RECEPTI NAMIJENJENI PRIPRAVLJANJU JELA U WHIRLPOOL MIKROVALNIM PE∆NICAMA

WHIRLPOOL KUHARICA

Neki recepti izvedivi su samo koriπtenjem Whirlpool mikrovalnih peÊnica sa Crisp odnosno Grill funkcijom.

A

Poπtovani kupci,

Savjeti i preporuke kako Vam naπa tvrtka moæe pomoÊi da na najbolji naËin iskoristite mikrovalnu peÊnicu doπli su do nas raznim putovima. Prije svega traæili ste da Vam objasnimo kako Êete samostalno koristiti funkcije Vaπe mikrovalne peÊnice te da Vam otkrijemo kako Êete na brz i jednostavan naËin svaki puta postizati izvrsne razultate. Vaπa su nas pitanja potakla da pripremimo kuharicu suvremenog pristupa, koja Êe zadovoljiti sve Vaπe potrebe. Odvojite izvjesno vrijeme i proËitajte uvod i bit Êete zadivljeni kako je jednostavno transformirati vaπe tradicionalne recepte u jednako slasna jela iz mikrovalne peÊnice Nismo se, me utim, ograniËili iskljuËivo na predstavljanje zbirke primamljivih i jednostavnih recepata; nekoliko smo stranica posvetili objaπnjavanju funkcija Vaπe mikrovalne peÊnice, uz korisne savjete kako pripraviti πto ukusnija jela. Na dnu svake stranice je slobodan prostor na koji moæete zapisati biljeπke i tako unijeti vlastitu notu u naπe recepte. Uæivajte u kuhanju!

1

©to su mikrovalovi?
Mikrovalovi su elektromagnetski valovi visoke frekvencije sliËni onima koje proizvodi radio ili televizija. Iako ih ne moæemo vidjeti, moæemo se osvjedoËiti u njihovo djelovanje. Na isti naËin kako svjetlost prolazi kroz staklo, plastiku i zrak, mikrovalovi prolaze kroz papir, staklo, porculan i plastiku. Voda, ulje i masnoÊa apsorbiraju mikrovalove. Oni daju energiju molekulama u ovim tvarima, uzrokujuÊi trenje, koje proizvodi toplinu (kao πto trljanje ruku proizvodi toplinu). KoliËina generirane topline ovisi o brzini trenja. Za razliku od tradicionalnih metoda kuhanja, kod kojih se toplina posude prenosi na hranu, kod kuhanja mikrovalovima toplina se stvara u hrani i zatim πiri prema van. Hrana se nastavlja kuhati i nekoliko minuta i nakon πto je izva ena iz mikrovalne peÊnice, zbog Ëega se nakon kuhanja mora omoguÊiti i izvjesno ‘vrijeme mirovanja’.

2

Mikrova

Ova je funkcija preporuËljiva za kolaËe i tjestenine. Kombinacija mikrovalova s funkcijom grilla ili ventilatora daje izvanredne rezultate u izuzetno kratkom vremenu. • hranu zagrijavate odmah na tanjuru za posluæivanje. no to je od drugorazrednog znaËaja ako imate na umu okus i hranjive vrijednosti saËuvane u namirnicama kao πto su riba. Podeπavanje izlazne snage dopuπta vam da prilago avate brzinu kuhanja. Kuhanje u mikrovalnim peÊnicama πtedi mnogo vremena za pripravljanje veÊine jela. hrana se bræe kuha. Funkcija grill Grill ugra en na kuÊiπte mikrovalne peÊnice emitira toplinu koja hrani daje hruskavu koricu i zlatno-æutu boju. ©to je veÊa snaga. kojeg stvara grijaÊi element smjeπten iza straænje stijenke peÊnice. Kombinirano kuhanje I grill i ventilator mogu se koristiti u kombinaciji sa funkcijom mikrovalova. Vaπa mikrovalna peÊnica dopuπta vam da uËinite stvari koje su jednostavno nezamislive u klasiËnoj peÊnici. • pripravite umake bez neprestanog mijeπanja. ventilator ravnomjerno raspuhuje. rebara ili kotleta. stavite hranu izravno na reπetku grilla (ako ga ima) ili u suprotnom koristite kombinaciju funkcija Mikrovalovi + Grill uz uporabu posude prikladne za grill funkciju. • rastopite maslac ili sir. baπ kao πto to Ëinite okretanjem gumba na tradicionalnim peÊnicama. Funkcija uz uporabu ventilatora (ako ga vaπa peÊnica ima) NaËin priprave jela uz ovu funkciju identiËan je kao u klasiËnoj peÊnici uz uporabu ventilatora. puslice. suflee. perad i komade peËenke. Za uporabu ove funkcije. 3 . Funkcija je prikladna za pripravu gratiniranih jela. primjerice: • odmrzavate.Funkc Objaπnjenje funkcija Funkcija mikrovalova Snaga mikrovalova mjeri se u izlaznoj snazi ili vatima. povrÊe i voÊe kada ih spravljate u mikrovalnoj peÊnici. VruÊi zrak.

jaja). za præenje kobasica i slanine. S crisp funkcijom mikrovalovi se zadræavaju i apsorbiraju na crisp tanjuru. ZahvaljujuÊi ovoj tehnologiji. peradi. a daje rezultate kakve nikada ne biste oËekivali od mikrovalne peÊnice. Senzori Neke mikrovalne peÊnice imaju ugra ene senzore. U isto vrijeme mikrovalovi i grill omoguÊuju da se hrana brzo zgotovi i da poæuti odozgo. Crisp tanjur idealan je za pripremanje pizze ili ukusnih pita. zagrijavajuÊi cijelu njegovu povrπinu.). dok je za male koliËine hrane potrebno izuzetno kratko kuhanje. 4 .Funkc Crisp funkcija Crisp funkciju imaju jedino Whirlpool mikrovalne peÊnice. ribljih πtapiÊa itd. Predgrijavanje nije potrebno za jela koja se inaËe dulje peku (pizza. koji mora biti ukljuËen. hamburgera ili jaja kao i zamrznutih jela (pomfrita. Ovu funkciju koristite za podgrijavanje veÊ pripravljenih pizza i drugih jela od dizanog tijesta. Kod nekih modela senzori nadziru cijeli proces kuhanja i modificiraju ga ako je potrebno. dok je s donje strane jelo hrskavo. za peËenje mesa. Ova funkcija dopuπta tri razliËita naËina djelovanja. Prije kuhanja ili peËenja preporuËa se zagrijati crisp tanjur 2 ili 3 minute za jela koja se inaËe peku dok ne porumene ili se præe (npr. teæina i potrebno vrijeme odmrzavanja i/ili vrijeme kuhanja ili peËenja automatski se izraËunavaju. kolaËi). Uvijek koristite rotirajuÊi tanjur.

a prije odmrzavanja u mikrovalnoj peÊnici. • Ako imate naviku zamrzavanja jela koja ste pripravili. • Sloæence.Jedna od velikih prednosti mikrovalnih peÊnica je brzina odmrzavanja hrane. perad. • Meso i riba prilikom odmrzavanja gube tekuÊinu i zato ih treba staviti u odgovarajuÊe posude. ribu i morske plodove treba nekoliko minuta ostaviti na sobnoj temperaturi. • Manje komade mesa ili ribe (npr. evo nekoliko korisnih savjeta. Za savrπeno odmrzavanje. • • Nakon va enja iz zamrzivaËa. filete) i povrÊe kao πto je graπak. zajedno s tablicama za pojedine namirnice. moæe se kuhati i zamrznuto. Kako biste odredili idealno vrijeme odmrzavanja. ono Êe se razlikovati ovisno o koliËini hrane. umake od mesa i gulaπe dobro je prilikom odmrzavanja povremeno promijeπati. dmrz 5 Odmrzavanje . a zavrπite na snazi koja je preporuËljiva za vaπu peÊnicu. meso. pokrijte ih aluminijskom folijom. koristite posude koje se mogu izravno staviti u mikrovalnu peÊnicu. uvijek poπtujte ‘vrijeme mirovanja’. • VeÊe komade mesa poËnite otapati na punoj snazi. • Ako primijetite da neki manji dijelovi poËnu kuhati prilikom odmrzavanja.

ZAMRZNUTA HRANA Meso u komadu Gulaπ Mljeveno meso Svinjski kotleti Kobasice Mesne okruglice Cijelo pile Komadi pileta Polovica pileta Cijela riba (veÊa) Cijela riba (manja) Riblji fileti (u bloku) RaËiÊi ©pinat Mijeπano povrÊe VoÊe Kruh (Francuz) KolaË (prhki) Tjestenina Roladice KoliËina 1 kg 500 g 500 g 500 g 500 g 500 g 1 kg 300 g 400 g 1 kg 400 g 400 g 200 g 375 g 250 g 250 g 500 g 1 komad 5 listova 2 komada Snaga Vrijeme u minutama (*) 18-20 8-10 8-10 6-8 4-6 Savjeti Okrenite na polovici odmrzavanja Izvadite odmrznute dijelove Promijeπajte meso tijekom odmrzavanja Okrenite na polovici odmrzavanja Okrenite na polovici odmrzavanja Okrenite na polovici odmrzavanja Okrenite na polovici odmrzavanja Okrenite na polovici odmrzavanja i zaπtitite dijelove aluminijskom folijom Okrenite na polovici odmrzavanja i zaπtitite dijelove aluminijskom folijom Okrenite na polovici odmrzavanja i zaπtitite dijelove aluminijskom folijom Okrenite na polovici odmrzavanja i zaπtitite dijelove aluminijskom folijom Razdvojite filete tijekom odmrzavanja Izvadite veÊ odmrznute raËiÊe Promijeπajte tijekom odmrzavanja Razdvojite tijekom odmrzavanja Razdvojite tijekom odmrzavanja 160W 500 W 5-7 18-20 8-10 500 W 5-6 15 6-8 6-8 3 750 W 750 W 6-8 4-6 4 6-8 3-5 2 3 (*) Potrebno vrijeme odmrzavanja je pribliæno odre eno. 6 .

podgrijavajte hranu u malim koliËinama. U samo nekoliko minuta podgrijavanja. Uz uporabu mikrovalova hrana ne samo da se podgrijava nego i regenerira. kako biste sprijeËili njeno isuπivanje. izgubiti okus. Nemojte pokrivati hranu s veÊim sadræajem tekuÊine.Podgrijavanje Podgrijavanje hrane na tradicionalni naËin predstavlja rizik da Êe se jelo isuπiti. kao πto su umaci ili juhe. • Koristite prianjajuÊu foliju za pokrivanje hrane koja sadræi malo tekuÊine. • Za najbolje rezultate. miris i prvobitni izgled. • Podgrijavanje hrane upravo izva ene iz hladnjaka zahtijeva viπe vremena nego podgrijavanje hrane sobne temperature. jer Êe to uzrokovati sve loπe pojave kao i kod tradicionalnog podgrijavanja. hrana ponovno dobiva sve karakteristike svjeæe spravljenog jela. Vaæni savjeti: • Nemojte pregrijati hranu. odgrija 7 . jer proces zagrijavanja iznutra izbacuje sve prirodne masnoÊe i sokove ponovno na povrπinu.

2 21/2 .2 11/2 . 8 . kava 2 dl 750 W 1-2 (*) Potrebno vrijeme podgrijavanja je pribliæno odre eno.HRANA KoliËina Snaga 750 W 750 W 750 W 750 W Vrijeme Savjeti u minutama (*) 2 3 2 11/2 .2 Podgrijavajte nepokriveno Podgrijavajte nepokriveno Ocijedite veÊi dio tekuÊine.3 Juhe. umaci 21/2 dl (na mlijeËnoj osnovi) Mlijeko. podgrijavajte u pokrivenoj posudi Podgrijavajte nepokriveno Napunite posudu samo do 2/3 Podgrijavajte nepokriveno PeËenka 150 g (izrezana na odreske) Gulaπ Hamburgeri Mesne okruglice Kobasice/hot dog Lazanje Tjestenina Komadi pileta PovrÊe PovrÊe iz konzerve 300 g 2 komada 250 g 2 komada 2 komada 450 g 200 g 300 g 250 g 425 g 500 W 750 W 500 W 750 W 750 W Juha 21/2 dl Jet 750 W 11/2 .2 5-6 2 3-4 11/2 .2 11/2 .

zaËinskog bilja i mirodija. papar i zaËine dodajte tek kada je jelo gotovo. • PoËnite s jednostavnim receptima i uvijek provjeravajte vrijeme i tijek kuhanja/peËenja. • Hrana s veÊim sadræajem tekuÊine. papra. PovrÊe kuhajte u veoma malo vode ili bez vode i pokrijte ga prianjajuÊom folijom. kuha se bræe i jednoliËnije. KoliËina 1/2 Ëaπe 1 Ëaπa 2 1/2 Ëaπe 5 Ëaπa dl 1 2 l 1/2 1 1/4 πalice 35 g 45 g 60 g 50 g 20 g 20 g 30 g Teæina Braπno ©eÊer Maslac Riæa Ribani sir Kruπne mrvice Sjeckani orasi 1/3 πalice 50 g 55 g 90 g 65 g 25 g 30 g 40 g 1/2 πalice 75 g 85 g 125 g 100 g 40 g 50 g 60 g 1 πalica 115 g 170 g 250 g 200 g 80 g 100 g 125 g 9 . ako æelite. U pravilu smanjite koliËinu soli. povrÊe i perad.Prilagodba vaπih tradicionalnih recepata Za pripravu recepata kojih nema u ovoj kuharici. treba i viπe vremena za pripravu. • • • Uz pomoÊ tablice izraËunajte koliËinu namirnica za vaπe recepte. • Sol. • Nemojte zaboraviti da πto je viπe hrane. • Vrijeme kuhanja skratite za treÊinu ili polovinu u usporedbi s vremenom koje je potrebno za klasiËni naËin kuhanja. kao πto su ribe. • Smanjite koliËinu masnoÊa ili ih u potpunosti izostavite. slijedite ove jednostavne upute: Smanjite koliËinu tekuÊine.

plastike. • Papir i plastika: moraju biti otporni na temperature viπe od 120 °C. S ‘crisp’ funkcijom koristite iskljuËivo crisp tanjur. • Aluminijska folija: manji komadi mogu se koristiti za pokrivanje malih komada hrane koja bi se inaËe prepekla (npr. Idealne su posude od papira. posuda smije biti samo malo ugrijana. krajevi pileÊih bataka. Metalne posude: treba ih izbjegavati jer stvaraju barijeru za prolazak mikrovalova i mogu uzrokovati iskrenje u mikrovalnoj peÊnici. Posude od aluminija: smiju se koristitii. Pazite da folija ne do e u izravan dodir sa stijenkama peÊnice. • Plastika: neke vrste plastike nisu prikladne za uporabu u mikrovalnim peÊnicama. a ne smiju se staviti na metalnu reπetku za ‘grill’ funkciju. riblji repovi). Isto vrijedi i za bojano staklo. plastike ili drveta s ‘grill’ funkcijom. • Posu e od porculana i keramike: prikladni su za uporabu u mikrovalnoj peÊnici. UkljuËite mikrovalnu peÊnicu na punu snagu jednu minutu. ali moraju se staviti na rotirajuÊi tanjur.Pribor za kuhanje Posu e koje se koristi u mikrovalnoj peÊnici mora propuπtati mikrovalove. pozlata) jer bi se mogli oπtetiti. no treba izbjegavati posude s metalnim ukrasima (npr. stakla i keramike. • • 10 Pribor . Nemojte koristiti plastiËne posude s ‘grill’ funkcijom. Ove posude treba koristiti bez poklopaca. Ako koristite funkciju’grill’ ili neku od funkcija uz ventilator. Nemojte koristiti posu e i pribor od papira. ulijte Ëaπu vode u praznu posudu i stavite u mirkovalnu peÊnicu. provjerite je li posu e otporno na visoku temperaturu. razmak izme u posude i stijenki peÊnice mora biti najmanje 1 cm. Kada istekne minuta. Kako biste provjerili je li posu e prikladno za uporabu u mikrovalnoj peÊnici.

11 .Koristite ovu tablicu za pravilnu uporabu posu a od razliËitih materijala uz razliËite funkcije peÊnice. Materijal Vatrostalno staklo* Staklo* Funkcija mikrovalovi da da da da da da da ne da Funkcija grill da ne da da da ne da da ne Kombinacija funkcija da ne da da da ne da ne ne Keramika i posu e od keramike prikladno za mikrovalne peÊnice* Terakota Porculan prikladan za mikrovalne peÊnice Plastika prikladna za mikrovalne peÊnice Aluminijska folija/posu e Metal Papir * Bez metalnih dijelova ili ukrasa.

• Hranu jednake veliËine (mesne kuglice. koristite prianjajuÊu foliju kada spravljate povrÊe ili variva te papir za peËenje kada spravljate meso ili perad. a najtanje prema sredini. Zbog toga uvijek osigurajte ‘vrijeme mirovanja’ .Korisni savjeti Kako biste postigli najbolje rezultate u kuhanju. • Vrijeme kuhanja ovisi o gustoÊi hrane: mljeveno meso i pire-krumpir bit Êe prije gotovo nego odrezak ili cijeli krumpiri. • Imajte na umu da mikrovalne peÊnice kuhaju s vanjske strane prema sredini. odmrzavanu ili podgrijavanju hrane. Aluminijskom folijom zaπtitite najtanje komade te je skinite na polovici peËenja. prije nego jaja budu do kraja kuhana. zagrijavajte hranu u poklopljenim posudama. krumpire) treba sloæiti u krug. sljedeÊih 5-10 minuta za ‘vrijeme mirovanja’ unutraπnja temperatura u hrani Êe rasti. pa najdeblje komade slaæite prema vanjskom dijelu tanjura. krumpiri i kobasice) kako bi se mogla osloboditi para. ostavljajuÊi sredinu tanjura praznom. • Kao πto smo veÊ spomenuli. ‘vrijeme mirovanja’ je izuzetno vaæno kod kuhanja u mikrovalnoj peÊnici. Izreæite namirnice na komade jednake veliËine zbog jednolikog kuhanja. • Izbodite male rupice u hrani s koæom ili ogulite koæu (piletina. koje ovisno o hrani treba biti: • Meso: oko 15 minuta • PovrÊe: oko 1-2 minute • Krumpiri: oko 5 minuta • KolaËi i slastice: oko 5-10 minuta • Sol. • Manji komadi gotovi su prije veÊih komada. • Kako biste izbjegli da jela prekipe. • Nemojte kuhati cijela jaja: ljuska Êe se rasprsnuti i oπtetiti peÊnicu. • 12 Savjeti . zaËine i mirodije treba dodati nakon zavrπetka kuhanja. obratite pozornost na odgovarajuÊe tablice. Ëime se dovrπava kuhanje. »ak i ako je hrana izva ena iz peÊnice prije nego li je do kraja kuhana.

RaænjiÊi 600 g 12-15 min • Kod mikrovalnie peÊnice zapremine 34 l.Tablica peËenja MESO Svinjska peËenka KoliËina 1 kg Crisp 20 min Ventilator* Grill Vrijeme +Mikrovalovi +Mikrovalovi mirovanja 40-45 min 175° C . Okrenite kobasice na polovici peËenja.2 min za svakih 100 g.3 minute.15 %.2 min za svakih 100 g. Kobasice 200 g 400 g 4-5 min 7-8 min 7-9 min 10-12 min 350 W 15-20 min 350 W Prethodno zagrijte crisp tanjur 2 . 30-35 min 175° C .160 W 15 min Produæite vrijeme peËenja za 3 minute za svakih 100 g. *Ako vaπa peÊnica ima ventilator. TeleÊa peËenka Svinjski kotleti JanjeÊi but Hamburgeri Biftek slabije peËen srednje peËen jaËe peËen 1 kg 15-18 min Okrenite na polovici peËenja.160 W 15 min deblji 1kg 22-24 min tanji 1 kg 18-20 min Okrenite na polovici peËenja.5 kg 30-35 min Produæite vrijeme peËenja za 1 . 13 . 14-16 min 500 W 15 min 15 min 15 min 1 kg 10-12 min 12-14 min 14-16 min Okrenite na polovici peËenja. a vrijeme peËenja produæite 10 . 4 komada12-14 min Okrenite na polovici peËenja. prekinite ‘crisp’ funkciju i nastavite peÊi na mikrovalovima na 650 W. 30-35 min 25-30 min 350 W 10 min 10 min 15 min 1. predgrijte crisp tanjur 3 minute. • Vrijeme peËenja u tablici je pribliæno odre eno. Ako se peËenje poËne naglo rumeniti. Ako meso poËne naglo rumeniti. pecite 15 minuta na ‘crisp’ funkciji + 5 minuta na mikrovalovima na 650 W. Produæite vrijeme peËenja za 1. Produæite vrijeme peËenja za 1 minutu za svakih 100 g.

30 min 175° C .15 %. Riblji fileti 400 g 500 g 2-3 min.1000 g 23-26 min approx.2 kg Ventilator* Grill Crisp +Mikrovalovi +Mikrovalovi approx. Komadi piletine PeËena pura 800 . • Za mikrovalne peÊnice zapremine 34 l. 2-3 min. • »aËkalicom probodite najdeblje komade mesa da vidite je li peËeno: kada istjeËe prozirna tekuÊina.350 W 25 min Vrijeme mirovanja 15 min Stavite pile na crisp tanjur prsima okrenuto prema gore. Odresci lososa Fileti lista Pastrva 2 odreska 4 odreska 400 g 2 4 5-7 min 8-10 min (150-200 g/komad)500 W 4-5 min 650 W 5-6 min 7-8 min 500 W 5 min 6-7 min 2-3 min 2-3 min 2-3 min 2-3 min 2-3 min (oko 200 g/komad) 8-10 min 650 W 15-18 min 500-750 W 7-8 min / 500 W 5-7 min Lignje RaËiÊi 800 g 500 g • Vrijeme peËenja u tablici je pribliæno odre eno. Predgrijte crisp tanjur 2 1/2 minute. 25 min16-18 min 175° C .Tablica peËenja PERAD Cijelo pile KoliËina 1. * Ako vaπa peÊnica ima ventilator. 650 W Poklopite prije peËenja.350 W 350/500 W 10-12 min 14-16 min 8-10 min 15 min 14-16 min 10 min 400 g 800 g Produæite vrijeme peËenja za 2 minute za svakih 100 g. Izbodite koæu. RIBA Cijela riba KoliËina 500 g 800 g 1 kg Mikrovalovi Grill Crisp + Mikrovalovi 6-8 min 7-8 min 10-12 min 10-12 min 14-16 min 12-15 min 650 W 650 W/500 W 5-6 min 6-9 min 3-5 min 5-6 min Vrijeme mirovanja 3-4 min. koristite mikrovalove na 750 W za nekoliko posljednjih minuta peËenja. Pokrijte i pecite na funkciji ‘mikrovalovi’. Produæite vrijeme peËenja za oko 2 minute za svakih 100 g. Okrenite na polovici peËenja. meso je peËeno. 5-6 min. 14 . Ako poËne naglo rumeniti. predgrijte crisp tanjur 3 minute i produæite vrijeme peËenja za 10 . 4-5 min.

Tablica kuhanja POVR∆E Brokoli ArtiËoke KoliËina 300 g 500 g 1 2 300 g 400 g 300 g 500 g 500 g 300 g 500 g 500 g (2) 500 g 250 g 400 g 500 g Mikrovalovi 750 W 3-4 min 6-8 min 4-5 min 6-8 min 3-4 min 6-8 min 3-4 min 6-8 min 6-9 min 3-4 min 3-5 min 10-12 min 5-6 min 4-5 min 5-6 min 7-8 min Crisp Vrijeme mirovanja 1-2 min 1-2 min 3-4 min 3-4 min 3-4 min 3-4 min 1-2 min 1-2 min 2-3 min 1-2 min 3-4 min 2-3 min Izreæite na polovice. Mrkve srednje veliËine Karfiol Prokulice KomoraË Gljive Kukuruz πeÊerac Patlidæani Krumpiri srednje veliËine 8-10 min 8-10 min 12-14 min 15-18 min 2-3 min 3-4 min 3-4 min 3-4 min Izrezani na kocke ili ploπke. • Vrijeme navedeno u tablici je pribliæno odre eno. 4-6 min 8-10 min 12-15 min 5-7 min 8-10 min 5-6 min 2-3 min 3-4 min 7-9 min 2-3 min 6-8 min 7-8 min 10-12 min 5 min 5 min 5 min 1-2 min 1-2 min 2-3 min 1-2 min 2-3 min 3-4 min 1-2 min Izbockajte ih prije peËenja. Izreæite na Ëetvrtine.oko 250g svaki) Paprike Graπak RajËice Poriluk ©pinat Tikvice 1 2 4 2 4 250 g 400 g 300 g Izrezan. sa srcima prema gore. 500 g 500 g Dodajte 1 . Izreæite ih na Ëetvrtine za funkciju ‘ mikrovalovi’ ili na polovice za ‘crisp’ funkciju. Krumpiri (u koæi . Vrijeme mirovanja potrebno je samo uz funkciju mikrovalova.2 ælice vode prije kuhanja povrÊa. 15 .

Quiche i pite 200 g 300 g 400 g 500 g 600 g 2 4 Predgrijte crisp tanjur 2 . Mijeπano povrÊe moæe se pripravljati i uz funkciju mikrovalovi na 750 W.3 minute.2 minute. Mijeπano povrÊe 200 g 300 g 400 g 500 g 600 g 4 5 6 8 10 Predgrijte crisp tanjur 2 minute. produæite vrijeme peËenja 1 . Stavite jednu ælicu ulja.3 minute. Za veÊ peËene pizze produæite vrijeme peËenja oko 1 min. Promijeπajte 3 puta za vrijeme kuhanja.Tablica kuhanja ZAMRZNUTA HRANA Pizza KoliËina 200 g 300 g 400 g 500 g 600 g Crisp min. Stavite jednu ælicu ulja. 5 7 9 11 13 7 9 Predgrijte crisp tanjur 2 minute. Stavite jednu ælicu ulja.3 minute. Stavite jednu ælicu ulja. • Vrijeme navedeno u tablici je aproksimatvno. Za rumenu boju. Stavite dvije ælice ulja i sloæite riblje πtapiÊe tako da se ne preklapaju. Hamburgeri Pomfrit 200 g 300 g 400 g Predgrijte crisp tanjur 2 . 16 . 6 8 9 Riblji πtapiÊi 200 g 300 g 400 g 500 g 8 9 10 12 Predgrijte crisp tanjur 2 . 6 7 8 9 10 Navedeno vrijeme odnosi se na pizze s tankim tijestom.

Sadræaj 19 Sadræaj la dje 25 Pre e Juh 31 a i riæ na 37 eni Ë st ivlja Tje id 43 ad Per eso M 51 a Rib 59 e vrÊ Po 67 aci Um 73 ce asti sl Ëi i a Kol 17 .

18 .

ili pikantne pite umjesto tradicionalnih predjela. • Kada kupujte zamrznute proizvode.ZahvaljujuÊi ‘crisp’ funkciji vaπe mikrovalne peÊnice. priprava ukusnih ‘grickalica’ i neobiËnih predjela Ëinit Êe vam se poput djeËje igre. uvijek proËitajte upute za kuhanje na omotu. a time se i skraÊuje vrijeme priprave jela. Korisni savjeti: • Uvijek na 2-3 minute zagrijte crisp tanjur. to je osnova crisp funkcije. redjeal 19 Predjela . Moæete ispeÊi hrskavi kruh uz razne maπtovite dodatke voÊa ili povrÊa. Ëesto su navedene i upute za pripravu/kuhanje jela u mikrovalnim peÊnicama.

prepolovljene ili narezane Postupak: 1. dodajte kap ulja ako je slanina jako suha. Zagrijte crisp tanjur 2 minute. Sloæite slaninu i rajËice na crisp tanjur. Okrenite slaninu i rajËice i pecite joπ 2-3 minute. Biljeπke 20 Predjel Engleski doruËak . Pecite na funkciji ‘crisp’ 2 minute. Sastojci: 2 jaja 4 kriπke slanine 2 rajËice. Razbijte jaja na slaninu i pecite joπ 45 sekundi. 4.Funkcije: crisp Priprema: 5 min. 5. Vrijeme peËenja: za 2 osobe 4-5 min. Posluæite s tostom. 3. 2.

U me uvremenu naribajte sir i nasjeckajte πunku. stavite πunku i sir i ravnomjerno prekrijte pripremljenom mjeπavinom jaja i ostalih sastojaka. paprika 20/27 l 200 g 125 g 2 150 g 2 2 dl 150 g Predje Biljeπke Za posebnu notu: Umjesto πunke i jaja koristite druge sastojke. 9-11 12-14 min. Umijesite glatko tijesto. 5. Razvaljajte tijesto u pravokutnik veliËine 20x15 cm. 3.Kobasice u tijestu za 4 osobe Funkcije: crisp Vrijeme peËenja: Priprema: 20 min. Vrijeme peËenja cijele pite: 6-7 minuta 4-5 Sastojci: 95 g braπna prstohvat soli 8 g (1 1/2 mala ælica) praπka za pecivo 1 velika ælica maslaca ili margarina 50 ml mlijeka senf 5 grill kobasica (malih) min.(peÊnica 34 l) 34 l 270 g 150 g 2 1/2 175/200 3 3 dl 200 g Sastojci: braπno maslac ili margarin velika ælica vode Nadjev: πunka jaja vrhnje + mlijeko sir grojer sol. Pecite na ‘crisp’ oko 6-7 minuta. Prazno tijesto pecite 4-5 minuta na ‘crisp’. Postupak: 1. Pikantna pita za 4/6 osoba Funkcije: crisp Vrijeme peËenja tijesta bez nadjeva: Priprema: 30 min. Razvaljajte tijesto i njime potpuno prekrijte crisp tanjur. Umijesite tijesto i ostavite ga u hladnjaku oko 30 minuta. 4. tikvice ili ribu. sol i papriku. 2. Postupak: 1. Zamotajte kobasice u trake tijesta i stavite ih na crisp tanjur. primjerice slaninu. Pomijeπajte braπno. Pecite na ’crisp’ joπ 9-14 minuta. U posudi pomijeπajte jaja. vrhnje. a zatim mlijeko. ili dok rolice ne dobiju zlatnoæutu boju. 6. 3. 2. 21 . poriluk. 4. Senf ravnomjerno razmaæite po tijestu. brokoli. Izbodite tijesto vilicom i obreæite tijesto oko ruba tanjura.(peÊnica 20/27 l) min. Izvadite iz peÊnice. sol i praπak za pecivo Dodajte masnoÊu. Razreæite tijesto na 5 jednakih traka. mlijeko.

4 minute dulje na ‘crisp’. 5. 2. uz salatu. Stavite kockice krumpira na zauljeni crisp tanjur i stavite u peÊnicu na ‘crisp’ na 6 minuta. papar Sastojci: 500 g sitno isjeckanog luka 300 g braπna 2 cijela jaja + 2 æumanjka 2 dl mlijeka 90 g masti 15 g praπaka za pecivo sol.za 4 osobe Funkcije: za 4 osobe Funkcije: crisp Vrijeme peËenja: Priprema: 10 min. Postupak: 1. Tijesto ravnomjerno rasporedite po tanjuru i prekrijte preostalim lukom. Luk pecite na crisp tanjuru 15 minuta na ‘crisp’ funkciji. Pomijeπajte preostale sastojke u posudi. Promijeπajte jednom tijekom peËenja. Pecite na ‘crisp’ 12 minuta. osuπite i nauljite crisp tanjur. dodajte 3/4 luka i ponovno mijeπajte. 4. Operite. minuta ©panjolski omlet Talijanski kruh s lukom . Vrijeme peËenja: 27 11-13 minuta Sastojci: 260 g zamrznutih kockica krumpira 1 glavica sitno isjeckanog luka 4 jaja 2 velike ælice mlijeka ulje sol. U me uvremenu istucite u posudi jaja zajedno s mlijekom. Dodajte luk i pecite joπ 3 minute na ‘crisp’. pecite 3 . Prelijte jaja preko krumpira na crisp tanjuru i 2-3 minute pecite na ‘crisp’. Biljeπke 22 Predjel crisp Priprema: 10 min. 3. dodajte sol i papar. papar Postupak: 1. Za posebnu notu: Ako æelite rumeni omlet. 2. Posluæite vruÊe ili hladno. 3. 4.

Pecite na funkciji ‘grill’ samo 3-5 minuta. ulje Funkcije: grill Priprema: 5 min. 4. Vrijeme peËenja: 3-5 minuta Postupak: 1. dok se mozzarella ne rastopi i porumeni. Prekrijte narezanom mozzarellom. 3. dodajte origano. 2. Biljeπke Predje 23 . prstohvat soli i poπkropite uljem. Sloæite inÊune i masline na kruh. Razmaæite rajËicu po kruhu.Mini Pizze za 4 osobe Sastojci: 2 kriπke crnog kruha 4 velike ælice pirea od rajËice 6 fileta inÊuna ili srdela 6-8 maslina bez koπtica 50 g mozzarella sira origano sol.

24 .

• Vrhnje. • Juhe treba poklopiti prije kuhanja. DomaÊe juhe od svjeæeg povrÊa pripremaju se na uobiËajen naËin. Korisni savjeti: • Uvijek koristite posude dovoljno velike da u njih stanu svi sastojci i tekuÊina. trebaju se dodati samo nakon kuhanja. podgrijete ili odmrznete sve vrste juha koje moæete zamisliti u izuzetno kratkom vremenu. za potrebno vrijeme kuhanja vidite preporuke uz pojedini recept. Prije kuhanja. sir. juhe iz vreÊice treba pomijeπati s vodom. Juhe 25 . Juhe od mesa moraju se kuhati na maksimalnoj snazi u poklopljenoj posudi 20 minuta i joπ 20 minuta trebaju odstajati (tzv. pire od rajËice. • Kada podgrijavate juhu nemojte posudu napuniti viπe od 2/3. prema uputama proizvo aËa navedenim na omotu.Juhe Vaπa mikrovalna peÊnica omoguÊava vam da skuhate. vrijeme mirovanja). itd.

Mijeπajte dok masa ne bude sasvim jednoliËna. ili razmutite jaje i dodajte ga u juhu prije posluæivanja. Zalijte juhom od povrÊa ili pileÊom juhom i kuhajte otklopljeno 5-6 minuta na 750 W. poklopite i kuhajte na 750 W oko 4-5 minuta. Ogulite ih i izreæite. 5. 6. Zareæite rajËice i kuhajte ih na 750 W oko 6-8 minuta dok se koæica ne bude lako skidala. Ponovno poklopite i kuhajte 8-10 minuta na 750 W. 3. 26 Juhe . zgnjeËenog 1 velika ælica pirea od rajËice 1 sitno izrezana mrkva 5 dl juhe od povrÊa ili pileÊe juhe 1 mala ælica πeÊera Postupak: 1. izrezane rajËice i sjeckanu mrkvu. Stavite ulje. 7.Funkcije: mikrovalovi Priprema: 15 min. Dodajte pire od rajËice. 4. Biljeπke Za posebnu notu: Dodajte nekoliko listova svjeæeg bosiljka i malo papra. Ëeπnjak i luk u plitku posudu i kuhajte nepoklopljeno na 750 W oko 3-4 minute. Dodajte πeÊer. Vrijeme kuhanja: Juha od rajËice za 4 osobe 26-33 minuta Sastojci: 750 g zrelih rajËica 2 velike ælice maslinovog ulja 1 glavica sitno isjeckanog luka 1 Ëeπanj Ëeπnjaka. 2.

Umijeπajte braπno. Dodajte juhu. obrisanih i izrezanih na ploπke 2 velike ælice maslaca ili margarina 1 mala glavica luka. 6. Dodajte gljive i luk i kuhajte 8 minuta na 750 W i promijeπajte kada pro e pola vremena. 8. 4. Ostruæite i sitno izreæite celer. 27 .Ukusna riblja juha za 4 osobe Funkcije: mikrovalovi Vrijeme kuhanja: Priprema: 20 min. 15 minuta 18-21 minuta Sastojci: 400 g svjeæe ribe ili zamrznutih ribljih fileta 100 g oËiπÊenih rakova ili kozica 1 glavica luka 50 g celera 200 g graπka 4 zrele rajËice 1 velika ælica maslaca ili margarina 1 kocka juhe od povrÊa 3 1/2 Ëaπe vode 2 1/2 ml πafrana 1 mala vezica perπinovog liπÊa sol. 7. zaËine. 5. uz stalno mijeπanje. 2. 4. 7. Za posebnu notu: Ukrasite svjeæe kosanim listom perπina i posluæite uz prepeËeni kruh. Poklopite i kuhajte 5 minuta na 750 W. Posolite po æelji i dodajte sjeckani perπin. Postupak: 1. Kuhajte 3-4 minute na 750 W. Dobro promijeπajte i posluæite. 9. 2. 3. narezane rajËice. graπak i 2 Ëaπe vode. Stavite povrÊe u posudu od 2 litre. Filete izreæite na manje komade. Rastopite maslac u vatrostalnoj zdjeli 1-2 minute na 500 W. sitno sjeckana 1 1/2 mala ælica braπna 250 ml mlijeka 1/2 l juhe od povrÊa sol i papar ili soja Juhe Za posebnu notu: Dodatnu aromu dat Êe Ëeπnjak ili sok limuna. Krem juha od gljiva za 4 osobe Funkcije: mikrovalovi Vrijeme kuhanja: Priprema: 10 min. 5. Operite i izreæite papriku i luk. Dodajte ribu. dodajte mlijeko. 6. Kuhajte 6-7 minuta na 750 W i dvaput promijeπajte za to vrijeme. kocku juhe. papar Sastojci: 250 g gljiva. Suho bijelo vino moæe se dodati umjesto jedne Ëaπe vode. 3. Poklopite i kuhajte 8 minuta na 750 W. Ulijte preostalu vodu i raËiÊe i kuhajte na najjaËoj snazi joπ 2 minute. Postupak: 1.

Pirjajte pokriveno 3-4 minute na 750 W. 5. Izreæite πparoge na komade od 5 cm (otprilike). Ogulite tikvu i nareæite mesnati dio na male komade. 2. pazeÊi da odreæete drvenaste krajeve. minuta . ostavite da odstoji nekoliko minuta i posluæite s prepeËenim kruhom. dodajte i dvije male æliËice kopra zajedno s vrhovima πparoga. Kada je juha kuhana. Umijeπajte krem sir i dobro ga razmutite u jednoliku masu. 3. poklopite i kuhajte 20 minuta na 650 W. Stavite ulje i luk u vatrostalnu zdjelu. 8. papar Sastojci: 1 velika glavica luka 800 g tikve 200 g vrhnja 5 dl kipuÊe govedske juhe 2 æumanjka sol. Postupak: 1. Zagrijte 5-6 minuta na 750W. Ulijte kipuÊu juhu. Dodajte juhu i kuhajte joπ 15-20 minuta na 500 W. dobro promijeπajte sve sastojke mikserom ili mutilicom. 2. Sitno izreæite luk i stavite povrÊe u veliku posudu za mijeπanje. 7. dodajte vrhnje i izmijeπajte dok smjesa ne postane glatka i konzistentna. uz povremeno mijeπanje. papar Postupak: 1. 4. 4. Odreæite vrhove πparoga i odloæite ih za kasnije. minuta za 4 osobe Funkcije: Vrijeme kuhanja: Vrijeme kuhanja: 28-34 20 Sastojci: 750 g svjeæih πparoga 2 glavice sitno sjeckanog luka 1 l juhe 3 velike ælice maslinovog ulja 125 g krem sira sol. Dodajte sol i papar prema ukusu. Kuhajte nepoklopljeno 5 minuta na 750 W. Biljeπke Za posebnu notu: Ako volite zaËine. 28 Juhe Priprema: mikrovalovi 15 min. Za posebnu notu: Ukrasite svjeæe kosanim listom perπina. Dodajte vrhove πparoga. 6. 3. 9.Krem juha Krem juha od πparoga i sira od tikve za 4 osobe Funkcije: Priprema: mikrovalovi 10 min.

Dodajte juhu. Juhe Biljeπke 29 . list lovora i nastavite kuhati. papar Funkcije: mikrovalovi Vrijeme kuhanja: Priprema: 10 min. Ogulite i nareæite luk. Izreæite dvije kriπke kruha na kockice i stavite ih u tanjure. Zagrijte jedan po jedan tanjur u mikrovalnoj peÊnici dok se sir ne rastopi i poæuti. na najjaËoj snazi. 5-6 minuta. 4. Dodajte sol i papar. 5. 2. 3. 10 minuta Postupak: 1. Stavite ga u zdjelu s maslacem. Poklopite i pirjajte 4 minute na 750 W. Za posebnu notu: Ulijte juhu u dva tanjura.Juha od luka za 2 osobe Sastojci: 200 g luka 2 velike ælice maslaca ili margarina 2 1/2 Ëaπe juhe 1 list lovora sol. pospite sa 40 g parmezana. dok juha ne zakipi.

30 .

koje je potrebno za dovrπavanje jela od riæe i tijesta. • TekuÊina koju treba dodati u riæu ili tijesto prije kuhanja u mikrovalnoj peÊnici mora biti kipuÊa. uz odliËan rezultat: samo poklopite.Riæoto pripravljen u mikrovalnoj peÊnici iznenadit Êe Ëak i najiskusnije kuhare. • Uvijek predvidite vrijeme mirovanja. Tjest 31 Tjestenina i riæa . Treba samo dva puta promijeπati tijekom kuhanja i jelo Êe biti besprijekorno. a koliËina mora biti dvostruko veÊa od koliËine riæe ili tijesta. zagrijte u mikrovalnoj peÊnici nekoliko minuta i jelo Êe imati okus kao da je upravo spravljeno. Podgrijavanje jela od riæe i tijesta je jednostavno. Korisni savjeti: • Uvijek koristite posude dovoljno velike da u njih stanu svi potrebni sastojci i tekuÊina.

3. Dobro izmijeπajte i umijesite glatko i elastiËno tijesto. 4. Pokrijte tijesto i ostavite da se diæe na toplom mjestu otprilike 2 sata. izreæite i ravnomjerno rasporedite po tijestu. isprobajte πunku. masline. artiËoke. itd. origano. 2. Tijesto rukama jednoliko razvucite po cijelom tanjuru. morske plodove. ocijedite. Izmrvite kvasac i promijeπajte ga u mlakoj vodi (37° C).. Dodajte izrezani mozzarella sir.. 32 Tjest (peÊnica 34 l) 250 g 15 g 150 ml 2 velike ælice 350 g 175 g crisp Priprema: 2 h 30 min. sol i poπkropite uljem.za 4 osobe Sastojci: Za tijesto braπno svjeæi kvasac voda ulje sol Za nadjev rajËica iz konzerve sir mozzarella sol. malo ulja (peÊnica20 l) 170 g 10 g 100 ml 1 velika ælica (peÊnica 27 l) 200 g 10 g 100 ml 1 velika ælica 200 g 100 g 200 g 125 g Funkcije: Vrijeme peËenja: 10-11 minuta 20 l peÊnica 14-15 minuta 34 l peÊnica Postupak: 1. povrÊe. Izvadite rajËicu iz konzerve. ulje i sol. zatim izbodite vilicom. Pizza 12-13 minuta peÊnica 27 l . origano. dodajte dignuti kvasac. Stavite braπno u zdjelu za mijeπanje. Biljeπke Za posebnu notu: Na pizzu moæete staviti i druge nadjeve. Malo zauljite crisp tanjur.

33 . beπamelom. Stavite kuhano tijesto u maslacem namazanu vatrostalnu zdjelu (sigurnu za uporabu u mikrovalnoj peÊnici). Ocijedite ih i posloæite na vlaæni ubrus. 6. narezanim sirom i ribanim parmezanom. 2. 5. Postupak: 1. sloæite red lazanji. Zalijte mjeπavinom mlijeka i jaja. 3. Pospite ribanim sirom.Lazanje za 4 osobe Funkcije: kombinacija mikrovalova + grill Vrijeme peËenja: Priprema: 1 sat Pita od tijesta za 4 osobe Funkcije: kombinacija mikrovalova + grill Vrijeme peËenja: Priprema: 5-15 min 15-18 minuta 10-12 minuta Sastojci: 200 g lazanja (πiroki rezanci) 1 velika ælica ulja 100 g mozzarelle ili sira ementalera sol 20 g maslaca 50 g naribanog parmezana beπamel umak (vidi poglavlje Umaci) mesni umak (vidi poglavlje Umaci) Sastojci: 100 g tjestenine ili ostataka veÊ pripremljene tjestenine 4 jaja 6 velikih ælica ribanog sira 4 velike ælice mlijeka ili vrhnja 40 g maslaca sol i papar. 2. Kuhajte po nekoliko lazanja u kipuÊoj posoljenoj vodi kojoj ste dodali ælicu ulja kako se lazanje ne bi slijepile. Dodajte 3 velike ælice ribanog sira i 4 velike ælice mlijeka ili vrhnja. Stavite posudu na rotirajuÊi tanjur i pecite uz kombinaciju mikrovalova i grilla 15-18 minuta na 350 W. Pecite na kombinaciji grill + mikrovalovi 10-12 minuta na 350 W dok pita ne postane zlatnoæuta. 4. 4. dodajte isjeckanu πunku ili graπak (kuhan ili iz konzerve). slaæuÊi redom na isti naËin. paprom i muπkatnim oraπËiÊem. Zavrπite obilnim posipanjem parmezana i stavite nekoliko komadiÊa maslaca na lazanje. Nastavite slagati tim redom dok ne potroπite sve sastojke. Za posebnu notu: Probajte zamijeniti mesni umak s umakom od rajËica ili beπamel umakom. prekrijte mesnim umakom. Pripravite beπamel ili mesni umak prema receptima u poglavlju o umacima. 3. Dvije ælice mesnog umaka razmaæite po dnu posude. Postupak: 1. 5. ribani muπkatni oraπËiÊ Tjeste Za posebnu notu: Kod toËke 2. Istucite jaja u zdjeli zajedno sa solju.

34 Tjest mikrovalovi minuta Priprema: 10 min. Stavite vodu u veliku posudu. dok se ne zapeËe i porumeni odozgo. Za posebnu notu: Ostavite palentu da se ohladi. Vrijeme peËenja: 20-23 20-22 minuta Sastojci: 1 manja glavica luka. Postupak: 1. Poklopite i kuhajte 5 minuta na 750 W. Ako je smjesa prerijetka. Nastavite kuhati. 4. protisnut 25 g maslaca 30 g suhih gljiva 2 1/2 ml πafrana 350 g riæe 1 dl suhog bijelog vina 50 g ribanog sira 7 dl juπnog temeljca sol Sastojci: 2 l vode 400 g kukuruznog braπna 2 æliËice soli malo ulja Postupak: 1. Izvadite iz peÊnice. promijeπajte i pustite da ishlapi. Ulijte kipuÊu juhu i dodajte πafran. 3. Dodajte riæu i vino. 2. Na kraju.za 4 osobe Funkcije: za 4 osobe Funkcije: mikrovalovi Vrijeme kuhanja: Priprema: 30 min. pospite ribanim sirom i stavite nekoliko komadiÊa maslaca. poklopite i pirjajte 4 minute na 750 W. nepoklopljeno. poklopite i kuhajte 6-7 minuta na 750 W. poklopljeno. 3. dodajte ribani sir i dobro promijeπajte. fino isjeckajte i stavite ih zajedno s isjeckanim lukom i maslacem u zdjelu (sigurnu za uporabu u mikrovalnoj peÊnici). jednom promijeπajte. Izvadite iz peÊnice. dodajte ulje i kuhajte 12-15 minuta dok ne zakipi na maksimalnoj snazi. Stavite crisp tanjur na rotirajuÊi tanjur i zapecite na ‘crisp’ 6-7 minuta. Dodajte sol i kukuruzno braπno i dobro promijeπajte. Prelijte mesnim umakom ( vidi poglavlje ‘Umaci’). Riæoto sa gljivama Palenta i πafranom . na 750 W joπ 7-8 minuta. 3 minute na 750 W. Promijeπajte. isjeckana 1 Ëeπanj Ëeπnjaka. Omekπajte suhe gljive u toploj vodi. Smanjite snagu na 500 W i kuhajte joπ 15-18 minuta. dobro promijeπajte mutilicom i provjerite je li dovoljno gusto. Izreæite na 2 cm debele pravokutnike i stavite ih na crisp tanjur. nastavite kuhati do æeljene gustoÊe. posolite prema ukusu i ostavite da odstoji nekoliko minuta prije posluæivanja. 4. 2.

8. pazeÊi da svaki red poπkropite maslacem i pospete sirom. debljine oko 1 cm. + vrijeme hla enja Vrijeme peËenja: 10-12 minuta Tjeste Biljeπke 35 . Kada je kuhano. i brzo mijeπajte kako se ne bi napravile grudice. 3 æumanjka. 2 velike ælice ribanoga sira. Maslacem lagano namaæite crisp tanjur. Promijeπajte nekoliko puta kako se krupica ne bi zalijepila za dno zdjele. dodajte 2 velike ælice maslaca. papar i muπkatni oraπËiÊ. prstohvat muπkatnog oraπËiÊa Postupak: 1. Funkcije: mikrovalovi crisp Priprema: 30 min. papar. Mlijeko stavite u drugu posudu i kuhajte 8-10 minuta na 750 W dok ne poËne kljuËati. Pospite na kraju s joπ ribanog sira i kruπnim mrvicama i stavite u peÊnicu na ‘crisp’ 10-12 minuta. 5. Sloæite njoke na crisp tanjur. Ulijte kipuÊe mlijeko u krupicu.Njoki od krupice za 4 osobe Sastojci: 300 ml krupice (250 g) 1 l mlijeka 100 g mekog maslaca ili margarina 200 ml parmezana 3 æumanjka 2 velike ælice kruπnih mrvica sol. 2. 4. Kada se krupica ohladi. 6. 3. 9. Velikom ælicom jednoliËno rasporedite krupicu. dok ne porumeni odozgo. 7. Kuhajte nepoklopljenu smjesu 4-5 minuta na 750 W. Stavite krupicu s prstohvatom soli u posudu (sigurnu za uporabu u mikrovalnoj peÊnici). poπkropite rastopljenim maslacem i pospite ribanim sirom. izreæite krugove promjera oko 3 cm. na maslacem namazanu posudu . Slaæite redom u obliku piramide. sol.

36 .

Perad 37 Perad i divljaË .) uz izvrsne rezultate. sloæite najmanje ili najtanje komade na srediπte tanjura. Za jaËe zapeËeno pile koristite kombinaciju funkcija mikrovalovi + grill. pokrijte ih aluminijskom folijom. • Ako peËete cijelo pile. gdje se hrana najmanje zagrijava. • Izbodite koæicu pileta vilicom prije peËenja. Pazite da folija ne do e u dodir sa stijenkama peÊnice. • Ako pripremate punjeno pile. Pile moæete probosti raænjiÊem kako bi se krila priËvrstila uz tijelo. pirjano. peËeno. Slasna peËena piletina dobiva se istodobnom uporabom mikrovalova + ventilatora. izvrsne razultate postiÊi Êete produæavanjem vremena peËenja za otprilike 4 minute. priljubite Korisni savjeti: krila uz tijelo πto je viπe moguÊe. puretina. • Kada peËete komade pileta. patke i divlje ptice mogu se u mikrovalnoj peÊnici pripremiti na sve naËine (kuhano. Perad se moæe odmrzavati u mikrovalnoj peÊnici (vidi detalje u tablici za odmrzavanje). itd. • Kako krila ne bi izgorjela.Piletina. koju treba skinuti na polovici peËenja.

a zatim ga prereæite na pola. kadulja) 2 velike ælice ulja 20-22 minute Postupak: 1.Funkcije: crisp Priprema: 5 min. Vrijeme peËenja: PeËeno pile za 4 osobe Sastojci: 1 1. 5. papar zaËini (ruæmarin. 3. 2. Stavite piletinu na crisp tanjur. s koæom prema gore. papar i zaËine i tom mjeπavinom natrljajte pile. 4.2 kg teπko pile (otprilike) sol. timijan. Biljeπke 38 Perad . Pecite polovice pileta 20-22 minuta na ‘crisp’. Operite i osuπite pile. Kako biste provjerili je li peËeno. Pomijeπajte sol. Pile je peËeno kada istjeËe prozirna tekuÊina. probodite ËaËkalicom najdeblji komad mesa.

tanko narezanog 2 velike ælice isjeckanog svjeæeg korijandara ribana korica 1 limuna 1/2 zelenog papra 1 crveni chilli 75 g πampinjona. rastopljenog Postupak: 1. Kada postane vruÊe. probajte dodati 150 ml soka od naranËe ili od crvenog grejpfruta. Dodajte orahe i kuhajte na ‘mikrovalovi’ na snazi od 500 W joπ 3-4 minute. narezanih 3 velike ælice biljnog ulja 1 paket tjestenine 50 g maslaca. 2. 5. Fino isjeckajte zeleni papar i crveni chilli. Perad Za posebnu notu: Zajedno s orasima. dok ne potroπite sve tijesto. Ostavite da se malo ohladi. Izvadite prvu traku tijesta. 4. Dodajte luk i Ëeπnjak i pirjajte na ‘crisp’ oko 2 minute i nekoliko puta promijeπajte. Marinirajte prvih sedam sastojka zajedno preko noÊi. 5. dodajte piletinu. 7. Postupak: 1. 2. mijeπajuÊi s vremena na vrijeme. i mijeπajte dok piletina ne bude peËena. 39 . Posluæite vruÊe. crisp Vrijeme peËenja: za 4 osobe Funkcije: crisp Vrijeme peËenja: Priprema: 10 min. 3.Pikantna piletina PureÊi odresci Samoza s orasima za 4 osobe Funkcije: Priprema: mikrovalovi 10 min. Stavite ulje i maslac zajedno na crisp tanjur i zagrijte 2 minute. Zatim dodajte izrezano povrÊe i pirjajte joπ 3-5 minuta. 12-15 minuta 8-10 minuta Sastojci: 4 pureÊa odreska 50 g mljevenih oraha 2 Ëeπnja Ëeπnjaka. Odmotajte tijesto i izreæite po duljini u trake πiroke oko 3 cm. ribanog 1 vezica mladoga luka. Zagrijte ulje u velikoj tavi ili woku. zgnjeËenih 30 g maslaca 1 velika ælica ulja 1 mala glavica luka 1 velika ælica octa sol. Sameljite orahe i sitno isjeckajte luk. malo soli i papra i kuhajte na ‘crisp’ 1 minutu. praveÊi nove trokutiÊe pri svakom punjenju. a ostatak tjestenine ostavite pokriven vlaænim ubrusom. 6. luk. Premaæite svaku Samozu maslacem. itd. 6. Stavite odvojeno sa gljivama. bez koæe i izrezana na male kockice 3 Ëeπnja Ëeπnjaka 1 staklenka umaka od “black bean” 1“ korijen umbira. 4. Dodajte pureÊe odreske i pecite na ‘crisp’ 4-6 minuta. Dodajte vinski ocat. Stavite punu æliËicu smjese a piletinom na rub tijesta. papar Sastojci: 2 pileÊa filea. Nastavite isto s ostatkom piletine. Stavite 5-6 na crisp tanjur i pecite na ‘crispgrill’ u Talent mikrovalnoj peÊnici oko 5 minuta. 3.

sol i papar i kuhajte joπ 9-11 minuta na ‘crisp’. 5. 9. perπin sol. 10. dodajte sol i papar. Ulijte bijelo vino u crisp tanjur pri kraju peËenja i pustite da kuha nekoliko minuta. Ukrasite tankim kriπkama naranËe. 8. Skinite masnoÊu sa soka od peËenja patke i dodajte sok od naranËe i tanke trake naranËine kore. 3. Posluæite prepelice s gljivama. Zamastite crisp tanjur s malo maslaca ili ulja. Ëeπnjak i iskosani perπin i pecite na ‘crisp’ 5-6 minuta. ubadanjem ËaËkalice u najdeblje dijelove. Predgrijte crisp tanjur na funkciji’crisp’ oko 2-3 minute. 4. Zagrijte umak na ‘mikrovalovi’ 1-2 minute i posluæite patku prelivenu umakom. pri Ëemu okrenite patku i na drugu stranu. Stavite patku na crisp tanjur prsima prema gore i pecite 12 minuta na ‘crisp’. 6. 7. prelivene umakom. Ogulite naranËu i izreæite koru na tanke trake. 2. Provjerite je li patka peËena. 2. Dodajte prepelice i pecite na ‘crisp’ 5 minuta. Stavite 50 g maslaca na crisp tanjur i zagrijte ga na 2 minute.Prepelice s gljivama lisiËarkama za 4 osobe Funkcije: crisp Vrijeme peËenja: Priprema: 10 min. dodajte vodu. Dodajte lisiËarke (obrisane i Ëiste. te dva puta promijeπajte tijekom tog vremena. Vratite prepelice na crisp tanjur. ali ne oprane). crisp Vrijeme peËenja: 21-24 minuta 12 Sastojci: 4 prepelice 400 g gljiva lisiËarki 100 g maslaca 1/2 l vode 150 g vrhnja Ëeπnjak. 4. Postupak: 1. 5. Patka s umakom od naranËe za 4 osobe Funkcije: Priprema: 10 min. koje treba obariti u jako vruÊoj vodi oko 1-2 minute na 750 W. Stavite malo soli i komadiÊ maslaca u patku. a na polovici ih okrenite na drugu stranu. Iscijedite dvije naranËe. 3. Izvadite prepelice i neπto gljiva i Ëuvajte ih na toplom. 6. 40 Perad minuta . papar Sastojci: 1 patka (oko 1 kg) maslac 3 naranËe 1 Ëaπa bijelog vina sol Postupak: 1. Uklonite maslac na kojem ste pekli i dodajte svjeæi maslac. 7. Skinite s crisp tanjura i Ëuvajte na toplom. Pomijeπajte sok od peËenja s vrhnjem.

Stavite maslac ili margarin u posudu. poklopljeno joπ 2-3 minute na 750 W. izvadite koπtice. 3. dodajte slatku papriku ili soju i ovom mjeπavinom natrljajte pile. Nastavite kuhati. 5. i mljeveni badem. izreæite na komade i uklonite masne dijelove. 4. ispræite listiÊe badema. 6. Poklopite i kuhajte 12 minuta na 750 W. Izreæite zrna groæ a na pola. Stavite piletinu na pladanj za posluæivanje i ukrasite groæ em i bademima. Dodajte sol ako je potrebno. 2.Piletina u umaku od vina za 4 osobe Sastojci: 1 pile (oko 1 kg) 2 velike ælice maslaca ili margarina 1 velika ælica slatke paprike ili soje 3-4 lista bosiljka 150 ml suhog bijelog vina Za umak: 100 ml vrhnja 1 velika ælica kukurznog braπna prstohvat aromatiËne soli 1/2 gorkog badema Za ukraπavanje: 200 g crnog ili bijelog groæ a 20 g listiÊa badema Funkcije: mikrovalovi Priprema: 30 min. Stavite pile u posudu i dodajte bosiljak i vino. zatim poklopite i rastopite na 500 W jednu minutu. Pomijeπajte vrhnje s kukuruznim braπnom i prelijte preko piletine. Vrijeme peËenja: 15-16 minuta Perad Biljeπke Postupak: 1. Operite i osuπite pile. 41 .

42 .

• Sloæence poËnite pripravljati na najjaËoj snazi. • Meso se moæe zgotoviti u peÊnici i nakon πto je narezano. preporuËljivo je najtanji dio zamotati u aluminijsku foliju. Za peËenje manjih komada. Veliki komadi kao πto su peËenke.Za pripremu mesa u mikrovalnoj peÊnici treba pola ili treÊinu vremena manje nego za pripremu na tradicionalni naËin. pirjano ili polagano kuhano meso uvijek je mekπe i soËnije jer se peËe iznutra. • Kako bi meso bilo jednoliko peËeno. a ne isuπuje se izvana kao kod pripreme u tradicionalnim peÊnicama. peËenke i pirjano meso trebaju odstajati joπ 15 minuta prije posluæivanja. okrenite ga na polovici peËenja. zaËine i mirodije dodajte nakon kuhanja ili peËenja. Korisni savjeti: • Sol. bolje Êe se ispeÊi u kombinaciji mikrovalova + ventilator. Mes 43 Meso . koju treba ukloniti na polovici peËenja. • Specijalne vreÊice za peËenja omoguÊuju da se saËuvaju svi okusi peËenke. Ako je komad mesa nejednake debljine. Na polovici vremena promijeπajte i smanjite snagu na pola. a da se pri tome izbjegne πtrcanje masnoÊe po stijenkama peÊnice. Nakon zavrπetka vremena peËenja. PeËeno. koristite ‘grill’ ili ‘crisp’ funkciju. Najbolje je prije kuhanja zaviti i priËvrstiti sve dijelove mesa. kao πto su odresci i filei. • Za manje komade mesa koristite ‘crisp’ funkciju.

6. Dodajte papar. 4. promijeπajte. 3. Vrijeme peËenja: za 4 osobe 20-22 minuta Sastojci: 400 g svinjetine izrezane na kockice 1-2 glavice luka 2-3 paprike (izaberite razliËite boje) 2-3 velike ælice ulja ili soje 1 velika ælica πkrobnog braπna + 2 velike ælice vode 2 velike ælice vrhnja + malo mlijeka sol i papar Biljeπke Postupak: 1. poklopite i ostavite joπ 10 minuta da odstoji u peÊnici prije posluæivanja. poklopite i nastavite peÊi joπ 2 minute na 750 W. izvadite sjemenke iz paprike i nareæite paprike na tanke trake. Promijeπajte πkrobno braπno s vodom i prelijte preko mesa. umijeπajte u jelo. Poklopite i pirjajte 10 minuta na 750 W. poklopite i nastavite peÊi 8-10 minuta na 500 W. Smanjite snagu ako jelo poËne prejako kuhati. 2.Funkcije: mikrovalovi Priprema: 15 min. 44 Mes Svinjetina s lukom i paprikom . 5. Ogulite i nareæite luk. Razmutite vrhnje s malo mlijeka. Stavite meso i luk zajedno s uljem ili sojom u zemljanu posudu koja se smije koristiti u mikrovalnoj peÊnici i dobro promijeπajte.

TeleÊi kotleti s umakom od rajËice
za 4 osobe Funkcije: mikrovalovi crisp Vrijeme peËenja: Priprema: 10 min.

Chateaubriand s bijelim vinom
za 4 osobe Funkcije: Priprema: mikrovalovi 5 min. crisp Vrijeme peËenja:

15-17

minuta

13-14

minuta

Sastojci: 4 teleÊa kotleta 4 kriπke kruha 4 svjeæe rajËice 4 velike glavice luka, nasjeckane 1 Ëaπa suhog bijelog vina 120 g naribanog sira (grojera) 200 g maslaca perπin, braπno, sol, papar Postupak: 1. Smrvite 2 kriπke kruha u zdjelu, dodajte 100 g maslaca i naribani sir grojer. Oblikujte mjeπavinu u isti oblik kao 4 kotleta. 2. Nareæite rajËice, dodajte sol i papar i pospite ih braπnom. 3. Stavite 70 g maslaca na crisp tanjur i zagrijte na ‘crisp’ 1,5 minutu. Pecite kotlete na crisp tanjuru 5 minuta na funkciji ‘crisp’. 4. Okrenite kotlete, stavite oblikovanu mjeπavinu od kruha na svaki kotlet, zatim dodajte rajËice, pospite perπinom i odozgo stavite nekoliko grumena maslaca. 5. Pecite 6 minuta na ‘crisp’, prelijevajuÊi kotlete nekoliko puta sokom od peËenja. 6. Sloæite kotlete na pladanj za posluæivanje. 7. Dodajte vino i luk u sok od peËenja na crisp tanjuru i kuhajte na maksimalnoj snazi 2-3 minute. Izvadite tanjur iz peÊnice i dodajte preostali maslac. Promijeπajte, a zatim prelijte umak preko teleÊih kotleta.

Sastojci: 500 g gove eg filea 1 Ëaπa suhog bijelog vina 2 glavice luka, nasjeckanog 150 g maslaca 3 velike ælice vrhnja sok 1/2 limuna sol, papar

Meso
45

Postupak: 1. Stavite luk i bijelo vino zajedno u posudu i priËekajte da ishlapi u mikrovalnoj peÊnici na punoj snazi 6 minuta (treba ostati samo 2 ælice vina) 2. Dodajte maslac u malim komadiÊima i pirjajte na najjaËoj snazi oko 3 minute (nemojte dopustiti da vrije). Dodajte vrhnje, sok od limuna, sol i papar i kuhajte jednu minutu. 3. »uvajte umak na toplom. 4. Zamastite crisp tanjur i pecite file na ‘crisp’ oko 5-7 minuta. 5. Posluæite vruÊe s umakom.

Mesne okruglice Hamburger
za 4 osobe Funkcije: crisp Vrijeme peËenja: za 4 osobe Funkcije: Priprema: 10 min. crisp Priprema: 10 min. Vrijeme peËenja:

10

minuta

4

Sastojci: 400 g mljevenog mesa 4 velike ælice kruπnih mrvica 1/2 glavice luka, sitno sjeckana 1 jaje 1 velika ælica maslaca ili margarina sol, papar

Sastojci: 400 g mljevenog mesa 1/2 æliËice soli 1 prstohvat papra 1 velika ælica ulja, maslaca ili margarina Posluæite sa: 4 hamburger peciva salatom od krastavaca keËapom ili senfom sirovim ili præenim kolutiÊima luka

Postupak: 1. Pomijeπajte meso, kruπne mrvice, luk, jaje, sol i papar. 2. SmoËite ruke hladnom vodom i oblikujte smjesu u male loptice. 3. Zagrijte crisp tanjur 2-3 minute na ‘crisp’. 4. Maslacem namaæite crisp tanjur i sloæite kuglice mesa na njega. 5. Pecite 10 minuta na ‘crisp’, povremeno okreÊuÊi okruglice.

Postupak: 1. Pomijeπajte mijeπano meso sa solju i paprom. 2. Oblikujte hamburgere debljine oko 1 cm. 3. Zagrijte crisp tanjur oko 2-3 minute. 4. Crisp tanjur namaæite maslacem ili uljem i sloæite hamburgere, te pecite na ‘crisp’ 2 minute. 5. Okrenite hamburgere i pecite joπ 2 minute. 6. Posluæite u pecivu s keËapom ili senfom i povrÊem.

Biljeπke

Biljeπke

46

Mes
minute

JanjeÊi kotleti
za 4 osobe Sastojci: 4 janjeÊa kotleta 50 g kruπnih mrvica kosani perπin 1 velika ælica ulja 1 Ëeπanj Ëeπnjaka sol

Funkcije: crisp Priprema: 5 min. Vrijeme peËenja:

8-11

minuta

Postupak: 1. Obloæite kotlete smjesom mrvica, perπina i sitno sjeckanog Ëeπnjaka. 2. Zagrijte crisp tanjur 2-3 minute. 3. Lagano zauljite crisp tanjur i sloæite kotlete na njega. 4. Pecite kotlete 4-5 minuta, zatim ih okrenite i pecite joπ 2-3 minute. 5. Posolite prema ukusu i posluæite.

Biljeπke

Meso
47

za 4 osobe Funkcije:

za 4 osobe Funkcije: kombinacija mikrovalova + grill Vrijeme peËenja: Priprema: 15 min.

Vrijeme peËenja:

8-10

10-12

minuta

Sastojci: Pripremite gusti pire krumpir 1 jaje 4 grill kobasice (ili 4 velike hrenovke) senf, keËap 4 ploπke sira

Sastojci: 500 g gove eg filea 1 bjelanjak 2 glavice luka 4 mrkve 2 velike ælice crnog vina ili aromatiËnog vinskog octa 2 velike ælice umaka od soje 2 velike ælice ulja 1 mala ælica πeÊera sol, papar

Postupak: 1. Kada napravite pire krumpir, dodajte mu æumanjak i promijeπajte. 2. Kobasice ili hrenovke duboko zasijecite po duljini, sloæite ih u posudu, ostavljajuÊi mjesta uz rubove zdjele. 3. Napunite kobasice senfom, keËapom i ploπkama sira. 4. Rasporedite pire krumpir oko kobasica. 5. Stavite posudu na rotirajuÊi tanjur i pecite na kombinaciji grilla i mikrovalova na 350 W oko 10-12 minuta ili dok se sir rastopi, a krumpir odozgo porumeni.

Postupak: 1. Izreæite file na trake duge 3-4 centimetra. Nasjeckajte mrkvu i luk. 2. Stavite bjelanjak, luk, mrkvu, πeÊer, umak od soje i vino u zdjelu, zatim dodajte meso i dobro pomijeπajte sve sastojke. 3. Pouljite crisp tanjur ælicom ulja, zagrijte 2 minute, a zatim stavite mjeπavinu na tanjur. 4. Dodajte sol i papar i promijeπajte. Pecite na ‘crisp’ funkciji 8-10 minuta. 5. Ostavite 2-3 minute da odstoji u peÊnici prije nego izvadite tanjur. Za posebnu notu Posluæite s kineskim rezancima ili restanim krumpirom.

Za posebnu notu: Kuπajte kobasice napunjene sitno sjeckanim lukom, narezanim krastavcima, jabukama ili kosanim perπinom.

48

Mes
crisp Priprema: 10 minuta minuta

ZapeËene kobasice i pire krumpir

File sa umakom od soje

izrezane na kockice) povrÊe (paprika. Sloæite raænjiÊe na crisp tanjur. Prema ukusu moæete mijenjati vrstu mesa ili povrÊa. Biljeπke 49 . 6. Nasjeckajte Ëeπnjak. luk. zatim okrenite i pecite joπ 3-5 minuta. Prelijte preko raænjiÊa i neka se mariniraju 1 sat. ruæmarin i kadulju i stavite ih u manju zdjelu zajedno s uljem. nasjeckana Za marinadu: 4-5 velikih ælica ulja 1 mala ælica soli 1/2 æliËice papra Ëeπnjak. 2. 5. Pecite 8 minuta na funkciji ‘crisp’. stavljajuÊi kockice ili ploπke povrÊa izme u komadiÊa mesa. ruæmarin.RaænjiÊi za 4 osobe Sastojci: 600 g mesa (teletina. Poklopite i zagrijte marinadu 1 minutu na 650 W. stavite ih u posudu otpornu na uporabu u mikrovalnoj peÊnici i zapecite ih nekoliko minuta na 750 W. 4. svinjetina. Zagrijte crisp tanjur 2-3 minute na ‘crisp’. Vrijeme peËenja: 14-17 minuta Postupak: 1. Nabodite meso na drvene raænjiÊe. soli i paprom. Meso Za posebnu notu: Ako koristite cijele glavice luka. 3. 7. kadulja Funkcije: crisp Priprema: 15 min. gljive) 1 mala glavica luka. uz povremeno okretanje. kobasice itd.

50 .

pa je stoga veoma vaæno predvidjeti vrijeme mirovanja nakon va enja iz peÊnice. Korisni savjeti: • Kada spremate cijelu ribu. a za raænjiÊe od ribe izaberite grill ili crisp funkciju. kao niti na jedan drugi naËin pripreme. kako bi se zgotovila. • Male ribe treba sloæiti s repovima prema sredini tanjura. VeÊe ribe spravljajte kombinirajuÊi mikrovalove + grill.Ne samo da se riba u mikrovalnoj peÊnici brzo pripravlja. Rib 51 Riba . probodite koæu na nekoliko mjesta kako bi para mogla izlaziti. Aluminijsku foliju skinite na polovici peËenja. Pripremanje ribe je jednostavno: samo operite ribu. • Glavu i rep zaπtitite aluminijskom folijom (pazeÊi da ne do u u izravan dodir sa stijenkama peÊnice). To vrijeme moæete iskoristiti za pripravu umaka uz koje Êete posluæiti ribu. sloæite na tanjur i pokrijte prianjajuÊom folijom. nego zadræava i svoj puni okus. dodajte maslac ili ulje. • Ribe dugo zadræavaju toplinu koja se osloba a prilikom peËenja. kako biste izbjegli da se tanki dijelovi prepeku. Potrebno je sasvim kratko vrijeme: na punoj snazi 2-3 minute su dovoljne za 250 g ribljih fileta. teksturu i izgled.

Dodajte krastavac i pecite 1 minutu na ‘crisp’.Funkcije: crisp Priprema: 5 min. zatim dodajte losos i pecite 3 minute na ‘crisp’. Izreæite krastavac na ploπke. Stavite maslac ili ulje na crisp tanjur i zagrijte 2 minute na ‘crisp’. Dodajte losos i bijelo vino. 2. Vrijeme peËenja: 6 minuta za 4 osobe Sastojci: 500 g lososa 1 mali krastavac 30 g maslaca 2 male ælice zelenog papra u zrnu 1 velika ælica ulja 3 velike ælice bijelog vina 6 velikih ælica vrhnja 1 mala ælica vlasca 1 mala ælica timijana sol Postupak: 1. 5. 4. a losos na manje komade. Biljeπke 52 Rib Losos u umaku od zelenog papra . promijeπajte i pecite 2 minute na ‘crisp’. Ukrasite vlascem i timijanom i posluæite. Stavite sol i papar u vrhnje. 3. 6.

Operite filete i ravnomjerno ih posloæite u posudu. Poklopite i kuhajte 10-14 minuta na 750 W. 2. 4. 3. Za posebnu notu: Na polovici kuhanja. papar Sastojci: 500 g ribljih fileta (moæe i smrznutog) 1 prstohvat soli 50 ml suhog bijelog vina Postupak: 1. Pomijeπajte sok od limuna. ulje. Pospite kosanim listom perπina i kuhajte. Ukrasite kosanim listom perπina. 10-14 minuta 6-9 minuta Sastojci: 4 ribe (200-300 g svaka) 4 velike ælice soka od limuna 4 velike ælice ulja sol. narezane rajËice. Posolite i zalijte bijelim vinom. sol i papar. Riblji fileti za 4 osobe Funkcije: mikrovalovi Vrijeme peËenja: Priprema: 10 min. inÊune. 3. OËistite i operite ribu i stavite je u vatrostalnu posudu. Za posebnu notu: Sloæite red tanko rezanog sirovog krumpira i stavite ribu odozgo. masline i perπin. kapar. dodajte malo vrhnja. okrenite filete i nastavite kuhati. 2. Poklopite i kuhajte 6-9 minuta na 750 W. Postupak: 1. 5. Umjesto toga moæete staviti i oguljene. poklopljeno 12 minuta na 750 W. Riba Biljeπke Biljeπke 53 .Kuhana riba za 4 osobe Funkcije: mikrovalovi Vrijeme kuhanja: Priprema: 20 min. Tom mjeπavinom zalijte ribu. Posluæite sa sokom u kojem se riba kuhala.

a zatim zavijte filete u roladice i priËvrstite ËaËkalicama. Filete panirajte u braπno. promijeπajte i pecite na ‘crisp’ 3-4 minute.za 4 osobe Funkcije: crisp Vrijeme peËenja: Priprema: 5 min. te ih na polovici peËenja okrenite. 3. Za posebnu notu: Posluæite s kuhanom riæom i tikvicama. Umjesto od lista. moæete pripraviti zavitke od osliÊa. Izvadite iz peÊnice. zatim u razmuÊeno jaje i na kraju u mrvice. za 4 osobe Funkcije: Vrijeme peËenja: 4-5 minuta 7 Sastojci: 600 g liganja 5 velikih ælica maslinovog ulja 3 Ëeπnja Ëeπnjaka 2 velike ælice kosanog perπina 2 velike ælice braπna 1 velika ælica likera s anisom limun paprika. tijekom Ëega ih 2 ili 3 puta promijeπajte. Ëeπnjak i perπin i nastavite peÊi na ‘crisp’ joπ 1-2 minute. Izreæite lignje na trake i uvaljajte u braπno. minuta Mediteranske lignje Zavici od lista . Posluæite s limunom i paprikom. stavite na papirnati kuhinjski ubrus i izvadite ËaËkalice. Stavite ulje na crisp tanjur i zagrijte 2 minute na ‘crisp’. 5. 2. Stavite filete i pecite 7 minuta na ‘crisp’. 4. Posluæite vruÊe s kriπkama limuna i pospite kosanim perπinovim listom. Stavite lignje. 54 Rib crisp Priprema: 10 min. sol. Posolite i popaprite. 5. papar Sastojci: 8 fileta lista 1 jaje perπin braπno 1 limun 2 velike ælice ulja kruπne mrvice 8 ËaËkalica sol. papar Postupak: 1. zatim liker. 3. Namastite crisp tanjur i zagrijte ga na ‘crisp’ 2 minute. Za posebnu notu: Posluæite s kantonskom riæom. Postupak: 1. Dodajte sol i papr prema ukusu. 2. 4.

4. Prelijte ribu istuËenim jajetom. Nekoliko minuta prije zavrπetka peËenja. Osuπite i posolite izvana i iznutra.PeËena riba za 4 osobe Sastojci: 1 1/2 kg ribe ( cijele) 2 velike ælice soli 1 jaje 3 velike ælice kruπnih mrvica 2-3 velike ælice maslaca ili margarina 100 ml vrhnja razmuÊenog s malo mlijeka Funkcije: mikrovalovi grill Priprema: 10 min. ubadajuÊi vilicom blizu kosti. S pola koliËine maslaca ili margarina namastite posudu. 3. pospite kruπnim mrvicama i stavite odozgo preostali maslac ili margarin. OËistite ribu i paæljivo ostruæite krljuπti. meso mora biti bijelo. Stavite ribu potrbuπke u posudu (s hrptom prema gore). prelijte vrhnje preko ribe. 2. Vrijeme peËenja: 15 minuta Postupak: 1. Riba Biljeπke 55 . Stavite posudu na rotirajuÊi tanjur i pecite na kombinaciji grilla i mikrovalova na 650 W oko 15 minuta. Provjerite je li riba peËena. Zalijevajte ribu sokom od peËenja dva ili tri puta. 5. 6.

solju i paprom. 56 Rib crisp Priprema: 10 min. 3.za 4 osobe Funkcije: za 4 osobe Funkcije: crisp Vrijeme peËenja: Priprema: 5 min. Vrijeme peËenja: 7-9 minuta 14-17 Sastojci: 400 g smrznutih ribljih πtapiÊa (16) 1/2 velike ælice maslaca ili ulja Postupak: 1. Pecite na ‘crisp’ 3 minute. papar Biljeπke Postupak: 1. povremeno mijeπajuÊi. Zagrijte crisp tanjur 2-3 minute na ‘crisp’. Sastojci: 2 pastrve (200 g svaka) 12 mladih lukova 12 raËiÊa (kozica) 1 veÊi prstohvat πafrana 80 g maslaca 3 velike ælice vrhnja 1 veÊi prstohvat paprike 1 prstohvat papra 1 prstohvat vlasca braπno. zaËinima. okrenite i pecite joπ 2-3 minute. 4. prelijte umakom i ukrasite vlascem. mirodijama. OËistite raËiÊe. Izvadite Ëetiri mlada luka iz crisp tanjura. zatim stavite u peÊnicu na mikrovalove 500 W 1-2 minute. Izvadite tanjur iz peÊnice i Ëuvajte ga na toplom. skinite vanjske vlati luka i odreæite krajeve. minuta Præeni riblji πtapiÊi Pastrva s vrhnjem i mladim lukom . Stavite mladi luk i 50 g maslaca u crisp tanjur. Dodajte raËiÊe i nastavite kuhati joπ 1-2 minute. 2. 2. 5. Uvaljajte oËiπÊenu pastrvu u braπno. sol. Sloæite pastrve i mladi luk na pladanj za posluæivanje. Pecite na ‘crisp’ 6 minuta. stavite ih u staklenu zdjelu i pomijeπajte s vrhnjem. 3. Dodajte preostali maslac i pastrve i nastavite peÊi na ‘crisp’ joπ 6-7 minuta. Maslacem namaæite tanjur i sloæite riblje πtapiÊe na njega. 6.

4. Za posebnu notu: Posluæite s umakom od limuna (vidi recept u poglavlju Umaci).Riblji odresci Serve 4 Sastojci: 4 riblja odreska (morski pas. losos. Zagrijte crisp tanjur 2-3 minute. Vrijeme peËenja: 4 minute Postupak: 1. Biljeπke Ribe 57 . 2. Posolite i popaprite i posluæite vruÊe. tuna) sol. Stavite odreske na zagrijani tanjur i pecite 2 minute na ‘crisp’. zatim okrenite i pecite joπ 2 minute. 3. Operite i dobro osuπite riblje odreske. papar Funkcije: crisp Priprema: 5 min.

58 .

Jednostavno dodajte dvije velike ælice vode i promijeπajte 2 ili 3 puta u poklopljenoj posudi u kojoj kuhate. VeÊi komadi pripremaju se sporije od manjih. Funkcije ‘grill’ i ‘crisp’ koristite za slasne gratinirane mjeπavine s paprikom. • Nemojte prekuhati ili prepeÊi povrÊe. • PovrÊe koje se teπko guli stavite na 1-2 minute u mikrovalnu peÊnicu na punu snagu: nakon toga gulit Êe se s lakoÊom. patlidæanima i tikvicama. kako bi se izbjegao rast unutraπnjeg tlaka. hranjive vrijednosti. svjeæ. zato je preporuËljivo izrezati povrÊe na manje komade. bez odmrzavanja. • PovrÊe s tankom koæicom (krumpiri u koæi) treba izbosti prije kuhanja. kako bi se postigli najbolji rezultati. Svjeæe povrÊe spravljeno u mikrovalnoj peÊnici zadræava svoj puni okus. • Nemojte presoliti. • Uvijek promijeπajte povrÊe tijekom pripravljanja. primamljiv izgled. a da i ne spominjemo. PovrÊe koje sadræi veÊi postotak vode bit Êe gotovo bræe nego ono s manje vode. PovrÊe 59 PovrÊe . Dubokosmrznuto povrÊe moæe se pripravljati odmah. Korisni savjeti: • Solite jelo na zavrπetku kuhanja. jer Êe se presuπiti. • Poklopite povrÊe kada kuhate.Najviπe prednosti pripremanja u mikrovalnoj peÊnici ima upravo priprava povrÊa. jer povrÊe koje se priprema u mikrovalnoj peÊnici zadræava prirodne mineralne soli.

4. 3. oguljenog 100 g sjeckanog luka 3 jaja 1 velika ælica perπinovog liπÊa 1 Ëeπanj Ëeπnjaka. 1 veliku ælicu braπna. 2. Vrijeme peËenja: Za 12 pogaËica 18 minuta Sastojci: 1 kg krumpira. zaËine i mirodije. luk. zgnjeËenog 1/2 male ælice muπkatnog oraπËiÊa 3 velike ælice braπna 3-4 velike ælice ulja sol. sol. papar Postupak: 1. plosnate pogaÊice i uvaljajte ih u braπno. Dobro promijeπajte sve sastojke. Ælicom oblikujte smjesu u male. okreÊuÊi ih nakon 6 minuta. papar i muπkatni oraπËiÊ. Ulijte ulje u crisp tanjur i zagrijte ga 2 minute. Ëeπnjak.Funkcije: crisp Priprema: 10 min. Posluæite vruÊe. 5. Dodajte jaja. Biljeπke 60 PovrÊe PogaËice od krumpira . Naribajte krumpir i stavite ga u zdjelu. 6. Pecite pogaËice od krumpira 9 minuta na ‘crisp’ (6 pogaËica u isto vrijeme).

Dobro operite krumpire i izbodite ih vilicom. Dobro promijeπajte sve sastojke. 3. Pospite ribanim sirom. Ëvrste rajËice 1 Ëeπanj Ëeπnjaka 6 zelenih maslina 6 fileta inÊuna sredina dva peciva 1/2 male æliËice kosanog bosiljka 40 g ribanog sira Biljeπke PovrÊe Biljeπke Postupak: 1. Sastojci: 4 velike. mesnati dio rajËica. Za posebnu notu: Napravite rupu na krumpiru i ispunite ga posoljenim maslacem ili topljenim sirom. zajedno s bosiljkom. Sitno isjeckajte Ëeπnjak. Okrenite krumpire i pecite ih joπ 4-5 minuta na 750 W. Stavite ih u posudu i pecite nepoklopljene 4-5 minuta na 750 W. 3. 2. Stavite zdjelu na rotirajuÊi tanjur i pecite na kombinaciji mikrovalova i grilla oko 6-8 minuta na 350 W. s koæom (oko 200 g svaki) Postupak: 1. 61 . Izmrvite sredinu peciva i dodajte u ovu smjesu. 2 krumpira 4 krumpira za 4 osobe Punjene rajËice Funkcije: kombinacija mikrovalovi + grill Vrijeme peËenja: Priprema: 10 min. 8-10 12-15 minuta minuta 6-8 minuta Sastojci: 2 veÊa krumpira. Operite rajËice. prereæite ih napola i izdubite sredinu. masline i inÊune. 5.Krumpiri u koæi za 2/4 osobe Funkcije: mikrovalovi Vrijeme peËenja: Priprema: 5 min. Sloæite rajËice u zdjelu i napunite pripremljenom smjesom. 4. 2.

posolite. ali zamijenite povrÊe i Ëeπnjak smrznutim mahunama. popaparite i pospite nasjeckanim Ëeπnjakom. stavite ih u posudu od 2 litre i dodajte ulje. Poklopite i kuhajte na 750 W 3 minute. 3. Stavite artiËoke na crisp tanjur i pecite 6-7 minuta na ‘crisp’. Zagrijte crisp tanjur na 2-3 minute na ‘crisp’. Izreæite patlidæane ili tikvice na male komade. Stavite list lovora i dobro promijeπajte kako bi se svi okusi izmijeπali. Za posebnu notu: Ako volite zaËinjenu hranu. 2. zaËinjenim naribanom koricom polovice naranËe. papar i dobro promijeπajte. 2. Dobro promijeπajte i ostavite nekoliko minuta. 6. dodajte chilli paprike i male komadiÊe kobasice. minuta Sloæenac ArtiËoke s Ëeπnjakom i perπinom . Dodajte narezane rajËice i nastavite kuhati na 750 W joπ 5-8 minuta. papar Vrijeme peËenja: 13-16 Sastojci: 8 smrznutih artiËoka 2 velike ælice ulja 1 Ëeπanj Ëeπnjaka sol i papar kosani list perπina Postupak: 1. 3. sol. Poklopite i ponovno kuhajte 5 minuta na 750 W.za 4 osobe Funkcije: mikrovalovi Vrijeme peËenja: Priprema: 20 min. Operite povrÊe. 4. 4. Za posebnu notu: Slijedite recept. izvadite sjemenke iz paprike. 5. sitno nasjeckajte Ëeπnjak. Promijeπajte na polovici peËenja. 5. Postupak: 1. 6. 62 PovrÊe mikrovalovi crisp Priprema: 5 min. za 4 osobe Funkcije: 13-16 minuta Sastojci: 150 g luka 300-400 g patlidæana ili tikvica 300 g paprike 200 g rajËice iz konzerve 1 list lovora 1 prstohvat timijana 1 Ëeπanj Ëeπnjaka 1 velika ælica ulja sol. Ogulite i izreæite luk. izreæite ih na trake i dodajte u posudu. 7. Pospite kosanim listom perπina. Stavite zamrznute artiËoke u posudu i poπkropite ih uljem. Dodajte timijan. Poklopite i kuhajte 5-6 minuta na 750 W.

PovrÊe Biljeπke 63 . Stavite klobuke gljiva na plitku posudu i napunite ih pripremljenom masom. skinite stapke i izreæite ih zajedno sa πunkom i perπinom.Punjene gljive za 4 osobe Sastojci: 12 svjeæih gljiva (ako koristite πampinjone izaberite najveÊe) 50 g kuhane πunke 50 g ribanog sira (npr. 3. Dobro operite gljive. Za posebnu notu: Pospite kruπnim mrvicama prije peËenja. sol i papar prema ukusu i dobro promijeπajte. Stavite posudu na rotirajuÊi tanjur i pecite na kombinaciji grilla i mikrovalova na 350 W oko 10 minuta. ementalera) 1 jaje 1 prstohvat perπina sol. 4. papar Funkcije: kombinacija mikrovalovi + grill Priprema: 10 min. Dodajte sir i jaje. Vrijeme peËenja: 10 minuta Postupak: 1. 2.

4. popaprite i ostavite nekoliko minuta prije posluæivanja. papar Sastojci: 500 g mahuna 100 g narezane slanine 25 g maslaca 1/2 male ælice πeÊera 1 glavica sitno sjeckanog luka 100 ml vode sol. Pospite perπinom. 2.za 4 osobe Funkcije: za 3 osobe Funkcije: Priprema: mikrovalovi 5 min. 3. poklopite i kuhajte 7-8 minuta na 750 W. Stavite maslac na crisp tanjur i zagrijte na ‘crisp’ 1 minutu. 4. Stavite ih u duboku staklenu zdjelu s maslacem i vodom. minuta Mrkva s perπinom Mahune sa slaninom . 2. πeÊer i mahune. Umijeπajte slaninu i nastavite kuhati 3-4 minute na ‘crisp’. Ostruæite. Odreæite vrhove mahuna i operite ih. Promijeπajte. minuta Vrijeme kuhanja: Vrijeme kuhanja: 7-8 9-11 Sastojci: 500 g mrkve 50 g maslaca ili margarina 2-3 velike ælice vode 2 male ælice svjeæe kosanog perπinovog lista sol. sol i papar i kuhajte na ‘crisp’ 6 minuta te pritom promijeπajte nekoliko puta. Biljeπke Biljeπke 64 PovrÊe crisp Priprema: 10 min. Stavite luk. dodajte vodu. promijeπajte. papar Postupak: 1. operite i izreæite mrkve. Posolite. Za posebnu notu: Kuπajte sa sjemenkama sezama umjesto perπina. Postupak: 1. 3.

4. Lagano zauljite crisp tanjur i sloæite sloj patlidæana. slijedeÊi recept u poglavlju ‘Umaci’. 10-15 20-22 minuta zapeËeni patlidæani (peÊnica 20/27 l) minuta zapeËeni patlidæani (peÊnica 34 l) PovrÊe Za posebnu notu: Dodajte nekoliko ploπki πunke u svaki sloj patlidæana. Pripremite umak od rajËice. Stavite crisp tanjur na rotirajuÊi tanjur i pecite na ‘crisp’. 3. zamijenite mozzrellu gauda sirom. papar Funkcije: crisp Vrijeme kuhanja: 13 minuta umak Priprema: 15 min. malo mozzarelle i pospite parmezanom. Ponavljajte slojeve dok ne potroπite sve sastojke i obilno pospite posljednji sloj parmezanom. zalijte s nekoliko velikih ælica umaka od rajËice. Kuhajte.za 4 osobe ZapeËeni patlidæani (peÊnica 20/27 L) 400 g 1 1-2 velike ælice 300 g 100 g (peÊnica 34 L) 700 g 11/2 3-4 velike ælice 450 g 125 g Sastojci: patlidæani luk ulje narezana mozzarella sir parmezan sol. u poklopljenoj posudi 4 minuta na 750 W. 65 . 2. Biljeπke Postupak: 1. Operite patlidæane i izreæite ih na tanke ploπke. Za drugaËiji okus. sloj po sloj.

66 .

VeÊ pripravljeni umaci mogu se Ëuvati u hladnjaku i podgrijati u mikrovalnoj peÊnici prije posluæivanja. svi drugi umaci moraju se poklopiti tijekom kuhanja.Umaci Umacima se moæe obogatiti cijeli niz jela. Umac 67 . te ih napunite samo do 2/3. Umake treba promijeπati samo nekoliko puta tijekom kuhanja. od povrÊa do slastica. Osim za umake s voÊem. U mikrovalnoj peÊnici umaci se brzo pripravljaju. kako bi se izbjeglo πtrcanje umaka. kuhajte na najslabijoj snazi. • Umake kojima su osnova jaja. no πto je najvaænije. • Podgrijavajte umake u posebnim posudama. po moguÊnosti u visokim i uskim. osobito onih koji se pripremaju s mlijekom. nema bojazni da Êe se zgrudati ili zagorijeti. Korisni savjeti: • Koristite dublju posudu nego inaËe.

Kuhajte nepoklopljeno 4-7 minuta na 750 W. dodajte muπkatni oraπËiÊ i dobro promijeπajte mutilicom ili pjenjaËom.Funkcije: mikrovalovi Priprema: 10 min. povrÊa ili ribe. dok ne postignete æeljenu gustoÊu. Umijeπajte braπno u maslac. Za posebnu notu: Probajte mlijeko zamijeniti juπnim temeljcom od mesa. Stavite maslac ili margarin u posudu. dobro mijeπajuÊi. poklopite i zagrijte jednu minutu na 750 W. Posolite. kada pripremate umake koje Êete posluæiti s jelima od mesa ili ribe. ulijte mlijeko. Biljeπke 68 Umac . 2. 3. Vrijeme kuhanja: Beπamel umak za 4 osobe Sastojci: 2 velike ælice maslaca ili margarina 3 velike ælice braπna 400 ml mlijeka sol muπkatni oraπËiÊ 4-7 minuta Postupak: 1. U umak moæete dodati i dvije velike ælice vrhnja.

Biljeπke 69 . Kuhajte 4-5 minuta na 750 W. Postupak: 1. Kuhajte otklopljeno na 500 W oko 1 minutu a zatim dobro promijeπajte. 4. zgnjeËen 400 g oguljenih rajËica 75 g pirea od rajËice 1 Ëajna ælica aromatiËnih biljaka sol. 4. Promijeπajte sve ostale sastojke. Stavite maslac. istucite æumanjke s bijelim vinom ili vodom. 2. 3.Umak od rajËice Nizozemski umak za 4 osobe za 4 osobe Funkcije: Funkcije: Priprema: mikrovalovi 5 min. U me uvremenu. Posolite i popaprite prema ukusu. minuta Sastojci: 150 g maslaca 3 æumanjka 1 mala ælica bijeloga vina ili vode 1 velika ælica soka od limuna ili vinskoga octa sol. minuta Vrijeme kuhanja: Vrijeme kuhanja: 5 11-13 Sastojci: 50 g maslaca 1 srednja glavica luka. paæljivo mijeπajuÊi. Rastopite maslac i poklopljenoj posudi 3 minute na 500 W. a zatim ponovno promijeπajte. tanko narezana 1 Ëeπanj Ëeπnjaka. Umac Biljeπke Za posebnu notu: Ako Êete umak posluæiti s tjesteninom. 3. pokrijte prianjajuÊom folijom i probodite na nekoliko mjesta. Skinite prianjajuÊu foliju i nastavite kuhati joπ 5 minuta na 750 W. 5. dodajte malo svjeæeg bosiljka i ribanog sira. 2. luk i Ëeπnjak u posudu i pirjajte 2-3 minute na 750 W. Nastavite kuhati joπ jednu minutu. Dodajte rastopljeni maslac. papar Priprema: mikrovalovi 5 min. papar Postupak: 1.

Za posebnu notu: Ovaj umak posluæite s kuhanim krumpirom ili kobasicama. 2. Biljeπke Biljeπke 70 Umac . Tako er se moæe servirati i s tjesteninom. papar i promijeπajte. 2. Razdvojite brokoli na cvjetove.Umak od limuna Umak od brokola za 4 osobe Funkcije: mikrovalovi Vrijeme kuhanja: za 4 osobe Funkcije: Priprema: 5 min. 4. Izmjeπajte ih u vrhnje i stavite ovu smjesu u posudu. 3. Izreæite maslac na male komadiÊe i dodajte u umak. πeÊer. Postupno dodajte preostalu vodu. 4. Poklopite i kuhajte na 750 W oko 6 minuta. 3. Odmah posluæite. Postupak: 1. Vrijeme kuhanja: 4 minuta 12 Sastojci: 1/2 male ælice braπna 1/2 l vode 100 g πeÊera narezana korica i sok od limuna 50 g maslaca Sastojci: 500 g brokola 5 fileta inÊuna 200 ml vrhnja + mlijeko 80 g ribanog sira sol sa zaËinima crni papar Postupak: 1. Promijeπajte i vratite u peÊnicu joπ 2 minute. mikrovalovi minuta Priprema: 5 min. 5. Pokrijte i kuhajte 6 minuta na 750 W. Zagrijte na punoj snazi 2 minute. mijeπajuÊi dok se potpuno ne rastopi. 5. Sitno isjeckajte brokoli i filete inÊuna. sol. grubo rezanu koricu limuna i sok od limuna. Dodajte ribani sir. U posudi pomijeπajte braπno s malo vode u glatku masu.

poklopite i kuhajte 6-8 minuta na 500 W. 5. Stavite ga u posudu s uljem. kocku juhe i sol. otklopite i nastavite kuhati dok ne dostigne æeljenu gustoÊu. Sastojci: 300 g mljevenog mesa 1 glavica luka. Umac Biljeπke: Za posebnu notu: Ako æelite. 2. Umijeπajte mljeveno meso. poklopite i pirjajte 2 minute na 500 W. nasjeckana 2 velike ælice ulja 400 g rajËice iz konzerve 1/2 kocke juhe sol Vrijeme kuhanja: 12-14 minuta Postupak: 1. Dodajte narezane rajËice s pola soka. celer i luk. produæujuÊi vrijeme kuhanja ako je potrebno. 4. poklopite i kuhajte 2 minute na 750 W. Ako je umak prerijedak na kraju kuhanja.za 4 osobe Umak od mesa Funkcije: mikrovalovi Priprema: 10 min. 71 . Promijeπajte. Promijeπajte povremeno tijekom kuhanja. Ogulite i nasjeckajte luk. 3. moæete u umak dodati sitno sjeckanu mrkvu.

72 .

Pripravljanje je isto kao na tradicionalni naËin. • »okoladu topite nepokrivenu na 500 W oko 2 minute (100 g) i promijeπajte na kraju. • KolaËe pecite na srednjoj snazi ili na 500 W. morate imati na umu nekoliko jednostavnih pravila kojima Êete vaπe tradicionalne recepte prilagoditi mikrovalnoj peÊnici.KolaËi i slastice ZahvaljujuÊi ‘crisp’ funkciji u tren oka moæete pripraviti vaπe omiljene slastice i s lakoÊom postiÊi zadivljujuÊe rezultate. no osim sastojaka. lastice 73 . • Sladoled iz zamrzivaËa stavite u mikrovalnu peÊnicu 20 sekundi na 350 W: lijepo Êe omekπati (nemojte zagrijavati sladoled u kornetu!). Korisni savjeti: • Smanjite koliËinu tekuÊih sastojaka za otprilike 2 velike ælice i dodajte jaje.

umijeπajte πeÊer u prahu i mljevene ljeπnjake. Vrijeme peËenja: Punjene breskve za 4 osobe 7-8 minuta Sastojci: 8 polovica bresaka (svjeæe ili iz kompota) 3 bjelanjka 2 velike ælice πeÊera u prahu 100 g mljevenih ljeπnjaka i 8 cijelih ljeπnjaka Postupak: 1. u odgovarajuÊu posudu. Pecite na kombinaciji grilla i mikrovalova 7-8 minuta na 350 W.Funkcije: kombinacija mikrovalovi + grill Priprema: 10 min. Sloæite breskve. Istucite bjelanjke u Ëvrst snijeg. 2. Biljeπke 74 lastice . sa zaobljenim dijelom prema dolje. 5. 3. 4. Napunite breskve ovom smjesom i ukrasite cijelim ljeπnjacima. Iscijedite sok iz kompota ili prepolovite svjeæe breskve i izvadite koπtice.

te nasjeckanu Ëokoladu. 4 minute 9-12 minuta Sastojci: 100 g Ëokolade (nasjeckane) 120 g mekog maslaca 150 g prosijanog braπna 120 g πeÊera 250 g vanili-πeÊera 2 jaja 40 g groæ ica 2 velike ælice ruma Sastojci: 50 g maslaca ili margarina 25 g mljevene zobi 55 g braπna 65 g πeÊera 1 prstohvat praπka za pecivo 1 mala ælica vrhnja 3-4 ælice πeÊernog sirupa papir za peËenje Slasti 75 Postupak: 1. Postupak: 1. dodajte πeÊer i vanili-πeÊer. Maslacem namaæite crisp tanjur i pospite braπnom. a zatim ælicom oblikujte kuglice veliËine oraha i sloæite ih na tanjur. Izvadite papir s keksima i pustite da se ohlade na ravnoj povrπini. Rastopite maslac u poklopljenoj posudi na 500 W oko 2 minute. 5. Izreæite papir za peËenje u 3 kruga iste veliËine kao crisp tanjur. 5. 2. . Pecite na ‘crisp’ 3-4 minute dok keksi ne postanu zlatno-æuti. Izreæite maslac u male komade i stavite ga u zdjelu. Umijeπajte jedno po jedno jaje i nastavite tuÊi. 8. Dodajte prosijano braπno. 4. 6. 3. Dodajte groæ ice i rum. Napravite drugu i treÊu koliËinu keksa na isti naËin. Pecite 4 minute na ‘crisp’. 3. 6. 7. Dodajte druge sastojke i dobro promijeπajte u glatku masu. »okoladne kuglice 25-30 kuglica Funkcije: crisp Vrijeme peËenja: Priprema: 10 min. Sloæite ih u krug na papir u crisp tanjuru. Drvenom kuhaËom umijeπajte glatku masu.za 4 osobe Funkcije: Keksi od zobi mikrovalovi crisp Vrijeme peËenja: Priprema: 20 min. 2. ali smanjite vrijeme peËenja na 2-3 minute. Izvadite kuglice iz peÊnice i pustite da se ohlade. Podijelite mjeπavinu u 3 jednaka dijela i od svakog dijela napravite 6 kuglica. 4. NamoËite groæ ice u rum.

2. a odozgo namaæite s malo mlijeka. Sloæite jabuke po sredini tijesta. ljeπnjake i braπno. pospite ih po jabukama. 2. 3. Odvojite æumanjke od bjelanjaka. dobro mijeπajuÊi. najbolje u oblik pravokutnika. bademe. minuta . Izlijte smjesu na maslacem namazani crisp tanjur i pecite na ‘crisp’ 9 minuta. 4. dobro mijeπajuÊi. 6. Stavite savijaËu na maslacem namazan crisp tanjur. Nasjeckajte voÊe. Postupak: 1. SavijaËa od jabuka za 4 osobe Funkcije: crisp Vrijeme peËenja: 10-12 15 minuta Sastojci: 250 g Ëokolade 45 g oraha 45 g ljeπnjaka 45 g badema 170 g πeÊera 1 velika ælica braπna 240 g maslaca 4 jaja 125 g vanili-πeÊera 1 prstohvat soli Sastojci: 250 g lisnatog tijesta (zamrznutog) 300 g jabuka 50 g groæ ica ribana kora jedne naranËe 50 g dæema (bilo kojeg) maslac mlijeko Postupak: 1. savijte krajeve. 4. dodajte jednu veliku ælicu vode i rastopite na najjaËoj snazi 2 minute.KolaË od oraha. Nasjeckajte Ëokoladu na male komadiÊe i stavite u posudu. Zavijte tijesto. 3. Pecite na ‘crisp’ oko 10-12 minuta. 5. i dodajte jedan po jedan æumanjak u Ëokoladu. a zatim dodajte naranËinu koru i dæem. Istucite bjelanjke u Ëvrst snijeg i dodajte prstohvat soli. vanili-πeÊer. Ocijedite i osuπite groæ ice. ogulite i nareæite jabuke. Biljeπke 76 lastice Priprema: 30 min. NamoËite groæ ice u toplu vodu. Dodajte πeÊer. Nakon πto se tijesto odmrzne. 5. a zatim pecite na mikrovalovima joπ 4 minute na 650 W. kako sastojci ne bi curili. Lagano umijeπajte u masu. izvaljajte ga valjkom. 6. ljeπnjaka i badema Serves 8 Funkcije: crisp Vrijeme peËenja: Priprema: 5 min. Postupno dodajte maslac. orahe.

3. 2. zatim vrhnje i dobro promijeπajte. Pomijeπajte braπno i praπak za pecivo. dodajte maslac. Sloæite jabuke. a zatim pospite πeÊerom. U maslac istucite jedno po jedno jaje. 7. 4. 5. Ogulite jabuke i nareæite na tanke ploπke. (peÊnica 34 l) 300 g 3 velike ælice 1 mala ælica 150 g 120 g 3 4-5 4-5 velike ælice 11-12 minuta peÊnica 34 l Slasti Za posebnu notu: Posluæite kolaË od jabuka s tuËenim slatkim vrhnjem ili tekuÊim vrhnjem. 6. 77 . Maslacem namaæite crisp tanjur i pospite ga kruπnim mrvicama. Biljeπke Postupak: 1. Pecite na ‘crisp’. kruπne mrvice Funkcije: crisp Vrijeme peËenja: minuta 9-10 peÊnica 20/27 l Priprema: 30 min. lagano ih pritiπÊuÊi u tijesto.KolaË od jabuka za 4 osobe Sastojci: (peÊnica 20/27 l) Za tijesto braπno 250 g vrhnje 2 velike ælice praπak za pecivor 1/2 male ælice maslac ili margarin 100 g πeÊer 90 g jaja 2 Za nadjev jabuke 2-3 πeÊer 2-3 velike ælice Za crisp tanjur maslac ili margarin. Masu jednoliko rasporedite po crisp tanjuru. Pjenasto umijeπajte maslac i πeÊer.

Razvaljajte tijesto i izreæite ga na 4 jednaka dijela. 5. Izvadite iz peÊnice i dobro istucite. Kuhajte nepokriveno 4 minute na 750 W. 3. Dodajte mlijeko i opet promijeπajte. PriËekajte da se krema ohladi. sa πeÊerom. 2. 4. 2. πkrobnim braπnom i vanilijom u glatku masu. Postupak: 1.Hladna krema od jaja i mlijeka (Custard) za 4 osobe Funkcije: Priprema: mikrovalovi 5 minuta minute Vrijeme kuhanja: JastuËiÊi s marmeladom od marelica za 4 osobe Funkcije: crisp Vrijeme peËenja: 4 6-7 Sastojci: 2 æumanjka ili jedno cijelo jaje 400 ml mlijeka 1 vrhom puna velika ælica πkrobnog braπna 1 velika ælica πeÊera 1 velika ælica arome vanilije 50-100 ml tuËenog slatkog vrhnja Sastojci: 1 omot lisnatog tijesta 4 velike ælice marmelade od marelica malo zasla enog mlijeka Postupak: 1. Biljeπke Biljeπke 78 lastice Priprema: 5 minuta minuta . a zatim je obloæite tuËenim slatkim vrhnjem. 3. Premaæite jastuËiÊe zasla enim mlijekom i sredinu svakog jastuËiÊa zareæite noæem. 4. Stavite jastuËiÊe u lagano zauljen crisp tanjur i pecite 6-7 minuta na ‘crisp’. Presavijte tijesto preko marmelade i zatvorite jastuËiÊe pritiπÊuÊi krajeve vlaænim prstima. Izmijeπajte æumanjke ili jaje. Na svaki komad stavite jednu ælicu marmelade.

2. Slasti Biljeπke 79 . Kuhajte nepoklopljeno 3-4 minute na 750 W ili dok se preljev ne poËne zguπnjavati. Vrijeme kuhanja: 6-8 minuta Postupak: 1. odmrzavajte ih 4 minute. Dvaput promijeπajte tijekom kuhanja. Posluæite vruÊe ili hladno. Ako koristite smrznute jagode. 3. Za posebnu notu: Ovaj preljev posluæite sa sladoledom od vanilije.VruÊi preljev od jagoda za 4 osobe Sastojci: 400 g zasla enih svjeæih ili smrznutih jagoda 50 g marmelade od crnog ribizla 1 vrhom puna velika ælica πkrobnog braπna 2 velike ælice soka od limuna Funkcije: mikrovalovi Priprema: 5 min. Izmijeπajte sve sastojke u odgovarajuÊoj posudi.

Stavite u peÊnicu i pecite 11 minuta na ‘crisp’. Vrijeme peËenja: 11 -12 minuta (peÊnica 20/27 l) 13 -14 minuta (peÊnica 34 l) Sastojci: 20/27 l 34 l braπno 200 g 250 g πeÊer 200 g 250 g maslac 200 g 250 g voda 1 vel. Sve sastojke istucite elektriËnim mikserom i ulijte u crisp tanjur.ælice jaja 3 4 vanilija 2 2 (4 g paketiÊi) praπak za pecivo 15 g 25 g ribana kora naranËe πeÊer u prahu Postupak: 1. 3. 4.Prhki ‘vaga’ kolaË za 4 osobe Funkcije: crisp Priprema: 10 min. Za posebnu notu: Napunite kolaË kremom od jaja (custard) ili kremu posluæite uz kolaË. Pospite πeÊerom u prahu. Biljeπke 80 Slastice . Maslacem namaæite crisp tanjur i pospite ga braπnom 2.ælica 2 vel.

Proizvo aË ne odgovara za eventualne greπke u tisku. .

.Whirlpool je zaπtiÊeni znak Whirlpool USA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful