Božidar Radišič Kobilje 33 F 9227 Kobilje Datum: 19.11.

2012 OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI PODPREDSEDNIK OKROŽNEGA SODIŠČA V MURSKI SOBOTI OKROŽNI SODNIK SVÉTNIK G. MILAN REGVAT

Su 020502/2012

ZADEVA: ODGOVOR NA DOPIS PODPREDSEDNIKA OKROŽNEGA SODIŠČA V MURSKI SOBOTI Su 020502/2012-12 z dne 15.11.2012 Spoštovani! V prvi vrsti se Vam najlepše zahvaljujem za Vaš odgovor. Moje pisanje sem naslovil na predsednika sodišča zaradi dejstva, ker v moji zadevi 47924/2012 opravlja tudi funkcijo predsednika senata. V svojem odgovoru navajate, da lahko ob vsakem času predlagam odpravo pripora, če odpade predvsem prvi pogoj, to je utemeljen sum, da sem storil kaznivo dejanje. Dejstvo je, da v tem primeru utemeljenega suma o storitvi kaznivega dejanja ni bilo podanega niti v času mojega pridržanja. Sodišče po mojem mnenju napačno interpretira določila 186. člena Kazenskega zakonika. Republika Slovenija ima na področju prepovedanih drog dva zakona, ki urejata to področje in sicer KZ-1B in Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD). Po sodni praksi v Republiki Sloveniji za obravnavo na podlagi KZ-1B mora biti dokazana preprodaja ali vsaj njen namen, sicer se dejanje s področja drog mora obravnavati na podlagi ZPPPD. Prav zaradi jasnega razločevanja med kaznivimi dejanji in prekrški je namreč Republika Slovenija sprejela tozadevno zakonodajo. Naloga sodstva že po svoji naravi ni, da po vsej sili obsodi nekoga, ampak da obsodi le storilce kaznivih dejanj. Prav tako so nedopustni prejudici, ki jih senat navaja v izreku in obrazložitvi sklepov, saj je naloga sodišča, da v postopku (16/2 ZKP) mora enako pazljivo mora preizkusiti in ugotoviti tako dejstva, ki obdolženca obremenjujejo, kakor tudi dejstva, ki so mu v korist. Dejstvo je, da do sedaj sodišče (v mojem primeru preiskovalni sodnik in dosedanji senati) mojih navedb niso upoštevali v niti eni sami točki. Opirajo se samo na izpovedbe policistov in posledično navedbe ODT, da bi naj imel konopljo z namenom preprodaje. Kot sem že večkrat izpovedal sem imel konopljo izključno zase! Nenazadnje niti Policija, niti ODT mojih navedb v ničemer nista ovrgla! Če me policija in ODT obtožujeta preprodaje, bi to VERJETNO morala nekako dokazati, sicer bi sodišče obtožbo moralo ZAVREČI in me obravnavati po ZPPPD. Vendar pa ne policija in ne ODT preprodaje ne dokazujeta z niti eno samo navedbo, kar je nedopustno in prav to bi moralo sodišče upoštevati ob odreditvi in podaljšanju pripora, za katerega po mojem mnenju ni prav nobenega razloga. Zaradi tega trdim, da je ves postopek že od samega začetka dejansko voden v nasprotju s tozadevno zakonodajo in samo še eden ond konstruktov PUMS. Prav tako se mi zdi neprimerno in nedopustno, da sodišče moj aktivizem in zagovarjanje uporabe konoplje tako v rekreativne, kot tudi zdravstvene namene izkrivlja in jemlje zlonamerno in kot enega od glavnih razlogov za moj pripor. Vse do odreditve mojega pripora sem bil prepričan, da je svoboda govora v R Slovneiji še vedno ustavno zagotovljena pravica vsakega državljana. Nenazadnje se konoplja uporablja v zdravstvene namene tako rekoč v celotni EU, razen v Sloveniji. Prav tako je nedopustno, da sodišče prejudicira, da bi se naj preživljal s preprodajo, ker sem brez 1

prihodkov. Sam sem res nezaposlen in brez prihodkov, kar pa nikakor ne pomeni, da se s tem preživljam. Moja partnerka je namreč samostojna podjetnica in se od tega preživljava oba. Navedbe senata, da naj bi že samo gojenje rastline pomenilo kaznivo dejanje ne vzdrži pravne presoje. KZ-1B v svojem 186. členu izrecno navaja, da kaznivo dejanje predstavlja gojenje oz. proizvodnja z namenom preprodaje!
(1) Kdor neupravičeno proizvaja, predeluje, prodaja ali ponuja naprodaj ali zaradi prodaje kupuje, hrani ali prenaša ali posreduje pri prodaji ali nakupu ali kako drugače neupravičeno daje v promet rastline ali substance, ki so razvrščene kot prepovedane droge ali nedovoljene snovi v športu, ali predhodne sestavine, ki se uporabljajo za izdelavo prepovedanih drog, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let. Prav zaradi tega sem tudi predložil sodbo Višjega sodišča v Mariboru,ki je kljub pritožbi ODT potrdilo sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru, ki govori prav o tem, kar zatrjujem tudi sam. Ponovno Vam prilagam izrek sodve: VSM sodba I Kp 558/2007, 09.01.2008, JEDRO: Nedovoljeno gojenje konoplje sicer pomeni izvršitev kaznivega dejanja po prvem odstavku 186. člena KZ, vendar mora biti pri tem obdolženemu dokazano, da je konopljo gojil z namenom, da se proda kot mamilo.

V primeru gojenja in posesti brez dokazane prodaje se delikt mora obravnavati na podlagi ZPPPD, ki v členih ima prav v svojem 2. členu naslednjo dikcijo:

Tako samo gojenje oz. proizvodnja ne predstavlja kaznivega dejanja vse do trenutka, dokler ni dokazan promet z njimi. Dejstvo je, da je Slovenija del EU, kjer je konoplja registrirana kot zdravilo. Slovenija bi kot članica EU morala tozadevno zakonodajo (uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog) morala že zdavnaj uskladiti s pravnim redom EU, saj je konoplja (in njeni derivati) kot zdravilo dostopna že v sosednji Avstriji. ZPPPD v svojem 33. členu določa tudi kazni za samo posest drog.
33. člen Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 150.000 tolarjev ali z zaporom do 30 dni se kaznuje za prekršek, kdor ima v posesti prepovedane droge v nasprotju z določbami tega zakona. Z denarno kaznijo od 10.000 tolarjev do 50.000 tolarjev ali z zaporom do 5 dni se kaznuje za prekršek, kdor ima v posesti manjšo količino prepovedane droge za enkratno lastno uporabo. 6. člen Za prepovedane droge se ne štejejo substance, ki se v skladu s posebnimi predpisi uporabljajo kot zdravila.

2. člen Za proizvodnjo prepovedanih drog se štejejo vsi postopki, kjer se pridobivajo substance iz 2. Člena tega zakona, vključno z gojenjem, predelavo in njihovo končno izdelavo. Za promet s prepovedanimi drogami se po tem zakonu štejejo uvoz, izvoz, tranzit prodaja in vsak drug način dajanja prepovedanih drog v promet.

Tega ne navajam zato, da bi kakorkoli hotel omalovaževati delo kazenskih sodišč in bi opravičeval kakršno koli preprodajo prepovedanih drog. Tudi sam sem v svojem aktivizmu izrecno proti vsaki preprodaji drog. Vendar pa nihče ne bi smel biti po krivem kriminaliziran, če je uporabnik drog vse do trenutka, ko mu ni dokazana preprodaja. Nenazadnje o tem, da samo gojenje in posest ne predstavlja kaznivega kaznivega dejanja imam kar nekaj dopisov Ministrstva za zdravje in tako govori tudi sodna praksa v R Sloveniji. Vedno bolj sem tudi prepričan, da sem v priporu samo zaradi mojega aktivizma in opozarjanja pristojnih o nedopustni in diskriminatorni politiki do drog v Pomurju. Nenazadnje moje trditve potrjuje analiza kaznivih dejanj in prekrškov s področja drog v R Sloveniji v obdobju 20022011,ki pa je sedaj ne bi ponavljal, saj sem Vam jo že večkrat predstavil. Po mojem mnenju je bil predkazenski postopek voden v nasprotju z določili ZKP, kar sem obširno opisal v mojem zahtevku za odpravo pripora. Že preiskovalni sodnik bi moral uvideti, da je hišna preiskava bila izvedena absolutno v nasprotju z ZKP, saj je ena od izsiljenih prič s strani policistov PUMS bil POLICIJSKI INFORMATOR, kar se je pokazalo ob prijetju g. Marka Kepeja, ko so mu zasegli originalno policijsko opremo. Zagotovitev prič pri hišni preiskavi je izključno moja pravica kot osumljenca in šele če jaz ne bi mogel zagotoviti prič, bi to lahko storili policisti. Da pa so za pričo 2

poklicali policijskega sodelavca in prijatelja enega od policistov je pa že malo PREVEČ! Še bolj očitna kršitev predkazenskega postopka pa predstavlja dejstvo, da sta najmanj dva policista krivo izpovedala kot priči. Vse to bi lahko bil vsaj sum o pristranskosti in nezakonitosti postopka, vendar pa sodišče nobenih mojih navedb ni upoštevalo. Vsaka odločba sodišča (tudi odreditev pripora) mora izhajati iz zakonitega postopka, vendar pa v tem primeru ni tako. ZKP v svojem I. odstavku 17. člena določa, da mora sodišče in državni organi, ki sodelujejo v kazenskem postopku po resnici in popolnoma ugotoviti dejstva, pomembna za izdajo zakonite odločbe. V II. odstavku pa določa, da morajo enako pazljivo preizkusiti in ugotoviti tako dejstva, ki obdolženca obremenjuje, kakor tudi dejstva, ki so mu v korist. In prav to sem pričakoval tudi od sodišča. Skrbi pa me dejstvo, da se je sodišče očitno že odločilo, da sem kriv očitanega mi kaznivega dejanja in mi je z odreditvijo pripora zaradi 5 rastlin konoplje določilo že tudi kazen zapora, saj je pripor dejansko že prejudicirana zaporna kazen, kar bi res bil precedens v slovenski sodni praksi. Spoštovani! Na koncu naj se Vam še enkrat zahvalim za Vaš dopis. Ker sem trdno prepričan, da imam prav bom seveda vztrajal pri dokazovanju neupravičenosti odrejenega pripora, kot tudi moje nedolžnosti v tem primeru. Nenazadnje nikoli nisem zanikal posesti drog za lastno uporabo, kategorično pa zanikam posest drog zaradi preprodaje. Represivni organi bi morali preganjati preprodajalce drog, pravosodje pa bi preprodajalce moralo obsoditi v skladu z veljavno zakonodajo. Nedopustno pa je, da tako represivni organi kot tudi pravosodje oboje mečejo v isti koš kljub temu, da je R Slovenija prav zaradi jasnega razmejevanja med uporabniki in preprodjalaci sprejela tudi tozadevno zakonodajo. Sodišča bi morala presojati pravično in v skladu z zakonodajo. Prav tako menim, da nikoli ni prepozno za to, da sodišče spozna zmoto in mi odpravi pripor, kar bom skušal tudi po Vašem nasvetu doseči s predlogom za odpravo pripora. Sam prav tako ne geojim nobene osebne zamere proti komurkoli. Edino za kar se zavzemam, da vsi, ki so se odločili za uporabo konoplje (ali katerekoli druge droge) ne bi bili po krivem kriminalizirani, stigmatizirani in marginalizirani. Nenazadnje stanejo (po mojem mnenju) neupravičeno sproženi kazenski postopki ogromno nepotrebno potrošenih sredstev, i bi jih tako represivni organi kot pravosodje porabili za bistveno pomembnejše stvari. Na koncu naj se vam res še enkrat zahvalim za Vaš dopis! S spoštovanjem! V vednost: - Varuhinja človekovih pravic, Dr. Zdenka Čebašek Travnik Božidar Radišič

3