Prijedlog

Na temelju članka 7. stavka 4. Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje („Narodne novine“, broj 82/2012 i 88/2012) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _______________ godine donijela

ODLUKU o imenovanju Pregovaračkog odbora za pregovore o sklapanju Kolektivnog ugovora za Hrvatski centar za razminiranje

I. Utvrđuje se da je prijedlogom Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske od 16. listopada 2012. godine, a u ime sindikata koji djeluju pri Hrvatskom centru za razminiranje, pokrenut postupak pregovaranja o sklapanju Kolektivnog ugovora za Hrvatski centar za razminiranje. II. U Pregovarački odbor za pregovore o sklapanju Kolektivnog ugovora za Hrvatski centar za razminiranje, imenuju se: Miljenko Vahtarić, v.d. ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje, Neven Karas, pomoćnik ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje, dr.sc. Dijana Pleština, ravnateljica Ureda za razminiranje Marica Dodig-Rukavina, predstavnica Ministarstva unutarnjih poslova

III. Ured za razminiranje izvijestit će o ovoj Odluci sindikate koji djeluju pri Hrvatskom centru za razminiranje. IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: URBROJ:

Zagreb,
PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

2

O B R A Z L O Ž E NJ E

Sukladno odredbi članka 7. stavka 4. Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje („Narodne novine“, broj 82/2012 i 88/2012 – u daljnjem tekstu: Zakon), u slučaju pregovaranja o sklapanju kolektivnog ugovora kojima se ugovaraju prava zaposlenih za koja se sredstva u iznosu većem od pedeset posto troškova za plaće i druga materijalna prava radnika osiguravaju u državnom proračunu, reprezentativni sindikati, odnosno udruga sindikata mogu pregovarati o sklapanju kolektivnog ugovora samo s pregovaračkim odborom kojeg imenuje ili ovlasti Vlada Republike Hrvatske. Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske je dopisom koji je Ured za razminiranje zaprimio 16. listopada 2012. godine, obavijestio ravnateljicu Ureda da su predstavnici sindikata koji djeluju pri Hrvatskom centru za razminiranje sklopili Sporazum o broju i sastavu pregovaračkog odbora Sindikata, te pozvao Ured da pristupi pregovorima za sklapanje Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike Hrvatskog centra za razminiranje. Hrvatski centar za razminiranje je 17. listopada 2012. godine pozvao Ured da, sukladno djelokrugu svog rada iz članka 2. Uredbe o Uredu za razminiranje („Narodne novine“ broj 21/12) predloži Vladi Republike Hrvatske imenovanje članova Pregovaračkog odbora za pregovore o sklapanju Kolektivnog ugovora za Hrvatski centar za razminiranje. Slijedom navedenog, predlažemo Vladi Republike Hrvatske da u Pregovarački odbor u ime poslodavca - Hrvatskog centra za razminiranje, za pregovore o sklapanju Kolektivnog ugovora, imenuje Miljenka Vahtarića, v.d. ravnatelja, Nevena Karasa, pomoćnika ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje, dr.sc. Dijanu Pleštinu, ravnateljicu Ureda za razminiranje i Maricu Dodig-Rukavina, predstavnicu Ministarstva unutarnjih poslova.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful