tkm]m\w

Volume 2

A Family-Magazine from SevA dArShAn KuwAit

5114 Im¯nI

Issue 8

15th November, 2012

For more information contact : Seva Darshan, Kuwait - INDEMB/KWT/ASSN/150 Sevadarshan@gmail.com
Sopanam - November 2012

Sopanam E-Magazine - (For members circulation only)

1

Subashitam Spiritualism
Ø¢ÖÏÞvÞ ÕßÈÖcÄß ÈÞÏ¢ çÜÞçµÞ ¥Øñß È ÉçøÞ È Øᶢ Ø¢ÖÏÞvÈ£""

kp`mjnXd A²rmßnId

''¥¼í¾Öí»ÞdÖiÇÞÈÖí»

AÀ°w
¼í ¾ ÞÈÕᢠdÖiÏáÎßÜï Þ J Ø¢ÖÏd·Øñ È ÞÏ ÎÈá×cX ÈÞÖοÏáKá. ¥ÕÈí ¨ çÜÞµçJÞ ÉøçÜÞµçJÞ Øᶢ ©IÞÕáµÏßÜï .

Amritha Vachanam

AayX hN\w

ÎÈá×cX ÌáißÎÞÈÞÏÄáæµÞIí ¥Èc¼àÕßµæ{çMÞæÜ dɵãÄßÏáæ¿ ¦¸ÞÄBæ{ dÉÄßµøߺîá ØbÏ¢ øfßAÞÈáU dÉÏy¢ ÎÞdÄÎÜï æºÏîáKÄí. dÉÄcáÄ Ìáiß dÉçÏ޷ߺîí dɵãÄßÏßæÜ ®ÜïÞÕØñáAç{Ïᢠֵñßµç{ÏᢠÄæaåØá¶JßÈÞÏß dÉçÏÞ¼ÈæM¿áJÞÈáU ÉøßdÖÎJßÜá¢å¥ÕX ¯VæMGßøßAáKá. ¥ÄßWÈßKá µâ¿áÄW µâ¿áÄW Øᶢ çÈ¿ÞX ¥ÕX ÈßøLø¢ dÉÏyßAáKá. çµÕÜ¢ ÄßKáµÏá¢, µá¿ßAáµÏᢠ¼àÕØã×í¿ßAá çÙÄáÕÞÏ dɼÈÈJßÜâæ¿ Õ¢Ö¢ ÈßÜ ÈßVJáµÏᢠæºÏîáKÄáæµÞIí ÄãÉñßÏ¿ÏÞÄ ¥Çßµ ØᶠØOÞÆÈJßÈÞÏáU ¥Õæa dÉÏy¢ ¥çÙÞøÞdÄ¢ Äá¿øáµÏÞÃí. ¨ dÉÏyJßÜâæ¿ÏÞÃí ¥Õæa Øá¶ÞçÈb×ÃÄb¢ ©ÆÏ¢ æµÞUáKÄí. µÞÏßµÕᢠÎÞÈØßµÕᢠÌìißµÕáæÎKßBæÈ ÕßÕßÇçdÖÃßµ{ßÜáU Øᶢ ¥ÕX ¥ÈáÍÕßAáKá. èÕϵñßµ Øá¶æÎæLKᢠØÞÎáÙßµ Øá¶æÎæLKᢠÄßøߺîùßÏÞÈáU ÕßçÕµÕᢠ¥ÕÈßÜáÆßAáKá. ØÎ×í¿ßÏáæ¿ Øá¶JßÈÞÏß ÕßÉJáµæ{ çÈøßGáæµÞIáçÉÞÜᢠØbÏ¢ ÉøßdÖÎßAáKÄßÜᢠ¥ÄßW ØbL¢ Øᶢ çÙÞÎßAáKÄßÜᢠ¥ÕX ØçLÞ×¢ ¥ÈáÍÕßAáK ÕØñáÄ ®ÜïÞÕøᢠØNÄßAáK ²KÞÃí. ¨ ØÆíÌáiß ÏÞæÄÞøáÕøßÜÞçÃÞ ©ÆßAáKÄ,í ¥Õøáæ¿ Ø¡ÅÞÈ¢ ÌáißÎÞXÎÞøßW ØVÕîçdÖ×íÀÎædÄ. Øᶢ çµÕÜ¢ ÖÞøàøßµÎÞÏ ©ÉçÍÞ·JßçÜ ÎçÈÞøÞ¾í¼ÈJßçÜÞ ¥Üï Îùߺîí ØÞøØÞøÕßçÕµJßÜâæ¿ ØÎ×íÀßØá¶JßÈÞÏí ÈßÖí»ÏߺîßGáUåµVJÕcB{áæ¿ ÉâøÃJßÜÞá ÈßÙßÄÎÞÏßGáUÄí. ¥çMÞZ ÕßçÕµ ØOKÎÞÏ ÎÈá×cæa ¼àÕßÄÎÞá çdÖ×íÀÕᢠØÎÞÆøÃàÏÕáæÎKí ¥¢·àµøßçAIßÏßøßAâ.
2 Sopanam - November 2012

Editorial
Diwali has come and passed by. Soon we enter the pious Mandala Masam, where lakhs and lakhs of us take penance in prayer and devotion to Lord Ayyappa. It truly a blessed month with so many important festivals converging at the same time. There was a time when some religions refused to accept science and this almost brought about their downfall. Today we see the same mistake being done by science in disowning religion and suffering from the sorrows of its own creations. Both of them cannot survive without each other. It is bare truth that scientific inventions and religion by themselves have not been able to provide any perfect solutions to the imbalances we see in the society today. It is essential that both work in harmony, For the effect of our scientific advancement can only be felt if our society is made of perfect individuals without selfish motives and with a holistic approach to see the world as one large community. We hope all the well well-wishers of SevaDarshan Kuwait provide their dull support of the upcoming mega event supporting our VIKAS school initiative. This has been the underlying principle of our nation and society. Creation of wealth alone cannot be an individual’s primary concern. We must learn to give back to society what it given to us in terms of relationships, experience and knowledge. Excessive wealth creates craving for more. A well experienced individual with the right understanding alone can withstand this immense thought. Our salutations to Shri.Naryana Murthy for his thought proving speech in Kuwait. In media, investigative journalism has a position above all. But at the same time when it becomes a witch hunt for vested interests, this
editorial Board

becomes abusive. And it becomes oppressive when the accused is not apologized to, when the truth is revealed. As a infant in the field of journalism, Sopanam magazine hopes our media friends realize this journalistic dharma while they report. Likewise all ideologies have their viewpoint that needs to be respected by all. Blind criticism leads us to irrational decisions and actions. We welcome Shri. Mr. M. R. Venkatesh to Kuwait for his speech on India’s affirmative role in the World today. We wish all our members a month of pious devotion and sacrifice and all of you performing the Sabarimala pilgrimage a safe journey.

Krishna Kumar Paliath Vibheesh Tikkodi Anandharaj Konni Reshmy Krishna Kumar

data Management

Ajaykumar Anjaneyam Manoj Nair Rajarajan Ganesan Sindhu Sanjith Suresh Varickolil Roopesh R. Souparnika Advt.Vidhya Sumodh Dr. Sindu Sudheesh Advt. Vinod R . Sundara Raman Divya Satheesh Kumarakam Anuradha Sundara Raman

Creative & design

Sreenivasan C.P. Vinaya Babu. C.K. Sunil Pookode Cover Design - Deepa Namboothiri

For Comments, Submissions & Subscriptions please write to

email : vbkuwait@gmail.com
Sopanam - November 2012 3

Sanskrit Spiritualism

kwkvIrXw A²rmßnId

4

Sopanam - November 2012

Spiritualism

A²rmßnId

Zo]mhen
Ipamcn AZnXn ipIvS³IÀ Zo]mhen F¶ hm¡v "Zo]v+Bhen' F¶o cIp hm¡pIÄ tNÀ¯pImbXmWv. "Bhen' F¶m Iq«w. C{]Imcw "Zo]mhen' F¶ hm¡nsâ AÀ°w "Zo]§fpsS Iq«w' F¶mWv. Zo]mhen Znhkw FÃmbnS¯pw hnf¡pIÄ I¯n¡p¶p. `mcX¯n BtLmjn¡p¶ FÃm DÂkh§fnepw h¨v Zo]mhen¡v kmaqlnIambpw [mÀanIambpw AXy[nIw al¯zapIv. CXns\ "Zot]mÕhw' F¶pw ]dbp¶p. "Xatkm am tPymXnÀKab', AXmbXv Ccp«n \n ¶pw tPymXnbnte¡v Asæn shfn¨t¯¡v t]mIpI. CXv D]\nj¯pIfpsS kmcmwiamWv. \½psS ho«n FÃmbvt¸mgpw e£vaotZhnbpsS km¶n²yapImIWw. CXn\mbn Hmtcmcp¯cpw B\µ¯n Zot]mÕhw BtLmjn¡p¶p. {]`p {iocmaN{µ³ 14 hÀj§Ä h\hmkw \S¯n Atbm[ybn XncnsI F¯nb kab¯v {]PIÄ kt´mj kqNIambn Zot]mÕhw BtLmjn¨p. A¶p apX XpS§nbXmWv Zo]mhen. Cu DÕhw icnbmb coXnbn BtLmjn¨v Xm¦tfhcptSbpw B\µw Ccn¡pamdmIs« F¶v Biwkn¡p¶p.

Zo]mhen¡p ap¼pÅ X¿msdSp¸pIÄ
Zo]mhen¡p ap¼v Xs¶ P\§Ä AhcpsS hoSpIfpw Hm^okpIfpw AXnsâ ]cnkchpw hr¯nbm¡p¶p. ho«nse s]mSnbpw No¯bmb hkvXp¡fpw Ifªv hoSv tamSn]nSn¸n¡p¶p. C§s\ sN¿pt¼mÄ Bhmk Øe¯nsâ BbpÊv IqSp¶p. am{XaÃ, tamSn ImcWw BIÀjWhpw hÀ[n¡p¶p. hr¯nbm¡ent\m sSm¸w Xs¶ ho«nse FÃm AwK§fpw ]pXnb hkv{X§Ä Xbn¸n¡p¶p. hnhn[ Xc¯nepÅ anTmbnIfpw DIm¡p¶p. {_Ò]pcmW¯n C§s\ ]dbp¶p, "Zo]mhen¡v {ioe£van kZv KrlØcpsS ho«n k©cn¡p¶p. hoSns\ FÃm Xc¯nepw kzÑhpw ip²hpw kptim`nXhpam¡n Zo]mhen BtLmjn¡p¶Xn {ioe£van {] k¶bmIpIbpw AhnsS Ømbocq]¯n \nhkn¡pIbpw sN¿p¶p'. Zo]mhenbpsS ip`hkc¯n {]tXyI Xc¯nepÅXpw \nd§fpÅXpamb tIme§Ä

\nÀ½n¡p¶ coXnbpIv. tIme§Ä CSp¶Xn\p ]n¶n cI¡ Dt±iy§fpIv þ "kuµcy¯nsâ km£mXvImchpw awKf¯nsâ kn²nbpw'. tZhXIsf kzmKXw sN¿p¶Xn\pÅ {]XoIambmWv tIme§Ä CSpI. tImew C« apäw IIv tZhX {]k¶bmIp¶p. C¡mcW¯m Zo]mhen \mfpIfn Znhkw tXmdpw tZhXIfpsS X¯zw BIrjvSam¡p¶Xn\pÅ ]e \nd§fpÅ tIme§Ä \nÀan¡pIbpw B am[ya¯neqsS tZhXm X¯z¯nsâ KpWw t\SnsbSp¡pIbpw sN¿p¶p. tImew hcbv¡p¶Xnt\msSm¸w Xs¶ I al¯z] Zo]mhen¡v Znhkw tXmdpw sNt¿ qÀ®amb {]hÀ¯nbmWv F® hnf¡v I¯n¡pI F¶Xv. F® hnf¡v Hcp aoäÀ NpäfhnepÅ km¯znI XcwK§sf BIÀjn¡pIbpw Ahsb {]t£]n¡pIbpw sN¿p¶p. adn¨v, sagpIpXncnbpw sshZypX hnf¡pw cPþXa IW§sfbmWv {] t£]Ww sN¿p¶Xv. IqSmsX sshZypX hnf¡v a\Êns\ _lnÀapJhpam¡p¶p. BbXn\m Zo] mhen¡v F® hnf¡v Xs¶ I¯n¡pI. Zo]mhenbpsS hnhn[ Znhk§fpw AhbpsS B´cmÀYhpw : [\{XtbmZin : CXn\v "[³tXckv' F¶pw ] dbp¶p. [\{XtbmZin hsc an¨w h¶ [\w [ÀaImcy¯n\mbn D]tbmKn¨m [\e£van Ft¸mgpw \½psS IqsS DImIpw. \cI NXpÀZin : {ioaZv`mKhX ]pcmWa\pkcn¨v Cu ZnhkamWv `Khm³ {ioIrjvW³ \cImkpc s\ h[n¨Xv. \½psS \cIXpeyamb ]m]§sfbpw Alw`mhs¯bpw \in¸n¡pI F¶mWv Cu

Sopanam - November 2012

5

Spiritualism

A²rmßnId A²rmßnId Spiritualism
Znhk¯nsâ B´cmÀYw. e£van]qP (Aizn\ amk¯nse Aamhmkn Znhkw) : Alt¯bpw amen\y§sfbpw \in¸n¡m³ e£van tZhnsbbpw kckzXn tZhnsbbpw Cu Znhkw ]qPn¡pI. _en{]Xn]Z (ImÀ¯nI amk¯nse shfp¯ ]£¯nse {]Ya) : hÀj¯nse aq¶c ip`aplqÀ¯§fnse Ac ZnhkamWv _en{]Xn]Z. (aq¶c ip`aplqÀ¯§Ä þ bpKmZn, A£b XrXob, hnPbZian F¶o aq¶v Znhk§fpw _en{]Xn]ZbpsS Ac Znhkhpw hÀj¯nse ip`aplqÀ¯§fmWv. Cu Zn\§fn ip`Imcy¯n\mbn aplqÀ¯w t\mt¡I Bh iyanÃ.) hfscb[nIw Zm\ioe\mb _encmPmhns\ Cu Znhkw kvacn¡pI. baZznXob (`mbnZqPv) : ImÀ¯nI amk¯nse shfp¯ ]£¯nse ZznXobbmWv baZznXobbmbn BtLmjn¡p¶Xv. Cu Znhkw batZh³ t`mP\¯n\mbn Xsâ ktlmZcnbpsS ho«nte¡v t]mIp¶p. Cu Znhkw ]pcpj·mÀ Xsâ ktlm ZcnamcpsS hoSpIfn t]mbn AhÀ¡v hkv{X§Ä, B`cW§Ä apXembh k½m\n¨v AhnsS¯s¶ `£Ww Ignt¡IXmWv. sshcmKyw, Akqb, F¶nh CÃmXm¡n hmÕey`mhw DWÀ¯pI F¶mWv Cu Znhk¯nsâ B´cmÀYw. Zo]mhen¡v FÃm {]mb¡mcpw ]S¡§Ä s]m«n¨v B\µw {]ISn¸n¡p¶p. F¶m C¯c¯nepÅ ]S¡§Ä hmkvXh¯n s] m«n¡p¶Xv DNnXamtWm? ]S¡§Ä F¶m {] Imi¯nsâ am[ya¯neqsS DÕh¯nsâ `wKn

Iq«m\pÅ Hcp am[yaamWv. ]s£ B `wKnsb At]£n¨v ]S¡§Ä sImIpImIp¶ lm\n hfsc IqSpXemWv. Hmtcm hÀjhpw \½Ä tImSn¡W¡n\v cq] ] S¡§Ä hm§n¨v \in¸n¡pIbmWv. CsXmcp henb ]m]w Xs¶bmWv. \½psS Hmtcm ss]kbpw \½Ä [ÀaImcy¯n\mbn hn\ntbmKn¡Ww. ]S¡§Ä s]m«n¡pt¼mÄ \ap¡v In«p¶ kt´mjw Ipd¨v kabt¯¡v am{Xambncn¡pw, ] t£ AXpsImIpÅ tZmj§Ä hfsctbsd Imew \oIp\n¡p¶Xmbncn¡pw. AXn\m Cu XmXv ImenI kpJ¯n\p ]n¶mse \mw t]mItWm? AtXm hcp¶ Xeapdbv¡v km¯znIamb IqSpX A´co£w \ÂtIIXn\mtWm F¶v Nn´nt¡ {]m[m\yw \ÂtIIXv, Inbncn¡p¶p. CXv a\Ênem¡n icnbmb Hcp Imgv¨¸mtSmsS {]hÀ¯n¡pI...\½psS Ip«nItfmSpw aäpÅhtcmSpw C¡mcyw ]dªv a\ Ênem¡n sImSp¡pI. Cu Hcp kXvIÀa¯neqsS \ap¡v Cuizcsâbpw A\p{Klw e`n¡pw! [Àaw Ahkm\n¡pt¼mÄ cmPy¯n\v B]¯pIÄ t\cntSIn hcp¶p. C¶v \½psS [Àa¯nsâbpw cmPy¯nsâbpw ØnXn hfsc timN\obamWv. \cImkpcsâ B[p\ nI cq]§fmWv C¶s¯ AgnaXn¡mcmb t\ Xm¡·mÀ, [Àat{ZmlnIÄ, apXembhÀ. Cu Akpc·mÀs¡Xnsc imcocnIw, am\knIw, A[ymßnIw F¶o \neIfn t]mcmtSIXv AXymhiyamWv.

6

Sopanam - November 2012

kmwkvImcnIw
Cultural

Thathwamasi

X¯zakn

Photos by renjith Arampil

Sopanam - November 2012

7

Views Spiritualism

ho£Ww A²rmßnId

Environment & Development
Krishna Kumar Paliath
Indians have always lived in harmony with the nature. Nature is very closely associated with our daily like, our culture and our religion. From time immemorial we have been careful to protect and respect the nature around us, from animals to green life, we have prayed, respected and been thankful to nature for everything it has provided us. This thought comes to our mind when we closely watch the Government of India’s recommendation to curtail the flow of pilgrims to the Sabarimala temple. For so many years thousands of people come to Sabarimala to pray to Lord Ayappa. The devotees respect the sacredness of the eighteen hills, take penance and perform their pilgrimage to Sabarimala. The Government’s argument is that the pilgrimage conducted once in a year endangers the tiger reserve in the state. The State government has sought and exemption to the recommendations of the National Tiger Conservation Authority arguing it would hurt the religious sentiments of the devotees. It would come as a surprise to many that this government would take a crucial step without some vested interests. Reducing the number of devotees will bring a shortfall in the massive income the temple generates yearly for the government coffers. Moreover, the Sabarimala temple and its surrounding don’t come within the core area of the reserves. The devotees have been undertaking this pilgrimage for many years now. At the same time, we need to take notice that the government has not been able to provide proper infrastructure in the area for the devotees and this has led to environmental degradation in these areas. The Sabarimala Master Plan clearly outlines steps to be taken to keep the Pamba and surrounding areas of the temple clean. Experts have pointed out that the extensive concrete constructions in the area are increasing the risk of landslides and other disasters. Pollution is not caused only by waste thrown by devotees alone but also by noise which upsets and animals within the reserve. Pilgrims need to realize this and agree to steps taken to reduce this, What every devotee expects is a clean and hygienic atmosphere to conduct his prayers after a dip in the holy Pampa River. The large number of pilgrims is putting a pressure on the temple surroundings. But it is the duty of the government to undertake development in the area preserving the environment and surroundings.
8

Often government initiatives to prepare for the pilgrimage season starts only at the last moment and often left uncompleted when the season starts. Instead providing basic facilities for the pilgrims at Pampa, the government tends to see it as a business opportunity and often allocate shops at high rates forcing the traders to charge high prices to make revenue. These traders are least bothered on environmental cleanliness and they tend to be reckless and contribute to the polluting of the area. Despite the fact that many Hindu organizations have come forward to provide these amenities and small charges and at times free of cost, the government is not willing to accommodate them. What the devotees need is good sanitation and proper drinking water rather than high rise buildings. The large scale construction destroys the sanctity of the environment in Sabarimala. Currently all the filth in the area is pushed into the Pampa River increasing the danger to the flora and fauna in the area. Often recommendations to move base camps away from Pamba to reduce the rush at Sabarimala have been dis-regarded by the government. Many suggestions like check dams and fireplaces to dispose of waste is being ignored every season. The courts recommendation to spend a portion of the revenue from the temple for local area development is a welcome proposal considering the fact that the state government has been using this revenue for other purposes so far. It has often neglected in its duties and has been over charging for the facilities it provides to the pilgrimage center despite receiving huge revenues from the offerings made by devotees. The courts need to differentiate between tourists and pilgrims. Pilgrimage is not a tourist venture. When you lack the perspective to differentiate between the two, you encroach into the beliefs of the devotees who visit the shrine. It is essential to bridge the gap between environmental groups and religious bodies for this matter. While the government wants to argue for the destruction of forest land in the name of development for the devotees, the environmental groups fail to see the religious significance of the temple and its devotees. We would have to consider the fact that with the economic advancement in our country people now have the facility and economic power to make the annual pilgrimage in large numbers. The shrine attracts millions of pilgrims from all over the world. The government represented by the Travancore Devasom Board is solely responsible for the effective development and proper usage of the resources available in the vicinity of the temple area. We need to take a more scientific and rational approach in development of any kind.

Sopanam - November 2012

IeþkmlnXrw
Art & Litrature

]cmþPbw

tkma³ ISeqÀ

Ihn-X-sb-gpXn AbmÄ hnP-bn¨p IY-sb-gpXn hnP-bn¨p t\mh-se-gp-Xn-b-t¸mgpw hnP-bn¨p ]Sw hc¨pw ]Sw ]nSn¨pw hnP-bn-¨p. H¶nepw ]cm-P-b-s¸-Sm-¯-Xn-\m Abm-fn-t¸mÄ ISp¯ \ncm-i-bn-em-Wv. hnP-bn¨ a\p-jy-tcmfw ]cm-Pn-X-cmbn temI-¯n-em-cpI v?

Sopanam - November 2012

9

Art & Spiritualism Litrature

IeþkmlnXrw A²rmßnId

]dtbIXv ]dbm³, Icpt¯msS.... AbmÄ.
em tPmkv hn`ojv Xnt¡mSn
ØεÞÜßµ ÎÜÏÞ{ ºÜºßdÄçÜÞµJí ÕcÄcØíÄÎÞÏ Õß×ÏBæ{Ïá¢, ¦ÖÏBæ{ÏᢠÄÈÄÞÏ µÅÞ¶cÞÈøàÄßÏßÜâæ¿ ¼ÈdÉßÏ ØßÈßÎÏÞAß ÎÞxÞX µÝßÕáU, ¥ÈáÍÕØOJáU, µøáJóU dÉÄßÍÞÇÈÈÞÏ Ø¢ÕßÇÞϵÈÞá ÜÞWç¼ÞØí. 13 ÕV×æJ Äæa ØßÈßÎÞ ¼àÕßÄJßÈß¿ÏßW ÈßKí 17 ØßÈßεZ ØNÞ Èߺî ÜÞWç¼ÞØßæa ³çøÞ ºÜºßdÄÕᢠ¥Õ ÄøÃèÖÜß, ·ÞÈ èÖÜß, »ÞÏÞd·Ùâ ®KßÕÏÞW ØOá׿ÎÞá. ²øá 'ÎùÕJâV µÈÕí" ®K ØßÈßÎÏßÜâæ¿ ÎÜÏÞ{ ºÜºßdÄ çÜÞµJí Äæa èµæÏîÞMí ÉÄßMߺî ÜÞWç¼ÞØí '¥ÏÞ{ᢠ¾ÞÈᢠÄNßW" ®Kå¯xÕᢠÉáÄßÏ ØßÈßÎÏßÜâæ¿ ÆãÖcÞÕß×íµÞøJßæa ²øá ÈÕàÈ Äø¢·¢ Øã×í¿ß ºîßøßAáµÏÞá. µáèÕxßæÜ 'ÉWMµí" ®K ÉÞÜAÞ¿í ¼ßÜï ¥çØÞØßçÏ×æa 'ÉÞÜAÞ¿X çÎ{ 2012" W ÉæC¿áAÞæÈJßÏ dÖß ÜÞWç¼ÞØí çØÞÉÞÈ¢ ÎÞ·ØàÈ¡ ¥ÈáÕÆßºî ¥ÍßÎá¶JßW ÈßKí.å '¥ÏÞ{ᢠ¾ÞÈᢠÄNßW" ®KåØßÈßÎÏßÜâæ¿ ØεÞÜßµ çµø{JßæÜ ¦çøÞ·c ø¢·æJ æÄxÞÏ dÉÕÃĵæ{ÏᢠdÉÄcÞ¸ÞÄBæ{ÏᢠØÎâÙ ÎÈTßçÜAí ØKßçÕÖßMߺî ÄÞCZAí ¨ ØßÈßÎ ÈßVNߺîçMÞÝáIÞÏßøáK ¥ÈáÍÕ¢ ®LÞÏßøáKá? ¦{áµ{áæ¿ ÄßøߺîùßÕßçÈÞ¿áU ²øá ØÎàÉÈ ÎÞÏßøáKá ¨ Õß×Ï¢. ¦{áµ{áæ¿åÎÈTßÜáU ²øá µÞøcÎÞá ¨ ØßÈßÎÏßW dÉÄßÉÞÆߺîßøßAáKÄí. çÈøßGá µáxæM¿áJáKåøàÄßÏßÜÜï Õß×ÏæJ ØÎàÉߺîÄí. ¦çøÞ·c ø¢·JáU ÉÜ çÁÞµí¿VÎÞøá¢
10

®LáæµÞIí çÕIdÄ µVÎÈßøÄøÞµáKßÜï, çØÕÈÄWÉøÄ µÞÃßAáKßÜï ®KÄÞá Õß×Ï¢. Ethics æÈ ¥¿ßØñÞÈÎÞAßÏßøáKá ØÎàÉÈ¢. ¦{áµ{áæ¿ ©UßW ¥ÄáIÞÏßøáKá. ¥ÕV çÌÞÇÕÞzÞøÞÏßøáKáå®KÄÞÃá ØßÈßÎÏáæ¿ ÕX Õ߼Ϣ. ÉÜøᢠ¦Æc¢ µøáÄßÏÄí Elite µïÞTßÈá ÎÞdÄæÎ §×¡¿æM¿áµÏáUá ®KÞá. Éæf ®ÈßAí 100% ©ùMÞá ØÎâÙ¢ §Äá ØbàµøßAᢠµÞøâ ¦ÖáÉdÄßÏßW ²øá ÄÕÃæÏCßÜᢠçÉÞÕÞJ ²øÞZ çÉÞÜᢠ©IÞÕáµÏßÜï. ¥çMÞZ ¥Õßæ¿ ³çøÞøáJVAᢠ©IÞÏßGáUå¥ÈáÍÕB{áç¿ÏᢠçºÞÆcB{áç¿Ïᢠ©JøÎÞá ¨ ØßÈßÎÏßÜâæ¿ dÉÄßËÜßMßAáKÄí. ¥Jø¢ øàÄßÏÞá µÅÞ¶cÞÈJßÈá ©ÉçÏ޷ߺîßGáUÄí. ¦çøÞ·c ø¢·JáUÕøáæ¿ dÉÄßµøâ ®LÞÏß øáKá §æÄAáùߺîí? ²øáÉÞ¿á çÁÞµí¿VÎÞV dµßÏÞÄíµÎÞÏ øàÄßÏßW dÉÄßµøâ ¥ùßÏߺîá. ®ùÃÞµá{Jí 70 ³{¢ çÁÞµí¿VÎÞV ²Kߺîí ç×Þ µIÄßÈá çÖ×¢ ¥ÕV ®ÜïÞÕøᢠ²çø ØbøJßW ÉùEá 100% ÖøßÏÞá ØßÈßÎÏßW µIÄí. ®ÜïÞÕøáç¿Ïᢠ©UßW ÇÞVÎßµÄÏáIí Éæf ¥Äí dɵ¿ßMßAÞÈᢠ,æºçÏîIÄá¢,åæºÏîÞX ÉÞ¿ßÜïÞJÄáÎÞÏ ÄßøߺîùßÕí Ø¢¼ÞÄÎÞµáK ØÞÙºøcÎÞá Øã×í¿ßAæMç¿IÄí. ®ÜïÞ ÄøJßÜáU çdÉfµøᢠØbàµøߺîÄÞá ØßÈßÎÏáæ¿ Õ߼Ϣ. ÉáÄßÏ ÄÜÎáùÏßæÜåÈ¿zÞæø æÕºîáæµÞIí ÎÜÏÞ{ ØßÈßÎÏßW ÉáÄá ÕØL¢ ÕßøßÏߺî Ø¢ÕßÇÞϵÈÞÃí ÄÞCZ. Out of the box script ®¿áJáæµÞIí æÕÜïáÕß{ßµæ{ ¥Äò ¼àÕߺîíåØßÈßÎ Õß¼ÏßMßAáKÄßæa øÙØc¢?
Sopanam - November 2012

IeþkmlnXrw
Art & Litrature
èÖÜß øâÉæMGÄßæa ÉßKßÜáU dÉÎᶠآÕßÇÞϵzÞæøAáùߺîí ®LÞÃá ÉùÏÞÈáUÄí? ÜÞW ç¼ÞØí èÖÜß øâÉæMGßGáæICßW ¥Äí ¾ÞX çÌÞÇÉâVÕÎÞÏß ©IÞAßæµÞIáÕKÄÜï .¾ÞX ®çaÄÞÏßGâU øàÄßÏßW ØßÈßεZ æºÏîáçOÞZ ¥ÕÏßæÜ ¸¿µBZ, ØÕßçÖ×ĵZ ²æA çºVKí ²øáåøàÄß ©¿æÜ¿áAáKá ®Ká ÎÞdÄ¢. ¥ÜïÞæÄ ¾ÞX çÌÞÇÉâVÕ¢ ²øá èÖÜß ©IÞAÞX dÖÎߺîßGßÜï. ®çaÄÞÏ øàÄßÏßW µÞøcBZ æºÏîáKá ®Kí ÎÞdÄ¢. dÉÕVJߺîßGáU ®ÜïÞ Ø¢ÕßÇÞϵzÞøßW ÈßKᢠ¯æÄCßÜᢠ²çøÞ µÞøcBæ{CßÜᢠµÞøcÎÞÏ øàÄßÏßW ÉÀߺîßGáIí. ºßÜøßW ÈßKí Õ{æø ÈÜï µÞøcBZ ÉÀߺîßGáIí Îxá ºßÜøßW ÈßKí ®æLÞæA æºÏîÞX ÉÞ¿áIí, ÉÞ¿ßÜï ®Kí ÉÀߺîßGâIí. ¨ ÉÜ øàÄßÏßÜáU ¥ÈáÍÕBZ ®æa µøßÏV ¼àÕßÄJßÈá ²çGæù ·áõøÎÞÏßGâIí. ÉJí Ø¢ÕßÇÞϵzÞøáæ¿ µàÝßW ç¼ÞÜßæºÏñßGáIí. ¥ÕVAí ÕKßGáU Õß¼ÏB{ᢠçÈøßG æÄxáµ{ᢠ²æA ¥¿áJá ÈßKí ÎÈTßÜÞAÞX µÝßEßGâI.í ¥ÄáæµÞIí ÄæK ®ÜïÞÕøᢠ®æa ·áøáØíÅÞÈßÏøÞá. ²M¢ ¥ÈáÍÕÕá¢. dÉÎᶠآÕßÇÞϵzÞV æØXØxàÕí ¦Ï Õß×Ï¢ ©ÉçÏ޷ߺîí É¿¢ Éß¿ßAÞX ÕßÎá¶Ä µÞGáçOÞZ ÉáÄáÄÜÎáùÏßæÜ Ø¢ÕßÇÞϵzÞV §Jø¢ Õß×ÏBZ èµµÞøc¢ æºÏîÞX ÄÏîÞùÞá. ¼ÞÄß, ÎÄ¢åÄá¿BßÏ çζܵ{ßW ÈßKí çÈøßç¿IßÕøáK æÕÜïáÕß{ßµZ ÎâÜÎÞçÃÞ, §LcX ØßÈßÎÏßæÜ dÉÎᶠآÕßÇÞϵV ÉßXÕÜßÏáKÄí? §Jø¢ çÉÞ{ßØß ÈßVNÞÄÞA{áæ¿ d·âMßæa ØbÞÇàÈæJµáùàºîí ®LÞÃá ÉùÏáÕÞÈáUÄí? ¥BßæÈ ÁÏùµíxí ØbÞÇàÈ¢ ©æIKí çÄÞKßÏßGßÜï ÉùÏÞX Äça¿ÎáU µÞøcBZ, ÉùçÏIµÞøcBZ Äça¿çJÞæ¿ ÉùÏÞX µøáJáxÕVçA µÝßÏâ. ¦æøCßÜᢠ®æLCßÜᢠ¥Õßæ¿Ïᢠ§Õßæ¿ÏᢠÉùÏáKÄßÈáÎMáù¢ §ÄßÈá ²øá dÉصñßÏáÎßÜï. dÉÌáiøÞÏßGáU ²øá ¼ÈÄÏáæ¿ ÈÞ¿Þá ÈNáç¿Äí. ¥ùÌߵŠ®K ØßÈßÎ çµø{JßæÜ ²øá dÉÎᶠآ¸¿ÈæÏ ÉÞÖíºÞJÜÎÞAßÏÞá ®¿áJÄí. ¥Äá ®¿áJÞW ÄܵÞÃßÜï ®æKÞæA ÉùEßGâIí. Éçf ¥BßæÈæÏÞKáÎßÜï ÈÜï Õß×ÏÕᢠºàJÕß×ÏÕᢠÈÎáAí ÉùÏIÄÞÏßGí Õøá¢.å µïÞØíçÎxí ØßÈßÎÏáæ¿ èµïÎÞµíØí µIí ²øá ÈßøâɵX ®ÝáÄßÏÄí ¾ÞX ØÕVH ËÞØßØíxí Ùßwá ÉfÉÞÄßæÏKÞá. Éçf ¾ÞX ¥BßæÈ ºßLßGáçÉÞÜáÎßÜïÞÏßøáKá. Éçf §Jø¢ æÄxÞÏ dÉÕÃĵ{ßçÜAí ÕßøW ºâIáK ÕßµÜ ÕàfÃBæ{ ¥ÕÄøßMßAáKÕæøÏÞá
11

øÙØcæÎÞKáÎßÜï ÌÞAßÏáUÄí ¦{óµZ ÄßøߺîùßÏÞJ ²øá µÞøc¢ ¾ÞX ÄßøߺîùßÏáKá ®KÄí ÎÞdÄ¢. ÉáÄßÏ ¦{áµZ ®Kí ÉùÏáçOÞZå¥Äí µÞÜJßæa ¦ÕÖcÎÞá. µáçù ÕV×ÎÞÏß µIíæµÞIßøßAáKåÈ¿zÞæø æÕºîíæµÞIí æºÏîáçOÞÝáIÞµáK ØßÈßÎ Safe ¦µáæÎKíåµøáÄáKÄßW ÏÞæÄÞøá Safety §Üï ®Kí µÞÜ¢ æÄ{ßÏߺîßøßAáµÏÞá. §Äí ÎÞxJßæa ²øá ©ÆÞÙøÃÎÞá. ÉáÄßÏ È¿zÞøᢠçÕâ, ÉÝÏ È¿zÞøᢠçÕâ ¥æÜïCßW ØßÈßÎ ÎáçKÞGáçÉÞÕßÜï. ÉáÄßÏ Îá¶Bæ{ µÞÃÞX çdÉfµVAí ÄÞWÉøc¢ ©I,å¦d·Ù¢ ©Ií. Éæf ÉáÄßÏ È¿zÞøáæ¿ ØÞÇcĵZ µãÄcÎÞÏßGí ©ÉçÏÞ·ßAáK ØßÈßÎÏßÜÞÕÃÎßÄí çÕIÄí. ®CßW ÏÞæÄÞøáÕßÇ È×í¿ØÞicÄÏáÎßÜï, Õß¼ÏæÎ ©IÞÕáµÏáUá. §ÄßW Risk §Üï ®K ÄßøߺîùßÏÜÞá ÉáÄßÏ ÉøàfÃBZAí ¦A¢ µâGáKÄí. ¥ùÌßAÅ ®K ØßÈßÎ ÕßçÆÖJí (ÆáèÌ) ¦ÃæÜïÞ ×âGߢ·í æºÏñÄí. §LcAí ÉáùJí ×âGí æºÏîáçOÞZ dÉÕÞØß ØÎâÙJßæÜ ¥ÍßçÈÄÞAæ{ ÉáÄßÏ ÄÜÎáùÏßæÜ È¿zÞçøÞæ¿ÞM¢ ¥ÍòÈÏßMßAÞÈáU dÖ΢ ÄÞC{áæ¿ ÍÞ·JáÈßKí ©IÞÕÞùáçIÞ? ¥ùÌßAÅÏßWJæK ÆóÌÞÏßW ÈßKáU ²øáÉÞ¿¡ ¦ZAÞæø ©ZæAÞUßAÞX ØÞÇߺîßGáIí. ¨ dÖ΢ Õ{æø ¦ÕÖcÕáÎÞÃí, §ÈßÏᢠ§JøJßÜáUådÖ΢ ®æa ÍÞ·JáÈßKᢠ©IÞÕáµÄæK æºÏîá¢.¥Äá ÎÞdÄÎÜï dÉÕÞØ ¼àÕßÄÕáÎÞÏß ÌtæMGí 20 ³{¢ µÅµZ ®æa ÎÈTßÜáIí. ¥Äí ÆãÖcÕWAøßAáçOÞZåÄßVºîÏÞÏᢠµâ¿áÄW ¥ÍßçÈÄÞAZ ¥dÍÉÞ{ßÏßçÜAí µ¿KáÕøßµ ÄæK æºÏîá¢. ²øáÉÞ¿í ÕV×AÞÜ¢åØÙØ¢ÕßÇÞϵÈÞÏßGí µÞÜ¢ ºßÜÕÝߺî ÄÞCZAí, ÜÞW ç¼ÞØí
Sopanam - November 2012

Art & Spiritualism Litrature
²xæM¿áçJIÄí, ÖßfßAæMç¿IÄí. çdÉfµ ØÎâÙ¢ ¥VÙßAáK ¦Õ¼í¾çÏÞæ¿ ¥Äá ÄUß. §LcX ØßÈßÎÏßÜᢠ¥Äí dɵ¿ÎÞá. Õ{æø æØXØxàÕí ¦Ï Õß×ÏBZ ®¿áAáçOÞ\ ºßÜÍÞ·JáÈßKí ®ÄßVMáµZ ©IÞçÏAÞ¢. ÄÞC{áæ¿ ØßÈßÎÞ¼àÕßÄJßæÜ dÉÇÞÈ ÈÞZÕÝß µZ? ¦ÆcÎÞÏß µÎW ØÞùßæa µáæ¿ dÉÞçÆÖßµ ÕÞVJµZ ®K ØßÈßÎÏßW ÈßKÞÏßøáKá Äá¿ A¢. ¥Äá µÝßEí ²øá ÎùÕJâV µÈÕí ®K ØßÈßÎÏßÜâæ¿ÏÞá ØßÈßÎÞçÜÞµJí ÏÅÞVj µÞW æÕMí. ÎàÖÎÞÇÕX ¦Ã¡ ®æa ¦ÆcæJ ØâMV æηÞÙßxí ºßdÄ¢. ÎÜÏÞ{ ØßÈßÎÏßW ®ÈßAí ®çaÄÞÏ §¿¢ µæIJÞX ØÙÞÏߺî ØßÈßÎÏᢠÎàÖÎÞÇÕX ÄæKÏÞá. ³ØíAÞV Éøß·ÃÈAí ÎßAÕÞùᢠ§LcÏßæÜ ÕÞÃß¼cdÉÇÞÈÎÞÏ ºßdÄB{Þá ÎßAÕÞùᢠÄßøæE¿áAáKÄí §æÄÉxß ®LÞÃá ¥ÍßdÉÞÏ¢? §LcX ØßÈßÎæÏ µæIJÞÈáU ²øá ¥ÕÞVÁí ²KáÎÜï ¥Äí. ¥Õßæ¿ ÕßçÆÖÍÞ× ºßdÄ¢ ®K ÕßÍÞ·JßW ÎÞdÄÎÞá Îrø¢ È¿AáKÄí µÝßEÄÕà ¦ÆÞÎßæa εX ¥Ìá ¦Ã¡ Éøß·ÃߺîÄí.åÉçf ¥Õß¿æJ øàÄßµZ ÄæK çÕæùÏÞá ÕßçÖbÞJø ÍÞ×µ{ßÜáU ØßÈßεç{Þ¿í ÎrøßAÞX ÈÜïµøáJáU ØßÈßεZ §LcÏßW §ÈßÏᢠ©IÞçµIßÏßøßAáKá. ¥¿áJµÞÜJí ¿ßAxßÜáIÞÏ ÕViÈÕáµÞøâ µâ¿áÄW çdÉfµøᢠµÜÞÎâÜcÎáU ØßÈßεZAí ɵø¢ ¥¿ßæÉÞ{ß/ËÞÎßÜß/çµÞçÎÁßÏX/®aVè¿ÈV ØàøàTßÜáU ØßÈßµZAÞá µâ¿áÄW ÄÞWÉøc¢ dɵ¿ßMßAáKÄ¡. ®LÞá §çĵáùߺîí ¥ÍßdÉÞÏ¢? ØbL¢ ¥ÍßøáºßAÈáTøߺîÞá ²çøÞøáJøᢠ¯Äí ØßÈßεÞÃâ ®Kí ÄàøáÎÞÈßAáKÄí ¿ßAxßæa ÕßÜ ²øá ¸¿µ¢ ¦æÃKí ®ÈßAí çÄÞKáKßÜï ¥BßæÈÏÞæÃBßW ¿ÞµíØí ÁßÁµí×ÈáU ØßÈßµZ µâ¿áÄW çÉV µÞÃçI? ¿ÞµíØí ÁßÁµí×X æµÞ¿áAáçOÞZ çdÉfµV ¦ ÕÝßAí çÉÞµáKßÜ.ï ¦ÆÞÎßæa εX ¥Ìó µÞÃÞX çÉÞµáK ²øÞZ ÎÞÏÞçÎÞÙßÈßí µÞÃÞX çÉÞµßÜï. ¦ÆÞÎßæa εX ¥Ìá §×í¿æMG ²øÞZ ÎÞÏÞçÎÞÙßÈß çÉÞÏß µIßøßAÞ¢. µÜÞÎâÜcB{áU ØßÈßÎ µÞÃÞX ÄàøáÎÞÈߺî çdÉfµX ¥Ä¡ µIí ÄæKÏßøßAᢠ§Äí µÞÝíºîMÞ¿ßæa dÉÖíÈÎÞá. ÈßVNÞÄÞÕí, Ø¢ÕßÇÞϵX ®Kß Èßܵ{ßW ÎÜÏÞ{ ØßÈßÎÏáæ¿ §KæÜ, §Kí, ÈÞæ{ ®BßæÈ çÈÞAßAÞÃáKá?
12

IeþkmlnXrw A²rmßnId

®æa §Kæܵ{Þá ®æK ²øá ÈßVNÞÄÞÕÞAß ÎÞxßÏÄí. ¾ÞX ¦d·ÙßAáK ºßÜ ØßÈßεZ, Õß×ÏB\ ¦d·ÙßAáK µÞÝíºµZ ¥Äí ÈßVNÞÄÞÕí ¯æx¿áAÞæÄ çÉÞÏÄáæµÞIí È¿AÞ æÄ çÉÞÏßGáIí. ¥BßæÈ çÉÞÏÄáæµÞIÞá èÁÎIí æÈææµïØí ØßÈßÎAÞÏß ØbL¢ µOÈß ®W. æ¼ ©IÞAßÏÄí. ¥Äá Õß¼ÏߺîçMÞZ ¦{áµZ dÉÖ¢Øߺîá ²øáÉçf ØÞOJßµÎÞÏß Õß¼ÏߺîßæÜïCßW È×í¿¢ ØÙßçAIß ÕøáÎÞÏßøáKá. ¥BßæÈ È×í¿¢ ØÙßçAIß ÕKÞÜᢠ®ÈßAß×í¿æMG ØßÈßÎ ®¿áAÞX ÉxßæÏK Ø¢ÄãÉñß ©IÞµá¢. ®æa ²øá ØßÈßΠɵáÄß ÕÝßÏßW ²øá ÈßVNÞÄÞÕ¡ §Gí çÉÞÏßGáIí. ®æa ¥Äá ÕæøÏáU Ø¢OÞÆc¢ ©ÉçÏ޷ߺîÞá ¥Äí ÉâVJßÏÞAßÏÄí §çMÞZ ®W.æ¼ ¾ÞX ÎÞdÄÎÜï ®æa ØáÙãJáAZ µâ¿ßÏÞá øâÉàµøߺîßGâUÄí. ²øá ØßÈßÎ æºùáÄÞÏßGí ÉøÞ¼ÏæMGÞW çÉÞÜᢠ¥Äí ÌÞÇßAßÜï. §Jø¢ çØËíxß ¸¿µBZ ÉøàfÃÞvµÎÞÏ ØßÈßεZ ®¿áAÞX çdÉøßMßAáKá. §Jø¢ ²øá ÉïÞxíçËÞ¢ ©IÞAÞX ¦Ã¡ dÖ΢. §Äí ÎÜÏÞ{ ØßÈßÎæÏ µâ¿áÄW çÖÞÍÈÎÞAáæÎKí ÕßÖbØßAáKá. ÈßVNÞÄÞA{áæ¿ ØNVg¢ µÞøâ ÉÜØßÈßε{ßÜᢠµÞÄÜÞÏ ÎÞx¢ ÕøáJÞX Ø¢ÕßÇÞϵzÞV ÈßVÌîtßÄøÞµÞùáIí. §Jø¢ ØNVgBæ{µáùߺîáU ¥ÈáÍÕ¢ ¥ÍòdÉÞÏ¢.? ØbL¢ ¥ÍßdÉÞÏÕá¢å¦ ¥ÍßdÉÞÏJßW ©ùºîá ÈßWAÞÈáU Äça¿Õᢠ§æÜïCßW Ø¢ÕßÇÞϵ ÉÃßAí ÕøçÃÞ? ¥ÕV çÕæù ÉÃßçÈÞAßÏÞW çÉÞçø. ²øá ÈßVNÞÄÞÕßæÈ ØßÈßÎÏáæ¿ ØÞicÄæÏ çÌÞicæM¿áJÞÈᢠ¥ÏÞæ{ æÕùáMßAÞæÄ ØßÈßÎ ÎáçKÞGí æµÞIí çÉÞµÞÈáÎáU µÝßÕáÎáæICßæÜ Ø¢ÕßÇÞϵX ÈÜï Ø¢ÕßÇÞϵX ¦ÕáµÏáUá §æÜïCßW ¥ÏÞZ ¥ÄßÈá çÏÞ·cÈæÜïçK ÉùÏÞX Éxâ. ÄÞCZ çdÉÞ¼µí¿í ÁÏùµí¿V ¦ÏßGáU 'æØÜßdÌGàØí çµø{" ®KÄßæa ¦ÖÏ_ dÉÕVJÈBæ{ ²Ká ÕßÕøßAÞçÎÞ? §Äí ²øá µZºùW ®µíØíçºÏíFí ÉïÞxíçËÞ¢ ¦Ã¡ ÕßÕßÇ çζܵ{ßæÜ èÕÆ·¡Æc¢ çÈ¿ßÏ µÜÞµÞøzÞV, ®ÝáJáµÞV, çËÞçGÞd·ÞçËVØí, ç¼VÃÜßØíx,í ËßÜߢ çÎçAÝíØí, Ø¢·àļí¾V, È¿zÞV, ÉßæK µÜÞØíçÈÙßµZ §ÕæøæÏÜïÞ¢ çÏÞ¼ßMߺîáæµÞIí ÈNáæ¿ µÜµæ{ ÕßçÖbÞJøÎÞAÞX dÖÎßAáK ²øá µâGÞÏíÎÏÞá. §ÄßÜâæ¿ ÈNáæ¿ çµø{Jßæa µÜÞÉÞøOøcæJ ÕßçÆÖB{ßW ®JßAÞÈᢠ¥Õßæ¿ÏáU µÜµæ{ ÈÎáAí ¥¿áJùßÏáÕÞÈᢠçÕÆßæÏÞøáAáµÏÞÃá Üfc¢
Sopanam - November 2012

IeþkmlnXrw
Art & Litrature

IeþkmlnXrw
Art & Litrature µÅ

sshdkv
§æaVæÈxí µÃµí×Èá¢, ÜÞÉíç¿ÞMáæÎK ε{áæ¿ ÈßøLøÎÞÏ ÖÞÀcJßÈá ÎáOßW ¥ÕØÞÈ¢ ¥ºí»X ÕÝBß çµÞç{¼á ÕßGáÕK εZ ØÆÞ ØÎÏÕᢠÜÞÉíç¿ÞMßÈá ÎáOßW ¥¿ÏßøßAÞX Äá¿BßÏçÄÞæ¿ ¥ÕV ÉøÞÄß ÉøßÍÕÎÞÏß æÎÞÝßEá. ÈßB{Þá εæ{ æµÞFߺîí Õ×{ÞAáKÄí ¥ÕZ ØVÕîçÈøÕᢠÜÞÉíç¿ÞMßÈá ÎáOßÜÞÃí ÎÞùáK çÜÞµdµÎÎÈáØøߺîá §æÄÞæA ¥ÈßÕÞøcÎÞÃí. ¥ùßÕßæa çÜÞµ¢ ¥ÕZAá ÎáOßW æµÞGßÏ¿AáKÄí ÖøßÏÞçÃÞ? ÈßBZAí ®çKAÞZ ε{áç¿ÄÞÃçÜïÞ çÕÆÕÞµc¢ ºÞxßBßÜâæ¿ ØìÙãÆJßÜÞÏ Øºîá ®K µâGáµÞøæa ÕßçÖ×BZ ¥NÏáÎÞÏß ÉCáæÕÏíAÞXåεZ ©rÞÙÍøßÄÏÞÏß çÎÞç{ ¨ ÉÞÕ¢ ¥NÏíAí ÉÀßçMÞ ÕßÕøçÎÞ §æÜïCßÜᢠ§Äí æµG µÞÜÎÞÃí ØâfßAâ. ®ÈßæAçLÞ ¦ÉÄíÖC çÄÞKáµÏÞÃí ¥KÕZ ¥NÏáæ¿ ÎáOßWå|ÞÈÄçÏÞæ¿ ÕKá 'çÎÞZæALÞ ÉxßÏÄí....." ÉÄßÕßÜïÞæÄÞøá ÎìÈ¢ ¥NæÏ æµGßM߿ߺîáæµÞIÕZ ÉùEá غîáÕáÎÞÏßGáU ®ÜïÞ ÌtÕᢠ¾ÞX §KçJÞæ¿ ¥ÕØÞÈßMߺîá. ¥N ÉùEÄí ÖøßÏÞæÃKá §çMÞZ ®ÈßAí çÌÞÇc¢ ÕKá. ¥ÕX ¥ÉÎøcÞÆÏÞÏß çÎÞç{Þæ¿æLCßÜá¢? ¥øáÄÞJÄí æºÏîáÕÞÈÞÏß fÃßAáµÏÞÃí çÎÞZ ®Lá ÎùáÉ¿ß ÉùEá ®æa ¼àÕßÄJßçÜAí ²øá èÕùØÞÏß ÄÞX ÈáÝEá µÏùÞX dÖÎßçAIÞKí..... ¥ÕVAí εæ{Aáùߺîá ¥ÍßÎÞÈ¢ çÄÞKß. ååååå
Sopanam - November 2012

¥ÌíÆáÜïJàËí ÈàçÜÖbø¢.

¥ÕX

®æK

13

Art & Spiritualism Litrature
Travelogue

IeþkmlnXrw A²rmßnId

The Heavenly Break
Eight Years In Paris: Musings Of A Pravasi Scientist
It was month of June and Delhi, the capital city was getting fried in intense summer heat. I was lazing in my chair, enjoying the cool breeze from the room-cooler, after an extended tutorial session with undergraduate medical students when Ram Lal, the departmental peon slipped into the staff room unannounced. “Saab, Aaapko ek badiya chitti he, sayad”(You seem to have an important letter, sir) he commented vaguely in colloquial hindi with a wry smile, while handing me a brown, dirtylooking envelope with a faint governmental seal on it. What could this be? I murmured to myself while casually examining the letter. It was hardly a month back that I had attended an interview for a French Government Scholarship at the Ministry of External Affairs at Shasti Bhavan, but the intimation about it cannot come so soon, perhaps, I wondered! It was with lot of trepidation and excitement that I hurriedly tore open the envelope. While glossing over the contents, I thought I was in a reverie, and felt like jumping up and down with joy! Voila, I have been selected for the French Government Scholarship for Doctoral studies in Paris University! I rubbed my eyes to make sure I was not dreaming. As if to reward
14

Dr. Nandakumar Moorkath the messenger of the great news, I pulled out a 10 rupee note from my wallet and stuck it in Ram Lal’s palm and hurriedly ran out of the room to announce the great news to Professor Bagga, my boss and Head of the Department. I rushed too to break the news, without wasting any time, to my Keralite friends, Chandran, Gopinath and to nonkeralite colleagues in department, Dr Asha , Dr Chitra and Dr Niveditha. Needless to say, all were unanimous in appluading me for the achievement and honour conferred by a foreign government, after a protracted evaluation process. I did not forget too to run to meet Professor Lal, my mentor and guide and Principal of the College then. It was him who had goaded me to apply for the French Government scholarship and provided me address of Professor Maurice Panigel of Paris University and it was largely due to these contacts that the personnel at French Embassy, New Delhi found it appropriate and suitable to select me for the coveted scholarhip. Professor Lal was elated to hear of the news of selection of his favorite master student and colleague and much, to my surprise and despite his military, no-non-sense style of functioning, got up from his chair, came over to the other side and embraced me warmly. I was literally in a trance and it must have
Sopanam - November 2012

IeþkmlnXrw
Art & Litrature
taken quiet some time for me to feel the feet firmly on the ground. With scholarship offer in hand, it did not take long to draft the resignation letter, and promptly submitted it to the College authorities. Since telephone facilities and telephone usage were rudimentary and since phone charges were exhorbitant, I was unable to contact my family back home in Kerala, to announce the great news. Further, telephones were an unknown commodity in my village (Vallachira) in Trichur too. Though I thought of wiring the hot news home, since telegraphic messages were usually sent those days to announce serious accidents or other terse messages, I thought it wise not to put my family members through an avoidable undesirable shock, albeit of a few seconds! Through a travel agent based in Barakamba Street, I was able to procure a railway ticket to Trichur, the main station closest to my home. Thought of buying an air ticket to Cochin for dashing home was not an option since the fare was too much for a person earning a meager monthly salary of about 700 Rupees and considering the logistical complications of tedious journey to the airport. Although I used to dread the thought of a tedious 48 hour-long rail journey homeward from Delhi, this time around my mind was so much filled with excitement of the imminent first-ever foreign trip and thought of sharing the joyful news with family members that time seemed to fly and I was lost in the clouds, enjoying an otherwise gruelling, never-ending train trip. As usual, my elder brother Sukumaran, lecturer then at a college near Guruvayoor, was waiting for me at the station and he too was overjoyed when I broke the news of my selection for the merit scholarship and imminent trip to France for the doctoral studies. My father, Eacharath Narayanan Nair, an ayurvedic physician and god-like figure of our locality and reputed for his extra-ordinary healing powers, as usual, maintained his hermitlike composure and murmured tersely, “it is good, but can’t you do all these researches in our country itself? Why go to a foreign land?” My mother, Moorkath Parukutty Amma, was delighted to hear the news of selection of her son for the prestigious French Award, but suppressed her excitement with the following motherly words, “so it might take some time for you to come home for holidays, isn’t it?” I patiently outlined the advantages of the foreign assignment for my career and future as a whole and that I might be able to save some money from the monthly scholarship. That means, my trip to France will not jeopardize the continuing monthly money despatches that father may have been worried about, for smooth running of the family matters. Further, there was the added bonus of a free trip home and back from France after a period of 3 years and the possibility of scholarship extension for another span of 2 years. The scholarship amount of 1000 French Francs per month was equivalent to almost twice the salary I was earning at Delhi, I argued to cement my case. My arguments seemed to convince a reluctant father who had only meager income from his ayurvedic practice. Further, his reluctance to insist on any type of consultation fee from parents or guardians of mainly young children, for his wonderful curative prescriptions or instructions meant that monthly contributions from the salaryearning sons and eldest daughter were crucial to ensure a decent living, commensurate with our status in the society. The need for money of my father, however did not prevent him from being a large-hearted philanthropist and I had witnessed many times in the past, his philanthropism extend even to beggars who seek his medical curative help for their ailments and get paid too for buying the required herbal medicines and potions prescribed for the affliction. too be continued.....
15

Sopanam - November 2012

Art & Spiritualism Litrature

IeþkmlnXrw A²rmßnId

Kerala Mural Paintings At a glance
Mural paintings in Kerala originated from a distinct temple culture. The rock paintings in Anjanad valley in the Idukki district are probably the earliest evidence of Kerala Mural painting.Archaeologists believe these paintings belong to different epochs, from the upper Paleolithic age to the early historic period. Kerala mural paintings which are decorative pictorial art form are close to Kalamezhuthu. In both art forms gods and goddesses are drawn with similar colors. But in Kalamezhuthu,we use coloured powder and the pictures are drawn on the floor by hand with powder. As per experts, Kerala mural paintings are dated between 16th&17th century AD . The walls of temples , sree kovils and old palaces depicted gods , goddesses , mythological stories of Hindu through paintings. The churches of Kerala contain paintings which depicts characters and scenes from Christian mythology The masterpieces of Kerala mural paintings with reference are : 1. Ramayana murals of Mattanchery palace 2. Mural paintings of Shiva in Ettumanoor temple 3. The”Gajendra Moksham” mural painting in the Krishnapuram near Kayamkulam 4.The muralpaintings in thesanctumof Padmanabha Swamy temple in Thiruvananthapuram 5. Kottackal Murals-Kottackal has about fourty paintings which attracts our eyes because of its colors and fineness of lines.Some of the mural paintings owned by Kottackal are Garuda Shakti,Shiva and Mohini etc. 6. The paintings of virgin Mary in the Edappally
16 Sopanam - November 2012

church

deepa namboodiri

7. The orthodox Syrian church at Cheppad also have mural paintings These paintings have been done by expert artists with great patience and purity of mind. Apart from these paintings there are many more temples having mural works in Kerala. In mural paintings of Kerala the gods and goddesses have stylized body , postures,and facial expressions with wide eyes, elongated lips, neatly exaggerated eyebrows. Our mural paintings resemble the paintings of Ajanta in fullness and roundness of equisite shading . The backdrops of the mural paintings are usually filled with flora , fauna and

IeþkmlnXrw
Art & Litrature
painted sarees and churidaars. Large number of artists earn their living through this art form. The genius of Kerala mural painting who have saved our traditional art from getting extinct are mentioned below. 1. Sri K.K Warrier--- A noted mural artist and teacher has done great mural paintings for temples including Guruvayur temple .He is the director of Indian school of arts Ravipuram, Kochi . 2. Sri K U Krishnakumar --- Principal of the institute of mural painting in Guruvayur . some decorative patterns (specially used in mural paintings). Mural paintings in Kerala are done with five colours (panchavarna). The colors are yellow ochre, red ochre, green, black and white. Yellow ochre and red ochre are important colours in mural painting. black is used for the outlining purpose in mural paintings. Earlier the paintings were done with natural colours made up of vegetable dyes. Experts of mural painting say that yellow and red colours are mixed from minerals(arsenic sulphide and mercuric sulphide) ,green from the juice of a plant called Eravikkara .Black from the soot of oil lamps, white, the base prepared with lime. The colours are mixed in a wooden bowl with tender coconut water and glue from neem tree. For past some years mural paintings are also done with acrylic paints and oil paints retaining its texture and value.Mural paintings for past some years are done on sarees , set mundu, shirts etc also. High quality fabric paints are used for this purpose. Lady artists who were not encouraged doing paintings on temple walls diverted their skills of doing Mural paintings on canvas and clothes. Now lots of ladies have come in this stream of art, enjoying and painting with the purity of body and mind. An adorable change has occurred in this field of art. Kerala Mural paintings on huge canvas done with acrylic paints or oil paints are seen in 5 star hotels ,resorts and with highly rich art lovers. Acquiring huge mural paintings has become a status symbol. Kerala women have craze towards mural
Sopanam - November 2012

C D Dileep, KK Sasi, Asha ,Suresh Muthukulam and Prince Thonnakkal are some of the few names in this field . Some of the famous institutions that offer training in mural paintings in Kerala are mentioned here .. Aaranmmula Vaasthu Vidhya Gurukulam , Sri Sankaracharya Samskrutha University Kalady Guruvayur Chithrakala Kendram Indian School of Arts Ravipuram and Mahe Kalagramam etc. Mr K.K sasi the principal of Indian school of arts ,Ravipuram say that the children of today should know our culture and tradition through art also. Mural paintings which depicts hindu mythology should closely be taught to our upcoming children. We should enjoy this art not only because of its decorative beauty but also because of the story and the meanings depicted in the painting. Sri K.K sasi the mural artist himself also said that mural paintings and thanjaavur paintings should be taught in fine arts collages also. Kerala mural paintings should be added in fine arts academics . we should not think that art stops with European art . In conclusion I would say that an artist does paintings for self satisfaction and self realization but the mural painting art is much diviner art form that the person doing it should be both physically and mentally pure.One should know the divine epics of our mythology before it is put in the form of picture. There are lots of youngsters already in this divine field of art.But more of us should come in this art field and spread this divine art form to the upcoming generation.
17

Spiritualism Finance

[\Imcrw A²rmßnId

A LEGENDARY ENTREPRENEUR
Padma vibhushan n.r.narayana Murthy “I believe that we have all at some time eaten the fruit from trees that we did not plant. In the fullness of time, when it is our turn to give it behooves us in turn to plant gardens that we may never eat the fruit of, which will largely benefit generations to come, I believe this is our responsibility one that I hope you will shoulder in time.” Above are the thought provoking words of iconic Shri.N.R.Narayana Murthy, a successful Entrepreneur who placed India on the world IT map and also a humble philanthropist who has improved and enhanced the quality of million Indians. Shri. N.R.Narayana Murthy is the founder of Infosys, under whose leadership, Infosys was listed on NASDAQ in 1999. Mr. Murthy articulated, designed and implemented the Global Delivery Model which has become the foundation for the huge success in IT services outsourcing from India. Shri.Murthy is an IT advisor to several Asian countries who has served or still serving on the boards of HSBC, Ford Foundation, UN Foundation, Unilever, Wharton School, Singapore Management University, INSEAD(Paris). Arun Kumar. n The Economist ranked Narayana Murthy among ten most-admired global business leaders in 2005 and has topped the Economic Times list of India’s most powerful CEOs for three consecutive years from 2004. Shri.Murthy has been awarded the Padma Vibhushan by the Government of India, the Légion d’honneur by the Government of France, and the CBE by the British government. He is the first Indian winner of the Ernst & Young World Entrepreneur Of The Year award and the Max Schmidheiny Liberty prize, and has appeared in the rankings of businessmen and innovators published by India Today, Business Standard, Forbes, Business Week, Time, CNN, Fortune, and Financial Times. Today, Infosys has an annual turnover of 7 billion USD and a market value of nearly 40 billion USD. However, it is not the billions Infosys has earned that has made Shri.Narayana Murthy such an icon, but the way it was accomplished. It was the vision he set for his company that it should strive tirelessly to gain respect from clients, employees, authorities and the society by doing the right things that made him an entrepreneur of different kind. The aim was to create wealth in an ethical and legal manner.
Sopanam - November 2012

18

[\Imcrw
Finance

Shri. N R Narayana Murthy delivered an eyeopening speech on “ENTREPRENEURSHIP” on 9th November at GUST (Gulf University for Science and Technology) auditorium, Mishrif. Shri.Murthy started his speech requesting youngsters to remember the trust placed on them by Kuwait and to be loyal, hardworking and sincere towards the country which gave them scope to work and earn money for a better living. Then, his speech scrutinized the subject “Entrepreneurship” in a 360 angle. First, he stressed the importance of entrepreneurship and the way it transforms the society by citing examples of Bill Gates, Steve Jobs and Fred Smith who transformed the world to a better place by their entrepreneurship in their respective fields. For defining an Entrepreneur, he quoted the words of Robert Kennedy to dream of things that were never there and ask “WHY NOT”. A Entrepreneur thinks out of the box and produces products that have never existed before. Shri.Murthy then highlighted the four main attributes an entrepreneur must have. 01. Better Communication – The idea should be conveyed in a simple way. Major failures occur when there is no clear power of idea. A best teacher conveys a complex idea in a concave manner.

Entrepreneurial Development

02. Market Acceptance – Market atmosphere must be ready to accept the idea. 03. Team Work – No single individual can form a large company. The power of complementary strengths is important for the success of a company. 04. Investment – Financial groups always support better ideas . And it is better to delay the acceptance of financial assistance as the valuation of the idea increases. Finally, Mr.Murthy spoke on “SOCIAL CORPORATE RESPONSIBILITY” i.e to serve the society and especially the less fortunate. To summarize , let all of us follow the ideology of this true patriotic Indian who has uplifted and transformed enormous dormant corpus callosum in to prospective ones with his hard work and sincere dedication and always ensures to bring smiles on every face he come across. The world has seen many great entrepreneurs. Undoubtedly, Shri.Narayana Murthy takes a lead among them. But what makes him different from others is his boundless social responsibility. We understand his greatness, when he humbly serves the nation to show his gratitude to the society which gave him everything and made him reach great heights. Here is a global humanitarian, a living example of a successful entrepreneur and true philanthropist, serving this planet to be more peaceful and harmonious.

Sopanam - November 2012

19

Spiritualism Finance
to accept cheques conforming to new standards only from January
State Bank of India (SBI) today said it will from January 1 accept only those cheques which conform to new standards. The step has been taken as per the direction of the Reserve Bank of India. To meet the objective, SBI has asked all its branches to issue only with uniform features conforming to CTS 2010 standard cheques to their customers. All other banks including private sector and foreign banks have also started the process of phasing out of non-CTS cheques for migration to this system. For standardisation and enhancement of security features in cheque forms and its migration to CTS 2010 standard, all branches of the bank will now issue only CTS 2010 standard cheques to their customers, SBI said in a public notice. "Non CTS cheques will be out of circulation with effect from December 31, 2012 and will not be acceptable in clearing system also," it said. All the customers of the bank are requested to contact their branches immediately to submit their requisition for issuance of CTS 2010 standard cheques and surrender their existing non-CTS cheques for cancellation, it added. The homogeneity in security features of CTS 2010 standard cheques will act as deterrent against frauds, and the fixed field placement specifications facilitate straight-through-processing at drawee banks' end through the use of optical or image character recognition technology. The introduction of new cheque standards 'CTS 2010' was warranted on account of several developments in the cheque clearing namely growing use of multi-city and payable-at-par cheques at any branch of a bank, increasing popularity of speed clearing for local processing of outstation cheques and implementation of grid based CTS for image-based cheque processing etc.

[\Imcrw A²rmßnId

Indian Banks

Learn with Quiz Master
Questions
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

reshmy Krishnakumar

Which Indian born Physicist invented Optical Fiber? Lygophobia is the fear of _______? A network of devices connected in an ad-hoc fashion using Bluetooth Technology is called? What is the hole in a pencil sharpener called? Who wrote the novel - The Insider? Which noble in the court of Akbar refused to convert to Din-i-Ilahi? Where was the first IIM (Indian Institute of Management) established in November 13, 1961? Which day is observed as “World Mosquito Day”? Name the first 70MM film in Malayalam? Which award is known as “Nobel Prize of Music”? Answers page - 29

20

Sopanam - November 2012

[\Imcrw
Finance

India Census – 2011
India’s population has risen to 1.21 billion people. During the last 10 years, the population of India increased by 181 million. Significantly the growth is slower for the first time in nine decades. India now accounts for world’s 17.5 per cent population. It comprises 623.7 million males and 586.5 million females. India’s headcount is almost equal to the combined population of the United States, Indonesia, Brazil, Pakistan, Bangladesh and Japan put together. The growth rate in 2011 is 17.64 per cent in comparison to 21.15 per cent in 2001. Among the states and Union territories, Uttar Pradesh is the most populous state with 199 million people and Lakshadweep the least populated at 64,429. Overall sex ratio at the national level has increased by seven points to reach 940 as against 933 in Census 2001. The provisional data showed that the child sex ratio (0 to 6 years) came down to 914 females per 1000 males as against 927 in the Census 2001. It showed a continuing preference for male children over females in the last decade. Increasing trend in the child sex ratio was seen in Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu, Mizoram and Andaman and Nicobar Islands. Literacy rate has gone up from 64.83 percent in 2001 to 74.04 percent, showing an increase of 9.21 percentage points. The literacy rate of women in 2001 was 53.67 per cent. It has increased to 65.46 percent in 2011.

Sopanam - November 2012

21

News Spiritualism

hmÀ¯IÄ A²rmßnId

hmÀ¯IÄ
News

Vichar Bharathi Kuwait, Fahaheel Unit conducted Professional Meet
Vichar Bharathi Kuwait, Fahaheel unit conducted its first professional meet on October 19th at Sopanam Auditorium, Abu Haleefa. The meet started with recital of Vandematharam by Smt.Sreelakshmi. Vichar Bharathi Kuwait, Fahaheel Joint Co-ordinator Shri.Nanda Kumar N welcomed the gathering. Samskritha Bharati Middle East Cordinator Shri. Balasubramaniam inaugurated the function lighting the traditional lamp and did the commencement of the membership by handing over the membership form to Dr.Krishnadas. Dr.Nandakumar Moorkath, Department of Gynecology & Obstetrics, Kuwait University was the chief guest for the meet. Vichar Bharathi Kuwait Co-Ordinator Shri.Vibeesh Thikkodi briefed the vision, mission and activities of Vichar Bharathi. Fahaheel Co-ordinator Adv. Sumod M K introduced the topic “Social commitment of a Professional” for debate and this was moderated by Shri.Redhish Chandran. Participants spoke positively on the subject which became the main attraction of the event. The debate came to a conclusion supporting the importance of self-commitment and the need for creating an awareness on those who lacks it. Shri. Biju N delivered the vote of thanks. The function concluded with a lunch.

22

Sopanam - November 2012

hmÀ¯IÄ
News

Sopanam - November 2012

23

News Spiritualism
Spoken Sanskrit Workshop Concluded

hmÀ¯IÄ A²rmßnId

hmÀ¯IÄ
News

AãZn\ kwkvIrX `mjm in_ncw kam]n¨p

The closing ceremony for the eight days spoken Sanskrit workshop conducted by Vichar Bharati joining hands with Samskrita Bharati and Bharatia VidyaBhavan Sanskrit Department was conducted on October 20th, Saturday, at Barathia Vidya Bhavan, Abbasiya. The function was blessed with the presence of eminences from educational field in Kuwait. Shri. N.K.Ramachandra Menon,Chairman, Bharatiya Vidya Bhavan, inaugurated the function lighting thetraditional lamp. The function was presided by Sevadarsan President Shri.Krishnakumar Paliath. Samskrita Bharati Kuwait representativeShri.P.Gopakumar extended a warm welcome to the gathering. The shortSanskrit play presented by the Shibir participants attracted the crowd. The eminent teachers at the Shibiram, Shri. Balasubramaniam, (Samskritha BharatiMiddle East Co-ordinator), Shri. Sunil Menon (Sanskrit Department Head, Bharathiya Vidya Bhavan), Shri.A.Balaji, (Sanskrit Department Faculty, Bharathiya Vidya Bhavan ) were honoured at the function. Smt.Santa Maria James (Principal, Indian Central School), Shri.Shafiq Ahmad (Principal,Integrated Indian School), and Shri.T.A.Premkumar (Principal, BharathiyaVidya Bhavan) gave away the certificates for the participants.Shri.T.A.Premkumar gave a presentation on Sevadarsan supported initiativeScience India Forum(SIF), Kuwait. Vichar Bharati Kuwait Coordinator Shri.Vibeesh Thikkodi delivered the word of gratitude.
24

hnNmÀ`mcXnbpw kwkvIrX`mcXnbpw, `mcXnb hnZym`h³ kv¡qÄ kwkvIrX hn`mKhpw kwbp àambn \S¯nb AãZn\ kwkvIrX `mjm in_ nc¯n\v {]uVKw`ocamb ]cyhkm\w. HtÎm_À 20 sshIn«v 7\v Aºmknb `mcXnb hnZym`h\ n h¨v \S¶ kam]\ kt½f\¯n æsshäv hnZym`ymk cwKs¯ {]apJÀ AWn\n cì. `mcXnb hnZym`h³ kvIqÄ sNbÀam³ {io.F³.sI. cmaN{µtat\m³ `{ZZo]w sImfp¯n DZvLmS\w \ nÀhln¨p. in_nc¯n ]s¦Sp¯hêsS kwkvIrX GIm¦\mSIw GhÀçw ]pXnb Aë`hambn. in_nc A²ym]Icmb {io._mekp{_ÒWyw (kwkvIrX `mcXn,anUn CuÌv tImÀUnt\äÀ), {io.kp\n tat\m³ (kwkvIrX hn`mKw ta[mhn, `mcXob hnZym`h³), {io._memPn (kwkvIrX A²ym]I³, `mcXobhnZym`h³) F¶nhsc NS§n BZcn¨p. {ioaXn. km´acnb sPbn wkv({]n³kn¸Â, C´y³ sk{â kvIqÄ), {io. j^oJv Al½Zv({]n³kn¸Â,Cât{KäUv C´y³ kvIqÄ), {io.Sn.F.t{]wæamÀ ({]n³kn¸Â, `mcXnbhnZym`h³) F¶nhÀ in_nc¯n ] s¦Sp¯hÀçÅ kÀ«n^n¡äv \ÂIn. tkhmZÀi³ ]¦mfn¯t¯msS æsshän Bcw`nç¶ kb³kv C´yt^mds¯çdn¨pÅ Hê eLpNn{Xw {io.Sn.F.t{]wæamÀ AhXcn¸nçIbpmbn. tkhmZÀi³ {]knUâ v {io.IrjvWæamÀ ] menb¯v A²y£\mbnê¶ NS§n kwkvIrX `mcXn æsshäv {]Xn\nYn {io.]n.tKm]æamÀ kzmKXhpw hnNmÀ`mcXn æsshäv tImÀUnt\äÀ {io. hn`ojvXnt¡mSn \µnbpw {]Imin¸n¨p.

Sopanam - November 2012

hmÀ¯IÄ
News
Spoken Sanskrit Workshop

hmÀ¯IÄ
News

Sopanam - November 2012

25

News Spiritualism

hmÀ¯IÄ A²rmßnId

26

Sopanam - November 2012

hmÀ¯IÄ
News

Sopanam - November 2012

27

News Spiritualism

hmÀ¯IÄ A²rmßnId

28

Sopanam - November 2012

hmÀ¯IÄ
News

Quiz Answers
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Narinder Singh Kapany Darkness Piconet Chuck P.V. Narasimha Rao Raja Shri Man Singh Ji Saheb(Man Singh I) Kolkata 20th August Padayottam Polar Prize
29

Sopanam - November 2012

Spiritualism Dharshan

amXr ZÀi\w A²rmßnId Mathru

Salt

Pepper

Eating with your hands

Composed By : vinayababu C.K.

of Karagre vasate Laksmih karamule Sarasvati Karamadhye tu Govindah prabhate karadarsanam (On the tip of your fingers is Goddess Lakshmi, on the base of your fingers is Goddess Saraswati; in the middle of your fingers is Lord Govinda), which we recite whilst looking at our palms. Thus, this shloka suggests that all the divinity lies in human effort. Our hands and feet are said to be the conduits of the five elements. The Ayurvedic texts teach that each finger is an extension of one of the five elements. The thumb is agni (fire) (you might have seen children sucking their thumb, this is nature’s way of aiding the digestion in children at an age when they are unable to do an physical activity to aid the digestion), the forefinger is vayu (air), the middle finger is akash (ether - the tiny intercellular spaces in the human body), the ring finger is prithvi (earth) and the little finger is jal (water). Each finger aids in the transformation of food, before it passes on to internal digestion. Gathering the fingertips as they touch the food stimulates the five elements and invites Agni to bring forth the digestive juices. As well as improving digestion the person becomes more conscious of the tastes, textures and smells of the foods they are eating, which all adds to the pleasure of eating. You may have noticed that elders in the family hardly ever use utensils to measure all the different type of masala, and would instead prefer to use their hands to measure the quantity instead. As each handful is tailored to provide a suitable amount for the own body. Overall there are 6 main documented forms that the hands take when obtaining a measurement a certain type of food ranging from solid food to seeds, and flour. This is a prime example of how many things within Hindu culture may seem weird and unusual at first glance, but once a closer look is taken it is surprising, but a vast amount of knowledge is revealed.
Sopanam - November 2012

Eating food with the hands in today’s Western society can sometimes be perceived as being unhygienic, bad mannered and primitive. However within Indian culture there is an old saying that, Eating food with your hands feeds not only the body but also the mind and the spirit . In the Big Brother series some years back, an English participant complained about an Indian participants use of her hands during food preparations and her eating habits, They eat with their hands in India, don’t they? Or is that China? You don’t know where those hands have been. Within many Indian households nowadays, the practice of eating food with the hands has been replaced with the use of cutlery. Have you ever thought of why previous generations in India ate with the hands? There is a reason for this. The practice of eating with the hands originated within Ayurvedic teachings. The Vedic people knew the power held in the hand. The ancient native tradition of eating food with the hands is derived from the mudra practice, which is prevalent in many aspects within Hinduism. Mudras are used during mediation and are very prominent within the many classical forms of dance, such as Bharatnatyam. The hands are considered the most precious organ of action. This is linked to the Vedic prayer
30

अमल भारतम ् tkhm hy¯m´w
അമലഭാരതം
Amala Bharatam

Seva Vrithandam

Aae`mcXw
Composed By : GopaKumar P

ÎAæ{ ÎçÈÞÙøÎÞÏ ¨മേനാഹരമായ ഈ ഭൂമിേയാടും �പകൃതിേയാടും ¥çBÏx¢ µ¿æMGßøßAáKá. Bharatham Matha Amrithananda Mayi Devi, started the project Amala മ�േള, ÍâÎßçÏ޿ᢠdɵãÄß çÏ޿ᢠÎÈá×cøÞÏ ÈNZ മനുഷ�രായ ന�ള് അേ�യറ്റം Comapign (ABC), §Äßæa ÉÕßdÄÄÏᢠØìwøcÕᢠµÞJá ØâfßçAIÄí ÈNáæ¿aimed at cleaning India's public places and national ³çøÞøáJøáæ¿ÏᢠÇVNÎÞá. highways. Through this cleanliness സൂക്ഷിേ�ണ്ടതു ന�ുെട ÈÞ¢ ÕßçÆÖßÏøáæ¿കടെ��ിരി�ു�ു. ഇതിെ� പവി�തതയും സൗ�ര�വും കാ�ു our drive, MAM hopes to .raise In this ÕdØñÇÞøÃøàÄßæÏÏᢠÍfà øàÄßæÏÏᢠØdOÆÞÏBæ{Ïᢠbeautiful earth and nature. social ¥ÈáµøßAÞùáIí awareness of humanity's debt to ഓേരാരു�രുെടയും ധ��മാണു്. context, Mata ÈÞ¢ ¥ÈáµøßAáKßÜï! Éçf ®LáæµÞIí ÕßçÆÖßÏøáæ¿ ÉøßØø ÖáiàµøÃæJ Amritanandamayi Math deployed 3,200 volunteers for a twoday cleaning drive on ÍÞøÄJßæa ØìwøcÕá¢,Ø¢ØíµÞøÕᢠçÄ¿ßæÏJáKand 4th ofat Sabarimala Sannidhanam (2,200) and Pampa (1,000)and the 3rd ÕßçÈÞÆ ØFÞøßµæ{ included Ashramites, devotees November 2012. They ØbàµøßAÞÈÞÏß Amrita Øáwøßµ{ÞÏ dØñàµæ{ ²øáAßÈßVJÞùáIí. ®KÞWUniversity students & staff. ØáwøßÏÞÏ carried out in response ÏÅÞVjJßW The cleaning was ÈNáæ¿ നാം വിേദശീയരുെട വസ്ര്തധാരണരീതിെയയും ഭക്ഷണരീതിെയയും സ��ദായ�െളയും to the request made by the Kerala State Government. ÍÞøøÄÞ¢Ìå§çMÞZ µá×íÀçøÞ·ßæÏçMÞæÜÏÞÏßJàVKßøßAáKá. ¦ ÍÞøÄÞ¢ÌÏáæ¿ ØìwøcÕᢠഅനുകരി�ാറുണ്ടു്. പേക്ഷ, ¦çøÞ·cÕᢠ¦Ãí ÈÞ¢ ÕàæI¿áçAIÄí. എ�ുെകാണ്ടു വിേദശീയരുെട പരിസരശുചിത�െ� നാം ¥N
അനുകരി�ു�ില�! ഭാരത�ിന്െറ സൗ�ര�വും സംസ്കാരവും േതടിെയ�ു� Matha Amrithananda Mayi Devi, started the projവിേനാദസഞ്ചാരികെള സ�ീകരി�ാനായി സു�രികളായ സ്�തീകെള ഒരു�ി ect Amala Bharatham Comapign (ABC), aimed at നിര് places and എ�ാല് യഥാര് cleaning India's public�ാറുണ്ടു്. national high- ��ില് സു�രിയായ ന�ുെട ഭാരതാംബ ഇേ�ാള് ways. Through this കുഷ്ഠേരാഗിെയേ�ാെലയായി�ീര്�ിരി�ു�ു. cleanliness drive, MAM hopes ആ ഭാരതാംബയുെട സൗ�ര�വും to raise social awareness of humanity's debt to our ആേരാഗ�വുമാണു നാം വീണ്െടടുേ�ണ്ടതു്. अमल भारतम ् beautiful earth and nature. In this context, Mata അ� Amritanandamayi Math deployed 3,200 volunteers അമലഭാരതം Amala Bharatam for a two-day cleaning drive at Sabarimala Sannidhanam (2,200) and Pampa (1,000) on the 3rd and 4th of November 2012. They included Ashramites, devotees and Amrita University students & staff. The cleaning was carried out in response to the request made by the Kerala State Government. Speaking on the occasion of inaugural function at SabariMala, Swami Jnanamritananda Puri said that “Amma teaches us that cleaning the environment is worshiping the Lord. Sanatana Dharma sees all elements and aspects of nature as the manifestation of God. To pollute nature is literally spitting on God’s face. He said the our mindset should change and lessons of environmental cleanliness should be imparted to the students from first standard onwards. He lamented cleaning for cleaning’s sake is of no use and is in effect a futile attempt. He reminded that throwing and littering waste materials in and around Lord Ayyappa’s holy garden tantamount to throwing these waste matters directly on to the face of Lord Ayyappa and all concerned authorities should try to make an awareness among devotees regarding this.
Sopanam - November 2012
മ�േള, മേനാഹരമായ ഈ ഭൂമിേയാടും �പകൃതിേയാടും മനുഷ�രായ ന�ള് അേ�യറ്റം കടെ��ിരി�ു�ു. ഇതിെ� പവി�തതയും സൗ�ര�വും കാ�ു സൂക്ഷിേ�ണ്ടതു ന�ുെട ഓേരാരു�രുെടയും ധ��മാണു്. നാം വിേദശീയരുെട വസ്ര്തധാരണരീതിെയയും ഭക്ഷണരീതിെയയും സ��ദായ�െളയും അനുകരി�ാറുണ്ടു്. പേക്ഷ, എ�ുെകാണ്ടു വിേദശീയരുെട പരിസരശുചിത�െ� നാം അനുകരി�ു�ില�! ഭാരത�ിന്െറ സൗ�ര�വും സംസ്കാരവും േതടിെയ�ു� വിേനാദസഞ്ചാരികെള സ�ീകരി�ാനായി സു�രികളായ സ്�തീകെള ഒരു�ി നിര്�ാറുണ്ടു്. എ�ാല് യഥാര്��ില് സു�രിയായ ന�ുെട ഭാരതാംബ ഇേ�ാള് കുഷ്ഠേരാഗിെയേ�ാെലയായി�ീര്�ിരി�ു�ു. ആ ഭാരതാംബയുെട സൗ�ര�വും ആേരാഗ�വുമാണു നാം വീണ്െടടുേ�ണ്ടതു്. അ�

31

Bala Lokam Spiritualism

_metemIw A²rmßnId

As usual Raja Thatha was sound asleep. His pet grand children Maithree, Rohan and Goldy were getting bored of the vacation. So they took a twig and put it in Thatha’s nostrils. Poor Thatha woke up with a start. Though he was angry, when he realized that it was his grand children who woke up he was pacified. Maithree was already holding a steaming cup of coffee. Raja Thatha was pleased. He asked the children what they wanted. Maithree replied, “Thatha, you told us lot of tories about our religion from Gita. Are there any other books? Are there any stories in them?” Thatha replied, “Maithree, Rohan and Goldy, our religion follows four books called Veda. Veda simply means “Book of knowledge”. At the end of these great books, there is what is called Upanishads.” Rohan got impatient. ”Today you are telling very difficult names. I understand about Veda being books of knowledge. What are these Upanishads?” Thatha replied, “If you approach a teacher and ask him to teach you some thing, He would tell you first, “come and sit near me”. Upanishad means “Come and sit near me.” The teacher first teaches something. The students ask questions, He then replies. This is Upanishad,” Goldy spoke at last, “Thatha this is just like my nursery class. Only thing is, most of the students do not ask anything.”
32

Story of Raikwa the cart man

Thatha replied,” That is true even then. These Upanishads contain few stories, I will tell you all some of them.” Rohan, Maithree and Goldy who were impatient till then started shouting “Story, Story, and Story.” Thatha understood that he cannot be further postpone and started telling a story.” There was a great king called Jana. He was very rich. But Jana was such a good king that he gave lot of what he has to every body all people in his city called him “Jana the great. Jana was very proud about this. One day some golden swans came to the garden of King Jana.” Maithree asked, “Are there really golden swans Thatha?” Thatha replied, “We do not have them now but old books all over the world tell about them. They were talking with each other. Jana the great knew the bird language” Rohan, “Thatha you are telling a lie. I have heard of several languages but never heard anything called bird language,” Thatha replied, “You are right, Rohan. But birds and animals are able to tell each other how they feel. Only thing is we do not know that language. But Jana the great knew their language. One swan told the other swan, “Dear, do you see the person there? He is the greatest king; He gives a lot of money in charity.” But the other swan replied, “That is nothing compared to Raikwa-the cart driver.” Then without telling anything further, the swans flew away.The king

Sopanam - November 2012

Bala Lokam
was very much amused. He could not imagine a cart driver doing more charity than him. Maithree said, “That is true Thatha. The cart driver is a poor man and a king is a rich man.” Rohan told, “I agree with Maithree Akka. A cart driver will not be even able to give one rupee for a beggar.”Goldy asked, “Thatha, how much does a cart driver earn? What cart was Raikwa driving?”Thatha replied, “Be patient. Along with the king let us find out who Raikwa is? The king’s police searched all over the world for Raikwa. At last they found him out in a small village near Calcutta. He was dressed in torn cloths but kept smiling. He seemed to be happy. The police approached him and asked. “Hey Raikwa, what type of cart do you drive? How much money do you earn? How much do you give to charity?” Raikwa replied. “I drive a horse driven cart. I earn daily 4 rupees. Of this, I give one rupee as loan. I give another rupee as repayment for loan. I give one rupee as charity and I spend the other one rupee on my food.” The police were confused. They were not able to understand Raikwa. They went back to the king and told him everything. The king also did not understand. He thought that he would help Raikwa to be happier by giving more money. So he went and met Raikwa along with lot of money. Raikwa politely refused and told the king he would be sad if he had more money the king asked him, “I could not understand how you spend your money. Can you please explain it?” Raikwa told, “I work hard and earn four rupees. Out of this I spend Rupee one towards looking after my parents. This is because they have looked after me when I was a child and this like returning the loan. One rupee I spend to look after my children. This is like giving a loan. I spend one rupee on my food. The remaining money I give it as charity. Though I spend only one rupee as charity, it is one fourth of what I earn. After spending this I will not have any money left.” The king understood how Raikwa was far superior to him. Maithree said, “I too understand Thatha. Charity is not how much you give but how much you can afford to give so much.”

_metemIw

Story from raja thatha
Sopanam - November 2012 33

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful