Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος

Ερευνητικό Πρόγραμμα
Ε.Μ.Π. και Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α.
για τους Δήμους Αλίμου, Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Ελληνικού

Βασικές αρχές σχεδιασμού
Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου
στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού
www.arch.ntua.gr/envlab

Επικαιροποίηση Έρευνας 2012
Αθήνα, Οκτώβριος 2012

ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος & Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. — Βασικές αρχές σχεδιασμού Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού | Οκτώβριος 2012

1

Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού
Πρόταση γενικής διάταξης – σενάριο φυτεύσεων

ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος & Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. — Βασικές αρχές σχεδιασμού Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού | Οκτώβριος 2012

2

Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού
Πρόταση γενικής διάταξης – χρήσεις γης

ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος & Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. — Βασικές αρχές σχεδιασμού Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού | Οκτώβριος 2012

3

Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού
Πρόταση γενικής διάταξης – κύριες συνοδευτικές χρήσεις

3

6

4
5
2
2

1
ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος & Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. — Βασικές αρχές σχεδιασμού Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού | Οκτώβριος 2012

4

Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού
Έκταση ενοτήτων/χρήσεων προς το σύνολο της έκτασης του πάρκου (%)
100

100,0%

60,8%

90
80
70
60
50

14,3%

40
30

6,9%
4,6%

20
10

4,4%

3,0%

2,4%

1,5%

1,1%

0,7%

0,1%

Υπερτοπικό
κέντρο

Ήπια
αναψυχή εμπόριο

Ναυταθλητισμός

Διοίκηση πράσινο

0
Σύνολο

Αμιγές
πράσινο

Αθλητισμός πράσινο

Τοπικό
κέντρο

Πολιτισμός - Αθλητισμός - Μεταφορές
πράσινο έρευνα ήπια
πράσινο
αναψυχή

Διοίκηση

Έκταση ενοτήτων προς το σύνολο της έκτασης του Μητροπολιτικού Πάρκου (%).
Πηγή: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος (2010).

ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος & Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. — Βασικές αρχές σχεδιασμού Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού | Οκτώβριος 2012

5

Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού
Κόστος κατασκευής και συντήρησης

Κόστος κατασκευής και συντήρησης του Μητροπολιτικού Πάρκου (σε εκ. €).
Πηγή: Βασικές αρχές σχεδιασμού Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού, ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος (2010). Κεφάλαιο 2,7,1,, σελίδες 96-99.
ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος & Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. — Βασικές αρχές σχεδιασμού Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού | Οκτώβριος 2012

6

Παραχωρήσεις εντός του Ελληνικού
Επίσημα οικονομικά δεδομένα

Συνολικά έσοδα, έξοδα και περιθώριο από την Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ και την ΕΤΑ ΑΕ από το πρώην αεροδρόμιο και την παράκτια ζώνη (2004 – 30-09-2010) (σε εκ. €).
Πηγή: Παναγιώτου (2010) [απάντηση αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./420/23-11-2010 και συνημμένο έγγραφο της Ολυμπιακά Ακίνητα αρ. 27955/19-11-2010, Πίνακας 2, σε
ερώτηση και Α.Κ.Ε. αρ. 5971/181/5-11-2010], Λάμπρου (2010) [απάντηση αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./420/9.11.2010 και συνημμένα έγγραφα καταστάσεων λογαριασμού
αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης – Εκθεσιακό Κέντρο Ελληνικού αρ. 5616/16-11-2010, σε ερώτηση & ΑΚΕ αρ. 5971/181/5-11-2010].
Επεξεργασία στοιχείων: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος (2010).
ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος & Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. — Βασικές αρχές σχεδιασμού Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού | Οκτώβριος 2012

7

Εκτιμήσεις γενικών δαπανών αστικής ανάπτυξης Ελληνικού
Εκ. ευρώ
5.500

5.007

5.000

4.500

4.000

+94%

3.500

3.000

1.512

2.577

Νεα συνοδά έργα

Σύνολικό
εκτιμώμενο κόστος

2.500

2.000

1.500

614

34

Μεταστεγάσεις

Κατεδαφίσεις

1.000

500

417

0

Απώλεια
Ολυμπιακών έργων

Κατασκευή αστικής
ανάπτυξης

Πηγές στοιχείων: .ΟΡΣΑ & ΥΠΕΧΩΔΕ 2007, Ελληνικόν Α.Ε.2010Ανάλυση και επεξεργασία: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος, 2007-2012.
ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος & Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. — Βασικές αρχές σχεδιασμού Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού | Οκτώβριος 2012

8

Εκτιμήσεις γενικών δαπανών αστικής ανάπτυξης Ελληνικού
Εκ. ευρώ
5.500

Εκτίμηση 2007
5.000

5.007

Εκτίμηση 2012

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.512

1.500

1.600

1.000

614
500

417

614

417
34

34

0

Απώλεια
Ολυμπιακών έργων

Μεταστεγάσεις

Κατεδαφίσεις

Νεα συνοδά έργα

Κατασκευή αστικής
ανάπτυξης

Πηγές στοιχείων: .ΟΡΣΑ & ΥΠΕΧΩΔΕ 2007, Ελληνικόν Α.Ε.2010Ανάλυση και επεξεργασία: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος, 2007-2012.
ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος & Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. — Βασικές αρχές σχεδιασμού Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού | Οκτώβριος 2012

9

Εκτιμήσεις κόστους αστικής ανάπτυξης Ελληνικού
-80%

Εκ. ευρώ

5.000

5.000

4.500

-40%

4.000

3.500

3.000

3.000

2.577
2.500

-67%

1.929

2.000

1.500

1.000

1.000

500

0

Νέα έργα, δαπάνες
& ζημίες Δημοσίου

Μεταστεγάσεις & νέα
συνοδά έργα

Επίσημη εκτίμηση
τιμής πώλησης 2010

Ενδεικτική εκτίμηση
μέγιστης τιμής
πώλησης 2012

Ενδεικτική εκτίμηση
ελάχιστης τιμής
πώλησης 2012

Πηγές στοιχείων: .ΟΡΣΑ & ΥΠΕΧΩΔΕ 2007, Ελληνικόν Α.Ε.2010Ανάλυση και επεξεργασία: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος, 2007-2012.
ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος & Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. — Βασικές αρχές σχεδιασμού Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού | Οκτώβριος 2012

10

Εκτιμήσεις κόστους κατασκευής Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού
Εκ. ευρώ
800

-62%
700

600

62%
-86%

400

263
200

101

0

Πρόταση Διεθνούς Διαγωνισμού 2007

Πρόταση ΟΡΣΑ 2007

Πρόταση ΕΜΠ Εργαστηρίοιυ
Αστικού Περιβάλλοντος 2010

Πηγές στοιχείων: .ΟΡΣΑ & ΥΠΕΧΩΔΕ 2007, Ελληνικόν Α.Ε.2010Ανάλυση και επεξεργασία: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος, 2007-2012.
ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος & Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. — Βασικές αρχές σχεδιασμού Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού | Οκτώβριος 2012

11

Στοιχεία ερευνητικού προγράμματος
Ομάδα έρευνας
Νίκος Μπελαβίλας, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ (επιστημονικός υπεύθυνος)
Κωνσταντίνα Σουρέλη, Αρχιτέκτων Μηχ. ΑΠΘ, Υποψ. Δρ Πολεοδομίας UCLA (συντονίστρια έρευνας)
Πολίνα Πρέντου, Αρχιτέκτων Μηχ. ΕΜΠ (συντονίστρια έρευνας)
Φερενίκη Βαταβάλη, Δρ Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος ΕΜΠ
Μαρία Καλαντζοπούλου, Πολιτικός Μηχ. Συγκοινωνιολόγος, Υποψ. Δρ ΕΜΠ
Πασχάλης Σαμαρίνης, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, Υποψ. Δρ ΕΜΠ
Ευαγγελία Χατζηκωνσταντίνου, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, Υποψ. Δρ ΕΜΠ
Βασιλική Βαλληνδρά, Αρχιτέκτων Μηχ. ΕΜΠ
Μαρίνα Θεοδώρου, Αρχιτέκτων Μηχ. ΕΜΠ
Δώρα Χατζή-Ροδοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχ. ΕΜΠ
Θωμαή Χριστοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχ. ΠΘ
Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ

Σύμβουλοι έρευνας
Βάσω Τροβά, Αρχιτέκτων Μηχ., Αναπλ. Καθηγήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας
Φαίδων Γεωργιάδης, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης
Γιάννης Ψυχάρης, Οικονομολόγος, Αναπλ. Καθηγητής Παντείου Παν/μίου

Παρουσίαση και αρχεία ερευνητικού προγράμματος

www.arch.ntua.gr/envlab
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος, Πατησιών 42, 10682, Αθήνα
Τηλ.:
Fax:
E-mail:

210 7723590
210 7723592
astiko@arch.ntua.gr

ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος & Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. — Βασικές αρχές σχεδιασμού Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού | Οκτώβριος 2012

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful