Όταν

στις

πηγές

αναφέρονται

τα

πρώιμα

αυτά

χρόνια

είναι

λανθασμένη η μετάφραση της “μεγάλης οικίας” με “παλάτι” και
τουλάχιστον παραπλανητική η απόδοση του “βασιλέα” με “βασιλιά”.
Διότι ο Robert Drews απέδειξε στη μελέτη του το 1983 πως στη
γεωμετρική περίοδο οι βασιλείς δεν είχαν την ίδια έννοια με αυτή που
έχουν σήμερα (με εξαίρεση τη Σπάρτη) - 4. Μάλιστα το αξίωμα του
“βασιλέα” σε πολλές πόλεις θα μπορούσε πολύ εύκολα να καθοριστεί
διαφορετικά (Drews 1983, 98 κε.).
Μετά τη διάλυση της πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης των
μυκηναΪκών βασιλείων, ο κατακερματισμός ήταν ολικός και νέες
αρχές ήταν πενιχρές. Πολλές ανασκαφές και ευρήματα το έχουν
αποδείξει αυτό. Από αυτόν τον κατακερματισμό δημιουργήθηκαν
εκαντοντάδες πόλεις κράτη, μικρές πόλεις, που μπορούσαν να
εξελιχθούν όχι βάσει του μικρού τους μεγέθους σε κοινωνίες πολιτών,
οι οποίες έμαθαν η μία από την άλλη από τα κοινωνικά τους
συστήματα

και

αλληλοβοηθήθηκαν.

Ο

Alfred

Heuss

ονομάζει

“ισονομία” έναν πολιτικό όρο, ο οποίος δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως
“ισότητα απέναντι στον νόμο” αλλά ως ένα σύστημα που διατηρεί την
ισότητα – 5. Αργότερα με τον όρο “ισονομία” περιγράφεται το
πολιτικό σύστημα της “δημοκρατίας” και ορθά είναι σίγουρο πως αυτή
η επιδίωξη για διατήρηση της ισοτητας ήταν ήδη από την ομηρική
εποχή ένα από τα σημαντικότερα κίνητρα του εμπορίου.
Ο Όμηρος εξιστόρησε στο β΄ μισό του 8ου αι. π.Χ. βασιλιάδες και
παλάτια της πολύ παλαιότερης μυκηναΪκής εποχής, αλλά φυσικά στο
έργο του υπάρχουν πολλές επιρροές από τη δική του εποχή. Έτσι, η
Αγορά και η Σύσκεψη/Συνέλευση των πολιτών δεν αρμόζουν στη
μεγάλη δύναμη των Μυκηναίων βασιλιάδων. Το ίδιο ισχύει και για την
περιγραφή που κάνει για την ίδρυση μίας νέας πόλης, καθώς αυτό το
θέμα ήταν επίκαιρο στην εποχή του.
Στην Οδύσσεια ζ, 261κε. εξαίρει το στεφάνι των ψηλών πύργων της
νέας πόλης των Φαιάκων, το ωραίο λιμάνι και ακόμα και την Αγορά
με τον ωραίο ναό του Ποσειδώνα. Και στην Οδύσσεια επίσης στο ι,
110 κε. μας μιλά για τους Κύκλωπες – για τα πράγματα που δεν είχαν

Staat der Griechen (1957). Με άλλα λόγια. 141 κε. Πρέπει να υποθέσουμε πως οι ιερές . To “φοβερό φαινόμενο του (πρώιμου) ελληνικού αποικισμού”. 807 και παραθέτει τα λόγια του Victor Ehrenberg.167d).αυτοί και για όσα ανέδειξαν οι Έλληνες – “δεν έχουν επίσης νόμιμη οργάνωση. παραπέμπει στην Ιλιάδα Λ.62. δεν συσκέπτονται σε ανοικτές συνελεύσεις. αυτήν που αξιοποίησε o Αρχίλοχος σε ένα από τα ποιήματά του: ένας άποικος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του αντάλλαξε σε ένα φαγοπότι το δικαίωμά του (τον κλήρο του) για μία μελόπιτα χωρίς να το πολυσκεφθεί (Αθήναιος. όπου εκδηλώθηκε το “ατομικό επιχειρηματικό πνεύμα” συνετέλεσε ουσιαστικά στην παγίωση των κοινωνιών των πολιτών. Ο A. Παραθέτει ως απόδειξη μία ιστορία. πως η πολιτεία βασιζόταν στην άμεση συμμετoχή όλων των πολιτών της στην πολιτική ζωή”. ώστε υπάρχει μία επίπεδη περιοχή για την Αγορά. Mannzmann στο λήμμα “Αγορά” στο Der kleine Pauly 1. εδώ δημιουργήθηκαν οι αγορές. 39: “Μπορούμε να πούμε πως η σύναξη των πολιτών. όπου πρέπει κανείς να σκεφθεί τη μοιρασιά σε ίσα κομμάτια γης. Σύμφωνα με τον Alfred Heuss στην ίδρυση της πόλης που περιγράφει ο Όμηρος αναφέρεται η διανομή της γης ως ένα κεντρικό θέμα. Κέντρα υπήρξαν αναμφισβήτητα τα σημαντικά ιερά. Εδώ φαίνεται πως λάμβαναν χώρα και οι πολιτικές συγκεντρώσεις των πολιτών. Για τον λόγο αυτό και κατοικούν στις ακρώρειες μίας υψηλής οροσειράς”. 4. Οι δρόμοι ήταν σίγουρα μικροί και δεν υπήρχε ακόμη μία συμβολική σημασία του κέντρου της πόλης. Οι Αγορές στα πρώιμα χρόνια ήταν απλώς σημεία συνάντησης μέσα ή έξω από τους οικισμούς Στη Γεωμετρική και την πρώιμη ΑρχαΪκή περίοδο όταν οι οικισμοί μετατράπηκαν σε πόλεις. στα οποία συναντιούνταν οι πολίτες για να θυσιάσουν από κοινού. της κοινότητας ή του λαού (στην Αγορά) ” εξέφρασε τη βασική ιδέα της πόλης ως κοινότητας των πολιτών. μία πόλη έπρεπε να ήταν έτσι τοποθετημένη. οι αγορές δεν πρέπει να βρίσκονταν πάντα στο κέντρο μίας πόλης.

.πράξεις/εκδηλώσεις της κοινότητας μετατράπηκαν άμεσα σε πολιτικές (συγκεντρώσεις). Ίσως δεν είναι ασήμαντο το ότι σε όλες τις μεταγενέστερες αγορές απαντώνται βωμοί.