ΑΔΑ: Β425469ΗΙΖ-ΠΟΑ

ΑΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Α. Τσόχα 7
11521 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Γερολυμάτου
Τηλέφωνο
: 210 - 8707574
Fax
: 210 - 6462990

Αθήνα, 1/11/2012
Αριθ. Πρωτ.: 504189

ΘΕΜΑ :Προβολή της Ελλάδας στο Λονδίνο μέσω εκδήλωσης Flashmob.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΟΤ

Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Β.Δ. 25.9.1957 (ΦΕΚ 199/5.10.1957) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.
1565/50, όπως κυρώθηκε με τον Ν. 1624/51 και με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις ισχύει
σήμερα.

2.

Τις διατάξεις των Νόμων 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/19.7.1993) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες
διατάξεις», άρθρο 1, παρ.14, 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/11.10.04) «Αρμοδιότητες Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού», άρθρο 4, παρ. 1 και σε συνδυασμό με την παρ. 1
του άρθρου 33 του ν. 3498/2006 και του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α/31.3.2009) «Ρυθμίσεις για τα
Όργανα Διοίκησης του Ε.Ο.Τ. ».

3.

Τις διατάξεις των άρθρων 6,7,8 και 9 του Ν.3878/2010 (ΦΕΚ 161 Α/20.09.2010) με τίτλο
«Ρυθμίσεις για τα όργανα Διοίκησης του Ε.Ο.Τ.».

4.

Τις συνδυασμένες διατάξεις του N.2362/1995 (ΦΕΚ 217/Α), του Π.Δ. 60/2007(ΦΕΚ64/Α/16-3-07)
περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, οι οποίες
ορίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους,
προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής
προκήρυξης εάν για λόγους τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία
αποκλειστικών δικαιωμάτων, σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό
φορέα,

5.

Το άρθρο 41 παρ.1 του Ν.3105/2003 περί τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ρυθμίσεις για
τον τουρισμό και άλλες διατάξεις

6.

Το Π.Δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/11.10.2001) «Οργανισμός διάρθρωσης Υπηρεσιών Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού».

7.

Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

ΑΔΑ: Β425469ΗΙΖ-ΠΟΑ

8.

Τις διατάξεις του Ν. 4049/2012-ΦΕΚ 35/Α/23-2-2012, Κεφάλαιο Δ ‘’περί εκτέλεσης και συμμετοχής
του ΕΟΤ σε προγράμματα προβολής, διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων κ.α.’’

9.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 και τις σχετικές εγκυκλίους επί της εφαρμογής τους, του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τις οποίες πριν από την ανάληψη κάθε δαπάνης στον
δημόσιο τομέα απαιτείται η με πράξη του διατάκτη της δαπάνης, δηλαδή του οργάνου που είναι
αρμόδιο για την έγκριση της διενέργειας της δαπάνης (και εν προκειμένω του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ.) ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης από τον Ε.Ο.Τ. και η δέσμευση της
αντίστοιχης πίστωσης και εν συνεχεία η ανάρτηση της πράξης αυτής στο διαδίκτυο για λόγους
διαφάνειας, κατόπιν δε της ανάρτησης αυτής απαιτείται η έγκριση διενέργειας της δαπάνης από τον
ίδιο διατάκτη. Βάσει του άρθρου 4 παρ. 4 του ν.3270/2004, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη
της παρ. 3 του άρθρου 37του ν.3756/2009, όταν πρόκειται για δαπάνες του προϋπολογισμού, που
το αντικείμενο της σύμβασης υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €), την
αρμοδιότητα έγκρισης έχει το Διοικητικό Συμβούλιο,

10.

Την υπ’αριθ. 21902/30.12.2009 απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «περί
τοποθέτησης Προέδρου Ε.Ο.Τ. και ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Τ. (ΦΕΚ
541/Υ.Ο.Δ.Δ./30.12.2009).

11.

Το Π.Δ 85/2012 για την Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών(ΦΕΚ 141/Α’ /21-6-12).

12.

Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-06-2012) περί «Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» και συγκεκριμένα την παρ 2, εδ.13 περί διορισμού της κ. Όλγας Κεφαλογιάννη
στη θέση της Υπουργού Τουρισμού.

13.

Την υπ’ αριθμ. 11908 /2012 απόφαση Υπουργού Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 412/ΥΟΔΔ/30-8-12,
«Αποδοχή παραίτησης ΓΓ ΕΟΤ και ανάκληση διορισμού Προέδρου , Αντιπροέδρου, μελών Δ.Σ.
ΕΟΤ και διορισμός Προέδρου , Αντιπροέδρου, Γ.Γ. και μελών Δ.Σ ΕΟΤ.

14.

Την με αρ.177 απόφαση Δ.Σ ΕΟΤ (τ. Δεύτερο, αρ. Φύλλου 2460/7-9-12) «Περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων από το Δ.Σ /ΕΟΤ στον Πρόεδρο και στον ΓΓ του ΕΟΤ.

15.

Την υπ’ αριθμ. 199/4-1-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΝΟΓ-ΖΞΚ) απόφαση Υπουργού Πολιτισμού & Τουρισμού με
την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2012 του ΕΟΤ.

16.

Την υπ’ αριθμ. 76/5-3-2012 απόφαση Δ.Σ Ε.Ο.Τ. με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός
Δημοσίων Σχέσεων των Γραφείων Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού.

17.

Την υπ’ αριθμ. 77/5-3-2012 απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Τ. (511860/13-3-2012, Α.Δ.Α. Β44Υ469ΗΙΖ-1ΦΑ)
για την δέσμευση ποσού (499,700,00€) που αφορά την αποστολή της α΄ δόσης στα Γραφεία
Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού.

18.

Την υπ’ αριθμ. 503673/3.4.2012 (Α.Δ.Α. Β4ΩΡ469ΗΙΖ-ΕΥ6) απόφαση ΕΟΤ με την οποία
εγκρίθηκε η διάθεση ποσού (499.700,00) για την αποστολή της α΄ δόσης του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Σχέσεων των Γραφείων ΕΟΤ Εξωτερικού.

19.

Την υπ’ αριθμ. 513575/2510.2012 (ΑΔΑ Β433469ΗΙΖ-62Η) απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ που αφορά στη
δέσμευση πίστωσης τετρακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (410.000) για την κάλυψη αναγκών
Δημοσίων Σχέσεων Γραφείων ΕΟΤ Εξωτερικού.

20.

Την υπ’ αριθμ.212/20η Συν./25.10.2012 .απόφαση Δ.Σ. ΕΟΤ με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση
ποσού (410.000,00) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες Δημοσίων Σχέσεων γραφείων ΕΟΤ
Εξωτερικού οικ. έτους 2012. και η διάθεση 150.000,00 € για την αποστολή της β΄ δόσης του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου ΕΟΤ Μ. Βρετανίας & Ιρλανδίας.

21.

Την υπ’ αριθμ 504188/31.10.2012 (ΑΔΑ…Β425469ΗΙΖ-ΚΝΓ ) απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ με την οποία
εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 150.000,00€ για την αποστολή της β΄ δόσης του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου ΕΟΤ Μ. Βρετανίας & Ιρλανδίας.

22.

Την υπ’ αριθμ. 503572/2.3.2012 απόφαση περί ορισμού υπολόγου της Δ/νσης Υπηρεσιών
Εξωτερικού –Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων για την αποστολή χρημάτων και την κάλυψη εξόδων

ΑΔΑ: Β425469ΗΙΖ-ΠΟΑ

Δημοσίων Σχέσεων στα Γραφεία και Παραρτήματα ΕΟΤ εξωτερικού για το οικονομικό έτος 2012,
κ.Ψαρούλη Κωνσταντίνου.
23.

Το με Α.Π 102594/232 – 09.10.2012 έγγραφο-πρόταση του Γραφείου ΕΟΤ Μεγ. Βρετανίας &
Ιρλανδίας (ΑΠ ΕΟΤ 14015/10-10-12, ΑΠ Δ/νσης 2309/10-10-12), για την πραγματοποίηση
εκδήλωσης Flash-mob στο Λονδίνο.

24.

Την ανάγκη υλοποίησης προωθητικής ενέργειας στο Λονδίνο, για μεγιστοποίηση του
επικοινωνιακού αποτελέσματος σε συνδυασμό με τη συμμετοχή μας στη Διεθνή ΄Εκθεση
Τουρισμού WTM 2012, με τη διοργάνωση εκδήλωσης Flash Mob - www.flashmob.com . Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, στον ανοικτό πολυσύχναστο χώρο στην περιοχή
South Bank, τοποθεσία στις όχθες του Τάμεση, στις 6 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 με 14:30 το
μεσημέρι και το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης θα είναι ΄΄GREECE WELCOMES YOU΄΄. Η ώρα
υλοποίησης έχει επιλεγεί ειδικά ώστε να συμπίπτει με το διάλειμμα για το μεσημεριανό γεύμα
(Lunch Break) των Λονδρέζων. , με στόχο την προσέλκυση μεγάλου αριθμού ατόμων που θα
παρακολουθήσουν και δύνανται να συμμετάσχουν στην εκδήλωση. Μετά το πέρας της εκδήλωσης
θα ακολουθήσει παράθεση ενός κοκτέιλ - σε παράπλευρο χώρο( ΟΧΟ ΤΟWER Restaurant,
Brasserie & Bar) - με επίσημους προσκεκλημένους του ΕΟΤ και τους χορευτές της εκδήλωσης (
περίπου 200 άτομα). Η εκδήλωση flash-mob θα βιντεοσκοπηθεί και από το υλικό αυτό θα
προκύψουν δύο (2) βίντεο ταινίες διάρκειας 45 δευτερολέπτων και 4 λεπτών. Τα δύο βίντεο θα
παραδοθούν στον ΕΟΤ, ελεύθερα πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για χρήση στο
διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και youtube, καθώς και για προβολή
τους σε οθόνες περιπτέρων σε διεθνείς εκθέσεις και σε οθόνες αερογραμμών, για ένα (1)
έτος.

25. Την υπ’ αριθμ. 213/25-10-2012 Απόφαση Δ.Σ. ΕΟΤ για εκδήλωση Flash-Mob, στο Λονδίνο.
26.Τις προσφορές των εταιρειών ANASA PRODUCTION, BEYOND CERTAINLY LIMITED, PR
MEDIACo FSS, SPORT CEL, από τις οποίες ανεδείχθη η πιο συμφέρουσα αυτή της εταιρείας Sport Cel.
27.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΟΤ 2350/16.10.2012, διαβιβαστικό της εταιρείας SPORT CEL όπου αναφέρεται
ότι το υλικό που θα παραχθεί θα είναι ελεύθερο πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων.
28.To με αριθμ.πρωτ. 2361/17.10.2012 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου ΕΟΤ Μ.Βρετανίας που αφορά
στη κράτηση και τους όρους για την παράθεση κοκτέϊλ – μετά το πέρας της εκδήλωσης – στο ΟΧΟ
ΤΟWER Restaurant, Brasserie & Bar, στις 6 Νοεμβρίου 2012 με προσκεκλημένους του ΕΟΤ και τους
χορευτές της εκδήλωσης ( περίπου 200 άτομα).
29.Την με αριθμ.πρωτ. 102599/232/19.10.2012 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου ΕΟΤ Μ.Βρετανίας
και Ιρλανδίας που αφορά στην έγκριση δαπάνης για την ανωτέρω εκδήλωση.
30.Την με αριθμ.πρωτ. 501438/25.9.2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. που αφορά στην
«προσωρινή ανάθεση στην Τυλιανάκη-Βερνιέ Αθηνά, Προϊσταμένη-Υπόλογο και Διαχειρίστρια του
Γραφείου ΕΟΤ Γαλλίας, παράλληλης άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένης, Υπολόγου και Διαχειρίστριας
του Γραφείου Ε.Ο.Τ Μ. Βρετανίας και Ιρλανδίας».
31. Την υπ αρ. πρωτ. 501497/8-10-2012 (ΦΕΚ 2902/Β/30-10-2012) Απόφαση Γ.Γ ΕΟΤ περί ορισμού
αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
AΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Tην έγκριση συνολικής δαπάνης 60.500,00 £ (συμπ/νου ΦΠΑ) ή 75.020,00 € περίπου, για τη
πραγματοποίηση εκδήλωσης flash-mob στο Λονδίνο, στις 6/11/2012 στην περιοχή SOUTH BANK και τη
παράθεση ενός κοκτέιλ προς τιμή των ξένων προσκεκλημένων και των συμμετεχόντων στην εκδήλωση,
αναλυόμενης ως εξής :
1. Ποσό 48 000.00£ (Συμπ/νου ΦΠΑ) ή 59.520,00 € περίπου για την πραγματοποίηση της
εκδήλωσης Flash Mob, στις 6 Νοεμβρίου, στο Λονδίνο, καθώς και την παραγωγή δύο βίντεο,
διάρκειας 45 δευτερολέπτων και 4 λεπτών, υπό μορφή flash-mob, από την εταιρεία SPORT CEL
Marketing Limited. Η εταιρεία SPORT CEL θα αναρτήσει τα βίντεο στο διαδικτυακό τόπο youtube

ΑΔΑ: Β425469ΗΙΖ-ΠΟΑ

και θα τα παραδώσει στον ΕΟΤ, ελεύθερα πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για
χρήση στο διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και youtube, καθώς και
για προβολή τους σε οθόνες περιπτέρων σε διεθνείς εκθέσεις και σε οθόνες αερογραμμών,
για ένα (1) έτος.
Να συνταχθεί και να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του ΕΟΤ και της εταιρείας SPORT CEL Μarketing
Limited, όπου θα προσδιορίζονται αναλυτικά οι λεπτομέρειες της συνεργασίας.
2. Ποσό 12.500,00 £ (συμπ/νου ΦΠΑ )περίπου ή 15.500,00€ περίπου, για την παράθεση ενός
κοκτέιλ, στο ΟΧΟ ΤΟWER Restaurant, Brasserie & Bar, στις 6 Νοεμβρίου 2012 και μετά το πέρας
της ανωτέρω εκδήλωσης, με προσκεκλημένους του ΕΟΤ και τους χορευτές της εκδήλωσης (
περίπου 200 άτομα), το οποίο θα καταβληθεί στην εταιρεία Harvey Nichols Restaurants,(OXO
Tower Wharf, Barge House Street, South Bank, London SE1 89PH).
3. Η ανωτέρω συνολική δαπάνη να βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Σχέσεων 2012 του
γραφείου ΕΟΤ Μ. Βρετανίας & Ιρλανδίας και συγκεκριμένα το κονδύλι ‘’ Εκδηλώσεις ‘’.
4. Εξουσιοδοτείται η κα Τυλιανάκη-Βερνιέ Αθηνά, Προϊσταμένη-Υπόλογος και Διαχειρίστρια του
Γραφείου ΕΟΤ Γαλλίας με παράλληλη άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένης, Υπολόγου και
Διαχειρίστριας του Γραφείου Ε.Ο.Τ Μ. Βρετανίας και Ιρλανδίας, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης με την εταιρεία SPORT CEL Marketing Limited, την παραλαβή του υλικού και τη ρύθμιση
περαιτέρω διαδικαστικών λεπτομερειών.
5. Συστήνουμε τριμελή επιτροπή αποτελουμένη από τους :
 Τυλιανάκη-Βερνιέ Αθηνά, Προϊσταμένη-Υπόλογο και Διαχειρίστρια του Γραφείου ΕΟΤ Γαλλίας
με παράλληλη άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένης, Υπολόγου και Διαχειρίστριας του
Γραφείου Ε.Ο.Τ Μ. Βρετανίας και Ιρλανδίας
 Πίσσα Αναστάσιο, υπάλληλο Γραφείου Ε.Ο.Τ Μ. Βρετανίας και Ιρλανδίας και
 Κωνσταντίνου Αλέξανδρο, υπάλληλο Γραφείου Ε.Ο.Τ Μ. Βρετανίας και Ιρλανδίας
για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης με την εταιρεία SPORT CEL
Μarketing Limited, και καλής εκτέλεσης του έργου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΟΤ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Κοινοποίηση
Γραφείο ΕΟΤ Μ.Βρετανίας και Ιρλανδίας
Γενική Δ/νση Προβολής:
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Εσωτερική Διανομή
Γραμματεία Δ/νσης

ΑΔΑ: Β425469ΗΙΖ-ΠΟΑ

ΑΔΑ: Β425469ΗΙΖ-ΠΟΑ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful