ROMÂNIA MINISTERUL EDUCA IEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA EMANUEL DIN ORADEA

MANUAL PENTRU TEHNOREDACTARE DE ARTICOLE, TEZE, LUCRĂRI DE LICEN Ă, DISERTA II ŞI CĂR I

Oradea, Octombrie 2010

CUPRINS CUPRINS ................................................................................................................................... 2 INTRODUCERE ........................................................................................................................ 3 1. FORMATAREA TEXTULUI ................................................................................................ 4 1.1. Pagina de titlu ................................................................................................................. 4 1.2. Cuprins ............................................................................................................................ 4 1.3. Textul principal ............................................................................................................... 4 1.4. Încadrarea textului în pagină........................................................................................... 4 1.5. Numerotarea paginilor .................................................................................................... 5 1.6. Note de subsol ................................................................................................................. 5 1.7. Bibliografie ..................................................................................................................... 5 1.8. Aranjamentul lucrării ...................................................................................................... 6 1.8.1. Structura ....................................................................................................................... 6 1.8.2. Citate ............................................................................................................................ 6 1.8.3. Observa ii ortografice .................................................................................................. 7 2. NOTE DE SUBSOL ŞI BIBLIOGRAFIE ............................................................................. 8 2.1. Informa ii generale .......................................................................................................... 8 2.2. Nume repetat în bibliografie ......................................................................................... 12 2.3. Mai mul i autori repeta i în bibliografie ....................................................................... 12 2.4. Doi autori la aceeași lucrare.......................................................................................... 12 2.5. Trei autori la aceeași lucrare ......................................................................................... 12 2.6. Patru sau mai mul i autori la aceeași lucrare ................................................................ 13 2.7. Numele autorului în titlu ............................................................................................... 13 2.8. Editorul sau traducătorul în locul autorului .................................................................. 13 2.9. Editorul şi traducătorul alături de autor ........................................................................ 13 2.10. Lucrarea autorului într-o colec ie de lucrări ............................................................... 14 2.11. Mai multe referiri la aceeaşi lucrare ........................................................................... 14 3. CERIN E DE SCRIERE ŞI PREDARE A LUCRĂRILOR ............................................... 15 3.1. Număr de cuvinte şi intrări bibliografice ...................................................................... 15 3.2. Mod de predare al lucrărilor de licen ă, diserta iilor şi tezelor ..................................... 15 ANEXA 1: MODEL PAGINĂ DE TITLU LA LUCRĂRI DE SEMINAR ŞI ESEURI ........ 16 ANEXA 2: MODEL COPERTĂ ŞI PAGINĂ DE TITLU LA LUCRĂRI DE LICEN Ă, DISERTA II, TEZE ............................................................................................................ 18 ANEXA 3: CÂTEVA PROBLEME DE CON INUT RECURENTE .................................... 21 ANEXA 4: CÂTEVA PROBLEME DE FORMĂ RECURENTE .......................................... 23

2

cu legitima ie de bibliotecă. edi ia a 15-a (Chicago: University of Chicago Press. În esen ă. Aceste fișiere sunt intitulate ”Document Template pentru lucrari academice UEO”. Însă. acest material are la bază The Chicago Manual of Style. diserta ii de masterat. eseuri.” Acest pachet poate fi ob inut de la biblioteca Universită ii Emanuel. din pricina cerin elor multiple și a unor dificultă i ce le presupune scrierea corectă a unei lucrări. teze de doctorat). 3 . la care se adaugă ”Ghid pentru tehnoredactarea lucrarilor academice UEO” și ”Ghid de utilizare a Template-ului pentru lucrari academice UEO. ghidul serveşte şi ca model de lucrare pentru aspecte legate de formă. ”Template pentru lucrari academice UEO. 2003). ”Document Template pentru lucrari de licenta și disertatii UEO”.INTRODUCERE Acest ghid con ine un minim de cerin e legate de tehnoredactarea diferitelor lucrări (articole. Universitatea Emanuel a venit în ajutorul studen ilor prin conceperea a trei template-uri care-l scutesc pe utilizator de executarea unor aspecte legate de formă și aranjament.1 De asemenea. Fiecare utilizator al acestui ghid este încurajat să citească cu aten ie și să-și însușească regulile pentru o tehnoredactare conven ională a lucrărilor academice din cadrul Universită ii Emanuel. 1 The Chicago Manual of Style. beneficiază gratuit de aceste fișiere.” Fiecare student al Universită ii Emanuel. lucrări de licen ă.

. Introducerea. 12 pt. Alineate: 0.. 14 pt.” sau „pg. PAGINA DE TITLU Font: Times New Roman. 1. Titlu. cu excep ia titlului lucrării. în format A4.. 1.) 4 .1. Headers and Footers: 1 cm. CUPRINS Cuprinsul apare la începutul lucrării. La header să nu apară text (titlul lucrării etc. dreapta): 2 cm Margini (stânga): 3 cm. 1.5 cm Distan a dintre rânduri: 1. „pag. ÎNCADRAREA TEXTULUI ÎN PAGINĂ Textul să fie aliniat numai spre stânga. a diserta iei se va scrie cu font de mărimea 36 pt. FORMATAREA TEXTULUI Materialele se prezintă pe calculator cu toate semnele diacritice listate pe o singură fa ă. fiind aliniat cu prima literă a rândului anterior.1. Margini (sus. Numărul paginii nu este urmat de punct. după pagina de titlu. nici în textul lucrării. acesta se va continua de la începutul rândului următor.. TEXTUL PRINCIPAL Font: Times New Roman. Distan a dintre titluri şi text: 1 rând liber.6-9.2. Titlurile şi subtitlurile din cuprins sunt urmate de puncte şi apoi de numărul paginii. care este de 30 pt.5. SMALL CAPS. jos. acesta va avea mărimea 22 pt. Titlul de pe coperta lucrării de licen ă.. concluzia şi bibliografia nu se numerotează nici în cuprins. În cazul în care lucrarea are un subtitlu.” Nu se va men iona intervalul unde este situat subcapitolul în cauză (ex.. Dacă titlul unui capitol sau subcapitol este mai lung de un rând. 1..3.. Distan a de la marginea de sus: 2 cm Distan a dintre rânduri: 1 Textul este aliniat la mijloc.) Distan a dintre rânduri este de 1.4.

Distan a dintre rânduri: 1. enciclopedii. NUMEROTAREA PAGINILOR Fiecare pagină. Prima pagină. numărul care indică nota de subsol apare la sfârşitul citatului. 1. BIBLIOGRAFIE Font: Times New Roman. 10 pt. cu excep ia celei de titlu. Rânduri ulterioare primului: 0. Distan a dintre rânduri: 1. Studentul va încerca să dea numele întreg al autorului. În text. deşi nu este numerotată.p. 12 pt. sunt în Times New Roman.1.” (fără locul publicării).5 cm. pe o lungime de 5 cm. nu la sfârşitul capitolului sau lucrării. NOTE DE SUBSOL Font: Times New Roman. lucrările de referin ă nu se trec la bibliografie (Biblii. „f. este cea de titlu. Distan a dintre două intrări bibliografice: 1 rând.” (fără anul publicării). după punct (. fără spa iu liber între punct şi numărul notei de subsol.” (fără numele editurii).a. Notele se pun în josul paginii aferente. Primul rând: 0. Dacă lipsesc anumite date bibliografice din sursă. va fi numerotată în josul paginii cu aliniament central. ea nu începe cu numărul 1 la fiecare pagină nouă sau la fiecare capitol nou.). Numerele notelor de subsol atât în text.5. atlasuri etc. se pune: „f. La intrările bibliografice se merge pe principiul detaliilor bibliografice cât mai complete. Aceasta numai dacă într-adevăr nu s-au găsit datele respective şi nu pentru a compensa comoditatea studentului.5 cm. 1.).7. „f.e. nu doar ini ialele numelui.6. Intrările bibliografice se pun în ordinea alfabetică a numelui autorilor (numele de familie) şi nu se numerotează. Chiar dacă apar la notele de subsol. cum ar fi scrierea numelui şi prenumelui complet al autorilor. dic ionare. cu font Times New Roman 12. Notele sunt despăr ite de textul principal printr-o linie continuă care începe în partea stângă a paginii şi se extinde spre dreapta. 5 . cât şi în josul paginii. Toate notele men ionate pe o pagină trebuie să se regăsească la subsolul paginii respective. Numerotarea notelor de subsol este continuă de-a lungul întregii lucrări.

regula este valabilă şi pentru titlurile de capitole şi subcapitole. Aten ie: folosi i tasta SHIFT pentru a scrie cu majusculă prima literă!). Nu se folosesc ghilimele în acest caz. subcapitole.” etc. iar trimiterile din text la anexe se vor face ca în cazul figurilor şi tabelelor. Toate titlurile. 1. Citatul poate continua pe pagina următoare. „Ltd”. dacă punctul de la sfârşitul enun ului citat face parte din textul citat. în func ie de gradul titlului subordonat (ex. 1.: Cognito. Dacă lucrarea con ine anexe. capitole.8. şi nu pe capitole. dar nu mai mult de 3 grade de titluri. „S. Capitolele vor începe cu pagină nouă. cum ar fi „Dr. dacă nu a rămas suficient spa iu vom deplasa totul pe pagina următoare. Subcapitol). Anexele trebuie să aibă titlu. Spa iul între rânduri: 1. 1. urmată de un punct. ele vor fi amplasate la sfârşitul volumului.A. „Inc. Pe lângă aceasta. titlul de gradul 2 se scrie cu majuscule mici (SMALL CAPS.1.8. „SRL”. nu după ea. O introducere în teoria cunoaşterii). Nu se pune punct după titluri. Structura Materialul va fi împăr it în: păr i. În cazul unui citat între ghilimele. ARANJAMENTUL LUCRĂRII 1. Un subtitlu trebuie să fie urmat întotdeauna de cel pu in două rânduri de text pe aceeaşi pagină. titlul de gradul 1 se scrie cu litere majuscule. Capitol. Se lasă un rând liber între citat şi textul principal – şi înainte şi după citat.2. Distan a textului din citat fa ă de margine: marginea din stânga la 0. iar titlul de gradul 3 se scrie cu litere italice. rândul al doilea fiind mai scurt decât primul.5 cm fa ă de textul principal. dacă este cazul vor urma şi alte cifre. 6 . se vor scrie cu font Times New Roman 12 Bold. despăr ite între ele prin puncte. începând cu cifra 1.1.La numele autorilor din bibliografie sau la notele de subsol nu se pun titlurile de inute de autori. se trece înaintea ghilimelei de încheiere. singura condi ie este să nu apară rânduri orfane. La numele editurii nu se scrie „Company”. paragrafe.8. indiferent de grad. Orice titlu se va scrie cu aliniament central şi va fi precedat de un simbol numeric.: 1.” Nu se scrie numele tipografiei care a executat tiparul lucrării. Citate Citatele cu margini (trei sau mai multe rânduri): 11 pt. Dacă titlul este prea lung se aranjează pe două rânduri (cu distan a de 1 între rânduri).”. excep ie fac titlurile urmate de subtitluri (de ex.

cu margini de 0.98 Schillebeeck is so preoccupied to see Christian theology turn its traditional clothing into modern garments that he loses sight of the fact that the meaning of life may well go beyond a merely and purely scientific approach to life. Aten ie! Pauza dublă: a nu se folosi. În cazul citatelor sub trei rânduri (adică unde se folosesc ghilimele). Observa ii ortografice Fonturi greceşti şi ebraice: BibleWorks.. both Protestant and Catholic. on the other hand. (. nu înaintea ghilimelelor.Exemplul 1: Citat între ghilimele (mai pu in de 3 rânduri) . (!). that difference is only in. on the one hand. Aceeaşi regulă este valabilă în cazul parantezelor.5 cm la stânga fa ă de textul principal). from the new. iar în cazul ghilimelelor de la sfârşitul citatului pauza se foloseşte după.”12 Therefore. if there is any difference at all between the non-scientific religious experiences of the traditional past and the scientific religious experiences of the modern present. 7 . (?). he strongly believes that the modern man needs to find a way to make his life meaningful exclusively in terms of the modern science which dominates our secularized world: The criticism of the traditional way of speaking of God which is now being voice within the Christian churches. 1.). Pauza: a nu se folosi înainte.8.in such a way that they are all part of what Schillebeeckx calls “the history of the authenticity of Christian faith within the life of religious mankind. from the deepest values which these churches really aim to embody and. ci după (. nu după acestea. (. Exemplul 2: Citatele cu margini (trei sau mai multe rânduri.)..3. rational and secular sphere of understanding within which people are now seeking a meaning for human life. Thus. arises.. pauza se foloseşte înaintea ghilimelelor de la începutul citatului.). (:)..

1. “Titlul articolului. “Collective Sanctions and Compliance Norms: A Formal Theory of Group-Mediated Social Control. „Titlul articolului. Robert. Exemplu 8 .” Titlul jurnalului în care apare articolul.” American Sociological Review 55 (1990): 366–84. & King: The Perfect One of Israel. Peterson. Douglas D. 4. & King: The Perfect One of Israel.” American Sociological Review 55 (1990): 370.” Titlul jurnalului în care apare articolul. Intervalul de pagini pe care se extinde articolul. Priest.” Covenant. Prenumele autorului. 1 1 Bibliografie Format Numele autorului. 2-5. NOTE DE SUBSOL ŞI BIBLIOGRAFIE 2.” Titlul jurnalului în care apare articolul Numărul volumului (Data apari iei): Intervalul de pagini pe care se extinde articolul. ordinea datelor din nota de subsol este următoarea: Articol în jurnal Note de subsol Format Exemplu Prenumele autorului Numele autorului. INFORMA II GENERALE În func ie de tipul lucrării men ionate (carte. 2004. Data apari iei. Format Bibliografie Numele autorului. Heckathorn. Prenumele autorului. Priest. Data apari iei.” Titlul jurnalului în care apare articolul Numărul volumului (Data apari iei): Numărul paginii. Heckathorn. “Titlul articolului. 1 1 Robert Peterson.” Covenant. Douglas D. Numărul paginii.2. sursă internet). “Prophet. “Collective Sanctions and Compliance Norms: A Formal Theory of Group-Mediated Social Control. articol. “Titlul articolului. 2004. Exemplu Articol în revistă Note de subsol Format Exemplu Prenumele autorului Numele autorului. “Prophet.

Lynne. luna ziua. Louis Post Dispatch. Articol în carte Note de subsol Format Prenumele autorului Numele autorului. “Titlul articolului. New York: Oxford University Press. Bibliografie Format Articolele de ziar nu sunt incluse de obicei în bibliografie. Martie 20. 9 . New York: Oxford University Press. 1983. 1999).” Titlul jurnalului în care apare articolul. New York: Scribner.Articol în ziar Note de subsol Format Exemplu Prenumele autorului Numele autorului. “The Hippocampus and the Neuropsychology of Memory. “Titlul articolului. Lynne Rossetto Kasper. anul.” Neurobiology of the Hippocampus. Squire. Editare de W. 491-511. Seifert. “Titlul articolului. Larry R. Numărul paginii sau intervalul de pagini. 2003. W. 492. Squire. Locul publicării: Numele editurii. 1983. anul publicării). numărul paginii.” St. intervalul de pagini pe care se extinde articolul. “The Hippocampus and the Neuropsychology of Memory. ed. Titlul căr ii. 10–11. 1 1 Amy White.” Titlul căr ii în care apare articolul. Prenumele şi numele editorului. Prenumele şi numele editorului. Seifert. Exemplu Bibliografie Format Numele autorului. Prenumele autorului. The Italian Country Table: Home Cooking from Italy’s Farmhouse Kitchens (New York: Scribner. Titlul căr ii (Locul publicării: Numele editurii. Prenumele autorului. anul publicării. The Italian Country Table: Home Cooking from Italy’s Farmhouse Kitchens. anul publicării. Exemplu Carte Note de subsol Format Exemplu Prenumele autorului Numele autorului. Rossetto Kasper.” Neurobiology of the Hippocampus. “At One with the Sheperd. 2 2 Bibliografie Format Exemplu Numele autorului. Locul publicării: Numele editurii.” Titlul căr ii în care apare articolul. Locul publicării: Numele editurii. Larry R. 1999. anul publicării.

Bethesda. recenzie la Titlul lucrării. Allan. E. Prenumele autorului (descrierea autorului interviului).1 (1999): 140–64. Andrew Macmillan (coordonator principal. 20 noiembrie 1974. Interviu de Milton J. de Christine M. În discu ie cu autorul. 10 . 8 Benjamin Spock. de Autorul lucrării. 9 Macmillan. discu ii. Septembrie 1998. 1 1 Exemplu Format Bibliografie Numele autorului. transcript. MD. interviu. Mai 2000. 1985). Nu se pune numărul volumului sau al paginii. Exemplu Interviuri nepublicate Note de subsol Format Prenumele autorului Numele autorului. de Hermano Vianna. Spock. National Library of Medicine. National Library of Medicine. Ethics 110. Data interviului. pus între ghilimele. recenzie la Color Encyclopedia of Ornamental Grasses. Korsgaard. Articole din dic ionare Nota de subsol începe cu cuvântul studiat. 7 1 Exemplu Format Bibliografie Numele autorului. Senn.” Recenzie la Titlul lucrării. În discu ie cu autorul. aşa cum apare în dic ionar. trad. transcript. Jurnalul în care apare recenzia numărul (Data apari iei): Numărul paginii. în discu ie cu autorul. Senn. în discu ie cu autorul. Prenumele autorului. FAO). recenzie la The Mystery of Samba: Popular Music and National Identity in Brazil. Interviu 67A. Benjamin. Harper’s Bible Dictionary (San Francisco: Harper and Row. 7 „Galilee”. interviu de Milton J. Lingua Franca 9 (Aprilie 1999): B13–B14. Bethesda. (descrierea autorului interviului). urmat de datele bibliografice ale dic ionarului. de Autorul lucrării. Exemplu Spock. Senn Oral History Collection. Ben Ratliff. Senn Oral History Collection. Investment Center Division. Titlul jurnalului în care apare recenzia număru (Data apari iei): intervalul de pagini în care apare recenzia. Andrew (coordonator principal. interviu 67A. de Rick Darke. Macmillan.” Recenzie la The Sources of Normativity.Recenzii Note de subsol Format Prenumele autorului Numele autorului. John Charles Chasteen. MD. Septembrie 1998. 20 noiembrie 1974. Data interviului. ”Titlul recenziei. E. şi ed. 2 Thomas Fischer. FAO). Investment Center Division. Gibbard. “Morality in Living: Korsgaard’s Kantian Lectures. Horticulture.

” Titlul jurnalului în care apare articolul Numărul volumului (Data apari iei): Intervalul de pagini în care apare articolul. citat în Prenumele autorului Numele autorului. 1 1 Exemplu Format Bibliografie Numele autorului. doc. Numărul paginii sau intervalul de pagini. http://press-pubs. Carson. “The Protestant Minister and the Teaching Office of the Church.” Theological Education 19 (1983): 45-64. număr pagină. Exegetical Fallacies. Citat în D. număr capitol sau sec iune. “Titlul articolului. În cazul sursei de internet. Philip B. Kurland şi Ralph Lerner. Carson. Titlul lucrării (Locul publicării: Numele editurii. Titlul căr ii. sub titlul “Surse internet”. data accesării.) se specifică doar datele disponibile. Grand Rapids. 1996). The Founders’ Constitution (Chicago: University of Chicago Press. Kurland. 3.A. 2 Mai 2009. În cazul sursei de internet. “The Protestant Minister and the Teaching Office of the Church. Data accesării. şi Ralph Lerner. anul publicării). Sursele de internet să apară într-o sec iune separată în cadrul bibliografiei. Chicago: University of Chicago Press. Adresă site. numele editurii etc. Steinmentz. Citat în Prenumele autorului Numele autorului. “Titlul articolului. Locul publicării: Numele editurii. Exegetical Fallacies (Grand Rapids. 92. MI: Baker Books.. 2 Mai 2009. http://press-pubs. anul publicării. Locul publicării: Numele editurii. Steinmentz. MI: Baker Books. numele editurii etc. ed.” Theological Education 19 (1983): 57. David C. 1996. Exemplu 11 . 9.) se specifică doar cele disponibile. Titlul căr ii (Locul publicării: Numele editurii. 2000). Prenumele autorului.edu/founders/.” Titlul jurnalului în care apare articolul Numărul volumului (Data apari iei): Numărul paginii. anul publicării. Titlul lucrării. adresă site. anul publicării). 2000.edu/founders/. Philip B. dacă nu există anumite date (locul publicării.Sursă internet Note de subsol Format Exemplu Prenumele autorului Numele autorului. cap. 3 3 Bibliografie Format Exemplu Numele autorului.uchicago.A. The Founders’ Constitution. Prenumele autorului. citat în D.u-chicago. dacă nu există anumite date (locul publicării. O sursă citată în alta Note de subsol Format Prenumele autorului Numele autorului. David C. ed.

Online! A Reference Guide to Using Internet Sources. 12 . primul autor apare cu numele şi prenumele. Kurt şi Steve Coates. Chicago: University of Chicago Press. Krueger. ed. Chicago: University of Chicago Press. şi R. Boston: Beacon Press. DOI AUTORI LA ACEEAȘI LUCRARE Note de subsol Bibliografie Kurt Johnson şi Steve Coates. Lynn Steiger şi Eugene Kleppinger. Chicago: University of Chicago Press. 2 Bibliografie Harnack. NUME REPETAT ÎN BIBLIOGRAFIE Squire. “The Hippocampus and the Neuropsychology of Memory.2. Important: în cazul a doi sau mai mul i autori. 16. 2 vol. Memory and Brain. Martin E. 2000). Scott Appleby. iar următorii autori apar cu prenumele şi numele. 2. Anne O. 1999. Modernity and Its Malcontents: Ritual and Power in Postcolonial Africa. 1983. Andrew. 1991–97. Jean şi John Comaroff. Online! A Reference Guide to Using Internet Sources (New York: St. 3. 2 Johnson. MA: Zoland Books. The Glory and the Power: The Fundamentalist Challenge to the Modern World. Nabokov’s Blues: The Scientific Odyssey of a Literary Genius. Of Revelation and Revolution. _____. 1995. The WTO as an International Organization. Larry R. Cambridge. Seifert. Vol. _____. 43. Lynn Steiger şi Eugene Kleppinger. Editare de W. Synthesis and Conclusions. 1983. ed. 1993. Însă: Comaroff. 1999).5.” Neurobiology of the Hippocampus. MAI MUL I AUTORI REPETA I ÎN BIBLIOGRAFIE Marty. 1992. 2.4. ed. Chicago: University of Chicago Press. Fundamentalisms Comprehended. Martin’s Press. 1987.2. 2. New York: St. 2000. Edi ia a treia. 491-511. _____. Chicago: University of Chicago Press. Trade and Employment in Developing Countries. MA: Zoland Books. Martin’s Press. John şi Jean Comaroff. Nabokov’s Blues: The Scientific Odyssey of a Literary Genius (Cambridge. New York: Oxford University Press.. New York: Oxford University Press. TREI AUTORI LA ACEEAȘI LUCRARE Note de subsol Andrew Harnack. 1998. Comaroff.3. ed.

243.6. Editare de Carlos L. The Letters of George Meredith. 1999). Dews (Madison: University of Wisconsin Press. 5 Note de subsol McCullers. Sir Gawain and the Green Knight. One More Time: The Best of Mike Royko. 3 Note de subsol Silverstein. London: Philip Wilson.. ed. MA: Harvard University Press. Georgia: Art and Civilization through the Ages. New and Selected Poems. ed. trad. Crossing Borders. trad. Sechzer. Illumination and Night Glare: The Unfinished Autobiography of Carson McCullers. Women and Mental Health (Baltimore: Johns Hopkins University Press. 7 Sechzer şi al ii. (Oxford: Clarendon Press. L. Nicholas Walker (Cambridge. EDITORUL ŞI TRADUCĂTORUL ALĂTURI DE AUTOR Theodor W. 1999. 32. George. 3 vol. Soltes. Norman R.. Women and Mental Health. ed. 1999). EDITORUL SAU TRADUCĂTORUL ÎN LOCUL AUTORULUI Theodore Silverstein. Editare de C.7. 76. L. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 4 Ori Z. şi ed. ed.8. şi al ii. Cline. 8 Four Farces by Georges Feydeau. ed. 285. 5 Soltes.9. Sechzer şi al ii. Sir Gawain. 6 The Letters of George Meredith.. 1970).. Madison: University of Wisconsin Press. Chicago: University of Chicago Press. Women and Mental Health. 1928–1940. 1999. Georgia. Sir Gawain and the Green Knight (Chicago: University of Chicago Press. 1999). 1999. 280. trad. 1999). 38. 1999). 1995). Carson. Henri Lonitz. Shapiro (Chicago: University of Chicago Press. John Naughton şi Anthony Rudolf (Chicago: University of Chicago Press. Ori Z. trad. 54. 276. Chicago: University of Chicago Press. Bibliografie Soltes. Mike. ed. 1974. Theodore. Royko. PATRU SAU MAI MUL 4 I AUTORI LA ACEEAȘI LUCRARE Note de subsol Bibliografie Jeri A. 3 vol. NUMELE AUTORULUI ÎN TITLU Illumination and Night Glare: The Unfinished Autobiography of Carson McCullers. 2. 44. 2. 1996). ed. Cline. Oxford: Clarendon Press. 1996. 1970). 34. 7 One More Time: The Best of Mike Royko (Chicago: University of Chicago Press. 6 Note de subsol 13 . Jerry A. Carlos L. 34. 1:125. C. 1974). ed. Ann Wright (New York: Verso. Georgia: Art and Civilization through the Ages (London: Philip Wilson. The Complete Correspondence. Dews. Adorno şi Walter Benjamin. 1970. Silverstein. 43. trad.2. Bibliografie Meredith. 2. 9 Rigoberta Menchú. 7 Yves Bonnefoy.

Cambridge. Traducere de Norman R. MAI MULTE REFERIRI LA ACEEAŞI LUCRARE Dacă în cadrul notelor se fac mai multe referiri la aceeaşi lucrare. 10. John. În cazul în care se introduc manual notele de subsol. Four Farces by Georges Feydeau. Chicago: University of Chicago Press. în corformitate cu Chicago Manual of Styles. New York: Verso. The Works of John Bunyan. 12. vol. La următoarea men ionare a lucrării: 2 1 Simut. se procedează în felul următor: când referirea se face după prima men ionare a lucrării. MA: Harvard University Press. 1970. 1999. Justification by an Imputed Righteousness (Pennsylvania: The Banner of Truth Trust. 1999. Pennsylvania: The Banner of Truth Trust. Editare de George Offor. Rigoberta. Simut.11. 1. The Doctrine of Salvation. George Offor. 2005). New and Selected Poems. ed. 18. Traducere şi editare de Ann Wright. şi Walter Benjamin. The Complete Correspondence. LUCRAREA AUTORULUI ÎNTR-O COLEC Note de subsol 1 IE DE LUCRĂRI The Works of John Bunyan. 1928–1940. Bunyan. Georges. Shapiro. Bibliografie Justification by an Imputed Righteousness. Ibidem Pentru utilizatorii programului Zotero: se permite folosirea Ibidem-urilor. 1991. Menchú. Vol. este recomandat a nu se folosi Ibidem. Traducere de Nicholas Walker.Adorno. 1991). Theodor W. Editare de Henri Lonitz. 2. The Doctrine of Salvation in the Sermons of Richard Hooker (Berlin: Walter de Gruyter Verlag. De exemplu: Corneliu C. Bonnefoy. după virgulă adăugându-se doar pagina. Chicago: University of Chicago Press. 2.10. Yves. se scrie doar numele autorului şi titlul lucrării sau o variantă prescurtată a acesteia. Crossing Borders. 1995. 14 . Feydeau. Editare de John Naughton şi Bibliografie Anthony Rudolf. 1.

lucrări de seminar Număr de cuvinte 20.2. NUMĂR DE CUVINTE ŞI INTRĂRI BIBLIOGRAFICE Tipul de lucrare Lucrare de licen ă Diserta ie de masterat Teză de doctorat Eseuri. • Întreaga lucrare să apară într-un singur document (nu împăr ită pe capitole. 15 . sau pagina de titlu separată!). astfel: • • O copie tipărită şi legată cu copertă tare sau de plastic. 3.3. Un CD cu lucrarea (diserta ia.000-100.000-25. DISERTA IILOR ŞI TEZELOR Acestea se vor preda la secretariatul facultă ii înainte de data-limită stabilită. CERIN E DE SCRIERE ŞI PREDARE A LUCRĂRILOR 3.1.000 80. MOD DE PREDARE AL LUCRĂRILOR DE LICEN Ă.000 20. teza) în format MS-Word. extensia rtf (Rich Text Format) şi în format pdf. La numărul de cuvinte se acceptă o abatere de 20%.000-25. Numele documentului electronic să nu con ină diacritice.000 Număr minim de intrări bibliografice 40-50 40-50 300 Numărul de cuvinte şi de intrări bibliografice este stabilit de profesor.

ANEXA 1: MODEL PAGINĂ DE TITLU LA LUCRĂRI DE SEMINAR ŞI ESEURI 16 .

TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA EMANUEL DIN ORADEA FACULTATEA DE TEOLOGIE Specializarea: Teologie baptistă pastorală2 Forma de învă ământ: învă ământ de zi Cursul şi semestrul3 TITLUL LUCRĂRII4 SUBTITLU Coordonator: Titlul5 numele prenumele Student:6 Numele prenumele Oradea. 3 Ex. dr. sem. univ. Master în artă muzicală sau Master în programe și proiecte comunitare în asisten ă socială. univ. dr..ROMÂNIA MINISTERUL EDUCA IEI. 2 17 . 6 Masterand. doctorand. Studiul Vechiului Testament. Pentru programul de master: Master în teologie pastorală și misiologie. Influen a culturii de limbă greacă în opera târzie a lui Augustin 5 Prof. dr. sau Lector univ drd. Pedagogie muzicală sau Litere. 2011 Asisten ă socială. Lector univ. Conf. I 4 Ex.

TEZE 18 . DISERTA II.ANEXA 2: MODEL COPERTĂ ŞI PAGINĂ DE TITLU LA LUCRĂRI DE LICEN Ă.

conf. dr. TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA EMANUEL DIN ORADEA LUCRARE DE LICEN Ă7 Coordonator: Titlul8 numele prenumele Absolvent: Numele prenumele Oradea.ROMÂNIA MINISTERUL EDUCA IEI. dr. univ. lector univ.. sau lector univ drd. sau Teză de doctorat Prof. 2011 7 8 Diserta ie de masterat. dr. univ. 19 .

Pedagogie muzicală sau Litere. 9 20 . 2013 etc. dr. Influen a culturii de limba greacă în opera târzie a lui Augustin 12 Prof. univ.ROMÂNIA MINISTERUL EDUCA IEI. TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA EMANUEL DIN ORADEA FACULTATEA DE TEOLOGIE Specializarea: Teologie baptistă pastorală9 Forma de învă ământ: învă ământ de zi Promo ia 201110 TITLUL LUCRĂRII SUBTITLU 11 Coordonator: Titlul12 numele prenumele Absolvent: Numele prenumele Oradea. Master în artă muzicală sau Master în programe și proiecte comunitare în asisten ă socială.. 10 Sau 2012. Lector univ. 2011 Asisten ă socială. Conf. univ. dr. dr. sau Lector univ drd. Pentru programul de master: Master în teologie pastorală și misiologie. 11 Ex.

ANEXA 3: CÂTEVA PROBLEME DE CON INUT RECURENTE 21 .

A se evita verbele legate de vedere. Am observat că aspectul teologic. nu Baptişti). „Culmea este că poporul. N. iar în loc de N. 6.” 8.. Punctele cardinale nu se prescurtează în textul lucrării (ex.. sau d. 14. 11. Un paragraf să con ină cel pu in două enun uri ample (un enun amplu să fie de maximum trei rânduri). De aceea putem spune că.. În cazul citatelor din Biblie greşelile ortografice se corectează. „În concluzie putem vedea că. 10. „Setea ca setea.. 2. (înainte de Cristos sau după Cristos). Evitarea colocvialismelor. „Interesant este faptul că.Cr.. Propozi iile şi paragrafele lungi ar trebui evitate... Galateni 3:1. 14. Evitarea verbului a putea.. Exemplu: „În acest capitol vom privi la unele aspecte.Cr. Referin ele biblice se scriu fără abrevieri. A se evita rândurile orfane şi văduve. NV) ci se scriu în întregime: nord. se scrie Noul Testament. exceptând cazul în care aceste denumiri stau la începutul propozi iei.T. Denumirea popoarelor şi religiilor se scrie cu literă mică (amoni i. 9. nu Amoni i. se scrie Vechiul Testament. cu excep ia studiilor care compară mai multe versiuni ale Bibliei. 12. În loc de V.T.. Din acest exemplu se vede că. 12-16. O lucrare este lipsită de echilibru dacă un capitol are două pagini.. iar un alt capitol are douăsprezece pagini. nu Evrei.. baptişti. Nu se foloseşte persoana a doua. evrei. Referirile la date istorice vor folosi formatul î. La prima citare a unui autor sau autoritate în domeniu este de dorit a se face o scurtă prezentare a acelei persoane (într-o notă de subsol sau în text).. 13. Tit 2 22 . dar israeli ilor li s-a făcut foame!” „Cu două capitole mai încolo.” 6. adică: ultimul paragraf din pagină să nu aibă doar un rând la sfârşitul paginii sau ultimul paragraf din pagină să nu se continue pe pagina următoare doar cu un rând.1.”.... sud-vest. 3..”. nu BC sau AD. nord-vest..” 7. Un subcapitol ar trebui să con ină cel pu in două paragrafe. Folosirea persoanei întâi (singular şi plural) să se limiteze la introducere şi concluzii. Capitolele să fie echilibrate din punctul de vedere al volumului. 5. SV. Acum ne vom uita cu aten ie la. 4.. după următorul model: 1 Corinteni 3:2-6.

ANEXA 4: CÂTEVA PROBLEME DE FORMĂ RECURENTE 23 .

apare număr pe prima pagină. A nu se folosi spa iile multiple. Pentru Word 2000-2003 și XP urma i pașii următori: Insert – Reference – Index and Tables – Table of Contents. ”Capitol” = 1. Pentru Word 2007-2010 în meniul Page Layout – Margins – Custom Margins. şterge i-l. în rest 2 cm. OK. urma i paşii: pentru Word 97-2003. 4. să vă asigura i că ob iunea „Show number on first page” nu este bifată. Urma i apoi aceleași instruc iuni prezentate mai sus. „Find and Replace”: căuta i spa ii duble şi înlocui i cu un singur spa iu. Pentru Word 2007-2010. XP. Cuprinsul se generează automat! Folosi i pentru Word 2007-2010 pașii următori: References – Table of Contents – Insert Table of Contents. Pagina de titlu nu se numerotează! Pentru Word 97-2003. apoi în meniul Design selecta i ob iunea „Different first page”. asigura i-vă că ob iunea „Link with previous” este deselectată. semn că nota de subsol s-a extins pe două pagini. Apăsa i butonul ”Options” și în lista care va apare introduce i următoarele valori: pentru ”Introducere și alte titluri” = 1. Before şi After trebuie să aibă valoarea 0. Solu ie propusă: încerca i rearanjarea textului astfel încât referin a notei de subsol din text să treacă pe pagina cu linia lungă. Verifica i dimensiunile marginilor! Pentru Word 97-2003. Rândurile libere între paragrafe nu sunt permise decât în cazul citatelor! Dacă observa i că atunci când începe i să scrie i un paragraf nou rândul se distan ează neobişnuit în mod automat. urma i calea: File – Page Setup – Paper. ”Subcapitol de grad 2” = 3. atât între cuvinte cât şi pentru aliniere! Pentru eliminarea acestora folosi i comanda CTRL+H. XP urma i paşii: File – Page Setup – Layout. dacă totuşi. ”Subcapitol de grad 1” = 2. la „Measurement units” selecta i „centimeters”. XP. Dacă unitatea de măsură este în inch o pute i schimba urmând paşii: Tools – Options – General. 3. La ”Show Levels” selecta i valoarea 2. după ce insera i numerotarea. OK. XP. urma i calea: File – Page Setup – Margins. mărimea paginii să fie A4. Pentru Word 20072010: Page Layout – Size. 6. stânga: 3 cm. intra i în Footer-ul paginii. în meniul Format – Paragraph. 5. 24 .1. Când face i numerotarea paginilor. Verifica i formatul paginii înainte de a începe să scrie i lucrarea! Pentru Word 97-2003. la sec iunea „Spacing”. Uneori apare o linie lungă. dintr-un capăt al paginii până în celălalt. selecta i ob iunea „Different first page”. Pentru alinierea unei liste nu folosi i spa ii ci marcajele de pe ruletă: 2. 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful