ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://espeamt.blogspot.gr/
Email : espamt2012@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1.
Η ΕΣΠΕΑΜΘ, κατόπιν έκτακτης συγκλήσεως της προσωρινής ∆Ε
αποφάσισε να συνταχθεί µε την απόφαση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας
Αττικής (ΕΣΠΕΑ)
http://espea.webnode.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9
%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/ για κατάθεση αίτησης
ακύρωσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), της απόφασης του
Υπουργού Οικονοµικών, η οποία θα εκδοθεί για τον καθορισµό του χρόνου και του
τρόπου επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών (ήτοι της διαφοράς
των αποδοχών που καταβλήθηκαν από 01-8-2012).
Η αίτηση ακύρωσης της παραπάνω Υπουργικής απόφασης και η
εξέταση από το Ανώτερο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο (ΣτΕ) του ζητήµατος της
συνταγµατικότητας των νέων µειώσεων, θεωρείται ως ο πλέον ενδεδειγµένος τρόπος
αποτελεσµατικής αντίδρασης κατά των νέων µισθολογικών περικοπών. Το εν λόγω
δικόγραφο (αίτηση ακύρωσης), θα πρέπει να κατατεθεί εντός της δεσµευτικής
προθεσµίας των εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση αυτής της Υπουργικής
αποφάσεως.
2.

3.
Ως εκ τούτου καλούµε τα µέλη της ΕΣΠΕΑΜΘ, καθώς επίσης και όλα
τα µέλη των Ε∆ που υπηρετούν σε Μονάδες η έδρα των οποίων ευρίσκεται εντός της
περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πλην Έβρου να :
α. Γνωστοποιήσουν
στο
e-mail
της
Ένωσης
espamt2012@gmail.com, µε εντολή, αν επιθυµούν να συµπεριληφθούν τα στοιχεία
τους στο δικόγραφο της αίτησης ακύρωσης, γνωρίζοντας στην ΕΣΠΕΑΜΘ το βαθµό,
την ειδικότητα, το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο και το τηλέφωνο ενός εκάστου,
προκειµένου µε τη συµµετοχή τους να αναδειχθεί η αποφασιστικότητα των Ελλήνων
στρατιωτικών, οι οποίοι ενωµένοι σε ένα ενιαίο και αρραγές µέτωπο θα εκφράσουµε
την αντίθεσή µας ενάντια στην περιθωριοποίηση και την απόγνωση στην οποία
οδηγούµαστε.
β. Συνδράµουν οικονοµικά στα δικαστικά έξοδα της ανωτέρω αίτησης
ακύρωσης
µε την κατάθεση δέκα ευρώ (10,00 €) σε λογαριασµό που θα
γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους .
γ. Ενηµερώσουν όλους τους συναδέλφους για τα παραπάνω.
Κοµοτηνή 21 Νοε 2012
Για τη Προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραµµατέας
Ρεντζούλας Γεώργιος
Ανθυπολοχαγός (ΥΠ-Π)
6937441520(*715200)

Καραπέτσας Γεώργιος
Αρχιλοχίας ΕΜΘ (ΤΧ)
6937211648

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful