Mašinski materijali -Predavanje (AS

)-

UVOD

Mašinski materijali - Dr Dragan Adamovic

1

Naziv predmeta: MAŠINSKI MATERIJALI
Predmet se sastoji iz: Predavanja (4 časa nedeljno) i dr Dragan Adamović (adam@kg.ac.yu) Vežbi (2 časa nedeljno) Mr Nada Ratković, Dr Dragan Adamović Dr Vukić Lazić Dr Srbislav Aleksandrović
Mašinski materijali - Dr Dragan Adamovic 2

BODOVANJE I OCENJIVANJE Načini bodovanja i ocenjivanja za Mašinske materijale

Formiranje ocene: Pred-ispitne obaveze (70%): Pohađanje nastave - predavanja, vežbe (10%) Kolokvijumi (60%) Radovi - domaći, (0%) Vežbe – testovi (30%) Ispit (30%)

Poeni: 70 7 42 0 21 30

Mašinski materijali - Dr Dragan Adamovic

3

6 ili više izostanaka Vežbe 2 .4 izostanka 1 .3 izostanka 2 .5 bodova (predavanja) + 2 boda (vežbe) = 7 bodova Predavanja 5 .2 izostanka 3 .5 izostanaka 0 .Dr Dragan Adamovic 4 .2 izostanka 0 .bez ili 1 izostanak 1 .bez ili 1 izostanak 4 .3 ili više izostanaka Mašinski materijali .Pohađanje nastave (PN) PN .

Dr Dragan Adamovic 5 .Pismeni testovi (gradivo sa laboratorijskih vežbi) T1 do T3 Svaki test vredi max 7 bodova max (za sve testove) = 3 × 7 = 21 bod Kolokvijumi (gradivo sa predavanja) K1 do K3 Svaki kolokvijum vredi max 14 bodova max (za sve kolokvijume) = 3 × 14 = 42 boda Mašinski materijali .

obavezan je za kandidate Pis < 55 ZI : ZAVRŠNI ISPIT – PISMENI ili USMENI Završni pismeni ispit pokriva kompletno gradivo podeljeno na tri segmenta koji odgovoaraju sadržaju kolokvijuma i testova.Na osnovu testova i kolokvijuma .Pismax = 7 + 21 + 42 = 70 bodova Jedan test i jedan kolokvijum odgovaraju jednoj trećini gradiva .Dr Dragan Adamovic 6 .max (za trećinu gradiva) = 1× 7 + 1 × 14 + 1×2 = 23 boda Uslov za izlazak na završni ispit (ZI): Pis ≥ 23 boda.Pis = PN + T1 + T2 + T3 + K1 + K2 + K3 . ZImax = 30 bodova ZO : ZAVRŠNA OCENA ZOmax = Pis + ZI Mašinski materijali .

Glasnik R.Prema skali ocenjivanja (Sl. Srbije 21/2006) kvalitativna ocena uspeha je: Ocena Značenje ocene Odličan izuzetan Odličan Vrlo dobar Dobar Dovoljan Nije položio Ukupan broj poena 95-100 85-94 75-84 65-74 55-64 do 54 10 9 8 7 6 5 Mašinski materijali .Dr Dragan Adamovic 7 .

edu/ http://info.msm.sjsu.asp http://www.ac.edu/depts/met/ http://www.htm http://www.ac.uk/sciences/materials/ Mašinski materijali .aasp.ac.edu/ http://www.edu/WofMatE/ http://metallography.azom.ocw.yu/ .Dr Dragan Adamovic 8 http://www.kuleuven.eng.engr.ac.uk/index.engr.uk/ http://www.wayne.materials.mit.com/materials.farmingdale.mfkg.cam.intute.ku.ac.edu/ http://www.Literatura Osnovna Pomoćna (dopunska) Korisne WEB adrese http://www.be/bwk/materials/ http://www.asp http://www.net/links.lu.

Takođe. studenti treba da steknu određena znanja vezana za termičku obradu metalnih materijala i različite vrste ispitivanja materijala. Ishodi obrazovanja (stečena znanja): Na osnovu stečenih znanja studenti treba da znaju da pravilno izaberu materijal i propišu odgovarajuću termičku obradu.Dr Dragan Adamovic 9 . Mašinski materijali . kako metalnih tako i nemetalnih.Obrazovni cilj: Osnovni cilj je upoznavanje studenata sa građom i vrstama najčešće korišćenih tehničkih materijala.

staklo i metalurgija praha • Polimerni materijali • Tehničko drvo i papir.Dr Dragan Adamovic 10 . zaštitne prevlake i lepkovi • Savremeni mašinski materijali • Izbor materijala Mašinski materijali .Predmet izučavanja • Opšte karakteristike materijala • Ponašanje metala pri delovanju spoljnih sila • Osnovi kristalizacije metala i legura • Legure gvožđa • Osnovi faznih promena u metalnim sistemima • Fazne promene u čvrstom stanju kod čelika • Termička obrada čelika • Dobijanje sirovog gvožđa. čelika i livenog gvožđa • Podela čelika • Legure gvožđa za livenje • Obojeni metali i njihove legure • Korozija • Keramički materijali.

superprovodnici. Keramike i stakla. “Pametni” materijali.Dr Dragan Adamovic 11 . materijali budućnosti Biorazgradivi materijali. Nanomaterijali. Polimeri. itd. Biomimetički materijali Mašinski materijali . • Savremeni materiajali. Kompoziti • Napredni materijali Elektronički materijali.Uvod u Mašinske materijale • Istorijski razvoj materijala Kamen → Bronza → Gvožđe → Napredni materijali • Šta je nauka o materijalima i inžinjerstvo ? Struktura → Svojstva → Obrada • Klasifikacija materijala Metali.

Istorijski razvoj materijala Kameno doba (600 000 do 8 000 god. Alat od kostiju Alat od kamena (kremena) Mašinski materijali . pre Hrista) Upotreba različitih materijala za razne alatke potrebne čoveku vezana je za same početke ljudske civilizacije. Proučavanje arheoloških nalazišta pokazuje da su prve primitivne alatke bile od drveta. kamena. kože i životinjskih kostiju.Dr Dragan Adamovic 12 .

mnogo pre pronalaska vatre. Ta epoha nastala posle kamenog doba ponekad se zove "zlatno doba". Posle zlata pronadjen je bakar i zatim kovanje kao način njegove prerade ("bakarno doba"). ili još docnije da se izlivanjem u zemljane kalupe dobiju predmeti složenog oblika.Zlatno i bakarno doba Ljudi su najpre pronašli zlato.Dr Dragan Adamovic 13 . Otkriće vatre omogućilo je da se zlatni prah stopi u jedan komad. Mašinski materijali .

Bronzano doba (8000 do 3000 god. U neolitskim lokalitetima kod Velikog Laola (Petrovac na Mlavi) otkriveno je da su stanovnici ove naseobine znali da prerađuju bakar još 4500 godina pre Hrista. Mašinski materijali . pre Hrista) Mnogo docnije. stapanjem bakra i kalaja dobijena je bronza o čijem značaju govori to što je čitava ta epoha koja je trajala 5000 godina nazvana "bronzano doba".Dr Dragan Adamovic 14 .

kalaj. Dugo su.Gvozdeno doba (od 3000 god. počelo gvozdeno doba koje i dan danas traje. osim toga lako su se odvajali od nečistoća i lako preradjivali. pre Hrista) Meki metali: zlato.komada meteora koji su padali na zemlju. cink i srebro bili su lako dostupni drevnim narodima jer su se nalazili u površinskim slojevima zemlje. ukrasni predmeti od gvoždja bili skuplji od zlatnih jer su poticali od meteorskog gvoždja . Stoga se smatra da je negde oko 1000-te godine pre Hrista. pa i do 1000 godina pre Hrista. Mašinski materijali .Dr Dragan Adamovic 15 . U tim vremenima gvoždje je bilo redak i stoga skupocen metal koji se upotrebljavao samo za izradu nakita. bakar. Jedan od najstarijih gvozdenih ukrasa pronadjen je u Velikoj piramidi (Egipat) iz doba 2900 godina pre Hrista.

Fizika Matematika & Kompjuterske nauke Nauka o materijalu i inženjerstvo Hemija Biomaterijali Nanotehnologije Pametni materijali Superprovodnici itd.Dr Dragan Adamovic 16 . ? Mašinski materijali .

Dr Dragan Adamovic Nauka o materijalu Inžinjerstvo materijala Inžinjerstvo materijala Primenjena znanja o materijalima 17 . Nauka i inžinjerstvo o materijalima kombinuju kako nauku o materijalima tako i inžinjerstvo materijala i to predstavlja predmet ovog našeg proučavanja.Nauka i inžinjerstvo o materijalima Nauka o materijalima se pretežno bavi traganjem za osnovnim znanjima o unutrašnjoj strukturi. Inženjerstvo materijala se uglavnom bavi korišćenjem osnovnih i primenjenih znanja tako da proizvodi zadovolje potrebe i želje društva. svojstvima i obradi materijala. Nauka o materijalima Osnovna znanja o materijalima Nauka i inžinjerstvo o materijalima Rezultujuće znanje o strukturi i svojstvima Mašinski materijali .

Nauka o materijalu i inžinjerstvo Primenjena Primenjena znanja znanja o materijalima o materijalima Osnovna znanja Osnovna znanja o materijalima o materijalima Materijali Materijali u eksploataciji u eksploataciji Nauka Inžinjerstvo Mašinski materijali .Dr Dragan Adamovic 18 .

Dr Dragan Adamovic 19 .Crystal -9 – 10-1 m 10 Zrno 10-9 – 10-2 m Inženjerski kompozit 10-4 – 10-1 m Atom oko 10-10 m Prirodni kompozit Mašinski materijali .

Mehanička Električna Termička Magnetna Optička 20 Mašinski materijali .Dr Dragan Adamovic .

... Fotolitografija Injekciono livenje Izvlačenje Sinterovanje Mašinski materijali .Dr Dragan Adamovic 21 .

struktura zavisi od brzine hlađenja čelika Mašinski materijali . tvrdoća zavisi od strukture čelika • Obrada utiče na promenu strukture npr.Struktura. obrada i svojstva • Svojstva zavise od strukture npr.Dr Dragan Adamovic 22 .

Različiti materijali imaju različitu kristalnu strukturu.Dr Dragan Adamovic . a samim tim i različita svojstva a) Sila b) 23 Mašinski materijali .

otpornost •Termička provodnost bakra opada sa povećanjem sadržaja cinka Mašinski materijali . otpornost • Deformisanjem bakra.Dr Dragan Adamovic 24 .Električna otpornost bakra Termička provodnost bakra • Povećanjem sadržaja nikla raste el. takođe raste el.

Sastav. veze. kristalna struktura i mikrostruktura DEFINIŠU svojstva naterijala Sastav Hemijske veze Kristalna struktura Termomehanička obrada Mikrostruktura Mašinski materijali .Dr Dragan Adamovic 25 .

Dr Dragan Adamovic 26 .Model obrazovanja mikrostrukture materijala Metalurgija Fizika Mašinstvo Mašinski materijali .

95 0.93 0.40 99.60 27.70 2.83 2.10 Zapreminski procenat u suvom vazduhu 78.72 8.09 0.03 27 .08 20.00 3.Dr Dragan Adamovic Težinski procenat u zemljinoj kori 46.63 2.Zastupljenost najvažnijih elemenata u zemljinoj kori i atmosferi Element Kiseonik (O) Silicijum (Si) Aluminijum (Al) Gvožđe (Fe) Kalcijum (Ca) Natrijum (Na) Kalijum (K) Magnezijum (Mg) Titan (Ti) Ukupno Gas Azot (N2) Kiseonik (O2) Argon (Ar) Ugljen dioksid (CO2) Mašinski materijali .13 5.

Dr Dragan Adamovic 28 .Podela materijala Metali i njihove legure Kompoziti Polimeri Keramike i stakla Mašinski materijali .

Ti..Metali i njihove legure Dobri provodnici struje i toplote dobro deformabilni Neprovidni Osetljivi na hemikalije. Mašinski materijali . . Cu. a neki i na dejstvo atmosfere Visoke gustine Fe. Bronza.. Al. Čelik.Dr Dragan Adamovic 29 .

BaTiO3. Mašinski materijali .Keramike i stakla Izolatori struje i toplote Tvrdi. Al2O3. Si3N4. nedeformabilni Neki su providni Doro koroziono otporni Vatrootporni SiC.Dr Dragan Adamovic 30 . krti.

.. male čvrstoće Neki su providni Dobro koroziono otporni Neotporni na toplotu Male gustine Sve plastike. Guma..Polimeri Izolatori struje i toplote Vrlo fleksibilni.Dr Dragan Adamovic 31 . deformabilni. Mašinski materijali . Najlon.

Dr Dragan Adamovic 32 . toksični Nepostojani u agresivnim sredinama Osetljivost na temperaturu i vlagu Mašinski materijali .Kompoziti Visoka specifična čvrstoća. udarna i zamorna otpornost Koroziono otporni Skupi Zapaljivi.

Učešće raznih materijala u auto i avio industriji Mašinski materijali .Dr Dragan Adamovic 33 .

Specifična čvrstoća različitih materijala Potrošnja različitih materijala u XX veku u SAD Mašinski materijali .Dr Dragan Adamovic 34 .

Mašinski materijali .Napredni materijali Elektronički materijali. superprovodnici.Dr Dragan Adamovic 35 . itd.

Dr Dragan Adamovic 36 . • Nanomaterijali. • Penasti metali • “Pametni” materijali. • Biomimetički materijali • MEMS . materijali budućnosti • Biorazgradivi materijali.Mikro elektro-mehanički sistemi Mašinski materijali .Savremeni materiajali.

Dr Dragan Adamovic 37 .legure. Amorfni Si. Plastike. W. Cu. Al. Al2O3 Magnetni materijali Fe. Fe-Si. polimerni gelovi Aero-industrija AeroKompoziti SiO2. GaAs. Ge. Provodni polimeri Optički Optič materijali SiO2. Al . LiCoO2. Stakla. Superlegure Biomedicinski Ti legure. Beton. Staklena vlakna. GaAs. Co-Pt-Ta-Cr. Nerđajući čelici. γ-Fe2O3 Energetske tehnologije UO2. Plastike.Funkcionalna podela materijala Konstrukcioni Čelik. NiZn i MnZn feriti. Al legure.legure. BaTiO3. Ti . Amorfni Si:H Mašinski materijali . drvo Pametni materijali Hadfield-ov čelik. Ni-Ti legure sa efektom pamćenja oblika. ZrO2. Keramike Funkcionalna klasifikacija materijala Elektronički Elektronič materijali Si. Ni-Cd.

Pauza Mašinski materijali .Dr Dragan Adamovic 38 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful