nr.

1/2010

1

Editorial

Aceastã broºurã este, sperãm, prima dintr-o serie de publicaþii informative periodice referitoare în principal la pipe tutunuri, accesorii, pipari ºi actul de a fuma pipã. În spatele publicaþiei se aflã Pipa Club Bucureºti ºi Docnet, unul dintre puþinii distribuitori de tobacciana deînaltã calitate pe teritoriul României. . Pânã acum, în limita posibilitãþilor, ambele pãrþi au încercat sã educe fumãtorul român, cu un succes limitat. Colaborarea noastrã a avut ºi are de suferit din cauza birocraþiei ºi legislaþiei care vizeazã aceastã niºã, însã ne pãstrãm optimismul cã publicul nostru doreºte o piaþã satisfãcãtoare ºi cã putem contribui la dezvoltarea acestei pieþe. Ziua Internaþionalã a Piparilor din 2010 ne-a împrospãtat entuziasmul ºi am decis sã debutãm în sfârºit pe hârtie, suport mai pretenþios faþã de noi, dar cu potenþial mai mare. Demn de notat este cã aveþi în mâini prima publicaþie dedicatã integral acestei teme scrisã în limba românã. Mãrturisim cã vrem cumpãrãtori informaþi din motive egoiste, anume o piaþã evoluatã forþat, la cererea clienþilor. Oferta actualã este relativ modestã, scuza principalã fiind publicul þintã îngust. Reprezentantul unui distribuitor de tobacciana (tutun si accesorii legate de consumul tutunului) concurent descria într-o fraza situaþia pe care ne zbatem sã o schimbãm: “Ne susþinem activitatea din multe cadouri ºi de dragul unui numãr mic de cunoscãtori, sperând ca situaþia sã se inverseze în timp.“ În urmãtoarele pagini veþi gãsi cunoºtinþe elementare, urmând sã evoluãm spre cunoºtinþe mai specifice odatã cu necesitãþile publicului larg. Îmi permit sã recomand aceastã lecturã atât piparilor experimentaþi pentru a îºi împrospãta ºi completa cunoºtinþele, cât ºi celor care abia acum pãºesc în aceastã lume plinã de istorie, controverse, diversitate, artã ºi relaxare. Vã invitãm sã savuraþi alãturi de noi “fum rece!”

copyright Pipa Club Bucureºti 2010

Noþiuni de bazã

2

Pipã - instrument utilizat pentru a fuma, compus în mod obligatoriu dintr-o camerã de ardere a produsului fumat ºi un canal care directioneazã fumul din vatrã spre gura fumãtorului; Vatrã - camera de combustie a unei pipe; Bol - materialul care înconjoarã vatra unei pipe (frecvent folosit cu sensul de vatrã); “un bol de tutun” echivaleaza cu “timpul necesar fumãrii unei pipe”; Shank - prelungire din acelaºi material ca ºi al bolului care se îmbinã cu muºtiucul; Muºtiuc - partea pipei care se þine în gurã, de obicei confecþionatã din material sintetic; Tenon - prelungire a muºtiucului care intrã în shank; Mortisã - orificiul din shank care primeºte muºtiucul; turtã vatrã bol shank
mortisã

Turtã - strat de gudron ce se depune în timp pe vatra unei pipe muºtiuc WAF - aka wife acceptance factor ºansa ca mirosul unui tutun sã fie tolerat de cãtre “soþie”.

tenon

canal de fum cãlcâi Filtru - accesoriu opþional cu rolul principal de a înlãturara excesul de umiditate ºi ocazionalele fire de cenuºã care ar putea ajunge în gura fumãtorului; Futac (companion de pipã) - unealtã folositã pentru tasarea tutunului în vatrã în timpul fumatului, respectiv curãþarea pipei; de obicei alcãtuit din 3 elemenþi; Reamer - unealtã, de obicei ascuþitã lateral, pentru subþierea periodicã a turtei, frecvent prezentã ca element al unui futac; existã ºi unealtã specializatã ca cea din imaginea din dreapta. Perie - unealtã pentru curãþarea pipei, de unicã folosinþã, confecþionatã din doua sau mai multe bucãþi de sârmã împletite, între care se aflã fire sintetice sau din bumbac având rolul de a absorbi umiditatea ºi resturile de gudron, cenuºã sau tutun.

3

De ce fumez pipã ?

Pipa e o cale cãtre Celãlalt Tãrîm - o fumeazã ºamanul, vraciul ºi vrãjitorul, dar ºi pictorul ºi scriitorul.
Pânã la 25 de ani, fumatul nu m-a atras, þigãrile pufãite prin WC-ul liceului mi s-au pãrut scârboase. Apoi, în redacþiile de ziar, unde fumul unduia ca o perdea albastrã, am fumat cu furie, cu febrilitate, cu disperare, în timp ce puneam în paginã dramele celorlalþi. Asta a mers pînã la 40 de ani, cînd am lãsat fumatul într-o noapte - ajunsesem sã ard un pachet de þigãri de foi pe zi... Acum, de ceva timp, am ales pipa. E altceva - e fumat cu detaºare, Cristian Cocea e contemplare, e nostalgie. Pipa are gust de nuci, de vanilie, de whiskey, merge cu ceai, cafea, latte machiato. Merge cu vin roºu, cu scotch, cu bere. Spre deosebire de þigarã, nu creeazã dependenþã - pot sã fumez o singurã pipã pe sãptãmînã. Întrucît fumul nu se trage în piept, cantitatea de nicotinã ajunsã în sînge e mult mai micã decît cînd tragi din þigarã. Pipa nu se fumeazã pe la colþuri sau în stradã, nu se fumeazã cu ochii goi, mecanic, pipa nu se fumeazã cu febrilitate. Dacã þigarea e modernã, pipa e post-modernã - ironicã, autoreferenþialã, contextualã! Aº spune cã pipa nu e un drog (nu se aprinde pentru uitarea de sine) ci un revelator de personalitate. Mai mult decît aprinderea þigãrii, a fuma pipã e un ritual, în care pregãtirea plãcerii devine plãcerea pregãtirii, în care micile amãnunte (de genul culorii scrumului) trezesc asociaþii neaºteptate, în care toate simþurile concurã pentru a obþine o stare de bine. A fuma pipã e o consolare - strîngînd cãuºul fierbinte în mînã, exploratorul uitã de frig, savantul se izoleazã de prostia din jur, iar omul obiºnuit accede la statutul aristocratului. Pipa e o cale cãtre Celãlalt Tãrîm o fumeazã ºamanul, vraciul ºi vrãjitorul, dar ºi pictorul ºi scriitorul. A fuma pipã presupune ceva din plãcerea colecþionarului - aduni ºi foloseºti zeci de ustensile, schimbi sute de tutunuri, îþi îngrijeºti pipele, dãruindu-le celor bãtrîne ºi merituoase cîte un inel de argint... Cu pipa te joci, gesticulezi, pozezi, argumentezi sau dimpotrivã - te retragi în spatele unei cortine magice de fum ºi taci. Toatã lumea va crede cã te gîndeºti la chestii profunde! Spuneþi-mi dacã banala ºi mototolita voastrã þigarã ºtie toate trucurile astea?!

Ce se face cu pipa?
Pãi... cam orice implicã mult calm. Un personaj cunoscut de pe Baker Street calcula dificultatea problemelor în numãrul de pipe fumate sau cantitatea de tutun consumatã, alt reprezentant renumit al breslei o considera relativã, ca orice altceva, însã privea problemele din atâtea unghiuri câte erau necesare pentru a elabora adevãrul universal, unificator: E = mc2. (continuare în pag. 4)

Ce se face cu pipa?

4

(continuare din pag. 3) Dacã mirosim mai de aproape fumurile piparilor, ele vor cãpãta cu totul altã aromã, mult mai subtilã, relaxantã – ºi, nu ne putem abþine sã afirmãm, spiritualã, astfel, fie cã sunt preoþi occidentali ºi preferã tutunul sau orientali ºi preferã haºiºul, pipa devine des mijlocul de comunicare cu sinele ºi cu divinitatea. Experienþa ne-a lãmurit cã fumãtorii de pipã nu se pot defini ca excentrici ºi nu ritualul este complex, ci persoana care îl desfãºoarã; astfel, cei care ne cunoaºtem ºi ne adunãm la o pipã în jurul meselor rotunde de prin diverse ceainãrii ne-am deprins în vreo sãptãmânã cu ritualul ºi ne bucurãm constant de experienþe noi sub forma miilor de tutunuri degustate în zecile de mii de pipe existente pe piaþã. Fiecare asemenea pereche oferã ceva nou. Fiecare câþiva milimetri de tutun dintr-un bol au un parfum diferit de restul bolului. Prin urmare, nici plictisitor nu poate fi vreodatã sã fumezi pipã. Se începe cu un tutun fermentat ani buni dupã multe încercãri de amestecuri ale alchimiºtilor din breaslã.Tutunul ajuns la umiditate optimã (elasticitate maximã) se îndeasã în pipã dupã metoda preferatã, astfel încât fluxul de aer sã cearã cam acelaºi efort ca sorbirea sucului cu un pai. Un tutun îndesat prea tare vã va da dureri de cap. Se aprinde pipa cu un chibrit (aºteptând 2 secunde dupã aprindere, sã disparã mirosul de sulf) sau o brichetã cu gaz (existã brichete de pipã, cu flacãrã direcþionatã în lateral, pentru confort sporit), niciodatã brichetã antivânt (acestea pot arde bolul) sau cu combustibil lichid (acestea vor imprima un miros puternic). Se plimbã flacãra pe toatã suprafaþa tutunului pânã când acesta se înroºeºte uniform în timp ce se trage ritmic aer prin muistiuc. Dupã aceastã se taseazã uºor tutunul cu butãcelul companionului de pipã, realizând un strat uniform de cenuºã deasupra tutunului. Se repetã ritualul de aprindere, apoi se taseazã tutunul periodic, dupã nevoie, întreþinând astfel o ardere uniformã. Nu vã aºteptaþi sã scrieþi recorduri mondiale de la prima pipã. Fumaþi lent, bucuraþi-vã de ceea ce vi se oferã ºi nu vã speriaþi dacã pipa vi se stinge des: tasaþi uºor ºi reaprindeti cu încredere. Dacã pipa bolboroseºte s-a supãrat cã fumaþi prea repede. Luaþi o perie ºi uºor împingeþi-o prin muºtiuc, absorbind excesul de umezealã. Continuând un ritm alert de fumat, pipa nu vã va mai lãsa sã o atingeþi. În acest caz, lãsaþi-o sã se rãceascã, apoi aprindeþi-o din nou. Gândiþi-vã cã într-un timp destul de scurt vã veþi optimiza metoda de umplere ºi de tasare ºi vã veþi relaxa ritmul de pufãit. A fuma pipã stresat, pentru un fumãtor de þigarete, va însemna o dezvãþare rapidã de pufãitul rapid, iritând limba. Pentu a evita iritaþiile, recomandãm sã consumaþi în timpul fumãrii apã sau ceai, dar bineînþeles cã ºi nouã ne plac vinurile, cognacurile ºi cafelele, în ciuda efectelor adverse. În timp, se va contura ºi preferinþa de a asorta un tutun aspru cu o bãuturã dulce ºi un tutun dulce cu o bãuturã asprã sau tutunuri seci cu bãuturi seci respectiv tutunuri dulci cu bãuturi dulci. (continuare în pag. 5)

5
(continuare din pag. 4)

Ce se face cu pipa?

Recomandãm începãtorilor cristalele de pipã plasate în fundul bolului, atât ca metodã de uscare a fumului, cât ºi ca indicator pentru faptul cã pipa nu mai are ce sã ofere. La final se va rãscoli cenuºa cu linguriþa sau cuiul ataºate futacului, se va astupa deschiderea bolului cu opozabilul ºi se va scutura pipa viguros. Aceastã acþiune ajutã la formarea mai rapidã a turtei, care va proteja pipa. Recomand prezenþa pe masã a unei batiste de hârtie pentru ºtergerea futacului ºi pentru izolarea degetului de bol în timpul acestei ultime acþiuni. O pipã care a stat stinsã mai mult de o orã se va goli ºi se va curãþa. Dupã ce pipa se fumeazã, se rãceºte ºi se curãþã, se alãturã cu grijã surorilor ei, fie pe un stand individual, fie pe rafturi lungi, special concepute, care ajung de multe ori sã mobileze casa unui pipar. I se dã timpul de odihnã binemeritat, între o zi ºi o sãptãmânã, în funcþie de numãrul de colege cu care îºi împarte sarcina de a bucura piparul ºi poate fi premiatã, la bãtrâneþe, cu un inel din argint în jurul deschiderii.

Sfaturi pentru achiziþionarea pipelor
Materialele cele mai apreciate în domeniu sunt briarul ºi meerschaum-ul, însã cel din urmã este considerat mai pretenþios. Cea mai corectã impresie despre fumatul pipei þi-o poþi face cu o pipã din briar, însã aplicaþia sfaturilor ce urmeazã se extinde la toate pipele. Pentru începãtori: Am auzit de nenumãrate ori sfaturile “cumpãrã una cât mai ieftinã, în caz cã n-o sã-þi placã” (se cam adevereºte de la sine) ºi “cumpãr-o pe cea mai bunã pe care þi-o poþi permite, ca sã fii sigur cã o sã te bucuri de ea” (ºi ca sã nu înþelegi prea repede cu ce e o pipã mai bunã decât cealaltã). Schimbul de experienþã între pipari ne face sã credem cã adevãrul e ceva mai subiectiv ºi mai gri. Cãutaþi la o tutungerie specializatã o pipã nouã, dar nu foarte scumpã din briar ºi un tutun uºor aromat. Astfel plecaþi de la mijloc ºi vã puteþi decide singuri calea cu încredere. Preferinþele în domeniu sunt strict subiective. (continuare în pag. 6)

Sfaturi pentru achiziþionarea pipelor:

6

(continuare din pag. 5) Forma pipei este tot subiectivã. Nu se asorteazã mai bine cu þinuta un anumit tip de pipã. Ceilalþi vor asocia o pipã dreaptã cu dinamismul, iar una curbatã - cu o atitudine liniºtitã, însã cei care reuºesc sã perceapã pipa ca pe altceva decât un accesoriu excentric cu siguranþã nu vã vor judeca dupã forma pipei. Dacã sunteþi nehotãrât, propunem ºi aici calea de mijloc: o pipã de curburã medie, 1/4 sau 1/2 bent ºi de dimensiuni mici spre medii (maxim 18mm diametru ºi 30mm adâncime). Nu vã sfiiþi sã cereþi sã vedeþi ºi sã pipãiþi cât mai multe pipe înainte de a lua o hotãrâre! Nu uitaþi cã: O pipã uºoarã este mai confortabilã, dar una grea are durata de viaþã mai lungã, fiind dintr-un lemn dens, care arde greu. Calitatea unei pipe este datã în primul rând de cât de bine este gãuritã, pentru a fuma uniform trebuind sã fie cât mai bine echilibratã ºi cât mai simetricã în interior. Gaura din vatrã va trebui sã fie cât mai aproape de fundul vetrei ºi perfect centratã. Se recomandã ca pereþii sã fie groºi de cel puþin 3mm. O vatrã precarbonatã nu vã va scuti de necesitatea turtei, ci, mai degrabã, va îngreuna formarea ei, însã nu existã diferenþe majore în calitatea pipelor dupã acest criteriu în afara alterãrii aromei la primele fumate. Pentru cei care vor sã facã o pipã cadou: Spionaþi colecþia fericitului ºi constataþi ce dimensiuni, forme ºi culori tind sã se repete, luaþi în considerare sfaturile de mai sus ºi reþineþi cã în general calitatea este proporþionalã cu preþul. Pentru pipe ieftine ce pãstreazã culoarea naturalã încercaþi sã le inspectaþi de gãuri umplute cu chit (pete brun închis, mai lucioase decât restul materialului, de dimensiuni cuprinse între 3 ºi 0.5mm, adicã vizibile cu ochiul liber).

Sfaturi pentru achiziþionarea tutunului
Cei care au degustat toatã oferta europeanã de tutunuri nu prea mai au nevoie de acest articol. Sã ne caute ºi le dãm proverbiala bere ca sã ne povesteascã. Ceilalþi, ne permitem sã presupunem cã totalitatea fumãtorilor de pipã din România face parte din aceastã categorie, sã nu uite cã varietatea de tutunuri de pipã este de ordinul miilor ºi sã nu se mulþumeascã sã fumeze mereu acelaºi tutun. Referitor la obiceiurile piparilor veþi auzi frecvent termenul “rotaþie” legat de pipe sau tutunuri. Rotaþia este ordinea în care se fumeazã pipele ºi tutunurile. E normal sã avem tutunuri consacrate momentelor zilei, însã tutunurile evolueazã ºi oferta la fel. Fumãtorii de aromatice sã încerce ºi mixturi mai sobre ºi vor constata plãceri noi, iar fumãtorii de mixturi englezeºti sã încerce ºi câte un aromat din când în când, sã-ºi aminteascã de începuturi. Despre ceea ce înseamnã un tutun bun vom încerca sã ne abþinem sa discutãm ºi vom împãrtãºi doar pãreri subiective despre ceea ce am degustat pânã acum, începând cu cele mai accesibile. (continuare în pag. 7)

7
(continuare din pag. 6)

Sfaturi pentru achiziþionarea tutunului

Recomandãm începãtorilor tutunurile fãrã latakia ºi fãrã exces de perique sau cavendish. De aici se poate experimenta, în funcþie de preferinþe, spre mai mult sau mai puþin aromat. Dacã un tutun v-a plãcut mult (presupunând cã aveþi destui termeni de comparaþie), cãutaþi tutunuri cu o compoziþie asemãnãtoare ºi eventual faceþi provizii. Tutunurile se pot pãstra, iar diferite recolte vor da subtilitãþi diferite, precum în cazul vinurilor. Când aveþi un blend favorit (a nu se înþelege unic), dacã nu este vorba despre un tutun puternic aromatizat, se poate depozita, îmbunãtãþind în timp gustul. Aveþi grijã la pãstrarea plicurilor, cãci riscaþi uscarea conþinutului.Tutunul de pipã se fumeaza ideal la elasticitate maximã, care coincide în cele mai multe cazuri cu o umiditate atmosferica relativã de aproximativ 55-75%. Tutunuri bune de invechit pe piaþa româneascã la aceastã orã sunt flake-urile si Irish Oak-ul de la Peterson, însã e vorba de tutunuri care cer o oarecare experienþã piparului ºi mulþi fumãtori neexperimentaþi ar putea sã nu le înþeleagã. Nu vã sifiiþi sã cereþi sfaturi vânzãtoarei, dar ºansele sunt ca aceasta sã nu fie un fumãtor experimentat. Cãutaþi mai bine reviewurile altor fumãtori. Cu cât mai multe, cu atât mai bine.

Materiale folosite în confecþionarea pipelor
Principala caracteristicã a pipelor pentru tutun este folosirea unui material absorbant, pentru a reþine apa, produs al reacþiilor chimice desfãºurate în timpul arderii. De-a lungul istoriei, pipele de tutun au fost confecþionate din felurite roade ale naturii, de la piatra roºie folositã la calumetul amerindian la fructele de calabash africane, însã cele mai populare materiale pentru cunoscãtorii zilelor noastre sunt briarul ºi meerschaumul. Principala caracteristicã a pipelor pentru tutun este folosirea unui material absorbant, pentru a reþine apa, produs al reacþiilor chimice desfãºurate în timpul arderii. De-a lungul istoriei, pipele de tutun au fost confecþionate din felurite roade ale naturii, de la piatra roºie folositã la calumetul amerindian la fructele de calabash africane, însã cele mai populare materiale pentru cunoscãtorii zilelor noastre sunt briarul ºi meerschaumul. Catlinitul Argilã întãritã sub presiune, gãsitã în diferite nuanþe de oranj, folositã de amerindieni pentru calumet (popular denumitã pipa pãcii, deºi implicaþiile ei tradiþionale se extind la multe alte evenimente sociale). Minarea industrialã a acestei roci e interzisã, motiv pentru care puþini colecþionari se pot lãuda cã le-au folosit. Pipe din acest material nu sunt produse pentru vânzare, motiv pentru care datele despre ele nu ne sunt la îndemânã. (continuare în pag. 8)

Materiale folosite în confecþionarea pipelor

8

(continuare din pag. 7) Meerschaumul Silicatul de magneziu hidratat (H4Mg2Si3O10 ), cunoscut popular ca spumã de mare (germanã: Meerschaum) pentru culoarea albã sau alb-gãlbuie ºi faptul cã se gãseºte de multe ori în bulgãri de dimensiuni mici, care pot pluti pe apã, e o rocã moale, permiþând sculptarea de cãtre pipieri a unor modele fanteziste pe suprafaþa bolului. Densitatea este apropiatã de cea a apei, crescând odatã cu conþinutul de apã ºi impuritãþi ºi scãzând la uscarea materialului. Aproape întreaga producþie de Meerschaum de calitate, la nivel mondial, e asiguratã de minerit manual în puþuri verticale în provincia Eskiºehir a Turciei. Nu se cunosc date despre cantitatea rãmasã din aceastã rocã. Datoritã faptului cã bulgãrii se gãsesc de obicei în dimensiuni foarte variate, se bucurã de popularitate pipele de dimensiuni mici ºi cele foarte mari, de tip saxofon. Porozitatea acestui material contribuie la un fum uscat ºi pipe care se coloreazã spre roz, oranj, apoi brun-roºcat, fiind foarte cãutate de mulþi dintre colecþionari. Lutul Folosit încã din vremurile antice pentru fumat, lutul, în funcþie de puritatea argilei ºi de procesul de fabricaþie poate fi folosit pentru a fuma tabac. Pipele de tutun din zilele noastre sunt de obicei de tip cutty, cu muºtiucul acoperit uneori cu cearã pentru comfort ºi sunt produse în masã, la preþuri modeste. Ele tind sã se încãlzeascã ºi sunt fragile, însã pot fi elegante prin simplismul lor.

Corncob-ul Coceanul de porumb, favoritul lui Mark Twain în materie de pipe, este un material abundent, ieftin, foarte uºor, o excelentã inovaþie americanã în domeniu. Bolul ºi shankul sunt fabricate dintr-un cocean gros, lemnos, special cultivat pentru aceastã întrebuinþare, fumul are iniþial o aromã puternicã de cocean ºi tinde sã irite þesuturile cavitãþii bucale. Odatã cu formarea unui strat subþire de turtã fumul rãmâne uscat, dar pierde aroma neplãcutã. Din pãcate aceste pipe au o duratã de viaþã destul de scurtã. De obicei pipele sunt de dimensiuni mici. Calabash-ul Un fruct african asemãnãtor tãrtãcuþei este poziþionat pentru a creºte curbat, apoi tãiat, scobit ºi transformat într-o camerã de condens pentru fum. Bolul pipei este de obicei confecþionat din Meerschaum, forma este curbatã iar fumul are timp sã se rãceascã ºi sã se usuce în camera de condens formatã de fruct între bol ºi muºtiuc. Aceste pipe pot sã parã inestetice, dar foarte comode. Un fumãtor neexperimentat va consuma tutunul destul de repede, însã fumul va fi întotdeauna printre cele mai plãcute care se pot obþine dintr-o pipã. (continuare în pag. 9)

9
(continuare din pag. 8) Morta

Materiale folosite în confecþionarea pipelor

Stejarul care a început de aproximativ 10 milenii procesul de pietrificare, un material cenuºiu-verzui sau negru, destul de casabil, este foarte rezistent la temperaturi înalte ºi destul de interesant ca aspect. Rezistenþa scãzutã la vibraþii duce la o preferinþã a pipierilor pentru pipe de dimensiuni medii, pipele mari cerând material mult, muncã multã ºi un preþ mare. Caracteristicile fumului sunt îndelung dezbãtute, majoritatea entuziaºtilor preferând calitãþile fumului produs într-o pipã de briar.

Briarul Bulbii arbuºtilor mediteraneeni de Erica Arboreea sunt, la nivel mondial, prima alegere a colecþionarilor de pipe de tutun. Aceste tumori crescute la rãdãcinã au un lemn poros, rezistent la temperaturi înalte, neuniform, foarte apreciat pentru textura ineditã. Interiorul acestor bulbi are culoare galben-roºiaticã, cu relativ multe imperfecþiuni. În breaslã este cunoscut ca Ebauchon ºi este folosit pentru producþia de pipe de slabã calitate.Exteriorul, cunoscut ca Plateau, are o culoare gãlbuie, inele relativ compacte, rezistentã mai mare ºi mai puþine imperfecþiuni, dar este mai greu de gãsit în blocuri de dimensiuni adecvate, mai greu de prelucrat ºi mai resistent, prin urmare fiind folosit pentru producþia de pipe de înaltã calitate ºi esteticã finã. Din cauza numãrului mare de imperfecþiuni ale lemnului ºi a procesului îndelung de uscare, factori ce rezultã într-o producþie destul de limitatã de pipe, preþurile pentru o pipã fabricatã dintr-un plateau sunt foarte ridicate. Pipe din acest lemn se gãsesc în aproape toate formele ºi dimensiunile, de menþionat fiind faptul cã din considerente financiare multe din ele implicã finisaj prin sablare (jet de nisip), având o suprafaþã asprã, mai comfortabila, fãrã imperfecþiuni datorate punctelor de nisip frecvent întâlnite la briar. Structura neuniformã a lemnului îl face foarte absorbant, fumul rezultat fiind uscat. Abanosul Împreunã cu alte lemne dense, de culoare închisã, abanosul este recomandat pentru pipe în principal datoritã rezistenþei la temperaturã ºi ºocuri, nu datoritã porozitãþii. De obicei aceste pipe au forme exotice ºi sunt mai durabile, însã greu de sculptat ºi pretenþioase din punct de vedere al aerodinamicii fumului. Pãrul Lemnul de pãr e abundent, fãcând pipele de acest tip ieftine ºi foarte populare în estul europei. Textura este uniformã, pipele sunt uºoare, în general mici, preþurile sunt accesibile, calitatea fumului ºi durata de viaþã nefiind însã puncte forte.

(continuare în pag. 10)

Materiale folosite în confecþionarea pipelor

10
(continuare din pag. 9)

Cireºul Lemnul de cireº sãlbatic este uºor roºiatic, estetic, valoros, de calitate bunã, însã de cele mai multe nu cea mai potrivitã alegere pentru pipe. În general existã tranziþii bruºte între pete de nuanþe diferite. Formele acestor pipe sunt de obicei sofisticate, însã calitãþile lor sunt îndoielnice. Aspectul este principalul lor punct forte. Sunt prezente pe piaþã multe pipe construite integral din acest lemn, multe de formã churchwarden, cavalier sau saxofon. Mãslinul Lemnul de mãslin este uºor, uleios, cu o texturã destul de ineditã, de culoare alb cu galben. Fumul acestor pipe are la început o aromã aparte, datã de uleiurile existente în lemn. Dupã câteva zeci de utilizãri, odatã cu evaporarea uleiului ºi formarea turtei, aceastã aromã dispare, fumul fiind comparabil cu cel al unei pipe din briar. Durata de viaþã a pipelor este mai micã, însã forma lor este de multe ori una ineditã. Cãpºunul Un lemn alb cu uºoare nuanþe de galben sau roz. De obicei, pipe de formã freehand, extravagante. Bambusul Mai exact rizomul de bambus, folosit pentru prelungiri ale muºtiucurilor, gãlbui, cu noduri la intervale de 3-6cm, este poros ºi absoarbe eficient condensul, iar, în cazul lungimilor mai mari ajutã ºi la rãcirea fumului. Ca dezavantaj, pãstreazã aroma ultimului tutun fumat în pipã. Mahonul Partea dinspre exterior este de culoare cafeniu deschis, uºoarã, poroasã ºi se foloseºte frecvent în fabricarea calabashurilor în locul fructelor africane. Are avantajul de a se putea sculpta mai uºor, prin urmare i se poate da o formã mai eficientã din punct de vedere al curãþãrii. Este mai fragil ºi reþine aroma ultimului tutun fumat. Cornul Diverse erbivore cornute contribuie la împodobirea pipelor. Din coarne se confecþioneazã inele, prelungiri sau chiar pipe întregi, cu condiþia folosirii unui material mai rezistent la foc pentru bol. Ebonita / Vulcanitul Aceste materiale de culoare închisã se obþin printr-un proces de vulcanizare a cauciucului. Sunt folosite în fabricarea muºtiucurilor. De obicei, pentru muºtiucuri din aceste materiale se alege culoarea neagrã. Muºtiucurile nu sunt foarte rigide, fiind preferate datoritã stresului redus asupra dinþilor. Marele lor dezavantaj este schimbarea culorii înspre verde sau brun odatã cu expunerea îndelungatã la soare, umiditate sau la temperaturi înalte, cerând întreþinere frecventã pentru pãstrarea aspectului iniþial. (continuare în pag. 11)

11
(continuare din pag. 10) Acrilicul / Lucitul

Materiale folosite în confecþionarea pipelor

Material plastic, folosit pentru muºtiucurile pipelor, acrilicul este mult mai rezistent decât ebonita. Mustiucurile pãstreazã în timp culoarea ºi forma iniþialã, sunt fabricate în toate culorile, însã nu cedeazã în faþa dinþilor, fiind din acest motiv mai incomode pentru cei care preferã sã fumeze fãrã a sprijini pipa în mânã. Grafitul pirolitic Structura molecularã a acestui material permite o disipare bunã a cãldurii ºi umiditãþii, rezultând un fum rece, uscat, însã total lipsit de personalitate, asemeni pipei, produsã în serie, cu rezultate identice. Din câte ºtim nu se mai produc, majoritatea piparilor preferând pipe naturale, cât mai bine individualizate, eventual, lucrate manual. Pipele confecþionate din materiale non-absorbante (de obicei sticlã sau metal) sunt destinate de obicei consumului diverselor droguri, substanþa activã fiind de dorit sã ajungã în plãmâni, în nici un caz în pereþii pipei. De obicei aceste ustensile conþin ºi o sitã pe fundul bolului, care nu se regãseºte la pipele concepute pentru tutun.

Review - Peterson Sherlock Holmes
Acesta este unul dintre tutunurile de la Peterson care se adreseazã fumãtorilor ocazionali, ce vor sã încerce ceva deosebit, dar sã nu fie tare ºi sã aibã puþinã aromã. Dacã asta vã doriþi, atunci faceþi o alegere înþeleaptã. În primul rând, este ambalat în cutie de metal ºi nu în pungã de plastic, ceea ce îi conferã o calitate mai bunã pentru mai mult timp, chiar ºi câþiva ani, având în vedere cã interiorul este vidat. Este alcãtuit din tutunuri Virginia ºi Oriental, cu puþin Burley adãugat. La deschidere tutunul este umed, de culoare aurie, tipic tutunului Virginia, iar firele sunt lipite între ele, aºa cã ar fi bine sã fie puþin lãsat la uscat. Tutunul miroase a ceai englezesc ºi poate puþin a prune uscate, un miros totuºi destul de pãtrunzãtor. Tãietura este ribbon (panglici) ceea ce uºureazã adãugarea sa în pipã ºi oferã de asemenea o ardere mai îndelungatã. Aroma tutunului este, de asemenea, de ceai englezesc, care se simte pânã aproape de sfârºit. Fumul lãsat în camerã nu este aºa de parfumat ca la tutunurile puternic aromate, totuºi este plãcut ºi aduce puþin a cafea boabe. În concluzie, s-ar putea ca acest tutun sã nu fie pe placul tuturor, însã, dacã cineva vrea sã fumeze ceva mai luxos ºi mai bun decât tutunurile comune, este o achiziþie foarte bunã. (Suicune) E un tutun bun, într-adevãr. Are un gust ponderat, cuminte, deloc þipãtor. Dintre Petersonuri, e tutunul din care am fumat cele mai multe cutii. De asemenea, e foarte potrivit pentru fumat în public, la restaurant, cu prietenii sau în prezenþa sotiei. Voi avea intotdeauna o cutie de Sherlock Holmes în dulapul meu cu tabacuri ºi pipe. (Twain) Le-am cumpãrat, fãrã ºtirea sotiei, din banii de întreþinere pe care i-am declarat pierduþi ºi nu regret nici acum. Sincer sã fiu, cel mai mult mi-a plãcut Irish Oak, însã Sherlock-ul a avut ceva cu totul aparte, inedit, în comparaþie cu alte tutunuri (piparii experimentaþi pot confirma). Scrie acolo de ceva tutun oriental. Mie nu mi s-a pãrut cã ar avea aºa ceva, însã ceea ce am reþinut a fost cavendish-ul foarte bine prelucrat ºi doza reuºitã de burley. (Augustinus)

Forme de pipe

12

Pipele apar în cele mai diverse forme, ce se pot clasifica dupã nenumãrate criterii, fiecare producãtor încercând sã afirme cã pipele sale sunt unice. Vom prezenta în cele ce urmeazã viziunea colecþionarilor în ceea ce priveºte catalogarea pipelor dupã formã. Luând în considerare cel mai întalnit criteriu de selecþie, pipele se împart în drepte (streight) ºi curbate (bent) dupã diferite proporþii (1/4 bent, 1/2 bent, full bent). Astfel, pipele streight sunt cele pentru care muºtiucul ºi shankul sunt drepte ºi perpendiculare pe bol, preferate de cei care vor sã dea impresia de vitalitate...1/4 bent înseamnã un muºtiuc uºor curbat, al cãrui capãt ajunge aproximativ la aceeaºi înãlþime cu bolul atunci când vatra pipei este perpendicularã pe sol. O pipã 1/2 bent are muºtiucul curbat pronunþat dar armonios, depãºind în inãlþime bolul, iar shankul se terminã aproximativ la jumatatea înãlþimii bolului. Full bent sunt denumite pipele caracterizate de un shank care se terminã la aceeaºi înãlþime cu bolul ºi o curburã foarte pronunþatã a muºtiucului. La aceste pipe, înãlþimea depaºeºte lungimea. Sunt pipe comode, se pot rezema în dinþi ºi bãrbie ºi nu ocupã câmpul vizual. Excepþii de la aceastã clasificare sunt churchwarden-urile, saxofoanale ºi cavalierurile, caracterizate de forma muºtiucului. Churchwarden este denumitã generic orice pipa streight pânã la 1/2 bent a cãrei lungime depãºeºte 23cm, ajungând de obicei la 28 ºi mai rar peste 30. Aceastã lungime face pipele adecvate pentru citit, însã nerecomandate pentru þinut în dinþi datoritã braþului forþei foarte lung care face pipa sã parã grea ºi exercitã forþe prea mari asupra muºtiucului, curbându-l sau rupându-l. Sunt preferate de cei care vor un fum rece. Cavalier sunt denumite pipele full sau 1/2 bent al cãror muºtiuc este paralel cu bolul ºi au shankul deschis la ambele capete, capãtul de jos fiind astupat cu un capac demontabil construit din acelaºi material cu muºtiucul, în care se va aduna umezeala rezultatã din condensul fumului. Aceste pipe sunt comode pentru o pozitie verticalã a trunchiului ºi recomandate mai ales celor care fumeazã repede, prin urmare umed.

Saxofon este o pipã 1/2 sau full bent, de dimensiuni mari, cu muºtiuc prelungit, de obicei fabricatã din meerschaum. Bolul acestor pipe depaºeºte frecvent diametrul de 2.5cm ºi adâncimea de 5cm, devenind pipe de weekend în seturile colecþionarilor. Prelungirea muºtiucului se confecþioneaza de cele mai multe ori din acelaºi material ca ºi pipa, fumul rezultat fiind uscat si rece.

(continuare în pag. 13)

13
(continuare din pag. 12)

Forme de pipe

Clasificarea restului pipelor se face dupã forma bolului astfel: Billiard va fi denumitã o pipã dreaptã cu bol cilindric ºi shank de lungime cel mult egalã cu înãlþimea bolului. Acesta este cel mai popular model de pipã la nivel mondial. Existã billiard si in variante 1/4 sau 1/2 bent. Un billiard full bent va fi denumit Oom Paul sau ungureascã. Un billiard al cãrui shank depãºeºte în lungime înãlþimea bolului va fi denumit Canadian, iar un canadian al cãrui muºtiuc este saddle mount va fi denumit Lovat. Un billiard cu fundul plat pentru a putea fi aºezat pe suprafeþe orizontale va fi denumit Poker, iar un poker 1/2 sau full bent va fi denumit Cherrywood.

bent apple

apple

bulldog

rhodesian

billiard oom paul

canadian

lovat

calabash cavalier

dublin

horn

vest pocket

poker

cutty

volcano

Pipele al cãror bol e conic, cu partea de sus mai latã vor fi etichetate ca Dublin, iar dacã partea de jos este mai latã vor primi denumirea de Volcano. O pipã cu bolul asemanator douã trunchiuri de con unite la baze, având un aspect masiv ºi shank de forma unei prisme romboidale vor intra in categoria Bulldog. În cazul în care înãlþimea conurilor este egalã sau mai micã decât diametrul, avem de-a face cu un Rodhesian. Pentru pipe cu bolul aproximativ sferic, denumirea va fi cea de Apple sau Tomato pentru bol ovoid se va folosi Egg, iar pentru bolurile sferice din care lipseºte o calotã, de obicei pe partea dreaptã, numele va fi Blowfish. Un apple cu un shank tronconic foarte gros în raport cu bolul în cele mai multe cazuri va fi considerat un Author. În cazul în care muºtiucul se terminã sub nivelul bolului, se va considera cã pipa este un Zulu. (continuare în pag. 14)

Forme de pipe

14
(continuare din pag. 13)

Simþul practic a dus la apariþia pipelor de buzunar, caracterizate de forma full bent, un bol plat, vatrã cu secþiune ovalã ºi muºtiuc rabatabil peste deschiderea bolului, aproximând un disc în aceastã poziþie. Cutty este forma obiºnuitã a pipelor din lut, având bol ovoid, vatra uºor înclinatã în faþa ºi de multe ori un pinten îndreptat în faþa pe cãlcâiul pipei. De obicei aceste pipe sunt mai lungi (între 10 ºi 50 cm). Horn este orice pipã de formã conicã, arcuitã, în forma cornului unei bovine, material care a fost uneori folosit pentru a le produce, fiind absorbant si arzând destul de greu. Calabash este orice pipã 1/2 sau 1/4 bent, conicã, cu o calotã sfericã în jurul deschiderii bolului. Forma este inspiratã de pipele confecþionate din fructe de calabash, care au scãzut ca popularitate, necesitand acum în multe cazuri specificarea Gourd Calabash.

Modelele care nu se potrivesc vreuneia din aceste descrieri vor fi cel mai probabil catalogate de cãtre colecþionari ca freehand. Existã multe alte forme care au mai mult de un singur producãtor, însa nu au cãpãtat popularitate.

Suprafaþa pipei poate fi lucioasã, matã sau rugoasã. Pentru pipele din briar, preþul creºte odata cu rafinamentul suprafeþei, astfel cele rugoase (sablate sau rusticate) vor fi mai ieftine, majoritatea pipierilor neprezentând interes pentru textura acestor pipe. Cele lucioase sau de culori închise urmeazã sã acopere gama de mijloc, lacul acoperind gãurile umplute cu chit ºi nepermiþând etalarea briarului. Pipele de culori naturale ºi mate vor fi cele mai scumpe, pipierul acordând mult mai mult interes esteticii.

Muºtiucurile se clasificã dupa forma buzei în fishtail (eng. “coadã de peºte”, terminaþie latã) ºi P-lip (sistem brevetat de Peterson, în forma de “P”, cu canalul de fum orientat 20 de grade în sus, îndreptând fumul spre cerul gurii pentru a evita iritarea limbii de un fum prea fierbinte). Muºtiucurile fishtail cu o curburã bruscã apropiatã de shank ºi continuare platã se numesc saddle mount. Muºtiucurile cu terminaþie conicã înspre shank se numesc army mount sau, în cazul în care îmbinarea este metalicã spigot ºi au avantajul de a putea fi demontate cât timp pipa încã nu s-a rãcit.

http://forum.pipa-bucureºti.ro contact@pipa-bucureºti.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful