cu `qan-bn¬
Xncp Ah-Xmcw sNbvXp, a¨a-b-\mb a\p-jy-s\-t∏mse,
aÆn¬ \n∂v FSp-°s
- ∏-´h
- s
- \-t∏mse `qan-bn¬ ]nd∂p. a\pjy-th-js
- a-SpØp thj-Øn¬ a\p-jy-\mbn hnfßn, {Iqinse
ac-Wt- Ømfw A\p-kc
- W
- a
- p-ff
- h
- \
- m-bn-Øo¿∂p. \nXy-\mb
ssZh-Øns‚ GI PmX-\mb Xncp-°p-amc-\t{X Ct∏mƒ
\ns‚ Acn-IØv h∂p \n¬°p-∂Xv. Ah-\mWv \nt∂mSv
hmZn-°p-∂Xv. \ns‚ lrZbw Ah\p sImSp-°ptam? Aht\mSp hm°p ]d-bptam?
\mYm, C∂p apX¬ Rm≥ \ns‚ hI, F\n-°p-sh-fnhp
Xc-Wta, Fs‚ A‘-Imcw am‰-Wta, Bfl-temIw F\n°p
Xpd∂p Xc-Wta. kz¿§ob Ir] Cu `qan-bn-te°v Cdßn
hcp-hm≥ \ns∂-Øs∂ XmgvØn-s°m≠p h∂-Xn-\mbn
kvtXm{Xw.F√m \∑-If
- mepw Rßsf Ae-¶c
- n-°W
- ta, \nXykz¿§-Øn\p Rßsf tbmKy-cm-°-W-ta, hnip-≤o-I-cn-°Wta, k¬°m-eß
- ƒ Xc-Wta F∂v \ap°v At]-£n-°mw.

44

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

Bdv
""Cßs\ ]d- ™ n´v Ah≥ \neØp Xp∏n
Xp∏¬ sIm≠v tNdp-≠m°n tNdv Ahs‚ IÆnt∑¬ ]qin \o sN∂v intemlmw Ipf-Øn¬
Igp-IpI F∂p Ah-t\mSv ]d™p. intemlmw
F∂-Xn\p Ab-°-s∏-´-h≥ F∂¿∞w. Ah≥
t]mbn IgpIn, IÆp ImWp-∂-h-\mbn aS-ßnh∂p.''
tbml. 9 : 6˛7

tbip \neØp Xp∏n. Xp∏¬ sIm≠v tNdp-≠m°n, tNdv
Ahs‚ IÆn-t∑¬ ]qin. tNdp-≠m°n ]qip-∂-Xn-\p≈
ImcWw. aÆn¬ \n∂v a\p-jy≥ sa\-b-s∏´p. a\p-jy-km-Zri-Øn¬ {InkvXp Cu `qan-bn¬ hnfßn.
H∂v: tbip-hns‚ Xncp Ah-Xmcw ˛ Incarnation
c≠v: Akz-ÿX ˛ Irritation

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

45

]qgn-bpsS Hcp Xcntbm, as‰-s¥-¶nepw Hcp IctSm
IÆn¬ t]mbm¬ Akz-ÿX ˛ Irritation D≠mIpw. DSs\
Igp-Ip-hm≥ tXm∂pw. tNdv D]-tbm-Kn-°m-\p≈ ImcWw
Irritation D≠m-°m\mWv. F¥n\v? AXv Ip‰-t_m-[sØ kqNn∏n- ° p∂p. ]m]- t _m- [ sØ kqNn- ∏ n- ° p∂p. \ap°v
\Ωn¬Øs∂ Ip‰-t_m[w D≠m-Ip∂p. Conviction D≠mIp∂p. ]m]-t_m[w D≠m-Ip∂p. Rm≥ A‘-\m-Wt√m
F∂p≈ hnNmcw D≠m-Ip∂p. F\n°v IÆn¬ Ft¥m IcpI-cp-°p-∂t√m F∂p≈ hnNmcw D≠m-Ip∂p.
ssZh-ss]-Xte, \ns‚ Pohn-X-Øn≥ Icp-I-cp∏v D≠mIp-∂Xv \√-XmWv. Ft¥m \ns∂ Atem--kc-s∏-Sp-Øp∂p.
Fhn-sStbm Hcp iq\yX, Ft¥m Hcp t]mcmbva, Fhn-sStbm
Hcp {]bmkw, lrZ-b-Øn¬ Ft¥m H∂p apdn-s∏-Sp-Øp-∂Xp-t]mse, Fhn-sStbm Hcp thZ\ ˛ \√-Xp-Xs
- ∂-bmWv. Ip‰t_m-[hpw, ]m]-t_m-[hpw e`n-°p-∂Xv \√-XmWv.
]t{Xm-kn\p ]m]-t_m[w e`n®p. ]t{Xmkv tbip-hns\
X≈n-∏d
- ™
X
- mWv, F∂m¬ ]t{Xmkv ]pd-Øp-t]mbn AXn
Zp:J-tØmsS Ic™p. AXn-th-Z-\-tbmsS Ic™p. Atøm,
Aßns\ ]d-b-cp-Xm-bn-cp∂p, Atøm, I¿Øm-hns\ Rm≥
X≈n-∏d
- b
- c
- p-Xm-bn-cp∂p.
""Chs\ Rm≥ Adn-bp-∂n√'' F∂p Rm≥ ]d™p t]m
bt√m. Chs\ F\n°p ]cn-N-b-an√ F∂p Rm≥ ]d-™pt]m-bt√m, Rm≥ ]d-bp-I-am-{X-a√. Rm≥ {]mIp-hm\pw
BW-bn-Sp-hm\pw CS-bm-bn-t∏m-bt√m. shdpw Hcp ]mh-s∏´
kv{XobpsS apºmsI Rm≥ Ahs\ X≈n-∏-d™p t]mb
t√m. the-°m-cpsS apºmsI, tkh-I∑
- m-cpsS apºn¬ Rm≥
Ahs\ X≈n-∏d
- ™p-t]m-bt√m. ]t{Xm-kns‚ D≈n¬ \odn∏n-Sn-°p∂ thZ\, Conviction- Ip‰-t_m[w ˛ lrZbw ]pI46

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

bp-Ib
- mWv.
ssZh-ss]-Xte \ns‚ Pohn-X-Øn¬ Fs∂-¶nepw
]m]sØ Hm¿Øv Hcp ]
- p-I®
- n¬ D≠m-bn-´pt≠m? ]m]-t_m[w
\ns‚ lrZ-b-Øn¬ D≠m-bn-´pt≠m? ]m]-t_m[w sIm≠v
\ns‚ lrZbw he-™n-´pt≠m? Atøm th≠m-bn-cp∂p
F∂p≈ Ip‰-t_m[w \ns‚ lrZ-bØ
- n¬ \odn \odn-∏S- ¿∂pI-b-dn-bn-´pt≠m? DanØo \odp-∂-Xp-t]mse lrZbw \odp∂pt≠m?
temI Ncn-{X-Øn¬ Fhn-sS-sb√mw Bsc√mw Db¿∂n´pt≠m, hf¿∂n-´pt≠m Bflo-b-∑m¿ am{X-a√, Bsc√mw
hf¿∂n-´pt≠m, Ah¿ Pohn-X-Øn¬ Xß-fpsS t]mcm-bvaIƒ I≠v Xncp-Øp-hm≥ D¬km-ln-®n-´p-≈-h-cmWv. Pohn-XØn¬ Xß-fpsS t]mcm-bvaI
- f
- n-te°v t\m°n Xncp-ØW
- s
- a∂p-≈-Xmb Bth-ihpw Bh-iyhpw D≈-h-cm-Wv. Xncp-ØW-sa-∂p-≈X
- mb AZay-amb hm-RO
v Ah-cpsS Pohn-XØ
- n¬
\odn-∏n-Sn-®X
- p-sIm-≠mWv, Ah¿ Xncp-Øe
- p-If
- n¬ \n∂v XnIhn-te°v \oßp-hm≥ CS-bm-bn-´p-≈Xv.
sX‰p-Iƒ ]‰n F∂p≈ t_m≤yw, F\n°v C\nbpw
t\c-bm-Im-\p≠v F∂ t_m≤yw, F\n°v Gsd-tbsd icnbm-Im-\p≠v F∂ t_m≤yw, Gsd-tbsd Xncp-Øm-\p≠v F∂
hnNmcw.
tdm_¿´v t{^mÃv F∂ kp{]-kn-≤\
- mb Bwt•b Ihn
AXn-a-t\m-l-c-amb Hcp Ihn-Xm-i-Iew ]mSn.
""The woods are lovely, dark and deap
But I have promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep''

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

47

h\-ßfpw Im¥m-c-ßfpw at\m-l-c-ß-fmWv, \√ Iqcncp´v \nd-™X
- mWv, AKm-[a
- mb Iqcn-cp´v Xnßn-bX
- mWv. ]s£
F\n°v kq£n-t°-≠-Xmb At\-I-a-t\Iw hmKvZm-\-߃
D≠v. Rm≥ ]men-t°-≠-Xmb hmKvZm-\-߃ Rm≥ \nd-tht‰-≠-Xmb hmKvZm-\-߃ Ah-ti-jn-°p∂p. Rm≥ Dd-ßp∂-Xn\p ap≥]v F\n°p ssaep-Iƒ bm{X sNtø-≠n-bn-cn°p∂p. Gsd-tbsd ssaep-Iƒ F\n°v Xmt≠-≠n-bn-cn-°p∂p.
Gsd Zqcw \S-t°-≠n-bn-cn-°p∂p.
Cu kp{]-kn-≤-amb Ihn-X-bn¬ tdm_¿´v t{^mÃv-˛
Robert frost-A¿∞-am-°n-bXv C\nbpw Gsd t\Sm-\p≠v
F∂mWv. C\nbpw Gsd k©-cn-°m-\p≠v F∂mWv.
kvt\ln-Xtc, hf¿®-bpsS ]Shv Ip‰-t_m-[Ø
- ns‚ ]Shp-Iƒ BWv, XnI-™n-√-F∂ t_m[y-amWv, ]q¿Æ-X-bn√
F∂ t_m[y-amWv.
Rm≥ GXm-s≠√mw Bbn F∂ t_m[yw Hcmƒ°p
h∂m¬ Ahs‚ PohnXw AhnsS apc-Sn®p F∂mWv A¿∞w.
F\n-°X
- n\p Ignbpw, Rm≥ i‡-\mWv, Rm\-Xn\p t]m∂h-\mWv, Fs∂-s°m≠v F¥pw km[n-°m≥ Ign-hp≠v
F∂p≈ t_m[yw Hcmƒ°p-h-∂m¬ AXns‚ A¿∞w
Ahs‚ PohnXw ac-hn®p, Ahs‚ Pohn-X-Øns‚ hf¿®ap‰n F∂p-≈-XmWv.
ssZh-ss]-Xte, \ns‚ Pohn-X-Øn-te°v Xncn™p
t\m°n \n\°v Ip‰-t_m-[t- ØmsS A\p-kvac
- n-°m≥ Fs¥¶nepw Dt≠m?
Ign-™-Ime Pohn-X-Øn¬ h∂p-t]mb ]mI-∏n-g-Iƒ
Ht∂m¿Øp-t\m°q, Hm¿Ω-sh-®I
- mew apX-ep≈ Pohn-XØ
- nte°v H∂p Xncn™p t\m°q. \ns‚ kwkm-c-Øn¬ h∂p48

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

t]mb A]m-IX
- I
- ƒ, \ns‚ s]cp-am-‰Ø
- n¬ h∂p-t]mb Ahnth-I-߃, \ns‚ {]h¿Ø\ ]≤-Xn-I-fn¬ \ng-en-®-Xmb
A_-≤-߃, \ns‚ kwkm-c-Øn¬ h∂p-t]m-b-Xmb lo\amb hm°p-Iƒ, lo\-amb {]tbm-Kß
- ƒ, a‰p-≈h
- c
- psS lrZb-sØ s\mº-cs
- ∏-Sp-Øn-bX
- mb hm°p-Iƒ apX-em-bh
- s
- b√mw
C∂p- \ns∂ Atem-c-k-s∏-Sp-Øp-∂pt≠m?
Btcm- s S- ¶ nepw tIm]n®p K¿÷n- ® Xv, \ns‚
ho´n¬Øs∂ \ns‚ `mcy-tbmSv tIm]n-®Xv, Ah-sf-∏‰n AcpXm-ØXv ]d-™X,v \ns‚ a°-tfmSv \o tIm]n-°p-Ibpw,
Ahsc i]n-°p-Ibpw sNbvXXv, \ns‚ amXm-]n-Xm-°-tfmSv
[n°m-c-ambn s]cp-am-dn-bXpw, kwkm-cn-®Xpw, F√m-sa√mw,
aIs\, ]mI-∏n-gIƒ Gsd h∂n-´nt√, \ns‚ Pohn-XØ
- n-te°v
Xncn-™p-t\m-°n-bm¬ C∂p e÷n-°m≥ Gsd hI-bnt√,?
Ic-bm≥ Gsd hI-bnt√? At\Iw Imcy-߃ \ns‚ A¥cm-flm-hn¬ _‘-\-ß-fmbn Xo¿∂nt√,? Agp-°p -\n-\°v
]‰n- b nt√ ? Aip≤n \n\°v h∂p `hn- ® nt√? \ns‚
k¬t∏cp am™p t]mbnt√? \ns‚ am\yX \jvS-s∏-´nt√?
\n\°v P\-a≤
- y-Øn-ep-≠m-bn-cp∂ ]n¥pW s]mbvt∏m-bnt√?
Bfp-I-fpsS CS-bn-ep-≠m-bn-cp∂ Popularity \jvS-s∏-´nt√?
\ns‚ hnebpw \nebpw \jvS-s∏-Sp-Øn-°-f-™nt√?
aIs\, Nn¥n-®p-t\m°q, aIsf \ns‚ icocw Aip-≤n°p
hn´p-sIm-Sp-Ønt√? buΔ-\°
- mcm, \ns‚ icocw \o Agp-°n\mbn th¿Xn-cn-®p-sIm-Sp-Ønt√? \ns‚ ]Ww \o \jvS-s∏Sp-Øn-bnt√? \ns‚ kºØv \o \jvSs
- ∏-Sp-Øn-bnt√? \ns‚
BtcmKyw \o If-™nt√? ]m]-Øn\p th≠n \ns‚
kºØpw, Btcm-Kyhpw F√mw If™p Ipfn-®nt√? \ns‚
kevt]cpw \ns‚ IpSpw_ aln-abpw \ns‚ B`n-Pm-Xyhpw
\ns‚ Xd-hm-Sn-Øhpw \ns‚ Ipeo-\-Xzhpw F√mw \o ]m]Øn\p th≠n \in-∏n®p If-™nt√? Irritation D≠m-IpF\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

49

∂pt≠m? Ip‰-t_m[w D≠m-Ip-∂pt≠m? ssZh-h-N\w
Cßns\ ]d-bp∂p.
""... F¶nepw Acn-jvS\pw a\ p XI¿∂-h\pw
Fs‚ hN-\-Øn¬ hnsd-°p-∂-h-\p-amb a\pjys\ Rm≥ ISm-£n°pw''
sbi-ømhp. 66:2

kvt\lnXm, lrZ-b-Øn¬ ssZh-Øns‚ hN\w IS∂p
hcp-tºmƒ \n\°v Acn-jvSX hcp-∂pt≠m? lrZ-b-Øn\p
\pdp°w hcp-∂pt≠m?
""lrZbw \pdp-ßn-bh
- ¿°v btlmh kao]ÿ≥:
a\ p XI¿∂-hsc Ah≥ c£n°p∂p.''
k¶o. 34: 18--- ˛-- 19

""ssZh-Øns‚ l\-\b
- m-Kß
- ƒ XI¿∂ncn°p∂
a\ v, XI¿∂pw \pdp- ß n- b p- a n- c n- ° p∂
lrZ-bsØ, ssZhta, \o \nc-kn-°-bn√''
k¶o. 51:17

ssZh-ss]-Xte, \ns‚ Pohn-XØ
- n¬ XI¿®, \ns‚ PohnX-Øn¬ XI¿∂ lrZbw, \ns‚ Pohn-X-Øn¬ apdn-th‰
lrZbw, sX‰p-Isf Hm¿Øp≈ ]›m-Øm]w \ns‚ lrZ-bØn¬ \odn- ∏ n- S n- ° p- ∂ pt≠m? tdmam teJ- \ - Ø n¬
As∏mkvX-e≥ F¥p ]d-bp∂p F∂p t\m°mw.
'' \n߃ ]m]-Øn\p Zmk-∑mcmbncp-∂-t∏mƒ
\oXnsb kw_‘n®p kzX-{¥-cm-bn-cp-∂t√m.
\n߃°v A∂p Fs¥mcp ^ew D≠m-bncp∂p?
Ct∏mƒ \n߃°v e÷ tXm∂p-∂Xp Xs∂''
tdma¿ 6 : 20˛21

50

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

e÷m-I-c-amb PohnXw, Ad-bv°-Ø° PohnXw, shdp°- Ø ° PohnXw, lo\- a mb PohnXw, Agp- ° p- ] - ‰ nb
PohnXw, XI¿∂p-t]mb PohnXw, Pohn-X-amsI \in-®pt]mbn, F∂m¬ C\nbpw PohnXw ]pXp-°n-∏-Wnbmw.
{InkvXp-hns\ \o kzoI-cn-°ptam? Irritation \√-Xp-Xs
- ∂-bmWv.
\ns‚ lrZbw Poh-\p≈ {InkvXp-hns‚ ]mZ-]o-TØ
- n¬
Ccn-°p-tºmƒ XI-cs´. Ip‰-t_m-[t- ØmsS Ic-bp-hn≥, ]m]t_m-[-tØmsS \ne-hn-fn-∏n≥.
\mYm, F\n-s°mcp kam-[m\w Xc-Wta, F\n-s°mcp
kpt_m[w Xc-Wta, F\n°p shfnhp Xc-Wta, hN-\Øm¬ F√m-h-tcbpw Ahn-Sp∂v BZ-cn-°-Wta, A\p-{K-ln°-Wta, kμ¿in-°W
- ta, Im°-Wta;

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

51

Ggv
""Cßs\ ]d-™n´v Ah≥ \neØp Xp∏n
Xp∏¬ sIm≠v tNdp-≠m°n tNdp Ahs‚ IÆnt∑¬ ]qin \o sN∂v intemlmw Ipf-Øn¬
Igp-IpI F∂v Ah-t\mSp ]d™p.''
tbml. 9 : 6˛7

H∂v: Incarnation s]mSn-bn¬ \n∂v a\p-jy≥ \n¿Ωn-°s∏´p. {InkvXp a\p-jy-th-j-Øn¬ {]Xy-£-\mbn.
c≠v: Irritation ˛-- IÆn¬ Incp-In-cp∏v D≠mbn, Incp-In-cp∏ns‚ Ak-lyX, lrZ-b-Øns‚ Bg-Øn¬ Incp-In-cp-∏p≠mIpw, Ip‰-t_m[w D≠mIpw, AXv Igp-Ie
- n-te°v \bn°pw.
aq∂v: Irrigation - Ip‰-t_m-[-tØmsS Icp-W-°p-th≠n
bmNn-®m¬ Igp-I¬ e`n°pw, I¿Ømth Igp-IW
- ta, Fs‚
ta¬ \n¿Ωe Pew Xfn-°-Wta F∂p \mw {]m¿∞n-®m¬
I¿Ømhp IgpIpw.

52

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

ssZh-a-°tf, Igp-tI-≠-Xmbn ]eXpw \ΩpsS Pohn-XØn¬ Ct√? Igp-I¬ {]m]n-t°-≠-Xmbn ]eXpw \ΩpsS
Pohn-XØ
- n¬ Ct√? Igp-Ie
- n\p Bh-iy-ap-≈X
- mbn ]e ]e
Agp-°p-Iƒ \ΩpsS lrZ-b-Øn¬ ]‰n-∏n-Sn®ncn-°p-∂nt√?
sbsl-ktv I¬ {]hm-NI
- ≥ F¥p ]d-bp∂p F∂p t\m°mw.
""Rm≥ \nß-fpsS ta¬ \n¿Ωe Pew Xfn°pw,
\n߃ \n¿Ωecmbn Xocpw, Rm≥ \nßfpsS
kIe aen-\-X-tbbpw kIe hn{K-l-ß-sfbpw
\o°n \nßsf \n¿Ω- e o- I - c n°pw. Rm≥
\n߃°v ]pXn-tbmcp lrZbw Xcpw, ]pXn-tbmcp
Bflm hns\ Rm≥ \nß-fpsS D≈n¬ B°pw,
I√m bp≈ lrZbw Rm≥ \nß-fpsS PUØn¬
\n∂p \o°n amwk-am-bp≈ lrZbw \n߃°p
Xcpw. Rm≥ Fs‚ Bflm-hns\ \nß-fpsS
D≈n¬ B°n \nßsf Fs‚ N´ßfn¬ \S°p-am-dm°pw''
sbsl-kvtI¬ 36 : 25˛27

ssZh-Øns‚ kvt\l-Øns‚ Poh-Pew, ssZh-Øns‚
Ir]-bpsS Poh-Pew, ssZh-Øns‚ Icp-Wb
- psS \n¿Ω-eP
- ew,
ssZhw Xcp∂ ]m]-£-a-bpsS \n¿Ωe Pew, ]m]-tam-N-\Øns‚ \n¿Ωe Pew, \ΩpsS ta¬ Xfn-°m≥ I¿Øm-hn\p
Xncp-a-\- mWv F∂mWv Cu hmIy-Øn¬°qSn Xncp-h-N\w
\sΩ A\p-kva-cn-∏n-°p-∂Xv. A≥]-Øn-H∂mw k¶o¿Ø-\Øn¬, ]m]w sNbvXv ]m] t_m[--Øns‚ Irritation sIm≠v
a\ p s\m¥v, D≈p \pdp-ßn-°-c-bp∂ ssZh-Zm-k≥ ZmhoZv
]d-bp-Ib
- mWv.

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

53

""ssZhta, \ns‚ Zb°p X°-hÆw Ft∂mSv
Ir]- b p≠mtIWta, \ns‚ Icp- W - b psS
_lpXz {]Imcw Fs‚ ewL-\-ßsf ambn®p
IftbWta. Fs∂ \∂mbn IgpIn Fs‚
AIrXyw t]mt°-Wta, Fs‚ ]m]w \o°n
Fs∂ shSn∏m-t°-Wta.''
k¶o. 5 : 1˛2

Fs∂ \∂mbn Igp-I-Wta F∂mWv ZmhnZv {]m¿∞n°p-∂Xv. Fs‚ AIrXyw t]mt°-Wta F∂mWv ]d-bp∂Xv. Fs‚ ewL-\-ßsf ambn-®p-I-f-b-Wta F∂mWp
At]-£n-°p-∂Xv. Fs‚ ]m]w \o°n Fs∂ shSn-∏m-t°Wta F∂mWv ZmhoZv {]m¿∞n-°p-∂Xv.
""Rm≥ \n¿Ω-e-\m-tI-≠-Xn∂p Cutkm∏p
sIm≠v Fs∂ ip≤oI- c n- t °- W ta, Rm≥
lnasØ°mƒ shfp-t°-≠-Xn∂p Fs∂ IgptI-Wta.''
k¶o. 51.7

{]nb kvt\ln-Xtc, {Ink-Xp-hns‚ Xncp-c‡w h∂v
\sΩ Igp-Ip-tºmƒ \mw \n¿Ω-ec
- m-bn-Øocpw. \n¿Ωe Pew
{InkvXp-hns‚ Xncp-c-‡-amWv. ]m]nsb hnip-≤o-I-cn-°p∂
Xncp-c‡w, Aip-≤s\ hnip-≤-\m-°p∂ Xncp-c‡w, B
\n¿Ωe Pew \ΩpsS ta¬ Xfn-°s´. ]m]w Igp-In-t∏mIs´. \ΩpsS lrZbw kwip-≤a
- m-bn-Øo-cs´. aoJm- {]-hm-NIs‚ ]pkvXIw HSp-hn-esØ A≤ym-bØn¬ \mw Cßns\
ImWp∂p.
""AIrXyw £an-°bpw Xs‚ Ah-Im-i-Øn¬
tijn∏p-≈-h-tcmSp AXn-{Iaw tamNn-°bpw
sNøp∂ \nt∂mSp ka-\mb ssZhw Bcp≈q?''
aoJm 7:18
54

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

Imcp-Wy-hm-\mb ssZhw \ΩpsS ]m]w £an-°p-∂-h\mWv. ssZhw \ΩpsS AIrXyw s]mdp-°p-∂h
- \
- mWv. ssZhw
\sΩ hnip-≤o-Ic
- n-°p-∂h-\mWv. ssZhw \sΩ IgpIn shSn∏m-°p-∂h
- \
- mWv. tbmth¬ {]hm-NI
- ≥ F¥p-]d- b
- p∂p F∂p
t\m°mw.
""A∂m-fn¬ ]¿Δ-X-߃ ]pXp ho™p s]m
gn°pw, Ip∂p-Iƒ ]m¬ Hgp°pw, sblqZbnse
F√m tXmSp-Ifpw sh≈w Hgp°pw, btlm-hb
- psS
Be-b-Øn¬ \n∂p Hcp Ddh ]pd-s∏´p inØow
Xmgvhcsb \s\°pw.''
tbmth¬ 3:18

ssZh-P-\ta, \sΩ \\-°p∂ Ddh, tKmKp¬Øm-bn¬
Ipcn-in¬ Xqßnb {InkvXp-hns‚ Xncp-hn-em-hn¬ \n∂pw
s]m´n Hgp-Inb Poh Dd-hb
- mWv. AXv \sΩ Igp-Ip-∂X
- mWv,
AXv \sΩ hnip-≤o-Ic
- n-°p-∂X
- mWv, AXn-s\-°p-dn®v skJcym-{]-hm-N-I≥ Cßn-s\-bmWv ]d-bp-∂Xv.
""A∂mfn¬ ZmhoZp Krl-Øn\pw sbcpitew
\nhm-kn-Iƒ°pw ]m]-Øn-t‚bpw amen\y-Ønt‚bpw ]cn-lm-c-Øn-∂mbn Hcp Ddh Xpd-∂ncn°pw''
skJcy 13:1
Irrigation Xcp∂ Ddh, \ΩpsS ]m]w Igp-Ip∂ Ddh,

]m]-Øn-t‚bpw AIr-XyØn-t‚bpw amen-\y-Øn-t‚bpw ]cnlm-c-ambn \ΩpsS ta¬ Hgp-Ip∂ Pohs‚ \ocp-dh. AXns\-°p-dn®v skJ-cymhv ho≠pw ]d-bp∂p.

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

55

""Rm≥ ZmhoZp Krl-Øn-t∑epw sbcq-itew
\nhm-kn-I-fpsS taepw Ir]-bp-tSbpw bmN\Ifp-tSbpw Bflm-hns\ ]Icpw, X߃ IpØo-´p≈-h-¶-te°p Ah¿ t\m°pw, GI-Pm-X-s\-°pdn®p hne-]n-°p-∂-Xp-t]mse Ah¿ Ah-s\-°pdn®v hne-]n-°pw, BZyPm-X-s\-°p-dn®v hyk-\n°p-∂-Xp-t]mse Ah¿ Ah-s\-°p-dn®v hyk\n°pw.''
skJcym. 12:10

Aßns\ ]m]-t_m-[t- ØmsS, AIr-Xy-t_m-[t- ØmsS,
Ip‰-t_m-[hpw Ffn-abpw Acn-jvS-Xbpw lrZ-b-Øn¬ h∂v
\ne-hn-fn-°p-tºmƒ ""]m]-Øn-t‚bpw amen-\y-Øn-t‚bpw ]cnlm-c-Øn-\mbn Hcp Ddh Xpd-∂n-cn°pw''
Cu A¤p-X-I-c-amb Pohs‚ Dd-h-bpsS kuJyw \mw
{]m]n-®n-´pt≠m? B Dd-h-bn¬ \n∂v \mw IpSn-®n-´pt≠m?
B Dd-h-bn¬ \mw Ipfn-®n-´pt≠m? \ΩpsS Hmtcm-cp-Ø-cptSbpw Pohn-XØ
- n¬ im]hpw, ]m]hpw am‰p∂ Pohs‚ Ddh-bn¬ \mw \sΩ-Øs∂ ka¿∏n-®n-´pt≠m? Ct∏mƒØs∂
{InkvXp-hns‚ Poh Dd-h-bpsS ASp-°-te°v AW-™psIm≠v Ah-t\mSv bmNn-∏n≥:
\mYm, Fs∂ hnip-≤o-Ic
- n-°W
- ta, Fs∂ Igp-IW
- ta.
Poh-\p≈ {InkvXp-hns‚ Dd-h-bpsS apºmsI \mw
FØn-bn-cn-°p-Ib
- mWv. B Xncp c‡w, Igp-Ip∂ Xncp-c‡w,
GXp ItTmc ]m]hpw IgpIn hnip-≤o-Ic
- n-°p∂ Xncp-c‡w,
Ct∏mƒ KpW-I-c-ambn kwkm-cn-°p-I-bmWv.
B Dd-hb
- n¬ \n∂v \ap°v IpSn°mw, \ap°v Ipfn°mw,
56

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

\ap°v Poh≥ {]m]n°mw, \ap°v Igp-I¬ {]m]n°mw.
kvt\ln-Xtc, AIzm doPnbm -Aqua regia- F∂ Hcp
emb-\n-sb-°p-dn®v \n߃ tI´n-´pt≠m? Hcp `mKw ss\{SnIv
BknUpw aq∂p `mKw sslt{Um-t¢m-dnIv BknUpw tN¿∂
AIz doPnb F∂ skmeq-j-\n¬ kz¿Æw Aen™p
t]mIpw. as‰m-∂nepw Aen-bmØ kz¿Æw AIzm doPn-bmbn¬ Aen™p t]mIpw.
]m]w Aen-bp∂ Hcp emb-\nbpw `qan-bn¬ C√. F∂m¬
]m]w Aen-™e
- n™v Hen-®p-t]m-Ip∂ Hcp Dd-hb
- p≠v, AXv
I¿Ømhmb tbip-{In-kvXp-hns‚ Xncp-hn-em-hn¬ \ns∂m-gpInb Poh Dd-h-bmWv. Ct∏mƒ \mw B Dd-h-bpsS Acn-InemWv \n¬°p-∂Xv F∂v hniz-kn-®p-sIm≠v, \ap°v \sΩØs∂ ka¿∏n°mw.
Hcp ]pXnb Pohn-X-Øn-\p≈ Xocp-am-\-sa-Sp°mw.
""Ahs‚ ]p{X-\mb tbip-hns‚ c‡w kIe
]m]hpw t\m°n \sΩ ip≤o-I-cn-°p∂p''
tbml 1:7

\ap°v hcmw B Dd-h-bn-te°v, \ap°v ka¿∏n°mw.
C∂p apX¬ Hcp ]pXnb krjvSn-bmbn Pohn°pw F∂v Xocpam-\n°mw.
""Hcp-Ø≥ {InkvXp-hn-em-bm¬ Ah≥ ]pXnb
krjvSn BIp∂p; ]g-bXp Ign-™p-t]mbn, CXm
AXp ]pXp-Xm-bn-Øo¿∂n-cn°p∂p, AXn-s∂m
s°bpw ssZhw Xs∂ Imc-W-`q-X≥''
2 sImcn. 5.17

\ap°v Igp-I¬ {]m]n°mw.
F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

57

Incarnation Bbn h∂, Xncp Ah-Xmcw sNbvX {InkvXphns‚ Acn-In¬ \n∂v Irritation {]m]n-®p-sIm≠v, Irrigation

A\p-`-hn®v \ap°v hnip-≤-∑m-cmbn amdmw.
Imcp-Wy-hmt\, Ahn-SpsØ Ir]-bm¬ Rm≥ CXm
Fs∂-Øs∂ ka¿∏n-°p∂p. IÆp Ipcp-S\p ImgvNs
- Im-SpØ
Acp-a-\mYm Fs∂ kXy-sh-fn-®-Øn-te°v \bn-°-Wta.
Fs‚ ]m]-°-d-Iƒ Igp-I-Wta, \mYm, Fs∂ A\p-{K-ln°-Wta.

58

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

F´v
""Ah≥ t]mbn IgpIn, IÆp-Im-Wp-∂h\mbn
aS-ßn-h∂p""
tbml 9.7

Ah\v Ct∏mƒ IÆn¬ shfn®w In´n. Zo]-°mgvN ˛
Illumination In´n. Ahs‚ IÆn\p {]Imiw In´n. Ah≥
t]mbn IgpIn IÆp-Im-Wp-∂h-\mbn aS-ßn-h∂p.
Igp-I¬ {]m]n-®m¬ Illumination In´pw; shfn®w In´pw.
CXp-hm-bn-°p-tºmƒØs∂ \ns‚ Ccp-f-S™ lrZ-b-Ønte°v, \ns‚ A¥-cm-flm-hn-te°v shfn®w IS-∂p-h-cs´.
C∂v At\-I-cpsS lrZbw AS™p InS-°p∂ hoSpt]m-se-bmWv. \mfp-I-fmbn B hoSns‚ hmXn-ep-Ifpw, P\ep-Ifpw AS-®n-´n-cn-°p-Ib
- mWv.
AXv \nß-fpsS hoSmWv. AXv \nß-fpsS lrZ-bØ
- ns‚
\nZ¿i-\a
- mWv. AXv \nß-fpsS lrZ-bØ
- ns‚ {]Xo-Ia
- mWv.
F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

59

B hnSv \n߃ Xpd-∂-t∏m-tg°pw AXn-\-I-Øp-\n∂v Ccº-ep-Iƒ tIƒ°mw; Noho-Sp-I-fpsS i_vZw, ]mºp-I-fpsS
ko¬°mcw, tXfp-I-fpsS Rc°w, `oIc Pohn-I-fpsS apc-fep-Iƒ. \n߃ Aº-c-t∏m-Sp-IqsS AXn-\-IØp IS∂v P\ep-Ifpw hmXn-ep-I-fp-sa√mw Xpd∂p. CXm \cn-®odp-Iƒ ]d∂p-t]m-Ip∂p, ]mºp-Iƒ thKw Cg™Iep-∂p. tXfp-Iƒ
HmSn AI-ep∂p, Noho-Sp-Iƒ s]mØp-I-fn¬ Hfn-°p∂p,
AhnSw apgp-h≥ ]pI-]S- ew ]nSn-®n-cn-°p-∂X
- p-t]mse, F√mw
amdme sI´n-°n-S-°p∂p. {]nbsc, CXp \nß-fpsS lrZ-bØns‚ Ah-ÿb
- mWv.
]mºp-If
- psS Bhmkw, tXfp-If
- psS hnlm-cc
- wKw, AXn\Iw Noho-Sp-Ifpw, \cn-®o-dp-Ifpw, hΔm-ep-Ifpw \nd™n-cn°p∂p. AXn-\I
- Øv lnw{k-Po-hn-Iƒ D≠v. AXn-\I
- Øv hnjPo-hn-Iƒ D≠v. AXn-\-IØv F√m A]-I-S-ßfpw \nd™p
\n¬°p∂p.
At\-I-cpsS lrZbw CXp-t]m-se-bmWv. At\-I-cpsS
PohXw CXp-t]m-se-bmW.v AhnsS Hcp hnf°v \n߃ IØn®p-sh®p t\m°q. B shfn®w ImWp-tºmƒ F√m `oIc
Pohn-Ifpw F√m hnj-Po-hn-Ifpw F√m-sa√mw HmSnbpw
]d∂pw AI-ep∂p. Ipd-®p-t\cw B hnf°v AhnsS IØn®p-sh-®-t∏m-tg°pw, AXn-\Iw {]Im-i-am-\-am-b-t∏m-tg°pw,
]ns∂ B ZpjvS-Po-hn-Iƒ°v AhnsS CS-an√. Ah-sb√mw
]d∂pw HmSnbpw Cg™pw AI-ep∂p.
aIs\, \ns‚ lrZ-b-Øns‚ Nn{Xw \nXy-\mb ssZhw
hc®p ImWn®p Xcn-Ib
- mWv. shfn®w \ns‚ lrZ-bØ
- n-te°v
IS-∂m¬ F√m ZpjvS Pohn-Ifpw HmSn AIepw. \ns‚ lrZb-Øn¬ shfn®w ˛ Illumination - DZn-°s´, PohnXw {]Im-i]q-cn-Xa
- m-Is´, tim`n-Xa
- m-Is´, \oXn-bn≥ kqcy≥ \ns‚ lrZ60

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

b-Øn¬ DZn-°s´. {InkvXp-hns‚ Aeu-IoI {]Imiw, A`ua-{]-Imiw \ns‚ lrZ-b-Øn¬ DZn-°s´, AhnSw apgp-h\pw
tim`n-°s´, AhnSw apgp-h≥ [\y-am-Is´. AhnSw A\p-Krlo-Xa
- m-Is´, {InkvXp-hns‚ Aeu-IoI Znhy Zo]vXn AhnSw
{]tim-`n-Xa
- m-°s´. \mfp-Iƒ ,\mfp-Iƒ AS™p InS∂ lrZb-߃ Xpd∂p hcs´. I¿Ømhv Hcn-°¬ Hcp buΔ-\-°mcs\ t\m°n ]d™p.
""Ipdp- \ - c n- I ƒ°v Ipgnbpw BIm- i - Ø nse
]d-hP
- m-Xn°p IqSpw D≠v, a\p-jy-]p-{Xt\m XeNm-bn-∏m≥ ÿe-an√''
eqt°m. 9:58

Ipdp-\-cn-Iƒ amf-ß-fn¬ ]m¿°p-∂p≠v. \ns‚ lrZ-bØn¬ Ipdp-\c
- n-Iƒ°p≈ amf-߃, Hfn-hn-Sß
- ƒ D≠v. Ipdp\cn Hfn®p ]m¿°p∂ Iui-e°
- m-c≥, Ip_p≤n, X{¥-imen,
D]mbn, kq{Xhpw Iui-ehpw D]m-bhpw ssIh-i-ap-≈-h≥,
At\-I-a-t\Iw kq{X-hn-Zy-I-fm¬ ]e-tcbpw sIWn-bn¬
B°n-b-h≥. {]nb-ap-≈-htc, Nn¥n®p t\m°q, Ipdp-\-cn°v
\ns‚ lrZ-b-Øn¬ amfw D≠m-bn-cp-∂nt√? BIm-i-Ønse
]d-hP
- m-Xn°v \ns‚ lrZ-bØ
- n¬ IqSp-≠m-bn-cp-∂nt√? ]s£
a\p-jy-]p-{X∂p Xe Nmbv]m≥, aIs\, \ns‚ lrZ-bØ
- n¬
CS-an-√m-bn-cp-∂t√m?
BIm- i - Ø nse ]dh PmXn F∂Xv ss]im- N oI
ssk\y-Øns‚ {]Xo-Ia
- mWv, Zpcm-flm-°f
- psS {]Xo-Ia
- mWv.
\ns‚ lrZ-b-Øns‚ Ahÿ F¥mWv? bnscaym {]hm-NI≥ F¥p ]d-bp∂p F∂p t\m°mw.
""lrZbw F√m-‰n-t\-°mfpw I]-Shpw hnj-a-hpap-≈Xv''
bnscaymhp. 17:9
F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

61

I]-S-lr-Zbw, hnj-a-b-amb {]IrXn, X{¥hpw, Iuiehpw, kq{Xhpw, D]m-bhpw Xnßn-b-XmWv. `mhm-`n-\-b-߃
Xnßn-bX
- mWv, A\ys\ I_-fn-∏n-°p∂ kq{X-߃, A\ys\
D]-{Z-hn-°p-∂, A\y-\p-sI-Wn-sh-bv°p-∂, At\-I-a-t\Iw
ZpjvS-Nn-¥-Ifpw ZpjvS-em-°p-Ifpw IpSn ]m¿°p-∂-Xm-Wv.
AhnSw Illuminated BIs´; {InkvXp-hns‚ {]Imiw DZn°-s´, \oXn-bn¬ kqcy≥ AhnsS DZn-°-s´. kqcy {]Imiw
h∂p-Zn-°p-tºmƒ ZpjvS-Po-hn-Iƒ F√mw HmSn AI-epw.
\ns‚ lrZbw Aßns\ kwip-≤a
- m-Im≥ \n\°v B{Kl-apt≠m? \ns‚ lrZbw shfn-hp≈XmIm≥ \n\°v B{Kl-apt≠m? \ns‚ Pohn-X-Øn¬ Hcp am\-km-¥cwhcm≥
\n\°v Xm¬]cyw Dt≠m ?
{InkvXp DZn-°p-∂p, Znhy-{]-Imiw DZn-°p-∂p, \√
shfn®w DZn-°p-∂p.
Im¿Un\¬ \yqam≥ Cßs\ ]mSn:
"" shfn-®ta \bn-®mepw '' ˛ Lead Kindly LightI¿Øm-th, shfn-®a
- mb tbip-th, Fs∂ \bn-°W
- t- a,
kXy-Zo-]ta Fs∂ \bn-°-W-ta, kXy-{]-Im-ita Fs∂
\bn-°-Wta, Ccpƒ Fs∂ hebw sNøp-∂p.
ssZh ss]X-te, Pohs‚ {]Im-i-Øn¬ D√-kn®v B\μn-∏m≥ \n\°v B{K-la
- pt≠m? \nXy-ka
- m-[m\w \ns‚ lrZb-Øn¬ ]pe-cp-hm≥ \n\°v Xm¬∏-cy-apt≠m? {InkvXp-hns‚
Znhy-Pn-hs‚ A¤p-X-{]-Imiw \ns‚ lrZ-b-Øn¬ DZn-°phm≥ \n\°p Xmev]cyw Dt≠m?

62

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

]m]-tØmSv bm{X-]d- b
- p-hn≥, Zpcm-flm-°ƒ Cdßn amds´,
Zp¿`q-Xß
- ƒ AI-se-t]m-Is´, Zpcmfl im]-߃ \oßn-t∏mIs´. kIe `qX-t{]-Xt- h-Xm-ft- I-fn-Ifpw \n∂n¬ \n∂v amdnbn´v \ns‚ lrZbw kwip-≤-am-Is´. lrZ-b-Ønse kIe
ZpjvSNn-¥-Ifpw Zpcm-{K-l-ßfpw Zp¿tΩm-l-ßfpw lo\-hnNm-cß
- fpw tæ—-hn-Im-cß
- fpw F√mw \ns‚ lrZ-bØ
- n¬ \n∂v
amdn-t∏m-Is´, \ns‚ lrZbw kwip-≤-am-Is´. Pohs‚
shfn®w D√-kn-°s´.
ssZh ss]Xte, F{Xtbm Pohn-X-߃ tbip-hns‚
shfn®w {]m]n®p. Illuminated Bbn. tPm¨ an¬´≥ \mev]Xm-asØ hb- n¬ A‘-\mbn. ]s£ At±lw D≈-Øn¬
{InkvXp-hns‚ shfn®w {]m]n®p. At±lw A‘-\m-b-Xn-\ptijw AXn-hn-{ip-Xa
- mb, temtIm-Øc
- a
- mb, hntiz-Xn-lm-kamb Paradise Lost-]dp-Zok \jvSw, Paradise Regained- ]dpZok XncnsI In´n ˛ F∂o ]pkvX-I-ß-sf-gpXn.
tSmƒtÃmbn {InkvXp-hns‚ Znhy shfn®w D≈-Øn¬
Dƒs°m≠p. tSmƒtÃm-bn-bpsS t\mh-ep-Ifpw IY-Ifpw
F√mw kmln-Xy-{]-Xn-`-bpsS A\-iz-ce
-- m-hWyw Xnßp-∂Xmb, A\p-`qXn a[p-c-amb Pohs‚ shfn®w Dƒs°m-≈p∂h Bbn-cp∂p. I¿Øm-hmb tbip{InkvXp-hns‚ shfn®w
D≈n¬ h∂ At\-I-a-t\Iw Ihn-Ifpw, Iem-Im-c-∑mcpw,
kmln-Xy-Im-c-∑mcpw Pohs‚ shfn-®-Øn¬ D√-kn-®n-´p≠v.
Umt‚ F∂ Hcp kp{]-kn≤ C‰m-en-b≥ Ihn D≠m-bn-cp∂p.
At±lw Fgp-Xn-b-XmWv Divine Comedy. AXns‚ ]n∂nse
t{]c-Ii
- ‡n {In-kvXp-hns‚ Znhy shfn-®a
- mWv. ]c-tZ-in-tam£-bm{X˛Pilgrims Progress - Fgp-Xnb tPm¨ _\n-b≥ ImcmKr-lØ
- n¬ ITn-\a
- mb bmX-\b
- p-tSbpw ]oU-bp-tSbpw, sRcp-

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

63

°-Øn-t‚bpw ItTm-ca
- mb tim[-\b
- p-tSbpw \ng¬∏mSn¬ Ccp∂p-sIm≠v, {InkvXp-hns‚ Pohs‚ shfn®w D≈-Øn¬
{]m]n®p sIm≠v, Cu ]pkvXIw FgpXn.
ssZh-ss]-Xte, \n\°pw In´pw Illumination, C∂v Cu
hm°p-Isf hmbn-°p-tºmƒ Pohs‚ {]Im-i-amb {InkvXphn-t\mSv \o Hcp hm°v ]d-bptam?
I¿Ømth, Fs‚ A‘-Imcw \nd™ lrZ-bØ
- n¬ \o
kXy-sh-fn-®-ambn Ccn-°-Wta, Fs‚ Ccpƒ AS™ PohnX-Øn¬ Illumination \¬I-Wta, {]Imiw ]cØWta, Fs∂
A\p-{Kln-°W
- ta.
Icp-W-bp≈ I¿Ømth, kXy-sh-fn-®-am-b- tb-ipth,
Fs‚ A‘-Imcw \nd™ lrZ-b-Øn¬, ]m]w \nd™
Poho-X-Øn¬, hnj-a-b-amb Pohn-X-Øn¬ Ahn-S∂v Cd-ßnh∂v Fs∂ hnip-≤o-I-cn®v, \ns‚ Znhy-sh-fn-®w-sIm≠v
Fs∂ {]tim-`n-∏n-°-Wta.
""Ab¬°mcpw Ahs\ apsº Cc°p∂h-\mbn
I≠-hcpw; Ch-\-√tbm AhnsS Ccp∂v `n£bm-Nn-®h
- ≥ F∂p ]d™p. Ah≥ Xt∂ F∂p
Nnecpw A√, Ah-s\-t∏msebp≈-h≥ F∂p a‰p
Nnecpw ]d™p, Rm≥ Xt∂ F∂p Ah≥
]d™p""
tbml 9 : 8˛9

Ct∏mƒ henb Hcp {]iv\w. Ah\p IÆp ImgvN In´n.
Ch-\m-bn-cpt∂m B Ipcp-S≥? Nne¿ tNZn-°p-Ib
- mWv. hmkvXh-Øn¬ B A‘-\mb bmN-I≥ Ch≥ Xs∂-bm-bn-cp∂pthm? AXmWv Ah-cpsS tNmZyw. Ah-\m-sW-¶n¬ Ch\v

64

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

Fßn-s\-bmWv ImgvN e`n-®Xv? AXmWv Ah-cpsS Nn¥mhn-jbw.
H∂v : Incarnation
c≠v : Irritation
aq∂v : Irrigation
\mev : Illumination
A©v : Identification
Ahs\ Xncn-®-dn-bp∂p ˛ Identification - Ah\v IÆp
ImgvN sImSp-Ø-h≥ BcmWv?
Nne¿ Nn¥n-°p∂p. c≠p tNmZy-߃ Ct∏mƒ s]mßnh-cn-Ib
- mWv.
H∂v : Ch≥ Bbn-cpt∂m B Ipcp-S-\mb bmN-I≥?
c≠v : Ah\v BcmWv ImgvN-sIm-Sp-ØXv?
tbml-∂ms‚ kphn-tijw H≥]Xmw A≤ymbw XpS¿∂v
hmbn-°p-tºmƒ Ahn-sS-sb√mw CXp t]mse-bp≈ tNmZy߃ ImWp-hm≥ km[n°pw.
]≈n {]am-Wn-am¿, tZhm-eb
- Ø
- nse apJy-∑m¿, k∂n{Znw
kwL-Ønse AwK-߃, ]co-i- {]-am-Wn-Iƒ, imkv{Xn-amcmb thZ-hn-⁄m-\n-Iƒ F√m-hc
- p-tSbpw Hcp henb tNmZyw
˛ Ch-\m-bn-cpt∂m B Ipcp-S-\mb bmN-I≥? F¶n¬ Ch\v
IÆp-ImgvN sImSp-Ø-Xmcv? Cu tNmZysØ Np‰n-∏-‰n-bp≈
Hcp henb Conflict - X¿°-hn-X¿°-߃ ˛- XpS¿∂v \mw \mep
ÿe-ßf
- n¬ hmbn-°p-Ib
- mWv.
F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

65

H∂v: \ns‚ IÆv Xpd-∂-sX-ßs\?
tbml. 9:10
c≠v: Ah≥ ImgvN {]m]n-®-sX-ßs\? tbml. 9:15

aq∂v: F∂m¬ Ah∂p Ct∏mƒ
IÆp- Im-Wp-∂-sXßs\?
tbml. 9:19
\mev: \ns‚ IÆp Fßns\ Xpd∂p? tbml. 9:26
\mep-{]m-hiyw tNmZy-߃. kuJyw {]m]n®p F∂
at\m-l-c-amb, a[p-tcmZmc-amb kXyw kt¥m-j-k-taXw
ssIs°m-≠m¬ aXn-bm-bn-cp-∂t√m. C{Xbpw \mƒ, P\n®
A∂p-ap-X¬, Cu {]Ir-Xn- I-≠n-´n-√mØ km[p-hmb a\pjy≥ Ct∏mƒ ImgvN-bp-≈-h-\m-bn-Øo¿∂p. Ah\v A¤pX-amb kuJyw In´n. IÆn-√m-sX-bn-cp-∂-h∂v IÆp-In´n,
ImgvNb
- n-√m-sX-bn-cp-∂h
- ∂p ImgvNI
- n´n. kt¥m-jn-®m¬ aXnbm-bn-cp∂p.
]s£, Ah≥ Xncn-®-dn-b-s∏-´Xv ˛ Identification - henb
tNmZy-߃°v Imc-Wa
- m-bn-Øo¿∂p. Nn¥m-°p-g∏
- Ø
- n\p ImcW-am-bn-Øo¿∂p. henb {]iv\ß
- ƒ°v Imc-Wa
- m-bn-Øo¿∂p.
tZhm-e-b-Øn¬ Hcp henb Btem-N-\bv°pw, XpS¿∂v ]e
\S-]-Sn-Iƒ°pw AXv Imc-W-am-bn-Øo¿∂p.
emk-dns\ I¿Ømhv Db¿∏n® kw`-h-Øn¬ CtX
{]iv\w Xs∂ ]≈n {]am-Wn-am¿°n-S-bn¬ hcp-∂p≠v.
""Ah≥ tlXp-hmbn At\Iw blq-Z∑
- m¿ sN∂v
tbip- h n¬ hniz- k n- ° - b m¬ emktdbpw
sImt√Ww F∂v alm-]p-tcm-ln-X-∑m¿ BtemNn®p.''
tbml. 12˛11

IjvSw, acn-®p-t]mb Hcp a\p-jy≥ Db¿sØ-gp-t∂-‰X
- n¬
kt¥m-jn-®m¬ aXn-bm-bn-cp-∂t√m. ]s£ Cu emk-dns\
66

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

sImt√Ww, As√-¶n¬ tbip-hn¬ P\w hniz-kn-®p-t]mIpw.
""alm-]p-tcm-ln-X-∑mcpw ]co-i-∑mcpw kwLw
IqSn: \mw F¥p sNtø≠p? Cu a\p-jy≥ hfsc
AS-bm-fß
- ƒ sNøp-∂p-hs√m. Ahs\ Cßs\
hnt´-®m¬ F√m-hcpw Ah-\n¬ hnizkn°pw;
tdma-°mcpw h∂v \ΩpsS ÿe-tØbpw P\sØbpw FSpØp Ifbpw F∂p ]d™p.''
tbml. 11 : 47˛48

Ipcp-S≥ ImgvN {]m]n-®-t∏mƒ hf-sc-tbsd BÀmZw
]q≠v Bc-hm-c-tØmsS ssZhsØ al-Xz-s∏-Sp-Øp-hm\pw
kvXpXn-I-tc-‰p-hm\pw km[n-t°-≠-XmWv. F∂m¬ kvXpXn
apg-tß≠ tZhm-eb
- Ø
- n¬ X¿° hnX¿°-ßf
- mWv, N¿®-IfmWv.
tNmZy-ßf
- psS ta¬ tNmZy-߃. Fßn-s\-sb∂pw Bcv
F∂pw Ah¿ tNmZn-°c
- p-Xm-bn-cp∂p. Ah-cpsS lrZ-bØ
- n¬
Hcp Nn¥-am{Xw aXn-bm-bn-cp∂p. `mKyw, Hcp Acn-jSv \pw Zp:JnX\pw bmN-I\pw A‘-\p-amb Hcp km[p-hn\v ImgvN e`n®t√m, AXp-aX
- n.
F°m-eØpw am\-km-¥c
- s
- Ø-Øp-S¿∂v {]tIm-]\
- ß
- ƒ
D≠m-Im-dp≠v. a\-:]-cn-h¿Ø-\sØ XpS¿∂v IpSpw-_Ø
- n¬
{]iv\w D≠m-Im-dp≠v. kz¥w ho´n¬Øs∂ {]iv\-߃
D≠mIpw. kz¥w kaq-lØ
- n¬ {]iv\ß
- ƒ D≠mIpw. kz¥w
kap-Zm-b-Ønepw k`-bnepw {]iv\-߃ D≠mImw. kz¥w
Iq´m-bvab
- n¬ {]iv\ß
- ƒ D≠mImw.
F¥p-sIm≠v? {InkvXp-hns‚ Poh≥ Hcm-fn¬ {]th-in°p-tºmƒ A‘-Imc i‡n°v AXv kln-°m≥ km[n-°p∂-X√.
F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

67

GZ≥ tXm´-Øns‚ kt¥mj kar-≤a
- mb kam-[m\m¥co-£Ø
- n-te°v IS-∂p-sN∂v ssZh-Øns‚ taml\ krjvSnbmb a\p-jys‚ im¥n sISp-Ønb ss]im-NnI i‡n A∂pap-X¬ C∂-tbmfw a\p-jys\ \in-∏n-°p-hm\pw, Ahs\
Ad-∏m\pw, apSn-∏m\pw, tamjvSn-°p-hm\pw, Ahs\ XI¿Øv
C√mbva sNøp-hm\pw ]cn-{i-an-®p-sIm≠ncn-°p-I-bm-Wv.
\nXym-‘-Im-c-Øns‚ `oI-c-amb ZWvU-\-Øn-te°v a\pjys\ \bn-®p-sIm≠p t]mIp-hm≥ A‘-Im-c-i‡n ]cn{i-an-®p-sIm-≠n-cn-°p-Ib
- mWv.
]nim-Nn∂pw Ahs‚ ZqX-∑m¿°pw Hcp-°n-bn-cn-°p∂
\nXy \c-I-Øns‚ `oI-c-amb sISp-Xn-bn-te°pw ZWvU-\Øn-te°pw Xos∏m-bvIb
- n-te°pw a\p-jys\ B\-bn-®p-sIm≠p-t]m-Ip-hm≥ kmØm-\y-i‡n Ahn-cmaw ]cn-{i-an-®p-sIm≠n-cn-°p-Ib
- mWv.
ssZh-ss]-Xte, Zpcm-flm-hns‚ he-I-fn¬ \o IpSp-ßt√, kmØms‚ sNbvXn-Iƒ°v \o \ns∂-Øs∂ hn´p-sImSp-°t√. ss]im-Nn-Is‚ Hcp GP‚mbn {]h¿Øn-∏m≥ \o
\ns∂-Øs∂ hn´p-sIm-Sp-°s√. kmØms‚ Hcp ZqX-\mbn
hkn-∏m≥ \o \ns∂-Øs∂ hn´p-sIm-Sp-°m-Xn-cp-∂m¬ \∂v.
B ]mh-s∏´ Ipcp-S≥ km£n®p. Rm≥ Xs∂-bmWv
Ipcp-S-\m-bn-cp∂ Rm≥, Rm≥ A‘-\m-bn-cp∂p. Rm≥
IÆp-Im-gvNb
- n-√m-Øh
- \
- m-bn-cp∂p. Rm≥ bmN-I\
- m-bn-cp∂p.
a‰p-≈-h-cpsS klmbw sIm≠p am{Xw \S-°p-∂-h≥ Bbncp∂p. a‰p-≈h
- c
- psS XpW-sIm-≠p-am-{X-amWv CXp-hsc Pohn®Xv. Rms\mcp AK-Xn-bm-bn-cp∂p, Rm≥ A\m-Y\
- m-bn-cp∂p,
Rm≥ Btcm-cp-an-√m-Ø-h-\m-bn-cp∂p. Rm≥ Xt∂ B IpcpS≥ F∂p Ah≥ ]d™p.
68

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

kvt\ln-Xm, C∂p Cu hm°p-Isf hmbn-°p-tºmƒ
Rm≥ Ipcp-S\
- m-bn-cp∂p, Ct∏mƒ IÆp-Im-Wp∂p F∂p ]dbp-hm≥ X°-hÆw A‘-Im-c-Øn¬ \n∂v tamN\w {]m]n°p-hm≥ \n\°v Xmev]-cy-apt≠m? ]m]-Øns‚ `oI-c-amb
sISp-Xn-I-fn¬ \n∂v tamN\w {]m]n®p kXy-sh-fn-®-amb
{InkvXp-hns‚ kvt\l-Øn¬ D√-kn-∏m≥ \n\°v sImXnbpt≠m?
{InkvXp-hns‚ kvt\l-Øn¬ D√-kn-°pI! \ap-°p-th≠n
Hcp-°n-bn-cn-°p∂ ssZh-cm-Py-Øns‚ \nXy-]Z- h
- n-bn-te°v IS∂p-sN-√pI; kz¿§-Øns‚ ]ucXzw kºm-Zn-°pI, Pohs‚
DS-b-h-\mb {InkvXp-hns‚ Acp-a -a-W-hm-´n-bmbn amdpI,
{InkvXp-hns‚ injy-\m-bn-Øo-cpI, {InkvXp-hns‚ Zmk-\mbn-Øo-cpI, {InkvXp-hns‚ Zmkn-bm-bn-Øo-cpI, {InkvXp-hns‚
Acpa ss]X-embn amdpI, {InkvXp-hns‚ kvt\ln-X-\mbn
amdpI, {InkvXp-hns‚ t{ijvT ]pcp-j\
- mbn amdpI, {InkvXphns‚ {]nb ]pcp-j-\mbn amdpI.
kv t \ln- Xtc, AXv Fs¥mcp `mKy ]Z-hn-bmWv.
A{_lmw ssZh-Øns‚ kvt\ln-X≥ F∂p-hn-fn-°-s∏´p.
tami ssZh-Øns‚ hnizkvX ]pcp-j≥ F∂p hnfn-°s
- ∏´p.
t\ml B Xe-ap-db
- n¬ \oXn-am≥ F∂p hnfn-°s
- ∏´p. ZmhoZv
ssZh-Øns‚ lrZ-b-{]-Im-c-ap≈ a\p-jy≥ F∂p hnfn-°s∏´p. Zm\n-tb¬ G‰hpw {]nb-]p-cp-j≥ F∂p hnfn-°s
- ∏´p.
ssZh-P-\ta, ssZh-Øns‚ {]nb-]p-cp-j-\m-Im≥ \n߃°v
Xm¬∏- c y- a pt≠m? ssZh- Ø ns‚ kv t \ln- X - \ m- I m≥
\n߃°v Xm¬]-cy-apt≠m? Cu Xe-ap-d-bn¬ Hcp \oXn-am\m-Im≥ Xm¬∏-cy-apt≠m?
Cu Xe-ap-d-bn¬ \o Hcp \oXnam-\mbn \n¬°pI. Hcp
F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

69

hnip≤ ]pcp-j-\mbn \n¬°pI. ssZh-Øns‚ lrZ-b-{]-Imc-ap≈ Hcp a\p-jy-\mbn \n¬°pI. F\n°v t_m[n® ]pcpj≥ F∂v ssZhw \ns∂-°p-dn®v ]d-bp-hm≥ \n߃°v Xmev]cy-apt≠m? Fs‚ Krl-Øn¬ Hs°bpw hniz-kvX≥ F∂v
tami-sb-°p-dn®v ]d-™-Xp-t]mse Hcp hnizkvX ]pcp-j≥
F∂p ]d-b-s∏-Sm≥ \n\°v B{K-l-apt≠m? Zm\o-tb-en-s\t∏mse F\n°v G‰hpw {]nb-]p-cp-j≥, `b-s∏-tS≠, \n\°p
kam-[m\w, _e-s∏-´n-cn°, _e-s∏-´n-cn° F∂p-]-d-bp∂
ssZh hN\w tIƒ∏m≥ \n߃°v Xm¬∏-cy-apt≠m? F¶n¬
Ct∏mƒØs∂ ka¿∏n-®p-sImƒI. {InkvXp-hns‚ Ic-ßf
- nte°v sImSp°q.
- Identification - \o Xncn-®-dn-b-s∏-Sp∂p. \√Xv, ssZhØns‚ Ir]-bm¬ {]Imiw {]m]n®p ˛ Illuminated- Bbn,
Identified Bbn, ssZh-Øns‚ km£n-bm-Ip-∂Xv F¥p `mKyw.

\ap°v ka¿∏n°mw.
I¿Ømsh, \ns‚ km£n- b mbn Fgp- t ∂¬°m≥
F\n°p `mKyw Xc-Wsa, \ns‚ hnizkvX ]pcp-j-\m-Im≥
F\n°p `mKyw Xc-Wta, \o X∂ shfn-®hpw shfn-hpw,
At\-I¿°v {]Zm\w sNbv hm≥ F\n°v `mKyw Xc-Wta.

70

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

H≥]Xv
""Ah≥ Xs∂ F∂p Nnecpw A√, Ah-s\-t∏mse-bp-≈h
- ≥ F∂p a‰p Nnecpw ]d™p, Rm≥
Xt∂ F∂p Ah≥ ]d™p. Ah¿ Ah-t\mSv:
\ns‚ IÆp Xpd-∂-sXßs\ F∂p tNmZn-®Xn∂p Ah≥: tbip F∂p-t]-cp≈ a\p-jy≥
tNdp-≠m°n Fs‚ IÆn-t∑¬ ]qin: intemlmw
Ipf-Øn¬ sN∂p Igp-IpI F∂p Ft∂mSp
]d™p, Rm≥ t]mbn IgpIn ImgvN {]m]n®p
F∂p DØcw ]d™p.''
tbml 9: 9˛11

IÆp ImgvN-In-´nb B a\p-jy≥ henb tNmZy-ßsf
t\cn-tS-≠n-h-cn-I-bmWv, henb {]iv\sØ A`n-ap-Jo-I-cnt°-≠n-h-cn-I-bmWv. Bfp-Iƒ henb Nn¥m-°p-g-∏-Øn¬
Bbn-cn-°p-Ib
- mWv. Ch≥ Xs∂tbm B `n£-bm-Nn-®p-sIm≠n-cp∂ Ipcp-S-\mb a\p-jy≥, F¶n¬ Ch\p ImgvN In´n-

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

71

bXv Fßs\? Ah¿ tNmZy-߃ XpSsc XpSsc Ahs‚
ap≥]n¬ tNmZn®p sIm≠v \n¬°pIbmWv. Ah≥ ]d™p.
""tbip F∂p t]cp≈ a\p-jy≥ tNdp≠m°n
Fs‚ IÆn-t∑¬ ]qin: intemlmw IpfØn¬
sN∂v Igp-IpI F∂v Ft∂mSp ]d™p. Rm≥
t]mbn IgpIn ImgvN -{]m-]n®p.''
tbml. 9:11

tbip F∂p-t]-cp≈ a\p-jy≥! Ah\v tcmK-kuJyw
In´n. kXyw, ]s£ Ah≥ tbip-hns\ Adn-tb-≠X
- p-t]mse
Adn-™n√. Ahs‚ A¥-cm-flm-hn¬ shfn-hp-≠m-bn√. icoc-Øn\p shfn-hp-≠mbn. ico-cØ
- n\p kuJyw-In´n. IÆn\p
ImgvNI
- n´n. ]s£ A¥-cm-flm-hn¬ shfn-hp-≠m-IpI F∂Xv
as‰mcp A¤p-X- {]Xn-`m-k-amWv.
tbip Bsc∂v Xncn-®d
- n-bp∂ B¥-coI shfnhv! tbiphns\ Hcp a\p-jy-\mbn am{Xta Ah≥ ImWp-∂p≈q. tbiphns\ km£m¬ ssZh-ambn Ah≥ ImWp-∂n√.
Poh-\p≈ ssZhw `qan-bn¬ HXpßn \n¬°p-∂-h≥
F∂pw, `qan-bn¬ k©-cn-°p-∂-h≥ F∂pw, kz¿§-Ønse
ssZhw Bf-Xz-ambn Cdßn h∂n-cn-°p∂p F∂pw, krjvSmhns‚ A¬`p-X- I-c-amWv tNdp-≠m°n Fs‚ IÆn-t∑¬
]qin-b-sX∂pw Ah\v a\- n-em-bn√. ]pd-sa-bp≈ IÆp
Xpd∂p, ]s£ Bflm-hns‚ IÆp Xpd-∂n√.
{]nb-s∏-´h
- tc, \Ωn¬ At\-I¿°p hnZym-`ymkw D≠v,
\√ imkv{X-t_m-[a
- p≠v, \√ _p≤n ssh`-ha
- p≠v, \√ Imcy£- a - X - b p≠v , \√ {]h¿Ø\ ss\]p- W y- a p≠v , \√
{]h¿Ø\ ]mc-º-cy-ap≠v, \√ Ignhpw \√ anIhpw \√
72

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

XnIhpw D≠v. F∂m¬ B¥-coI IÆp Xpd∂p In´pI F∂p≈Xv Hcp A¤p-X-I-c-amb kw`-h-amWv. alm-Xv-`pX {]Xn`mkw ˛ A wonderful phenomenonC∂v Cu hm°p-Isf hmbn-°p-tºmƒØs∂ Hcp
\nanjw I¿Øm-hn-t\mSv ]d-bWw. I¿Ømth, Fs‚ B¥coI IÆp H∂p Xpd∂p Xtc-Wta, tbip-hns\ Znhy ]pcpj-\mbn, km£m¬ ssZh-]p-{X-\mbn ImWp-hm≥, Fs‚ c£I-\mbn, Fs‚ DS-b-h-\mbn, Fs‚ CS-b-\mbn, Fs‚ c£I¿Øm-hmbn, Fs‚ \mY-\mbn, Fs‚ krjvSm-hmbn, Fs‚
hos≠-Sp-∏p-Im-c\
- mbn ImWp-hm≥ F\n°p shfnhp Xc-Wta.
I¿Ømth, tbip-hns\ ImtW-≠X
- p-t]mse ImWp-hm≥
F\n°p shfnhp \¬I-Wta, tbip-hns\ Adn-tb-≠-Xpt]mse Adn-bp-hm≥ F\n°p shfnhp \¬I-Wta, AXmWv
km£m-ep≈ kpt_m[w.
Barclay ]d™p: c≠p shfn-]m-Sp-Iƒ - Revelations- -

D≠v!
- s∂-Øs∂ ImWpI.
H∂v: Revelation of self- F
c≠v: Revelation of God- -ssZhsØ ImWpI.
Rm≥ Bcv F∂v Adn-bpI, ssZhw Bcv F∂-dn-bpI.
Rm≥ Fß-s\-bp-≈-h≥ F∂v Adn-bpI, ssZhw Fß-s\bp-≈-h≥ F∂-dn-bpI. Fs∂Øs∂ Adn-bpI, ssZhsØ
Adn-bpI, Hmtcm-cp-Ø¿°pw Cu c≠p shfn-]m-Sp-Iƒ In´Ww.
IqSmsX Nn¥-I∑
- m¿ ]d™p, a\:imkv{X hnim-cZ- ∑
- m¿
]d™p, a\p-jy¿ Hmtcm-cp-Øcpw aq∂p hy‡nXzw D≈-hcmWv F∂v.
F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

73

H∂v: Fs∂-Øs∂ ImWp∂ Rm≥
c≠v: a‰p-≈-h¿ Fs∂ ImWp∂ Rm≥
aq∂v: km£m-ep≈ Rm≥.
Rm≥ Fs∂-°p-dn®v ImWp-∂Xv Hcp hn[-Øn¬, a‰p≈-h¿ Fs∂ ImWp-∂Xv thsdm-cp-hn-[-Øn¬, F∂m¬
km£m¬ Bbn-cn-°p∂ Rm≥ as‰m-cp-hn-[-Øn¬.
km£m¬ Rm≥ Bbn-cn-°p∂ {]Imcw Fs∂-Øs∂
ImWp-∂-XmWv km£m-ep≈ shfn-∏mSv, km£m-ep≈
shfn®w. AXv Bflm-hns‚ shfn-®a
- mWv. B shfn®w hcptºmƒ \mw Xmgpw, B shfn®w In´n-bm¬ \mw Ffn-as
- ∏Spw,
B shfn®w In´p-tºm-tg°pw \mw Xe- h-W°pw.
k¿tΔm-∂-X-\mb, k¿Δ h√-`-\mb, k¿Δ-i-‡-\mb,
k¿Δ-hym-]n-bmb, k¿Δ PK∂nb-¥m-hmb, k¿Δ-Øn-t‚bpw,
DS-b-h\pw DS-a-ÿ-\p-amb, BZnbpw A¥-hp-an-√mØ ˛
Biginningless beginning and the endless end F∂p ]d-bp∂
BZn-bn-√mØ BZnbpw, A¥-an-√mØ A¥-hp-am-Ip∂,
Aev^bpw Hmta-Kbpw BIp∂, BZnbpw A¥-hp-am-Ip∂
km£m¬ ssZhsØ Xncn-®-dn-bm≥ km[n-°p-∂Xv Rm\mcm-sW∂v Fs∂-Øs∂ ImWp-tºm-gmWv. At∏m-gmWv
ssZhsØ Xncn-®d
- n-bp-∂Xv.
B a\p-jy≥ {InkvXp-hns\ Adn-™n√. ""tbip F∂pt]-cp≈ a\p-jy≥'' F∂mWv Ah≥ ]d-bp-∂Xv.
""BZn -ap-X-ep-≈Xpw R߃ tI´Xpw kz¥- IÆp-sIm≠p I≠Xpw R߃ t\m°nbXpw
Rß-fpsS ssI sXm´Xpw Bb Pohs‚ hN\w
kw_-‘n®v''
1 tbml. 1:1
74

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

tbip ]q¿Æ a\p-jy-\m-sW∂v A\p-`-hn®p. {InkvXp
]q¿Æ a\p-jy-\mWv F∂v Xncn-®-dn™p. tbml-∂ms‚
kphn-ti-jØ
- n¬ Ipd-™Xv ]{¥≠p {]mhiyw tbip-hns\
a\p-jy≥ F∂p ]d-bp-∂p≠v!
tbml-∂ms‚ H∂m-asØ teJ\w BZysØ \mep
hmIy-߃ Dßs\ hmbn-°p∂p.
""BZn-ap-Xe
- p-≈Xpw R߃ tI´Xpw kz¥-IÆ
- psIm-≠v I≠Xpw R߃ t\m°n-bXpw RßfpsS ssI sXm´Xpw Bb Pohs‚ hN\w kw_‘n®p ˛ Poh≥ {]Xy-£-ambn, R߃ I≠v
km£o-Ic
- n-°p-Ibpw ]nXm-hn-t\mSp IqsS-bn-cp∂v
R߃°v {]Xy-£-amb \nXy-Po-hs\ \nßtfmSv Adn-bn-°bpw sNøp∂p ˛ R߃ I≠pw
tI´p-ap-≈Xv \n߃°v Rß-tfmSv Iq´mbva D≠mtI-≠-Xn∂p \nß-tfmSpw Adn-bn-°p∂p. RßfpsS Iq´m-bvatbm ]nXm-hn-t\mSpw Ahs‚ ]p{X\mb tbip-{In-kvXp-hn-t\mSpw BIp∂p. \ΩpsS
kt¥mjw ]q¿Æ- a m- I p- h m≥ R߃ CXp
\n߃°v Fgp-Xp∂p''
1 tbml. 1 : 1˛4

R߃ tI´Xv ˛ AXv BZn-ap-X-ep-≈-Xmb {InkvXp.
kz¥ IÆp-sIm≠v I≠Xv ˛ {InkvXp-hns\ R߃
t\cn´p I≠p.
R߃ t\m°n-bXv ˛ R߃ t\sc A`n-ap-J-ambn
t\m°n-bn-cp∂p.

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

75

Rß-fpsS ssI sXm´Xv ˛ R߃ {InkvXp-hns\ sXm´dn™p.
Pohs‚ hN\w ˛ {]Xy-£amb Pohs‚ hN\w
{]nb-s∏-´h
- tc, \ap°v Cu A\p-`hw Dt≠m? \mw ssZhØns‚ hN\w tIt´m? -h-N\w tI´p-I-gn-™t∏mƒ \ap°v
kz¥ IÆp-sIm≠v ImWp-∂X
- p-t]mse A\p-`qXn e`nt®m?
\mw Ahs\ t\m°n Ccp-∂p-t]mtbm? \ΩpsS ssI Ahs\
sXmt´m? Ahs\ sXm´-h¿s°m-s°bpw kuJyw h∂p.
\nXy-Po-h-\mb {InkvXp-hns\ t\cn´p ImWp∂p,
sXmSp∂p, Adn-bp∂p, t\m°p∂p, Ahs‚ Xncp-i_vZw
tIƒ°p∂p.
kvt\lnXm, C∂p \n\-°p-th-Wtam Cu tbip-hns\?
sXmSm≥ ]mI-Øn\v ASpØp In´n-bn-´p≠v. \n\°v Ahs\
sXmSmw, Ahs‚ ]mZw sXmSmw, Ahs‚ ]mZ-Øn¬ hogmw.
Ahs‚ ]mZ-Øn¬ B ]m]n-\n-bmb kv{Xosb-t∏mse Gße-Sn®p Ic-™p-sIm≠v, ]m]sØ Hm¿Øv Ic-™p-sIm≠v
Ahs‚ ]mZw sI´n∏nSn®p Ic-bmw, IÆp\ocp-sIm≠v
Ahs‚ ]mZw \\bv°mw. \ns‚ lrZ-b-Øn¬ tbip-hns\
kzoI-cn-®p-sIm≠v, Ahs\ \ns‚ lrZ-b-Øn¬ {]Xn-jvTn®p-sIm≠v t\m°n t\m°n Ccn°mw.
""Ah-¶-te°v t\m°n-b-h¿ {]Im-in-X-cmbn,
Ah-cpsS apJw e÷n-®p-t]m-b-Xp-an√.''
k¶o : 34˛5

Ahs\ ImWpI, Ahs\ t\m°pI, Ah-s\-sXm-SpI,
Ahs\ Adn-bpI, Ahs\ Bcm-[n-°pI.

76

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

AsXmcp `mKy-amWv, `mKy-]Z- h
- n-bmWv, \ap°v AXv XpSßt≠? tbip-hns\ kzoI-cn°q, tbip-hn-t\mSv hm°p-]d
- bq.
\mYm, C∂p apX¬ Rm≥ \ns‚ hI. tbipth, CXphsc Rm≥ \ns∂ Adn-™n√. \ns∂ Xncn-®-dn-™n√ ˛
\ap°v ka¿∏n°mw, tbip-hn-t\mSv hm°p ]d-bmw.
\mYm, kz¿§ob ZqXp-Iƒ°mbn kvtXm{Xw. \ns∂
sXmSp-hm\pw, t\m°p-hm\pw, ImWp-hm\pw, Adn-bp-hm\pw
I¿Ømth, \ns‚ Xncp-i_vZw tIƒ∏m\pw R߃°p-X∂
`mKy-Øn-\mbn kvtXm{Xw ˛

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

77

]Øv
""Ah≥ FhnsS F∂p Ah¿ Ah-tcmSp tNmZn®-Xn∂p Rm≥ Adn-bp-∂n√ F∂p Ah≥
]d™p''
tbml. 9˛12

tbip Ahn-sS-\n∂v amdn-t∏m-bn-cp∂p. Ah≥ FhnsS
F∂v IÆp ImgvN In´nb a\p-jy-t\mSv blq-Z∑
- m¿ tNmZn®p.
tbip FhnsS F∂v Ah¿ At\z-jn®p. IÆp ImgvN e`n®
a\p-jy≥ tbip Fhn-sS-t]mbn F∂v Adn-™n√. Ah≥
tbip-hns\ A\p-K-an®n√. tbip-hn-t\m-Sp≈ \μn-sIm≠v
Ahs‚ D≈v \nd-™n√. tbip Bsc∂v Ah≥ Xncn-®-dn™n√. "tbip F∂p t]cp≈ Hcp a\p-jy≥' Ft∂ Ah≥
Adn-™p≈q.
tbip-hns\ Xncn-®-dn-™m¬ \mw Ahs\ A\p-K-an-®pt]mIpw. tbip Bcv F∂-dn-™m¬ tIhew a\p-jy-\√,
tbip km£m¬ ssZhw F∂p \o Adn-™m¬, \ns‚ icoc-Øn∂p kuJyw Xcn-Ia
- m-{X-a√, Bflm-hn\p \nXy Poh≥
78

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

\¬Ip-∂-h≥ F∂v Adn-™m¬, Ah≥ kz¿§w Nmbn®v
`qan-bn-te°v Cdßn h∂ \nXy-\mb ssZhw F∂-dn-™m¬
\o Ahs\ A\p-K-an-®p-t]mIpw.
tbip B{K-ln-°p-∂Xv tbip-hns\ A\p-Ka
- n-°p∂ Hcmfmbn \o amdWw F∂mWv. tbip-hns\ A\p-K-an-°pI,
tbip-hns‚ A\p-bmbn BIpI, tbip-hns‚ injy-\m-IpI
F∂sXmcp `mKy ]Z-hn-bmWv . AXyp-∂X
- s‚ injy-\m-IpI,
tbip-hns‚ Zmk-\m-IpI, tbip-hns‚ km£n-bm-IpI, tbiphns‚ {]nb≥ BIpI, tbip-hns\ A\p-Ka
- n-°p-∂h
- \
- m-IpI.
\ap°v Cu `mKyw t\Sn FSp-°Ww.
tbip-hns\ \ap°v A\p-K-an-°Ww.
At∏mƒ Hm¿Øp-sIm-≈Ww, Ah≥ t]mb ]mX Ipcnins‚ ]mX-bmWv, AXv a\p-jy¿ \nμn-°p∂ ]mX-bmWv,
a\p-jy¿ shdp-°p∂ ]mX-bmWv, a\p-jy¿ Ad-t∏msS
ImWp∂ ]mX-bmWv, a\p-jy¿ \ns∂ Xp—n-I-cn-°p∂ ]mXbmWv, a\p-jy¿ \ns∂ Bt£-]n-°p∂ ]mX-bmWv, tbip
t]mb ]mX ]n≥Xp-S-cp-hm≥ Ah≥ \ap°v Hcp amXrI
sht®®p t]mbn-cn-°p∂p.
""{InkvXphpw \n߃°p-th≠n IjvSw A\p`
hn®p, \n߃ Ahs‚ Im¬®p-hSp ]n¥pScphm≥ Hcp amXrI sht®-®p-t]m-bncn°p∂p.
Ah≥ ]m]w sNbvXn-´n√, Ahs‚ hmbn¬
h©\ H∂pw D≠m-bn-cp-∂n√. Xs∂ iIm-cn-®n´v
]Icw iIm-cn°msXbpw IjvSw A\p-`-hn-®n´v
`ojWw ]d-bm-sXbpw \ymbambn hn[n°p
∂h¶¬ Imcyw `c-ta¬]n-°-bt{X sNbvXXv.''
1 ]t{Xmkv 2 : 21˛23
F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

79

Ahs‚ A\p-bmbn BI-Ws
- a-¶n¬, \o ]m]w hnSWw,
Ah≥ ]m]w sNbvXn-´n√, Ahs‚ A\p-bmbn BI-W-sa¶n¬ \o Ahs‚ kz`mhw {]m]n-°Ww. Ahs‚ ]ndsI
A¥y-tØmfw t]mI-Ws
- a-¶n¬ ssZh-ss]-Xte, Ahs‚ \nμ
\o Gs‰-Sp-°p-hm≥ Xøm-dm-IWw.
Ah≥ t]m-b -hgn Bt£-]-Øns‚ hgn-bmWv, AXv
Ipcn-ins‚ hgn-bmWv. "No crown without a cross"Ipcn-in-√msX
Inco-S-an√. ""No blessing without a bleeding", A\p-{Klw
thWtam, c‡-s®m-cn-®n¬ thWw. ""No pain no gain"
Pain FSp-°m≥ a\- pt≠m? ZpcnXw A\p-`h
- n-°m≥ a\ pt≠m? H‰-s∏-Sm≥ a\- pt≠m? \o Xg-b-s∏-Sm≥ a\ pt≠m? \ns‚ t]cv hnS°v F∂v tbip-hns‚ \ma-Øn¬
\ns∂ Zpjn-°p-tºmƒ, X≈p-tºmƒ \ncm-i-h-cmsX, Zp:Jw
hcmsX, ]p©n-cn-tbmsS, AsXmcp ]Zhn Ft∂m¿Øv Gs‰Sp-°m≥ \n\°v a\- pt≠m? F¶n¬ ssZh-ss]-Xte \n\°v
{InkvXp-hns‚ A\p-bmbn BImw.

Ah≥ FhnsS F∂v kuJyw {]m]n® a\p-jy≥ Adn™n√. F∂m¬ \ΩpsS \mY≥ FhnsS F∂v \ap°v AdnbWw.
""blq-Z∑
- m-cpsS cmPm-hmbn ]nd-∂h
- ≥ FhnsS?''
aØmbn. 2:2

hnZzm≥am¿ At\z-jn®p, Ah¿ Is≠Øn. Ah¿
t_Xvetlw ]p¬°q-´n¬ DÆn-tb-ip-hns\ Is≠Øn. cmPIp-am-cs\ Is≠Øn.
aIt\, \n\°pw bm{X ]pd-s∏Smw. blq-Z∑
- m-cpsS cmPmhmbn ]nd-∂-h≥ FhnsS? Ah≥ Fhn-sS-bmWv, At\z-jn®n-dßmw.
80

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

Ah≥ t_Xvet- l-anse ]p¬°q-´n¬, Ah≥ tbm¿±m≥
B‰ns‚ h°n¬, Ah≥ tbml-∂m≥ kv\m]-Is‚ ap≥]n¬,
Ah≥ sbdo-tlm-hns‚ sXcp-hn¬, Ah≥ k°m-bn-bpsS
`h-\-Øn¬, Ah¿ I∏¿∂-lq-anse ka-\n-e-Øn¬, Ah≥
iotam≥ ]t{Xm-kns‚ AΩm-hn-bΩ Pzcw ]nSn®p ]\n®p
hnd®p InS-°p∂ km[p kv{XobpsS Acn-IØv, Ah≥
t_Ym-\y-bnse sNdp `h-\-Øn¬, emk-dns‚ I√-d-bv°¬,
Ah≥ Im\m-hnse Ieym-Wh
- o-´n¬, Ah≥ Ipg-™n-cn-°p∂,
Zpcn-X-s∏´p he-™n-cn-°p-∂-h-cpsS `h-\-Øn¬, Ah≥
t_Xvsk-bvZm-bnse ae-s©-cp-hn¬, Ah≥ hni∂p s]mcnbp∂ Aøm-bn-c-ß-fpsS \Sp-hn¬, Ah≥ sbcq-itew tZhme-bØ
- n¬, Ah≥ Henhp ae-bpsS sNcn-hn¬ Kplbv°
- I
- Øv,
Ah≥ Fhn-sS-bmWv? \ap°v kq£n®p t\m°mw, \ap°v
Ahs\ ImWmw, Ah≥ KZ-c-tZ-iØv Bdm-bncw `qX-߃
_m[n®, setKym≥ _m[n®, a\p- j ys‚ Acn- I Øv
\n¬°p∂p.
Ah≥ Fhn-sS-bmWv? ZpJw Fhn-sS-bpt≠m, ZpcnXw
Fhn-sS-bpt≠m, Zmlw Fhn-sS-bpt≠m, Bhiyw Fhn-sSbpt≠m, AhnsS Ah≥ HmSn-sbØpw. AhnsS Ah≥
]m™-Wbpw, Ah≥ Bizmkw ]Icpw, Ah≥ Bizmkw
hnXdpw, ZpJ-X]vXcm-bn, he-bp-∂h
- c
- mbn, t¢in-°p-∂h
- c
- mbn,
{]iv\-ß-fn¬s∏´v Dg-ep-∂-h-cmbn, thZ-\-I-fn¬ Rc-ßp-∂h-cmbn, Bsc√mw Fhn-sS-sb√mw Dt≠m Ahn-sS-sb√mw
Ah≥ HmSn-sbØpw.
Ah≥ Ct∏mƒ aIt\, \ns‚ Acn-It- Ø°p h∂n-´p≠v.
aItf, \ns‚ kao-]Øv \n¬°p-∂p≠v, Ct∏mƒØt∂
Ahs‚ ]mZ-Øn¬ \o hogpI. Ahs\ \o ssZh-ambn
ImWpI. Ah-t\mSv \o hm°p ]d-bpI.
F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

81

\mYm, C∂p apX¬ Rm≥ \ns‚ hI, C∂p apX¬
Rm≥ \ns‚ injy≥, C∂p apX¬ Rm≥ \ns‚ A\p-bmbn.
\otbm km£m¬ ssZh-]p-{X≥.
Ah≥ Fhn-sS-bmWv? Ah-\nXm sKØv tia≥ tXm´Øn¬ ]md-ta¬ Iangv∂p hoWp Ic-bp∂p, Ah≥ Gß-eSn-°p∂p, Ahs‚ c‡w hnb¿∏p Xp≈n-I-sf-t∏mse
]pdØp Xp≈n®p hcp∂p, Ah≥ Fhn-sS-bmWv? Ah≥
]oem-tØm-kns‚ Ac-a\
- b
- n¬, Ah≥ l∂m-hns‚ hnkvXmc
cwKØv, Iøm-^m-hns‚ hnkvXm-c-cw-KØv, tltcm-Zm-hns‚
hnkvXm-c-cw-KØv, hnkvX-cn-°-s∏-Sm≥ ho≠pw ]oem-tØmkns‚ Ac-a-\-bn¬.
Ah≥ Fhn-sS-bmWv? Ah-\nXm Ipcnipw Npa-∂psIm≠v tKmKp¬Øm-bn-te-°p≈ hgn-bn¬.
sbcq-itew sXcp-hn¬°qsS Ipcnipw Npa-∂p-sIm≠v,
]mf-bØ
- n-∂∏
- p-dØv, sbcq-itew \K-cØ
- n\p ]pdØv, shfnw{]-tZ-iØv, Im¬h-cn-°p-∂n-te°v Ah≥ Ib-dn-t∏m-Ip∂p.
Ah≥ Fhn-sS-bmWv? Ah-\nXm Ipcn-in-t∑¬ aq∂mWn-If
- n¬ Xqßn-°n-S°
- p∂p. Ah-\nXm c≠p hiØpw c≠p
I≈-∑m-cpsS \Sp-hn¬, `oI-c-∑m-cpsS \Sp-hn¬, sIm≈-°mcpsS \Sp-hn¬, tamjvSm-°-fpsS \Sp-hn¬, sIme-]m-X-In-IfpsS \Sp-hn¬, CXm tbip lo\ a\p-jy-cpsS \Sp-hn¬!
Ah≥ Fhn-sS-bmWv? Ah-\nXm Ipcn-in-t∑¬ XeNmbv®v InS-°p∂p.
Ah≥ Fhn-sS-bmWv? Ah≥ Acn-a-Xy-°m-c≥ butk^ns‚ I√-d-bn¬, Ah-\nXm acn-®p-In-S-°p-I-bmWv.

82

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

Xo¿∂n√, Ah≥ Fhn-sS-bmWv? Ah-\nXm Fs‚
N¶n¬, ssZh-ss]-Xte, \n\-°nXv ]d-bp-hm≥ Ign-bptam?
aItf, \n\-°nXv ]d-bp-hm≥ Ign-bptam? Fs‚ lrZ-bØ
- n¬
Ah≥ D≠v, Fhn-sS-bmWv Ah≥ hkn-°p-∂Xv, C∂v Ah≥
Chn-sS-bp≠v. CXp ]d-bp-hm≥ \n\°p Ign-bptam? F¶n¬
\n߃ c£-s∏´p. \nß-fpsS \nXyX tim`-\-ambn, \nXykz¿§w \n߃°v Ic-KX
- a
- mbn. \nXy-ku-`mKyw \n߃°p
e`n®p. \n߃ \nXy-Po-hs‚ DS-a-I-fmbn.
tbip \ns‚ lrZ-b-Øn-te°v Fgp-s∂≈n hcs´.
tKmKp¬Øm-bnse Ipcn-in¬ acn-®-h≥, Acn-a-Xy-°m-c≥
butk-^ns‚ I√-db
- n¬ InS-∂h
- ≥, Ah-\n-t∏mƒ \ns‚ lrZb-Øn¬ Db¿sØ-gp-t∂‰p Pohn-°s´. Ah≥ AhnsS
knwlm-k-\-an´p hmgs´. Ah≥ \ns∂ \S-Øs´, Ah≥
\ns∂ \nb-{¥n-°s´, Ah≥ \ns‚ \mY\pw I¿Ømhpw
Bbn-Øo-cs´. Ah-\mbn PohnXw ka¿∏n-°p-hn≥. \ap°p
{]m¿∞n°mw.
c£Im, hmgvØs
- ∏´ I¿Ømth, Ahn-SsØ ZnhyZqXpIƒ°m-bn-ktv Xm{Xw. kz¿§ob hN-\ß
- ƒ°mbn kvtXm{Xw.
Fs∂ ]pXnb krjvSn-bm°n cq]m-¥-c-s∏-Sp-Ø-W-ta.

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

83

]Xn-s\m∂v
""Ipcp-S-\m-bn-cp-∂hs\ Ah¿ ]co-i∑mcpsS
ASp-°¬ sIm≠p-t]mbn. tbip tNdp-≠m°n
Ahs‚ IÆp Xpd-∂Xv i∫Øv \mfn¬ Bbncp∂p. Ah≥ ImgvN {]m]n-®Xv Fßns\ F∂v
]co-i-∑mcpw Ah-tcmSp tNmZn®p: Ah≥ AhtcmSv: Ah≥ Fs‚ IÆnt∑¬ tNdp tX®p
Rm≥ IgpIn; ImgvN {]m]n-®n-cn-°p∂p F∂p
]d™p. ]co-i-∑m-cn¬ Nne¿: Cu a\p-jy≥
i∫Øv {]am-Wn-°m-bvI-sIm≠v ssZhØns‚
ASp-°¬ \n∂p h∂-h-\√ F∂p ]d™p.""
tbml-∂m≥ 9 : 13˛16

Ipcp-S-\m-bn-cp-∂-hs\ Ah¿ ]co-i-∑m-cpsS ASp-°¬
sIm≠p-t]mbn. Ft∏mgpw temIØv c≠p i‡n-If
- p≠v. H∂v:
{InkvXp kln-X¿, c≠v: {InkvXp cln-X¿.
km[p kpμ¿knw-Kns‚ {]kn-≤-amb Hcp ]pkvXIw
84

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

D≠v. AXns‚ t]cv ""With and Without Christ"- F∂mWv.
{InkvXp D≈-hcpw {InkvXp C√m-Ø-hcpw, {InkvXp klnXcpw {InkvXp cln-Xcpw, ct≠ c≠p Iq´¿.
{InkvXp-hns\ am\n-°p∂ Hcp \yq\-]£w. {InkvXphns\ \ntj-[n-°p-Ibpw XyPn-°p-Ibpw sNøp∂ Hcp _lp`q-cn-]£w.
H∂v Pohs‚ hgn, as‰m∂v ac-W-Øns‚ hgn
H∂v A\p-{K-l-Øns‚ hgn, as‰m∂v im]-Øns‚ hgn
H∂v \nXy-Po-h¶
- t- e-°p≈ hgn, as‰m∂v \nXy-\c
- I
- Ø
- nte-°p≈ hgn
H∂v \∑-bpsS hgn as‰m∂v Xn∑-bpsS hgn
H∂v kz¿§-Øn-te-°p≈ hgn, as‰m∂v \c-I-Øn-te°p≈ hgn
]nXm-°-∑m¿ Cßs\ ]mSn
""Poh-Icw arXn-I-c-sa-t∂hw˛
I≠n-cp-kc
- W
- n-Iƒ kl-tZ-∑m¿,
\qX-\amw Pohn-X-am¿÷n-∏m≥
Zp¿L-Sa
- m¿§w Imw£n-®m¿
ZpjvSm-flm-shmSp ]S-sh´n˛
Pb-tam-tS-dn-∏d
- b
- p∂p
Bh-iy-°m¿°m-{i-bhpw
`‡-∑m¿°\p-Km-an-bpamw
I¿Øm-hn≥ \maw [\yw''
Pohs‚ hgnbpw ac-WØ
- ns‚ hgnbpw ˛ Aßs\ c≠p
hgn-Iƒ ˛ c≠p kc-Wn-Iƒ hnip-≤-∑m¿ I≠p. Pohs‚
F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

85

hgn-bn¬ hnip-≤-∑m¿ t]mbn. ac-W-Øns‚ hgnsb t]mIp∂-h¿ [mcmfw t]cp≠v.
kp{]-kn≤ ae-bmf Ihn-bmb {io.F≥.F≥. I°mSv
Fgp-Xnb Hcp Imhy {KŸ-amWv ""k^-eao bm{X''. B Imhy
{KŸ-Øn¬ [¿Ω-hr£w F∂ Hcp Ihn-X-bp≠v. AXn¬
c≠p Xcw hr£-ß-sf-°p-dn®p ]d-bp-∂p≠v. Cu hr£sØ-°p-dn-®p≈ Bibw alm-`m-c-X-Øn¬ \n∂v \njv]-∂am-bX
- mWv. alm-`m-cX
- s
- Ø-°p-dn®v hymk-ap-\n-Xs∂ ]dbpw:
""bZn-lmkvXn XZ-\y{X
bt∂lmkvXn- \-I¿ln-NnXv ''
CXn-ep-≈-sX√mw as‰-ßp-ap≠v, as‰-ßp-ap-≈-sX√mw
CXn-ep≠v. CXn-en-√m-ØXv as‰m-cn-SØpw ImWp-I-bn√
F∂mWv hymk-ap\n ]d-™Xv. AXn¬ \n∂v FSp-ØX
- mWv
Cu [¿Ω-hr-£-sØ-°p-dn-®p≈ Bibw.
c≠p Xcw hr£-sØ-°p-dn®v ]d-bp-∂p≠v.
H∂v:

[¿Ω hr£w ˛ AXv timjn®p timjn®p
t]mIp∂p

c≠v:

A[¿Ω hr£w ˛ AXv imtJm-]i
- m-JI
- f
- mbn
Xg®p hf-cp∂p.

[¿Ω-Øn\v timjWw kw`-hn®v AXv DW-ßn-t∏mIp∂p. A[¿Ωtam Xg-®p-h-f¿∂v hep-Xm-bn-Øo-cp∂p. Cu
Bibw \∑-bp-tSbpw Xn∑-bp-tSbpw aptºm-´p≈ {]bm-WØns‚ hy‡-amb Hcp Nn{Xo-I-c-W-amWv. \∑-bpsS hiw
Xf-cp∂p. Xn∑-bpsS hiw hf-cp∂p.

86

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

]mhw Ipcp-S\
- mb a\p-jy\v IÆp ImgvN In´n, At∏mƒ
]co-i-∑m¿ CfIn; ]≈n {]am-Wn-am¿ CfIn; Ah¿ BtemN-\-bmbn. IÆp ImgvN-In-´n-b-hs\ Ah¿ At\z-jn-°p∂p,
Ah-cpsS ASp-°t- e°v B\-bn-°p-Ib
- mWv.
]mhw! AhnsS `n£-bm-Nn-®p-sIm-≠n-cp-∂t- ∏mƒ Ah≥
Fhn-S-Øp-Im-c-\m-sWt∂m, Ahs‚ amXm-]n-Xm-°ƒ BcmsWt∂m, Ahs‚ hoSv Fhn-sSbmsWt∂m, Ahs‚ ho´pt]¿ Fs¥t∂m H∂pw Xnc-°m≥ Bfp-I-fn-√m-bn-cp∂p.
]s£ Ah\p ImgvN In´n-b-t∏mƒ Ah-s\-°p-dn®v ]co-i∑mcpw, ]≈n-{]-am-Wn-am-cp-sa√mw At\z-jn-°m≥ XpSßn.
t\m°q! F°m-eØpw D≈ Ncn-{X-Øns‚ A\-hZy taml-\amb Hcp Nn{Xo-I-cWw.
Hcmƒ am\-km-¥-c-s∏´p Ign-™m¬ DSs\ Ah≥ Hcp
tNmZy-Nn-”a
- mbn, kaqlw Ahs\ ]gn-Nm-cp-Ib
- mbn, kaqlw
Ahs\ H‰-s∏-Sp-Øp-I-bmbn. Hcmƒ°v Hcp kXy-sh-fn-hp-In´n-bm¬ At\-I¿ Ahs\ tNmZyw sNøp-I-bmbn. At\-I¿
Ah\n¬ Ip‰w Is≠-Øm≥ t\m°p-I-bmbn.
Ah≥ sbcq-itew tZhm-e-b-Øn\v FXn-cmWv, Ah≥
tZhm-eb
- Ø
- ns‚ {]am-Wß
- ƒ°v FXn-cmWv; Ah≥ tZhm-eb-Øns‚ alm-]p-tcm-ln-X-∑m¿°v FXn-cmWv. F∂n-ß-s\bp≈ Btcm-]-W-߃ Ahs‚ t\sc sXdp-Øp-b¿Øn
Ahs\ H‰-s∏-Sp-Øp-Ibpw, Ip‰-s∏-Sp-Øp-Ibpw sNøp-Ib
- mWv.
F∂mtem B km[p a\p-jy≥ ]d™p;
""Ah≥ Fs‚ IÆn- t ∑¬ tNdp tX®p, Rm≥
IgpIn, ImgvN {]m]n-®n-cn-°p∂p.''

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

87

Ah≥ t]mbn Igp-Im≥ ]d™p, Rm≥ t]mbn IgpIn,
ImgvN {]m]n®p.
ktlm-Zc
- ß
- sf, Ch\v as‰m∂pw ]d-bm-\n√; FXn¿∏pI-fpsS apºn¬ Ah\v H∂pw ]d-bm-\n√. Ah\v Ahs‚
A\p-`hw am{Xta ]d-bm-\p≈q.
FXn¿∏p-If
- psS apºn¬ \n\°v Fs¥-¶nepw A\p-`hw
]d-bm-\pt≠m? ssZh-Øns‚ al-Xz-ta-dnb km£n-bmbn
\n\°v Fs¥-¶nepw ]d-bm-\pt≠m? k¶o¿Ø-\-°m-c≥
Cßs\ ]mSn.
""kIe `‡-∑m-cp-am-bp-t≈mtc, h∂p tIƒ∏n≥,
Ah≥ Fs‚ {]mW-\p-th≠n sNbvXXv Rm≥
hnh-cn°mw''
k¶o¿Ø\w. 66:16

ho≠pw tehy ]pkvXI
- Ø
- n¬ \mw Cßs\ ImWp∂p.
""Hcp-Ø≥ kXy-hm-NIw tI´n´p, Xm≥ km£n
bmbn ImWp-Itbm Adn-Itbm sNbvXXv Adn
bn°msX Aßs\ ]m]w sNbvXm¬ Ah≥
Xs‚ Ip‰w hln-t°Ww.''
tehy. 5:1

Hcp-Ø≥ kXy-h-N\w tI´n´v Xm≥ ImWp-Itbm Adnbp-Itbm sNbvXXv a‰p-≈-hsc Adn-bn-°m-Xn-cp-∂m¬ ]m]am-sW-∂mWv ]d-™n-cn-°p-∂Xv. ho≠pw Zm\n-tb¬ {]hmN-I≥ F¥p ]d-bp∂p F∂v t\m°mw.
""AXyp-∂-X-\mb ssZhw F¶¬ {]h¿Øn®
AS-bm-f-ßfpw A¤pXßfpw {]kn-≤-am-°p-

88

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

∂Xv \s∂∂v F\n°p tXm∂n-bn-cn-°p∂p''
Zm\o. 4:2

ssZhw \n∂n¬ AS-bmfw sNbvsX-¶n¬ AXv {]kn-≤am-°Ww. ssZhw A¤pXw {]h¿Øn-s®-¶n¬ AXv {]kn-≤am-°Ww. km£yw hln-°Ww.
eqt°m-kns‚ kphn-tijw ]Xn-\mdmw A≤ymbw 28˛mw
hmIy-Øn¬ ]mXm-fØ
- n¬ bmX\ A\p-`h
- n-°p∂ [\-hm≥
bmNn®p ]d-bp-I-bmWv!
""F\n°v A©p ktlm-Z-c-∑m¿ D≠v; Ahcpw
Cu bmX\m ÿeØv hcm-Xn-∏m≥ Ah≥
AhtcmSv km£yw ]d-bs´ F∂p ]d™p''
I≠Xpw A\p-`h
- n-®X
- p-amb Imcy-߃ emk¿ `qan-bn¬
t]mbn km£y-s∏-Sp-Øp-hm≥ [\-hm≥ B{K-ln-°p-Ib
- mWv.
km£y-sØ-°p-dn®v thZ-]p-kvXIw ho≠pw F¥p ]d-bp∂p
F∂v t\m°mw.
""R߃t°m R߃ I≠pw tI´p-an-cn-°p-∂Xv
{]kvXm-hn°mXncn-∏m≥ Ign-bp-∂-X√ F∂p
DØcw ]d™p''
At∏m:{]. 4:20

""\o Im¨Ibpw tIƒ°bpw sNbvXX
- n\p kIe- a-\p-jy¿°pw \o Ahs‚ km£n-bm-bnØocpw.
At∏m.{]. 22:15

""F¶nepw Fgp-t∂‰p \nh¿∂p \n¬°; \o
Fs∂ I≠-Xn∂pw C\n Rm≥ \n\°v {]Xy-

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

89

£≥ Bhm-\n-cn-°p-∂Xn\pw \ns∂ ip{iq-j
I\pw km£nbpambn \nb-an-∏m≥ Rm≥ \n\°v
{]Xy-£\
- mbn''
At∏m. {]. 26:16

ssZha°sf, Ah≥ \ap°v F¥p sNbvXp F∂v \ap°v
km£n°mw. a‰p-≈-h-cpsS apºn¬ \ap°v {]kvXm-hn°mw.
a‰p- ≈ - h - c psS apºn¬ \ap°v {]Jym- ] n°mw. \ap°v
ka¿∏n°mw.
Icp-W-bp≈ I¿Ømth, Cu \√ kμ¿`-Øn-\mbn
\ns∂ R߃ kvXpXn-°p∂p. kvt\l-tam-ep∂ ktμ-iØn-\mbn kvtXm{Xw. kXy-km£yw hln-∏m≥ R߃°v
`mKyw Xc-Wta. hN\w hmbn-°p∂ F√m-h-tcbpw A\p-{Kln-°W
- ta.

90

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

]{¥≠v
""]co-i-∑m-cn¬ Nne¿: Cu a\p-jy≥ i∫Øv
{]am-Wn-°mbvI sIm≠v ssZhØns‚ ASp-°¬
\n∂v h∂-h\
- √ F∂p ]d™p. a‰p Nne¿: ]m]nbm- t bmcp a\p- j y∂p Cß- s \bp≈ ASbmf߃ sNbvhm≥ Fßs\ Ignbpw F∂p
]d™p. Aßs\ Ah-cpsS CSbn¬ Hcp `n∂X
D≠mbn. Ah¿ ]ns∂bpw Ipcp-S-t\mSv: \ns‚
IÆp Xpd-∂X
- p-sIm≠v \o Ah-s\-°p-dn®v F¥p
]d-bp∂p F∂p tNmZn-®X
- n∂p: Ah≥ Hcp {]hmN-I≥ F∂p ]d™p.
tbml. 9 : 16˛17

Ipcp-S\
- mb a\p-jy\v ico-ck
- uJyw In´n. IÆn\p ImgvN
In´n. ]s£ tbip-hns\ Hcp a\p-jy≥ F∂p am{Xta Ah≥
BZyw Adn-™p≈q. F∂m¬ FXn¿∏p-Iƒ s]cp-Ip-t¥mdpw
Ah≥ £oWn-X-\m-hp-I-b√, Ah≥ Bflm-hn¬ ImgvN
{]m]n®p hcn-I-bmWv.
F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

91

]co-i∑
- m¿ Ahs\ tNmZyw sNøp-Ibpw FXn¿°p-Ibpw
sNbvX-t∏mƒ Ah≥ Xf-cp-I-b√, Ah≥ hf-cp-I-bmWv.
Bflm-hn¬ ]pXnb ImgvN-∏m-Sp-Iƒ e`n-°p∂p. Ct∏mƒ
Ah≥ ]d-bp-∂Xv tbip Hcp {]hm-N-I-\m-sW-∂mWv.
Ch≥ Bflm-hn¬ hf-cp-t¥mdpw blq-Z-∑m-cpsS CSbn¬ `n∂-Xb
- mWv, ]co-i∑
- m-cpsS CS-bn¬ `n∂-Xb
- mWv. tbiphns\ Ipdn®v Ah¿ F¥mWv ]d-bp-∂-sX∂p t\m°mw.
""Cu a\p-jy≥ i∫Øv {]amWn°mbvI sIm≠v
ssZh-Øns‚ ASp-°¬ \n∂pw h∂-h-\√
F∂p ]d™p. a‰p Nne¿: ]m]nbmb a\pjy∂p Cß-s\-bp≈ ASbmf-߃ sNbvhm≥
Fßs\ Ignbpw F∂p ]d™p. Aßs\ AhcpsS CS-bn¬ Hcp `n∂X D≠mbn.''
tbml. 9:16

]nt∂bpw blq-Z∑
- m-cpsS CS-bn¬ `n∂X D≠m-bX
- mbn
ImWmw.
""Cu hN\w \nanØw blq-Z∑mcpsS CS-bn¬
]nt∂bpw `n∂X D≠mbn. Ah-cn¬ ]ecpw;
Ah∂p `qXw D≠p, Ah≥ {`m¥≥ BIp∂p,
Ahs‚ hm°p tIƒ°p-∂Xv F¥n∂p F∂p
]d™p. a‰p Nne¿: CXp `qX{KkvXs‚ hm°√,
`qX-Øn\p IpcpS∑m-cpsS IÆp Xpd-∏m≥ Ign
bptam F∂p ]d™p.''
tbml. 10 : 19˛21

""sbcp-i-te-an¬ \n∂p h∂ imkv{Xnamcpw;
Ah∂p s_sbs’ _q¬ D≠v, `qX-ß-fpsS

92

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

Xe-hs\s°m≠v Ah≥ `qX-ßsf ]pd-Øm°p∂p F∂p ]d™p.''
a¿t°mkv 3:22

""Ahs‚ Nm¿®-°m¿ AXp tI´p, Ah∂p _p≤n{`aw D≠v F∂p ]d™p.''
a¿t°mkv 3:21

tbip {`m¥-\m-sW∂v Is≠-Øp∂p. tbip-hn\v `qXw
D≠v F∂v Is≠-Øp∂p. tbip-hns\ `qX-ß-fpsS Xe-h\mb s_sb-s’-_q¬ F∂v Is≠-Øp∂p. tbip-hns\
]nSn®p sIt´Ww F∂p Ah¿ Xocp-am-\n-°p∂p.
tbip-hns\ Ipdn®v ]e-Xc
- Ø
- n-ep-≈X
- mb A`n-{]m-bß
- ƒ
tIƒ°p-∂p≠v. X∑qew Ah-cpsS CS-bn¬ Xs∂ `n∂X
D≠mbn.
tbip-hn-s\-°p-dn®v as‰mcp {]kvXm-h\ \ap°v ImWmw.
""Cßs\ {]Xn- h m- Z n- ° - b n¬ s^kv s Xmkv :
]usemtk, \n\°v {`m¥p≠v, hnZym
- _ lpXzØm¬ \n\°v {`m¥v ]nSn- ® ncn-°p∂p F∂p Dds° ]d™p""
At∏m. {]. 26:24

tbip-hn-s\-°p-dn®v {`m¥v F∂p ]d™ P\w, AtX
kaqlw, tbip-hns‚ As∏m-kX
v e
- \
- mb ]utemkv «olmsb
Ipdn®pw Aßns\ Xs∂ ]d-bp-Ib
- mWv. tbip-hn-s\-°p-dn®p
]d™ AtX hm°p-Iƒ tbip-hns‚ Acpa injy-∑msc
Ipdn®pw ]dbpw.
ImgvN e`n® a\p-jy≥ At∏mƒ ]d-bp∂p: \n߃ ]d-

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

93

bp-∂Xp t]mse A√, Ah≥ Hcp {]hm-N-I-\mWv F∂v.
tbip-hn-s\-°p-dn®v P\w tbip ssZh-Øn¬ \n∂v h∂h-\√ F∂p {]Jym-]n-°p-tºmƒ Cu IÆp-ImgvN In´nb
a\p-jy≥ tbip Hcp {]hm-NI
- \
- m-sW∂v ]d-bp-Ib
- mWv. AhntSbpw \n¬°p-∂n√, XpS¿∂v apt∂m´p t]mIp-tºmƒ
Ahs‚ ImgvN-∏mSv ]nt∂bpw hf-cp-∂-Xmbn ImWmw.
""ssZh-Øns‚ ASp-°¬ \n∂pw h∂-h\s√
¶n¬ Ah∂p H∂pw sNbvhm≥ Ign-I-bn√
F∂p DØcw ]d™p''
tbml. 9:33

""B a\p-jy≥ Ah-tcmSv: Fs‚ IÆp Xpd-∂n´pw
Ah≥ FhnsS \n∂v F∂p \n߃ Adn-bmØXv B›cyw. ]m]n-If
- psS {]m¿∞\ ssZhw
tIƒ°p-∂n√ F∂pw ssZh-`-‡-\m-bn-cp∂p
Ahs‚ CjvSw sNøp-∂-hs‚ {]m¿∞\ tIƒ
°p∂p F∂pw \mw Adnbp∂p. Ipcp-S\
- mbn ]nd∂hs‚ IÆv Bsc-¶nepw Xpd∂ {]Imcw
temIw D≠m-bXp apX¬ tI´n-´n√. ssZh-Øns‚
ASp- ° ¬ \n∂p h∂- h \s√- ¶ n¬ Ah∂p
H∂pw sNbvhm≥ Ign-I-bn√ F∂p DØcw
]d™p.
tbml. 9:30˛33

H∂v : tbip F∂v t]cp≈ a\p-jy≥˛
c≠v : tbip Hcp {]hm-N-I≥ .
aq∂v : tbip ssZh-Øns‚ ASp-°¬ \n∂pw h∂-h≥
ssZthjvSw sNøp-∂-h≥.
94

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

\mev : tbip ssZh-]p-{X≥.
""Ahs\ ]pd-Øm°n F∂v tbip I≠p, Ahs\
I≠-t∏mƒ: \o ssZh ]p{X-\n¬ hniz-kn-°p∂pthm F∂p tNmZn®p. AXn\p Ah≥. bP-am\t\, Ah≥ B¿ BIp∂p? Rm≥ Ah-\n¬
hniz-kn°mw F∂p DØcw ]d™p.''
tbml. 9 : 35˛36

""ssZh-]p-{X≥'' F∂ ImgvN-∏m-Sn-te°v Ah≥ hcn-IbmWv. C{Xbpw Bb-t∏m-tg°pw Ah¿ Ahs\ ]≈n-bn¬
\n∂pw ]pd-Øm°n, ]≈n {`jvT\m°n.
tbip-hns\ kXy-ambn Xncn-®-dn™v km£n-∏m≥ XpSßn-bt- ∏mƒ, Ah≥ kXym-cm-[I
- \
- mbn amdn-bt- ∏mƒ Ahs\
]≈n {`jvT\m°n, Ahs\ X≈n-°-f™p.
""Ah¿ Ah-t\mSv: \o apgp-h\pw ]m]-Øn¬
]nd∂-h≥, \o Rßsf D]-tZ-in-°p-∂pthm
F∂p ]d™p Ahs\ ]pd-Øm°n°f™p.
Ahs\ ]pd-Øm°n F∂v tbip tI´p: Ahs\
I≠-t∏mƒ \o ssZh-]p-{X-\n¬ hniz-kn-°p-∂p
thm F∂p tNmZn®p AXn∂p Ah≥: bP-am-\
t\, Ah≥ B¿ BIp∂p? Rm≥ Ah-\n¬
hnizkn°mw F∂p DØcw ]d™p. tbip Aht\mSv: \o Ahs\ I≠n´p≠v, \nt∂mSv kwkmcn-°p-∂-h≥ Ah≥ Xt∂ F∂p ]d™p.''
tbml. 9 : 34˛37

A©m-asØ A\p-`h
- a
- mWv ASpØ hmIy-Øn¬ ImWp∂Xv.

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

95

""I¿Ømth Rm≥ hniz- k n- ° p∂p F∂p
]d™p Ahs\ \a-kvI-cn®p''
tbml. 9:38

A©v: tbip I¿Ømhv ˛ Lord ]Sn-]-Sn-bmbn Bflm-hn¬ hf-cp-I-bmWv. {InkvXp-hn¬
\n∂pw A¤p-I-c-amb tcmK-kuJyw In´n. IÆp ImgvN
e`n®p. ]pdsa kuJyw In´n. ]s£ Xo¿∂n√. AIta
Bflm-hn¬ shfnhp In´nØpSßn.
Cu hN\w hmbn-°p∂ Fs‚ _lp-am\y ktlm-Z-cßsf, \n߃°v Bflm-hn¬ shfnhv h¿≤n®p hc-Wtam?
Xnf°w IqSn-°qSn hc-Wtam? ImgvN-∏m-Sp-Iƒ h¿≤n®p hcWtam?
""I¿Ømth, Rm≥ hniz-kn-°p∂p.''
kvt\ln-Xtc, \n߃ tbip-hns\ I¿Ømhv F∂p
ImWp-tºmƒ, I¿Ømhv F∂p hniz-kn-°p-tºm-gmWv \n߃
\nXy Pohs‚ Ah-Imiw {]m]n-°p-∂Xv.
tXmam-«olm Hcn-°¬ ]d™p. ""Fs‚ I¿Ømhpw
Fs‚ ssZh-hp-am-bp-t≈mth'' F∂v. Ahn-iz-kn-bm-bn-cp∂p,
kwi-bm-ephm-bn-cp∂p; ]s£ kwib Nn¥-Iƒ lrZ-bØ
- n¬
\nd-™n-cp-∂-t∏mgpw tbip Ahs\ kvt\ln®p, tbip
Ahs\ kao-]n®p, tbip Ahs‚ apºn¬ Xs∂-Øs∂
shfn-s∏-SpØn. AXn-\p-tijw tbip tXma-kn-t\mSv ]d-™Xv
kphn-ti-j-Øn¬ Cßns\ tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´p≠v.
""]ns∂ tXma-kn-t\mSv: \ns‚ hnc¬ Ctßm´p
\o´n Fs‚ ssIIsf Im¨I, \ns‚ ssI \o´n
Fs‚ hnem-∏p-dØv CSpI, Ahn-izm-kn-bm-ImsX
96

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

hnizm-kn-bmbncn° F∂p ]d™p. tXmakv
Ah-t\mSv, Fs‚ I¿Ømhpw Fs‚ ssZhhpw
Bbpt≈mth F∂p DØcw ]d™p.''
tbml. 20. 27:28

{InkvXp-hns\ Fs‚ kz¥w I¿Øm-hmbn ImWp-∂Xv
c£n-Xm-hmbn ImWp-∂Xv, kz¥w bP-am-\\
- mbn ImWp-∂Xv,
Fs‚ hos≠-Sp-∏p-Im-c-\mbn ImWp-∂Xv AXv F{X henb
A\p-`q-Xn-bmWv, Fs¥mcp ]Z-hn-bmWv!
kvt\ln-Xtc, Cu alm-`mKyw \n߃°p thWtam?
tbip-hns\ Fs‚ I¿Ømhv F∂p ]d-bØ
- °
- h
- Æw, tbiphp-ambn hy‡n-]c
- a
- mb Hcp _‘-Øn-te°v hcm≥ \n߃°v
Xmev]-cy-apt≠m? F¶n¬ \nß-fpsS lrZbw {InkvXp-hn\p
C∂p sImSp-∏n≥, \nß-fpsS `mhn tbip-hn\v sImSp-∏n≥,
\nß-sf-Øs∂˛ tZlw, tZln, Bflmhv ˛ kºq¿Æ-ambn
tbip-hn\v ImWn-°b
- mbn A¿∏n-°p-hn≥. Ahs‚ ]mZ-Øn¬
\nß-sf-Øs∂ ASn-bd
- s
- h-°p-hn≥, {Iqin¬ apdn™ Xr∏mZ-Øn¬, \ns‚ `mhn Gev]n®p sImSp-°p-hn≥. Ah-t\mSv
hm°p ]d-bp-hn≥.
""tbipth, C∂p apX¬ Rm≥ \ns‚ hI'' \ap°v
{]m¿∞n°mw.
Imcp-Wy-hmt\, A≥]p≈ ]nXmth, Pohs‚ Acp-f-∏mSp-Iƒ°mbn kvtXm{Xw. kvt\l-Øns‚ ZqXn-\mbn kvtXm{Xw,
CXv hmbn-°p∂ F√m-h-tcbpw Xgp-I-Wta, shfnhp \¬IWta, kpt_m[w \¬I-Wta, A\p-{K-l-Øns‚ A\p-`-hØn-te°v \bn-°W
- sa,

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

97

]Xn-aq∂v
"" Ahs\ ]pd-Øm°n F∂p tbip tI´p;
Ahs\ I≠-t∏mƒ, \o ssZh-]p-{X-\n¬ hnizkn-°p-∂pthm F∂p tNmZn-®p. AXn∂p Ah≥
bP-am-\-t\, Ah≥ B¿ BIp∂p? Rm≥ Ah\n¬ hniz-kn°mw F∂p DØcw ]d-™p. tbip
Ah-t\mSv: \o Ahs\ I≠n-´p-≠v, \nt∂mSv
kwkm-cn-°p-∂h
- ≥ Ah≥ Xt∂ F∂p ]d-™p.
DSs\ Ah≥: I¿Øm-th, Rm≥ hniz-kn-°p∂p
F∂p ]d™p Ahs\ \a-kvIc
- n-®p. ImWm-Øh¿ Im◊m\pw ImWp-∂-h¿ Ipcp-S¿ Bhm\pw
Cßs\ \ymb-hn-[n-°mbn Rm≥ Cl-tem-IØn¬ h∂p F∂v tbip ]d™p ''
tbml 9: 35-˛39

Ipcp-S-\mbncp∂ a\p-jy≥ ""I¿Ømth Rm≥
hniz-kn-°p∂p'' F∂p ]d™p tbip-hns\ \akvI-cn-®p. ]coi {]am-Wn-am¿ Ahs\ hnfn®p

98

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

hcpØn Ahs\ hnkvXcn-®p. Ahs\ tNmZyw
sNbvXp: ]s£ "" Ah≥ Hcp {]hm-NI
- ≥'' F∂p
]d-™p. Ahs‚ amXm-]n-Xm-°sf hcpØn AhcpsS aI-\m-sW∂v Ah¿ ]d-bp-∂-Xp-h-tcbpw
Ah-cpsS aI-\mWv kuJyw {]m]n-®-h≥ F∂v
]coi {]am-Wn-am¿ hniz-kn-®n-√.
""Ipcp-S-\mbn P\n®p F∂p \n߃ ]d-bp∂
\nß-fpsS aI≥ Ch≥ Xt∂tbm? F∂m¬
Ah∂p Ct∏mƒ IÆp ImWp-∂Xv Fßs\
F∂v Ah¿ Ah-tcmSv tNmZn®p. Ahs‚ AΩ
b∏-∑m¿, Ch≥ Rß-fpsS aI≥ F∂pw Ipcp-S\mbn P\n-®-h≥ F∂pw R߃ Adn-bp∂p.
F∂m¬ IÆp ImWp∂Xv Fßs\ F∂p Adnbp-∂n√, Ahs‚ IÆp B¿ Xpd∂p F∂pw Adnbp-∂n√. Ah-t\mSv tNmZn-∏n≥, Ah∂p {]mbw
D≠t√m, Ah≥ Xt∂ ]dbpw F∂p DØcw
]d™p''
tbml. 9 : 19˛21

kz¥ AΩ-b-∏-∑m¿°v kz¥w aI\p In´nb kuJysØ-°p-dn®v km£n-∏m\pw kuJyw \¬In-b-hs\ Ipdn®v
{]kvXm-hn-∏m\pw ss[cyw C√msX t]mbn. Ah¿ `ocp-°fmbnt∏mbn.
""blq-Z-∑msc `b-s∏-SpI sIm≠t{X Ahs‚
AΩ- b - ∏ - ∑ m¿ Cßs\ ]d- ™ Xv , Ahs\
{InkvXp F∂p G‰p ]d-bp-∂-h≥ ]≈n {`jvT
\mtIWw F∂p blq-Z-∑m¿ XΩn¬ ]d-s™m
Øncp∂p. AXp-sIm-≠t{X Ahs‚ AΩ-b-∏F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

99

∑m¿: Ah∂p {]mbw D≠t√m, Ah-t\mSv tNmZn∏o≥ F∂p ]d-™Xv.''
tbml 9 : 22˛23

kvt\ln-Xtc, tbip-{In-kvXp-hns\ km£n-∏m≥ ]ecpw
t]Sn-°p-Ib
- mWv, aSn-°p-Ib
- mWv, a\p-jy-cpsS apJw t\m°pI-bmWv, ""am\p-j- `bw Hcp IWn-bm-Ip∂p'' F∂v kZr-i-hmIy-ßf
- n¬ \mw hmbn-°p-∂p≠v. {]nb-s∏-´h
- tc, IWn-bn¬s∏SmsX kq£n-®m¬ \∂v. ssZhsØ G‰p ]d-tb-≠n-SØv G‰p
]d-™n-s√-¶n¬ \nXy-\mb ssZhw al-Xz-Øn¬ hcp-tºmƒ
ZqX-∑m-cp-tSbpw kz¿§-ÿ-\mb ]nXm-hn-t‚bpw ap≥]n¬
X≈n-∏-dbpw F∂ Imcyw Kuc-h-ta-dnb Imcy-amWv, Xncp-h-N\w Aß-s\-bmWv ]d-bp-∂Xv.
""a\p-jy-cpsS apºn¬ Fs∂ G‰p ]d-bp∂ Ght\bpw kz¿§-ÿ\
- mb Fs‚ ]nXmhns‚ apºn¬
Rm\pw G‰p]dbpw. a\p- j y- c psS apºn¬
Fs∂ X≈n-∏-d-bp-∂-hs\tbm Fs‚ ]nXmhns‚ apºn¬ Rm\pw X≈n-∏-dbpw'' F∂t{X
I¿Ømhv ]d-™Xv.
aØmbn 10: 32˛33

Xm¬°m-en-I-amb kuI-cyhpw, Xm¬°m-en-I-amb
em`hpw sIm≠v \nXy-amb ku`m-Ky-sØbpw \nXy-amb
kt¥m-j-tØbpw At\-I¿ \jvS-s∏-Sp-Øp∂p. Ahs\
ho≠pw hnfn®v Ah¿ tNmZyw sNbvXp.
""ssZh-Øn∂p alXzw sImSp°, B a\p-jy≥
]m]n F∂v R߃ Adn-bp∂p F∂p ]d™p.
AXn∂p Ah≥: Ah≥ ]m]ntbm A√tbm
F∂p Rm≥ Adnbp∂n√, H∂p Adn-bp∂p,
100

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

Rm≥ Ipcp- S - \ m- b n- c p∂p, Ct∏mƒ IÆp
ImWp∂p F∂v DØcw ]d™p''
tbml. 9 : 24˛25

Ah≥ Ahs‚ km£yw ]d™p F\n°v H∂-dnbmw,
Rm≥ Ipcp-S≥ Bbn-cp∂p, Ct∏mƒ IÆp ImWp∂p.
AXn\p DØ-ch
- mZn B tbip BWv. Ah≥ Xpd∂p ]d™p.
Ahs\ Ah¿ ]≈n {`jvT\m°n.
""\o Rßsf D]- t Z- i n- ° p- ∂ pthm F∂p
]d™p Ahs\ ]pd-Øm-°n-°-f™p.''
tbml. 9:34

""Ahs\ ]pd-Øm°n F∂v tbip tI´p.''
tbml 9:35

\ap°v kw`-hn-°p-∂-sX√mw tbip Adnbpw, tbip
tIƒ°pw, tbip kμ¿in°pw. Ahs\ tbip I≠p. tbip
Ah-t\mSv Bg-ta-dnb A\p-`-h-Øn-te°v \oßp-hm≥ D]-tZin-°p-I-bmWv. aIt\, \ns‚ ImgvN-∏m-Sp-Iƒ amdn Db¿∂
Xe-ßf
- n-te°v Ibdn hcn-Ib
- mWv.
""Ahs\ I≠-t∏mƒ \o ssZh-]p{X\n¬ hnizkn-°p-∂pthm F∂p tNmZn®p. AXn\p Ah≥
bP-am-\t\, Ah≥ B¿ BIp∂p? Rm≥ Ah\n¬ hniz-kn°mw F∂p DØcw ]d™p.
tbip Ah- t \mSv \o Ahs\ I≠n- ´ p≠v .
\nt∂mSv kwkmcn°p∂- h ≥ Ah≥ Xt∂
F∂p ]d ™p.''
tbml 9:35˛37

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

101

\n\°v ImgvN X∂-h≥, BZy-ambn \o I≠-h≥, IÆp
Xpd-∂-t∏mƒ BZy-ambn \o Z¿in-®-h≥, \ns‚ IÆp Xpd°p-∂-Xn∂p hmkvX-h-ambpw Imc-W-°m-c-\m-b-h≥: \o
Ahs\ I≠n-´p≠v.
""I¿Ømth, Rm≥ hnizkn°p∂p F∂p
]d™p Ahs\ \a-kvI-cn®p.''
tbml. 9:38

Cu hmIy-Øn¬ aq∂p Imcy-߃ kv]jvSa
- mbn ImWmw.
H∂v: He was convinced - Ah∂v \√ t_m[y-ambn
I¿Ømth Rm≥ hniz-kn-°p∂p. I¿Ømth -˛ Lord-F∂
hm°nse Ahs‚ hnizmkw, Ahs‚ t_m≤yw, Ah∂p
\√ Dd-∏mbn. tbip I¿Øm-hm-sW∂p a\- n-embn, bP-am\≥ BsW∂v a\- n-embn. -Lord- Fs‚ bP-am-\-\mWv,
Fs‚ c£-I\
- mWv, Fs‚ DS-aÿ
- \
- m-sW∂p a\- n-embn. ˛
Convinced -

c≠v : I believe - converted - CXp-h-tcbpw Ah≥ ]q¿Æambpw hnizmkn Bbn-cp-∂n√. Ah≥ am\-km-¥-c-s∏´p,
Ah≥ a\w Xncn™p.
aq∂v: Worship - Consecrated - \a-kvI-cn®p. I¿Ømth
Rm≥ hniz-kn-°p∂p F∂v ]d™v Ahs\ \a-kvI-cn®p.
Ah≥ Bcm-[n-°p--Ib
- mWv. I¿Øm-hmbn ssIs°m≠p. C\n
Bcm-[\ XpSßmw.
kvt\ln-Xtc, \n߃ hnizm-kn-Iƒ BIp-hn≥, \n߃
I¿Øm-hns\ kzoI-cn-∏n≥, \n߃ \√ t_m[y-ap-≈-h¿
BIp-hn≥, {InkvXp-hns\ DS-bh
- \pw c£-I\pw, I¿Ømhpw,
hos≠-Sp-∏p-Im-c-\p-ambn \n߃ kzoI-cn-∏n≥. t]mcm,

102

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

{InkvXp-hns\ \n߃ hniz-kn®p Converted BIp-hn≥.
\n߃ {InkvXp-hns‚ Ir]-bm¬ am\- m-¥c
- s
- ∏-´h
- ¿ BIphn≥ ˛ Bfp-am-dpI, lrZbw amdpI, kz`mhw amdpI, Nn¥mKXn amdpI, tIm]-ioew amdn kuay-\m-bn-Øo-cp∂p. Agp°mb Zp»o-e-߃ amdn kvt\tlmjva-f-amb \√ io-e-߃
kºm-Zn-°p∂p. PohnXw BsI am‰w hcp∂p. Pohn-X-Øn¬
{Zhym-{Klw amdn a\p-jy-kvt\lw hcp∂p. kzm¿∞X amdn
F√m-ht- cbpw kvt\ln-°p∂ \nXy kvt\tlm-Zm-ca
- mb kao]\w hcp∂p. BsI am‰w.
Ah≥ AhnsS hoWv tbip-hns\ \a-kvIc
- n-°p-Ib
- mWv.
At∏mƒ I¿Ømhv F¥mWv ]d-bp-∂Xv :
""ImWm-Ø-h¿ Im◊m\pw ImWp-∂-h¿ Ipcp-S¿
Bhm\pw Cßs\ \ymb-hn[n°mbn Rm≥ Cu
temI-Øn¬ h∂p F∂p tbip ]d™p''
tbml 9:38

F¥mWv CXns‚ A¿∞w? I¿Øm-hmb tbip-hns‚
hc-hns‚ Dt±iw a\p-jys‚ c£-bmWv. F∂m¬ I¿Ømhns‚ hc-hns‚ ^ew F¥mWv? c£ A\p-`h
- n-°m-Øh
- ¿°v
Condemnation - in£m-hn-[n-bmWv.
hniz-kn-°m-Ø-h¿°v in£m-hn[n In´p∂p. c£n-°m\mWv h∂-sX-¶nepw c£ hniz-kn-°p-∂n√, c£ ssIs°m≈p-∂n√ F¶n¬ in£m-hn[n hcp∂p.
kqcy≥ hnØp-Iƒ°pw {]Ir-Xn-bnse At\-I-a-t\Iw
kky-Pm-eß
- ƒ°pw kuμcyw \¬Ip∂p. kqcys‚ shfn®w
G¬°p-tºmƒ aÆn¬ InS-°p∂ hnØv apf®v hf¿∂v Xfncn-e-I-fmbn hf¿∂v at\m-l-c-ambn AXv ]pjv]n®v {]tim-`n°p∂p.
F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

103

AtX-kq-cys‚ shfn®w £p{Z-Po-hn-Isf Is≠-Øp-∂p.
£p{Z-Po-hn-Iƒ kqcys‚ shfn®w ImWp-tºmƒ Hfn-°p∂p.
kv t \lntc, \ap°v kqcys‚ shfn- ® - t a‰p ]pXp
ssNX\yw Dƒs°m≈mw. £p{Z-Po-hn-I-sf-t∏mse Hfn®p
amdmsX, £p{Z-{]m-Wn-I-sf-t∏mse Hfn®p amdmsX, \ap°v
t\sc h∂v shfn®w Dƒs°m≠v {]Im-i-Øns‚ {]Np-cn-abm¬ {]tim-`n-X¿ BImw. tbip-hns‚ {]Imiw \ap°v
{]m]n°mw. \sΩ-Øs∂ \ap°v ka¿∏n°mw. tbip CXm
\ΩpsS t\sc ssI\o´n \n¬°p∂p. Ahs‚ Xr°-c-ß-fnte°v \ΩpsS `mhn Fev]n°mw. tim`-\-amb `mhn-bn-te°v
Ah≥ \sΩ \bn°pw. A\p-{K-l-Øns‚ ]Ÿm-hn-eqsS
Ah≥ \sΩ \bn-°pw. tim`-\a
- mb kz¿§ob XocØv Ah≥
\sΩ FØn°pw; ac-W-tijw \nXy ku`mKyw, \nXykz¿§w Ah≥ \ap°v Xcpw. {Iqin-t∑¬ acn® c£-Is‚
Xncp-c-‡-Øn¬ \ap°v B{i-bn-°mw, BXncpc-‡-Øn¬
\ap°v ic-Ws
- ∏-´p-sIm≠v ]pXnb PohnXw \ap°v XpSßmw.
Convinced BImw, Consecrated BImw, Bcm-[\ Bcw`n°mw.
Imcp-Wy-hmt\, A≥]p≈ ]nXmth, Pohs‚ ZqXpIƒ°mbn kvtXm{Xw. kz¿§ob hN-\ß
- ƒ°mbn kvtXm{Xw.
F√m-h-tcbpw A\p-{K-ln-°-Wta, CXp-hm-bn-°p∂ F√m-hcpsS taepw \ns‚ Ir] ]I-c-Wta, tcmKn-Isf kuJy-am°-Wta, `qX-_m-[I
- ƒ am‰-Wta, IpSpw-_ß
- f
- n¬ kam-[m\w
Ab-°-Wta, F√m-h-tcbpw A\p-{K-ln-°-Wta,

104

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

Aar-X-[mc Sn.hn. t{]m{Kmw
sh≈n

Gjym-s\‰v \yqkv Snhn

: 6.30

A M

i\n

kqcy Snhn

: 6.30

A M

Rmb¿

Poh≥ Snhn

: 6.30

A M

s{]m^. Fw.-ssh. tbml-∂m≥
ap≥ {]n≥kn-∏mƒ, sk‚ v ]ot‰gvkv tImtfPv
tIme-t©-cn, kphn-tij ktμiw \¬Ip∂p

C R F s‚ {][m-\-s∏´ tbmK-߃
c≠mw i\n-bmgvN

9.00 A

M

˛ 2.00 P M

c≠mw i\n-bm-gvNt- bmSv
tN¿∂p≈ c≠mw Rmb-dmgvN

12.30P M ˛ 5.00P M

aq∂mw Rmb-dmgvN

12.30P M ˛ 5.00P M

F√m Xn¶fmgvNbpw

6.00P M ˛ 8.00P M

}

ta®- ¶ c, s{]m^. Fw.- s sh.
tbml- ∂ ms‚ `h\w, tImet©cn ]´n- a ‰w tdmUn¬
hmteØv]Sn _kv tÃm∏v ˛ IS-

bn-cp∏v

H∂mw sNmΔmgvN
(h\nXm ktΩ-f\w)

9.00A

M

˛ 1.00P M

F√m sh≈n-bm-gN
v bpw
(ss__nƒ ¢mkv)

6.00A

M

˛ 8.00P M

H∂pw aq∂pw _p[-\mgvN
(bphm-°f- psS ktΩ-f\
- w)

6.30A

F\n°v ImgvN {]m]n-t°Ww

M

}

˛ 9.00P M

s{]m^. kn.- F w. amXyp,
Nm¥yw ˛ `h\w
tIme-t©-cn

105

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful