Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan I I.

Mga Layunin

Pagkatapos ng aralin ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. Natutukoy kung paano nagsimula ang Digmaang Pilipino-Amerikano b. Nailalahad ang mga mahahalagang pangyayaring naganap sa Digmaang PilipinoAmerikano c. Natatalakay kung ano ang naging bunga ng Digmaang Pilipino-Amerikano d. Aktibong nakakalahok sa mga Gawain II. Pagsang-Aralin

A. Paksa: Ang Digmaang Pilipino - Amerikano B. Sanggunian: Teaching Guide A.P.K-12 Curriculum C. Kagamitan: Graphic organizer, strips, pentel pen III. Pamaraan: Pabuod

A. Panimulang Gawain Gawaing Guro 1. Balik-aral Klas, Sa nakaraang miting ay tinalakay natin ang tungkol sa saligang batas ng Malolos. Ano ba ang mga nakapaloob sa Saligang Batas ng Malolos?

Gawaing mag-aaral

Ma’am! Pagkilala sa mga karapatan ng bawat tao. Ma’am! Ang paghihiwalay ng tungkulin ng simbahan at estado.

Ano pa?

Tama! Isa lamang iyan sa mga batas na nakapaloob sa saligang batas ng Malolos

2. Pagganyak Klas may mga graphic organizer ako dito. Bibigyan ko kayo ng mga strips, ang inyong gagawin ay idikit ang mga strips sa tapat ng graphic organizer. Maliwanag ba klas? Ngayon klas ano-anung pangyayari ang naganap na nakasulat sa graphic organizer?

Opo ma’am!

Ma’am! Ang mga pangyayaring iyan na naganap ay mga dahilan ng pagsiklab ng Digmaang Pilipino-Americano.

Tama! Ano pa?

Ma’am! Mga mahahalagang pangyayari po na naganap sa Digmaang PilipinoAmericano.

Magaling! At yan ating tatalakayin ngayon.

Agosto 14. Pagbaril at pagpatay ng isang Amerikanong sundalo sa isang kawal na Pilipino. 1901 – Nabihag si Pangulong Aguinaldo na naging daan upang magwakas ang unang Republika ng Pilipinas C. 1899 – Bumagsak sa kamay ni Heneral MacArthur ang Malolos. Naintindihan ba klas? Opo Ma’am Unang Grupo Sanhi at bunga n g digmaang PilipinoAmerikano Sanhi 1. Pagkatalo ng puwersang Pilipino at pagkahuli kay Emilio Aguinaldo. Paglinang ng Aralin Klas ngayon naman ay magkakaroon kayo ng pangkatang gawain. 1899 – Pinaslang si Heneral Antonio Luna ng kanyang kapwa Pilipino 8.B. 1. 1898 – Hudyat ng simula ng digmaang Pilipino-Amerikano 3. Pebrero 4. Bunga Lumaganap ang labanan sa iba’t ibang panig ng bansa. Pinagtabuyan at sinanlakay ng mga Amerikano ang mga Pilipino. Ang pangalawang hanay ang magiging pangalawang grupo na mag-uulat ng kahulugan ng Digmaan at ang pangatlong hanay naman ang magiging pangatlong grupo na mag-uulat sa mga dahilan ng pananakop ng Amerika sa Pilipinas. 7. Agosto 20. Ang unang hanay ang magiging unang grupo na mag-uulat sa mga sanhi at bunga ng digmaang Pilipino-Amerikano. 1899 – Itinakda ang kasunduang tinawag na Batas Treaty. 2. 4. Paglalahad Klas noong sinakop tayo ng mga Amerikano may mga mahahalagang pangyayari na naganap ito ay ang mga sumu-sunod. Hunyo 5. Marso 31. 5. Pepbero 5. 1899 – Ipinag-utos ni Heneral MacArthur na umatake at ipagtabuyan ang mga Pilipino. ang capital ng Republika 6. Marso 23. 1899 – Hudyat ng simula ng digmaang Pilipino-Amerikano. Magaling! Bigyan natin ang unang grupo ng Yes Clap! . Papangkatin ko kayo sa tatlo. 1898 – Naganap sa pagitan ng United States at Spain ang kasunduan sa Paris (Treaty of Paris) 2. Disyembrte 10.

000.000.Pangalawang grupo Kahulugan ng Digmaan ayon sa inyong sariling pagpapakahulugan kaguluhan Bagsak kabuhayan Pagkakamatay ng maraming sundalo Digmaan Labanan sa pagitan ng dalawang bansa Pakikipagaway Pakikipaglaba nan sa mga karapatan Mahusay! Bigyan naman natin ang pangalawang grupo ng magaling clap! Pangatlong grupo Dahilan ng Pananakop ng Amerika sa Pilipinas Mapagkukunan ng mga hilaw na materyales Mapagdadalhan ng sobrang produkto at kapital Magsisilbing base sa pagpapalawak ng kanyang kapangyarihan sa Asia Pacific Mahusay! Bigyan naman natin ang pangatlong grupo ng wow clap! D. Pagbubuod Batay sa paksang ating tinalakay magbigay nga kayo ng buod ukol sa ating paksa. Pinaniwala ng mga Amerikano ang mga Pilipino na puspusan ang pakikipaglaban sa mga Espanyol para mapalaya ang mga Pilipino sa pamamahala ng Espanyol. Ngunit nalaman ng mga Pilipino ang tunay na dahilan at layunin ng mga Amerikano sa . Maam! Ang Estados Unidos ay nakipagkasundo sa Espanya na ibibigay ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos sa halagang $20.

7. Kasaysayan ng Daigdig ni Teofista L. 5. Pagpapahalaga Klas! Mahalaga ba ang ginawang pakikidigma ng mga Pilipino sa mga Amerikano? Bakit? Opo Ma’am! Upang magkaroon tayo ng sariling pamahalaan na Pilipino ang namumuno sa atin. Kailan man ay walang mabuting digmaan. Vivar INIHANDA NI: ANALIZA A. Sa loob ng 3-5 pangungusap. Katapatan sa bawat isa Tama! Bilang mag-aaral anong mga aral ang matatamo ninyo sa pakikidigma? Magaling! Meron pa ba klas? Tama! Kung ganon. Ebalwasyon Isulat ang T kung tama ang ipinahahayag ng pangungusap. Pagsang-ayon sa mga mungkahi ng mga Pilipino. 2. V. 3. Bakit siya tinanggal bilang Pangulo ng Gabinete? Sanggunian: Teaching Guide A. Ma’am! Pagtutulungan at pagkakaisa.Pilipinas na hudyat at simula ng digmaang Pilipino-Amerikano. 2. 8. Pagtatag ng Asemblea ng Pilipinas. 6. Saliksikin ang papel na ginampanan ni Apolinario Mabini noong panahon ng himagsikan. Ang pagdadala ng sobrang produkto at capital ay dahilan ng pagsakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ang mga Amerikano ay nagtatag ng pamahalaang military sa Pilipinas. IV. ilahad ang naging reaksyon sa pagpapatupad ng Amerika ng tinatawag na Benevolent Assimilation. 9. maglabas ng kalahating papel at maghanda para sa maikling pagsusulit.P. 1. E. Ang pagpapaputok ni Grayson sa mga Pilipino ang nagpasiklab ng Digmaang Pilipino-Amerikano. 4. Sa loob ng pamahalaang military itinatag ang katas-taasang hukuman. K-12 Curriculum Pana-panahon. 10. X kung mali. Nagtagumpay ang mga Pilipino sa kanilang pagkikipaglaban sa mga Amerikano. CAY-AYN . Sinang-ayunan ng mga Pilipino ang pananako png Amerikano sa bansa. Nadakip si Aguinaldo ng mga Amerikano. Takdang Aralin 1. Natalo ang puwersa ng mga Pilipino na dahilan ng pagkakahuli kay Emilio Aguinaldo na daan upang magwakas ang unang Republika ng Pilipinas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful