14.

a tétel: A költői én és a világ kapcsolatának változása Babits pályáján
Babits Mihály 1883-ban született Szekszárdon, művelt köznemesi családból, apja törvényszéki bíró. Versszeretetét édesanyjától, erkölcsi tartását apjától örökölte. Írói tehetségét mutatja, hogy nyolcadikban az önképzőkör elnöke, s a gimnázium 18 irodalmi pályázata közül tizenhetet ő nyer el. Érettségi után a tanári pályát választja. A nyelvtanulásban is kedvét leli: latin, görög, francia, német, angol nyelven ír és fordít. A filozófusok közül Spinoza, Hume, Spencer, Nietzsche ragadja meg. 1905-ben Baján tanít, majd két évre Szegedre kerül. Itt tanít Juhász Gyula is, ő bíztatja publikálásra. Juhász 1908-ban Nagyváradon modern magyar antológiát szerkeszt, ebben lép ki országos színtérre Babits. Osváth Ernő felfigyel rá, s kéri, hogy a Nyugatba küldje verseit, innentől Babits a lap állandó munkatársa. Három évre Fogarasra kap kinevezést, itt száműzöttnek érzi magát, de a könyvek, folyóiratok segítségével tartja a kapcsolatot a nagyvilággal. Tevékeny alkotói korszaka bontakozik ki: közel ötven verse születik itt, elkezdi fordítani Dantét. Első verseskötete 1909-ben jelenik meg. 1914-ben kitört a világháború, s ez kikényszeríti a költőt a "költészet elefántcsonttornyából", felemeli szavát az emberi élet védelmében. Játszottam kezével című verse miatt 1915-ben a nacionalista sajtó hazafiatlansággal vádolja. A nemzet érdeke elleni vérontástól iszonyodva szólal meg a Húsvét előtt és a Fortissimo című versekben, ez utóbbi miatt istenkáromlás vádjával perbe fogják. Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság forradalmárrá nem tette ugyan, de részt vett az írói, tanári mozgalmakban. 1921-ben feleségül veszi Tanner Ilona költőnőt, két év múlva nyári házat vesznek az esztergomi Előhegyen, itt teremtődik meg az alkotói munka feltétele. A tevékeny alkotói életet betegség zavarja meg: 1937-ben kiderül, hogy gégerákja van. Súlyos betegen is dolgozik, kiadja tíz kötetben összegyűjtött munkáit. 1941-ben Esztergomba vonul vissza, hangját elveszítette, csak írásban tud érintkezni környezetével. Babits Mihály 1941. augusztus 4-én halt meg. Utolsó percéig dolgozott, betegágyán utolsó könyve korrektúrája hevert. Babits önmagát, költészetének természetét, törekvéseit és ezek eredményeit vizsgálja a Lírikus epilógja című művében. A modern lélektani irányokkal áthatott agnoszticizmus is izgatja, mely azt feltételezi, hogy az emberi értelem csak a jelenség, nem a lényeg megragadására képes. Az énen kívüli világról semmi bizonyosat sem tudhatunk, még létezése sem bizonyítható. Az első strófában már felhangzik a valóság és a vágy ellentmondó feszültsége: a mindenséget megverselni vágyó költő csak önmagáról tud énekelni. Az énnel szemben álló mindenség egyre halványul, veszít konkrétságából, ezt jelzi az

igék határozottabbá válása is. Az első versszak még világosan beszél a mindenség létéről, a következőkben már kétségbe vonja, megkérdőjelezi létezését. A harmadik strófa határozottan tagadja az énen kívüli világot. Általában lírai panaszként szokták értelmezni ezt a szonettet, de az utolsó sor metaforikája mintha rácáfolna a hiábavaló erőfeszítések vallomására. Az alfa és az ómega, a kezdet és a vég, a világmindenség ősi szimbóluma, a vers lezárása szerint a mindenség azonosult az énnel, a kérdező, kutató egyén önmagában fedezte fel a sokszínű világ végtelenségét. A Húsvét előtt cím a feltámadást, a béke reményét ígéri. A költemény szabadverse emlékeztető rapszódia, mely az expresszionizmus felé mutat közeledést. A vers a gondolatok és érzelmek hullámzásait követve hosszabbrövidebb rímtelen sorokra tagolódik, ritmusa is idegesen nyugtalan. A vers legfontosabb üzenete: a háborús uszítással szemben a béke bátor, harcias követelése, a békevágy kinyilvánítása. Nem a szerelmet, embert, életet pusztító háborús sikereket ünnepli a vers, hanem azt, aki először ki meri mondani a béke szavát. S a lírai és végül maga mondja ki először ezt a szót egy zsúfolt jelzőbokorral kiemelve és felnagyítva a béke mindent megváltó erejét. Miután a "szabadító, drága szó" végre elhangzott, a könnyed, magyaros dalforma jelzi a lélek viharainak elcsitulását, a ritmikai egységek és a mondatok egybeesése pedig a rendet, az áhított békét sejteti. A Húsvét előtt hatását felerősítik a régi magyar klasszikusokra, Berzsenyi, Vörösmarty, Petőfi s Ady költeményeire való "rájátszások". A költőt az együttérzés közelítette a városi szegények szenvedései felé. Ennek egyik legszebb bizonyítéka a Cigány a siralomházban című keserű, mások fájdalmát megértő költeménye. A vers Babits költészetének összegző jellemzése, számvetése. Az első három strófa három, gondolattársításokban gazdag hasonlat. Az időhatározók a babitsi költészet egy-egy korszakát jelzik. A "hajdan" ifjúkori formaművészetét idézi, a "szárnyas, fényes, páncélos, ízelt" jelzőbokor pedig az alkotás könnyedségét, virtuóz formakultúráját. A "később" a háború alatt született, tiltakozást, felháborodást kifejező expresszionista versei. "De ma halkan, elfolyva, remegve jön" a vers, s a könny hasonlat a szenvedés megszólaltatása. A négy mód-, illetve állapothatározó az alkotás bizonytalanságáról, sejtett hiábavalóságáról beszél. A szomorúságnak azonban külső okai is vannak: versei személyes panaszai mellett az egyetemes emberi részvét hangjait szólaltatják meg. Az utolsó előtti strófa egyetlen felkiáltásban összegzi az énen kívüli világból érkezett benyomásokat, s visszatér a versindító képhez, ezáltal a szerkezet is zárt lesz. A vers tartalmának megfelelően eltűnnek a csillogó rímek, legtöbbször egyetlen magánhangzós rím válaszol a rímhívó szóra, egyetlen szótagszámúak a sorok is. Babits kései költészetének fájdalmas-komor hangulatát a korai halál fenyegető közelsége indokolja. Ősz és tavasz című versében a halál rettenetének tagolatlan kiáltását artikulálja emberi szóvá, műalkotássá. A költemény témája nem általában a halál, hanem az egyéni elmúlással való kérlelhetetlen szembenézés.

A vers egyik uralkodó poétikai eszköze az ősi hasonlat, példázat, hagyományos eszköz a refrén alkalmazása is. A halálra készülő ember fájdalmas önmegadását, a belenyugvás fegyelmét erősíti a verssorok és mondathatárok pontos egyezése. A szüret utáni ősz képével indul a vers, s csak a strófazáró hasonlat viszi bele a halál rémületét. Ettől kezdve minden kép, minden hasonlat a halál felé mutat, s a refrén feljajdulásában összegződik. A silány földet betakaró hó gyermeki emlékeket idéz, vidám hancúrozást a megvetett ágyon, de ebbe ugyanakkor belejátszik a halottas ágy képzete is. A harmadik egységben az óév és az újév fordulójával a búcsúzás szomorúsága, a jövőt tagadó vigasztalanság, a türelmetlen idegesség uralkodik el a sorokon. Az eddigi többes számú alanyt a tavasz képeivel az egyes szám első személy váltja fel, a vers hangneme személyessé, elégikussá válik. A tavasz nem újjászületést hoz, hanem a tél elmúlásával az élet pusztulását. A hasonlatok helyébe a metaforák selymessége lép. A költemény záró szakaszának metaforája visszaível a kezdő strófa természeti képeihez, s így kerek egésszé formálja a mű képrendszerét. A halál iszonyata némileg fel is oldódik, enyhül az asszonyi jóság népdalszerű szimbolikájával. Ezt a beletörődést, a sors tudomásul vételét sugallja az utolsó versszak megnyugvó verszenéje is. Babits a Jónás könyvében profetikus verseit folytatja. A négyrészes elbeszélő költemény egyben a bibliai történet mögé rejtett nagyszabású lírai önvallomás is, s önarcképét Jónás személyében festette meg. A küldetéstudat mellett itt is jelen van az irónia, sőt a groteszk humor is. A kezdetben gyáva Jónás nem akar Ninivébe menni, menekül az Úr parancsa elől. Komikus és szánalmas figura a hajófenéken, groteszk alak, amint a cet gyomrában "üvölt és vonyít" Istenéhez, nevetségesnek, esetlennek mutatja be a költő Ninivében is. A korábban félénk, félszeg Jónás most önmagát is túlkiabálva igyekszik teljesíteni küldetését, felismerte, hogy nem térhet ki a felelősségvállalás alól. Azonban szégyenben marad: az árusok kinevetik, az asszonyok csúfolják, a palotában gúnyt űznek belőle. Kudarcai után feldúltan menekül a bűnös városból a sivatagba. Babits csaknem végig híven követi a bibliai elbeszélést, de olykor naturalista részletezéssel bővíti ki annak tömör, szófukar előadását. A legfontosabb eltérés a két mű között: a bibliai Jónás könyvében a niniveiek hallgatnak a próféta feddő szavára. Babits művében gúny és közöny fogadja a próféta fenyegető jóslatát, s ezért indokoltnak tűnik Jónás keserű kifakadása az Úr ellen - ő azonban mégsem pusztítja el a várost. Ebben a befejezésben ott rejlik a remény is: az emberiség nagy alkotásai, maradandó értékei talán túl fogják élni a megáradt gonoszságot. Jónásnak rá kell eszmélnie, hogy az ő kötelessége nem az ítélkezés, hanem a bátor harc minden embertelenség és barbárság ellen. A mű végső tanulsága: a próféta nem menekülhet el kötelessége elől, semmiképpen sem hallgathat, ha szólnia kell.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful